You are on page 1of 92

Antizracni lekovi ZRACENJA

Radijacija je oblik energije (= zracenja su energija). Efekat Radijacije je prestanak funkcije


ozracenih celija (bolest) ili nekroza celija (smrt od izumiranja tkiva).

Raspadanja tkiva i materija nastaju bombardovanjima (procesi Fisije) celija i atoma meta
materijala pri cemu se oslobadja velika energija lancana reakcija = ta stvorena energija
uzrokuje stvaranja novih zracnih cestica i zracnih fotona koji bombarduju i opet sve slicno.

Kod svih zracenja nalaze se cestice slobodni radikali = koje su visoko reaktivne i visoko
energetske te ostecuju tkiva.Sva zracenja su kiseline nalik kuvanoj katodnoj vodi.

Zracne cestice - slobodni radikali ponasaju se kao Musice Letece u Vazduhu (za sredine
vazduh i voda).Zracenja su elektromagnetni talasi zracni fotoni (X i gana) i magnetisane zracne
cestice (alfa i beta). Zracne cestice (alfa i beta) emituju zracne EM fotone (X i gama).

OSNOVI RADIOLOSKE FIZIKE


Gradja Atoma

Atom je najmanja cestica materije i gradjen je od jezgra i orbita.Najveci deo mase atoma
koncentrisan je u jezgru (centru) atoma.Oko atoma nalaze se orbite kojima kruze elektroni koji
nose negativno naelektrisanje.Kada se atom nalazi u energetski ravnoteznom stanju
naelektrisanje jezgra atoma odgovara naelektrsanju orbitalnih elektrona.

Atom se smatra sferom ciji je precnik 10-10m.U centru sfere smesteno je jezgro.

Sva masa atoma nalazi se u jezgru koje je sastavljeno od cestica nukleona.Postoje 2 vrste
nukleona protoni i neutroni.Priblizno su iste mase ali suprotni po naelektrisanju.Najmanja
kolicina pozitivnog naelektrisanja koja postoji u prirodi je proton.Nukleoni u jezgru povezani su
nuklearnim silama koje deluju samo izmedju susdnih nukleona.Nuklearne sile cine jezgro
stabilnim sistemom.Nuklearne sile su nezavistne od naelektrisanja i povezuju se p-p ,p-n ,n-n
vezama.

Atomsko zracenje je posledica skoka elektrona sa jedne na drugu orbitu.Energija fotonskog


zracenja jednaka je razlici energija dveju orbita.

Atomsko jezgro gradjeno je od cestica nukleona.Postoje 2 vrste nukleona protoni i


neutroni.Ove cestice imaju priblizno istu masu i razlikuju se u naelektrisanju.Neutroni su

Page 1 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
elektroneutralni ,protoni su pozitivno naelektrisani.Najmanja kolicina pozitivnog naelektrisanja
je proton.Kolicinski odgovara naelektrisanju orbitalnog atoma i iznosi: e = 1,6 x 10 ( 19)C.

Atom se smatra sferom.Nukleoni u jezgru su povezani nuklearnim silama koje deluju samo
izmedju susednih nukleona.Nuklearne sile nezavistne su od naelektrisanja i povezuju protone sa
protonima ,protone sa neutronima i neutron sa neutronima.

Nuklidi razlicite vrste atomskih jezgara nazivaju se nuklidi.

Atomski broj (Z) nekog elementa oznacava ukupan broj protona u jezgru i ukupan broj
elektrona u orbitama atoma.Atomski (redni) broj predstavlja mesto datog elementa u
periodnom sistemu.

Maseni broj (A) je ukupan broj nukleona u jezgru atoma. A=Z+N.

Uz hemijski symbol elementa maseni broj se upisuje sa leve strane pri vrhu ,atomski broj levo
pri dnu.

1. Izotopi su nuklidi koji imaju isti atomski broj i razlicit maseni broj.
2. Izobari imaju isti maseni i razlicit atomski broj.
3. Izotoni su nuklidi sa istim brojem neutrona i razlicitim atomskim i masenim brojem.

Orbitalni elektroni kruze oko jezgra atoma po kvantnim orbitama i suborbitama elipsastog
oblika brzinom svetlosti.Elektron nosi negativno naelektrisanje iste velicine kao proton ,ali
suprotnog znaka.Ukupan broj elektrona u orbitama odgovara ukupnom broju protona datog
atoma (ako atom nije jonizovan).Ako electron prelazi sa vise na nizu orbitu dolazi do emisije
energije = X-zracenja i Ozeov electron.

Ako postoji max broj elektrona kazemo da je ta orbita zasicena.Elektroni unutrasnjih orbita su
cvrsce vezani za jezgro i brze se krecu nego elektroni spoljnjih orbita.Energija veze je manja u
spoljnjim orbitama.Ako electron prelazi sa vise na nizu orbitu - dolazi do emisije energija X-
zracenja i Ozeov electron.

JONIZUJUCE ZRACENJE

Radijacija zracenje je nacin prenosa energije u prostoru.Jonizujuce zracenje vrsi jonizaciju


direktno (neposredno) i posredno.Jonizujuce zracenje moze biti elektromagnetne (EM) i
korpuskularne prirode.U EM zracenje spadaju gama zraci i u korpuskularno zracenja spadaju
elektroni ,pozitroni ,protoni ,neutroni ,helioni (jezgra helijuma alfa cestice) ,teski joni.

Pri susretu zracenja i materije dolazi do uzajamnih dejstava jonizacija materije.Jonizujuce


zracenje vrsi jonizaciju direktno i indirektno.Jonizujuca zracenja mogu biti elektro-magnetne EM
i korpuskularne prirode.EM zracenja su X i Gama zraci.Korpuskularna zracenja su elektroni ,

Page 2 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
pozitroni ,protoni ,neutroni ,deuteroni ,triton ,helioni i teski joni.Naelektrisane cestice vrse
direktnu jonizaciju materije dok su neutroni (elektro-neutralni) = indiretno jonizujuce zracenje.

Jonizujuci zraci se koriste u dijagnosticke (Dg) i terapijske (Th) svrhe.

Energetski stabilan Atom je elektroneutralan (sadrzi jednak broj pozitivnog i negativnog


naelektrisanja).Udaljavanje elektrona iz energetskog sistema Atoma naziva se jonizacija.Stalna
Teznja Elektrona je da popunjavaju nize orbite (blize jezgru atoma) do njihovih zasicenosti.Pri
apsorpciji odredjene kolicine energije moze doci do prelaska elektrona iz nize u visu nezasicenu
orbitu tada atom prelazi u ekscitirano (pobudjeno) stanje koje je energetski nestabilno.Da bi
doslo do stabilizacije atoma dolazi do deekscitacije elektroni prelaze iz visih u nize nezasicene
orbite pri cemu se energetska razlika emituje u vidu EM zracenja.

Jonizacija predstavlja udaljavanje jednog ili vise orbitalnih elektrona iz energetskog sistema
atoma pri apsorpciji odredjene kolicine energije i tada atom prelazi u pobudjeno (ekscitirano)
stanje koje je energetski nestabilno.Posto se radi o prelasku elektrona sa viseg ka nizem
energetskom nivou energetska razlika se emituje u vidu EM zracenja (vidljiva svetlost ,UV
ultraljubicasti zraci ,X-zraci).

X-zraci su EM talasi cija je energija veca od 100 eV i imaju osobinu da jonizuju materijalni
medijum kroz koji prolaze.X-zraci nastaju prelskom elektrona iz visih u nize orbite (ljuske).X-
zraci poseduju energiju koja predstavlja energetsku razliku vise i nize orbite.Za proces nastanka
X-zraka potrebno je odstraniti electron nize orbite apsorbcijom energije.Najcesce ove rupe
stvaraju u K ,L i M orbitama.Svaka vrsta atoma ima karakteristicno X-zracenje i na osnovu
spektralne analize se moze utvrditi struktura (gradja) atoma iz kojih stize ovo zracenje.

Ozeovi elektroni nastaju kada u nepopunjenu K-orbitu prelazi electron iz vise (npr L-orbite) i
energetska razlika ove dve orbite (umesto da se transformise u X-zracenje) predaje se nekom od
preostalih elektrona u visoj L-orbiti - dajuci mu odgovarajucu kineticku energiju kojom ce se
udaljiti iz energetskog sistema maticnog atoma (uz predhodno kidanje energije veze) pri cemu
atom postaje dvostruko jonizovan.Ozeov fenomen je prisutan kod laksih elemenata (Z<24) ,a
karakteristicno zracenje se stvara kod tezih elemenata (Z>45).

RENDGENSKO X - ZRACENJE

Nemacki fizicar Rentgen je 1895 god otkrio nove zrake do tada nepoznate nauci i nazvao ih je
X-zraci.Radilo se o veoma prodornim X-zracima koji su stizali do fluorescentnog ekrana bez
obzira na vrstu i velicinu prepreke koja im se stavljala na put.Fizicar Rentgen je detaljno opisao
osobine X-zraka penetracija ,apsorpcija, pravolinijsko prostiranje ,ne skrecu pod dejstvom
magnetnog i elektricnog polja i podlezu nekim zakonima optike (refrakcija, refleksija, i
polarizacija).Fizicar Roentgen je prvo snimio saku njegove supruge.Tako je nastala nova
medicinska disciplina rendgenologija.Fizicar Rentgen je dobio nobelovu nagradu 1901 god i
Page 3 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
jedinica za ekspozicionu dozu jonizujuceg zracenja zove se Rentgen i aparat za dobijanje X-
zracenja naziva se Rentgen aparat.

Rentgenska cev danas se X-zraci dobijaju u visoko-vakumskim elektronskim cevima u kojima


se elektroni prizvode na bazi termo-elektronske emisije.Savremena rentgenska cev ima 2
elektrode = katodu i anodu - koje se nalaze na suprotnim krajevima staklene cevi.Pritisak u cevi
je 0,13mPa (visoki vakum).

1. Katoda Rtg Cevi je nacinjena od volframa u vidu spiralne zice i na temperaturi belog
usijanja (2300-2500C) termo-jonskim efektom (Wien-Ricardsonov efekat) oslobadja
elektrone koji cine elektronski oblak oko spirale.Sto je zagrevanje katodne spirale vece
oslobadja se veci broj elektrona na spirali.
2. Anoda Rtg Cevi je takodje gradjena od volframa (redje od molidbena ili platine) u vidu
ploce i sluzi kao meta brzim elektronima koji stizu sa katode (zbog cega se naziva i ziza
focus cevi).Anoda je postavljena na bakarni blok koji je dobar provodnik toplote.Elektronski
fluks koji stize na anodu mogao bi da je zagreje u toj meri da se anoda istopi i zbog toga se
toplota sa anodne ploce odvodi preko bakarnog bloka koji se hladi (uljem ,vodom
,vazduhom).

Obe electrode (katoda i anoda) ukljucene su u strujno kolo - preko visoko-naponskog


transformatora.Izmedju elektroda RTG cevi stvara se potencijalna razlika koja uzrokuje kretanje
elektrona od katode ka anodi velikokm brzinom.Pri sudaru elektrona sa anodom najveci deo
kineticke energije ovih cestica pretvara se u toplotu 99% i svega 1% u energiju X-zracenja.
Kolicina broj stvorenih X-zraka na anodi zavisi od broja prispelih elektrona sa katode i broj
stvorenih X-zraka na anodi ce rasti sa porestom temperature katodne spirale.

Konverzija kineticke energije elektrona u fotonsku energiju X-zracenja na anodi odvija se preko
2 fenomena: zakocnog i karakteristicnog zracenja.

Zakocno X-zracenje (kontinuirani spektar X-zraka) atomi mete (volframska ploca anode)
rasporedjeni su u vidu kristalne resetke.Elektroni sa katode sudaraju se sa metom anodom i
deluju svojim elektricnim poljem na atome kristalne resetke prenoseci im jedan deo svoje
kineticke energije (kineticka energija je energija kretanja).Zbog primljene kineticke energije
atom u kristalnoj resetki pocinje da zivlje oscilira ,da se brze krecu i toplota mete - anode kao
celine se povecava (upravo ovim nacinom).Svaka naelektrisana cestica elektroni pri naglom
kocenju emituje EM radijacije (X-zrake) zbog smanjenja kineticke energije.Deo eletrona
dospeva do jezgra atoma mete anode pri cemu gubi deo kineticke energije i taj manjak
kineticke energije elektrona transformise se u fotonsku energiju X-zracenja.Svaki elektron stvara
nove X-zrake sudarajuci se sa narednim jezgrima atoma mete sve dok se potpuno ne ugasi.Preko
fenomena zakocnog zracenja dobijaju se X-zraci razlicitih energija i talasnih duzina (obrnuto
proporcionalni).Rec je o kontinuiranom spektru X-zracenja (na jednom kraju su X-zraci velikih

Page 4 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
energija i malih talasnih duzina i na drugom kraju su X-zraci malih energija i velikih talasnih
duzina).Energija X-zracenja koja se dobija na anodi zavisi od energije elektrona koji bombarduju
anodu veci napon daje vecu energiju X-zraka i obrnuto.

Karakteristicno X-zracenje (linijski spektar X-zraka) deo elektrona sa katode pri sudaru sa
anodom deluje svojom kinetickom energijom na orbitalne elektrone atoma mete (anode)
izbacujuci elektrone iz njihovih orbita pri cemu atom mete anode postaje energetski nestabilan.
U cilju energetske stabilizacije elektroni iz visih orbita prelaze na upraznjena mesta u nize orbite
i ta energetska razlika emituje nove X-zrake.Tako nastaje linijski spektar X-zracenja
karakteristican za svaki element posebno (svaki element ima svoj linijski spektar XZ).
Povecanjem napona na RTG cevi povecava se takodje linijski spektar XZ.

Jacina X-zraka zavisi od rednog broja elementa anode ,napona struje u Rtg cevi ,jacine struje u
Rtg cevi i vremena bombardovanja atoma mete elektronima.Kvalitet XZ zavisi od stabilnosti
napona na Rtg cevi.

Filtri X-zracenja u rentgenskoj cevi se stvara nehomogen snop X-zraka u energetskom


smislu.Fotoni niskih energija imaju malu prodornost u materiji i ne mogu da penetriraju organ
koji zelimo da posmatramo niti do tumora koji treba da se zraci.Ali se zato apsorbuju u
povrsinskim slojevima tkiva (koza) sto dovodi do predoziranja ovih tkiva.Zbog toga treba da se
oslobodimo niskoenergetskog dela zracnog snopa.U tom cilju se koriste filtri.Kod Dg Rtg
aparata filtri se prave od aluminijuma (Al) ,dok se za terapijske aparate filtri prave od bakra (Cu),
kalaja (Sn) ,olova(Pb) ,a postoje i slozeni filtri (od vise elemenata).Filtri uticu na snop X-
zracenja tako sto eliminisu mekse zracenje (manje energije) i time povecavaju prodornost
zracnog snopa i smanjuju jacinu X-zracenja (negativna strana filtra).Bez obzira na prisutnost
filtra zracni snop XZ koji izlazi iz Rtg cevi je i dalje nehomogen.Fitrirani spektar XZ je tvrdi
(prodornije zracenje vece energije).

Interakcija X-zracenja i materije se desava foto-efektom ,komptonovim efektom i par-efektom.

Foto-efekat (foto-elektricni efekat) je interakcija fotona EM zracenja i materije pri kojoj vezani
electron napusta atom i upadni EM zrak se gasi.Energija fotona EM zraka se trosi na kidanje
veze elektrona u atomskoj ljusci (orbiti) i na kineticku energiju elektrona kojom napusta atom.
Gubitkom elektrona atom ostaje u energetski nestabilnom stanju pri cemu electron iz neke vise
orbite prelazi na upraznjeno mesto u nizoj orbiti kada se emituje karakteristicno XZ.

Komptonov efekat je pracen interakcijom primarnog upadnog fotona i materije pri cemu se
energija fotona trosi na: kineticku energiju elektrona koji napusta orbitu i atom ,njegovu energiju
veze i rasejani (sekundarni) foton koji menja pravac kretanja u odnosu na primarni upadni
foton.Sto je veca energija primarnog fotona to je ugao rasejanja sekundarnog fotona manji i

Page 5 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
obrnuto (energija primarnog fotona je najcesce 0,3-1MeV).Kod Komptonovog efekta se takodje
javlja karakteristicno XZ.

Par-efekat energija upadnog fotona se materijalizuje i stvaraju se 2 cestice electron i pozitron


a energija upadnog fotona se gasi (energija primarnog upadnog fotona je veca od 1,022MeV).
Masa elektrona i pozitrona je ista i naelektrisanje je surotnog znaka. Pozitron je nestabilan i brzo
stupa u reakciju sa elektronom dolazi do anihilacije (reakcije medjusobnog ponistavanja) pri
cemu nastaju 2 fotona koji imaju suprotan pravac prostiranja (energija fotona sekundarnih je
0,511MeV).Rec je o konverziji mase u energiju (sagorevanje).Posledica par-efekta je stvaranje
sekundarnih fotona (rasipno zracenje) cija je energija manja od energije upadnog fotona i mogu
se kretati u svim pravcima.

Apsorpcija X-zracenja u materiji Intenzitet (jacina) EM zracenja predstavlja broj fotona na


jedinicu povrsine u jedinici vremana.Ako snop EM radijacija prolazi kroz materiju deo radijacije
se apsorbuje i deo radijacije prolazi nepromenjen.Specificna gustina i debljina apsorbera
povecava apsorpciju X-zracenja.Apsorpcija fotona raste sa 4 stepenom talasne duzine i 3
stepenom rednog broja elementa.Poludebljina je debljina apsorbera koja smanjuje pocetni
intezitet zracenja na polovinu.

Osnovna svojstva X-zracenja XZ su EM talasi.Prostiru se brzinom svetlosti (s=3x108m/s).


Krecu se u prostoru pravolinijski.Energija XZ direktno je proporcionalna frekfenciji i obrnuto
talasnoj duzini.Prostiruci se pravolinijski XZ opada sa kvadratom rastojanja (ako rastojanje
poreste 2 puta - intezitet zracenja opada 4 puta) to se desava zbog divergencije (rasipanja)
zracnog snopa.XZ su elektro-magnetni talasi kao vidljiva svetlost - jedino sto imaju vece
energije i manje talasne duzine.X i Gama zraci se identicno ponasaju.XZ imaju osobinu da
jonizuju materiju kroz koju prolaze i zato se ovo zracenje ubraja u jonizujuca zracenja.Prolazeci
kroz materiju XZ predaje deo svoje energije materiji pri cemu izazivaju fizicke ,hemijske i
bioloske promene (za zive sisteme) i energija XZ se na kraju pretvara u toplotnu energiju (kao
svaka energija).XZ izazivaju fluore-scenciju (svetlostne efekte) mnogih kristalnih supstanci sto
se koristi u rendgenoskopiji za Rtg film ili plocu.Biolosko dejstvo XZ je crvenilo koze na koju su
delovali XZ i promena funkcije i morfologije tkiva do letalnog ishoda bioloskog sistema.

PRIRODNA RADIOAKTIVNOST

Radeford i Sodi tvrdili su: radio-aktivnost je atomski fenomen kojim se proizvode novi vidovi
materije i to je manifestacija subatomskih promena.Na radio-aktivne procese ne mogu delovati
temperature ,pritisak ,niti druga fizicka i hemiska sredstva = sto znaci da je radio-aktivnost
spontani proces ,vezan za jezgro atoma.

Page 6 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Radio-aktivnost - radio-aktivni raspad ili dezintegracija radioaktivnog izotopa predstavlja
spontanu nuklearnu transformaciju pracenu emisijom jonizujuceg zracenja.Postoje 3 vrste radio-
aktivnog raspada:

1. Alfa raspad -
2. Beta raspad -
3. Gama raspad -

Zraci se nazivaju alfa ,beta i gama.U sva 3 slucaja vredi zakon odrzanja energije ,mase i
naelektrisanja.

Jonizaciona sposobnost alfa ,beta i gama zracenja je razlicita.Jonizaciona sposobnost je


specificna jonizacija (broj jonskih parova) na jedinici puta jonizujuceg zraka.Priblizan broj
jonskih parova na 1cm u vazduhu iznosi: za cesticu = 105 ,za cesticu = 10 ,za zrak = 1;
Ukupan broj jonskih parova koji nastane duz celog zracnog puta je proporcionalan energiji
zracenja.

Sta ko zraci = Jedna Alfa cestica zraci: jezgro Helijuma cesticu + Beta cestice
(elektrone i pozitrone) + zracne fotone X i gama.Jedna Beta cestica (electron i pozitron) zraci:
elektrone i pozitrone + zracne fotone X i gama.Jedan zracni foton X i gama zraci: jedan zracni
foton i izbacuje electron iz atoma mete i tu se ponistava (za 1 sec).Sva zracenja imaju zracnog
roditelja (uvek alfa cestica) i zracne potomke (alfa i beta cestice i zracni fotoni).Plastika
material je puna zracnih cestica alfa i beta = zvanih slobodni radikali povrsina plastike je
oblozena zracnim cesticama slobodni radikali koji zrace fotone X i gama.Izgled plastike cvece
Puzavac transformacija zracnih cestica alfa i beta (zracni roditelj i zracni potomci i zracni
fotoni):

Alfa raspad

Pri alfa dezintegraciji radionuklid trpi transformaciju tako sto emituje alfa cesticu (jezgro
Helijuma 4/2 He) koja se moze obeleziti 4/2 ,ciji su nukleoni (cestice jezgra) - 2 protona i 2
neutrona cvrsto medjusobno povezani.Ostatak radionuklida posle emisije alfa cestice - (jezgra
Page 7 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Helijuma 4/2 He) je laski za 4 masena broja i smanjuje se za 2 atomska (redna) broja
pomerajuci se za 2 mesta ulevo u Mendeljejevom periodnom sistemu elemenata (Fajans-Sodijev
zakon).Najcesce korisceni prirodni izvor alfa zracenja je polonijum i olovo.Domet alfa zracenja
u vazduhu krece se 5-10 cm sto zavisi od energije cestice.U guscim sredinama domet je znatno
manji.Energija alfa zracenja je 4-10 MeV.Za telo coveka je najopastniji unos alfa cestica = putem
hrane/vode/injekcija.

