You are on page 1of 4

2010. 01+02 No.

52
ISYu 이슈

Pagbabago ng Polisiya sa 2010

2010년 변경된 정책

1. Minimum na Sahod (epektibo sa ika-1 ng enero 2010)
☞ Implementasyon: Enero 1 ~ Disyembre 31, 2010 ◦ Minimum na Sahod Bawat oras 4,110 won Overtime (4,110X1.5=6,165 won) Night Differential (4,110X0.5=2,055 won) Arawan (8 oras) 32,880 won ◦Buwanan (Mahigit 20 manggagawa / 40 oras bawat linggo, 209 oras bawat buwan) 858,990 won ◦ Buwanan (19 pababa na manggagawa /44 oras bawat linggo, 226 oras bawat buwan) 958,860 won ☞ Saklaw: Mga manggagawang nagtatrabaho sa lahat na uri ng paggawaan at negosyo. ☞ Saklaw sa pagbabawas - Bilang manggagawang nasa probationary period ay maaaring sumailalim sa 10% bawas mula sa sahod para sa unang tatlong buwan ng probasyon. - Mga manggagawang nagtatrabaho sa negosyo o lugar ng trabaho na nasa ilalim ng inspeksyon bilang pinapapahintulutan sa pamamagitan ng Ministry of Labor o nagtatrabaho sa pinangangasiwang posisyon ay maaaring sumailalim sa 320% bawas sa sahod.

na kinakailangang umalis ang manggagawa ng bansa sa isang buwan, Ipagpatuloy ang pananatili sa bansa na hindi na kailangang umalis ng hanggang sa 2 taon. (Sa panahon kung ang paglipat ng lugar ng trabaho ay maaari lamang pinapahintulutan ng dalawang beses).

3. Kaugnay sa Pagpapalipat ng Lugar ng Trabaho (Ipinatupad noong ika-10 ng Disyembre)
- Ang limitadong (3 beses) na bilang ng paglipat ng trabaho ng mga manggagawa, Ang dahilan ay hindi pananagutan ng mga manggagawa (Artikulo 25 1-2: Ang pagkabangkarote, at pagkasara ng negosyo na hindi resposibilidad ng manggagawa na naging dahilan sa bakawalan ng trabaho ng mga manggagawa) ay hindi kasama sa bilang ng release. - Ang dating 2 buwan na palugit sa paghanap ng trabaho ay pinalawig hangang sa 3 buwan. - Pagdagdag sa dahilan ng paglipat ng trabaho: Kapag magkaiba ang labor condition at labor contract, Paglabag sa labor contract at di-makatarungang pagtrato ng mga tagapag-empleo.

4. Kaugnay sa Labor Contract (Ipapatupad sa ika-10 ng Abril)
- Mula sa mga naunang restriksyon sa paglimita sa termino ng labor contract ng mas mababa sa isang taon, ang pagbabago ng polisiya na pinapayagan ang termino ng labor contract sa pagitan ng migranteng manggagawa at tagapag-empleo na determinado sa pamamagitan ng dalawang partido.

2. Kaugnay sa Reemployment (Ipinatupad noong ika-10 ng Disyembre)
- Reemployment application para sa mga dayuhang manggagawang mapapaso ang kanilang ika-tatlong taong panahon ng pagtrabaho, Pagtatangal sa pinairal
IMPoRMASYoN 1
정보 1

Year-end Tax Settlement para sa mga Dayuhan 외국인 근로자를 위한 연말 정산

Noong ika-12 ng Enero ay nagkaroon ng edukasyon tungkol sa Year-end Tax Settlement para sa mga migranteng manggagawa sa Korea Migrant Center. Ang sesyon ng edukasyon ay isinasagawa ni G. Cho SeHee ang Deputy Director In charge sa National Tax Resource Management Division ng National Tax Service ng Korea. Ang mga sumusunod ay tala sa mga karaniwang Q & A format sa sesyon. Tanong : Ano ang Year-end Tax Settlement? Sagot : Ang year-end tax settlement ay naaangkop sa mga naninirahan sa Korea. Ang mga kandidato ay nahahati sa ‘residente’ na mayroong trabahong nangangailan ng pananatili sa Korea sa higit isang taon at ‘hindi residente’. Kahit may pagkakaiba sa pagbabawas ng halaga, ang bawat manggagawa na kumikita ng sahod at suweldo ay maaaring makinabang mula sa settlement ng buwis. Tanong : Ano ang mga impormasyong sumasaklaw lamang sa mga dayuhang manggagawa? Sagot: Ang sahod ng mga manggagawa ay maaaring mailapat sa isa sa mga sumusunod na espesyal na mga insentibo sa buwis; · Tax Free Income = (Salary income-Tax - exempted income) X 30% · I-multiply sa 15% ang sahod at suweldo kung saan ay ibabayad ng buwis. Ang halagang ito ay hindi kasama ang pagkalkula ng global na kita sa buwis sa parehong

