You are on page 1of 4

2010. 01+02 No.

39

ประเด็นร้อน
이슈

นโยบายทีเ่ ปลีย่ นไป ในปี 2010

1. ค่าแรงขั้นต่ำ ( เริ่มใช้ วันที่ 1 มกราคม 2010)
☞ ระยะเวลาทีม่ ผี ลบังคับใช้ : วันที่ 1 มกราคม 2010- 31 ธันวาคม 2010
☞ ค่าแรงขัน้ ต่ำ
- ค่าแรงต่อชัว่ โมง 4,110วอน, ค่าทำงานล่วงเวลา(4,110 X 1.5=6,165วอน),
ค่าแรงทีค่ ดิ เพิม่ ช่วงเวลากลางคืน (4,110 X 0.5=2,055วอน)
- ค่าแรงต่อวัน (8 ชัว่ โมงทำงาน) 32,880วอน
- ค่าแรงต่อเดือน (สำหรับสถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้างมาก
กว่า 20 คนขึน้ ไป/1 สับปดาห์ทำงานไม่เกิน 40 ชัว่ โมง,
หนึง่ เดือนคิดเป็นเวลาทำงาน 209 ชัว่ โมง) 858,990วอน
- ค่าแรงต่อเดือน (สำหรับสถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้างน้อยกว่า 20
คน/1 สับปดาห์ทำงานไม่เกิน 44 ชัว่ โมง, หนึง่ เดือนคิดเป็นเวลาทำงาน
226 ชัว่ โมง) 928,860วอน
☞ ผูท้ ม่ี ผี ลบังคับใช้ : แรงงานและสถานประกอบการทัว่ ไป
☞ เกณท์การบังคับใช้คา่ แรงทีต่ ำ่ กว่าค่าแรงขัน้ ต่ำ
- เมือ่ อยูใ่ นช่วงทดลองงาน โดยเริม่ นับจากวันทีเ่ ริม่ ทดลองงาน
เป็นเวลาไม่เกิน 3เดือน นายจ้างสามาถจ่ายค่าจ้างเพียง 90เปอร์เซ็นต์
ของค่าแรงขัน้ ต่ำได้
- สำหรับสถานประกอบการทีไ่ ด้รบั อนุญาติเฉพาะ
จากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน หรือการจ้างแรงงานแบบชัว่ คราว
นายจ้างสามารถจ่ายค่าแรงเพียง 80เปอร์เซ็นต์ของค่าแรงขัน้ ต่ำได้

2. การต่อสัญญา(มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 10 ธันวาคม 2009)
- สำหรับแรงงานต่างชาติ ที่ทำงานครบ3ปีและได้รับการต่อ
สัญญาในปีท่ี 4 จากข้อกำหนดเดิม ทีต่ อ้ งเดินทางกลับประเทศ
ของตนอย่างน้อย 1เดือน จะสามารถทำงานอยู่ต่อได้ไม่เกิน
2 ปี ในเกาหลี ซึ่งในช่วงที่อยู่ต่อนี้
สาระน่ารู้ 1
정보

