You are on page 1of 15
12/31/2016
12/31/2016
12/31/2016 12–Р Сарын мэдээ СДМТА УХТЭ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ
12/31/2016 12–Р Сарын мэдээ СДМТА УХТЭ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

12–Р Сарын мэдээ

СДМТА

УХТЭ

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

Шинээр нэвтрүүлсэн оношлогоо эмчилгээний технолог

 

Улаанбаатар хот

2016

   

1

2

 
 • 3 6

4

 
 • 5 7

 

8

9

10

11

12

НИЙТ

 

2012

1

Hemodiyaliz

47

                     

47

2

Ramirez surgery

2

                     

2

3

Hepatic surgery by harmonic scalpel

2

4

 
 • 2 1

3

 
 • 6 2

 

3

2

4

 
 • 4 33

 

4

Leep

2

   

5

       

2

1

 
 • 3 13

 

5

CT with tridimensional reconstruction

0

                     

0

6

CVERA, PTH, HbA1c

68

112

161

91

100

45

36

86

53

10

 
 • 8 770

 

7

Colposcopy

10

14

5

8

15

11

3

6

5

11

 
 • 7 101

6

 

8

Test of Uroplasm, micoplasm

 

14

10

13

14

9

6

3

       

69

9

Pathological mashin

                       

0

 

2013

1

Surgical laprascopy by Karl Storz

19

 

80

101

91

65

63

 

94

60

84

60

717

2

Renal lithotripsy by Karl Storz

       

5

3

1

       

1

10

3

Gas analyzer

2

2

7

2

3

3

5

5

4

5

14

10

62

4

p ANCA, c ANCA, ANA, Anti-MCV

44

35

27

20

34

26

8

22

40

22

4

6

288

5

AV fistula

   

2

4

1

             

7

6

Histoacryl treapy

 

1

1

2

2

     

4

4

 

3

17

7

Bougierung GIT

                       

0

8

proctological endoscopy by Saline

                       

0

 

2014

1

Single-port laparoscopy

   

2

       

1

     

3

6

2

Laboratory /20/

                       

0

3

Holter EKG

15

13

30

28

28

23

19

28

       

184

4

Kidney biopsy

       

1

             

1

5

Coprologic Methods for Detection of HP

                       

0

6

Endoscopic sclerotherapy

 

1

1

2

2

     

4

4

 

3

17

 

2015

1

Cholecystectomy by minimal laparoscopic set

1

2

                 

1

4

2

LC with ERCP

 

7

5

2

2

   

2

2

6

 

1

27

3

Pacemaker

                       

0

4

Knee replacement surgery

2

3

8

5

   
 • 6 4

 

2

4

   

34

5

Urological

                       

0

6

Pancreatic duct stent

                       

0

7

Electrotherapy facial palsy

                       

0

8

Ercp brush cytology and ESD by Methylene blue

     

1

             

1

2

9

EEG night

1

                     

1

10

Tunneled catheter

1

                     

1

 

2016

1

Periteonal dialize

 

1

           

1

     

2

2

Эмэгтэйчүүдийн дуран

 

6

7

12

10

 
 • 2 6

3

4

7

10

5

72

3

Epidural catheter analgesia

4

6

6

2

2

 
 • 5 3

4

2

4

12

6

56

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН АЛБА

Òàðèаíû êàáèíåòèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä

Óëààíáààòàð õîò

 

2016

   

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ÍÈÉÒ

1

Áóë÷èí òàðèà

62

32

50

47

43

36

27

42

46

30

38

47

500

2

Ñóäàñ òàðèà

194

1179

1538

1048

1066

659

974

869

296

77

290

857

9047

3

Àðüñàí äîðõ òàðèà

12

25

34

43

39

21

11

23

24

3

27

15

277

4

Äóñàë òàðèà

113

92

151

174

174

96

113

 
 • 116 114

201

52

 
 • 105 1501

 

5

Á¿õ õàòãàëò

268

1236

1622

1138

1148

 
 • 716 363

1012

 
 • 934 889

125

 
 • 355 9806

 

6

Öóñ àâñàí õ¿í

53

1056

1313

770

870

 
 • 530 840

 
 • 722 724

19

5

 
 • 132 7034

 

