You are on page 1of 4

Quan he thuong mai Viet My

Quan h ngoi giao gia Vit Nam v M c thit lp ngy 12/7/1995. Trong qung thi gian , quan
h gia hai nc ngy cng c ci thin v c s pht trin ng khch l.

T s hp tc ban u cn nh l, b hp trong vn nhn o, quan h hai nc m rng sang


cc lnh vc chnh tr, kinh t, gio dc, y t, khoa hc - cng ngh..., v c nhng lnh vc cha tng c
trong lch s quan h hai nc, nh tip xc quc phng, chng khng b, ma ty, ti phm xuyn quc
gia...

Gn y, hai bn ang trao i nhng bin php nhm a quan h ln bc pht trin mi, hng ti
xy dng mi quan h hp tc n nh v lu di.

Trong quan h hai nc, hp tc kinh t, thng mi lun l lnh vc trng tm v cng l lnh vc t
nhiu kt qu tch cc nht. Hip nh Thng mi Vit - M c k kt vo thng 7/2000 v c hiu
lc vo thng 12/2001 to c s php l quan trng cho vic thc y quan h hp tc kinh t -
thng mi v u t gia hai nc.

Ngoi ra, hai bn k mt lot tha thun v hip nh kinh t nh Hip nh Dt may (2003), Hip nh
Hng khng (2003), Th Tha thun v Sng kin cnh tranh Vit Nam, Tha thun v h thng cp visa
in t cho hng dt may xut khu sang M... v ang trao i, m phn tin ti k kt Hip nh
khung v Hp tc kinh t - k thut, Hip nh Hng hi, Bn ghi nh v Hp tc nng nghip...

Nm 2010, tng kim ngch thng mi hai chiu gia Vit Nam v Hoa K t gn
18,5 t USD, tng gn 19,5% so vi cng k nm 2009. Trong , XK ca Vit Nam t
gn 14,8 t USD, tng 19,5%; nhp khu t 3,710 t USD, tng 19,4%. Thng d
thng mi t 11,158 t USD, tng 17,7% so vi cng k nm ngoi.

Vi kt qu ny, Vit Nam l quc gia ng v tr th 27 trong s cc nc XK vo Hoa


K.

Tuy nhin, cc mt hng xut khu ca Vit Nam vo th trng Hoa K vn cha to
c t bin m ch tp trung ch yu cc nhm hng truyn thng nh dt may,
giy dp, ni tht Trong , dt may vn l mt hng XK t kim ngch cao nht,
vi mc tng trng khong 15,2% so vi cng k v t 5,759 t USD v gi tr.
g ni tht vt hng giy dp ln ng th hai, t gi tr XK 1,824 t USD, tng
mnh 31,2% so vi cng k. Tip , mt hng giy dp t 1,616 t USD, tng 22,2%;
my mc thit b v ph tng t 779 triu USD, tng 21,8%; thy sn t 646 triu
USD, tng 23,8% v.v

.
Xut siu ky luc hn 22 ty USD

Theo s liu thng k ca Tng cc Hi quan, nm 2014 tng kim ngch xut nhp khu
hng ha ca c nc t hn 298,23 t USD; tng 12,8% so vi nm trc. Trong
, tng kim ngch xut nhp khu gia Vit Nam v Hoa K - th trng xut khu ln
nht ca VN hin nay t 34,94 t USD; chim hn 11,7% tng kim ngch xut nhp
khu hng ha ca c nc nm 2014.

iu ng ni l, mc d t trng kim ngch xut nhp khu gia Vit Nam Hoa K
khng qu ln nhng Vit Nam li xut siu sang th trng ny rt cao.

Trong nm 2014, kim ngch xut khu hng ha t Vit Nam sang Hoa K t 28,655 t
USD; chim hn 19% tng kim ngch xut khu hng ha ca c nc. chiu ngc
li, kim ngch nh p khu t th trng ny t 6,284 t USD; chi chim khong hn 4%
tng kim ngch hng ha nh p khu ca c nc nm 2014.

Nh v y, tinh chung c nm 2014, Vi t Nam xut siu sang th trng Hoa K 22,37 t
USD con s cao k lc v ng gp t trng ln vo th ng d thng mi ca c nc
nm 2014.

Gn 50% kim ngach xut khu hang d t may Vi t Nam sang thi trng Hoa Ky

S liu thng k chi tit cho thy , trong nm qua, Vit Nam c n 8 nhm hng xut
khu ch lc sang th trng Hoa K t kim ngch trn 1 t USD, bao gm: hng dt
may t 9,82 t USD; giy dp cc loi t 3,33 t USD; g v sn phm t g t 2,23
t USD; my vi tinh, sn phm in t v linh kin t 2,12 t USD; hng thy sn t
1,71 t USD; in thoi cc loi v linh kin t 1,54 t USD; my mc thit b dng c
ph tng t 1,29 t USD; tui xch, vi, vali, mu , d t 1,03 t USD.
Nhng m t hng t Vi t Nam xut khu sang Hoa K nm 2014 (Ngun: Tng cc Hi quan).

Hoa K ang dn tr thnh mt th trng xut khu y tim nng i vi hng ha Vit
Nam. Chi tinh ring hng dt may chim gn 34,3% tng kim ngch hng ha t Vit
Nam xut khu sang Hoa K v chim 46,9% tng kim ngch xut khu hng dt may
ca c nc trong nm 2014. Ni cch khc, gn 50% kim ngch hng dt may Vit
Nam c xut khu sang th trng Hoa K.

Trc , ng L Tin Trng Ph Ch tch Hip hi, Tng Gim c Tp on Dt


May Vit Nam cho bit, nm 2014 xut khu dt may Vit Nam sang th trng Hoa K
c t 9,8 t USD; tng 12,6% so vi nm 2013.

(Hang dt may: im sng v xut khu cua Vi t


Nam nm 2014)
Nu so vi cc quc gia khc cnh tranh trn th trng ny, Vit Nam tip tc t tng
trng dn u vi hai con s, trong khi cc quc gia khc tng nh hoc thm chi tng
trng m. C th, Trung Quc tng nh cha ti 1%, n tng trng khong 6%,
cn li Indonexia v Bangladesh, Pakistan, Campuchia tng trng m. Th phn ca Vit
Nam ti th trng dt may M hin nay t 8,4%; tng 0,6 im phn trm so vi nm
2013.
T trng hng d t may VN xut khu sang cc th trng nm 2014 (Ngun: Tng cc Hi quan).
Nm 2015: Tim nng ln t cc hi p inh thng mai

Trong nm 2015, Vi t Nam se tip tc m phn cc hi p nh thng mi nh TPP,


FTA Bn cnh , vi c tham gia vo C ng ng kinh t ASEAN (AEC) nm 2015
cung ha hn m ra cnh ca mi cho nn kinh t Vi t Nam.

Theo d bo ca nhiu chuyn gia kinh t, vi c tham gia vo cc hi p nh thng mi


trong thi gian ti se to iu ki n cho Vi t Nam m r ng th trng xut khu; c
bi t l i vi cc m t hng xut khu ch lc nh hng d t may, nng sn Khi TPP
c ky kt, d kin thu xut khu m t hng d t may sang m t s th trng ln c th
v 0% l c h i ln cho hng d t may Vi t Nam.

Hoa K mun tr thnh nh u t s 1 ca Vit Nam