2010년 변경된 정책

จะสามารถเปลี่ยนงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
3. การเปลี่ยนสถานทีทำงาน
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 10 ธันวาคม 2009)
- สำหรับการเปลี่ยนสถานที่ทำงานของแรงงานต่างชาติที่กำหนด
ไว้เพียง 3 ครั้งนั้น ถ้าหากว่า การเปลี่ยน สถานที่ทำงานนั้น
ไม่ได้เกิดจากตัวของแรงงานเอง
( ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญข้อที่ 25 ข้อย่อยที่ 1 วรรคที่
2 หากสถานประกอบการหยุดกิจการชั่วคราวหรือ
ปิดกิจการ ซึ่งถือว่าไม่ใช่ความ รับผิดชอบ ของแรงงาน)
ซึ่งได้รับการพิสูนจ์ว่าแรงงาน ไม่สามารถทำงานต่อไปได้
ดังนั้นจะไม่นับรวมอยู่ในกฏ3 ครั้งของการเปลี่ยนงาน
- ระยะเวลาในการหางานทำใหม่จาก 2 เดือน เพิ่มเป็น 3 เดือน.
- ภาคผนวก เหตุผลในการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน: ในกรณที่ที่เ
งือ่ นไขในการทำงานจริง แตกต่างจากทีร่ ะบุไว้ในสัญญาจ้าง เช่น
การฝ่าฝืนเงื่อนไขในการจ้างงาน หรือ การได้รับการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม หรือในกรณีที่มีความลำบากในการที่จะทำงาน
ต่อ (โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่จากกรมแรงงาน )
4. ระยะเวลาการต่อสัญญาจ้างงาน
(มีผลบังคับใช้วันที่ 10 เมษายน 2010)
- จากปกติระยะเวลาในการต่อสัญญาจะไม่เกิน 1 ปี
แต่นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ปี 2010 เป็นต้นไป ทั้งแรงงาน
ต่างชาติและนายจ้างจะสามารถตกลงระยะเวลาในการทำ
สัญญากันได้ โดยขึ้นอยู่กับ ความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย

การยืน่ แบบภาษีรายได้ประจำปี สำหรับแรงงานต่างชาติ
외국인 근로자를 위한 연말 정산

เมือ่ วันที่ 12 เดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารจัดการฝึกอบรมเกีย่ วกับการยืน่ ภาษีประจำปี สำหรับแรงงานต่างชาติขน้ึ ทีศ่ นู ย์ให้
คำปรึกษาแรงงานต่างชาติในเกาหลี โดยในครัง้ นี้ ได้รบั เกียร์ตจิ าก คุณ โจเซเฮ รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานบริการภาษีแห่งชาติได้มาเป็นผู้
บรรยายด้วยตนเอง โดยเราได้สรุปเนือ้ หาอย่างย่อเป็นในรูปถาม ตอบเพือ่ ให้งา่ ยต่อการเข้าใจดังรายละเอียดข้างล่างดังต่อไปนี้
Q : ใครบ้างทีต่ อ้ งยืน่ แบบเสียภาษีประจำปี ?
Q : มีขอ้ กำหนดอะไรบ้างทีเ่ ป็นเรือ่ งเฉพาะสำหรับแรงงาน
A : การยืน่ แบบเสียภาษีประจำปีนน้ั
ต่างชาติ ?
สำหรับผูท้ ม่ี ถี น่ิ พำนักในเกาหลี หรือผูท้ ท่ี ำงานนานกว่า
A : สำหรับแรงงานต่างชาติ ทีม่ รี ายได้จากการทำงานในเกาหลี
1ปีขน้ึ ไป หรือแม้กระทัง่ ผูท้ ไ่ี ม่ได้มถี น่ิ พำนักอาศัยในเกาหลี
ท่านสามารถเลือกการยืน่ ภาษี ได้อย่างหนึง่ จากสองข้อด้าน
แต่ถา้ หากว่าทำงานและมีรายได้ในประเทศเกาหลี ก็จำเป็นต้อง
ล่างนี้
ยืน่ แบบเสียภาษีประจำปีเช่นกัน ทัง้ ทีเ่ พือ่ ทีจ่ ะสามารถรับ
- วิธยี กเว้นภาษี 30% เป็นวิธกี ารคิดภาษีแบบยกเว้นภาษี
สิทธิประโยชน์การคืนภาษี
30% จากรายได้รวมทัง้ ปี
1

