REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

Decizia nr.02/07
din 14 martie 2017

Cu privire la inițierea procedurii de edificare a monumentului
în memoria lui Gheorghe Rîșcanu

În temeiul art.43 alin.2 din Legea nr.436-XV din 28.12.2006 privind administrația
publică locală, Legii monumentelor de for public, nr.192 din 30.09.2011, inițiativei
Președintelui raionului Rîșcani,

Consiliul raional Rîșcani DECIDE:

1. Se acceptă propunerea privind edificarea monumentului lui Gheorghe
Rîșcanu – personalitate notorie a istoriei naționale, în scuarul din fața
Consiliului raional, str.Independenței 38, or.Rîșcani, pe un teren cu suprafața
de 4 m2, proprietate publică a Consiliului raional (planul- schemă se
anexeză).
2. Se desemnează responsabil de a prezenta Ministerului Culturii materialele
necesare pentru adoptarea Hotărîrii Guvernului cu privire la edificarea
monumentului în memoria lui Gheorghe Rîșcanu, președintele raionului, dl
Iurie Urzică.
3. Lucrările de proiectare, executare și instalare a monumentului vor fi
finanțate din mijloace bugetare și resurse colectate.
4. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate în problemele sociale, învățămînt, protecție socială, sănătate
publică, muncă și drept.

Președinte al ședinței Consiliul raional A.Volentir
Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI

Contrasemnat:
Specialist principal al S.J. A. PETRAȘESCU
Vicepreședinte al raionului G.Zamurdac
Arhitect șef A.Manole
Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI