You are on page 1of 2
ROMANIA JUDETUL SATU MARE PRIMARIA MUNICIPIULUL SATU MARE. [autoritatea administratiei publice emitente *)] Ne. $5669 din 25.11.2015 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE Nt. nah badd REGISTRUL AUTO. ROMAN - RA, PRIN. DARIE CRISTINEL.... + 2015 Urmare a cerert adresate de cn .. municipiul / oragul / comuna .. i sectorul od postal cu domiciil/ sediul in judetul ©. satul.. : adresa STR. ALECU BUSS, B.CR20, $6). L.A. 0R A telefon/fax e-mail. Inregistratl fa Me. nn SS66Q% AHN oon RSALZO18, fn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executérii Iucrérilor de construct, republicat’, cu modificrile i complete uterioare, se AUTORIZEAZA: fo) _ EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE pentru CONSTRUIRE SEDIU. REPREZENTANTA.R.A.R..SATU.MARE, CAL DE.COMUNICATLE, .RETELE.S1. DOTARI. TEHNICO.EDILITARE, IMPREIMUIRE.TEREN. SI ORGANIZARE DE SANTIER. Pe imobilul -teren si / sau construct -situat in judetul .. SATU MARE, oa Sab sss STR..CAREIULUL, NR. 266, municipiul /orasul / comuna .... cod postal... adres . my Nr. top. al parcelet easter ceaetts MD Luatirl fn valde de 6,000,000. in baza documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C. + D.1.0.E.), respectiv > TECH GWT desfintarea constructor (0-T.AD.) nt. i