7

¯éë÷èëñýí á¿õ õ¿í

236

1052

1566

1049

1065

 
 • 652 988

 
 • 879 862

334

109

 
 • 299 9091

 

8

ßàðàëàé õèéãäñýí òàðèà

 
 • 1 0

2

 

0

 
 • 4 5

 
 • 1 3

13

 

4

 

3

36

9

Äàðàëò õýìæñýí

 
 • 5 1

 

0

 
 • 5 1

7

 
 • 5 7

7

 

4

 

7

49

 

ÍÈÉÒ

236

1052

1566

1049

1065

652

988

879

334

109

299

862

9091

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò 2000 1500 1000 y = -48.556x + 1073.2 500 0 0 2 4
Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò
2000
1500
1000
y = -48.556x + 1073.2
500
0
0
2
4
6
8
10
12
14

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлгийн 2016 оны Мэс заслын үйл ажиллагаа

Улаанбаатар хот

 

2016 он

 

Хагалгааны төрөл

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар

НИЙТ

1

Нээлттэй мэс засал

72

 
 • 77 99

 

108

 • 110 88

71

 

121

113

98

 
 • 90 96

1143

2

Мэс ажилбар

   

12

 

7

8

 

5

8

2

 
 • 12 12

66

3

Дурангийн мэс засал

103

 
 • 74 68

105

 

109

 • 120 71

   
 • 97 84

100

   
 • 99 76

1106

   

Хоол боловсруулах эрхтний

80

 
 • 52 62

78

 

93

 • 100 62

   
 • 79 75

90

   
 • 88 61

920

 

Үүнээс

Шээс бэлгэсийн эрхтний

5

 
 • 8 5

7

6

     
 • 2 0

 

1

2

1

37

 

Эмэгтэйчүүдийн

10

 
 • 5 7

7

12

 

3

 

4

 • 6 6

 

5

9

13

87

   

Бусад

8

 
 • 9 4

13

2

 

3

 

14

 • 1 4

 

3

0

1

62

4

 

НИЙТ

175

151

216

230

224

147

159

223

221

184

201

184

2315

Хоол боловсруулах эрхтний дурангийн мэс засал

120 100 80 60 40 20 0 02 46 8 10 12
120
100
80
60
40
20
0
02
46
8
10
12

Тайлбар:

Нээлттэй мэс засал

140 120 y = 1.9818x + 83.291 100 80 60 40 20 0 02 46 8
140
120
y = 1.9818x + 83.291
100
80
60
40
20
0
02
46
8
10
12

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

…2016….оны .….сарын

......

өдөр

ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ХЭСГИЙН 2016 ОНЫ МЭДЭЭ

НАС БАРАЛТ МЭДЭЭ

   
 • 1 4

 
 • 3 5

 
 • 2 7

6

     

8

 

9

 

10

11

12

 

Нас баралт

 
 • 3 4

 
 • 2 2

 
 • 3 3

3

     

4

 

4

 

3

 
 • 4 4

39

Хоног болоогүй

 
 • 0 0

 
 • 1 1

 
 • 1 2

0

     

1

 

2

 

0

 
 • 0 2

10

нас баралтын

       

Эмгэгсудлалынши

 
 • 3 3

 
 • 1 2

 
 • 3 3

1

     

3

 

4

 

4

 
 • 4 2

33

нжилгээндорсон

       

Эмгэгсудлалынши

                       

6

нжилгээндороогүй

 

1

 

1

 

2

2

Үндсэн оношийн

                       

3

зөрөө тоо

 

1

 

1

1

Онош тохирсон

 
 • 3 3

2

 

2

 • 3 3

1

     

4

 

4

 

3

 
 • 4 1

30

ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИ

 
     
 • 1 4

  • 2 7

 • 3 5

 

6

     
 • 8 9

     

10

12

 

Амбултор хүн

 
 • 20 26

   

60

 

75

 

113

 
 • 22 29

22

 • 32 30

 

15

   

490

Амбултори блок

 
 • 27 30

   

77

 

120

 
 • 104 37

45

 • 49 54

 • 49 60

       

717

Стационари хүн

 
 • 146 143

   
 • 184 124

228

 
 • 189 181

162

 
 • 188 194

 