BETA RASPAD / ELEKTRONSKI ZAHVAT

Beta raspad (dezintegracija) je emisija elektrona ili pozitrona iz jezgra (- ,+) uz emisiju
neutrina ().Kod elektronskog zahvata dolazi do upada orbitalnog elektrona u jezgro uz emisiju
neutrina .Neutrino je cestica koja nema masu mirovanja niti naelektrisanja.Beta cestice
elektroni i pozitroni (- ,+) - imaju masu koja je mala prema masi nukleona pa se obelezava s
nulom.

- raspad (elektroni) transformise nuklid u novi nuklid ciji je Atomski (redni) broj povecan za
jedan i pomera se za jedno mesto udesno u Periodnom sistemu elemenata (Fajans-Sodijev
zakon). Maseni broj (atomska tezina) ostaje nepromenjen.

+ raspad tu novonastali nuklid ima smanjen atomski broj za jedan i pomera se u periodnom
sistemu elemenata za jedno mesto ulevo ,a maseni broj ostaje nepromenjen.

Kod elektronskog zahvata 1 elektron iz orbite (najcesce K ljuska) upada u jezgro i sa jednim
protonom stvara neutron ,tako da novonastali nucleon ima smanjen atomski broj (redni) za 1 i
pomera se u periodnom sistemu elemenata za jedno mesto ulevo ,a maseni broj ostaje
nepromenjen.

Obe vrste cestica = elektroni ( ) i pozitroni ( +) imaju istu masu i isto naelektrisanje (1,6 x
1019C) ali suprotnog znaka.Dok su elektroni stabilni pozitroni su vrlo nestabilni.Posle
nastanka pozitrona dolazi do njegove anihilacije (reakcije medjusobnog ponistavanja) sa
ekstranuklearnim elektronom i tada nastaju 2 fotona (X-zracenje ili Ozeovi elektroni). raspad za
razliku od alfa raspada ,ima karakteristican (kontinuirani) energetski spektar.Domet zracenja u
vazduhu iznosi nekoliko desetina metara i zaustavlja se metalnim folijama od nekoliko mm
(aluminijum).

Page 8 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
GAMA RASPAD / INTERNA KONVERZIJA

Pratece zracenje - Gama zracenje je pratilac alfa i beta raspada (dezintegracije) jezgara jer se
jezgro i dalje nalazi u pobudjenom (eksitiranom) stanju ,dakle na visem energetskom nivou u
odnosu na osnovno (energetski nestabilno stanje). Prelazeci u energetski stabilno stanje
(osnovno) jezgro emituje gama zracenje.

Izomerno zracenje kada je nuklid doveden u eksitirano stanje zahvaljujuci energiji koja je
stigla u jezgro dobija se izomer - koji se vraca u osnovno energetsko stanje pri cemu se emituje
energija u vidu gama zracenja.Pri gama raspadu ne dolazi do promene sastava nuklida (ne
menjaju se atomski i maseni broj), vec dolazi do promene njegovog energetskog stanja.

Interna konverzija (KUVANA VODA) je takav proces raspada (dezintegracije) nuklida pri
kome se visak enegije predaje orbitalnom elektronu (najcesce iz K orbite) koji napusta orbitu
bez emisije gama fotona.Dakle umesto emisije gama fotona imamo emisiju elektrona i
sekundarni proces je stvaranje X-zracenja i Ozeovih elektrona.Kod kuvane vode je prisutan
Interna konverzija proces = visak energije se predaje orbitalnom elektronu koji napusta orbitu
atoma - emisija elektrona i sekundarnog X-zracenja (energija se pretvara 99% u toplotu + 1% u
X-zracenja).Kuvana voda i sva zracenja su kiselina.Kiseline manje upijaju zracenja od baza
(limun manje upija zracenja - od jabuke).

Gama zraci su po svojim osobinama slicni X-zracima.Jedino se razlikuju po poreklu gama


zraci su nuklearnog ,a X-zraci su ekstra-nuklearnog porekla.Brzina gama fotona jednaka je
brzini svetlosti (3x 108 m/s).Prosecna energija je 1MeV.Gama fotoni imaju specificnu jonizaciju
od 1 jonskog para / na 1cm puta u vazduhu.Prodorna moc ima je velika nekoliko km. Za
apsorpciju gama zracenja koristi se = debljina olova od nekoliko cm i betona od 50-100 cm.U
materiji se gama zraci apsorbuju preko 3 efekta (kao X-zraci isto): foto-efekta ,komptonovog
efekta i par-efekta.

NEUTRONSKO ZRACENJE

Neutronsko zracenje je snop slobodnih neutrona.U prirodi nema elemenata koji emituju neutrone
,ali postoje vestacki radio-izotopi koji pri raspadu emituju neutrone (Cf 252 kalifonijum
beta ,gama i neutronski emiter koji ima primenu u radio-terapiji).Neutroni se najcesce dobijaju u
nuklearnom reaktoru i neutronskom generatoru gde nastaju neutronski fluksovi (fluks je broj
neutrona na jedinicu povrsine i u jedinici vremena).

Neutroni su elektro-neutralne cestice pa im je prodornost u materiji mnogo veca od alfa i beta


zracenja.Neutroni u direktnim (elasticnim i neelasticnim) sudarima sa jezgrima atoma materije
kroz koju prolaze - neutroni gube energiju da bi se na kraju zaustavili (kod bioloskih sistema
laka jezgra atoma Vodonika i Ugljenika primaju energiju neutrona) - pri cemu nastaje sekundarna
jonizacija materije.Stvoreni radio-izotop se spontano raspada uz emisiju pozitrona (+)
Page 9 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
indirektna jonizacija materije od neutrona.U bioloskim sistemima su u velikom procentu
zastupljeni vodonik i ugljenik - koji se jonizuju pri sudarima neutrona sa njihovim lakim
jezgrima (neutronsko zracenje se primenjuje u radio-terapiji).

Period Poluraspada (vreme poluraspada ,poluvreme raspada ,poluzivot) je vreme za koje se


aktivnost nekog radio-izotopa smanji na polovinu.Vreme potpune dezintegrcije jednog radio-
izotopa (radio-aktivnog raspada) ravno je desetostrukom vremenu poluraspada (10xT).

Radio-aktivna familija (porodica) = je niz radio-aktivnih elemenata koji prelaze jedan u


drugi.Prvi clan u radio-aktivnoj familiji je roditelj a ostali clanovi su potomci.Isto tako potomak
u jednoj familiji (nizu) moze biti roditelj u narednom clanu niza.Primeri za familije (nizove):
uranov ,torijumov ,aktinijumov niz koji daju stabilni izotop olova.

Radio-aktivna ravnoteza: broj raspalih atoma roditelja jednak je broju raspalih atoma potomaka u
istoj jedinici vremena (dugo vreme poluraspada roditelja) i ta ravnoteza traje sve dok se svi
atomi roditelja ne raspadnu u atome potomke (transmutacija).

Jedinice radio-aktivnosti:

Bekerel predtavlja jedan raspad (dezintegraciju) u sekundi 1Bq = s-1.

Kiri je stara jedinica za radio-aktivnost i predstavlja aktivnost one kolicine radio-izotopa u


kojoj se svake sekunde dezintegrise 3,7x1010 radioaktivnih atoma istog izotopa.Odnos izmedju
Kirija i Bekerela: 1Ci = 37GBq ili 1Ci = 3,7x1010 Bq.

VESTACKA RADIO-AKTIVNOST

Do sada je otkriveno oko 40 prirodnih radio-izotopa.

Vestacki radio-izotopi se dobijaju putem nuklearnih reakcija i imaju primenu u medicini ,


radioterapiji ,radio-Dg i nuklearnoj medicini.

Dobijanje vestackih radio-izotopa: u nuklearnim reakcijama se radio-inaktivno jezgro nekog


izotopa bombarduje sa projektilima (naeletrisane cestice ,neutroni ,visoko-energetski fotoni) pri
cemi dolazi do masenih i energetskih promena u bombardovanom jezgru koje trpi transmutaciju i
stvara se radio-aktivno novo jezgro drugog elementa.Nukleone cestice (protone i neutrone)
jezgra elementa povezuju snazne nuklearne sile koje se razbijaju zracnom energijom iz
spoljasnje sredine.

Za dobijanja vestackih radio-izotopa koriste se: naelektrisane cestice (vodonika = protoni - p


;deuterijuma =deuteroni - d; helijuma = helioni ili cestice) koje se ubrzavaju u akceleratorima i
ciklotronima ,zatim se koriste neutroni ,reakcije fisije (pri zahvatu jezgra od neutrona dolazi do

Page 10 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
cepanja fisije jezgra mete pri cemu se oslobadjaju 2 neutrona i gama-zraci ta reakcija se
ponavlja u vidu lancane reakcije).

DOZIMETRIJA JONIZUJUCEG ZRACENJA

Da bi koristili jonizujuce zracenje u Dg i Th svrhe potrebno je utvrditi nacin detekcije i


kvantifikovati jonizujuca zracenja.Covek nema cula za prepoznavanja jonizujuceg zracenja
sem osecanja toplote i jezenja dlaka i simptoma zracne bolesti.

Metode za odredjivanje zracenja se zasnivaju na = jonizaciji materije koja nastaje prolaskom


zracenja kroz materijalnu sredinu.

Dozimetri jonizujuceg zracenja: jonizaciona komora ,Gajger-Milerov brojac ,film-dozimetar ,


stilo-dozimetar ,hemijski dozimetri ,mikrokalorimetar i dr.

Doza je stepen dejstva jonizujuceg zracenja na materiju.

Eksponencijalna doza jedinica je Rentgen (R) = to je kolicina tvrdog X ili gama zracenja koja u
1cm vazduha proizvede kolicinu naelektrisanja od 1 ESJ (elektrostatske jedinice) pri temperaturi
20C i pritisku od 1013 mBar.

Ekspoziciona doza jedinica je Kulon/kg (C/kg) to je kolicina X ili gama zracenja koja u 1kg
vazduha stvara kolicinu naelektrisanja od 1C.

Odnos izmedju Kulona i Rentgena je: 1C/kg = 3876 R.

Ekvivalentna doza jedinice su Rem i Sivert = na svom putu kroz materiju jonizujuce zracenje
stvara jonske parove i broj stvorenih jonskih parova po jedinici puta (specificna jonizacija) zavisi
od prirode i energije zracenja.

Efektivna ekvivalentna doza je uvedena zbog razlicite radiosenzitivnosti tkiva ista doza
jonizujuceg zracenja izaziva razlicite bioefekte kod razlicitih tkiva i organa (senzitivnost idu
eritrociti pa dojke pa gonade).Postoji tezinski factor za razlicite organe (neki broj).

Jedinice doze su:

1. Roentgen za eksponencijalnu dozu jonizujuceg zracenja (R)


2. Kulon/kg za ekspozicionu dozu jonizujuceg zracenja
3. Rad za apsorpcionu dozu (radiation apsorbed doze)
4. Rem ili sivert za ekvivalentnu dozu (roentgen equivalent for man or mammals)
5. Kiri (Ci) za radio-aktivnost

Apsorbovana doza
Page 11 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Apsorbovana doza jonizujuceg zracenja je energija bilo koje vrste jonizujuceg zracenja koja se
apsorbuje u nekoj masi.Jedinice za apsorbovanu dozu su Rad (radiation apsorbed doze) i Grej -
Gy.LD (letalna doza) = 5-10 Gy (500-1000 Rad);

1 Grej je energija od 1J koja se apsorbuje u 1kg mase.Odnos izmedju rada i greja i obratno je:

1 rad = 0,01Gy ; 1Gy = 100 Rad.

RENDGENSKA I RENDGENOGRAFSKA TEHNIKA


RENDGEN APARAT

Za dobijanje rendgenskih zrakova u prakticne svrhe sluze nam rendgene aparati.Svi roentgen
aparati su u sustini slicni.

Vrste Rtg aparata:

1. Prema nameni dijagnosticke i terapijske ;


2. upotreba - za medicine ,veterinu ,stomatologiju i industriju;
3. Prema portabilnosti neporetne i portabilne
4. U pogledu posedovanja ekrana Rtg aparati bez ekrana (terapisjki ,zubarski.) i sa ekranom
(Dg Rtg aparati) klasican i TV monitori

Sastav Rtg aparata svaki rtg aparat ima sledece delove:

1. generator
2. rtg cev
3. stativ
4. komandni sto
5. kablove

Rtg Generator

Najbitniji delovi rtg generatora su transformator i auto-transformator.Transformatori vrse


promenu napona i jacine struje na principu indukcije.Auto-transformator se nalazi izmedju
gradske mreze i primara transformatora i menja struju tako da omogucuje dobijanje zeljenog
spektra X-zracenja.

Rentgen cev

Rtg cev vrste su: gasna rtg cev (sadrzi vazduh) i termo-elektronska rtg cev = Kulidzova
(vakumska staklena).

Termo-elektronska rtg cev (Kulidzova) ima na krajevima ugradjenu jednu elektrodu = negativnu
katodu i pozitivnu anodu.

Page 12 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Katoda rtg cevi je spiralna zica od volframa ,kroz koju protice struja zagrevanja i fenomenom
termo-jonizacije usijana spirala volframa oslobadja elektrone.Prelazak elektrona sa katode na
anodu u rtg cevi je omogucen protokom struje visokog napona.Povecanjem jacine struje
zagrevanje spirale katode bice vece i time broj oslobodjenih elektrona oko spirale.Temperatura
zagrevanja katode je 2250C - 2350C.

Anoda rtg cevi (antikatoda) izgradjena je od bakarnog valjka utopljenog u staklo i u zljebu
bakarnog valjka se nalazi plocica od volframa koja predstavlja metu za bombardovanje brzim
eletronima (katodnim zracima).Ta plocica od volframa se naziva ia ili fokus rtg cevi.Najveci
procenat energije elektrona koji stize sa katode pretvara se u toplotu 99% i jedan procenat se
pretvara u rtg-zrake.Zato je vazno da material anode ima visoku tacku topljenja.Potrebno je da se
anoda hladi = odvodjenjem toplote bakarnim valjkom i uljem - vazduhom (ranije vodom).Fokus
anode predstavlja izvor rtg zrakova.Postoji staticka i obrtna anoda (manji focus daje ostriju
sliku).

Rtg cev se nalazi u zastitnom oklopu.Struja u rtg cevi je jednosmerna i uvek tece od katode ka
anodi.

EKRAN RTG APARATA

Ekran Rtg aparata moze da bude = klasican ili pojacivac Rtg slike (sa TV kamerom i
monitorom).Ekran je smesten na putu X-zrakova iza pacijenta i ispred rentgenologa u
eksploratoru.Ekran pod dejstvom X-zrakova fluorescira dajuci zuto-zelenu svetlost (kao
fluorescentna materija se koriste cink-sulfat ,cink-silikat ,barijum-platinocijanid) koju stapici oka
vide u mraku.Fluorescentna materija apsorbuje X-zrake i emituje vidljivu svetlost.Ispred
radiologa se stavlja zastitno olovno staklo koje ne propusta X-zrake.

Rtg zraci po izasku iz rtg cevi prolaze kroz pacijenta ,bakelitnu plocu ,karton ,sloj
fluorescentene materije da bi bili potpuno apsorbovani u olovnom staklu.Rtg zracna slika koju
nosi snop X-zrakova prikazuje se slikom na ekranu monitora.

Stativ je deo roentgen aparata koji sluzi kao nosac Rtg cevi sa njenom haubom i nosi druge
delove rtg aparata.Stativ moze biti stubni i plafonski.

KOMANDNI (REGULACIONI) STO

Komandni sto je obavezni deo svakog Rtg aparata i predstavlja metalni sanduk u kome se nalaze
- potrebni regulacioni aparati za ukljucivanje/iskljucivanje rtg aparata ,za promenu jacine i
napona struje.Smesta se izmedju gradske mreze i oba transformatora.

Kablovi Rtg aparati imaju visoko-naponske kablove i obezbedjuju zastitu od elektricnog udara.

KASETE
Page 13 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
U kasete se stavlja Rtg film da bi se sacuvao od prirodne i vestacke svetlosti.U kasetama se Rtg
film odnosi do Rtg aparata i posle ekspozicije filma X-zracima se vraca u mracnu komoru.U
suvom delu mracne komore kasete se prazne i u vlaznom delu mracne komore film podleze
fotografskoj obradi.Rtg filmovi za mamografije i zubarski filmovi ne koriste metalne kasete.
Kasete se otvaraju kao knjiga.Iznutra po prednjoj i zadnjoj strani kasete nalepljena je sundjerasta
materija filc preko koje se lepi folija.Izmedju folija stvlja se film.Kasete se prave od lakih
materijala aluminijuma ili plastike.

FOLIJE

Folije se prave od kartona ili plastike premazanih solima teskih metala - koji pod dejstvom X-
zraka fluoresciraju (svetlucaju) dok traje ozracivanje.Folija ima 2 vrste ekranske i kasetne
folije.Pri upotrebi folija X-zraci podsticu kristale fluorescentne materije na svetlucanje.Prednost
folija je sto = smanjuju vreme ekspozicije i smanjuju opterecenje rtg cevi i smanjuju dozu
ozracivanja pacijenta.Danas se jedino zubi ,dojke i nosne kosti rtg slikaju bez folija.

RENDGENSKI FILM

Rendgenski film je tehnicki proizvod koji sluzi za rendgeno-grafiranje.Rtg film je sastavljen od


podloge premazane adhezivnim slojem + slojem foto-emulzije (zasticene kolodijumom) = 7
slojeva rtg filma.Podloga rtg filma je od poliestera transparentna za svetlostne i X-zrake i
debljine 0,2mm.Vrste rtg filmova su dvoslojni (uz folije) i jednoslojni (bez folija).Rtg filmovi
se proizvode u trakama i motaju u rolne pa ubacuju u crne kese.Filmovi se iseku i izmedju se
stavlja list papira zbog razdvajanja.Rtg filmovi se skladiste u prostorijama bez hemikalija ,gde
nema Rtg zracenja ,na temperaturi 15C i 60% vlage vazduha.

MRACNA KOMORA

Mracna komora je prostorija gde se obavlja sav rad sa Rtg filmovima: punjenja kaseta ne-
eksponiranim filmovima ,praznjenja kaseta posle ekspozicije filmova X-zracima ,razvijanja ,
fiksiranje i pranje rtg filmova.Zidovi mracne komore obezbedjuju zastitu od X-zracenja i
oblozeni su baritnim malterom.Mracna komora ima svetlo za lampe od 15W i za plafonjere
tavanice od 25W ,ta svetlost je crvena (propusta se kroz rubinske filtere) ne ostecuje Rtg
filmove.Mracna komora je poplocana plocicama kao zastita od vlage.Povrsina poda je min 6m.
Mracna komora ima 2 dela = suvi i vlazni deo.U vlaznom delu se vrsi fotografska obrada filma.
Ulazna vrata se specijalno sagradjena da pri slucajnom otvaranju se Rtg filmovi ne bi osvetlili.

FOTOGRAFSKA OBRADA FILMA

Rtg filmovi se razvijaju rucno i masinski.

Page 14 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Rucno razvijanje Rtg filmova u vlaznom delu mracne komore se nalaze 4 posude (tanka) i
sledecim redom poredjane: razvijac ,prekidac ,fiksir ,tekuca voda.Razvijanje Rtg filma vrsi se
razvijacem koji redukuje srebro-bromid (crnjenjem filma) i razvijanje traje 5 min.Uloga
razvijaca je da latentnu Rtg sliku pretvori u vidljivu - manifestnu.Fiksir prekida process
razvijanja filma i traje 15 min.Posle fiksiranja Rtg film ostaje trajno nepromenjen.POsle
fiksiranja rtg film se pere u tekucoj vodi 20min i osusi ,obelezi imenom pacijenta i datira.
Inerpretacija (citanje) Rtg filmova vrsi se na svetlu negatoskopa (metalna kutija sa mlecnim
staklom i neonskim svetlom).

Masinsko razvijanje Rtg filmova traje 5 min i posle sledi interperetacija.Masina automatic se
smesta u zid mracne komore i razvijeni rtg filmovi izlaze u susednoj prostoriji.

RENDGENSKA SLIKA/RASUTI ZRACI

Na formiranje Rtg slike uticu neapsorbovani (koji su prosli kroz rtg objekat) i apsorbovani X-
zraci i rasipni X-zraci (smetaju sliku).

Neapsorbovani X-zraci izazivaju na rtg ekranu - svetlucanje i na Rtg filmu zacrnjenja


(svetline).

Apsorbovani X-zraci izazivaju na rtg ekranu zacrnjenja i na Rtg filmu beline (senke).

Beline na Rtg filmu nazivaju se senke i zacrnjenja na Rtg filmu se nazivaju svetline (obrnuto od
ekrana).

Rasipni X-zraci izazivaju crnjenja Rtg filma na nepredvidivim i nepozeljenim mestima


predstavljaju laznu projekciju neke transparentne sredine i kvare Rtg sliku.

Suzavanje zracnog snopa u Rtg Dg (skopiji ili grafiji) vrsi se suzavanje zracnog snopa tim
dobijamo kvalitetniju rtg sliku ,izbegavamo nepotrebno ozracivanje drugih delova tela.Suzavanje
zracnog snopa vrsi se primenom = primarne brane (olovnih plocica) i komadom olovne gume.

OSNOVI RENTGENSKE SLIKE

Rentgenski zracni snop pri prolasku kroz ozraceni objekat - zbog delimicne apsorpcije pretrpi
promene pa sa sobom ponese zracnu sliku koja se na ekranu ili filmu manifestuje svetlinama i
tamninama (belim i crnim).Tako nastaje Rtg slika.

