You are on page 1of 7

Analiza constructiv i func ional a sistemelor de amestecare pentru vasele

de reac ie
1. Scopul lucrarii
Lucrarea are un caracter descriptiv i se axeaz pe dou obiective majore: (A)
identificarea func ional-constructiv a sistemului de amestecare model (schi a, elementele
componente, rol func ional, etc.), (B) determinarea experimental a energiei consumate n
anumite condi ii de func ionare specificate i verificarea din punct de vedere mecanic a
sistemului de amestecare (arbore amestec tor, lag re, cuplaj, etc). Lucrarea de fa analizeaz
doar sistemele de amestecare verticale utilizate n mediu lichid echipate cu dispozitive de
amestecare ca: palete, bra e, ancor , elice, impeler, turbin , etc.

2. Considera ii teoretice
n multe cazuri vasele de reac ie sunt prev zute i cu sisteme de amestecare. Prezen a
acestor sisteme are drept scop activarea i/sau intensificarea unor procese fizico-chimice,
intensificarea unor procese de transfer de c ldur sau/ i de mas , etc. Pentru o func ionare
sigur a sistemelor de amestecare trebuie ca n orice situa ie tehnic (func ionare n regim,
umplere sau golire, bloc ri-opriri accidentale) elementele componente ale sistemului s
ndeplineasc urm toarele:
arborele amestec tor s nu se rup sau s capete deforma ii permanente sau peste
anumite limite
cuplajele s fac fa momentului de torsiune efectiv i s nu de distrug
lag rele de rezemare s preia sarcinile de rezemare precum i deformarea n
anumite limite a arborelui amestec tor asigurnd simultan o durabilitate de utilizare
cerut .
n general cuplajele i lag rele de rezemare sunt elemente tipizate i reglementate prin
norme sau standarde. Alegerea lor corect corelat cu regimul de func ionare asigur n mare
m sur i o func ionarea sigur . Arborii amestec tori sunt n principiu arbori drep i cu
sec iune plin sau inelar i au ca rol principal transmiterea momentului de torsiune de la
sursa motoare la dispozitivele de amestecare. Arborii sistemelor de amestecare difer
constructiv de la caz la caz dup dimensiunea vaselor de reac ie, tura ia i modul de rezemare,
forma sistemelor de amestecare, etc. O tipizare a lor este mai pu in probabil . Un calcul
mecanic satisf c tor pentru arborii amestec tori, trebuie s con in :
predimensionarea / verificarea arborelui la solicitarea de torsiune
dimensionarea / verificarea arborelui la solicitarea compus de torsiune i ncovoiere
calculul la oboseal
calculul la rigiditate care presupune: verificarea la vibra ii (tura ia critic ) verificarea
la deforma ii (n unele situa ii)

A. Predimensionarea / verificarea arborelui la solicitarea de torsiune


n situa ia cnd n calcul se consider numai solicitarea de torsiune neglijarea
ncovoierii se compenseaz prin mic orarea corespunz toare a rezisten ei admisibile la
torsiune, at ai /(1,351,65). Acest calcul este n principal un calcul de predimensionare
sau de dimensionare doar atunci cnd nu se cunoa te schema de nc rcare cu for e
transversale i pozi ia reazemelor. Calculul conven ional are la baz criteriul rezisten ei sau
criteriul deforma iilor unghiulare. Momentul de torsiune transmis de arbore este:
Ks N
Mt = Wp 9554 [N m] (1)
n

1
unde, N [kW] este puterea de transmis, n [rot/min] este tura ia arborelui iar Ks este un
coeficient de suprasarcin i are pentru condi ii u oare de func ionare valoarea recomandat
Ks = 1..1.5 iar pentru condi ii grele Ks = 2.5.
Indiferent de schema de nc rcare cu for e transversale i pozi ia reazemelor
predimensionarea arborelui de sec iune circular plin n baza criteriului rezisten ei se
realizeaz prin rela ia:
16 Mt
d=3 + 2 c1 [mm] (2)
8 7 at
unde c1 [mm] adaos de coroziune pe raz iar at [N/mm2] este rezisten a admisibil a
materialului arborelui la torsiune. Pentru o eluri uzuale avnd r 500...600 N/mm2 se poate
lua n intervalul at = 25...40 [N/mm2].
Verificarea arborelui de sec iune circular plin la solicitarea de torsiune:
16 Mt
7e =
( 3
8 d 2c1 ) 7 at [N/mm2] (3)

B. Dimensionarea/verificarea arborelui la solicitarea compus de torsiune "i


ncovoiere

a. b.
Fig. 1 Scheme de calcul pentru arborele vertical al sistemului de amestecare
a. Pentru solicitarea compus de torsiune i ncovoiere; b. Pentru tura ia critic
Gd - greutatea dispozotivului de amestecare
Gc - greutatea elementului de cuplare al arborelui la sursa motoare
Gi, Gj, Gk - greut ile elementelor montate pe tronsoanele intermediare i, j, k
Solicitarea de torsiune este dat de momentul de torsiune transmis arborelui.
Solicitarea de ncovoiere este dat de ac iunea for ei maxime (Fmax - rela ia 4, vezi Fig. 1a)
transmis mediului de amestecare n cazul bloc rii accidentale a sistemului de amestecare.
2 Mt
Fmax = (4)
0.75 d a

