REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 02/06
din 14 martie 2017

Cu privire la garantarea cofinanțării construcției bunurilor în cadrul proiectului
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieţei regionale en-gros şi
a spaţiilor destinate activităţilor non-agricole în raionul Rîşcani

Ținând cont de decizia nr. 03/08 din 08 august 2016 privind aprobarea
participării Consiliului raional Rîşcani la implementarea proiectului Dezvoltarea
infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieţei regionale en-gros şi a spaţiilor
destinate activităţilor non-agricole în raionul Rîşcani, în conformitate cu
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program
pentru anii 2017-2020, decizia Consiliului Național de Dezvoltare prin care a fost
aprobată suma 7 mln lei pentru perioada 2017, în temeiul art. 43, al.1, lit.(t) din
Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, si art. 9 din
Legea nr. 523 din 16.07.1999 privind proprietatea publică a unităţilor administrativ
– teritoriale; art. 4-5 din Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea
administrativă; Legii nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în
Republica Moldova, ținând cont de de procesul verbal al ședinței de lucru al ADR
Nord din 23.02.2017,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se garantează cofinanțarea construcției bunurilor, proprietate publică a
Consiliului raional Rîșcani, în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de
afaceri prin amenajarea pieţei regionale en-gros şi a spaţiilor destinate
activităţilor non-agricole”.
2.Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii președintele raionului,
dl Iurie Urzică.
3.Controlul executării deciziei va fi exercitat de către comisia consultativă de
specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi
amenajarea teritoriului.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional A.Volentir
Secretar al Consiliului raional R.Postolachi
Contrasemnat:
Specialist principal
Aparatul preşedintelui raionului A Petraşescu
șef , Direcție finanțe A.Tăbîrță
Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional R.Postolachi