รายได้ทย่ี กเว้นภาษี = ( รายได้รวมทัง้ หมด รายได้ทไ่ี ม่ได้หกั ภาษี) X 30%
*ท่านสามารถติดตามรายละเอียดการคำนวนภาษีได้จากเวบ
ไซด์ของสำนักงานภาษี*
- ภาษีคงที่ 15% เป็นการคำนวนภาษีโดยคิดจาก
15%จากรายได้รวมตลอดทัง้ ปี ซึง่ เป็นวิธกี ารคำนวนภาษี
รายได้ทว่ั ไป
ภาษีเงินได้จากการทำงาน ทีจ่ ะต้องจ่าย = รายได้รวมทัง้ ปี
(รวมทีย่ กเว้นภาษี) X 15%
Q : เอกสารใดบ้างทีจ่ ำเป็นต้องยืน่ สำหรับแรงงานต่างชาติทเ่ี ลือก
วิธกี ารเสียภาษีแบบ ยกเว้นภาษี30%
A : สำหรับแรงงานต่างชาติท่ี เลือก ยกเว้นภาษี 30% นัน้
ไม่จำเป็นต้องยืน่ ใบแสดง
สำหรับแรงงานต่างชาติทเ่ี ลือก เสียภาษีในอัตรา 15% นัน้
ในช่วงเวลายืน่ ภาษี ต้องขอเอกสารการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
จากบริษทั พร้อมยืน่ แบบการเสียภาษี

[คำถามทีพ
่ บบ่อย สำหรับการยืน่ แบบเสียภาษี
ของแรงงานต่างชาติ]
Q : ชาวต่างชาติทไ่ี ด้รบั การจ้างงานทีโ่ รงเรียนสอนภาษา
ด้วยสัญญาจ้างงาน สองปี ถือว่าเป็นผูม้ ถี น่ิ พำนักด้วยหรือไม่
A : ถึงแม้วา่ ครอบครัวจะอยูท่ ฟ่ี ลิ บิ ปินส์ แต่ถา้ ทำงานในเกาหลี
อย่างต่อเนือ่ งนานกว่า 1 ปี จะถือว่าเป็นผูม้ ถี น่ิ พำนักในเกาหลีและ
จะต้องยืน่ แบบแสดงรายการเสียภาษีดว้ ย
Q : ชาวต่างชาติทเ่ี ข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
จะสามารถใช้จา่ ยในการตรวจรักษา มาเป็นค่าลดหย่อนจาก
การคิดภาษีรายได้หรือไม่
A : ค่ารักษาตัวในโรงพยาบาลนัน้ ไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าลด
หย่อนภาษีได้.
Q :แรงงานต่างชาติทท่ี ำงานในเกาหลี จะสามารถนำค่าเล่าเรียน
บุตรในต่างประเทศ มาเป็นส่วนลด ในการเสียภาษีได้หรือไม่
A : สำหรับบุตรทีศ่ กึ ษาในต่างประเทศนัน้ จะสามารถนำค่าใช้จา่ ย
มาเป็นส่วนลดในการเสียภาษีได้ ต้องแนบรายละเอียดของ
สถานศึกษาและอยูใ่ นสถานะนักเรียนเท่านัน้

► สำนักงานบริการภาษีที่รับผิดชอบ<ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ>-บริการล่าม3สาย
เขตพืน้ ที่

สำนักงานเขตทีม่ บี ริการ<ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ>

จำนวนสำนักงาน(45)

กรุงโซล

ทุกสำนักงานในกรุงโซล

24

ตอนกลาง

สำนักงานเขต โคยาง นัมอินชอน ซออินชอน ซองนัม ซูวอน
ชีฮงึ อันซัน อึยจองบู อินชอน และเพียงแทก

10

แดจอน<เขตแดกู>พูซนั

สำนักงานภาษีเขต ซอแดจอน ชอนัน มกโพ ซอกวางจู กูมี
ซอแดกู พูซนั จิน พุกพูซนั ซูยอง อุลซัน และชังวอน

11

► ‘ภาษาต่างชาติที่สามารถให้บริการ ล่าม 3 สายได้
อังกฤษ จีนกลาง ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาเวียดนาม
ภาษามองโกล ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย ภาษาบังกลอ ภาษาเออร์ดู ภาษาเนปาล ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาอาหรับ
-ระยะเวลาการยื่นแบบ: ภายในเดือนมกราคม เตรียมเอกสารหลักฐานและต้องยื่นแบบภาษีประจำปี ภายในเดือนกุมภาพันธ์
-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นภาษีประจำปีได้ที่ โทร. : 1588-0060
2

외국인근로자를 위한 다국어 뉴스레터

กฏหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน 1
생활법률 1

บทลงโทษสำหรับการซ่อนหรือพกพาอาวุธ
ที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้!

