You are on page 1of 2

TRNG I HC KHOA HC

KHOA TON - TIN


______________________________________________________________
TM TT
CNG MN HC

Tn hc phn: MT S VN V H THNG NHNG (EMBEDDED


SYSTEMS)
M hc phn: ES
S tn ch: 02 TC

1. M t hc phn
Hc phn cung cp cho sinh vin nhng kin thc lin quan ti h nhng, bao gm:
Nhng khi nim tng quan v m hnh h thng nhng, tnh cht, cc ng dng
nhng. Bn cnh , sinh vin s c tip cn vi mt s h thng nhng c th, cc
phng php thit k h thng nhng. Vi iu khin ARM v tp lnh ca vi iu
khin ny. ng thi, mn hc cng trang b cho sinh vin nhng kin thc v nguyn
tc lp trnh nhng, cc cng c lp trnh phn mm nhng.
2. Mc tiu v kin thc
Sau khi hc xong hc phn ny, sinh vin cn nm c nhng kin thc sau:
- Cc khi nim lin quan ti h thng nhng, tnh cht, cc thnh phn to nn
h nhng
- Kh nng phn tch v hin thc cc ng dng nhng n gin
- K nng lm vic nhm v thuyt trnh
- Kh nng vn dng kin thc lp trnh nhng gii quyt mt s vn trong
thc t.
3. Ni dung hc phn
Chng 1. Tng quan v H thng nhng
1.1. Khi nim v h thng nhng
1.2. Lch s pht trin ca h thng nhng
1.3. c im ca h thng nhng
1.4. Kin trc in hnh ca h thng nhng
1.5. Phn loi cc h thng nhng
1.6. Phm vi ng dng ca h thng nhng
1.7. Nhng yu cu cn thit cho h thng nhng
1.8. Cc ng dng thc tin ca h thng nhng
Chng 2. Cc Thnh Phn Ca H Thng Nhng

1
2.1. Cc Thnh Phn phn cng ca h thng Nhng
2.2. Cc thit b cm bin
2.3. Cc b chuyn i tng t s
2.4. Cc thnh phn phn mm th thng nhng
2.5. Quy trnh pht trin h thng nhng
Chng 3. Thit k v ci t h thng nhng
3.1. Thit k h thng nhng
3.1.1. Xc nh yu cu
3.1.2. c t
3.1.3. Phn hoch phn cng - phn mm
3.1.4. Thit k h thng
3.2. Ci t v th nghim h thng nhng
Chng 4. Vi iu khin ARM
4.1. Gii thiu ARM
4.2. S khi
4.3. Tp cc thanh ghi
4.4. M hnh b nh chng trnh
4.5. Kin trc tp lnh
Chng 5. Tp lnh ARM
5.1. Gii thiu
5.2. Cc lnh ARM truyn thng
5.3. Tp lnh thumb-2
5.4. M ha lnh 32 bit
5.5. Cc lnh x l d liu
5.6. Cc lnh r nhnh
5.7. Cc lnh truy cp b nh
5.8. Cu trc chng trnh
Chng 6. Lp trnh nhng trn ARM
6.1. Gii thiu Kit
6.2. Gii thiu Keil - ARM
6.3. Nguyn tc vit chng trnh
6.4. Cc bc thc hin chng trnh
6.5. Cu hnh cc tham s np chng trnh vo Kit
6.6. GPIO
6.7. iu khin led n
6.8. iu khin led 7 on
6.9. UART
6.10. Timer