You are on page 1of 7

MUTACIJE GOULD AMADINA

Gould amadine dijelimo s obzirom na boju glave na: CRVENOGLAVE,


CRNOGLAVE i UTOGLAVE (naranastoglave)

CRVENOGLAVE (RH) Gould amadine Crvena boja glave je primarna divlja boja
spolno dominantno svojstvo - koja je najea u divljini, a dominantnog je karaktera u
odnosu ostale boje glave. Mujaci crvene glave mogu biti dvostrukog faktora (DF) ili
jednostrukog faktora (SF). Ukoliko se radi o mujaku SF tada e on biti crvene glave,
no biti e nositelj crne ili ute glave. enke su uvijek jednostrukog faktora SF (drugi
kromosom odreuje spol), to znai da crvenoglava enka ne moe biti nositelj neke
druge boje glave.

Npr.
Crvenoglavi mujak DF i crvenoglava enka dati e sve male ptie crvene glave
(mujake DF i enke SF)

Crvenoglavi mujak DF Crvenoglava enka (SF) - odreuje spolCrvenoglavi mujak SF (nositelj crne boje) i crvenoglava enka (SF) dati e


mujaka crvene glave DF , mujaka crvene glave SF nositelja crne glave,
enki crvene glave i enki crne glave

Crvenoglavi mujak SF Crvenoglava enka (SF) - odreuje spol


(nositelj crne)

CRNOGLAVE (BH) Gould amadine Crna glava je recesivno svojstvo, spolno


vezano. Mujaci crne glave mogu biti dvostrukog faktora- DF ili jednostrukog faktora
SF (nositelji ali samo za utu (naranastu) boju crna boja je recesivna u odnosu
na crvenu).
enke, sjeamo se iz prethodnog poglavlja, ne mogu biti nositelji boje glave.

Gould amadine crne glave mogu imati crveni vrh kljuna (radi se o genetski
crnoglavim pticama) i uti vrh kljuna (radi se o utoglavim pticama kojima se uta
glava nije iskazala zbog nedostatka gena crvenog pigmenta)

UTOGLAVE (YH) Gould amadine uta glava ima autosomalno recesivno


svojstvo. Prikazivanje ute (naranaste) boje ovisi o genu crvenog pigmenta ako je
on prisutan DF utoglava ptica uistinu e imati naranastu glavu i crveni vrh kljuna.
Ukoliko on nije prisutan ptica e imati crnu glavu sa utim vrhom kljuna. Zanimljivo je
primijetiti da i mujaci i enke ovdje mogu biti nositelji dakle ptice jednostrukog
faktora (SF).
Gould amadine dijelimo s obzirom na boju prsa na: Gould amadine sa
LJUBIASTIM, LILA i BIJELIM prsima.

Gould amadine sa LJUBIASTIM prsima (PB) Ljubiasta prsa su autosomalno


dominantno svojstvo. Ptice sa ljubiastim prsima mogu biti dvostrukog faktora (DF) i
jednostrukog (SF) nositelji neke druge boje prsa (lila ili bijele). Ukoliko je ljubiasta
boja u kombinaciji sa nekom drugom bojom uvijek e se ispoljiti ljubiasta.

Gould amadine sa LILA prsima (LB) Lila prsa su takoer autosomalno svojstvo,
koja su dominantna bijeloj boji prsiju, a recesivna u odnosu na ljubiastu boju prsiju.
Ptice s lila prsima takoer mogu biti DF i SF.
Zna se dogoditi da se umjesto klasine lila boje prsa pojavi ciklama boja kod koje je
problem da im esto u prsima probija bijela boja. Tu ciklama boju pojedini
ornitoloki suci i uzgajivai toleriraju, a neki su stajalita da je to neprihvatljiva boja.

Npr.
Ptica koja ima DF lila prsiju imati e i prikazanu LILA boju na prsima, ukoliko je SF lila
boja i bijela boja prikazati e se LILA boja (nositelj bijele), a ako je SF lila boje i
ljubiaste boje prikazati e se LJUBIASTA boja, a ptica e biti nositelj lila boje.

Gould amadine sa BIJELIM prsima (WB) Bijela prsa su autosomalno recesivno


svojstvo u odnosu i na ljubiastu boju i na lila boju prsa. Dakle bijela boja prsiju
izraziti e se samo na ptici sa DF bijele boje prsiju. Ukoliko ptica ima SF za bijelu
boju i ljubiastu ili lila boju, biti e izraena ljubiasta ili lila boja, a ptica e biti nositelj
bijele boje.