Rendgenski film sa rendgenskom slikom nazivamo rendgenogram.Sa fotografskog aspekta


rendgenska slika na na rendgenogramu predstavlja negative slike koja se vidi na ekranu Rtg
aparata.Ono sto se na ekranu vidi kao belo (svetlina) na rendgenogramu se vidi kao crno (isto
svetlina) i obratno.Pri citanju rendgenograma uvek se izrazavamo prema onome sta se vidi na

Page 15 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
ekranu Rtg aparata (svetlina senka).U tom smislu razlikujemo 4 pojave: svetlinu i rasvetljenje i
senku i zasencenje.

Pod pojmom svetlina podrazumeva se vizuelna manifestacija na ekranu = prirodne transparentne


sredine (traheja ,pluca).Rasvetljenje kao izraz se koristi za = patoloske rendgenske transparentne
sredine.Slican izraz je naziv transparencija za svetlinu i rasvetljenje.Senka je prirodna sredina
koja pojacano apsorbuje X-zrake (kosti),Zasencenje je naziv za patoloski supstrat koji pojacano
apsorbuje X-zrake.Imamo vise vrsta Senki prema intezitetu: senke mekih tkiva najslabije senke
(misici ,parenhimatozni organi),senke kostiju (kalcijuma) ,senke metala najizrazenije.

Obicna svetlostna slika je fenomen povrsine tela ,rendgenska slika je fenomen slojeva.Rtg slika
je projekcija u jednoj ravni (oblika ,polozaja i velicine tela).Dve dimenzije koje nam pruza Rtg
slika nisu dovoljne za potpunu predstavu o rendgenografiranom telu.Zato se radi 3 dimenzija
koja stoji pod pravim uglom u odnosu na prvu projekciju.Pozeljno je da velicina Rtg slike
odgovara velicini zracnog objekta.Rtg slika treba da ima optimalnu tamninu.Rtg slika treba da
bude ostra prikazi perifernih oblika senki (ostra slika/neostrina).Rtg slika je kvalitetnija
ukoliko je ostrija.Kazemo da je Rtg slika ostra kada linija vidi kao linija (ne kao pruga) i tacka se
vidi kao tacka (ne kao mrlja).Razdvojna moc je mogucnost razlikovanja sitnih (diskretnih)
detalja i zavisi od vrste Rtg aparata.Jedinica za razdvojnu moc naziva se linija ostrine (iznosi do
0,1mm).Kada Rtg slika nije ostra tada ima neostrine (neostrine zbog pokreta bezvoljni
pokreti srca i peristaltike zeludca i creva ili pokreti male dece nije moguce izbeci sem vremena
ekspozicije ; fotografske neostrine zbog losih folija ,kaseta i filmova ;neostrine zbog rasutih X
- zrakova).Suprotnost izmedju svetlih i tamnih povrsina slike na rendgenogramu daje kontrast
(razliku u stepenu apsorpcije tkiva).Imamo prirodni i vestacki kontrast.Prirodni kontrast je
razlika u stepenu apsorpcije 2 susedna apsorbenta tkiva ili organa.Kada nema razlike u stepenu
apsrpcije susednih organa koristimo vestacka kontrastna sredstva (pozitivna jod ,barijum i
negativna su vazduh ,CO2 ,O2).Rendgenogram ima prednost prema rendgenoskopiji
document.

Oznake na filmu Desna strana filma se obelezava D ili R ,vlasnistvo filma ,datiranje i
ustanova.Na CT filmovima se beleze dubine preseka u cantimetrima 6 ,7 ,8 cm.Rendgenogram
se postavlja tako da oznaka D/R bude naspram naseg levog ramena i oznaka L naspram naseg
desnog ramena i gore su kranijalni i dole su kaudalni delovi (kao da pacijent stoji prema nama
licem u lice).Posle citanja Rtg filma daje se odredjen nalaz ili opis vidjenog.

Pri citanju filma vrse se opisivanja senki/svetlina (slicno) lokalizacija ,velicina (izmeri se
lenjirom) ,homogenost (senka je homogena ako je istog inteziteta na celoj povrsini nema mrlje/
pege),kontura (jasno/nejasno ogranicena) ,oblik senke/svetline ,intezitet senke (meko tkivo ,kost
i metal),broj senki,veza sa okolinom (prisutna / odsutna) ,stanje okolnog tkiva (promenjeno/
nepromenjeno) ,odnos senke prema susednim tkivima (dislocira/nedislocira potiskuje/privlaci

Page 16 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
tkivo).Posle citanja filma nalaz se zavrsava Dg (konacan nalaz) ili opisom vidjenog (diskutabilan
nalaz).

ZASTITA OD JONIZUJUCEG ZRACENJA

Covek se tokom zivota na zemlji srece sa jonizujucim zracenjem iz prirodnih i vestackih izvora.
Prirodni izvori su kosmicki zraci i radioaktivni material zemlje.Vestacki izvori su nastali
aktivnoscu coveka.

Ljudi mogu da se ozrace na 2 nacina: eksterno i interno.Eksterno kada izvor jonizujuceg


zracenja ostaje izvan tela (najcesce zracni fotoni X i gama).Interno kada se radionuklidi unose
u telo vodom ,hranom i vazduhom (najcesce zracne cestice alfa i beta).

Uticaj Radijacije na coveka

Radijacija (jonizujuce zracenje) deluje stetno na bioloske sisteme dovodeci do funkcionalnih ,


strukturnih i genetskih promena.Ukoliko su doze jonizujucih zracenja prevelike dolazi do smrti
bioloskih sistema letalna doza.Letalna doza zracenja za coveka je LD 50% = 5Gy (Greja).
Letalna doza od 50% znaci da od 100 osoba 50 umire.Nisu sve osobe jednako osetljive na
zracenja.Lica mladja od 18 god ne smeju da rade sa izvorima jonizujuceg zracenja.

Radiosenzitivna (osetljiva) tkiva su kostana srz ,reproduktivni organi (testisi i ovarijumi) ,ocno
socivo (doza od 2-5Gy izaziva kataraktu),creva ,deca su osetljiva ,embrion i fetus trudnica.

Radiorezistentna (otporna) tkiva su bubrezi ,mokracna besika ,jetra ,hrskavice ,nervi.

Prag zracenja je primljena doza zracenja pri kojoj nastaju ostecenja tkiva i organa.Efekti
zracenja na tkiva su rani (akutni) i kasni (hronicni).Akutni efekti nastaju odmah posle
ozracivanja.Hronicni efekti nastaju mesecima i godinama posle ozracivanja (kancerogenost ,
leukemije , nekroze tkiva ,skracenje zivota ozracene osobe).

Maksimalno dopustiva doza zracenja (MDD) za cello telo je 5 rem/godisnje i 0,1 rem/nedeljno.
U sivertima MDD iznosi za cello telo godisnje 50 mSv ,mesecno 4 mSv ,nedeljno 1 mSv ,
dnevno 0,2 mSv ,za 1h/0,03 mSv.Granicna doza za radiosenzitivna tkiva iznosi 150 mSv i ostale
organe 500 mSv.Granicna doza za prosecnu osobu (stanovnistvo) je manja u odnosu na
profesionalna lica i iznosi 1 mSv godisnje.

Osnovni principi zastite od zracenja su 3 stavke:

1. Rastojanje od izvora zracenja doza jonizujuceg zracenja opada sa kvadratom rastojanja


2. Vreme ozracivanja direktno povecava primljenu dozu zracenja i treba skratiti vreme
ozracivanja (za skopije 3-5 min)

Page 17 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
3. Apsorberi zracenja u upotrebi su: olovna guma ,olovno staklo ,olovni blokovi ,baritni beton
,olovne rukavice ,olovna kecelja ,zastitne kapuljace sa olovnim staklom.Olovna guma se
koristi za zastitu testisa i male karlice zena (ovarijuma).
4. Propisima upotrebe zracenja = suzenje zracnog snopa - X i gama zraka ,velicina prostorija
(min 20m/rtg cevi i min 8m za stomatoloske rtg aparate) ,vestacka ventilacija (odovodi
zracne jone),filteri zracenja ,zastitni oklop rtg cevi ,pomoc pacijentu ukazuje rodbina ,
ozracivanje se obavlja za indikacije.
5. Radioterapija moze da bude brahiterapija (izvor zracenja u metnom tkivu) i teleradio-
terapija (izvor zracenja udaljen od metnog tkiva).Brahioterapija se izvodi sa spricevima
,tubama ,iglama ,zicama ,perlama ,zrncima) i zaposleni su ozraceni u brahioterapiji (cello
telo ili deo tela).

DOZIMETRIJA

Dozimetrija zracenja moze da bude kolektivna i licna.

Kolektivna dozimetrija se vrsi = Gajger-Milerovim brojacem ,monitorima zracenja (brojcane


vrednosti),vizuelnim i akusticnim Alarmima (prisustva zracenja).

Licne dozimetre nosi svaka osoba koja radi sa izvorima zracenja i koriste se: film-dozimetar ,
termoluminiscentni dozimetar (TLD) i stilo-dozimetar (penkalo).

Film dozimetar se sastoji od bakelitne kasete u kojoj se nalazi Rtg-film iste velicine i filtri
zracenja.Stepen zacrnjenja Rtg-filma predstavlja primljenu dozu zracenja koja se meri.Merenja
se vrse jednom mesecno i zamena Rtgfilma.

TLD dozimetar (termo-luminiscentni) ima materije koje svetle pri dejstvu jonizujucih zraka i
svetlostna energija je proporcionalna dejstvu jonizujucih zraka.Svetlostna materija je NaF
(natrijum-fluorid).

Stilo-dozimetar (penkalo) radi na principu praznjenja statickog elektriciteta (elektrostat) kojim


je dozimetar napunjen.Zracenja uzrokuju jonizaciju vazduha sto izaziva praznjena elektriciteta.
Penkalo ima skalu na kojoj se svake sekunde moze ocitati primljena doza zracenja.

Osobe koje rade sa izvorima zracenja se jednom godisnje sistematski pregledaju u odredjenim
ustanovama.Pri pregledima se najvise obraca paznja na radio-senzitivne organe.Osoba koja je
primila prekoracene doze zracenja ili je teze obolela = premesta se na radna mesta bez zracenja
(privremeno/trajno).

Rtg-aparati se proveravaju = 1 godinje za zracnu ispravnost i jednom u 2 god za elektricnu


ispravnost.

Licni Dozimetri
Page 18 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Primer modernog osobnog dozimetra (Radex RD1503)

Penkala dozimetar za direktno oitavanje

Dozimetar se koristi za zatitu ljudi koji rade u podrujima jakog ionizirajueg zraenja, prije
svega u postrojenjima ili ustanovama gdje se koriste jaki izvori radioaktivnosti. Dozimetar je
naprava koju radnik ima na sebi. On se obino dri na prsima i ne smije se prekriti tkaninom ili
ga na bilo koji nain "skriti", jer tako smanjujemo koliinu zraka koju bi on trebao registrirati.
Gdje se kree ovjek, sa njim ide i dozimetar. Dozimetar ima svojstvo da registrira ukupno
ozraenje, odnosno apsorbiranu dozu zraenja koju je ovjek primio. [1]

Vrste licnih dozimetara


Dvije su najrairenije (zakonski priznate) metode mjerenja: filmski dozimetar i
termoluminiscentni dozimetar (TLD). Kod oba dozimetra prolazom zraenja dolazi do odreenih
procesa koje zraenje izaziva predajom energije: zacrnjenje filma ili podizanje elektrona na vie
energetsko stanje. Prilikom oitanja, razvijanja filma ili oitanja u posebnom itau, vidi se
uinak zraenja, zacrnjenje ili odreena krivulja kod TLD-a. Badarenjem serije dozimetra
poznatim dozama i uz badarne krivulje mogu se odrediti te primljene doze. To je posebna
tehnologija koja podrazumijeva posebne procese i odreeno predznanje.

Danas su podjednako rairene obje metode, svaka ima prednosti i mane. Uglavnom, TLD su
pogodniji od filmskih dozimetara jer ostaju u budunosti kao trajni zapis, dokument o primljenoj
dozi. Osjetljivost i jedne i druge vrsti dozimetara je gotovo podjednaka, a tonost ovisi o servisu,
nainu badarenja , energiji zraenja i drugim imbenicima.

Osnovni nedostatak i jednog i drugog dozimetra je odgoeno dobivanje rezultata ozraenja, tek
nakon razvijanja i oitanja u itau nakon proteka vremena noenja. Zbog toga su danas
popularne brojne verzije dozimetara s izravnim trenutnim oitanjem primljene doze: penkala
dozimetar, elektronski dozimetar i sl., koji se lokalno koriste kao dodatni dozimetar uz
slubenu dozimetriju koja se obvezno provodi filmskim dozimetrima ili TLD-ima. [2]
Page 19 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Filmski dozimetar

Kod filmskog dozimetra ionizirajua zraenja djeluju na fotografsku plou slino svjetlosnom
zraenju i izazivaju zacrnjenje. Stupanj zacrnjenja srazmjeran je apsorbiranoj dozi. Obino je
jedan dio filma prekriven tankim slojem olova, kako bi se moglo razlikovati zacrnjenje koje je
uzrokovano prodornim gama zraenjem, od zacrnjenja nastalog beta-esticama. Ukoliko treba
mjeriti prisustvo sporih neutrona, jedan se dio filma prekriva tankim slojem kadmija. Ovaj
dozimetar se dosta upotrebljava jer je najjednostavniji i najjeftiniji lini dozimetar, iako ima i
svojih nedostataka, a to je da za svaku vrstu filma treba raditi kalibracionu krivulju, jer je stupanj
zacrnjenja dosta zavisan od energije gama ili rendgenskih zraka. [3]

Termoluminiscentni dozimetar

Termoluminiscentni dozimetri napravljeni su od kalcijevog fluorida ili litijevog fluorida i


aktivirani su manganom. Kao nosa osjetljive mase (kristala) slui metalna ploica, koja se pri
mjerenju apsorbirane doze ionizirajueg zraenja zagrijava elektrinom strujom. Ozraeni
kristali zrae na temperaturi od 400 C do 1000 C svijetlost valnih duljina od 390 do 500 nm,
kojoj se intenzitet, koji je srazmjeran apsorbiranoj dozi, mjeri fotomultiplikatorom. Ovim se
dozimetrom mogu mjeriti i doze od 0,1 mGy (miligrej). Ureaji za oitavanje i biljeenje doze
neto su sloeniji od filmskih dozimetara, ali je tonost vea. Termoluminiscentni dozimetri
najvie se upotrebljavaju za kao lini dozimetri. Ponovnim zagrijavanjem tih dozimetara,
vrijednost doze se brie i mogu se ponovno iskoristiti za mjerenje. [4]

DETEKCIJA RADIOAKTIVNOG ZRACENJA - RADIJACIJA

Radioaktivno zraenje moe se indirektno registrovati pomou posebnih ureaja - detektora. Pri
prolasku radioaktivnog zraenja kroz raazne supstance dolazi do raznih procesa na ijim se
efektima zasniva rad detektora. Postoje razne vrste detektora od kojih su najpoznatiji jonizaciona
komora, Gajger-Milerov broja, Vilsonova komora I scintilacioni broja.

1.Jonizaciona komora elektroliza sredine (voda/vazduh)

Jonizaciona komora se sastoji iz posebnog suda u kojem se nalaze dve elektrode ukljuene na
visok napon. U sudu se nalazi neki, obino, plemeniti gas. Radioaktivno zraenje koje dospjeva u
aktivnu zapreminu komore, jonizuje gas, pri emu se obrazuju joni oba znaka (teki pozitivni
joni I laki negativni joni, odnosno elektroni).

Pod uticajem jakog elektrinog polja joni se skupljaju na elektrodama. To uslovljava pojavu
elektrine struje kroz gasnu sredinu koja se poslije pojaavanja registruje mjernim instrumentom.

Pomou jonizacione komore mogu se registrovati alfa- I beta- estice, dok je za gama-zrake ovo
suvie prozraan detektor.

Page 20 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
2.Gajger-Milerov broja jonizacija vazduha

Rad Gajger-Milerovog brojaa je zasnovan na jonizacionim efektima. On je veoma pogodan za


upotrebu I relativno je jeftin. Staklen, iznutra posrebren, ili metalni sud cilindrinog oblika
ispunjen je nekim plemenitim gasom pod snienim pritiskom. Katoda je puna zica = cilindrinog
oblika, a anoda je tanka ica postavljena du cilindra (licna za osigurace). Elektrode su
prikljuene na izvor jednosmjerne struje, visokog napona, koji obrazuje jako elektrino polje.

Pri prolasku radioaktivnog zraenja, gas u brojau se jonizuje. Joni dolaze do elektroda
(elektroni na anodu, a pozitivni joni na katodu). Time se strujno kolo u brojau zatvara I
pojavljuje se naponski impuls. Ureajem za brojenje impulsa (skaler) se broje naponski impulsi
nastali u odreenom intervalu vremena. Na osnovu toga dobija se informacija o intenzitetu
zraenja.Pomou Gajger-Milerovog brojaa detektuju se alfa- I beta-estice.

3.Vilsonova komora Vodena para

Engleski fiziar Vilson (Wilson) prvi je 1912. godine konstruisao ovaj ureaj. Aktivna sredina
komore je zasiena para, najee vode, helijuma, azota ili argona. Izvor radioaktivnog zraenja
postavlja se unutar aktivne sredine. Naglim poveanjem pritiska para se prvo sabije, a zatim
smanjivanjem pritiska dolazi do irenja pare, pri emu se temperatura pare sniava I ona prelazi
u prezasieno stanje. Takva para se lako kondenzuje u tenost. Prilikom prolaska samo jedne
alfa-estice, obrazuju se hiljade pari jona, koji postaju centri kondenzovanja pare. Na taj nain se
formiraju kapljice tenosti, koje obrazuju tragove koji su vidljivi golim okom. Na isti nain
nastaje I vidljivi trag pare iza aviona na velikim visinama, samoto su, u tom sluaju, estice
praine dovode do stvaranja pare.

4.Scintilacioni broja - Fotoelija (Solarna plocica digitrona/satova)

Rad ovog detektora je zasnovan na svojstvu supstance da pod uticajem radioaktivnog zraenja
emituje sintilaciju (svjetlucanje) malog intenziteta. Pri prolasku kroz supstancu, naelektrisane
estice uzrokuju jonizaciju I prelazak atoma u normalno (osnovno) stanje, pri emu atomi
isputaju vidljivu svjetlost u obliku svjetlucanja. Svjetlosni signali se zatim pretvaraju u
elektrine impulse. Na osnovu broja i amplitude tih impulsa odreuju se intenzitet i energija
radiaktivnih estica.

Pomou scintilacionog brojaa registruju se brzi elektroni i gama-fotoni.

Scintilacioni brojac radi na principu Fotocelije koja ima 2 elektrode katodu i anodu za merenja
inteziteta zracenja na Multimetru/Unimeru.

Page 21 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
RADIJACIONA BOLEST (RADIJACIONI SINDROM)

Radijacija izaziva anatomska i funkcionalna ostecenja tkiva i organa i celija.Radijaciona


ostecenja mogu da budu: akutna i hronicna (kasna) ili reverzibilna i ireverzibilna (trajna).

Akutna ostecenja nastaju odmah ,subakutna 3-6 meseci ,hronicna posle 6 meseci od
ozracivanja.Akutna ostecenja su reverzibilna i redje prelaze u hronicna ostecenja.Akutna
ostecenja se srecu kod radio-senzitivnih tkiva sa intezivnim deobama koza ,sluznice ,polne
celije ,hematopoezne celije.Hronicna ostecenja zahvataju radio-rezistentna = neproliferativna
tkiva kostano tkivo ,nervi ,misici.

Radijaciona bolest je reakcija organizma na jonizujuce zracenje iz nuklearnih akcidenata i


radio-terapije (za leukoze ,karcinome).

Simptomi radijacione bolesti su: gubitak apetita ,muka ,povracanje ,dijareja ,glavobolja ,
malaksalost ,zamor ,povisena temperature ,krvarenja sluznica ,gubitak tezine ,psihicke smetnje.
Uzrok smrti je aplazija kostane srzi insuficijencija koja nastaje kod zracenja 5-10 Gy.Smrt
nastupa zbog krvarenja i infekcija.Smrt nastupa za 30 dana kod zracenja 5-10 Gy.

Komplikacije radijacione bolesti prema vrsti tkiva (dejstva na organizam osobe):

1. Hematoloski system nastaju akutne reakcije koje se manifestuju citopenijom (leukopenija


je izrazena sto izaziva infekcije).
2. Koza i sluznice tu nastaju ulceracije i vlazni radiodermatitis i pigmentacije i eritemi.
3. Oko nastaju konjuktivitis ,suvo oko (nema suza) i katarakta.
4. Digestivni trakt radijacioni gastricni ulkus ,hronicni enteritis i colitis.
5. UGT (Urogenitalni trakt) radijacioni cystitis ,pijelonefritis ,stricture uretera sa
hidronefrozom , na genitalijama izazivaju ostecenja testisa i ovarijuma sa sterilitetom (polne
zlezde su radiosenzitivne)
6. Visceralni organi pneumonitis (kasalj ,dispnea ,povisena temperature ,fibroza pluca),
perikarditis ,fibroza miokarda ,tromboza koronarnih arterija ,radijacioni nefritis ,nefrotski
sindrom (hipertenzija ,edemi ,proteinurija ,azotemija) ,bubrezna insuficijencija ,hepatopatija
(povisena alkalna fosfataza).
7. CNS (centralni nervni system) edem mozga ,radionekroza mozga (posle 6 meseci od
zracenja), atrofija mozga ,encefalopatija bele mase mozga ,mikroangiopatija ,ostecenja
memorije (amnezija /demencija), mijelopatija kicmene mozdine (redje).
8. Endokrini system ostecenja hormona polnih zlezda (testosterone ,progesterone) i hormona
stitne zlezde
9. Somatski (razvojni) efekti radijacija izaziva zastoj rasta i asimetrican razvoj pojedinih
delova tela
10. Karcinogenost radijacije izazivaju stvaranja primarnog i sekundarnog tumora (kod radio-
terapije).Sekundarni tumori nastaju zbog zracne terapije su = meningeom ,karcinom stitne
zlezde i dojke.
Page 22 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
KLINICKA SLIKA RADIJACIONE BOLESTI

Jonizujuca zracenja su sva zracenja koja pri prolasku kroz materiju izazivaju jonizaciju materije
uz nastanak patoanatomskih lezija za bioloske sisteme.

