You are on page 1of 11

gBz

kluE \BD
\V] > 2014
VAO^ ] A F]^
V^ : 27.04.2014 QVl D : V 10.00 \
D : k luE \BD, >kD \>, gBz

P.V\J] G.x[ K.Bm


94863 01705 92458 33209 74187 24575
P._kV M.kVk[ K._kV
92456 39613 98652 48084 91506 83076
S.xmVt 94429 57604

GROUP I, II, TRB, TET >_ kuu


_ c^k^ mD gBzl[
luE \BD, _ luE \BD
gBz \> luE \BD \|\.
VD TDAz VDmkVD [ D
VoD
c-V ! c-V !! c-V !!!
Download more model question papers visit www.tnpsctamil.in 1 of 11.
>VzA : P.V\J]
\V] sV 94863 01705
1. >tw > g|x>_ W> V]V[ ^ kw km ?
a) 1987 b) 1988 c) 1989 d) 1986
2. >tw x>\[ cwk VmVA ]D xz k> V^ ?
a) 15.08.2055 b) 15.09.2005 c) 15.07.2005 d) 15.06.2005
3. BV u m?
1. zskVl : 1.25 ( _m ) 2.5 A ( _m )
>uz zkV W]_ skVBD Fk
2. EskVl : 2.5 ( _m ) 5 A (_m) >uz
zkV W]_ skVBD Fk
a) 1 \|D b) 2 \|D c) 1, 2 d) mD _
4. kkVFm JD > kBV V[^ kw|m ?
a) 10 b) 11 c) 15 d) 12
5. >k_ D c\D \Kz k> g|?
a) 2005 b) 2006 c) 2007 d) 2008
6. V\ WkV Kk _ >kVm m?
1. _ _ kwVD 2. EV _ kwVD
a) 1 \|D b) 2\|D c) 1, 2 d) mD _
7. Vm\^ zyzD V^ m \VkKD > V_
m?
a) k^w\ b) A>[w\ c) ]w\ d) kVFw\
8. \[ z BV u B z D ]D ?
a) \Vk gEB ]D b) x>\ VmVA ]D
c) \] ]D d) kkVF VmVA ]D
9. \] ]D gD V^ ?
a) 28.08.1969 b) 28.07.1969 c) 28.06.1969 d) 28.09.1969
10. Vm :
a) \Vk gEB 1) kkVF k ]]
b) \Vk kkVF gFkV 2) kkVF V ]]
c) VVEB 3) |>_ \Vk ]]
d) kVEB 4) \Vk ]]
a) b) c) d)
4 3 2 1
1
Download2more3model
4 question papers visit www.tnpsctamil.in 2 of 11.
1 2 4 3
2 4 3 1
11. \] ] V kDA ?
a) nm g|z x b) kV kD
c) J[ g|z x d) | g|z x
12. / >MBVz V>\V cl^ \> k|k>uz \]
zD Kk ?
a) \Vk gEB b) VVEB
c) \Vk kkVF Kk d) V\ WkV Kk
13. BV ku m ?
V kD = k D
o kD = = [
kV kD = h h[
a) 1 \|D b) 2 \|D c) 3 \|D d) mD
14. kkVF ykVBD ( \V] ) D D ?
a) V\ WkV Kk KkD b) kVEB KkD
c) VVEB KkD d) mD _
15. Wk ] V]_ kVKD c\ VVV> W
wzD s>D ?
a) ADVz b) VyD c) \VVkV d) A
16. xu kzz W> V]V[ kwzD ]V ?
a) \Vk ]] b) \Vk gEB
c) VVEB d) mD _
17. g>ku zw> V[ kw|^ V| ?
a) 15 V^ b ) 30 V^ c ) 7 V^ d) 60 V^
18. BV u m ?
1. clu A = kD 3
2. A ] kD = kD 2
3. A ] kD = kD 1
4. A V[ kD = kD 5
5. A V[ kD = kD 6
a) 1, 2, 3, 4 \|D b) 5 \|D c) 3, 4, 5 \|D d) mD
19. >tV_ c^ \V> V\^ ?
a) 12507 b) 12500 c ) 12000 a) 13000
20. V\ WkV Kkz \ kwB V^ ?
a) 09032012 b ) 09032011 c) 09032013 d) 09032014
21. ^^ JD V], k\V, V[ kw V^ ?
a) 05062013 b) 05062012 c) 05062011 d) 05062010

Download more model question papers visit www.tnpsctamil.in 3 of 11.