흉기 은닉·소지 행위는 처벌됩니다!

คุณปาร์ค ผูต้ อ้ งสงสัย ชาย อายุ 29ปี
(ชาวเกาหลีทเ่ี ติบโตในประเทศจีน) มักจะพกมีดขนาด 5 เซ็นติเมตร
ซึง่ สำหรับไว้ใช้ในงานติดตัวตลอด วันหนึง่ ทีห่ น้าร้านอาหารแห่งหนึง่
ในเขต ดกซันดง กึมชอนกู ได้ถกู เจ้าหน้าทีต่ ำรวจเรียกเพือ่ ตรวจค้น
และถูกจับกุม
ในประเทศเกาหลีนน้ั มีดหรือแท่งเหล็ก หรืออะไรก็ตามทีอ่ าจ
สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือ หรืออาวุธ ทำร้ายร่างกายและชีวติ ผูอ้ น่ื
หรือทีส่ ามารถใช้งดั แงะ ตึก อาคาร บ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย การพกพาและ
ซ่อนเร้นอุปกรณ์ดงั กล่าว โดยไม่มเี หตุผลทีเ่ หมาะควร ซึง่ อาจก่อให้เกิด
สาระน่ารู้ 2
정보 2

การทำร้ายผูอ้ น่ื ให้ได้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ การบุกรุกสถานที่
สร้างความเสียหาย หรือลักทรัพย์ นัน้ ถือเป็นการทำผิดทางอาญา
และจะต้องได้รบั โทษ
- การฝ่าฝืนกฏหมายอาญาประเภทลหุโทษ ข้อที่ 1 ข้อย่อยที่ 2
จะถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 2แสนวอน หรือถูกจำคุก
- หากพกพาอาวุธทีม่ ขี นาดมากว่า 15ซม. ขึน้ ไป ทัง้ มีด มีดพก หรือ
ปืน ถือเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายควบคุมอาวุธและปืน ข้อที่ 10
โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 5ล้านวอน
คอลัมน์น้ี ได้รบั การสนับสนุนจาก สำนักงานตำรวจเขตกึมชอน

สาระน่ารู้จาก สำนักงานกักกันพืชแห่งชาติ

동축산물 및 식물검역 안내

สำนักงานกักกันพืชแห่งชาติของเกาหลีนั้น มีหน้าทีในการ ป้องกันโรคและแมลง จากต่างประเทศ ไม่ให้นำเข้ามาในประเทศเกาหลี โดยมี
จุดตรวจอยู่ตามท่าเรือและสนามบินต่างๆ ทั่วประเทศ พืชและผลิตภัณท์จากพืชจะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะอนุญาติให้นำเข้ามาใน
เกาหลีได้ นอกจากนี้ นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางกลับจากต่างประเทศ หากมีผลิตภัณท์ประเภทพืชผักผลไม้ตา่ งๆ นำติดตัวเข้ามา จะต้องแจ้งเพือ่
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน
< การกักกันผลิตภัณท์จากสัตว์หรือที่มีผลิตภัณท์ที่มีสัตว์เป็นส่ว
นประกอบ >
สำนักวิจยั และกักกันโรคสัตว์แห่งชาติ
มีหน้าทีใ่ นการ ป้องกันการแพร่กระ
จายของโรคติดเชือ้ จากสัตว์ตา่ งๆ เช่น โรคปากและเท้าเปือ่ ย โรควัวบ้า
โรคไข้หวัดนก เพือ่ ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในประเทศ ทัง้ นี้ เพือ่ ปกป้องสุข
ภาพของประชาชนรวมถึงผูป้ ระกอบการด้านปศุสตั ว์และ
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสัตว์ในประเทศด้วย

