You are on page 1of 5

Planprogrami i Studimeve Bachelor -

Fakullteti I Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinieris

VITI I PAR: 60 ECTS

SEMESTRI 1: 30 ECTS

No Type Lnda

1 C Shkenca Kompjuterike 1

2 C Matematik 1

3 C Bazat e Inxhinieris elektronike/elektrike

4 C Bazat e Teknologjis Informatike

5 C IT, Ligji dhe Shoqria

6 C Anglisht pr Inxhinier

1 C Shkenca Kompjuterike 2

2 C Arkitektura dhe Organizimi I Kompjuterve

3 C Matematik 2

4 C Hyrje n Algoritme

5 C Qaret Digjitale dhe Sinjalet

6 C Zgjedhore 1

Teknikat e Zgjidhjet s Problemeve

Hyre n Inxhinierin ekonomike

Metodat dhe Analiza Ekonike e Psikologjis Inxhinierike

No Type Lnda

1 C Sistemet Operative

2 C Sistemet e Bazave t t dhnave

3 C Algoritmet dhe Struktura e t dhnave

4 C Inxhinieria Softwerike

5 C Sistemet dhe Sinjalet


6 C Struktura Diskrete 1 (Matematik)

7 Interaksioni Kompjuter-Njeri

No Type Lnda

1 C Struktura Diskrete 2 (Probabiliteti dhe Modelimi)

2 C Inxhinieria e Sistemeve Kompjuterike

3 C Rrjetat Kompjuterike dhe Komunikimi

4 C Sistemet e ndrlidhura

5 C Inxhinieria e Webit

6 C Kursi Laboratorike 1

7 E

8 Zgjedhore 2 (studentt zgjedhin nj lnd)

Hyrje n Robotik dhe Sistemet intelegjente

Cloud Computing

Hyrje n Sistemet e Informacionit pr Shndetsi

Hyrje n Sigurin e t dhnave

1 C Zgjedhore e lir (studentt zgjedhin dy lnd)

2 C Specializimet

Inxhinieria e Sistemeve Softwerike

Baza e t dhnave dhe Sistemet e Informacionit

Rrjetat dhe Telekomunikimet

Grafika Kompjuterike dhe Multimedia

Web Programming

Robotika dhe Sistemet Intelegjente

Informatike Bio Mjeksore - BioInformatika

Siguria dhe Sigurimi I Informacionit


1 C Menaxhimi I Projektit

2 C Ndrmarsia dhe Inovacioni

3 C Komunikimi dhe Zhvillimi Profesional Seminar

4 C Shkrimi Shkencor dhe Teknik

5 C Kursi Laboratorik 2 (Projekt Individual)

6 C Teza - Punim Diplome

A SPECIALIZIMI: INXHINIERIA E SISTEMEVE SOFTWERIKE

1 CE Inxhinieria e krkesave

2 CE Dizajnimi I Softwerit

3 CE Arkitektura e Softwerit

4 CE Testimi dhe Mirmbajtja e Softwerit

SPECIALIZIMI BAZA E T DHNAVE DHE SISTEMET E


B
INFORMACIONIT

1 CE Bazat e Avancuara t t dhnave

2 CE Menaxhimi I Informacionit dhe Analitika

3 CE Menaxhimi I Sistemeve t Informacionit

4 CE Siguria e Bazs s t dhnave dhe IT

C SPECIALIZIMI: RRJETAT DHE TELEKOMUNIKACION

1 CE Rrjetet kompjuterike Avancuar

2 CE Bazat e Telekomunikacionit

3 CE Komunikimi Mobil

4 CE Menaxhimi I rrjetave dhe siguris

D SPECIALIZIMI: GRAFIKA KOMPJUTERIKE DHE MULTIMEDIA


1 Bazat e Grafiks Kompjuterike

2 Computer Aided Design (CAD)

3 Hyrje n Sistemet Multimediale

4 Hyrje n Animacionet Kompjuterike

E SPECIALIZIMI: WEB PROGRAMMING

1 Teknologjit e webit dhe Shrbimet

2 Zhvillimi dhe Dizajnimi I Webit

3 Hyrje n Web Programim

4 Web Multimedia

F SPECIALIZIMI: ROBOTIKA DHE SISTEMET INTELEGJENTE

1 Intelegjenca Artificiale

2 Prceptimi I makins dhe Vizioni

3 T msuarit e Makins dhe Prezantimi I Njohuris

4 Dizajnimi I Sistemeve dhe Kontrollit n Mekatronike

G SPECIALIZIMI: INFORMATIKA BIOMJEKSORE

1 Informatika pr menaxhimin e kujdesit shndetsor

2 Hyrje n Bioinformatik

3 Inxhinieria Biomjeksore

4 Modelimi dhe simulimi biomjeksor

H SPECIALIZIMI: SIGURIA DHE SIGURIMI I INFORMACIONIT

1 Siguria e IT

2 Siguria Kibernetike

3 Kriptografia

4 Siguria e Bazs s t dhnave


E Zgjedhore t lira

1 Dizajnimi VLSI

2 Compiler Design

3 Programimi I lojrave

4 Dizajnimi I Modeleve

5 Programimi Funksional

6 Programimi I udhhequr nga ngjarjet (Event-Driven)

7 Cloud Computing

8 Programimi Mobil

9 Programimi I lojrave

10 Programimi Aplikativ

11 Komunikimi I t dhnave

12 Infrastruktura e Serverve

13 Rrjetat pa tela

14 Big Data

15 Senzort dhe Aktivizuesit

16 Procesimi digjital I sinjalit