1

taon. Kabuuang Income Tax = Sahod at suweldo (Kasama ang Tax-exempted income) X 15% Tanong : Mga dokumentong isusumite ng mga dayuhang manggagawa upang makatanggap ng espesyal na tax insentibo sa buwis o tax exemption. Sagot : Kapag ang dayuhang manggagawa ay pipiliin ang ‘30% na tax-exemption’ – Walang mga dokumento na kailangan. Kapag ang mga dayuhang manggagawa ay pipiliin ang flat rate na 15% - Kapag mag-apila ng Year-end tax settlement, magsumite ng porma ng aplikasyon para sa flat rate sa buwis ng mga dayuhang manggagawa sa employer (withholding tax payer) [Detalye ng mga madalas na tinatanong o FAQ ng mga dayuhang manggagawa pagdating sa Year-end Tax Settlement] Tanong : Ano ang resident status kapag ang dayuhan ay

nagtatrabaho sa language institute sa Korea sa dalawang taong kontrata? Sagot: Kahit ang pamilya ng dayuhan ay naninirahan sa Pilipinas, ang mga dayuhan ay nauuri bilang residente kung siya ay nagtatrabaho sa isang paggawaan na nangangailangang manirahan sa Korea sa mahigit isang taon. Tanong : Maaari bang ibawas ang binayarang medikal mula sa dayuhang medikal na institusyon sa dayuhang bansa? Sagot : Ang medikal na gastos sa dayuhang medikal na institusyon ay hindi ibabawas. Tanong : Maaari bang ibawas ang binayaran ng mga hindi-residenteng dayuhang manggagawa na nagtatrabaho sa Korea para sa edukasyon ng kanilang mga anak? Sagot : Maaar lamang ibabawas ang binayarang educational expense kapag inihanda ang requirements mula sa edukasyunal institusyon at student requirements sa ibang bansa.

► Tax Matters Consultation para sa mga dayuhan lamang - Serbisyong 3 Way interpretasyon na ipinagkakaloob sa bawat district tax office. Rehiyon Seoul Central Region Daejeon, Gwangju,Daegu, Busan Distrito ng Tax Offices na nagkakaloob ng serbisyong 『Tax Matters Consultation Counter para lamang sa mga dayuhan』 Lahat ng distrito ng NTS Goyang, Namincheon, Seoincheon, Seongnam, Suwon, Siheung, Ansan, Euijeongbu, Incheon, Pyeongtaek Seodaejon, Cheonan / Mokpo, Seogwangju Gumi, Seodaegu / Busanjin, Bukbusan, Suyoung, Ulsan, Changwon Kabuuan(45) 24 10

11

► Mga wikang maaring magamit sa pamamagitan ng ‘3-Way Interpretation Service’ English, Chinese, Japanese, French, Russian, German, Spanish, Vietnamese, Mongolian, Indonesian, Thai, Bengali, Urdu, Nepali, Khmer, Burmese, Arabic - Period ng Year-end Tax Settlement: Ihanda ang lahat na mga evidentiary documents hanggang sa katapusan ng Enero at ipadala sa katapusan ng Pebrero. - Para sa mga katanungan tungkol sa Year-end Tax Settlement, tumawag sa 1588-0060
2 외국인근로자를 위한 다국어 뉴스레터

LegAL MATTeRS 1
생활법률 1

Ang Pagtatago at Pagkakaroon ng Nakakamatay na Armas ay Napapailalim sa Parusa ng Batas 흉기 은닉·소지 행위는 처벌됩니다!
napapailalim sa parusa ng batas upang maiwasan ang mga krimen tulad ng trespass, pagnanankaw, pinsala at pagpatay ng tao atbp. - Ayon sa Artikulo 1 clause 2 ng Punishment of Minor Offenses Act, ang mga lumalabag ay napapailalim sa 200,000 won na multa at pagkadetina. - Ang mga nagdadala ng mga patalim na nasa mahigit 15 cm ang haba pati na rin ang mga firearms at sword ay napapailalim sa pinakamataas na 10 taong pagkabilanggo at pinakamataas na 5 milyong won na multa ayon sa Artikulo 10 ng Control of Firearms, Sword, Explosives at iba pang batas. Ang impormasyong ito ay ipinagkakaloob ng Foreign Affairs Division ng Geumcheon Police Station.