<ผลิตภันฑ์ที่จะต้องแจ้ง>
- ประเภทพพืช ผัก ผลไม้และดอกไม้ทกุ ชนิด : ผลไม้ ผัก เมล็ดต่างๆ
ต้นอ่อน สมุนไพร ดอกไม้ เป็นต้น
- เชือ้ จุลนิ ทรียต์ า่ งๆ แมลงทัว่ ไปและทีก่ อ่ ให้เกิดโรค สัตว์เลีย้ ง
รวมถึงดินด้วย
* เมล็ดพันธ์ของผลไม้ตา่ งๆ จะได้รบั การตรวจสอบและกักไว้
ภายในระยะเวลา 2ปี

♣ สำหรับผูท้ น่ี ำสัตว์และผลิตภัณท์จากสัตว์ ติดตัวเข้ามา
มีหน้าทีต่ อ้ งรายงาน
- สัตว์ เช่น สุนขั แมว และสัตว์เลีย้ งทุกประเภท
- ชิน้ ส่วนจากสัตว์ เช่น เขากวาง กระดูก เลือดสัตว์ เป็นต้น
- ผลิตภัณท์จากสัตว์ เช่น เนือ้ วัว เนือ้ หมู เนือ้ ไก่ เนือ้ แกะ
และซอสเซส แฮม หรือทีผ่ า่ นการปรุง เช่นทำให้แห้ง ประป๋อง หรือ
ต้มสุก เป็นต้น
- นมและผลิตภัณท์จากนม เช่น นม ชีส บัทเทอร์ เป็นต้น
- ไข่และผลิตภัณท์จากไข่ เช่น ไข่สด ไข่ผงหรือในรูปอืน่

♣ ผักและผลไม้ทห่ี า้ มนำเข้ามา
- ผลไม้ (เช่น มะม่วง มะละกอ ) ผักและผลไม้สด เช่น มันเทศ
มันฝรัง่ วอลนัท , ถัว่ ต่างๆ, ข้าวเปลือกหรือต้นอ่อน เป็นต้น
- ต้นแอ๊บเปิล ต้นองุน่ เมล็ดพันธ์ ต้นอ่อน รวมถึงบอนไซ
- เชือ้ จุลนิ ทรียท์ ม่ี ชี วี ติ และแมลงทีก่ อ่ ให้เกิดโรค (รวมถึงสัตว์เลีย้ ง
และทีไ่ ม่เกิดโรค)
- ดิน รวมทัง้ ต้นกล้าพร้อมดิน

] ข้อควรระวัง
ถ้าหากท่านนำผลิตภัณท์จากสัตว์เข้ามาหลังจากเดินทางกลับจากต่าง
ประเทศ ท่านมีหน้าทีต่ อ้ งกรอกแบบฟอร์มเพือ่ รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
จากศูนย์ควบคุมโรคสัตว์ ถ้าไม่แจ้ง ท่านอาจถูกปรับเป็นเงินสุงสุด 5ล้านวอน

สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับการกักกันโรคพืชได้ท่ี โทร. : 1588-5117
คอลัมน์น้ี ได้รบั การสนับสนุนโดย สำนักงานกักกันพืชแห่งชาติ
(www.npqs.go.kr, 0 51-971-0480)
สำนักงานสนามบินคิมแฮ

สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับการกักกันโรคสัตว์ : 1588-9060
คอลัมน์น้ี ได้รบั การสนับสนุนโดย สำนักงานวิจยั และกักกันโรคสัตว์
(www.nvrqs.go.kr, 051-971-1925)
แห่งชาติ สำนักงานสนามบินคิมแฮ
MigrantOK

3

ขอคืนพาสพอร์ตกับบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกันเถอะ

จากหน้าโต๊ะปรึกษา

1

지금은 상담중

여권, 외국인등록증을 돌려주세요!

