REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr.02/ 03
din 14 martie 2017

„Cu privire la desfășurarea concursului raional
Cea mai salubră și amenajată localitate”

În conformitate cu alin. (2). Art.43 din Legea 436 din 28.12.2006 privind
administația publică locală, Hotărîrii Guvernului nr. 678 din 6 iunie 2008 ,

Consiliul Raional DECIDE:

1. Se anunță lansarea Campaniei de primăvară de salubrizare și amenajare a
localităților „Cea mai salubră și amenajată localitate”, pentru perioada 15 martie –
15 aprilie 2017.

2.Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului Cea
mai salubră și amenajată localitate în cadrul Campaniei de primăvară de
salubrizare și amenjare a localităților (anexa nr.1).

3.Se instituie comisia raională pentru monitorizarea campaniei de salubrizare în
componența:
Președinte al comisiei:
Urzică Iurie – președinte al raionului Rîșcani,
Membrii comisiei:
Zamurdac Galina – vicepreședinte al raionului
Chetraru Marta – șef, Administrație Publică
Manole Vergil - șef, Centrul Sănătate Publică
Guțu Vitalie – șef, Inspectoratul Ecologic
Tăbîrță Aculina -șef, Direcția Finanțe
Tcaci Andrei – Consilier raional
Salagor Lilian – Consilier raional
Opalco Lilia – redactor - șef
Manole Anatolie – arhitector șef
Borș Atena – specialist principal, serviciul Relații Funciare și Cadastru.

4.Contabilitatea ( dna Olga Zubcova) va efectua plata cheltuielilor, din contul
bugetului Aparatului președintelui, conform devizului de cheltuieli
(anexa2).
5. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează dna Galina
Zamurdac, vicepreședinte al raionului.

6. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi socio-culturale, învăţămînt,
protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept,
preşedinte, Dl M.Cherdivară.

Preşedinte al ședinței A.Volentir
Secretar al Consiliului raional R.Postolachi
Contrasemnat:
specialist principal Serviciu Juridic Anatol Petrașescu
Vicepreședinte al raionului Zamurdac Galina
Șef, Administație Publică Chetraru Marta
Contabil-şef Olga Zubcova

Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional R.Postolachi
Anexa nr. 1
la decizia nr. 02/03
din 14 martie 2017

REGULAMENTUL
de desfăşurare a Concursului raional
“Cea mai salubră şi mai amenajată localitate”

I. Dispoziţii generale
1. Concursul are drept scop dezvoltarea tradiţiilor naţionale de amenajare şi
întreţinere exemplară a localităţilor, susţinerea activităţilor practice de protecţie a
mediului.
II. Organizarea şi desfăşurarea Concursului
2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice de nivelul întîi să organizeze
participarea largă a colectivelor întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi
populaţiei la Concurs, precum şi pregătirea localităţii respective pentru Concurs, să
mediatizeze pe larg în presă activităţile în cauză.
3. În cadrul concursului vor fi evaluate toate localitățile referitor la rezultatele
obținute în realizarea activităţilor de amenajare prin:
- conservarea şi extinderea spaţiilor verzi;
- amenajarea teritoriului, în conformitate cu planurile de urbanism şi de dezvoltare
a teritoriului, de care trebuie să dispună în mod obligatoriu localitatea;
- curăţarea fântânilor şi izvoarelor, modernizarea sistemelor de aprovizionare cu
apă potabilă şi canalizare;
- amenajarea poligoanelor sau locurilor speciale pentru depozitarea deşeurilor
menajere;
- amenajarea intrărilor în unităţile administrativ-teritoriale;
- implementarea bunelor practici de întreţinere în stare salubră a localităţilor.
4. Condiţiile concursului la etapa raională şi criteriile de evaluare vor fi conforme
criteriilor şi indicilor de evaluare, conform anexei la prezentul Regulament.

III. Totalizarea rezultatelor Concursului şi premierea învingătorilor
5. Membrii Comisiei vor examina situaţia cu deplasare în teritoriu.
6. Grupul de lucru va prezenta rezultatele evaluării pînă la data de 25 aprilie a
anului în curs.
7. Comisia raională totalizează rezultatele Concursului şi înaintează Preşedintelui
raionului lista localităţilor care urmează a fi desemnate învingătoare în Concursul
raional.
8. Învingătorii Concursului vor fi menționați cu cadouri de preț în valoare de:
locul I - 10000 lei;
locul II - 5000 lei
locul III - 3000 lei
9. În funcţie de succesele obţinute la amenajarea şi salubrizarea localităţilor la
anumite capitole (crearea şi amenajarea grădinilor publice, parcurilor, scuarelor, cu
asigurarea reuşitei de înrădăcinare a arborilor şi arbuştilor plantaţi în mărime de cel
puţin 75%, amenajarea fântânilor, izvoarelor, intrărilor în localităţi, implementarea
unor noi proiecte etc.), Comisia raională pentru organizarea şi desfăşurarea
Concursului poate lua decizia de a acorda conducătorilor autorităţilor
administraţiei publice locale, altor organizaţii diplome, mențiuni, etc.

Anexă

Criteriile şi indicii de evaluare a localităţilor
pentru Concursul raional “Cea mai salubră şi mai amenajată localitate”

Criteriul punctaj

1. Aspectul general al localităţii:
- aspectul estetic al edificiilor, obiectelor
publice și amenajarea terenurilor adiacente 0 -10
- starea şi aspectul estetic al străzilor; 0 -10
- amenajarea intrărilor în localitate; 0 -10
- lucrările efectuate pentru îmbunătăţirea aspectului
localităţii în anul în curs; 0 – 10
- starea şi amenajarea surselor de aprovizionare cu apă,
inclusiv a fântânilor şi izvoarelor; 0 – 10

2.Salubrizarea localităţilor:
- existenţa şi realizarea planului de salubrizare; 0 – 10
- starea generală de salubrizare a localităţii; 0 – 10
- colectarea şi evacuarea organizată a deşeurilor, contractele
încheiate cu populaţia; 0 -10
- crearea serviciilor de gospodărie comunală, existenţa şi starea
gunoiștilor coordonate 0 -10

3.Spaţiile verzi şi bazinele acvatice din intravilan:
- starea estetică a spaţiilor verzi, extinderea şi renovarea lor, 0-10
- procentul de înrădăcinare a arborilor plantaţi în perioada
septembrie-octombrie 2016; 0 -10
- numărul arborilor plantaţi în anul în curs; 0 -10
- gradul de acoperire a intravilanului localităţii cu spaţii verzi; 0 -10
- starea şi amenajarea fâşiilor de protecţie a sectoarelor de râu şi 0 -10
bazinelor de acumulare

4.Amenajarea cimitirelor în anul în curs 0-10

Secretar al Consiliului raional R.Postolachi
Anexa 2
la decizia nr. 02/03
din 14.03.2017

DEVIZ DE CHELTUIELI

Nr.crt Denumirea Costul Suma
cheltuielilor
1. Menționarea I loc – 10000 lei 18000
învingătorilor cu II loc – 5000 lei
cadouri de preț III loc – 3000 lei

2. Diplome 20 7 140
3. Rame 20 25 500
4. Cadouri de mică 3000
valoare pentru
mențiuni
Total 21640

Contabil-şef Olga Zubcova

Secretar al Consiliului raional R.Postolachi

Related Interests