Profesionalno su izlozene osobe koje rade sa zracenjima radiolozi ,Rtg tehnicari ,medicinari ,
rudari urana ,nuklearni institute i postrojenja za dobijanje nuklearne energije.

Ozracenja mogu biti opsta - celog tela i parcijalna ,spoljasnja i unutrasnja.

Klinicka slika ozracenja je akutna i hronicna.

Akutna ozracenja prolaze kroz 4 faze: prodromalni stadijum u prvih 1-3 dana (slabost
,malaksalost , povracanje i dijareja),latentni stadijum u prve 2-3 nedelje (bez simptoma - osoba
se subjektivno dobro oseca),faza klinickih manifestacija posle 20 dana (visoka temperature
,jeza ,groznica ,slabost ,krvarenja tela krvavi prolivi i mokraca i znoj) periferna krv pokazuje
anemiju ,leukopaniju i trombocitopeniju u KKS = pacijent cesto umire za 30 dana od ozracenja.
Ukoliko prodje 3 fazu nastupa rekonvalescencija 4 faza.Ekspozicija od 200 rada izaziva KS
ozracenosti ,doza od 400 rada je LD50 (srednja smrtna doza) i smrtna doza je 1000 rada.

Hronicna ozracenja KS moze nastati posle jednog jedinog ozracenja na kozi ,sluzokozama i
kostima.Nastaje hronicni radio-dermit koze.Hematoloska ostecenja su Indikatori ozracenja
KKS = anemija ,leukopenija ,trombopenija ,agranulocitoza (pancitopenija).Kancerogeno dejstvo
zracenja ispoljava se na = kozi i sluzokozi ,disajnim organima i kostima.Ozracivanja mogu
nastati ingestijom i inhalacijom i medicinskim postupcima kada nastaju deponovanja radio-
elemenata.

IZVORI ZRACENJA

Izvori zracenja: Rtg cevi ,CTG Skeneri ,Nuklearne Centrale (Cernobil ,CERN ,Krsko ,
Vinca), Zracne Kamikazi osobe/zivotinje (cijanoticne/blede), Atomske bombe (Atomske
bombe - AT ,biatomske bombe ,triatomske bombe -TAT, Kvadriatomske bombe),zracni zadesi
(ozracena hrana/pica/lekovi i transfuzije/infuzije krvi) , radio-aktivni otpad i goriva ,stari katodni
televizori i plazma TV ,savremene Rtg cevi micro , sijalice ljubicaste sceneri X-zraci ,kucni
sporeti (izrada slicna Rtg cevima).

Vrste Sijalica ljubicaste svetlosti mini skeneri (X-zraci/gama zraci izazivaju trajno slepilo
ostecenjem retine oka/kataraktu) ,zutu svetlost (spirala volframa - zarulja) ,belu svetlost (neonke)
i plavu svetlost (proizvodile se pre!najzdravije).

FIZICKI I TEHNICKI PRINCIPI CT SKENERA

Page 23 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
CT Skener omogucava stvaranje slika poprecnih preseka tela - pri cemu se jedan tanak sloj
tkiva prikazuje kao da je isecen iz tela i posmatran sa povrsine koje ga prekriva.Svaki CT system
sadrzi 4 komponente:

1. kontrolnu konzolu sa tastaturom i monitorom (ubacuje podatke i izbacuje sliku skeniranog


dela tela)
2. Kompjuterska konzola sa mikroprocesorima
3. Generator za stvaranje visoke voltaze za produkciju X-zraka
4. Gentry rotirajuci system Rtg cevi - detektora

Stvaranje CT slike: Rotirajuca Rtg cev u svakom narednom momentu iz vise uglova emituje X
zrake koji prolaze kroz tanak sloj (2-10cm) tela pacijenta i nakon apsorbcije se regitruje u
detektorskom sistemu u vidu numerickih vrednosti koji se pretvaraju u formu slike (tomograma).
Svaki tomogram se sastoji od pixela (volumena tkiva).Radiodenzitet je srednja vrednost X-
zracne apsorbcije. Na CT slici tomogramu je gustina vode = 0 nula H.U (Hausvildovih
jedinica). Gustina tkiva (radiodenzitet) identican sa vodom je izodenzitet ,smanjena gustina je
hipodenzitet (vazdusna tkiva) i povecana gustina se zove hiperdenzitet (kosti).

MAGNETNA REZONANCA MR

MR se zasniva na fenomenu da jezgra odrejdnih atoma postavljenih u magnetno polje mgu


apsorbovati i emitovati radio-talase karakteristicne frekfencije.Vecina MR sistema se bazira na
jezgru vodonika tj. protonu.Osnovni princip MR slike (efekat rezonance) ukoliko se na grupu
fotona u magnetnom polju deluje radio-talasima dolazi do njihove interakcije i promene ugla
protona (jezgra vodonika) i reemitovanja signala.Za dobijanje kvalitetnije MR slike je potrebno
jako i homogeno magnetno polje.MR neurokranijuma je dominantna grupa u strukturi pregleda
i prikazuje: traumatska ostecenja ,hematoma ,cerebralni infarct ,aneurizme ,tumore ,
demijelinizacije ,demencije i kongenitalne anomalije.

Nedostatci MR:

1. Nemoguc pregled kod metalnih implantata i pace-makera


2. Nezgodno za komatozne i klaustrofobicne bolestnike
3. Dugo vreme trajanja pregleda

OSNOVNI PRINCIPI RADIO-TERAPIJE

Radio-Th je upotreba jonizujuceg zracenja za lecenja i najvise se primenjuje u lecenju malignih


tumora.

Radio-Th vrsi spaljivanja malignih tumora visokom dozama zracenja (1-2 Gy = greja po seansi)
posle cega tumori recidiviraju.

Page 24 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Radio-terapija je bezuspesna u lecenju carcinoma/sarcoma (tumor opet nastaje) izuzev leukoza i
nekih parazita tela (Difterija nju izaziva opastan Parazit Kvasac).Difterija se leci eritromicinom
(2 meseca).Radio-terapija se primenjuje za trovanja cijanidom (HCN) i ugljen-monoksidom
(CO) u vidu zracene hrane i zracene vode (raskida snaznu vezu cijanida i CO sa hemoglobinom
osetljivih eritrocita).Radio-Th se koristila za inflamatorna oboljenja (jednokratno dozom 1-2
Gy),antidolorozna terapija za bolove kod metastaza kostiju (single shoot) i pre operacije
malignih melanoma.

Mehanizam dejstva Radio-Th:

1. Fizicka faza izbacuje elektrone iz atoma i stvara jone i prekida hemijske veze.Elektroni i
protoni vrse direktnu jonizaciju materije zracni fotoni (X i gama) i neutroni vrse indirektnu
jonizaciju preko sekundarnih elektrona = fenomenima - foto-elektricni efekat ,Komptonov i
par efekat.
2. Hemijska faza direktno dejstvo bioloski sistemi umiru zbog ostecenja; Indirektno dejstvo
dejstva zracenja na vodu stvara slobodne radikale.Kod bioloskih sistema deluju oba
procesa istovremeno.
3. Bioloska faza ostecenja morfologije i funkcije celija posebno DNA.Manja ostecenja
celije se otklanjaju repair sistemi.Ostecenja celije zracenjima mogu biti: letalna ,subletalna
(moguc oporavak) i potencijalno letalno (ostecenja funckcije celija).Bioloski sistemi su
enormno osetljivi na zracenja svih doza ometaju se deobe mitoza i mejoza celija.Efekat
zracenja zavisi od doze veca doza = veci efekat.Radio-senzitivnost tkiva moze se
povecati dejstvom nekih faktora: faza celijskog ciklusa su deobe mitoze i mejoze celja
(veca radio-senzitivnost),veca jonizacija tkiva vrsi veca ostecenja pogodcima celija
,prisustvo kiseonika povecava radio-senzitivnost tkiva (tumori imaju deficit kiseonika pa se
koriste hiperbarne komore pri radio-Th),radio-protaktori smanjuju radio-senzitivnost (SH
grupe - tiolskih jedinjenja i sokovi voca/povrca),kancerogene materije povecavaju radio-
senzitivnost tkiva ,hiper-termija povecava radio-senzitivnost.

Radio-senzitivnost tumora: leukoze i limfomi su najosetljiviji na radio-Th zracenjima.Ostali


tumori koji se lece radio-Th su: karcinomi GIT-a ,genitalnih organa ,mokracovoda ,melanoma
koze ,maligni tumori mozga ,karcinomi dojke.Radio-rezistentni tumori su: sarkomi
,adenokarcinomi (jetra ,pancreas ,zucnih puteva).

Radio-kurabilnost tumora se povecava ukoliko je tumor osetljiv na zracenja ,volumen manji ,


nema metastaza i dobar imunitet (opste stanje zdravlja).

Radioterapija moze da bude brahiterapija (izvor zracenja u metnom tkivu) i teleradio-terapija


(izvor zracenja udaljen od metnog tkiva).Brahioterapija se izvodi sa spricevima ,tubama
,iglama ,zicama ,perlama ,zrncima) i zaposleni su ozraceni u brahioterapiji (cello telo ili deo
tela).

Page 25 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
FISIJA I FUZIJA

FISIJA

Jedna od moguih reakcija nuklearne fisije: atom uranija-235 hvata spori neutron i raspada se na
dva nova atoma (fisijski produkti barij-141 i kripton-92), oslobaajui 3 nova neutrona i
ogromnu koliinu energije vezanja (200 MeV).

Nuklearna fisija (lat. fissio, razdvajanje, dijeljenje) je ona vrsta nuklearne reakcije, koja nastaje
kad se jezgra atoma nekog kemijskog elementa cijepa na dva fisijska produkta ili fisiona
fragmenta slinih masa, uz emisiju jednog ili vie neutrona, te velike koliine energije.

Jezgre koje su nastale fisijama zovu se fisijski fragmenti ili fisijski produkti. Fisijski produkti su
radioaktivni i glavni su izvor radioaktivnosti u istroenom nuklearnom gorivu. Procesom fisije
dolazi do oslobaanja energije jer je manje energije potrebno za formiranje dvije lake jezgre
nego jedne tee jezgre.

Energija dobivena fisijom jednog kilograma izotopa uranija-235 jednaka je energiji koja bi se
dobila izgaranjem 1 300 tona ugljena ili 1 350 tona nafte. Da bi se taj veliki energijski potencijal
fisije mogao iskoristiti kao energetski izvor potrebno je omoguiti kontinuirano odvijanje fisijske
reakcije. Dva do tri neutrona koji se oslobaaju tijekom fisijske reakcije mogu izazvati reakciju
fisije na drugim jezgrama fisibilnog izotopa i na taj nain nastaviti nuklearnu lananu reakciju
fisije. Tim procesom dolazi do kontinuiranog oslobaanja fisijske energije na kontrolirani nain
u posebnim ureajima koji se zovu nuklearni reaktori.

Fisioni fragmenti su vrlo nestabilni. Svi fisioni fragmenti su elektronski aktivni i poslije niza
uzastopnih beta-raspada prelaze u stabilne izotope. To znai da svaki fisioni fragment ima svoj
svojstveni radioaktivni niz.

Nuklearna lanana reakcija nastaje uslijed samoodranja nuklearne fisije, tako da fisijski
neutroni, kojih je prosjeno oko 2,5 po fisiji jedne jezgre, uzrokuju nove fisije. Samoodranje
nuklearne fisije moe se ostvariti ako bar jedan od tih neutrona prouzroi novu fisiju u okolnim
jezgrama. Tim procesom dolazi do kontinuiranog oslobaanja fisijske energije na kontrolirani
nain u posebnim ureajima koji se zovu nuklearni reaktori.

Page 26 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Temeljni princip lanane reakcije prilino je jednostavan. Atom uranija-235 apsorbira neutron,
koji uzrokuje njegovo cijepanje. Pri cijepanju se oslobaa energija i u prosjeku dva do tri nova
neutrona, koji mogu izazvati nova cijepanja. Taj se proces naziva nuklearnom lananom
reakcijom. U nuklearnom reaktoru proces lanane reakcije kontroliramo, jer od dva do tri
novonastala neutrona pri cijepanju u prosjeku samo jedan uzrokuje novo cijepanje urana 235.U
reaktoru se, dakle, odvija kontrolirana lanana reakcija.

Nakon cijepanja nastaju dvije vrste neutrona: fisijski i zakanjeli. Fisijski neutroni se oslobaaju
neposredno nakon cijepanja, a zakanjeli kasnije. Iako zakanjeli neutroni ine samo malen dio,
oko 0,65% svih osloboenih neutrona, imaju presudnu ulogu za regulaciju reaktora.

Svi fragmenti i veina njihovih potomaka radioaktivni su i raspadaju se. U prosjeku su do


konanoga stabilnog izotopa potrebna tri do etiri radioaktivna raspada. Veinom je rije o beta- i
gama-raspadu, pri emu se oslobaaju beta-estice, odnosno gama-zrake. Energija koja se
oslobaa u tim raspadima naziva se zakanjelom toplinom.

FUZIJA

Procesi Fuzija su spajanja atoma ali zracnih uz oslobadjanje energije - dobijenih prethodno
procesima Fisije (= raspada atoma uz oslobadjanje energije i neutrona).Procesima Fuzije se
mogu dobiti zracni elementi i neki koristni produkti.Redosled odvijanja procesa su = prvo Fisija
a zatim Fuzija dobijenih produkata iz prvobitne Fisije (znaci Fuzijama dobijamo = zracne
elemente i delimicno koristne produkte Fuzicne i energetski je izvor takodje struja/toplota i
nove Hemijske elemente = Lantanidi manje zracni i Aktinidi vise zracni (iz Periodnog sistema
elemenata Mendeljejev).

Sunce je Atomska bomba u staklenoj kapsuli (neprobojno dijamant staklo) gde se nalazi Anti-
materija Svetleca Zutog sjaja (isijava) i leteca male velicine vidno (Anti-materija su zracenja =
raspadanja materije su Fisija). Zvezde su sitniji leteci baloni sa fluorescentnom svetsloscu i
Satelit Mesec je veci leteci balon nalepljen zemljom (ukrasen).

CERN Nuklearna Centrala Svajcarske je podzemni Atomski pogon (kilometarski labirinti)


prozivode Atomske bombe u staklenim kapsulama sa Anti-materijom isijavajucom zutom
svetloscu zvat = Projekat Stvarna Sunca (Antimaterija je kompresovano zracenje pod pritiskom
u staklenoj kapsuli zute boje isijavajuce i mesanje mraka Mracni malter/Darknes Malter =
tamno zracenje smrtno/mrak) taj Atomski pogon je Apsolutno stetan (svi aparati/proizvodi
izazivaju bolesti/ozracenost i smirt).U Stvarnim Suncima manjim staklenim letecim kapsulama
prisutni su procesi Fisija zracenja raspadanja materije (Anti-Materija).Proizvodnja Stvarnih
Sunca i mraka je za veliki novac skupljen u svetu (trilijarde/godisnje).

CERN najbitniji Fisicni proizvodi su: Antimaterija (Fisicno zracenje Atomske Bombe Stvarna
Sunca) i Dark Malter (tamno zracenje/Stvaran Mrak) i vestacka goriva (za struju/toplotu).

Page 27 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Svaki product procesa Fisije je apsolutno stetan i izaziva bolest/karcinom/smirt proizvodi
poznati su:Antimaterija (Atomske bombe) i Dark malter (tamno zracenje zvano mrak),zracna
goriva fisicna.

Procesom Fisije = raspadom Atoma dobija se vidna gradja Atoma = ukupno 7 delova
Atoma- predstavljenih elektro-magnetnim sirinama svetlosti raznog napona (redosledom desno-
levo/od vecih ka manjim EM sirinama vidnog svetla (zutim bojama vidnog spectra-zute boje
nalik sijalici zarulji)):

1. Neutrino-raspali neutrona delovi


2. Elektroni
3. Neutroni
4. Proton
5. Photon
6. Muon
7. Hadronic
8. Elektromagnetni zdravi/lececi talasi deo spectra (nikada se ne dobijaju stetnim
procesom fizija=raspada atoma) - Plavog dela spectra vidnog (plava boja zdravih
sijalica).

Page 28 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Delovi Atoma - 4 komada utvrdjeni zastarelim metodama su: Neutron ,Proton ,Elektron ,
Photon zracni.

Nuklearna fuzija je proces tokom kojeg se vie atomskih jezgara spajaju formirajui jedno tee
jezgro. Ovaj proces prati oslobaanje energije zavisno od mase jezgara koja su u njega
ukljuena.

Da bi dolo do nuklearne reakcije, u kojoj se laka jezgra spajaju u tea, potrebno je da se


atomska jezgra nau na rastojanjima manjim od 10-15 m. Tada meu njima poinje da deluje
privlana jaka nuklearna sila.Meutim, da bi se estice pribliile do tako malih rastojanja,
potrebno je savladati ogromnu Kulonovu silu odbijanja istoimenih naelektrisanja(Kulonova
barijera), koja je utoliko vea ukoliko su rastojanja meu esticama manja. Jedan od uslova je da
se estice kreu velikim brzinama, od vie stotina kilometara u sekundi. Takve brzine mogu se
realizovati na temperaturama koje su reda veliine 107 K (termonuklearna fuzija). Za fuziju dva
protona potrebne su energije od 1 MeV. Gas moe da ima i vie temperature, pri emu e vei
broj estica (protona) uestvovati u reakciji.

Ali fuzija lakih jezgara koja stvaraju tea jezgra i slobodne neutrone, oslobaa vie energije
nego to se potroi na njihovo spajanje. Pri ovim reakcijama energija se oslobaa do sinteze
gvoda, nakon ega se energija vezuje, a nuklearna fuzija praktino postaje beskorisna. Prema
tome, nuklearna fuzija je egzotermna reakcija ili proces koji moe sam sebe da odrava.

Otpadi procesa Fisija i zracne tecnosti se ubacuju u procese Fuzija u Nuklearnim Centralama
pri cemu se smanjuju zracenja i dobija energija (elektricna/toplotna) i zastita zivotne okoline.
Proces Fuzija moze da se ponavlja bezbroj puta do potpunog iskoriscenja Fisicnih otpada (u
svakom novom ciklusu Fuzija smanjeje se radio-aktivnost otpadnog materijala).Fuzicni procesi u
Nuklearnim Centralama deaktiviraju zracenja radio-aktivnih materijala 99% (1% uvek ostaje
radio-aktivno) zi vise ciklusa ponavljanja Fuzija.

Page 29 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Proizvodi Fisija (raspada atoma uz oslobadjanje energije i neutrona) uvek se sakupljaju kao
energetski izvori (struja/gorivo) koji kasnije mogu da proizvedu Fuziju uz oslobadjanja velike
kolicine energije (elektricna struja/toplota).

U Savremenom dobu preteranog zracenja (previse Fisija) zdrava Fuzija je izvor novca i
zdravlja i zastite zivotne okoline i struje/toplote i koristnih produkata Fuzije.

ANTIZRACNI LEKOVI

Antizracni lekovi su:

1. Anodna (redukovana) voda je Anti-zracna tecnost protiv slobodnih radikala nastalih


zracenjima vecinom
2. Tecni Amonijak razblazen je antizracna tecnost (leci zracna spaljivanja svih celija tela
hladjenjem)
3. Hladna voda (ledena) konzumacija smanjuje spaljivanja celija tela nastala zracenjima i prva
pomoc kod ozracivanja
4. Zemljana voda sa Sodom bikarbonom (bazna) leci zracnu amneziju (covek pun zemlje
bioloski aktivno - smanjuje zracenja)
5. Rastvor Natrijum-hidroksida NaOH 1% za coveka ,rakete Kalijum-hidroksida KOH za tla i
ozracene predele
6. Lekovi: sant-egal (vit. E) ,oligogal selen i vit A.C.E (caps.) ,pivski kvasac deaktivisan ,
beviplex vit B kompleksa
7. gvozdje preparati injekcije ,sirupi ,tbl (smanjuju zracenja i lece zracnu anemiju/citopeniju
krvi stari lek)
8. Sokovi voca i povrca ,limunada
9. Ukusna hrana kada je covek ozracen treba da jede nesto ukusno i mleko
10. Srebrna voda i platinasta voda
11. Tusiranja Hladnom vodom (spiranja radio-aktivnih cestica sa tela) i hladne kupke u kadi
lece zracne opekotine celija tela i tkiva
12. Hormonska terapija mozga protiv zracne amnezije i zracne demencije (nadoknada hormona
endorfina , dopamine ,kofeina..) i Lekovi sedative i fenobrabiton i neuroleptici - protiv
mozdanih strukturnih ostecenja.
13. Body-bilding i gimnastika telestne vezbe povecavaju izbacivanja zracenja iz tela
cirkulacijom
14. Trasfuzije krvi za apalaziju kostane srzi anemiju/citopeniju
15. Prevencija infekcija = Antibiotici sirokog spectra (za bakterije) i licna higijena i higijena
prostorija i Antimikotici (za gljivice) i Alkohol (zestoka pica)
16. Crevni trakt - izazivanja povracanja i rastvor sapunice (za ingestije per os)
17. Radioprotektori - BAL ,Ca-EDTA

Anodna (redukovana) Voda Laka Voda (Antizracni lek direktni)


GASENJA POZARA SAGOREVANJA POLAKO

Page 30 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Vrste Elektricne vode:

1. katodna teska voda (zracna tecnost) nastaje na katodi


2. anodna laka voda (Anti-zracna tecnost) nastaje na anodi

Laka voda redukovana naziva se Anodna Voda (dobija se na Anodi + elektrodi) i Teska
voda Oksidovana se naziva Katodna Voda (dobija se na katodi - elektrodi).