Ang Pagtatago ng mga Nakamamatay na Armas ay Napapailalim sa Parusa ng Batas. Si G. Park (lalake, 29 ang edad), isang Korean-Chinese na laging nagdadala ng office supply na cutter na may (5cm. ang talim) ang isang araw ay pinatigil at tinanong siya ng isang opisyal ng pulis sa harap ng ‘tinatagong pangalan ng restaurant’ sa Doksan-dong, Geumcheon-gu. Sa Korea, ang mga nagdadala o nagtatago ng mga patalim tulad ng kutsilyo, metal bats, atbp na maaaring magamit sa pisikal na pinsala at malalagay sa panganib ang buhay ng mga tao, o mga kagamitan na maaaring magamit sa paglapastangan o trespass sa isang bahay o mga gusali ng walang pahintulot at walang karapat-dapat na dahilan ay
IMPoRMASYoN 2
정보 2

Livestock Animal at Plant Quarantine Information
동축산물 및 식물검역 안내

< Introduksyon ng National Veterinary Research > Ang National Research Veterinary at Quarantine Service ay nagsasagawa ng veterinary quarantine inspection upang mapigilan ang pagkaroon ng mga nakakahawang sakit mula sa mga domestikong hayop tulad ng foot-and-mouth disease, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) at Avian Influenza (AI) upang mapangalagaan ang mga hayop sa industriya at sa kalusugan ng mga bansa. ♣ Mga Hand Carry na mga bagay na sasailalim sa inspeksyon - Mga alagang hayop tulad ng aso, pusa at ibon - Lahat na mga produktong hayop tulad ng deer antlers, buto at pinatuyong dugo. - Karneng baka, baboy, tupa, manok, pati na rin ang prosesong karne, sausage, ham, tapa, pinakuluan sa toyo na karne ng baka, delata, pinakuluang karne at etc. - Paggawaan ng gatas tulad ng gatas, cheese, butter at iba pa. - Itlog pati na rin ang prosesong itlog tulad ng puting itlog at pulbos na itlog at iba pa.

< Plant Quarantine Information > ♣ Mga bagay na napapailalim sa pagsusuri - Lahat ng uri ng mga halaman: prutas, gulay, binhi, seedling, bulalklak, walnuts, medicinal herbs at iba pa. - Bakteria, mapinsalang insekto, insekto ng hayop, soil at iba pa. * Ang mga bunga ng halaman ay napapalalim sa 2 taong quarantine inspection sa government-control facility. ♣ Mga halaman na ipinagbabawal na iimport - Mga prutas (mangga, papaya, atbp) bunga ng mga gulay, walnuts, beans, binhi ng bigas, kamote, patatas at iba pa. - Mga seedling at bonsai ng mga halaman ng mansanas, ubas vine at iba pa. - Mga buhay na bacteria at mapanganib na mga insekto (kasama ang mga insekto ng hayop) - Mga soil o plants stuck na may langis. Para sa mga katanungan tungkol sa plant quarantine, tumawag sa 1588-5117. Ang impormasyong ito ay ipinagkakaloob ng Gimhae International Airport Office, National Plant Quarantine Service (www.npqs.go.kr, 051-971-0480)

] Paalaala

Sa mga manglalakbay na magdadala ng produktong livestock o sa mga bumibisita sa livestock farm ay dapat mag-fill out ng ‘Customers Declaration Form’ at magkaroon ng pagsusuri sa quarantine officer. Sa mga walang deklarasyon ay maaaring makapagbayad ng multa hanggang sa 5 milyong won. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa quarantine inspection ng mga hayop at livestock, tumawag sa 15889060 Ang impormasyong ito ay ipinagkakaloob ng Gimhae International Airport Office, National Veterinary Research at Quarantine Service (www.nvrqs.go.kr, 051-971-1925)
MigrantOK

3

KoNSuLTASYoN NgAYoN 지금은 상담중

① Pakisauli ang mga Pasaporte at Alien Registration Card (ARC)

여권, 외국인등록증을 돌려주세요!