ไม่วา่ เราจะไปทีใ่ ดในโลกสิง่ ทีแ่ สดงว่าตัวเรา
คือใครนัน้ ก็คอื บัตรประจำตัวประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากท่านต้อง
พำนักอาศัยอยูต่ า่ งแดน สิง่ ทีจ่ ะใช้
แทนบัตรประจำตัวก็คอื พาสพอร์ต
ซึง่ ท่านจะต้องนำติดตัวไว้เสมอ รวมถึงในช่วงทีท่ า่ นมีระยะเวลา
พำนักทีแ่ น่นอนช่วงหนึง่ (ตามกฏหมายตรวจคนเข้าเมือง ถ้าหา
กท่านทีจ่ ำเป็นต้องพำนักในเกาหลี นานกว่า 90วัน ท่านจะต้อง
ยืน่ เรือ่ งเพือ่ ขอรับบัตรประจำตัวคนต่างด้าวภายใน 90วัน ด้วย)
และด้วยด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว เมือ่ ท่านได้รบั บัตรประจำตัวคน
ต่างด้าว ท่านก็ตอ้ งพกบัตรนีต้ ดิ ตัวไว้เสมอ ซึง่ ถ้าหากเจ้าหน้าทีต่ รวจพบ
ว่าท่านไม่พกบัตรฯติดตัวไว้ ท่านก็จะต้องเสียค่าปรับ
แต่ 1) ก็มหี ลายกรณีทพ่ี บว่า นายจ้างทีจ่ า้ งแรงงานต่างชาติ
มักจะยึดบัตรประจำตัวคนต่างชาติ และพาสพอร์ตของแรงงาน
ไว้ แม้วา่ แรงงานต่างชาติจะร้องขอคืน นายจ้างก็ไม่คนื ให้โดยใช้
เหตุผลว่า เพือ่ ป้องกันแรงงานต่างชาตินน้ั หนีจากจากสถานประกอบ
การ แต่วา่ ไม่วา่ จะใช้เหตุผลใดก็ตาม ทัง้ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว
พาสพอร์ต หรือสมุดบัญชีธนาคาร ถ้าหากแรงงานต่างชาติไม่เห็นด้วย
ทางนายจ้างไม่สามารถบังคับเอาไปเพือ่ เก็บไว้ได้ ซึง่ ถ้าหากนายจ้าง
การ์ตูนสร้างสรร
만화컷

ที่นี่และเดี๋ยวนี้

กระทำดังกล่าวจะถือว่าเป็นการกระทำที่ ผิดกฏหมาย
2) เราพบว่ามีกรณีท่ี นายจ้างใช้บตั รประจำตัวและพาสพอร์ตของ
แรงงานต่างชาติ เปิดสมุดบัญชีธนาคาร แล้วรับสิทธิประโยชน์ เช่น
เงินประกันเดินทางกลับประเทศ ของแรงงานไปโดยผิดกฏหมาย หรือ
ทำสิง่ ผิดกฏหมายอืน่ ๆ เช่น (เช่น วอยซ์ฟชิ ชิง่ หรือการหลอกลวงทาง
โทรศัพท์ การฉ้อโกง การแอบอ้าง การแลกเปลีย่ นเงินตราโดยผิด
กฏหมาย เป็นต้น) ทำให้แรงงานต่างชาติกลายเป็นผูเ้ สียหายไปโดยไม่รตู้ วั
ซึง่ กรณีดงั กล่าวก็เคยก็ขน้ึ มาแล้วเช่นกัน
ตามเหตุผลทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ถ้าหากนายจ้าง
ยึดเอาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว พาสพอร์ต หรือ สมุดบัญชี
ธนาคารไว้โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากตัวแรงงานต่างชาติ
ไม่วา่ จะเพือ่ เอาไปเก็บไว้ หรือ จุดประสงค์อะไรก็ตาม จะถือเป็นการ
กระทำทีฝ่ า่ ฝืนกฏหมายตรวจคนเข้าเมืองและกฏหมายแรงงาน
พืน้ ฐาน ท่านสามารถเข้าแจ้งความหรือร้องเรียน เพือ่ ขอรับคืน ได้ท่ี
สถานีตำรวจ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานแรงงานเขต
ซึง่ หากนายจ้างถูกตัดสินว่ากระทำผิดตามทีก่ ล่าวจะมีโทษจำคุกไม่เกิน
3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20ล้านวอน
* คอลัมน์น้ี เขียนโดย อ.คิมวอนกยอง หัวหน้าทีมทีป่ รึกษา
ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติในเกาหลี ☎1644-0644
ประกาศ