2
n care d a [m] este anvergura dispozitivului de amestecare iar M t [Nm] este momentul de
torsiune. Momentul ncovoietor maxim se produce n lag rul inferior (lag rul B - Fig. 1) i are
expresia:
M = M = Fmax lc1 (5)
imax iB
Momentul ncovoietor echivalent maxim:
Miech max = Mimax 2 + 0.75 M 2t (6)
Dac M este exprimat n [Nmm], d este exprimat n [mm] i E este
iech max ai I
2
exprimat n [N/mm ] atunci:
dimensionarea arborelui la solicitarea compus se reduce la dimensionarea numai la
ncovoiere cu momentul ncovoietor echivalent maxim, astfel pentru arbore de
sec iune circular plin :
32 M
d nec = 3 iech max
8 E (7)
ai I
d=d + 2c
nec 1
verificarea arborelui la solicitarea compus se reduce la evaluarea tensiunii efective
conven ionale datorat momentului ncovoietor echivalent maxim, astfel pentru arbore
de sec iune circular plin :
M 32 M
E = iech max = iech max E (8)
ef W 3 ai I
zef 8 d
Pentru tensiunea admisibila la ncovoiere static E a o elurilor uzuale de fabrica ie a
ai I
arborilor amestec tori (Tabelul 1) se recomand :
E ai I = T c (9)
0.2
unde T este limita de curgere tehnic la temperatura T, iar c = 1.3 este coeficientul de
0.2
siguran recomandat.

Tabelul 1. Caracteristici mecanice ale unor o eluri de fabrica ie a arborilor amestec tori

Marca o'el STAS r 0.2


E 1

[N/mm2] [N/mm ] 2 [N/mm2] [N/mm2]


OL 60 500/2-80 590-710 320 2.12 105 ----
OLT 35 R 10382-80 340-440 225 2.12 105 185
OLT 35 K 8184-80 min 340 225 2.12 105 185
OLC 25 N 880-80 460 280 2.06 105 190
OLC 25 I 880-80 500 310 2.06 105 220
OLC 35 N 880-80 540 320 2.06 105 240
OLC 35 I 880-80 580 360 2.06 105 260
OLC 45 N 880-80 620 360 2.06 105 270
OLC 45 I 880-80 660 440 2.06 105 300
10TiNiCr180 3583-80 540 200 2.00 105 250
10TiMoNiCr175 3583-80 540 220 2.00 105 250
3. Descrierea instala iei si modul de lucru

3
4

5
9

3
7

16

Fig. 3. Vedere de ansamblu a instala iei experimentale

4
15

14

lC2
13
10

12 lr

30
lC1

435
400

11 8

Fig. 4. Schi a instala iei experimentale

Instala ia experimental este reprezentat n Figurile 3-4. Principalele elemente


componente ale acestei instala ii sunt:
1 corpul vasului de reac ie
2 capacul plan al vasului de reac ie
3 turla de sus inere a sistemului de amestecare
4 motoreductor de antrenare

5
5 ceas contor de energie electric
6 num r tor de tura ie
7 debitmetru
8 robinet de golire a vasului de reac ie
9 comutator electric-contactor
10 arborele amestec tor
11 dispozitiv de amestecare de tip ancor
12 cutie de etan are
13 lag r inferior
14 lag r superior
15 cuplaj mecanic-cuplaj elastic cu bol uri

Modul de lucru

Pentru desf urarea lucr rii n concordan cu obiectivele men ionate se recomand
respectarea urm toarelor etape:
se realizeaz schi a instala iei (Fig. 4) cu elementele componente
se identific func ional-constructiv elementele componente prezentate n Fig. 3-4
se m soar dimensiunile principale ale instala iei experimentale (vezi Fig.4)
se umple vasul de reac ie pn la un anumit volum pornind de la un grad de umplere ales
V
n intervalul GU = efectiv = 0.4.....0.9 tiind c V = 50 litri
V total
total
se cite te la contorul electric (5) cu trei zecimale energia la momentul 0 la pornirea
experimentului, fie ea E0
se porne te num r torul de tura ie (6) i se calibreaz la 0 cu afi area la 1 minut
se porne te motoreductorul de antrenare (4) pentru un interval de timp t = 15...30 minute
se citesc i nregistreaz tura iile amestecatorului pe fiecare minut de func ionare
dup oprirea motoreductorului se cite te la contorul electric (5) cu trei zecimale energia
consumat la momentul 1, fie ea E1-energia consumat la func ionarea n sarcin
dup oprirea motoreductorului pe baza turatiilor citite la numaratorul de turatie (6) se
stabileste fie turatia reala fie o turatie medie de experiment;
se completeaz par ial Tabelul 2

Tabelul 2 Centralizator pentru prelucrarea datelor

n =...[rot/min] d =....[mm] l c1 =...[mm] l c2 =...[mm] l r =...[mm]


Func ionare n gol E 2 =....[kWh]
Func ionare n sarcin E 1 =....[kWh]
E max =.....[kWh] N max =.....[kW] M tmax =...[Nmm] M =...[Nmm]
iech max
2
Verificarea arborelui la solicitarea de torsiune ef =....[N/mm ]
2
Verificarea arborelui la solicitarea compus ef =....[N/mm ]

6
4. Prelucrarea datelor

Utiliznd datele centralizate anterior n Tabelul 2 se vor calcula i completa n acela i tabel:
energia consumat ,
puterea maxim de transmis (N max) i momentul de torsiune transmis maxim (M tmax)
momentul ncovoietor echivalent maxim ( M )
iech max
verificarea arborelui la solicit rile cerute de c tre conduc torul de lucr ri

5. Concluzii

Se eviden iaz prin concluzii modul n care s-au realizat verific rile cerute prin
raportare la valorile admisibile. Se caut o explica ie posibil sau semnificatia pentru valorile
obtinute.