Zracenje u Rtg cevi nastaje na katodi Rtg cevi (volframskoj spiralnoj zici) i ponistava se na
Anodi Rtg cevi (plocici volframa).Od ukupne energije = 99% energije je toplota + 1% X-
zracenja.Zracenje nastaje na katodi Rtg cevi spirala volframa (tu je napajanje) i ponistava se na
anodi Rtg cevi plocici volframa (tu se beta cestice elektroni proizvedeni na katodi ponistavaju i
daju zracne fotone X i gama) u sustini Anoda Rtg cevi plocica volframa reflektuje zracne
fotone X i gama.Pored Fixne Anode postoji Obrtna Anoda od Volframa i refleksija X-zraka.

Slobodni radikali su visoko-energetske i visoko-reaktivne cestice koje unistvaju bioloske sisteme


tkiva (bombarduju/kidaju/sagorevaju).Slobodni radikali nastaju kod svih zracenja.Kuvana voda
je kisela i zracna voda (99% toplota + 1% X-zracenja) interna konverzija process dovedena
energija izbacuje elektrone iz atoma pri cemu se emituju X-zracenja.Zavrsni product zracenja je
process sagorevanja (CO2 + H2O) pepeo i raspala voda (vodena para).Voda kuvanjem se
raspada u vodenu paru zracenja vodena.

Voda kuvana (katodna) voda je kisela i zraci ,vodena para = je rapadanja vode u sitne
delove lebdece zbog zracenja i siri se u okolini u vidu zrakova.Voda isparava u vidu vodene pare
zbog zracenja. Kapi vodene pare su visoko-energetske cestice.Sve slicno se dogadja na nivou
atoma posle primanja energije elektroni se izbacuju iz atoma.Ploca sporeta predstavlja
zagrejanu katodu Rtg cevi (grejac ploce = spiralna zica volframa).Kuvana voda je mrtva i
dezinfikovana i zraci i kisela razboleva i unistava celije tela. Kuvana voda je zracna tecnost
(radio-aktivna).Svaka kuvana voda i hrana zraci treba jesti sirovo Aterhov Hovanesijan
knjiga.

Anodna voda (redukovana) upija i ponistava zracenja kao Anoda Rtg cevi (volframska
plocica) znaci ponistava fotone X i zracenja + upija (vezuje) zracne cestice takva se
izlucuje iz tela bubrezima.Anodna voda kao zavrsni product daje obicnu vodu.Anodna
voda (redukovana) je direktna Anti-zracna tecnost.

Anodna (redukovana) voda ima veliku prednost - kao voda u telu dospeva do svih delova
tkiva (organa) i ulazi unutar svih celija gde ponistava zracenja i vezuje zracne cestice
transportuje izvan tela.KaoAnti-zracna tecnost Anodna (redukovana) voda ima prednost u

Page 31 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
odnosu na sokove voca/povrca u pogledu prodornosti u sve delove tela sokovi voca/povrca
prodiru u sva tkiva medjutim ne prodiru u sve celije (sokovi voca/povrca imaju razlicite
sastojke).Sokovi voca/povrca su lek i hrana (zbog sastojaka) dok je Anodna voda vise lek
Anti-zracni lek i voda.

Ponistavanjem zracenja omogucava se obnova tkiva (organa) i celija (organela).Celije se


obnavljaju same od zracenja zdravom ishranom i zdravim napitcima sokovima voca/
povrca.Sa obnovom celija polako nastupa obnova organa i tkiva tela.

Anodna (redukovana) voda eliminise etioloski factor = zvan zracenja svih vrsta i sprecava
oboljenja zracna i pridruzena (kancer).
Prva pomoc kod zracenja je konzumacija hladne vode (ledene) da izlucis previsoka
zracenja iz tela + ohladis zracne opekotine svih celija tela da ne izgoris.Od hrane se jedu
ukusne stvari kod zracenja.

Anodna (redukovana) voda = treba u savremenom dobu zracenja svih vrsta - svakodnevno
da se pije - da bi se ponistila zracenja u telu (svih vrsta) i sprecile komplikacije zracenja zracne
bolesti i pridruzene (kancer).Nauka je ustanovila da telo svakog dana prima zracenja iz okoline
koja se sabiraju (stetnoscu) do otkrica anodne vode.Anodna voda smanjuje zracenja tela
postepeno na nulu i ponistava svakodnevna dodatna zracenja i prevencija je kancera i
pridruzenih zracnih bolesti.Posto telo svakodnevno prima zracenja anodna (redukovana) voda
treba svakodnevno da se uzima da se poniste svakodnevna dodatna zracenja i prethodna
zracenja nekog zbira vrednosti.Otprilike u savremenom dobu zracenja svih vrsta jeftin lek
anodna voda treba da zameni obicnu vodu u nacinu zivota.Anodna voda (redukovana) je
direktna Anti-zracna tecnost i vrlo jeftina (skoro dzabe).

Anodna (redukovana) voda

Laka anodna voda nastaje elektrolizom vode (primera cesmovace/izvorske/kisnice.).


Laka Voda dobija se stavljanjem tacno Anode (+)/Pozitivne Electrode transformatora
jednosmerne struje saltera u bocu sa vodom (7-15V),pri tom metalna posuda sa vodom Anoda
(+) izbacuje visak Kiseonika (kiselog dela vode/kiseonik je kiseo prirodno) iz vode prostim
isparavanjem kiselonika iz vode ,gde je sadrzan prirodno oblikom H20 (kiseonik je gas/deo
vazduha).Takva Laka Voda ima potencijal negativan -1,23V mereno.Laka voda je zbog isparenja
teskog gasa Kiseonika iz H20.Laka anodna voda/ziva voda dobija se redukcijom kiseonika ,ova
voda naziva se redukovana voda i sadrzi manjak kiseonika.Dejstvo:Anodna (Redukovana)
voda/laka voda sprecava oksidativni stres u telu slobodni radikali/zracenja izazivaju
oksidativni stres glavni uzrok starenja i obolevanja (od raka ,infekcija).

Page 32 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Teska (katodna) voda = Elektrolizom istovremeno na Katodi (-) dobijamo tacno Tesku zracnu
vodu ,prostim isparenjem lakog gasa vodonika H+ na Katodi Elektrodi iz H2O/HOH.Ova voda
naziva se teska oksidovana voda.
Tehnika Dobijanja:Laka i Teska Voda prave se Tehnikom sa dva povezana transformatora
istovremeno (- i +) uz razdvojene katode () i anode (+) raznih transformatora prikacenih na
posudu sa vodom.

Test Mlekom = Laka (anodna) Voda ne kiseli mleko za 72h i miris je prijatan ,Teska Voda
kiseli mleko za 36h ,kontrolno mleko kiseli za 36h.Zracenja su uvek kiselina i baze upijaju vise
zracenja od kiselina.

Brzina Elektrolize Vode (jednom elektrodom/metalnoj posudi) je 1ml/1min (~ 2000ml/2dana),


slicno polakom kapljanju kapljica (kap po kap).
Cuvanje:Dobijena Laka anodna i Teska katodna Voda (elektricna) cuvaju se u staklenim
posudama/Flasama/Teglama (10-15 dana traju).

Upotreba:Laku (anodnu) Vodu nazivaju Ziva Voda (ima previse vodonika bez kiselonika) i
Tesku (katodnu) Vodu nazivaju Mrtva Voda i Kuvana Voda (ima previse kiselonika bez
vodonika).Laka/Ziva/anodna voda (namenjena je zivima/bolestnima/mrtvima)se konzumira
per os svakodnevno umesto cesmovace (pitka voda) i sluzi oporavku bolestnih/povredjenih i
mrtvih (vracanje u zivot celija tela).Teska Voda/Mrtva koristi se za popiranje sudova kucnih +
hirurskih instrumenata + rana hirurskih (mrtva voda/katodna - teska blago umrtvljuje celije/
microbe/viruse) umesto cesmovace (nalik antibiotiku/antimikotiku dezinfikuje),prednost dobija
se istovremeno uz Laku/Zivu vodu (na Transformatoru/posudi broj 2 Katodi -).Koriste se obe
vode u kozmetologiji.Anodna laka voda vraca celije u zivot i teska katodna voda
dezinfikuje/unistava microbe na svim povrsinama i zivim tkivima (rane).

Kuvana (katodna) Voda Mrtva Voda ~ primera Caj konzumira se uz obavezan dodatak svezeg
cedjenog soka voca/povrca iz staklene flase ili mleka (englezi)~ min 20min posle spravljanja ,
kao zdrav napitak (caj izaziva proliv/muku uzet sam/seceren tesko trbuhu).Kuvana Voda
nastaje na zagrejanoj katodi (volframskoj spiralnoj zici = grejac) ploce sporeta i naziva se
katodna kuvana voda (mrtva).

Page 33 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Voda ima memorijske osobine/pamcenja mozga + magnetne osobine (te 2 zajedno su vrsta
pamcenja/dopunska memorija mozga).1 kap vode menja raspored zaledjene pahulje uz dejstvo
spoljasnjeg magnetnog polja.

Razvijanje plinova uzrokuje nastanak mjehuria, koji se mogu vidjeti oko obje elektrode.

Sljedee polureakcije opisuju gore navedene procese:


Anoda +(oksidacija): 2 H2O (l) O2 (g) + 4 H+ (aq) + 4 e
Katoda -(redukcija): 2 H2O (g) + 2 e H2 (g) + 2 OH (aq)
Ukupna reakcija: 2 H2O (l) 2 H2 (g) + O2 (g)
Biohemijski: krajnji product anodne (redukovane) vode u telu je voda - posle reakcije sa
slobodnim radikalima

Jednostavan prikaz elektrolize vode.

HHO generator za dobivanje HHO plina koji se upotrebljava za ubrizgavanje u standardne


motore s unutarnjim izgaranjem (benzinske i dizelske), to dovodi do poboljanog izgaranja
goriva i ieg ispuha.[1]

Plamenik za obradu i taljenje metala koji troiHHO plin.

Page 34 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Industrijski gasovi elektrolize pri dobijanjima Lake i Teske vode (Kiseonik 02 + Vodonik H2),
se koriste pri varenjima metala kao zapaljivi/eksplozivni ,zbog cega se skupljaju u balonima/
skladiste (zarada novca veca).Za kucna dobijanja Lake/Teske vode nisu bitni gasovi kiselonik i
vodonik.

TECNI AMONIJAK ANTIZRACNA MATERIJA

Tecni Amonijak razblazen je antizracna tecnost (leci zracna spaljivanja svih celija tela
hladjenjem).Upotreba tecnog amonijaka razblazi se sa vodom kao sok sirup.Taj rastvor pije se
umesto obicne vode oko 45 dana.Tecni amonijak razblazeni leci spaljivanja svih celija tela od
ozracivanja (Nuklearne Centrale akcidenti ,Atomske Bombe ,pijenja zracnih tecnosti iz
kapsula.).Opekotina upljacem prsta = je indicator potrebnog lecenja tecnim amonijakom
specificnog za svaku osobu = toliko traju opekotine spaljenih svih celija tela ,opeces prst posle
ozracivanja upaljacem (dok je prisutna opekotina prsta = pije se razblazeni tecni amonijak).Tecni
amonijak vrsi hladjenja celija tela i sva tkiva dobijaju na cvrstini (postanu gumirana od tecnog
amonijaka) dobijanje na cvrstini leci i sprecava raspadanja tkiva dejstvom zracenja.Ozracivanja
extremna izazivaju opastnu = pojavu kuvana tkiva tela (skuvaju se kao povracena masa i ispare
za 3 dana).Sve u svemu zracenja = izazivaju razmeksanja svih tkiva bez obzira na dozu.

Koagulacioni rastvori = tecan amonijak je koagulacioni rastvor (hemijskim putem) i njim


trenutno ustavis krvarenja (dejstvo dodatno pored zamrzavanja predmeta).Bas sam izucavao
tecan amonijak zbog eksploziva nije te to sa filma bas da zamrznes (mozes diras prstima).
Koagulacionim rastvorima tecnim amonijakom sijes rane/zatvaras hirurske rezove/spajas tkiva
bez igle i konca skoro trenutno.Sve vrste krvarenja ustavis najbrze slezina/jetra/rupture
aneurizme aorte i sl. + zatvaras hirurske rane/seckanja bez konca.Tecnom amonijaku moze se
dodaju Antibiotici/antimikotici odmah pri zatvaranju rane sprecis infekcije.Tecni amonijak
spaja amputacije extremiteta i tkiva mikrohirurgija (lepis odranu kozu tela tecnim amonijakom/
odsecenu glavu).

Page 35 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Digestivni trakt - Zbog svojstava (osobina) razblazen tecni amonijak resava unutrasnja
krvarenja digestivnog trakta i raspadanja sluznice GIT- a = povecava cvrstinu tkiva
pijenjima i tako isto creva resave muku ,gadjenja ,povracanja ,krvave dijareje

Tecni amonijak vrsi led stanje tela iznutra = ustavlja raspadanja svih tkiva (posebno
kostane srzi ,mozga i digetivnog trakta i polnih zlezda) pri ozracivanju

HLADNA VODA - LEDENA

Hladna voda (ledena) obicna konzumacija smanjuje spaljivanja celija tela nastala zracenjima i
prva pomoc kod ozracivanja. Prva pomoc kod zracenja je konzumacija hladne vode (ledene)
da izlucis previsoka zracenja iz tela + ohladis zracne opekotine svih celija tela da ne izgoris.
Vrse se kupanja u kadi hladnom vodom posle tusiranja lecis zracne opekotine tkiva.Treba da
popijes 10-20L ledene vode posle ozracivanja u kratkom roku do 24h sprecis spaljivanja celija
tela i izlucis zracenja iz tela brzo (mokracom ,stolicom ,znojem ,pljuvackom) i razredis zracenja
u telu (usporis radioaktivni raspad tela = zracne cestice i smanjis broj zracnih fotona u jedinici
vremena).

Zemljana Bazna Voda (sa Sodom-bikarbonom = NaHCO3)

Zemljana voda sa Sodom bikarbonom (bazna) leci zracnu amneziju (covek pun zemlje
bioloski aktivno - smanjuje zracenja) zemlja je zracni stit i cisti zracenja sama iz nje bioloski
aktivno (bakterijama ,gljivicama ,paraziti ,virusi ,spore = trose metabolizmom zracne cestice i
smanjuju zracenja i ponistavaju zracne fotone).Upotreba odmah posle ozracivanja pijenja
zemljane vode bilo kakve (zemlja je svud okolo pod nogama) i kasnije bazne zemljane vode sa
Sodom-bikarbonom 5-10L/24h.

Kod zracenja bakterije zemlje sluze kao stit celijama tkiva - od bombardovanja slobodnim
radikalima raznih vrsta zracenja.Bakterije u metabolizmu koriste ozracene materije tela
(hranljive) i tim nacinom ciste telo od svih vrsta zracenja i posebno zracnih cestica - koje unose u
njihove bakterijske celije (tim opet stite celijski metabolizam i gradju celija tela od zracnih
hranljivih materija).Bakterije luce bazne materije koje oporavljaju celije tela slicne
bakterijskim. Zemljana bazna voda ima aktivirane bakterije + sporogene klijale bakterije.Zemlja
sama sebe cisti i priprema razlaze sve stvari i materijale vremenom i tako zracenja
nestaju.Zemlja nju cisti bioloskom aktivnoscu bakterija i mikro-organizama pojedu vecinu
materijala u ishrani i razloze njihovim produktima i proizvedu odredjene hranljive sastojke.U
sustini bakterije najvise ciste telo od zracnih cestica alfa i beta zracenja (slobodnih
radikala) koje uvlace u njihove bakterijske celije metabolizmom.Zracne cestice (alfa i beta)
su krupne i bombarduju celije tela i ostecuju ih vise od zracnih fotona (X i gama zracenja).Jedna
zracna cestica alfa i beta ubije 1000 - 10 000 celija u telu - dok zracni foton X i gama ubije 1
celiju.Zracne cestice alfa i beta su manjeg dometa i razornije i teze se poniste u telu = dok

Page 36 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
su zracni fotoni X i gama prodorniji i manje razorni i lakse se poniste u telu (za 1
sec).Zracne cestice alfa i beta u telo prodiru putem hrane/vode i redje vazduhom imaju
vecu kancerogenost/stetnost u telu.Zracni fotoni u telo prodiru kroz kozu ,hranu/pice i
vazduh i manje su stetni ali cesce u telo prodiru svakog dana i ima ih cesto vise brojcano
za krace vreme (1 milion/sec) ali se lako energija zracnih fotona ponistava nestaje i
prestaje njihov stetan efekat na tkiva i celije tela (efekat je trenutan na telo nagla
slabost).Zracne cestice alfa i beta imaju vece energije i teze se ponistava njihov stetan efekat i
redje dospevaju u telo i vrse veca ostecenja tkiva.Zracne cestice alfa i beta tela se ponistavaju
bakterijama u telu iz bazne zemljane vode (bakterija uvuce zracne cestice alfa i beta u
njenu bakterijsku celiju i metabolizmom ponisti stetne efekte).U telu - zracne cestice alfa i
beta vise i duze zrace nego zracni fotoni X i gama (zrace manje i krace 1 sec).Zracni fotoni X
i gama (zracni potomci) zrace vremenski 1 sec koliko traje osvetljenost iz Blica foto-
aparata.Zracne cestice alfa i beta (zracni roditelji) duze zrace dok se raspadnu i tada se
poniste.Zracne cestice alfa i beta imaju osobinu da se nakupljaju u odredjenim organima tela (tu
izazivaju kancerogenost).Anodna (redukovana) voda ponistava zracne fotone X i gama i
upija (vezuje) zracne cestice alfa i beta da se izluce iz tela ne ponistava zracenja zracnih
cestica.Delimicno ponistava zracenja Beta zracnih cestica (za 50%) dok alfa cestice su samo
upijene vezane (smanjuje im stetnost za krace vreme).Znaci bazna zemljana voda ponistava
zracne cestice alfa i beta u telu razlaze ih delovanjima bakterija (zemlja cisti zracenja tela -
ponistava) i ponistava zracne fotone X i gama (slabije).Zracne cestice alfa i beta su slobodni
radikali (vlakna plastike) imaju lanac dugacak u vidu konca (cvece Puzavac) njihovog
vremena raspada i u svakom potomku zracnoj cestici - izbacuju zracne fotone X i gama =
ukoliko uzimas samo Anodnu (redukovanu) vodu umesto obicne potpuno si zasticen
(gasis pozar polako u telu sva zracenja su process sagorevanja).
Sta ko zraci = Jedna Alfa cestica zraci: jezgro Helijuma cesticu + Beta cestice
(elektrone i pozitrone) + zracne fotone X i gama.Jedna Beta cestica (electron i pozitron) zraci:
elektrone i pozitrone + zracne fotone X i gama.Jedan zracni foton X i gama zraci: jedan zracni
foton i izbacuje electron iz atoma mete i tu se ponistava (za 1 sec).Sva zracenja imaju zracnog
roditelja (uvek alfa cestica) i zracne potomke (alfa i beta cestice i zracni fotoni).Plastika
material je puna zracnih cestica alfa i beta = zvanih slobodni radikali povrsina plastike je
oblozena zracnim cesticama slobodni radikali koji zrace fotone X i gama.Izgled plastike cvece
Puzavac transformacija zracnih cestica alfa i beta (zracni roditelj i zracni potomci i zracni
fotoni):

Page 37 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Baze

Vodeni Rastvori Baza = 1 - 3 % NaOH za coveka ,rakete KOH za tla i ozracene predele
neutralisu kiseline zracenja i ozracenih predela i sprecavaju pojave pustinja (Sahara).Baze
smanjuju zracenja i kiselost zracenja.

Klasicni lekovi protiv zracenja

Lekovi: sant-egal (vit. E) 3x3 za genitalije ,oligogal selen i vit A.C.E (caps.) 3x2 protiv
slobodnih radikala ,pivski kvasac deaktivisan , beviplex vit B kompleksa za nerve
upotrebljavaju se deceniju posle prezivelog ozracivanja i Rtg Dg i Th

Preparati Gvozdja

Gvozdje preparati injekcije ,sirupi ,tbl (smanjuju zracenja i lece zracnu anemiju/citopeniju krvi
stari lek).Gvozdjani preparati gvozdje krvi smanjuje zracenja tela i krvi i popravlja krvnu
sliku (anemiju/citopeniju zbog aplazije kostane srzi ozracenoscu).Gvozdje se daje u visokim
dozama injekcijama ili per os svakog dana.Gvozdje smanjuje zracenja iz ozracenog tela na
okolinu.

Sokovi Voca/Povrca

Sokovi voca i povrca ,limunada ama blenudjes ili rendas voce/povrce u ogromnim kolicinama
decenijama posle prezivelog ozracivanja i Rtg Dg i Th sokovi cisti su najlekovitiji i povrce iz
zemlje je manje ozracenood voca sa drveta.Prva pomoc kod zadesa zvaces travu prosecnu i
gutas sok iz trave 24h (kominu pljujes).Kisela voca su manje doze zracenja upila manje
zrace posle Atomske bombe.

Page 38 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
UKUSNA HRANA

Ukusna hrana kada je covek ozracen treba da jede nesto ukusno ,imas potreban apetit i
hranljive materije za telo (ne izbegavas hranu = zbog muke ,gadjenja i povracanja i dijareje od
zracenja).Ukusan sendvic ,batak socan svez su primeri ukusne hrane.Mleko crevni regenerator
je primer lake i ukusne hrane koja obnavlja ugrozen crevni trakt.Kao lek koristi se univerzalni
regenerator tela = mleko + sokovi voca/povrca + alcohol + jaja + soda bikarbona.