지금여기

광고

MNTV
ข่าวที่แพร่ภาพในหลากหลายภาษา

MNTV 다국어뉴스 방영

เรามักจะคิดถึงสิ่งต่างๆ ที่ผ่านไป
มากมาย

และเราก็มักจะหมก
มุ่นกับความทรงจำ
ที่สวยงามเหล่านั้น

* ภาษาทีแ่ พร่ภาพ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ภาษาฟิลปิ ปินส์ ภาษามองโกล ภาษาเวียดนาม
ภาษาปากีสถาน ภาษาจีน ภาษาอุซเบคกีสถาน
ภาษาอินโดนีเี ชี ยี ภาษาเนปาล ภาษกัมพูชา
และภาษาศรีลงั กา
* อัพเดทข่าวใหม่ทกุ วันอังคารของสัปดาห์เวลา เทีย่ งตรง
* สอบถามข้อมูล เพิม่ เติม: (02)6900-8234, info@mntv.net
* เวปไซด์: www.mntv.net

โรงพยาบาลผูอ้ พยพ
☎ 02-863-9966
이주민의료센터 ☎02-863-9966

เราเหมือนคนบ้าที่เฝ้าคิดถึงแต่
ความประทับใจที่หลงเหลืออยู่
แม้มันได้ผ่านเลยไป

เราต้องดำเนินชีวิตอยู่ ณ
ปัจจุบันไม่ใช่หรือ ความทรงจำมา
กมายเหล่านั้นให้เก็บไว้เป็นเพียง
แค่ความทรงจำ
ขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่นั้น เรามักพบอุปสรรคมากมายในชีวิตเสมอ แต่ว่าทุกครั้ง เราก็ผ่านและปรับ
ตัวกับปัญหาต่างๆ ได้ อย่าไปครุ่นคิดถึงอดีตและกังวลถึงอนาคต แค่คิดถึงเพียงแค่การดำรงชีวิตใน
ปัจจุบัน สูดลมหายใจเข้าออก อย่างช้าๆ และพยายามปรับตัวกับมัน
ความครุ่นคิด ตัดสินใจ หรือโครงการต่างๆที่วางไว้ ก็แค่ ตั้งใจทำอย่างเป็นธรรมชาติเท่านั้น
ไม่มีเหตุผลที่จะต้องขัดแย้งกัน
-เพาะบ่มชีวิต ให้สุข สงบ Unang Publikasyon Agosto 2, 2005
(Registration no. Guro La 00081)

Publisher Hae-Seong Kim

4

Korea Migrant Center,
137-1 Garibong-1-dong,
Guro-gu, Seoul (152-801)

โรงพยาบาลผู้อพยพ นั้นเป็นโรงพยาบาลที่ ตรวจ
รักษาโรค
และผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับแรงงานต่างชาติ
และผู้อพยพทั่วไป ที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจรักษา
จากโรงพยาบาลทั่วไป ได้ อันเนื่องมาจากปัญหาด้านการ
ติดต่อสื่อสาร หรือปัญหาด้านการเงิน ขอเชิญชวนท่าน
ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้อพย
พและแรงงานต่างชาติในโอกาสต่อไป

Editorial Department 02) 6900-8231
newsletter@migrantok.org
www.migrantok.org / www.migrant.kr

Compiled by
E&G Design 031) 8007 - 6600