You are on page 1of 15

Dr.

Mester MiklosnE

KORNYEZETISMERET
aUa..
FELMEROFUZET
A 3. EVFOLYAM SZAMARA

a tanulo neve es osztalva

Mell6klete az AP-030913 sz6mu kiadv6nvnak.


1. ird az ures keretbe! Mi a kozos nevuk?

sziintofold

2. Vd a szdmokat a megfelel6 helyre!

L b1za, 2. pipacs, 3, cukorrepa, 4. csalin, 5. kukarica, 6. gyermeklancfI,


7. napraforgo, 8. kamilla, 9. repce, 70. franciaperje

Sza ntofoldon termesztett nov6 nvek Gyogy- 6s gyomnovenyek

3. Milyen nyersanyagok szuks6gesek a keny6r k6szites6hez?

Sorold fel a keny6rsut6s lepeseitl


4. Felismered a k6peken ldthato novdnyeket? lrd a nevuket a megfelel6 vonalra!

5. Kosd a gyogyndv6nyekhez a m egfele15 tu lajdo nsiigokat!

csal6n teaja nyugtato 6s gyulladascsdkkento hafis1


kamilla I eve I e, h ajtd sa 6 rte kes vita m i n o kat ta rta I maz

g;termeklancfil emdsztdsi pa naszokra hasznos

6. Mit szuks6ges elolvasni a gogrteiik keszitesenel, fogyasrt6slnll?

7. lrj mindegyik halmazba h5rom-h6rom mez6n el6 6llatot!


B. irj azSllatok k6pe a15 negy-n6gy jellemzS tulajdonsSgot, v6g0l egy taplal6kot!

9. A kornyezetbarSt ember a mez6n is lehet6leg a kitaposott osv6nyen j6r'


irj vagy rajzolja cip5talpba n6gy 616lenyt, amely a talpa a15 kerulhet,
ha
nem igy cselekszik!

Osszes pontszdm: m

Ha alaposan 6tn6zted az elv6gzett feladatokat 6s m6g szlvesen dolgoznSl: lrj le roviden valami-
lyen - a t6makorrel kapcsolatos 6rdekess6get, amelyet szeretntil bemutatni!
L Nem vitt6l a kirSndul6sra irSnytrjt. Mi seg[thet ataj6kozoddsban?
lrj legalabb harom otletetl

2. ird a vonalakra afovilagtajak nevetl | 4 |


Jelold a terkeovazlaton
A negyzetekbe a roviditesuket rrd! a f6vilSgtdjakat!

i__l

il

3. Szinezd ki a ralzotl Kosd a szoklrty6kat a megfelel6 helyre!

hegys6g 0-200 m sfksag

500m- 2O0m-500m dombsdg


4. Felezd be a mondatot!
A termeszetben vannak folvovizek es

Hogyan jeloli a terkep avizeket? Szinezd ki a neSyszogeket!


VSlaszd ki a mondatbol a megfelel6 szavakat, es kosd a n6gyszogekhezl

5. H0zd ala a hibakatazidoj6r5s-jelentesben!

Nyar van. Nagy a h5s6g. Jegcsapok lognak az ereszeken. Az emberek strandolnak es holo-
Iyoznak. A homerseklet el6ri a 32 'C-ot. llyenkor jo szo@alatot tesz a keszty1. Viselhefink
vdszonsapkat vaSy szalmakalapot. Epithetilnk hoembert is.

6. Melyek az idoj6rds elemei?


1,.

2.
3.
4.

7. Jelold nyilakkal a viz korforgSsdt! E


8. Szlnezd ki magyar zaszlott.lrd a vonalakra, mit jelentenek a szinek!

A magyar Himnusz kolt5je:


ZeneszerzSje:

f. irj ket olyan dolgot, amelyre a legbuszkebb vagy a lakohelyeden es kornyekenl

10. lrj hSrom otletet! Mit kellene cselekedni lakohelyed szepsegenek, tisztasdgSnak
megov6sa erdekeben?

Osszes pontszdm: I lqZ

Ha alaposan 5tn6zted az elv6gzett feladatokat es meg szlvesen dolgozn5l: lrj le roviden valami-
lyen - a temakorrel kapcsolatos erdekesseget, amelyet szeretnel bemutatni!
1. Mit tartalmazn ak az alabbi kifejezesek? ird a vonalra!

helyes taplStkozds, helyes iddbeosztas, napirend, rendszeres tisztalkodas,


rendszeres testmozglas, me$felelo mennyis6g1 alvas, lelki eSeszse{

2. Mikor vagyunk efeszs6gesek?

3. Melyik kifejezeshezlarloznak a szavak? Kosd ossze!


korcsolyazas
ker6kp6rozds
alvas
passzrv prnenes aktiv pihen6s
tdnc
Aszas
sakkozas

4. ird le. melvek lehetnek a betegs6g tunetei!

5. A ment6k telefonszama:
Alta l5 nos seg6lyh rvo telefonszS ma:

6. Egeszrtsd ki a mondatokat!
Konnyebb a betegsdget mint gyogyitani.
A kotelez6 nem szabad kihagyni.
Betegs6g eseten minden esetben kellfordulni.
7. Milyen embereket jellemeznekaz alabbi kifejez6sek? lrd a vonalra!
Vannak olyan emberek, akiknek erzekszervi, moz{asszervi, ertelmi vagy kommunikacios
k6pessdge i el m a rad nak az atl a ge m be retol.