22. >tV_ AB_ VmVA \B[ ?
a) 124 b) 114 c) 134 d) 154
23. BV m ?
z 19 = V\_ >, >, m >
zw> ] FD ]k|
z 20 = \w z ]k|
z 21 = V_ V|D ]k|
z 24 = M\ uB sD V|D ]k|
a) 1,2 \|D b) 2, 3, 4 \|D c) 1, 4 \|D d) mD
24. >tw V \Vk_ Vt u V^ ?
a) 25-12-2014 b)26-12-2013 c) 26-12-2012 d) 26-12-2011
25. kkVFm kkVF WkVD \uD \V\ \uD
>zD m B \VuD FB g| ?
a) 2004 b) 2003 c) 2002 d) 2001
26. BV m ?
Bu V|V_ u|D clwAz V>>\[ Vm
WkV >V .1,00, 000
Bu V|V_ u|D clwAz >tw x>_k[
Vm WkV>V .50,000
a) 1 \|D b) 2 \|D c) 1, 2 d) mD _
27. g>ku s>k V[ kwzD ]V ?
a) kVEB b) m kVEB
c) kkVF VVEB d) \Vk gEB
28. A ]\ V[ kwzD ]VD uk ?
a) V\ WkV Kk b) VVEB
c) m kVEB d) kVEB
29. V\ WkV Kk >s u|> V^ ?
a) 14111980 b) 14111979 c) 14111981 d) 14111982
30 . V\ WkV Kk >sB u|]B >tw x>_k ?
a) VW] b) D..V\][ c) VV d) Vm
31. V\ c>sBV^ lD u|> g| ?
a) 1990 b) 1995 c) 1997 d) 2000
32. V\ WkV Kk Kk]_ VBD l_ kB
VD ?
a) V 10 x>_ 12 \ k b) V 8 x>_ 11 \ k
c) V x>_ 12 \ k d) V^ xkmD

Download more model question papers visit www.tnpsctamil.in 4 of 11.


33. V\ WkV Kk^ ^ \uD \^ z> s>
>szD V ?
a) 681 b) 581 c) 481 d) 781
34. V\ WkV Kk[ \_ BVm m ?
1. A V> VAz uV| F>_
2. V\ aB[ DB_ >BV>_
3. VV, \uD V_ VF^ u A>_
4. Vm\z kw_ \uD | om [^
EV \uD _ _^ kwz>_
a) 1,2 \|D b) 1, 3, 4 \|D c) 4 \|D d) mD
35. V\ WkV Kk z s kBm kDA ?
a) 2140 b) 1845 c) 1835 d) 2145
36. T|z \D kVD V| [ VVD [ EB
xw]uz u V\ WkV Kk kkVF V\]_ kV g|D
z>m kB \[ ?
a) 10 b) 20 c) 50 d) mD _
37. Wk]D > kz x x|> k|D ?
a) 20 b) 30 c) 10 d) 5
38. >tV| kkVF k_ ][ Wk > >k_
K>VD ?
a) 3 b) 4 c) 2 d) kB _
39. ] \V>^ |km > \V>D >VzD ?
a) k b) k c) \V d) _
40. Wk \uD WD D> V >s z K>
kB > V k_ FB \]zD ?
a) 52 b) 42 c) 32 d) 62
41. *..k 11 \uD *E\ 7700 ]_ { 275 M_ \uV
(a) 279 (b) 283 (c) 308 (d) 318
42. 91 n, A B C gBVz 1 : 33 : 2 [ s>]_>V_ B z
zD >V
(a) 36 (b) 40 (c) 45 (d) 48

43. 0.16 + M_ x = ?
x
(a) 0.4 (b) 0.04 (c) 0.8 (d) 0.08

Download more model question papers visit www.tnpsctamil.in 5 of 11.


44. km[ D >[ >s \z M_ >[ A
4050 M_ k][ u
(a) 270 (b) 135 (c) 45 (d) 90

4 x 9
45. =?
5 125
(a) 18 (b) 12 (c) 6 (d) mD _
25 125 25
112 x 576 x 256 =?
46. 196 12 8
(a) 8 (b) 12 (c) 16 (d) 32

