Центар за туризам, културу и спорт

Број: 73/2017
Дана: 14.03.2017. године
Сврљиг

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012,14/15 и 68/15), в.д. директор Центра за туризам, кулутуру и спорт доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ :

„Галаксијанис“, Луково, Сврљиг, који је понудио цену од 909.500,00 динара без
ПДВ-а

Образложење

Наручилац је дана 24.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке број 1.2.2. за јавну набавку услуга – „Услуге штампања“ за потребе Центра за
туризам, културу и спорт.
Процењена вредност: 954.167,00 динара.
Ознака и назив из општег речника набавки – 79810000 – услуге штампања.
Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца, Центра за туризам,
културу и спорт, дана 09.,03.2017. године у 12,30 часова, од стране Комисије за јавну
набавку формиране решењем број 50-1/2017 од 24.02.2017.године.
За наведену јавну набавку наручилац је упутио позив за подношење понуда дана
28.02.2017.године на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца. До истека рока за
подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су четири понуде.
Неблаговремених понуда није било.
У извештају о стручној оцени понуда број 72/2017 од 13.03.2017.године, Комисија
за јавне набавке је констатовала следеће:

1.Подаци о јавној набавци
Наручилац: Центар за туризам, културу и спорт Сврљиг, Боре Прице бр. 2 –
набавка услуга.
Предмет набавке: Набавка услуга штампања за потребе Центра за туризам, културу
и спорт.
Процењена вредност: 954.167,00 динара.
Ознака и назив из општег речника набавки – 79810000 – услуге штампања.
Поступак отварања понуда вођен је у просторијама наручиоца, Центар за туризам,
културу и спорт, Боре Прице бр. 2, Сврљиг, дана 09.03.2017. године у 12,30 часова, од
стране Комисије за јавну набавку формиране решењем број 50-1/2017 од 24.02.2017.
године, у следећем саставу:

1. ДЕЈАНА МИТИЋ, дипл. правник, члан
2. МИЛАНЧЕ КОСТИЋ, члан
3. ДРАГАН САВИЋ, члан

2.Подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 09.03.2017. године до 12,00 часова, пристигле су понуде
следећих понуђача и то:

1.„Атлантис“ Расинска бр. 6, Ниш
2.„Наис-Принт“ доо, Мајаковског бр. 97, Ниш
3.„Свен“ доо, Стојана Новаковића бр. 90, Ниш
4.„Галаксијанис“, Луково, Сврљиг

Неблаговремених понуда није било.

3. Подаци о одбијеним понудама

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

1. Понуда понуђача „Наис-Принт“ доо, Мајаковског бр. 97, Ниш, број 32/03-17 од
06.03.2017.године, који је понудио цену од 1.373.660,00 динара без ПДВ-а, је
неприхватљива јер прелази процењену вредност јавне набавке.
2. Понуда понуђача „Атлантис“ Расинска бр. 6, Ниш , број 633 од 07.03.2017.године, који
је понудио цену од 1.594.300,00 динара без ПДВ-а, је неприхватљива јер прелази
процењену вредност јавне набавке.
3. Понуда понуђача Свен“ доо, Стојана Новаковића бр. 90, Ниш, број 32 од
08.03.2017.године, који је понудио цену од 1.641.700,00 динара без ПДВ-а, је
неприхватљива јер прелази процењену вредност јавне набавке.

4. Начин примене методологије пондера

Критеријум за оцењивање је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу на следећи начин:

1. Понуда понуђача „Галаксијанис“, Луково, Сврљиг, број 01 од 09.03.2017.године, који је
понудио цену од 909.500,00 динара без ПДВ-а,
5.Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија констатује да је једина
прихватљива понуда понуђача:

„Галаксијанис“, Луково, Сврљиг, који је понудио цену од 909.500,00
динара без ПДВ-а, и предлаже наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђачи неће набавку извршити уз помоћ подизвођача.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о
додели уговора којим је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу
„Галаксијанис“, Луково, Сврљиг, који је понудио цену од 909.500,00 динара без
ПДВ-а, понуда број 01 од 09.03.2017. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Центра за туризам,
културу и спорт.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да
садржи елементе прописане чланом 151. ЗЈН-а. Подносилац захтева дужан је да
уплати таксу на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06 у износу од 60.000,00
динара.

В.д. ДИРЕКТОР

Марко Младеновић