Kahit saan ka man maglakbay sa buong mundo, kahit sino ay dapat dalhin ang identity card na siyang inisyu ng gobyerno upang magpapatunay sa iyong identidad. Sa partikular, ang lahat ay kinakailangang magdala ng international authorized passport kapag maninirahan sa ibang bansa. Bukod dito, ito ay kinakailangan ng bawat isa (ayon sa Immigration Control Act, ang mga naninirahan sa Korea para sa mahigit 90 araw ay kinakailangang mag-aplay para sa pagisyu ng Alien Registration Card sa loob ng 90 araw mula nang pumasok sa bansa), kailangan ang lahat ay mabibigyan ng Alien Registration Card at dalhin palagi, makakapagbayad ng multa ang taong mahuling hindi nagdadala ng kanyang ARC. Gayunman, 1) Maraming mga pangyayari na kinukumpiska ng mga tagapag-empleo ang pasaporte o kaya ARC ng mga dayuhang manggagawa. Kahit nakikiusap ng mga manggagawa na kakailanganin nila ito, tinatanggi parin ng mga tagapagempleo na ibigay sa kanila. Subalit kailangang tandaan ng mga tagapag-empleo na ang puwersang pagtatago ng pasaporte, alien registration card at bankbook ng mga migranteng manggagawa na labag sa kanilang kagustuhan ay malinaw na
KARToN
만화컷

sila ay lumalabag sa batas. 2) Kung minsa, ang mga migranteng manggagawa ay nabibiktima sa mga hindi inaasahang problema kapag ang mga tagapag-empleo ay ginamit ang kanilang bankbook, pasaporte at alien registration card sa pagkuha ng departure guarantee insurance ng mga manggagawa at ginagamit para sa iligal na gawain tulad ng (pandaraya, voice phishing, iligal na currency exchange, pagpapa-isyu ng mobile phone gamit ang ibang pangalan). Samakatuwid, ito ay malinaw na ang paglabag sa Immigration Control Act at Employment Standard Act kung saan ang employer ay kinumpiska ang pasaporte, alien registration card, bankbook at iba pa ng mga migranteng manggagawa na labag sa kanilang kagustuhan at gamitin sila para sa ibang layunin at hindi para sa trabaho. Sa naturang mga kaso, ito ay maaaring ereport at isampa sa Immigration Office para sa mapabalik ang mga dokumento. Ang mga employer na gumawa tulad ng mga iligal na gawain ay napapailalim sa pinakamataas na tatlong taong pagkabilanggo o hanggang sa 20 milyong won na multa. * Ang artikulong ito ay inihanda ni Kim Won-Kyung, Assistant Manager ng Korea Migrant Center’s Consultation Team. ☎1644-0644
ADVeRTISINg

Heto Ngayon

지금여기

광고

MNTV – Pagsasahimpapawid ng mga Balita sa Multilingual
MNTV 다국어뉴스 방영

* Mga wika: Koreano / Thai / Filipino / Mongo-

Tanda ko ang mga bagay sa ating nakaraan

Nais ko mang balikan kahit sa sandali man lang

lian / Vietnamese / Pakistan / Chinese / Uzbek / Indonesian / Nepal / Cambodia / Sri Lanka * Araw at oras ng pagsasahimpapawid: Bawat Martes alas 12 ng hapon * Para sa karagdagang impormasyon: (02)69008234, info@mntv.net * Website: www.mntv.net

Migrant Worker’s Hospital ☎02-863-9966
Tanging trailing notes lang naiwan at ginawa mo lang akong isang tanga Inipon ko ang ating mga alaala at inisip kong kumapit nalang sayo ngunit wala ka na pala ngayon dito.
이주민의료센터 ☎02-863-9966 Ang Migrant Workers Hospital ay nagkakaloob ng libreng medikal na paggamot, pangangalaga sa kalusugan kasama ang programang out-patient at in-patient, ospitalisasyon at operasyon. Mangyari po lamang na ipagbigay-alam ang tungkol serbisyong ito upang sila ay makatanggap ng sapat na atensyong medikal.

Sa bawat pagsubok na pinagdadaanan ay may mga aral na matututunan, Kalimutan kung ano o anuman ang maaring kahahantungan, Huminga ng malalim at namnamin ang sandali, Hayaan ang lahat na mga desisyong pinagplanuhan, umiwas at wag makipaglaban. - Ekserpsyon mula sa Comfortable Uncertainty (Chodron, Pema) Founded in August 22, 2005
(Registration No. Guro La 00081)

Publisher: KIM Hae-sung

Korea Migrants' Center (152-801) 137-1 Garibongdong Gurogu Seoul

Office Tel. 02-6900-8231 newsletter@migrantok.org www.migrantok.org / www.migrant.kr

Edited by E&G Design Tel. 031-8007-6600

4