You are on page 1of 1

Математички лист 2012/13 10.Збир 2 броја је 20 122 012.

Ако се први увећа за
201 200,а други умањи за 20 120 добијају се два
1.Напиши најмањи и највећи једнака броја.Који су то бројеви?
шестоцифрени бр.у коме се 11.Укупна маса чаше напуњене са водом је
цифре 4 и 0 појављује по 2 300грама и једнака је маси 2 празне чаше и тегу
пута а цифре 7 и 1 по од 60 грама.Колика је маса воде у чаши?
једанпут. 12.Збир 2 броја је 1234567.Ако се један од њих
2.Упиши потребне цифре: увећа за 2012,а други подели са 2 добијају се два
3#45#2 6#72#2 једнака броја.Који су то бројеви?
+#5##1# - #5##1# 13.Укупна маса лубенице и диње је 6кг
829309 329309 400грама.Маса лубенице и тега од 50 грама има
3.Колико парних исту масу као диња и тег од 4кг.Колика је маса
четвороцифрених бр.можеш лубенице?
написати помоћу цифара 14.Од 6 једнаких квадрата са страницом дужине 4
0,5,6,9 користећи сваку од цм могу се саставити 2 различита правоугаоника
цифара тачно (један типа 2х3 и један типа 6х1)Упореди обиме и
једанпут.Израчунај збир површине тако добијених правоугаоника.
највећег и најмањег тако 15.Трима цифрама у броју 496832 треба заменити
записаног броја. места да би се тај број повећао за 397800.Које
4.Ако је а-б=2012 израчунај: цифре мењају места?
(а+988)-б= 16.Једна страница правоугаоника је 2011 пута
а-(б+1012)= дужа од друге.Ако је обим тог правоугаоника 8048
(а+4879032)-(б+4879032)= цм израчунај његову површину.
5.Збир 3 броја је 2012.Ако се 17.Обим правоугаоника је 140 цм.Израчунај
један сабирак увећа за 398,а површину ако је једна његова страница 9 пута
други смањи за 1549 шта краћа од друге.
треба урадити са трећим 18.Шест узастопних месеци
сабирком да би збир остао мај,јун,јул,август,септембар,октобар
непромењен? Имају особину да је збир броја дана прва три
6.Иван,Милан и Видан су месеца једнак збиру броја дана последња 3
заједно уштедели 2012 месеца(по 92 дана)Колико још има узастопних 6
дин.Колико је свако од њих месеци са истом особином?
уштедео ако је Милан 2 пута 19.Златни ретривер је врста паса која просечно
више од Видана а Иван за 212 живи од 10 до 12 год.Да ли можемо да очекујемо
више од Видана? да ће неки златни ретривер у нормалним
7.Напиши највећи и најмањи условима живети 100 000 сати?А 150 000 сати?
непаран осмоцифрени број 20.Могу ли се месеци поделити у две групе по 6
који је записан цифрама узастопних тако да у свакој групи буде једнак број
0,3,4,5,7 у коме се ниједна од дана?
тих цифара не појављује више 21.Најдуговечнији људи живе преко 100 год.чак и
од 3 пута.Израчунај збир и 138 год.Да ли је постојао неки човек који је живео
разлику та два броја. 1 000 000 сати?А 2 000 000 сати?
8.Израчунај збир и разлику
највећег и најмањег
седмоцифреног бр.од којих
сваки има збир цифара:
А)23 б)24
9.У запису
12345678910111213...101102.К
оја цифра се налази на 2012
месту?