You are on page 1of 1

Boluntaryong Partisipasyon

Ang inyong partisipasyon sa aming pananaliksik ay boluntaryo. Nakasalalay sa


inyong desisyon kung kayo ay makikilahok o hindi. Ang inyong desisyong hindi
pagsali sa aming isinasagawang pananaliksik at ang desisyong tumigil kahit ikaw ay
isang ganap nang kalahok,ay walang kaakibat na parusa o masamang dulot.
Pamamahagi ng Resulta
Ang nakuhang resulta sa pag-aaral ay maaaring ibahagi sa lahat ng taga-alaga sa
pamilya na lumahok sa aktibidad ng aming pananaliksi. Ito rin ay gagamitin sa mga
pagpupulong at publikasyon nang pahayagan.

Complementary health education strategy ay binubuo ng komprehensibong gabay


na impormasyon na ibibigay sa family care provider upang basahin sa gusto nilang
oras at ang pagtuturo ay naka iskedyul isang linggo pagkatapos ng pagbigay ng
gabay na impormasyon.Ang pagtuturo ay 2-2-3 na oras depende sa lawak ng
tanong at sagot.Ito ay gaganapin sa Barangay Hall ng Linggo upang masigurado
ang pagsali ng mga taong nagtatrabaho

Part II: Katibayan ng Pagsang-ayon


Nabasa ko ang lahat ng impormasyon, o ito ay binasa sa akin ng mga mananaliksik.
Ako din ay inayayahang magtanong ng mga impormasyong malabo sa akin at ito ay
kanilang sinasagot para lubos ko itong maintindihan. Ako ay sumasangayon sa
boluntaryong pag-sali sa inyong pananaliksik. Pangalan ng Kalahok: Pirma ng
kalahok: Petsa: ______________ ; araw/buwan/taon Chat conversation end Sent from
Messenger