Srebrna i Platinasta Voda

Srebrna voda i platinasta voda vezuju kiseline i zracne cestice i tako ih delimicno neutralisu;
platina je lek za kancere.Dobijaju se elektrolizom vode na katodi.

Tusiranja Hladnom Vodom

Tusiranja Hladnom vodom (spiranja radio-aktivnih cestica sa tela/odece/obuce) i hladne kupke u


kadi lece zracne opekotine celija tela i tkiva.Ko radi sa izvorima zracenja treba svakodnevno da
se tusira posle rada i maze svezim blatom od zemlje (cello telo prljavo kao fizikalac).

HORMONSKA TERAPIJA MOZGA (PROTIV ZRACNE AMNEZIJE i DEMENCIJE)

Hormonska terapija mozga = konzumiras mak opijum ,kakao ,crni caj ,kokain ,zalfiju (da
prorade secanja sa povratkom funkcije mozga).Zracenja razaraju sve hormone mozga
delimicno i kompletno (nastaju zracna amnezija/zracna demencija/zracna sizofrenija tu se
dogadja atrofija mozga). Hormoni mozga su sve psihoaktivne supstance koje deluju na stanje
svesti kvalitetom i kvantitetom.Hormoni mozga = endorfini ,dopamine ,adrenalin ,kofein..

Zracna Amnezija se leci baznom zemljanom vodom sa Sodom-bikarbonom


(najdelotvorniji lek protiv zracne amnezije koji polako vraca zaboravljena secanja).Bazna
zemljana voda sadrzi sve materija potrebne za zivot i obnovu tkiva.

Posle ozracivanja nastupa poluzracna koma ta koma se leci stimulansima mozga (kofein ,
crni caj ,kafa ,kakao).U pitanju je somnolencija i hronicni umor.Treba odmaranja tela i mozga.

Pomocna sredstva - kompjuter sa internetom (gledas sadrzaje razlicite) i gledas TV i slusas


pesme iz perioda amnezije (poznate sadrzaje).Ides na poznata mesta da se vrate secanja.
Odmaras mozak spavas.Amnezija kucas secanja u kompjuter ili pises u svesci (secanja uvek
ima puno).

Kod vecih ozracivanja se dogadja radio-nekroza mozga i kicmene mozdine i nerava za 1-2
god.

Lekovi sedative i fenobrabiton i neuroleptici se koriste protiv mozdanih strukturnih


ostecenja (klozapin ,lexilium).
Page 39 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Kazu za Amneziju da su to zaboravljeni tuneli labirinti secanja (izgubljen covek) treba
prodjes sve labirinte polako tako polako nestaje amnezija.Neki kazu dal ces uspeti da prodjes
sve labirinte secanja dal ce secanja kompletno da se vrate.Covek sa amnezijom luta svetom kao
u labirintnim tunelima izgubljena osoba (sta ima ne zna da ima).

Zracna demencija zaboravnost svezih dogadjaja zbog slabe funkcije mozga - nastaje
razaranjem hormona mozga.Osoba ne zna gde se nalazi i sta radi za demencije izgubljen.Th
ista hormonska.

BODY-BILDING I GIMNASTIKA

Gimnastika i Body-Bilding povecavaju cirkulaciju tela i metabolizam i misicne pumpe izbacuju


iz krvi zracenja i tim tela povecanom cirkulacijom i neutralizacijama zracenja u misicima.
Ostecena kostna srz (aplazija) zdrave celije kostne srzi se regenerisu u toku vezbanja
mehanickim tresenjima (primer trcanja).Tako da se telestne vezbe primenjuju posle ozracivanja.

TRANSFUZIJE KRVI

Zbog razaranja kostanih srzi kostiju i krvnih celija nastaju anemija/citopenija koje se lece
transfuzijama krvi uz preparate gvozdja.Daju se albumini ,krvna plazma ,trombociti ,sveza
krv.KKS pancitopenija Indikator ozracivanja tela.

PREVENCIJA INFEKCIJA

Daju se Antibiotici sirokog spectra da sprece bakterijske infekcije zbog leukopenije (osim
hloramfenikola koji unistava kostanu srz) i higijena licna i okoline (cisto telo i prostorija).Na
zracenim delovima tela nastaje gljivicna infekcija (posle radio-Th) daju se antimikotici
sistemski i lokalno (Kandida od gljivica cesta).U prevenciji infekcija koristi se sterilizacija tela
alkoholom (zestoka alkoholna pica) uvek dostupan lek protiv bakterija i gljivica.

CREVNI TRAKT

Kod per os ingestija zracnih materija - rade se izazivanja povracanja (toplom slanom vodom) i
rastvor sapunice se pije per os 10-15L/24h.Povracanja izbacuju zracne materije iz zeludca - dok
pijenja sapunice ciste creva od unetih zracnih materija = tako se sprecava unos zracenja u telo.

ZASTITA OD ZRACENJA

Zastite od zracenja (upotrebni materijali) su:

Page 40 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
1. Olovna odeca olovne gume ,kecelje ,skafanderi (kapuljace sa olovnim staklom) ,olovne
rukavice
2. Beton i baritni malter za X i gama zracne fotone u debljini od 1-10m
3. Olovne ploce debele (za Rtg ,CT ,NMR aparate) i olovna vrata
4. Metalne folije za alfa i beta cestice zracenja
5. Zastitna stakla za monitore stare/naocare/Rtg kabinete
6. Zemlja blato (izgled radnika fizikalca prljava odeca umazana zemljom i blatom i telo
prekriva sveze blato),unutrasnje supljine se ispiraju baznom zemljanom vodom ocni kapci ,
nosnice smrces ,mokracovodi spric sa zemljanom vodom ,analni deo = zastita tih delova
od zracenja i stvaranja priraslica (adhezija) i slepljivanja kanala ,pijenja zemljane vode
,zemljani inhalator (prskalica za stakla) udahnes baznu zemljanu vodu za pluca
7. Elektro-magnetni topovi ometaju rasprostiranja stetnih zracnih talasa i smanjuju zracenja (u
TAT Miroljub Mongolije nema struje i elektromagnetnih talasa klasicni EM roboti ne rade)
8. Upotreba Laserskih Robota u zracnim podrucjima i Nuklearnim Centralama rade na laser
procesore i laser motore
9. Prskanja zracnih podrucja bazama cesto (NaOH ,KOH)
10. Sadnja trave i biljaka na ozracenim podrucjima smanjuju zracenja bioloski aktivno
11. Olovne ploce za kuhinjske sporete i plave sijalice zdrave
12. Detekcija zracnih kamikazi osoba i kontrola zracenja zivotinja
13. Preventivni sistematski med. pregledi na ozracivanja (1 godisnje)
14. Komunikacije pri demontiranju BAT i TAT = su mehanicki tockic i dvosmerni kanap sa
papirima ,alatke fizikalaca ,baklja zapaljiva za Alarm ,system ogledala ,fotoaparat na
Magnetnu Traku za stari magnetofon u boji ,oruzje za diverzante pri radu
15. Procesi Fuzije resavaju zracenja okoline i naroda (smanjuju trajno zracenja) + se isplate
novcano

Prica o Ravnoj Zemlji (pod nogama) i Svetskim Zracnim Desavanjima

Zemlja sama sebe cisti neutralize ogromna zracenja za 150 godina smanjuje zracenja na nulu.
Zemlja je najsnazniji Antizracni Stit ispod zemlje zracenja su minimalna za razliku od
vazdusnog prostora.Zemlja ima sve potrebne materije u optimalnoj kolicini za zivot i
regeneraciju tkiva (iz zemlje nastaje zivot biljke ,zivotinje ,mikroorganizmi).

TAT (Tri-Atomska Bomba) Radnicko Naselje Miroljub Mongolija je najveca atomska bomba
sveta okruzena otrovnim braon trnjikama i pustinjom bez vode.

Atomske bombe kontinenata jedna po kontinentu su naziva = Bi-Atomska bomba BAT.

Zracni Stit atomske bombe mogu da stvore Zracni Stit koji razara i unistava materijale kada
naidju na njega.

Zracne Kamikazi osobe i zivotinje (film Nadziraci 2) plave boje koze (modri/bledi),osobe
koje su blizu njih obole od carcinoma i celavosti i zracne anemije.Zracne kamikaze osobe umiru

Page 41 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
od raspadanja u najtezim mukama i otvorenim ranama tela.Od zivotinja imaju kamikaze kokoske
,krave ,svinje.Zracne Kamikazi osobe i zracne zivotnje njima se zracenja blokiraju visokim
dozama gvozdja i zdravlje delimicno popravlja (najcesce umiru).

Sekte i Ratni Napadaci upotrebljavaju zracenja za oruzje i masivna unistenja naroda veliku
smrt i rasirenu bolest.

NUKLEARNA MEDICINA

Nuklearna medicina se bavi primenom otvorenih izvora zracenja za dijagnostiku i terapiju i


medicinska istrazivanja.

OPSTI DEO

Osnovni Fizicki Pojmovi Atom je najmanja jedinica materije nekog hemijskog elementa
velicine precnika 10-8 cm (1 nano-metar).Cestice delovi atoma su velicine 109 cm (1 piko-
metar).Atom se sastoji od jezgra i omotaca u okviru kojih deluju 4 sile = elektro-magnetna
(EM) ,slaba ,nuklearna (jaka) i gravitaciona.Omotac atoma sacinjavaju elektroni koji nose
negativno nelektrisanje i krecu se po energetskim orbitama (nivoima) zahvaljujuci EM
sili.Gradja omotaca odredjuje hemijska svojstva atoma.Sto su elektroni udaljeniji od jezgra
imaju manju energiju veze u Elektron-Voltima (Ev).1 Ev je energija koju stekne electron
razlikom potencijala od 1V.Ako je Atom elektroneutralan = broj elektrona u omotacu odgovara
broju protona u jezgru.Taj broj prestavlja Atomski ili Redni broj Atoma (Z).U jezgru se nalaze
vn avv ii vn avv .Protoni nose jedinicno pozitivno nalektrisanje ,dok su vn avv elektro-
neutralni a masa vn avv je jednaka masi protona.Cestice vn avv ii vn avv jezgra atoma se
nazivaju Nukleoni i njihov zbir predstavlja maseni broj atoma (A).Jake nuklearne sile drze
zajedno nukleone u jezgru atoma.Jezgra

Izomeri su atomi sa istim Atomskim (Z) i Masenim brojem (A) i razlicitm energetskim
stanjima.

Izotopi su jezgra atoma istog hemijskog elementa sa razlicitim brojem neutron (isti Atomski
Z i razlicit maseni broj A).Jezgra izotopa mogu da budu stabilna (stabilni nuklidi) i
radioaktivna nestabilna (radionuklidi).

Ukoliko je jezgro nestabilno (radioaktivno) zbog poremecenog odnosa njegovih protona i vn


avv tada jezgro podleze radioaktivnom raspadu.

Nuklearna Zracenja Radio-Aktivni Raspad (dezintegracija) predstavlja vn avv prelaska


radioaktivnog jezgra u neko drugo jezgro (radioaktivno ili stabilno).U toku procesa Radio-
Aktivnog raspada radio-aktivna jezgra (radio-nuklidi) emituju korpuskularna (Alfa i beta) i
elektromagnetna zracenja (X i gama).

Page 42 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Alfa zraci () su cestice identicne sa jezgrom atoma helijuma (2 protona + 2 neutrona).Njih
emituju radio-aktivna jezgra (radio-nuklidi) velike mase.Energije korpuskula krecu se 4-8
MeV.Domet Alfa cestica je mali nekoliko cm u vazduhu i velika moc jonizacije materije (105
jonskih parova na 1cm vazduha;105 = 100 000 hiljada jonskih parova) i mala penetrantna
(prodorna) moc = zaustavlja ih papir.Zivot -cestica je nekoliko godina (uopste se ne ponistavaju
osim pri interakcijama okruzeni sa magnetima) zbog cega se nazivaju roditelji radio-aktivne
porodice.

Beta zraci (- minus ;+ plus) -minus zracenja su cestice Elektroni koje emituju radio-
aktivna jezgra (radio-nuklidi) sa viskom neutron.+plus zracenja su cestice Pozitroni koje
emituju radio-aktivna jezgra (radio-nuklidi) sa manjkom vn avv i masa pozitrona jednaka je
masi elektrona i naelektrisanje pozitrona je jednako nalektrisanju elektrona suprotnog znaka
(plus).Domet Beta cestica je nekoliko m (metara) u vazduhu i manja moc jonizacije materije
(102 jonskih parova na 1cm vazduha ;102 =100 sto jonskih parova) i veca penetrantna
(prodorna) moc = zaustavljaju ih metalne folije (od aluminijuma) dok prodiru kroz papir.Zivot -
cestica je nekoliko casova kada se ponistavaju (gubitkom energija pri interakcijama sa meterijom
= predaju energiju materiji kroz koju prolaze koja se 99% pretvara u toplotu) mogu da budu
roditelji zracnih fotona ( i X zraka) ili potomci cestica u radio-aktivnoj porodici.

Gama Zraci () su EM prirode (zracni fotoni) i nastaju kao rezultat de-ekscitacije jezgara ,
odnosno prelaska jezgara od pobudjenih u osnovna energetska stanja.Energije -zraka su vece od
X zraka.Gama zrake karakterisu veliki domet od nekoliko km (kilometara) u vazduhu i mala
moc jonizacije materije (1 jonski par na 1cm puta u vazduhu) i velika penetrantna (prodorna)
moc = zaustavlja ih nekoliko cm olova i nekoliko metara betona.Viskovi energija ekscitiranih
jezgara mogu da se emituju u vidu -zraka ili za izbacivanja elektrona iz atoma (interna
konverzija).

zraci (X) nastaju kada jezgro sa viskom protona zahvati electron iz orbita pri cemu se
jedan proton transformise u neutron taj vn avv se naziva Eletronski Zahvat.Zivot Zracnih
Fotona ( i X zraka) je kratak (1 sekunda) kada se ponistavaju (nestaju) zbog cega se nazivaju
potomci radio-aktivne porodice.

Jedinice radio-aktivnosti su Bekerel i Kiri (1Ci = 37 GBq).

Interakcije Zracenja sa Materijom Naelektrisane cestice ( , - ,+) ostvaruju interakcije sa


elektronima atomskog omotaca duz svoje putanje postepeno gubeci energiju putem energetskih
razmena kada se ponistavaju.Ako elektroni prime manji deo energije naelektrisanih cestica
dolazi do ekscitacije odnosno prebacivanja elektrona na vise energetske nivoe.Ubrzo potom
dolazi do De-ekscitacije odnosno njihovog vracanja na prethodne nivoe uz emisiju X zraka.Do
Jonizacije Materije = dolazi ako elektroni od naelektrisanih cestica prime energiju vecu od
energije veze usled cega bivaju izbaceni iz svojih atoma.Na taj nacin nastaju Jonski Parovi.

Page 43 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Jonske Parove = predstavljaju izbaceni elektroni kao negativni joni i ostaci atoma (molekula) kao
pozitivni joni.Kada elektroni visokih energija prolaze kroz sredinu vece gustine tada bivaju
naglo usporeni = sto je praceno emisijom Zakocnog X zracenja.Pozitroni (+) kao cestice
zracenja (Antimaterije) posle predjenog kratkog puta u susretu sa slobodnim elektronima
podlezu Anihilaciji (neutralizaciji).U okviru Reakcije Anihilacije (reakcije medjusobnog
ponistavanja neutralizacije) nastaju pozitronijumi koji se dezintegrisu vn av dva fotona
suprotnih smerova (180).

Interakcije - fotona sa materijom uslovljavaju 9 razlicitih procesa od kojih su = najznacajnija 3


procesa. (foto-elektricni efekat i Komptonov efekat i par efekat).Foto-Elektricni efekat je
dominantan za fotone niskih energija koji pri sudaru sa elektronima atomskih omotaca bivaju
apsorbovani i elektroni iz omotaca atoma postaju izbaceni (foto-elektroni).Komptonov efekat
je dominantan za fotone srednjih energija koji pri sudaru sa atomima izbacuju iz njih elektrone
(Komptonovi elektroni) predajuci im samo deo svojih energija zbog cega se ne ponistavaju = vec
fotoni nastavljaju kretanje smanjenim brzinama (energijama) i skrecu sa pravca prvobitne
putanje.Par- efekat je dominantan za fotone visokih energija (preko 1,022MeV) = energija
prvog upadnog fotona se materijalizuje i stvaraju se 2 cestice electron i vn avv i a energija
upadnog fotona se gasi (energija primarnog upadnog fotona je veca od 1,022MeV). Masa
elektrona i pozitrona je ista i naelektrisanje je surotnog znaka. Pozitron je nestabilan i brzo stupa
u reakciju sa elektronom dolazi do anihilacije (reakcije medjusobnog ponistavanja
neutralizacije) pri cemu nastaju 2 fotona koji imaju suprotan pravac prostiranja (energija fotona
sekundarnih je manja 0,511MeV). Rec je o konverziji mase u energiju (sagorevanje).Posledica
par-efekta je stvaranje sekundarnih fotona (rasipno zracenje) cija je energija manja od energije
upadnog fotona i mogu se kretati u svim pravcima.Sekundarni fotoni iz par-efekta se ponistavaju
(iscezavaju) komptonovim efektom jer su fotoni srednjih energija.

U svrhe Nuklearne-Dijagnostike se primenjuju Gama emiteri (zbog smanjenja negativnih


bioloskih efekata) dok se za svrhe Nuklearne-Terapije koriste Beta emiteri i redje alfa.

Page 44 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Primena radio-izotopa u vn avv i = klinicke informacije (slika ,broj ,krive prikaza) se dobijaju
registrovanjem kretanja radio-obelezivaca unetog u organizam pomocu spoljasnje detekcije
zracenja iz organizma Gama kamerom.

Sastav Radio-Farmaka = prva varijanta su radiofarmaci sa neradioaktivnom supstancom


(hladnom) koja je vezana za neki odredjen radionuklid (radio-ktivni elemenet ,obelezavac).
Druga varijanta radionuklidi se primenjuju za Dg i Th a da nisu spojeni sa neradioaktivnim
supstancama (hladnim) = u tom slucaju radionuklid je radiofarmak.Radionuklidi (radioaktivni
element ,obelezavac) su izvori signala (zracnih fotona X i Gama) u radioaktivnim
dijagnostickim sredstvima ili su izvori zracnih cestica (alfa i beta) koje vrse zeljenu destrukciju
tkiva radioaktivnim lekovima.Radiofarmaci se proizvode u asepticnim uslovima i propustaju
kroz filtere za odstranjanja celija bakterija i gljivica sterilno.

Radionuklidi za nuklearnu medicine se proizvode u Nuklearnim Reaktorima (fisijom Urana 235)


i Akceleratorima.U Akceleratorima se pozitivno nalelektrisane cestice (protoni ,deuteroni ,alfa)
ubrzavaju EM poljem i usmeravaju na metu.Primer Akceleratora je Ciklotron gde
elektricno polje = ubrzava zracne cestice ,dok magnetno polje = uslovljava kruzna kretanja
zracnih cestica. Aparat Akcelerator je dokaz da zracne cestice ( ,- ,+) imaju magnetnu
prirodu zrace EM zrake (zracne fotone X i gama) = na zracne cestice deluje jako
magnetno polje i elektricno polje.

Page 45 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Aparati Detektori Nuklearne Medicine

Instrumenti za detekciju i merenje Radio-Aktivnog zracenja su razni detektori koji koriste efekte
jonizacija materije (stvaranje jonskih parova) i scintilacija (svetlucanje pri jonizaciji).

Jonizacija Materije je interakcija jonizujucih zracenja i materija pri cemu nastaju jonski
parovi na putu jonizujucih zracenja.

Scintilacija ili svjetlucanje je pojava u nuklearnoj fizici i fizici elementarnih estica da neki
materijali (scintilatori), kada su ozraeni jonizirajuim zraenjem stvaraju fotone vidljive
svjetlosti.

Aparati za spoljnju detekciju zracenja iz tela su: Scintilacioni brojaci (sa i bez kolimatora =
olovnih oklopa), Gajger-Milerovi brojaci ,Gama scintilaciona kamera (daju vizuelni prikaz
organa koji se snima), Emisiona Kompjuterizovana Tomografija ECT = sa 2 podtipa SPECT
(emisiona tomografija pojedinacnim fotonima = single foton emission computed tomography) i
PET (pozitronska emisiona tomografija positron emission tomography) sa 2 uredjaja =
Standardni PET skener i Hibridni PET/CT skeneri (spojeni su PET i CT uredjaji u 1 model).

Page 46 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
PET Tehnika koristi kratkozivece pozitronske emitere kao sto su: fluor F 18 (zamenjuje
vodonik),C 11 ugljenik ,N 13 azot i O 15 kiseonik i Ga 68 galijum (generatorski proizvod).

Zastita od Jonizujuceg Zracenja u Nuklearnoj Medicini

Sva bioloska tkiva pokazuju izrazenu osetljivost na jonizujucu radijaciju.Stetni efekti


jonizujuceg zracenja nastaju usled spoljnje ekspozicije zracenju ,kontaminacije radioaktivnim
materijalom i ingestije.

Prva mera Zastite je odabir odgovarajuce dijagnosticke ili terapijske metode koja bolestnika
izlaze najmanjoj dozi zracenja.Posebne mere Zastite pri vn avv ii i odlaganju radioaktivnog
otpada.

Zastita Bolestnika realne indikacije primene nuklearnog ispitivanja ,odgovarajuce osobine


radionuklida (da bolestnik dobije najnize moguce doze),zastita od izvora zracenja i drugih

Page 47 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
bolestnika sa terapijskim dozama (izbegavanje),velika hidratacija unos vode (ubrzava
eliminacija zracenja iz tela i smanjuje se apsorbovana doza),pracenja zdravstvenog stanja
pacijenata (sa primenjenim radionuklidima),evidencija ispitivanja bolestnika (Dg i Th nuklearne
medicine).