8. Mire van szuks6ge a fogyat6kkal el6 embereknek?


L.

2
3

9 lrj legalabb negy tulajdonsSgot! Milyen a jol apolt ember?

10. Fogalmazd meg roviden! Ki a sz6p?

Osszes pontszam: il:ol


Ha alaposan 5tnezted az elv6gzett feladatokat 6s meg szlvesen dolgoznSl: frj le roviden valami-
lyen - a temakorrel kapcsolatos erdekesseget, amelyet szeretnel bemutatni!
1'- Kosd ossze! Melyik kepheztartoznak azalabbi kifeiezesek?

30-40 m magasra is megn6het


kerget a sz(csok szfnez6sre hasznSljSk

a flkfiatal hajtAsai ragadosak k6196b6f ldzcsillaprto


k6szul

rugye, tevele, hajtdsa gyulladdscsokkentd


hatdsf vessz6i lehajolnak a foldig

2. Potold a szovegben a hiSnyzo szavakat!

A nad es a gyekeny testfelipit6se alkalmazkodik a eletmodhoz.


Sze rte 5 gazo gy o ke rzetu k j o I az iszapban.
Erds szaruk belill
A nadat arauek.

3. Nevezd meg a virag reszeit! lrd a vonalakra!

10
4. HAzd ala azigaz SllitSsokat!
A vtraS a noveny szaporftoszerve.
A viragos novenyeknek nincs szilksegilk a rovarokra.
A viragtermojdbol a megporzds utdn alakul ki a termes.
A viragport szallithatja a szel, a madarak, a deneverek is.

5. lrd a rovarok nevet a keoek al5!

6. Melyik rovarra jellemzok az al6bbi tulajdonsSgok? lrd a vonalral

jelzi a vizek tisztasa$at; ropteben nemcsak fel-le, hanem elSre 6s hatra is k6pes haladni;
repillo rovarokkaltaplalkozik; larvai a vizben fejlodnek, falank ragadozok

7. Milyen halakat ismersz? lrj legalabb negyetl

8 Fseszrtsd ki a mondatot!
A hatak fo testreszei a ,a
esa

11
9. lrd a vonalakra a ponty hianyzo testreszeinek nevet!

farok alatti uszo


q' \-rr-\
/
paros mellfszok hasIszo

10. Talald ki, melyik mad6r tulajdons5gait soroltuk fel! frd a nevuket a vonalra!

Tollazata feher, csak a szarnytollaifeketek. Gazlomadar. Feszket az emberek koze lsegeben


[I
6pfti. Koltozo maddr.

A magyar termeszetvedelem jelkepei. Tetepeket atkotnak. A himek hosszl, fatvotszeru fark-


tollakat viselnek.

A nap nagy reszet a vizben tottik. ]szomadarak. Feszkuket a nadasba, sdsosba epitik. Csd-
rilk taplalkozas kozben agy mukodik, mint esy szuroberendezes.

11. Szerinted mi6rt csokken a vizimadarakszama? lri ket okot!


[4

Osszes pontszan.,, --ffi

12
1". Melyik allitas hamis? H0zd at!
A hagyomany egy adott kozoss6g tapasztalatainak, tudasanak
osszessege.
r_lz
A hagyoma nyok aparot fi1ra oroktdd nek.
A hagyomanyokat nem szakseges apolni, mert agy is etfelejtik
az emberek.
A hagyomanyok apotasa osszetartja a kozossegeket.

2. Melyik unnephez meryik hagyomdnytartozik? Kosd Osszel


HAsvet betlehemezes
[4
Karacsony tojdsfest6s
Madarak es fak napja jelmezbe oltozes
Farsangi kirandulas

3. Milyen elelmet adott a termeszet az embereknek az arlereken?


Sorolj fel tegatdbb hatot!

4. Hova epitettek az emberek a hazaikat a vizes teruleteken?

5. Mit jelolnek a nyilak? lrd a vonalra!

13
6. Hogyan tanultdk meg a gyerekek azelethezszuks6ges dolgokat? Hlzd alal
- az iskolaban a tanaroktol
- a szAloktol
- a rokonoktol
- a konvvekbol

7. Miben segrtettek a gyerekek ahaz korul? frj mindegyik oszlophoz negyet!


a kislanyok a kisfiAk

8. Mit csinSltakaz emberek, ha betegek voltak? Jelold a helyes allitast!


elmentek az orvosi rendelobe
gy o gy n ov e nye kbo I ke sz il rt f Szete ket, ke n o cs o ket haszna t ta k

9. Kosd ossze a novenyeket a gyogyhatasukkal!


fodormenta a sziv gyogynovenye
szeder rceja csillaprtja a kohogest
{alagonya az izuleti gyulladast is gyogyitja

10. Allits ossze egy taplaleklSncot! ird az el6lenyek nevet a korokbe!

14
L1,. l11 mindegyikre egy_egy petdat!
Miszennyezi
a vizeket:
az erdSl;
a talajt:
a levegSt:

12' Te mit teszer a kornyezeted v6derm


66rt? ir1 tegatabo negy perddtl

Osszes pontszdm:
[-E
Ha alaposar^ at'ezted az elvegzett feladatokat
es meg szivesen dolgozndl: frj le roviden
lyen - a tenra<orrel kapcsolatos erdekesseget, valami-
amelyet szeretnel bemutatni!

15