Gould amadine dijelimo s obzirom na boju lea na:

enke Gould amadine se javljaju u 4 boje lea: ZELENA, UTA, PLAVA i


SREBRNA.
Mujaci Gould amadina javljaju se u 6 boja lea: ZELENA, UTA, PASTEL
ZELENA, PLAVA, PASTELNA i SREBRNA.

Takoer nalazimo jo niz novih mutacija koje su priznate ili koje su u postupku
priznavanja (DILUTE rasvijetljena, MORSKO ZELENA, CRNO PLAVA, PLAVA
PRSA, PIED (arena) i dr.) koje u ovom tekstu nisam obradio, ve sam se
zadrao na osnovnim mutacijama koje se obino nalaze kod veine uzgajivaa.

ZELENA boja lea (GB) Zelena boja lea je spolno vezano svojstvo koje je
nepotpuno dominantno utoj boji lea (takoer spolno vezano svojstvo). Zelena boja
takoer je dominantna plavoj boji lea (koja je autosomalno svojstvo).
Poto se radi o spolno vezanom svojstvu mujaci zelenih lea mogu biti dvostrukog
faktora (DF) ili jednostrukog faktora (SF) za zelena lea (dok e drugi biti za utu
boju lea). enke mogu biti samo jednostrukog faktora (SF). Zelena boja lea javlja
se u kombinaciji sa svim bojama glava i bojama prsa kod Gould amadina.
Standardni mujaci travnato zelenih lea imati e intenzivnu crvenu, crnu ili
naranastu glavu koja je obrubljena tankom crnom linijom. Iza te crne linije nalazi se
traka svijetlo plave boje koja prelazi u svijetlo zelenu boju. Grlo je crne boje ispod
kojeg se nalazi svijetlo plava traka koja se protee oko maske ptice. Prsa mogu biti
intenzivno ljubiasta, lila ili bijele boje. Trbuh ptice je jasno ogranien intenzivno
utom bojom koja gubi intenzitet prema repu. Nadrepno perje je plave do svijetlo
plave boje, a sam rep je crne boje.

utoglavi standardni mujak YH-PB-GB

Crvenoglavi standardni mujak RH-PB-GB

Crvenoglavi mujak bijelih prsiju


RH-WB-GB

Crnoglavi mujak sa lila prsima (prsima


boje ciklame)
BH-LB-GB
UTA boja lea (YB) u literaturi esto pronalazimo i naziv PASTEL ZELENI SF ili DF
FAKTOR uta boja lea je spolno vezano svojstvo. uta boja je dominantna plavoj
boji (koja je autosomalno svojstvo). Budui da je uta boja lea spolno vezano
svojstvo mujaci utih lea mogu biti dvostrukog faktora (DF) ili jednostrukog faktora
(SF) za uta lea (dok e drugi biti za zelenu boju lea). enke mogu biti samo
jednostrukog faktora (SF) i one e uvijek biti utih lea.

Kod SF ptica boja lea e biti ute boje sa zelenim odsjajem iji intenzitet moe
varirati. Takve ptice imati e i svijetlo plavu traku oko vrata i glave. Takva jedna ptica
prikazana je na slici radi se
o crvenoglavom mujaku
bijelih prsiju i SF utih lea.
Zanimljivo je napomenuti da
se kod ptica utih lea crna
boja suzbija te se izraava
kao bijela odnosno sivkasto
bijela boja glave.

Crvenoglavi mujak bijelih


prsiju SF utih lea
RH-WB-SFYB

Na slijedeoj slici prikazati u enku sa utim leima (SF), crvene glave i bijelih
prsiju:

enka crvene glave bijelih


prsiju SF utih lea

RH-WB-YB
Mujaci dvostrukog faktora - DF imaju uta lea bez obzira na boju glave ili prsiju, no
radi se o limun utoj boji na leima,
te se svijetlo plava traka oko vrata
odnosno glave izraava kao bijela
odnosno sivo bijela traka Jedan takav
primjer naranastoglavog mujaka sa
ljubiastim prsima moemo vidjeti na
slijedeoj slici:

Naranastoglavi mujak sa
ljubiastim prsima utog lea DF

YH-PB-DFYB

PASTEL ZELENA boja lea fenomen kod kojeg mujaci imaju svijetlo zelenu
boju na leima, ljubiasta prsa, te im je karakteristika da im maska nije obrubljena
crnom tankom crtom. Ponovo naglaavam, ovaj fenomen se iskljuivo javlja kod
mujaka uz preduvjet da imaju ljubiasta prsa. Takoer treba rei da uti gen suzbija
izraavanje crne boje, pa e se kod mujaka crne glave pojaviti sivkasta boja glave.
Treba rei da enke ne mogu biti PASTEL ZELENA. Mnogi ovu mutaciju mijenjaju sa
DILUTE mutacijom osnovna razlika je da u DILUTE mutaciji ptii kada se izlegnu
imaju crvene oi. Takoer DILUTE mutacija nalazi se i kod svih boja prsiju.

Pastel zeleni (SF) mujak


sa ljubiastim prsima
crvene glave
RH-PB-SFYB
PLAVA boja lea (BB) Plava boja lea je autosomalno recesivno svojstvo, tako da
i mujaci i enke mogu biti dvostrukog (DF) i jednostrukog (SF) faktora (ptice sa SF
faktorom biti e po fenotipu zelene ili ute, no biti e nositelji plave boje). Plava boja
e se izraziti kada ptica nosi zeleni spolni kromosom uz DF plavu boju lea. Ova
boja lea mogua je u kombinaciji sa svim bojama glave i prsiju, meutim plavi geni
potiskuju izraavanje crvene i ute boje. Crvena i uta glava je izraena kroz zagasitu
krem boju glave, dok e uta boja na trbuhu biti izraena kroz zagasitu be boju. Na
slijedeoj slici prikazati u mujaka i enku crvenih glava, ljubiastih prsiju i plavih
lea.

Crvenoglava enka ljubiastih prsiju Crvenoglavi mujak ljubiastih prsiju


plavog lea RH-PB-BB plavog lea - RH-PB-BB

PASTEL PLAVA boja lea fenomen kod kojeg se pojavljuje slijedea kombinacija:
Mujaci sa svijetlo plavim leima i ljubiastih prsiju. Ovo su prekrasne ptice sa
lijepom svijetlo plavom bojom na leima. Kod ovih ptica, takoer uti gen spreava
izraavanje crne boje, a zeleni utie na uti, pa e se inae crna boja izraziti kao
siva. Isto tako e plavi geni sprijeiti izraavanje crvene ili ute boje, tako da e
mujaci crvene ili ute glave imati krem boju glave. Ljubiasta boja na prsima je
nepromijenjena. Naglaavam da pasteli mogu biti samo mujaci. Pastelna boja se
nikada nee pojaviti kod mujaka sa bijelim prsima.

SREBRNA boja lea - PLAVI GOULD PASTEL - Kombinacija utog i zelenog


spolno vezanih kromosoma i DF za plavu boju lea daje nam ovu izuzetno zanimljivu
mutaciju. Ptice mogu biti jednostrukog faktora(SF) i dvostrukog faktora (DF).
SF PLAVI GOULD PASTEL prepoznajemo po boji lea koja e biti prekrasne
srebrno sive boje. Uistinu se radi o zanimljivoj i atraktivnoj boji.
Budui da uti gen spreava izraavanje crne boje, a zeleni utie na uti, inae crna
boja e se izraziti kao mat - bijelo. Isto tako e plavi geni sprijeiti izraavanje crvene
ili ute boje, tako da e se ona izraziti kroz krem odnosno sivkasto-bijelu (be) boju.

Crvenoglava enka ljubiastih prsiju


srebrnih lea

RH-PB-SB

GOULD PLAVI PASTEL DVOSTRUKI FAKTOR - Kod ove mutacije je uti gen lea
u kombinaciji sa genima plave boje lea dakle ptica genetski ute boje u kojoj se
desila interakcija sa genima plave boje biti e srebrno-bijele boje po fenotipu. Budui
da uti geni ponitavaju crnu obojenost, a plavi geni uzrokuju izostanak crvene ili
ute boje, cijelo tijelo ptice e biti bijelo srebrno ili mat-bijelo. Ptice crvene ili ute
glave imati e krem boju glave, a crne glave imati e bijelu glavu. Boja prsiju se ne
mijenja.