47. m][ 225 m2 M_ >[ u


(a) 50 (b) 15 (c) 15 (d) 60
48. A : B = 4 : 5 B : C = 3 : 8 M_ A : C = ?
(a) 4 : 5 (b) 12 : 40 (c) 8 : 5 (d) 5 : 8
49. k][ u \uD >[ g]uzD c^ s>D 370 Cm
M_ k][ sD [?
(a) 160 (b) 130 (c) 140 (d) 120
50. a + b + c = 0 M_ a3 + b3 + c3 = ?
(a) abc (b) 3 abc (c) 37 abc (d) 0
51. | [ z >V 200 ku[ s>[ |>_ 225
M_ k[ |>_
(a) 10 (b) 17 (c) 15 (d) 25
52. k][ g> 6% ]>V_ k ]zD
(a) 0.36% (b) 3.6% (c) 6% (d) 12.36%
53. J[ [ |>_ 60 x>_ | [ s>D 1 : 2 \uD
|> _ s>D 2 : 3 M_ Vkm ?
(a) 10 (b) 20 (c) 30 (d) 15
54. 11, 22, 33, 44, 56, 66, 77 ]_ kV|
(a) 11 (b) 33 (c) 44 (d) 56
55. l_ 50 V, 25 V, 1 VF VB^ 5 : 6 : 2 [
s>]_ c^. ku[ \V> \]A .42 M_ 25 V
VB[ BVm?
(a) 42 (b) 21 (c) 15 (d) 16

Download more model question papers visit www.tnpsctamil.in 6 of 11.


1
56. 7x = 343 M_ x [ \]A ?
(a) 1/7 (b) 3 (c) -3 (d) 7
57. k][ 616 m2 M_ k][ gD
(a) 16 (b) 12 (c) 14 (d) 13
58. A [k[ DD 25% BBs ]D M_ B l[ DD A B
s k z ?
(a) 33.1/3 (b) 25% (c) 20% (d) 15%
59. 12 V^ kVB s 8 V^ su sz \D M_ V
>s>D %
(a) 33.1/3 (b) 66.2/3 (c) 25 (d) 50
60. 3, 4, 5, 6, 8 g_ kz B tEB k
(a) 900 (b) 1600 (c) 2500 (d) 3600
61. 1 1 + 1 1 + 1 ..... [ >VAz 40 cA[ |>_
(a ) 1 (b ) 1 (c) 0 (d) 40
62. 5 = x M_ = x ?
13 78
(a) 30 (b) 18 (c) 60 (d) 5
63. 18 g^ s 20 V_ xV^. > kB 24 g^
Fm x] > V^ gzD?
(a) 20 V^ (b) 22 V^ (c) 21 V^ (d) 15 V^
64. A : B = 4 : 6 B : C = 18 : 8 A:B:C
(a) 12 :18:5 (b) 5:12:18 (c) 12:15:18 (d) 5:18:15
65. 16 [E_[ s .48 M_ 4 [E_[ s [?
(a) 16 (b) 12 (c) 20 (d) 24
66. BV u s]
1. m][ w_ \ k 4
2.k][ w_ \ k 2
3.\ V][ w_ \ k 3
4. V][ w_ \ k 6

(a) 1, 2 \|D (b) 2, 3 \|D (c) 1 , 4 (d) mD

Download more model question papers visit www.tnpsctamil.in 7 of 11.


67. a = 5, b = -3 M_ a2 + b2 [ \]A
(a) 34 (b) 16 (c) 2 (d) 0

68. J s^ 10, 12,cm V VFm][


(a) 30 cm2 (b) 60 cm2 (c) 120 cm2 (d) 240 cm2

69. ][ 56 >[ zmBD 7 cm M_ m][


D BVm ?
(a) 6 cm (b) 9 cm (c) 8 cm (d) 10 cm

70. Vu][ A 525 * >[ cEom Js]uz


kB|D z][ ^ 15, 20 * Js]_ D [?
(a) 30 (b) 40 (c) 50 (d) 650

71. xV kk >V][ A 800 * >[ cBD 40 * M_


xV][ D BVm ?
(a) 50* (b) 60* (c) 70* (d) 40 *

72. 60* xB mkk \B ED[ kVV. W]uz |>


70 * x 50 * B k \B *V kVV kD
sz kVV^ M_ VD >k BV ?
(a) ED[ (b) *V (c)kD (d) mt_

73. A [k kB 6 V_ xV B [k 12 V_
xV M_ kD m > V_ x ?
(a) 18 (b) 4 (c) 8 (d) 15

74. A & B kD 10 VKD 15 V_ kB Fm


x[. kD m k F[. 2 V^ x>mD B
[ s|V M_ A> V_ *] kB Fm x ?
(a) 6.1/3 (b) 6.2/3 (c) 7 (d) 8

75. z >V >Mk T]]_ 3 \z gm M_ kT>D


k?
(a) 40% (b) 30% (c) 20% (d) 50%

76. .200z 2g|z 6% kT>D >Mk k ?


