ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Αραχώβης 28, Εξάρχεια
ΤΚ 10681, Αθήνα
Τηλ:210-3804622
Email: gleon@primedu.uoa.gr
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Εταιρείας Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της γενικής και
της τοπικής Ιστορίας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στο
Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο (ισόγειο
Νεοκλασικού Κτιρίου), οδός Μαρασλή 4, το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 και ώρα
12:00.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2016.
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2016.
4. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και διενέργεια ψηφοφορίας σχετικά
με την απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. από την ευθύνη της διαχείρισης των
οικονομικών της Εταιρείας του έτους 2016.
5. Προϋπολογισμός του Δ.Σ. για το έτος 2017, συζήτηση επ’ αυτού και ψηφοφορία
για την έγκρισή του.
6. Ανακοινώσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της Γ.Σ.
7. Διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή των επτά μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των τριών μελών της Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
Η υποβολή δήλωσης υποψηφιοτήτων για την εκλογή των επτά μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των τριών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
είναι δυνατόν να κατατεθεί μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση
που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με
το Καταστατικό, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, το επόμενο Σάββατο 1 Απριλίου
2017.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επομένως παρακαλεί ενθέρμως τα μέλη να προσέλθουν
το Σάββατο 1 Απριλίου 2017.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
είναι η ταμειακή τακτοποίηση των μελών της Εταιρείας. Η ταμειακή τακτοποίηση
των μελών γίνεται μέχρι τον χρόνο έναρξης της συνεδρίασης των μελών της Γενικής
Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Εταιρείας, τα
μέλη του Δ.Σ. έχουν ομόφωνα αποφασίσει, λόγω της οικονομικής κρίσης, τη μείωση
της ετήσιας συνδρομής των μελών σε 10 ευρώ και να καταβάλλεται, σε περίπτωση
που εκκρεμούν παλαιότερες συνδρομές, μόνο η τρέχουσα ετήσια.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης