You are on page 1of 7

Homepage

vod o je Atlantis Ako sa pripoji Pravidl Kontakt

Vtaj na Atlantise!

Atlantis je virtulna krajina pln neobmedzench monosti, ktor


sta u len zaa objavova. Km na inch chatoch sce njde ud
ale przdnotu, na Atlantise toho objav omnoho viac.

[Ako sa pripoji?]
Svet neobmedzench monost

Na zemi sa obas vyskytne plno vtipnch predmetov, ktor me


vyska, sem tam prde aj nejak to zvieratko, ktor m tie svoje
vyuitie. Kudne si tu me zalieta, len tak si arova alebo hra
rzne hry a je len na tvojej fantzii ak svet sa vytvor v tvojej mysli.

[Povedz mi o tom viac]

<Portalis screenshot>

Sta sa obanom Atlantisu <screenshot>

<kratky perex o pravidlach>

[Preitaj si pravidl]

o je Atlantis

vod o je Atlantis Ako sa pripoji Pravidl Kontakt

Ahoj priate, som rd, e si vstpil do novho sveta, do sveta nazvanho Atlantis Talker.
Ale o vlastne ten Atlantis Talker je?

Je to virtulna krajina pln neobmedzench monosti, ktor sta u len zaa objavova. Km na inch chatoch sce njde ud ale przdnotu,
na Atlantise toho objav omnoho viac! Naprklad mnostvo zaujmavch miest, ktor sa oplat navtvi. M rd bujar zbavu, alkohol a
ahk devy? Tak je tu pre teba naa krmika. Had mdre slov a plodn atmosfru? Navtv sdlo mudrcov, Academiu. Ale to nie je vetko!
Predstav si, e cel svet je rozdelen na 3 hlavn ostrovy (Atlantis, Portalis, Brutalis) a kad z nich m svoje aro. T o preferuj pokoj a
rozjmanie, nech ostan na Atlantise. Ak ale tite objavova tajomstv mgie a arov, nech sa radej dopravia plachetnicou na Portalis. Ak ale
tvoje telo si iada akciu a boj, tak Brutalis je to prav miesto, tam je povolen vetko! Tento svet nie je iba o tom, niekde by a ni nerobi.
Samozrejme stretne vea alch obyvateov, s ktormi sa me da do rei. Na zemi sa obas vyskytne plno vtipnch predmetov, ktor
me vyska, sem tam prde aj nejak to zvieratko, ktor m tie svoje vyuitie, ale nebudem ti zas vetko rozprva, prde na to sm. Ale
nie je to len o rozprvan, je tu aj niekoko monosti prejavovania emcii. Kudne si tu me zalieta, len tak si arova alebo hra rzne hry a
je len na tvojej fantzii ak svet sa vytvor v tvojej mysli. Tto krajina m svojich obanov, hrdinov, mudrcov, kazov ale aj arodejov a bohov,
ktor neustle vytvraj Atlantis pestrej a zbavnej. Tak po nevhaj, akme a, vno sa u chlad....

Pravidl

vod o je Atlantis Ako sa pripoji Pravidl Kontakt

Atlantis je virtulny svet, ktor sa riadi vlastnmi pravidlami. Tieto pravidl s zvzn pre kadho uvatea talkera. Kad uvate je
oboznmen s tmito pravidlami a prihlsenm
na talker a pouvanm talkera vyjadruje s nimi svoj shlas a svoju vu ich dodriava. Ak
uvate s tmito pravidlami neshlas, a/alebo ich nechce dodriava, je povinn poui
prkaz .suicide a odstrni svoju existenciu zo sveta Atlantisu. Atlantis sli predovetkm na komunikciu, stretvanie sa a nekodn zbavu
medzi jednotlivmi uvatemi a priatemi.
Pravidlo 1:
Atlantis riadia sprvcovia (BOHovia/GODs a ARODEJovia/WIZARDs), ktor dohliadaj na dodriavanie pravidiel a ich slovo je na Atlantise
najvym zkonom.

Pravidlo 2:
Kad je povinn dodriava zsady slunho sprvania a bezpenosti pri komunikcii alebo akejkovek inej innosti na Atlantise, a
neobaova inch uvateov. Pri komunikcii a akejkovek inej innosti na Atlantise s zakzan najm:

nadvanie (swearing) alebo obchdzanie cenzry nadvanm,

zplava textom (flood), a

poruovanie prvnych predpisov Slovenskej republiky.

Vyie uveden zkazy platia na verejnch komunikanch kanloch (.shout/ .semote/.secho, .say/.emote/.echo vo verejnch miestnostiach) s
vnimkou gossipu a pri pouit inch prostriedkov na Atlantise (.a, .quit, sprvy na nstenkch, .desc, a pod.).

Akkovek komunikcia v skromnch miestnostiach, cez .smail, .hug, .kiss, .wake alebo cez
.tell je povaovan za skromn, a sprvcovia nie s povinn a nebud riei obsah tejto komunikcie. Kad uvate ma monos sa
vysporiada s inm uvateom prostrednctvom
prkazov .ignore user alebo .kick.

Vnimkou pre zsah sprvcu je preukzan pchanie trestnej innosti.

Pravidlo 3:
Kad je povinn pri komunikcii a akejkovek innosti na Atlantise dodriava pravidl slunho sprvania sa na internete, tzv. netiketu (.help
netiquee).

Pravidlo 4:
Gossip je osobitn komunikan kanl, ktor nie je cenzurovan a moderovan.

Pravidlo 5:
Ten ist uvate me ma na Atlantise vytvoren len jeden uvatesk et, t.j. v tom istom ase me ma iba jedno prihlasovacie meno
(nick). Dvojit alebo viacnsobn identita, t.j. viacero uvateskch tov toho istho uvatea, s zakzan.

Uvate je oprvnen vytvori si druh uvatesk et vlun v ndzovom prpade, akm


je strata hesla. Takto uvate je povinn po vytvoren druhho uvateskho tu okamit kontaktova prtomnho sprvcu a poiada ho o
pomoc. Po vyrieen situcie je povinn tento ndzovo vytvoren et okamite zrui prostrednctvom prkazu .suicide.

Pravidlo 6:
Uvateovo meno (nick) je jedinen a sli na bezproblmov identifikciu uvatea vo svete Atlantisu. Meno nesmie by vulgrne a nesm
nm by poruen prvne predpisy Slovenskej republiky.

Pravidlo 7:
Kad je povinn dba o bezpenos svojich prihlasovacch dajov, chrni ich a neposkytova ich tretm osobm. Odporame, aby si kad
uvate zvolil o najbezpenejie heslo, ktor nie je mon ahko uhdnu.

Pravidlo 8:
Je zakzan, aby akkovek in osoba pouila uvatesk et inho uvatea za akmkovek elom. V prpade, ak tto in osoba m na
Atlantise svoj vlastn uvatesk et, sankcie bud vyvoden aj voi nej a jej tu. Uvate, ktor umonil inej osobe poui svoj uvatesk
et, bude tie potrestan.

Pravidlo 9:
Uvate nesmie pri pripojen na Atlantis pouva akkovek programy (napr. robotov, botov, skripty a triggery) uren na vykonvanie
akejkovek innosti na Atlantise za uvatea, najm udriavanie pripojenia uvatea na Atlantis. Tento zkaz plat bez ohadu
na to, i je uvate fyzicky prtomn za potaom, z ktorho sa pripja na Atlantis alebo nie.

Pravidlo 10:
Uvate nesmie iada povenie na vy level bez toho, aby boli splnen vetky podmienky na povenie. Takto iadosti s povaovan za
obaovanie.

Pravidlo 11:
Sprvcovia za poruovanie pravidiel mu udeli nasledovn tresty alebo ich kombincie vlune poda vlastnho uvenia (umlanie,
odpojenie, uvznenie, degradovanie, odobratie prkazov, vymazanie, vyhostenie). Diskrimincia pri trestan je povolen, uvatelia nemusia by
pouen o ich prvach a nemaj prvo na spravodliv a riadny sd.

Sprvcovia s tie len udia.. majte s nimi prosm trpezlivos.

Manuly

Ako sa pripoji