You are on page 1of 2

HADROTAL MUKARROMIN poro alim ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Almukarrom bpk

KH MUHAMMAD MAGHFUR saking semarang.


Ingkah kaulo hormati dumateng poro bapak kiyai ugi pengurus THORIQOH NAQSABANDIYAH
KHOLIDIYAH dukuh tamansari
Ingkang kaulo hormati dumateng poro sesepuh pinisepuh soho tokoh masyarakat dukuh tamansari
Ingkang kaoulo hormati Poro bapak ibu tamu undangan ugi rencang-rencang ikatan remaja masjid BAITUL
HUDA ingkang berbahagia

Sak derengengipon kawulo mator, punopo engkang dados tugas kawulo, langkung rumiyen monggo kito
sareng-sareng tansyah muji syukur dumateng ngarso dalem Alloh SWT, engkang sampon maringi kenikmatan
dumateng kito sedoyo, arupi nikmat iman,islam soho kesehatan, sahinggo kito sedoyo saget angrawuhi acara
pengaosan peringatan isro miroj nabi muhammmad SAW ing wekdal dalu kanti keadaan iman islam soho
sehat wal afiyat. mugi-mugi kanti ucapan syukor kolo wau kito dipon tambahi nikmatipun. amin allohumma
amin.
Kaping kalih ipun Sholawat soho salam monggo sareng-sareng kito aturaken dumateng junjungan kito nabi
agung muhammad SAW kanti waosan Allohumma sholli 'ala Sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina
muhammad. engkang sampon mbeto ajaran agami islam sangking jaman jahilliyah ngantos jaman sak
meniko.mugi-mugi kanti waosan solawat kolo wau, mbenjang ing yaumil qiyyamat kito angsal syafaatipun lan
kito di akeni dados umatipon amin allohumma amin

Nomer tigo nipon ing mriki kawulo minongko pembawa acara bade maosaken susunan acarao engkang bade
kalampah ing kaludangan dalu meniko.
1. acoro engkang no setunggal inggeh meniko pembukaan,
2. waosan ayat-ayat suci alqur"an dumawah acoro engkang no kaleh.
3. wondene tahlil umum menempati adicoro engkang no tigo.
4. sambutan-sambutan menempati adicoro engkang no sekawan.
5. wondene istirahat menempati adicoro engkang no gangsal.
6. Mauidhoh hasanah menempati adicoro engkang no enem.
7. wondene penutup/doa menempati adicoro engkang pamungkasan.

Hadirin,hadirot engkang kawulo mulyakaken.


Mekatenlah acoro engkang bade kalampah ing dalu meniko, sak derengipon acoro-acoro ing siang meniko kito
milai monggo sareng-sareng kito bikak kanti waosan surotul fatihah, alaniatushholihah alfatihah ( baca surat
fatihah) selepas membaca fatihah.
mator suwon atas waosan surotul fatihah panjenengan sami, mugi-mugi kanti waosan surotul fatihah kolo wau
saget nglancaraken acoro ing dalu meniko. lan mugi-mugi kanti waosan surotul fatihah kolo wau ndadosanken
amal kesaenan kito sedoyo amin allohumma amin.
Hadirin hadirot engkang kawulo mulyak aken
wondene adicoro engkang nomer kalih inggih meniko waosan ayat-ayat suci Al Qur"an engkang bade di pon
waos sederek MARZUKI TOHIR setelah selesai yang baca di lanjutkan ....mekatenlah waosan ayat-ayat suci
AL Qur"an, mugi-mugi kanti waosan kolo wau nambahi iman kito sedoyo amin allohumma amin.

Hadirin,hadirot engkang kawulo mulyakaken.


DUNGKAP adicoro engkang nomer tigo inggeh meniko tahlil umum. wondene tahlil ing dalu meniko engkang
bade dipon imam i dumteng............. ,,,,,(sebut namanya) dumateng panjenenganipon kawulo aturaken ( tunggu
sampai tahlil selesai setelah itu mekatenlah tahlil, mugi-mugi kanti waosan kolo wau ndados aken amal
kesahenan kito sedoyo. kito sedoyo amin allohumma amin.

Hadirin,hadirot engkang kawulo mulyakaken.


wondene adicoro engkang nomer sekawan inggih meniko sambuta sakeng bapak kepala desa, engdalu meniko
engkang bade dipon aturaken bapak ( isi......)

Hadirin,hadirot engkang kawulo mulyakaken.


adapun adicoro engkang nomer 5 inggih meniko istirahat.
Hadirin,hadirot engkang kawulo mulyakaken.
acoro istirahat kawulo kinten sampon cekap. wondene adicoro engkang no 6 inggeh meniko Mauidhoh hasanah,
adapun mauidhoh hasanah ingdalu meniko engkang bade dipon beberaken Romo KH........ dumateng
panjenenganipon kawulo aturake. ( tunggu sampai ceramah selesai) di lanjutkan.

Hadirin,hadirot engkang kawulo mulyakaken.


mekatenlah mauidhoh hasanah engkang sampon dipon beberaken romo KH....... mugi-mugi kanti penjelasan
soho beberanipon kolowau saget nambahi ilmu kito, nambahi pengetahuan kito. amin allohumma amin.

Hadirin,hadirot engkang kawulo mulyakaken.


wondene adicoro engkang pamungkasan inggeh meniko penutop. monggo acoro ingdalu meniko sareng-sareng
kito tutop kanti waosan hamdalah alhamdulillahirobbil "alamin. mekatenlah acoro engkang sampon kalampah
ing dalu muniko,mugi-mugi saget nambahi ilmu soho manfaat bkagem kito sdoyo. kawulo sebagai pranoto
acoro mbok bilih wonten klenta klentunipon kawulo mator. kawulo pribadi nyuwon agunge pangapuro, akhiril
kalam