148

2040

Стационари блок

 
 • 287 314

   
 • 418 258

587

 
 • 426 330

212

 • 418 298

     

3961

Цитологи хүн

 

31

 • 35 83

84

1

     
 • 71 22

69

 • 71 73

     

42

 

663

Цитологи блок

 

31

 • 45 90

87

70

     
 • 76 22

74

 • 80 75

     

42

 

776

Секцон

 

3

 

3

 

2

 

3

 

2

 

1

 

3

 
 • 3 4

     

3

 

2

 

33

Секцон блок

 

24

 

46

 

21

 

68

 

33

 

29

 

105

232

 

164

 

90

23

 

921

 
 

1

2

3

4

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

11

12

Гарын үсэг

yes

yes

yes

 

yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

   

Yes

Yes

 

Yes

Yes

 

Мэдээ өгсөн ...........................

/

 

/

Мэдээг шалгасан Их эмч

 

/

/

ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ХЭСЭГ

ЭМТ-201.13. Шинжилгээнд хамрагдсан жирэмсэн эмэгтэйчүүд

 

Үзүүлэлт

м/д

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

НИЙТ

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тайлант онд бүртгэгдсэн жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн тоо

1

 
 • 13 11

7

   
 • 7 7

  • 2 9

7

 
 • 6 8

11

   

3

 

91

 

Шинжилгээнд хамрагдсан

2

 
 • 13 11

7

   
 • 7 7

  • 2 9

7

 
 • 6 8

11

   

3

 

91

Цусны шинжилгээ

Үүнээс: Цус багадалттай (Hb хэмжээ 110г/л-ээс бага)

3

0

0

0

   
 • 0 0

  • 0 0

0

 
 • 0 0

0

   

0

 

0

 

Шинжилгээнд хамрагдсан

4

13

11

7

   
 • 7 7

  • 2 9

7

 
 • 6 8

11

   

3

 

91

Вирүст хепатит В

Үүнээс:эерэг

5

0

0

0

   
 • 0 0

  • 0 0

0

 
 • 0 0

0

   

0

 

0

 

Шинжилгээнд хамрагдсан

6

13

11

7

   
 • 7 7

  • 2 9

7

 
 • 6 8

11

   

3

 

91

Вирүст хепатит С

Үүнээс:эерэг

7

0

0

0

   
 • 0 0

  • 0 0

0

 
 • 0 0

0

   

0

 

0

 

Шинжилгээнд хамрагдсан

8

13

11

7

   
 • 7 7

  • 2 9

7

 
 • 6 8

11

   

3

 

91

Тэмбүүгийн шинжилгээ

Үүнээс:эерэг

9

0

0

0

   
 • 0 0

  • 0 0

0

 
 • 0 0

0

   

0

 

0

 

Шинжилгээнд хамрагдсан

10

13

11

7

   
 • 7 7

  • 2 9

7

 
 • 6 8

11

   

3

 

91

ХДХВ/ДОХ-ын шинжилгээ

Үүнээс:эерэг

11

0

0

0

   
 • 0 0

  • 0 0

0

 
 • 0 0

0

   

0

 

0

Заг хүйтэн илрүүлэх

Шинжилгээнд хамрагдсан

12

13

11

7

   
 • 7 7

  • 2 9

7

 
 • 6 8

11

   

3

 

91

шинжилгээ

Үүнээс:эерэг

13

0

0

0

   
 • 0 0

  • 0 0

0

 
 • 0 0

0

   

0

 

0

Трихомониаз илрүүлэх

Шинжилгээнд хамрагдсан

14

13

11

7

   
 • 7 7

  • 2 9

7

 
 • 6 8

11

   

3

 

91

шинжилгээ

Үүнээс:эерэг

15

0

0

0

   
 • 0 0

  • 0 0

0

 
 • 0 0

0

   

0

 

0

Рентген шинжилгээ

16

                       

0

Идэвхтэй сүрьеэтэй

17

                       

0

Резус

Хамаарал үзсэн

18

13

11

7

   
 • 7 7

  • 2 9

7

 
 • 6 8

11

   

3

 

91

Резус (-)

19

0

0

0

   
 • 0 0

  • 0 0

0

 
 • 0 0

0

   

0

 