Zastita Medicinskog Osoblja skracenja vremena izlozenosti zracenjima ,povecanja rastojanja


od izvora zracenja ,zakloni (olovna stakla ,olovne brane ,beton ,odgovarajuce zastitne odece),
sprecavanja radio-aktivne kontaminacije (opasnost od rasprsivanja radio-aktivnih rastvora i
prasine u vazduhu) = koriscenja rukavica ,upotreba pipeta ,uklanjanja radio-aktivnih otpadaka ,
monitoring merenja zracenja prostorija sa alarmnim sistemima.

SPECIJALNI DEO

Princip Nuklearne Medicine je detekcija zracenja iz tela radio-aktivnih supstanci (radionuklida)


koji su prethodno uneti u telo.Znaci odredjene radio-aktivne supstance (radionuklidi) se unose u
telo per os ,udisanjima ili i.v injekcijama i zatim se nakupljaju u odredjenim organima
(strukturno ili funkcionalno) ili obolelim tkivima (metastazama i zapaljenjima) = ta pojava se
naziva Specificnost Nakupljanja RadioFarmaka.Detekcija zracenja iz tela radi se pomocu aparata
za Nuklearnu Medicinu.Znacaj detekcija zracenja je zbog otkrivanja trovanja radioaktivnim
supstancama prikazuju se organi vizuelno (nakupljanja zracnih cestica i ).

NUKLEARNA MEDICINA NEUROLOGIJA

Prvi primenjen radiofarmak je J 131 dijodfluorescein za detekciju tumora mozga.Ostali radio-


farmaci prolaze krvno-mozdanu barijeru.

Radionuklidna Angiografija Mozga

Radiofarmaci Tc 99m pertehnetat kojim su obelezeni DTPA (dietilen-triamino-pentasircetna


kiselina) i glukoheptonat.Ovi hidrosolubilni agensi ne prolaze krvno mozdanu barijeru.

Indikacije procena protoka krvi kroz karotidne arterije ,otkrivanja cerebrovaskularnih lezija i
utvrdjivanja mozdane smrti.

Snimanje se vrsi pomocu gama scintilacione kamere koja prikazuje karotidne arterije i
kapilarnu aktivnost u mozdanim hemisferama.Patoloski se vide aneurizme ,ishemicne lezije
(okluzije i stenoze) i vaskularizovani tumori.

Perfuziona Tomografija Mozga

Radiofarmaci (RF) su liposolubilni pa se akumuliraju u mozdanim celijama.Primenjuju se Tc


99m HMPAO (heksametil-propilenaminoksim), Tc 99m ECD (bicisat dimer etilcistina) ,J 123

Page 48 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
IMP (izopropil jod amefetamin) i J123 HIPDM (hidroksi jod vn avv vn avv
diamin) i od pozitronskih NH3 13.

Aparati su SPECT i PET tehnika.

Indikacije Dg infarkta mozga ,demencija ,epilepsija i tumora mozga. Prikazuju se siva i bela
masa ,bazalne ganglije ,lateralne komore i mali mozak.Kod infarkta mozga se vizualizuje defect
perfuzije (hladno polje) mozga.Alzheimerovu demenciju karakterise smanjena perfuzija u kori
parijeto-temporalnih regiona ,Pickovu demenciju hipoperfuzija frontotemporalnih regiona.
Micro-infarkti su multiple zone hipoperfuzije u kori i subkorteksu.Epilepticka zarista se
prikazuju kao zone hipoperfuzije van napada i u toku napada kao zone hiper perfuzije.Tumori su
defect perfuzije.

Ispitivanje Regionalnog Krvnog Protoka Mozga RKP

RF koriste se radiofarmaci koji dvosmerno prolaze krvno-mozdanu barijeru bez zadrzavanja u


mozdanom tkivu.U RF spadaju konvecionalni = inertni gasovi Xe 133 ,Xe 127 ,Kr 81m i
pozitronski = C15O2,H2O 15,C11(15O)-butanol ,C 11 nikotin.Inertni gasovi se primenjuju
inhalacijom Xe 133,C15O2 (enzim karboanhidraza ga pretvara u H2O15 u plucima).

Indikacije za Dg cerebro-vaskularnih poremecaja ,demencija i epilepsija.Vrednosti RKP su


vece za sivu masu mozga dok smanjenje RKP ukazuje na infarct mozga ,epilepsija i
Alzheimerove demencije.

Ispitivanja Cerebralnog Metabolizma Glukoze RMG

Glukoza je glavni energetski izvor za funkciju neurona = njen metabolizam se menja zavisno do
mozdane aktivnosti.

RF deoksiglukoza obelezena F 18 (18 FDG).Deoksiglukoza ulazi u mozdane celije gde ostaje


trajno (u neuronima je fosoforilise enzim heksokinaza).

Aparat PET skener se koristi.

Indikacije demencije ,epilepsije ,psihijatrijska obolenja ,Parkinson.Kod Alzheimera je


hipometabolizam glukoze parijeto-temporalnih reznjeva.Kod Huntingtonove horeje prisutan je
hipomatabolizam glukoze za bazalne ganglije.Kod epilepsija smanjen RMG van napada ,
povecan metabolizam u vreme epi napada.Kod bolestnika od Sizofrenije smanjen metabolizam
glukoze u frontalnim reznjevima mozga.

Najvece vrednosti RMG su za mozdanu koru ,strijatum i najnize su u beloj masi mozga.

Ispitivanja Cerebralne Potrosnje Kiseonika

Page 49 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
RF O2 15 u vidu kontinuirane inhalacije.Aparat je PET skener.

Siva masa mozga ima vecu potrosnju kiseonika od bele mase.

Indikacije epilepsija (smanjene vrednosti epileptickih fokusa).

Funkciona Ispitivanja Mozga

Aktivnost CNS se ostvaruje procesima hemijske neurotransmisije.Poznato je preko 50


neurotransmitera (hormona mozga) kao sto su dopamine ,serotonin ,acetil-holin ,GABA ,
opijati vn a.

RF akumulacija radiofarmaka u karakteristicnim zonama mozga zavisi od odgovarajucih


receptora.Koriste se pozitronski RF sa afinitetom za dopaminske ,serotoninske ,
benzodiazepinske i opijatske receptore i mono-amino0oksidaze (MAO) obelezenih F 18 ,C 11 i
J 123.Dopaminski receptori se ispituju pomocu C 11 metilspiperona.Najveca gustina
dopaminskih receptora je u strijatumu ,serotoninskih u mozdanoj kori ,benzodiazepinskih u
malom mozgu ,opijatskih u talamusu.

Indikacije neuroloska i psihijatrijska obolenja = Parkinsonova bolest ,Alzheimerova demencija,


sizofrenija i depresija.

Aparati su SPECT i PET skeneri.

NUKLEARNA MEDICINA KARDIOLOGIJA

Tehnike su: radionuklidna angio-ventrikulo-grafija i mio-kardio-grafija.Angio-ventrikulo-grafija


prikazuje srcane supljine i velike krvne sudove.Mio-kardio-grafija prikazuje srcani misic.

Angio-ventrikulo-grafija obuhvata radionuklidnu angio-kardiografiju i ventrikulo-grafiju.

Mio-kardio-grafija obuhvata prikazivanja funkcionalne miokardne mase i AIM (akutnog infarkta


miokarda).

Aparat je Gama kamera.

Radionuklidi i Radiofarmaci (RF) Tc 99m pertehnetat za radionuklidnu angio-kardiografiju ,Tc


99m obelezeni eritrociti za radionuklidnu ventrikulo-grafiju.Za miokardiografiju koristi se
radioaktivni Talijum (Tl 201) koji je fizioloski analog kalijuma.Zamena za Talijum je Tc 99m
MIBI (Hexakis 2 methoxy-2 isobutyl isonitril) i Tc 99m tetrofosmin.Za vizuelizaciju AIM
infarkta koriste se Tc 99m pirofosfat i antimiozinska antitela obelezena In 111.

Radionuklidna Angio-kardiografija

Page 50 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
RF Tc 99m pertehnetat ,TC 99m izonitrili ,Tc 99m tetrofosmin.Ubrizgavaju se u kubitalnu
venu.

Koristi se Tehnika Prvog Prolaza radioobelezivaca kroz srce i centralnu cirkulaciju.

Na ekranu Gama kamere prikazuju se gornja suplja vena ,desna pretkomora i desna komora ,
plucna arterija ,pluca ,leva pretkomora i leva komora i aorta.

Indikacije procena funkcije leve komore ejekciona frakcija ,funkcija desne komore kod
infarkta i hronicnog plucnog srca.

Razvojem UZ tehnike ispitivanje je izgubilo znacaj.

Radionuklidna Ventrikulo-grafija

Sluzi za procenu funkcije leve komore.

RF eritrociti obelezeni Tc 99m (in vivo i in vitro).

Kolicina radio-aktivnosti u srcu je proporcionalna volumenu srcanih supljina.Posto se srce


kontrahuje broj srcanih ciklusa odgovara = minutnim volumenima srca.Istovremeno se snima
EKG traka u miru.Nekada se radi Test Opterecenja.Procenjuje se Ejekciona Frakcija koja
pokazuje funkciju leve komore = EF zdravih osoba je iznad 50% bez regionalnih poremecaja
kontraktilnosti i kod Testa Opterecenja raste EF za 5%.

Indikacije VG akutni infarct miokarda (AIM) ,Angina Pectoris ,Srcana Insuficijencija ,


Hipertenzivna Kardiomiopatija ,Valvularne Srcane Mane ,Kardiotoksicnost citostatika lekova
(doxorubicin ,epirubicin) pri onkologiji.

Nuklearna Mio-Kardiografija

Vizualizuje funkcionalni miokard.Hipofunkcionalni regioni prikazuju hipoperfuziju dok


afunkcionalni regioni daju perfuzione defekte.

RF Tl 201 (talijum) analog kalijuma ,MIBI (izonitril) i tetrofosmin obelezen Tc 99m.

Radi se Test Opterecenja na pokretnoj traci ili farmakoloski vn avv test.U toku Testa
Opterecenja se ubrizgava i.v Talijum.

Talijum prikazuje miokard leve komore ,dok se miokard desne komore prikazuje patoloski kod
srcane insuficijencije.Ukoliko defekti perzistiraju u mirovanju = ukazuju na oziljke infarkta i
miokarditisa i akutni infarct ,ako se defekti povlace u mirovanju srcana insuficijencija.

Aparati su Gama kamera i SPECT.

Page 51 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Farmakoloski Stres Testovi FST = su vn avv iivv fizickom opterecenju.Indikacije za FST
invalidi donjih extremiteta ,klaudikacije ,psihijatrijska obolenja.Od lekova za FST se koriste =
koronarni vazdilatatori (dipiridamol i adenozin) i inotropni lekovi (dobutamin).Koronarni
dilatatori smanjuju snabdevanje krvlju stenoziranih koronarnih arterija.Inotropni lekovi i
fizicko opterecenje povecavaju potrosnju kiseonika.

Indikacije AIM (akutni vn avv miokarda),nestabilna i stabilna AP (angina pectoris).

AIM se prikazuje kao hladno polje na klasicnoj mio-kardiografiji.AIM se kao toplo polje
prikazuje pomocu Tc 99m pirofosfat i In 111 antimiozinska antitela koji se selektivno vezuju
za podrucje AIM. Tc 99m pirofosfat = se vezuje za AIM u mitohondrijama nekroticnih celija
preko kalcijuma. In 111 antimiozinska antitela (misja) = vezuju se za miozin u podrucju AIM
srca.Ove metode su izgubile znacaj odredjivanjem infarkta = EKG trakom i analizom enzima
srca.

PET u Ispitivanju Metabolizma i Vijabilnog Miokarda

U kardiologiji se beta zracenja pozotronski izracivaci koriste za ispitivanja perfuzija i


metabolizma miokarda.

RF Procena miokardnog protoka (perfuzije) moze se vrsiti pomocu = radioaktivnog rubidijuma


Rb 82,Amonijka N13 ,vode O15.Rubidijum je analog kalijuma i nagomilava se u miokardu i
sluzi proceni vijabilnog miokarda.Procena miokardnog metabolizma radi se pomocu FDG (F18
deoksi-glukoza) ,Tl 201 talijum ,C11 palmitata ,vn avv ,piruvata i laktata ,C11 i N 13
aminokiselina. Najvaznija je primena FDG (deoksi-glukoze) koja se dugo zadrzava u celijama
miocitima srca.Ispitivanje se radi istovremeno sa N13 amonijakom (za koronarni protok) i FDG
(za metabolizam miokarda).Sluze za procenu vijabilnih delova miokarda (zivih delova).Kod
angine pectoris i infarkta se FDG pojacano nakuplja uz smanjenu akumulaciju N13 amonijaka.

NUKLEARNA MEDICINA PULMOLOGIJA

Osnovna uloga pluca je razmena gasova izmedju krvi i vazduha interakcijom perfuzije krvi i
ventilacije vazduha.Nuklearna Pulmologija ispituje plucnu fiziologiju i plucne bolesti.

RF za plucnu perfuziju krvi = Tc 99m MAA (makro agregirani humani serusmki


albumin), za plucnu ventilaciju = radioaktivni gasovi ksenon Xe133 i krypton Kr 81m i
alternativne tehnike Tc 99m DTPA aerosoli ,Tc 99m vn avv ii aerosol Tehnegas (cestice
ugljenika obelezene Tc 99m) i pak Pertehnegas (cestice Tc 99m bez ugljenika).

Perfuziona Scintigrafija Pluca

Page 52 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Perfuziona Scintigrafija Pluca se zasniva na blokadi terminalnih arteriola i kapilara alveola zbog
velicine cestica (10-50 m) nastaje mikro-embolizacija pluca bez hemodinamskih efekata
(svaki hiljaditi kapilar alveola je zapusen) i kolicina radioaktivnosti cestica delova pluca je
proporcionalna je protoku krvi.

Rf Tc 99m MAA (makro agregirani humani serusmki albumin).MAA se ubrizgava u


kubitalnu venu.

Aparat je Gama Kamera.

Prikazuju se oba plucna krila kod zdravih osoba dok kod zapusenja arterije pulmonalis nastaje
perfuzioni defect i hipoperfuzija.

Ventilaciona Scintigrafija Pluca

Ispituje regionalnu ventilaciju i vazdusne prostore pluca prohodnost.

RF radioaktivni gasovi ksenon Xe133 i krypton Kr 81m i alternativne tehnike Tc 99m


DTPA (dietilen triamin pentasircetna kiselina) aerosoli ,Tc 99m vn avv ii aerosol
Tehnegas (cestice ugljenika obelezene Tc 99m) i pak Pertehnegas (cestice Tc 99m bez ugljenika).

Aparat je Gama kamera.

1. RA gasovi Xe 133 je dugog vremena poluzivota ,Kr 81m je kratkoziveci

Zastita pacijenata i medicinara se obavlja hvatanjem gasova u olovnim kontejnerima sa ugljenom


prasinom gde se gasovi ponistavaju zracno.

Snimanja se rade u 3 faze: faza udaha ,faza ekvilibrijuma ,faza wash-outa.

Faza Udaha predstavlja nagli udah i zadrzavanja daha = prikazuje brzinu ventilacije svih
delova pluca.

Faza Ekvilibrijuma tu bolestnik dise nekoliko minuta gas Xe 133 i vazduh = prikazuje ukupni
plucni volume.

Faza Wash-Outa tu bolestnik udise vazduh dok Xe 133 odlazi u kontejner = prikazuje brzinu
plucnog klirensa.

Idealan gas je Kr 81m kratkoziveci tu se udise mesavina gasa i vazduha kontinuirano.

2. Scintigrafija Aerosolima Tc 99m DTPA (dietilen triamin pentasircetna kiselina)


aerosoli ,Tc 99m vn avv ii aerosol Tehnegas (cestice ugljenika obelezene Tc 99m) i
pak Pertehnegas (cestice Tc 99m bez ugljenika).

Page 53 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Predstavlja alternativnu tehniku za ispitivanja prohodnosti vazdusnih puteva cestice vn avv
su male i nakupljaju se u alveolama (velicina cestica je 0,8m).Aerosol se proizvodi u Aparatu
Mikro-Nebulizeru i pacijent udise aersol preko plasticnih cevi.Eliminacija aeroslola se vrsi
difuzijom kroz alveo-kapilarnu membranu.

Aparat je Gama kamera.

Indikacije za Ventilaciono Perfuzionu scintigrafiju = plucni embolizam (perfuzioni defekti) uz


istovremenu fleboscintigrafiju nogu Tc 99m MAA ,karcinom bronha (procena perfuzije
preoperativno).VP scintigrafija pluca izgubila vrednost = CT skener sa jodnim kontrastom
procenjuje plucni embolizam i Bronhoskopija sa biopsijom otkriva plucne karcinome.

Kontraindikacije su plucna hipertenzija i desno-levi santovi.

PET skener u Dg Tumora Pluca

Dg carcinoma pluca se cesto radi Rtg ,CT skenerom i NMR (magnetnom rezonancom).

RF F 18 deoksiglukoza (F18 FDG)

F18 FDG se intenzivnije nakuplja u tumorima koji pojacano koriste glukozu za njihov
metabolizam.

Indikacije za PET ispitivanja su utvrdjivanja solitarnih nodusa pluca ,metastaza (limfnih


cvorova i udaljenih) ,procena efekta terapija ,otkrivanja rekurentnog carcinoma ,preoperativna
procena hirurske operacije (staging tumora).

Nuklearne Metode u Dg Tumora Dojke

Karcinomski nodusi i metastaze regionalnih limfnih zlezda prikazuju se kao zarista


hiperakumulacije RF topla polja.

RF emiteri su = Tc 99m MIBI (metoksi izobutil izonitril),Tc 99m tetrafosmin ,Tl 201
hlorid ,TC 99m MDP (metilen di fosfonat),antitela na estrogene receptore ,In 111 oktreotid
(agonisti somatostatinskih receptora); (pozitronski) emiteri za PET ispitivanja su = F18
deoksiglukoza ,F18 5 fluoro-uracil ,C11 masne kiseline ,N13 aminokiseline vn a.

Najvecu primenu ima Tc 99m MIBI (metoksi izobutil izonitril) nakuplja se u malignim i
benignim tumorima.

Scinti-mamo-grafija ima istu Dg vrednost kao Rtg mamografija = otkriva primarni i recidivni
karcinom dojke i zahvacenost limfnih zlezda aksile i grudnog kosa i vazna u proceni hirurske
operacije (radikalna ili delimicna operacija) i za procenu radio-terapije.

Page 54 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Aparat je Gama kamera.

Ispitivanja Sentinel Limfnih Nodusa prisustvo metastaza u limfnim nodusima zahteva


radikalnu hirirsku operaciju.Ukoliko nema vidnih metastaza radi se manja operacija delimicna
resekcija tumora.

Normalna velicina Limfnih Nodusa ne iskljucuje metastaze i uvecani limfni nodusi nisu uvek
vn avv promenjeni (nemaju uvek metastaze).Radiovodjena Biopsija uvecanih limfnih nodusa i
sentinel limfnog nodusa (sentinel = cuvar) je najtacnija metoda za detekciju regionalnih
metastaza.Ulogu sentinel nodusa cesto ima vise limfnih zlezda i nisu uvek zlezde najblize
tumoru vec se u njih drenira limfa iz podrucja carcinoma.

RF Tc 99m koloidni rastvor (nano koloid = 80nm su cestice).

Aparat je Gama kamera.

Hirurg posle nekoliko minuta od ubrizgavanja radiokoloida sondom pretrazuje lokaciju sentinel
nodusa (mapping) skok broja impulsa i frekfencije zvucnog signala pokazuju mesto sentinel
nodusa koji se izvade i histoloski pregledaju ex tempore (PH patohistoloski za vreme
operacije) = nadjen PH nalaz odlucuje hirursku operaciju i radioTh.

NUKLEARNA MEDICINA HEPATOLOGIJA

Scintigrafija Jetre

RF Au 98 koloid i J 131 humani serumski albumin ,Tc 99m koloidi ,Tc 99m eritrociti ,Tc 99m
IDA (imuno di sircetna kiselina),Ga 67 citrat.

Koloidne cestice fagocituju i zadrzavaju Kupferove celije jetre sa ravnomernom distribucijom


u jetri (do 10% celija).Distribucija RF zavisi od perfuzije i rasporeda Kupferovih celija.

Aparati su Gama kamera i SPECT.

Indikacije hepatomegalija ,vn avv ii maligni tumori ,apscesi ,povrede ,ekspanzivne


promene.Hepatomegalija nastaje kod tumora ,infiltracije vn avv ii ,srcane dekompenzacije
(popustanja srca).Kod ciroze jetra je smanjena.Povecana vezivanja RF u slezini i kostnoj srzi
nastaje kod infekcija i hematoloskih bolesti (leukemije i limfomi).Kod vn avv ii C jetra je
normalnih dimenzija dok je u akutnom vn avv ii A i B uvecana.Kod alkoholnog vn avv ii
jetra se uvecava delimicno (levi lobus veci od desnog).

Polja hipofiksacije (hladna polja) solitarna ili multipla ukazuju na metastaze (kolorektalnih
carcinoma) ,apscese ,hemangiome ,povrede ,ciste ,noduluse ciroze (cvorice).

Page 55 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Tc 99m obelezeni eritrociti potvrdjuju hemangiom jetre.Tc 99m IDA i Ga 67 citrat
pokazuju hepatome ,metastaze i apscese.

Hepato-Bilijarna Scintigrafija

RF Tc 99m IDA (imuno di sircetna kiselina = derivati su dimetil ,dietil ,para-butil ,para-izo
vn avv ,di-izopropil) koje preuzimaju i vezuju hepatociti.

Aparat je Gama kamera.

Indikacije holestaza zuci ,holecistitis ,post holecistektomija (operacija zucne kesice),


transplantacije jetre ,kongenitalne bilijarne anomalije.