(a) 600 (b) 624 (c) 720 (d) 810

77. .5000 z 2 g|z 4 % kT>D |k k ?


(a) 400 (b) 408 (c) 410 (d) 420

Download more model question papers visit www.tnpsctamil.in 8 of 11.


]
78. 12, 16, 48 ku^ *.E.\
(a) 4 (b) 48 (c) 12 (d) 16

79. 5, 15, 20 ku[ *..k


(a) 5 (b) 15 (c) 20 (d) 30

80. m[ [ s>^ 3 : 5 ku[ A[


|>_ 136 M_ EB m][ D [ ?
(a) 10 (b) 6 (c) 2 (d) 9

81. 20 V^ kVB s 30 V^ su sz \D M_
>s>D ?
(a) 33.1/3 (b)25 (c) 20 (d) 50

82. k][ 154 cm2 M_ s][ u BVm ?


(a) 44 (b) 22 (c) 88 (d) 77

83. 7, 11, 15, ........ [ |>V_ 20km cA BVm ?


(a) 83 (b) 87 (c) 91 (d) 79

84. 1 x>_ 100 k c^ u ^, [ |>_


(a) 2500 to 2550 (b) 2550 to 2500 (c) 3000 to 4000
(d) mD _

85. x>_ 5 x[ |>_


(a) 8 (b) 10 (c) 6 (d) 15

86. x>_ 5 V [ V
(a) 56 (b) 5 (c) 4 (d) 4,6

87. 101 120 k c^ V [ |>_


(a) 533 (b) 600 (c) 723 (d) mD _

88. 1 2 + 3 4 .... 100 = ?


(a) 50 (b) 50 (c) 100 d) 100

89. xV][ J[ V[ s>^ 3 : 4 : 5 M_


tB V
(a) 45 (b) 60 (c) 75 (d) 180

90. >tV| A WkD x>[x>o_ xD FB D ?


(a) Vz (b) AmV (c) >V (d) [
Download more model question papers visit www.tnpsctamil.in 9 of 11.
A F]^

91. ]z 3gD VoD [ k ]VD m yA


kwB ]]^
(a) K.S.V>V i[ , A.K.E (b) A.K.E , VM
(c) K.S.V>Vi[ , P.>VEkD (d) P.>VEkD , V\]

92. _o n V[ x>_ >\ ]] ?


(a) .VM (b) V\] (c) kK\ (d) kt_

93. > guV >V>V V sm k ?


(a) A.R.z\V[ (b) z_V (c )E[ (d) kt_

94. 2014 gD guV Ao smz >>|k


(a) sF -V (b) V.>kV
(c) DVN (d) >V g (e) E>V x

95. V B_ [V z>V x>_ xBV >


\Val_ \Va BA FB|^m ?
(a) >Kz (b) \>D (c) vVD (d) cm

96. 2 kVVV kVzkV > \VW]_ \m ?


(a) vVD (b) \VBV (c) V >D (d) VVVm

97. ]BVs[ 22km u A]B >\ >] ?


(a) >VkV[ (b) V] (c) BV (d)kD _
98. >>__ D |kVVk >|zD ]B > ?
(a) 171 (b) 372 (c) 301 (d) 403
99. *]_ > V_ 2.5 D >EB >D V c V>
A> ?
(a) (b) ]BV (c) V>V[ (d) k>D
100. c A> ]D ?
(a) _ 23 (b) _ 21 (c) _ 22 (d) _ 24

Download more model question papers visit www.tnpsctamil.in 10 of 11.


1 D 21 A 41 C 61 C 81 A
2 A 22 A 42 B 62 A 82 A
3 C 23 D 43 A 63 D 83 A
4 D 24 A 44 A 64 A 84 B
5 D 25 D 45 C 65 D 85 B
6 D 26 B 46 D 66 D 86 A
7 C 27 C 47 D 67 A 87 A
8 C 28 D 48 B 68 B 88 B
9 A 29 A 49 C 69 C 89 C
10 A 30 B 50 B 70 A 90 D
11 C 31 B 51 D 71 D 91 A
12 B 32 A 52 D 72 A 92 A
13 D 33 B 53 B 73 B 93 B
14 B 34 D 54 D 74 B 94 A
15 B 35 A 55 A 75 95 C
16 D 36 C 56 C 76 B 96 C
17 C 37 D 57 C 77 B 97 A
18 D 38 B 58 C 78 B 98 A
19 A 39 A 59 D 79 A 99 D
20 A 40 A 60 D 80 B 100 A

Download more model question papers visit www.tnpsctamil.in 11 of 11.