0

ЭМТ-201.8. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн

   

Жирэмсэн

 

Жирэмсний хяналтад шинээр

   

Нийт жирэмсэн

   

жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн тоо

 
 

эмэгтэй

бүртгэгдсэн эмэгтэйчүүдийн тоо

эмэгтэйчүүдээс

Оны эцэст хяналтад байгаа

Төрсний дараа 42 хоногийн

дотор өрхийн эмчид үзүүлсэн

 
         

Насны бүлэг

 

Хяналтад орсон

   

Үүнээс

         

Эрүүл мэндийн

Тайлант оны эхэнд

хугацаагаар

 

байгууллага

м/д

хяналтад байсан

Шилжиж ирсэн

Шилжиж явсан

Бүгд

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50 ба түүнээс дээш

Эхний 3 сард

4-6 сартайд

ба түүнээс

дээш сартайд

Төрсөн-Бүгд

Хяналтад

ороогүй

ба түүнээс

дээш удаа

үзүүлсэн

Зулбасан

Үр хөндүүлсэн

Нас барсан-Бүгд

Үүнээс: Гэртээ

эхчүүдийн тоо

7

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

18

19

20

21

22

23

 

24

 • 1 сар

1

   
 • 37 1

13

   
 • 1 4

       
 • 2 3

  • 5 10

     

6

   

6

1

1

     

42

 
 • 2 сар

2

   
 • 42 5

11

   
 • 1 1

       
 • 2 1

  • 2 10

     

7

   

7

         

46

 
 • 3 сар

3

   
 • 46 4

7

         

1

 
 • 2 3

4

   

8

   

8

1

       

44

 
 • 4 сар

4

   
 • 44 2

7

   
 • 2 1

       
 • 1 2

  • 1 5

     

4

   

4

3

       

44

 
 • 5 сар

5

   
 • 44 1

2

         

1

   

2

   

2

   

2

         

44

 
 • 6 сар

6

   
 • 44 3

7

         

1

 
 • 2 1

  • 1 6

     

7

   

1

       

43

 
 • 7 сар

7

   
 • 43 1

1

6

             
 • 1 1

  • 4 5

     

3

   

3

         

45

 
 • 8 сар

8

 

2

 • 45 1

2

11

   
 • 3 2

       
 • 5 3

  • 2 8

     

9

   

13

         

47

 
 • 9 сар

9

 
 • 47 1

1

 

7

   
 • 2 1

     

1

 • 1 1

  • 2 6

     

11

   

11

         

43

 
 • 10 сар

10

   
 • 43 9

               
 • 5 2

  • 4 7

         
 • 7 7

         

45

 
 • 11 сар

11

   
 • 45 3

           

1

 
 • 2 3

         
 • 5 5

         

43

 
 • 12 сар

12

 
 • 43 1

1

 

7

   
 • 3 3

       
 • 1 2

5

       
 • 5 5

1

       

44

 
     

4

 • 37 1

5

91

 

12

25

22

23

8

1

0

71

19

 

0

71

 

0

 

71

7

1

0

0

 

48

 

0

Баганы дагуу: 4=(5+

+12)=(14+15+16);

24=(1+2-3+4-17-20-21-22)

 

Клиникийн II Нэгдсэн Эмнэлгийн Дурангийн мэс заслын тайлан

Улаанбаатар хот

 

2016

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
 • 10 11

12

НИЙТ

1

Цөсний хүүдий авах

76

50

75

90

81

57

59

78

82

 
 • 66 84

59

857

2

SILS

   

2

       

1

     

2

5

3

ЦХА+ИОХАГ

4

2

1

           

2

2

1

12

4

Оношлогооны дуран ба бусад

3

5

4

2

   

1

   

3

2

 

20

5

Цавины ивэрхий нөхөх

   

2

 

1

   

1

       
 • 3 7

6

Элэгний тайрах

1

     

1

1

     

2

   
 • 1 6

7

Мухар олгойн ургацаг тайрах

4

4

7

8

9

4

2

13

 

2

 

1

 • 4 58

8

Момоэктоми тубэктоми

4

3

1

1

           

4

 

13

9

Наалдцат түгжрэл

     

1

               

1

10

Нарийн гэдэснээс гадны биет авах

                       

