REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.02/ 02
din 14 martie 2017

„Cu privire la modificarea
bugetului raional pentru anul 2017”

În temeiul art.43 alineatul (1), lit. b), din Legea Republicii Moldova nr.436 din
28.12.2006, privind administraţia publică locală, art.18 (2), art.26 (3) din Legea
nr.397-XV din 16.10.2003, privind finanţele publice locale, art.16 din Legea nr.181
din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale, cap.X pct.10.1
lit.a), b), pct.10.2 lit.a) din Ordinul Ministrului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015,
ținând cont de demersurile instituţiilor Consiliului raional,
Consiliul raional, DECIDE:
1. Se majorează planul de venituri ”Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale
din surse interne pentru instituţiile bugetare” (K6 – 144214) în sumă de
756730 lei la Centrul multifuncțional “Renaștere”;
2. Din contul majorării veniturilor la Centrul multifuncțional “Renaștere”se
majorează planul de cheltuieli în sumă de 756730 lei, (K6 - 311120)
pentru “ Reparații capitale ale clădirilor”;
3. Executarea deciziei, se pune în sarcina Direcţiei Finanţe, şef dna Aculina
Tăbîrţa;
4. Controlul executării asupra deciziei se pune în sarcina comisiei consultative
de specialitate pentru activităţi economico – financiare şi comerţ, preşedinte
S.Tulicii.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional A.Volentir
Secretar al Consiliului raional R. Postolachi
Contrasemnat:
Specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului A.Petraşescu

Șef, Direcția Finanțe A. Tăbîrța
Șef, DASPF M.Turea
Conform originalui :
Secretar al Consiliului raional R. Postolachi

Related Interests