0

11

умайг умайн хүзүүтэй авах

     

4

4

   

2

 

3

3

5

21

12

Өндгөвчний уйланхай тайрах

5

2

6

7

3

3

6

2

 

2

4

8

 • 5 53

13

Умайн гуурсан хоолой тайрах

1

                     

1

14

Өнгөвч умайн гуурсан хооолой тайрах

                       

0

15

Өрцний ивэрхий

     

1

1

       

1

   

3

17

Үений дуран

1

3

     

1

1

   

1

     

19

Урологтйн дуран

5

8

7

8

6

3

2

   

1

2

1

 
 

НИЙТ

104

77

105

122

106

69

71

97

95

83

101

77

1107

150 y = -1.3811x + 101.23 122 104 105 106 100 97 101 95 83 77
150
y = -1.3811x + 101.23
122
104
105
106
100
97
101
95
83
77
77
69
71
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ЭМТ-201.18.2. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн тайлан

201.18.2.1. Үзүүлсэн тусламж

 

Үзүүлэлт

м/д

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

НИЙТ

Амьсгал, зүрх судас, сэхээн амьдруулалт

1

                       

0

Шархны анхдагч цэгцэлгээ

2

                       

0

Боолт

3

                       

0

Чиг

4

                       

0

Новокайны хориг

5

                       

0

Хүчилтөрөгч эмчилгээ

6

201

193

197

54

52

56

80

 

65

76

87

114

1175

Төвийн венд гуурс тавьсан

7

                       

0

Дефибриллятор

8

                       

0

Дурангийн эмчилгээ

9

14

6

7

7

 

7

5

 

6

3

   

55

Амьсгалын аппаратанд авсан

10

                       

0

Амьсгалын зам чөлөөлөх лавшруулсан тусламж

11

                       

0

Давсганд гуурс тавих

12

8

5

9

5

4

 

2

6

6

3

   

48

Цээжний хөндийн хатгалт

13

   

1

1

         

1

1

 

4

Хэвлийн хөндийн хатгалт

14

                       

0

Хүчилтөрөгч эмчилгээ

15

201

193

197

   
 • 52 65

56

   
 • 34 76

 • 80 87

 

114

1155

Эмийн эмчилгээ :

16

                       

0

 

Булчин тариа

17

34

19

16

29

 
 • 38 24

33

   
 • 36 28

 • 25 29

 

17

328

Үүнээс

Судас тариа

18

167

147

188

249

203

165

104

250

142

115

139

183

2052

Арьсан доор

19

40

41

38

38

35

36

28

20

14

34

26

25

375

 

Шингэн сэлбэлт

20

 
 • 117 122

 • 128 184

 

144

 
 • 139 146

   
 • 154 146

  • 125 120

 • 104 1629

   

Тусламжийн бусад хэлбэр

21

                       

0

Бүгд

22

 
 • 783 778

 • 734 571

 

533

 
 • 498 477

   
 • 508 611

  • 456 500

 • 450 6821

   

Мөрийн дагуу: 16=(17+18+19+20)

Мөрийн дагуу: 22=(1+

...

+21)

ЭМТ-201.18.2. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн тайлан

201.18.2.2. Хийгдсэн үйл онош болон лабораторийн шинжилгээ

 

Төрөл

м/д

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

 

А

Б

                       

НИЙТ

Цусны сахарын түргэвчилсэн шинжилгээ

1

36

45

37

46

21

40

28

10

21

25

27

23

359

Цусны ерөнхий шинжилгээ

 

2

 

229

 • 232 204

238

 

140

112

212

238

186

205

144

188

2328

Улаан эсийн тунах хурд

 

3

                       

0

Лейкограмм

4

                       

0

Коагулаграмм

5

 

73

 • 103 131

 • 76 77

54

 
 • 65 91

65

 
 • 64 994

94

 

101

 

Шээсний ерөнхий шинжилгээ

6

35

31

 
 • 23 15

25

29

 
 • 10 11

8

 
 • 12 231

15

 

17

 

Биохимийн шинжилгээ

 

7

143

 
 • 149 151

106

179

12

100

 

167

 
 • 98 158

140

119

 

1522

Зүрхний цахилгаан бичлэг

 

8