Vizuelno se razlikuju 4 faze vaskularna ,parenhimska ,bilijarna i intestinalna faza.U


vaskularnoj fazi prikazuje se srce ,u parenshimskoj fazi (od 5 min) parenhim jetre ,u
bilijarnoj fazi (do 30 min) duktus holedohus i zucna kesa ,intestinalna faza (do 60 min)
prikazuje creva. Adenom ,hepatom se prikazuju u parenhimskoj fazi kao topla polja (povecana
akumulacija RF) i ostecenja hepatocita = prikazuju smanjenu akumulaciju RF za parenhimsku
fazu i slabo prikazuju zucne puteve u bilijarnoj fazi.Kod holestaze nema intestinalne faze. Hiper
Bilirubinemija ometa hepato-bilijarnu scintigrafiju.Kod akutnog holecistitisa zucna kesa se
ne prikazuje zbog kalkulusa.Kod hronicnog holecistitisa usled staze zuci smanjena vidljivost
zucnih puteva. Dopunski Test je Stimulacija Kontrakcija Zucne Kesice holagognim
obrokom (jaja ,cokolada) ili i.v ubrizganim hormonom holecitokininom = poremecaji kontrakcije
su kod dijabeticara i hronicnog holecistitisa.

Scintigrafska Ispitivanja Vaskularizacije Jetre

Rade se Testovi ispitivanja protoka krvi kroz jetru (metoda prvog prolaza) ,vaskularnih
prostora jetre i specificnih funkcija jetre.

A. Ispitivanja Protoka Krvi Jetre Metoda Prvog Prolaza

Fizioloski jetra dobija 25% krvi iz hepaticke arterije i 75% krvi iz portne vene.Povecanja portnog
protoka i uvecanja slezine nastaju posle uzimanja hrane.

Hepaticka radio-nuklidna angio-grafija pokazuje smanjenja portne vaskularizacije kod ciroze ,


portne hipertenzije ,primarnih carcinoma i metastaza u jetri.

RF Tc 99m pertehnetat.

Hepaticki Portni Index HPI (TA kriva = prvog prolaza radioobelezivaca kroz jetru) je
smanjen kod ciroze ,portne hipertenzije i okluzije portne vene ,primarnog carcinoma i metastaza
jetre.

Page 56 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Ispitivanja Vaskularnih Prostora Jetre

Indikacije hemangiom jetre (koji pri biopsijama jetre krvari izbegne se).

RF Tc 99m obelezeni eritrociti.

Hemangiom se na Standardnoj Scintigrafiji Jetre prikazuje kao hladno polje (zbog odsustva
Kupferovih celija),kod Ispitivanja Vaskularnih Prostora Jetre sa Tc 99m eritrocitima prikazuje se
kao toplo polje povecane radioaktivnosti hemangiom (od 20 min 3h).Metastaze i Ciste jetre
se prikazuju kao avaskularne structure sa Tc 99m eritrocitima.

Th za hemangiom cesto ne treba primenjuju se steroidi ,X-zracenja i embolizacija.

Ispitivanja Specificnih Funkcija Jetre

RF C14 aminopirin ,Xe 133 ,Cu 64 ili Cu 67.

Testovi su = Procena Funkcije Mikrozoma Hepatocita (sa C14 aminopirinom) ,Steatoza (masna
jetra) sa Xe 133 ,Vilsonova bolest (poremecaj metabolizma bakra) sa Cu 64 ili Cu 67.

Procena Funkcije Mikrozoma Hepatocita radi se pomocu C14 aminopirinskog izdisajnog


testa = ubrizgan i.v aminopirin se u hepatocitima metabolise do 14CO2 cija se koncentracija
meri u izdahnutom vazduhu beta brojacem snizena vrednost je kod ostecenja hepatocita.

Steatoza (masna jetra) liposolubilni Xe 133 se duze zadrzava u masnoj jetri.

Vilsonova bolest (poremecaj metabolizma bakra) per os unosenjem Cu 64 ili Cu 67 slaba


preuzimanja i prekinutu eliminaciju iz hepatocita jetre tako se otkriva Vilsonova bolest i efekat
terapije.Uzrok Vilsonove Bolesti su vn avv iiv makrolidi (eritromicin/hemomycin).

NUKLEARNA MEDICINA GASTROENETROLOGIJA (GIT)

Scintigrafija Pljuvacnih Zlezda Radionuklidna Sijalografija

Omogucava otkrivanja poremecaja morfologije i funkcije pljuvacnih zlezda (zausnih i


podvilicnih).Pljuvacne zlezde nakupljaju i sekretuju TC 99m Pertehnetat.

RF Tc 99m Pertehnetat

Indikacije uvecanja pljuvacnih zlezda ,sijalolitijaza ,sijaloadenitis ,maligne neoplazme ,


Sjogrenov i Mikulicev sindrom ,paraliza n.facijalisa (e frigore).

Kontraindikacije su epidemijski parotitis ,graviditet i laktacija.

Priprema je uzimanja tecnosti.

Page 57 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Aparat je Gama kamera.

Tc 99m Pertehnetat ubrizgava se u kubitalnu venu i za 20 min rade se snimanja.Lucenja salive se


stimulisu u 20 min sa 0,5g askorbinske kiseline (tbl vitamina C pacijent otapa ustima).Posle
snimanja pacijent ispira usta vodom.

Na scintigramu se prikazuju simetricne zausne i podvilicne pljuvacne zlezde.Tumori oslabljeno


nakupljaju Tc 99m Pertehnetat.Adenolimfom (Whartinov tumor) daje izrazenu akumulaciju
pertehnetata.Kod akutnih zapaljenja nakupljanja su izrazena dok za hronicna zapaljenja
akumulacija slaba.Kod Sjogrenovog sy je akumulacija Tc 99m pertehnetata izrazeno slaba.

Scintigrafija Ezofagusnog Tranzita

Primarni i sekundarni peristalticki talasi nastaju gutanjem bolusa cvrste ili tecne hrane pri cemu
nastaje Ezofagusni Tranzit Bolusa (nj prolazak),sto se zavrsava relaksacijom donjeg ezofagusnog
sfinktera (DES) i ulaskom bolusa u zeludac.

Rf Tc 99m S koloid (ne adsorbuju i ne apsorbuju za sluznicu jednjaka)

Aparat je Gama scintilaciona kamera.

Indikacije halazija ,spazam ezofagusa ,refluksni ezofagitis ,pepticki ulkus ,tumori ,


sklerodermija ,poremecaju peristaltike jednjaka.

Pacijent guta 15 ml vode sa Tc 99m S koloidom i odmah pocinje snimanje prolaska bolusa.

Kod zdravih ET iznosi 90% za 15 sec.Kod ahalazije i sklerodermije i tumora ET je manji od


50%.

Scintigrafija Gastroezofagusnog Refluksa GER

Uzrok GER je disfunkcija donjeg ezofagusnog sfinktera (DES) i prosirenja otvora ezofagusa na
dijafragmi (Hijatus Hernija).

RF Tc 99m S Koloid sa per os 300 ml acidifikovanog soka (koji snizava tonus donjeg
ezofgusnog sfinktera),Tc 99m DTPA (dietilen-triamino-pentasircetna kiselina) ;kod dece RF se
dodaju u mlecni obrok = scintigram pomocu mleka.

Aparat je Gama scintilaciona kamera.

Indikacije refluksna bolest jednjaka i procena rezultata hirurskih operacija

Kod zdravih osoba vrednosti GER su do 4% ,patoloske su preko 4%.Aktivnost refluksa u donjoj
trecini jednjaka je normalan aktivnost u gornje 2/3 jednjaka je znak refluksa.

Page 58 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Scintigrafija Praznjenja Zeludca GP

Praznjenja zeludca se vrse postepeno na nivou pilorusa.Kada peristaltika izazove povecanja


intragastricnog pritiska tonus pilorusnog sfinktera popusta i zeludacni sadrzaj prelazi u
duodenum.Tecnost se brze prazni od cvrste hrane.Praznjenja zeludca su regulisana
Autonomnim Nervnim Sistemom ANS ,delovanjima hormona (enterogastrona ,gastrina ,
sekretina) i zapreminom zeludacnog sadrzaja (rastezanja zidova zeludca stvaraju peristaltiku).

Praznjanja zeludca mogu da budu spora i ubrzana.Spora praznjanja nastaju kod = gastricnog
ulkusa ,tumora ,hipertroficnom stenozom pilorusa ,dijabeticnom gastraparezom ,vagotomijom
,hipotireozom ,mozdanim tumorimaBrza praznjenja zeludca nastaju kod = duodenalnog ulkusa
,Zollinger Ellinsonovog sy ,hipertireoze ,posle operacija (hemigastrektomija ,piloroplastika).

RF Tc 99m test obrok cvrsta komponenta ,In 111 DTPA (dietilen-triamino-pentasircetna


kiselina) u 30ml vode tecna komponenta.

Za scintigrafiju Praznjenja Zeludca se daje obrok sastavljen od cvrste i tecne komponente.Posle


1,5h kod zdravih Praznjenja Zeludca su 45% za cvrstu komponentu i 80% za tecnu.Posle 2h
vrednosti Praznjenja Zeludca su 80% za cvrstu komponentu i 90% za tecnu.

Scintigrafska Detekcija Enterogastricnog Refluksa EGR

Entero-Gastricni Refluks predstavlja patoloska vracanja sadrzaja duodenuma i/ili vn avv u


zeludac i to stanje dovodi do hronicnog gastritisa ,peptickog ulkusa ,carcinoma zeludca ,
ezofagistisa (kod GER).

RF Tc 99m IDE (imuno di sircetne kiseline) najcesce dietil IDE ,Tc 99m S koloid per os

Posle i.v ubrizgavanja Tc 99m IDE preuzima se od strane hepatocita i izlucuje putem zuci u
creva i posle 30min daje se holagogni obrok (mleko i jaja) za stimulaciju kontrakcije zucne
kesice ,snimanja se zavrsavaju peroralnim davanjem Tc 99m S koloida koji prikazuje
zeludac.Kod zdravih vrednosti Entero-Gastricnog refluksa su do 10% i patoloske su vece (kod
hirurskih operacija).

Scintigrafija Crevnog Tranzita TC

Peristaltika tankog creva i kolona se odvija putem kontrakcija koje mesaju hranu i crevne sokove
,omogucuju apsorpciju hrane ,vode i elektrolita i rade propulziju ka anusu.Poremecaji peristaltike
su ubrzana ,usporena i odsutna peristaltika.

RF Tc 99m S koloid sa 100ml vode ,In 111 DTPA (dietilen-triamino-pentasircetna


kiselina),In 111 smole ,J 131 celuzoze

Indikacije TC sy iritabilnog kolona ,opstipacija ,ulcerozni colitis ,preoperativno


Page 59 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Sekvencijalna scintigrafija se radi 8h = od davanja Obroka Tc 99m S koloida sa 100ml
vode.Prikazuju se zeludac ,tanka creva (za 4h) i kolon (za 8h).

Nekada se rade snimanja GIT-a sa Tc 99m obrokom + In 111 DTPA u vidu tecnosti.

Scintigrafska Detekcija Heterotopije Zeludacne Sluznice HZS

Tako se detektuju Mekelov Divertikulum i Barretov Jednjak (indikacije).

Mekelov Divertikulum je ostatak omfalomezentericnog duktusa (sluznice zeludca) na spoju


jejunum i ileuma.Pepticka ulceracija u Mekelovom Divertikulumu izaziva bol ,krvarenja ,oziljne
promene i opstrukcije tankih creva i zapaljenja divertikuluma.

Barretov Jednjak je prisustvo sluznice zeludca u distalnom jednjaku.

RF Tc 99m Pertehnetat

Scintigrafija se radi nate (na prazan trbuh) posle i.v ubrizgavanja Tc 99m Pertehnetata.Posle 10
min pocinju nakupljanja RF u zeludcu i Mekelovom Divertikulumu i Baretovom Jednjaku.

Dopunski se daju pentagastrin (stimulise preuzimanja pertehnetata od zeludca),cimetidin


(inhibira preuzimanja pertehnetata),glukagona (smanjuje peristaltiku).

Lazni nalazi su kod intususcepcija (prevucena creva),Cronove bolesti ,apendicitisa.

Scintigrafska Detekcija Krvarenja Digestivnog Trakta KDT

Uzroci Krvarenja Digestivnog Trakta su variksi jednjaka ,pepticki ulkus ,malignitet


,divertikuloza i Mekelov Divertikulum ,itususcepcija ,zapaljenja creva (entero-kolitisi).

Krvarenja mogu da budu blaga ,umerena i masivna.

RF bez zadrzavanja u krvotoku (Tc 99m S koloid) ili sa zadrzavanjima u krvotoku (Tc 99m
ili In 111 obelezeni eritrociti)

Za akutna masivna krvarenja se koristi Tc 99m S koloid i snima se do isteka 15 min.Za laksa
hronicna krvarenja koriste se Tc 99m eritrociti i snima se do isteka 24h.

Patoloski nalaz je nakupljanja radio-aktivnosti toplo polje.

Ispitivanja Crevnog Gubitka Proteina

Povecan gubitak belancevina (vn avv ) nastaje kod Enteropatija = zbog prolaska vn avv
plazme kroz crevnu sluznicu.Kod tih bolestnika je nizak nivo serumskih albumina i gama
globulina ,bez nalaza vn avv u urinu (nema bubreznog gubitka vn avv vec je crevni).

Page 60 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
RF 51 CrCl3 (hrom-hlorid) koji se ubrizga i.v

Aparat je Gama brojac.

Kod zdravih osoba se detektuje do 2% vn av i.v doze merenjem radio-aktivnosti fecesa (za 4
dana) ili merenjima klirensa 51 CrCl3 iz krvi.

Ispitivanja Apsorbcije Vitamina B12 (Silingov Test)

Posle unosenja hranom vitamin B12 se vezuje za Unutrasnji Factor Zeludca (intrisik) i u vidu
kompleksa resorbuje u terminalnom ileumu.

Nedostatak vitamina B12 nastaje zbog slab unos belancevina zivotinjskog porekla ,nedostatak
unutrasnjeg faktora zeludca ,ostecenja sluznice i resekcije ileuma. Kod bolestnika je prisutna
Megaloblastna anemija (KKS) i neuroloski poremecaji koji se uspesno lece i.m davanjem
vitamina B12.

Silingov Test = utvrdjuje nedostatak unutrasnjeg faktora zeludca.

RF Co58 vitamin B12 i Co57-vitamin B12 vezan za unutrasnji factor zeludca = daju se 2
kapsule ;i.m injekcija prosecnog (neobelezenog) vitamina B12

Bolestniku se daju da popije 2 kapsule Co-vitamina B12 i zatim i.m injekcija prosecnog vitamina
B12 pa se skuplja urin 24h (vit b12 izlucuje se urinom)

Aparat je Gama brojac.

Proporcija aktivnosti urina Co57/Co 58 = 1:1 kod zdravih osoba ,kod ostecenja sluznice creva
nema aktivnosti u urinu zato sto nema resorpcije vitamina B12 ,kod perniciozne anemije
(nedostatka unutrasnjeg faktora zeludca) odnos Co57/Co58 je veci od 1,8.

Izdisajni Testovi IT

Koriste se za otkrivanja = Heliko-Baktera Pilori u zeludcu ,Apsorpciju Masti ,Cirkulaciju Zucnih


Kiselina i Malapsorpciju ,Metabolizam Ugljenih Hidrata.

Helikobakter pilori u zeludcu = se otkriva sa C14 ureom koja se razgradjuje sa enzimom


ureaza bakterije H.Pilori zeludca na 14CO2 i NH3. 14CO2 se apsorbuje i njegova aktivnost se
meri u izdahnutom vazduhu porast aktivnosti za 50% ukazuje na infekciju bakterijom H.Pilori.
Indikacija je pracenja efekta terapije.

Apsorpcija masti ispituje se pomocu C14 trioleina.Masti se emulzifikuju zucnim kiselinama


pa se apsorbuju u crevima i oksidisu ciklusom limunske kiseline do ugljen-diokasida = koji se

Page 61 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
meri u izdahnutom vazduhu.Snizene vrednosti ispod 10% ukazuju na malapsorpciju (ostecen
pancreas ,celijacna bolest).Aktivnost C14 se meri u stolici isto.

Cirkulacija Zucnih Kiselina bakterije konjuguju zucne kiseline do taurina i glicina koji se u
crevima razloze do CO2. RF je C14 holil-glicin i kod osoba bez bakterija se izdahne do 2%
14CO2 (kod bakterija creva vrednosti su vise od 2%).Kod malapsorpcije aktivnost C14 u fecesu
je povecana i snizene su vrednosti 14CO2 u izdahnutom vazduhu.Za bakterije creva se koristi
takodje dopunski C14 laktoza test bakterije creva razlazu laktozu.

Ispitivanja Poremecaja Apsorpcije Zucnih Kiselina

Zucne kiseline se apsorbuju u terminalnom ileumu i tokom enterohepatickog ciklusa se ponovo


izlucuju u creva.

Uzroci malapsorpcije zucnih kiselina su kronova bolest ,resekcije creva ,postradijaciona vazan
vn avv su dugotrajni prolivi.

RF SeHCAT (tauro 23 (Se75) seleno-homoholna kiselina) je taurinski spoj zucnih kiselina


otporan na dejstvo bakterija.

Aparat je Gama kamera. Meri se aktivnost abdomena 3h i 7 dana posle uzimanja capsule Se75
HCAT. Kod zdravih osoba vrednosti su iznad 15% dok su manje vrednosti patoloske = povecan
gubitak zucnih kiselina stolicom.

NUKLEARNA MEDICINA NEFRO-UROLOGIJA

Aparat je Gama kamera.

Radiofarmaci je ubrzigavaju i.v ,a zatim se izlucuju putem bubrega ili privremeno zadrzavaju u
njegovom parenhimu.

Radiofarmaci su brze kinetike i spore kinetike.

RF brze kinetike sluze za dinamska ispitivanja (renografska i klirens ispitivanja).

RF spore kinetike sluze za staticku scintigrafiju (nakupljaju se u bubreznom parenhimu).

RF brze kinetike su J131/J123 orto-jodo-hipurat (hipuran OJH) je analog PAH (para-


amino-hipurne kiseline) eliminise se tubulskom sekrecijom 80% i glomerulskom filtracijom
20%.Tc 99m DTPA (dietil-triamino-penta-acetat) potpuno se eliminise glomerulskom
filtracijom. Tc 99m MAG3 (merkapto-acetil-triglicin) je zamena za hipuran.,Cr 51 EDTA.

RF spore kinetike su Tc 99m DMSA (di-merkapto-sukcinilna kiselina) sluzi za vizuelizaciju


bubreznog parenhnima vezivanjem za celije tubula.

Page 62 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Dinamske studije podrazumevaju pracenja tranzita RF brze kinetike.

Staticke studije prate distribuciju unetog RF spore kinetike.

Dinamske Studije

Dinamske studije obuhvataju perfuzione i funkcione studije.

1.Perfuzione studije (Perfuziona Scintigrafija Bubrega) je metoda pracenja prvog prolaza RF


kroz aortu i oba bubrega odnosno ilijacnu arteriju i transplantiran bubreg.Procenjujemo
prokrvljenost bubrega (perfuziju).

Indikacije maligni tumori ,zapaljenja bubrega ,avaskularne regije (infarct ,apsces ,cista),
hipoperfuzija (stenoza bubrezne arterije) i otkrivanja disfunkcija transplantata presadjenog
bubrega.

2.Funkcione studije predstavljaju pracenja tranzita RF kroz bubrege i nastavljaju se na


perfuzionu scintigrafiju.Funkcione studije obuhvataju klirens ispitivanja i renografiju.

A. Klirens Ispitivanja ukupni bubrezni klirensi su pokazatelji globalne bubrezne


funkcije.Koristi se odredjivanja klirensa J131/J123 orto-jodo-hipurat (hipuran OJH) je analog
PAH (para-amino-hipurne kiseline).

Klirens metode su metoda kontinuirane infuzije (direktna i indirektna),metoda jednokratnog


ubrizgavanja RF ,merenja opadanja radio-aktivnosti krvi pomocu detektora.

a.Metoda kontinuirane infuzije direktna = radi skupljanja mokrace i odredjivanja zapremine


urina i merenja radio-aktivnosti mokrace i plazme.Indirektna = meri radio-aktivnost cirkulacije
scintilacionim detektorom iznad srca.

b.Metoda jednokratnog ubrizgavanja RF RF je Cr51 EDTA uzimaju se uzorci plazme i meri


brzina iscezavanja RF u vremenu.

c.Metoda merenja opadanja radio-aktivnosti krvi podrazumeva ERPF (effective renal plazma
flow) efektivni bubrezni protok plazme i GFR (glomerular filtration rate) brzina glomerulske
filtracije.

ERPF RF je hipuran jednostavna tehnika pomocu Gama kamere bez uzimanja uzoraka krvi.

GFR RF su TC 99m DTPA (dietil-triamino-penta-acetat) ,Cr 51 EDTA koji se filtrira


glomerulskom filtracijom.Radi se pomocu Gama kamere bez uzimanja uzoraka krvi odredjuje
funkcionalnu akumulaciju RF u svakom bubregu.

Page 63 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
B.Renografija pracenjem kinetike RF odrazava pojedinacnu bubreznu funkciju i daje podatke o
vn avv ii mokrace.

RF Tc 99m MAG3 ,J 123/131 hipuran ,Tc 99m DTPA.

Priprema bolestnika za Renografiju je uzimanja 500ml vode u toku ispitivanja.

Aparati Gama kamera (savremeno) i scintilacioni brojaci iznad regije bubrega.

Radiografska kriva prikazuje dolazak RF putem krvi u bubrege ,sekreciju RF preko bubreznog
parenhima i odlaska RF putem mokrace u besiku.

Indikacije poremecaji bubrezne funkcije ,nefrolitijaza i hidronefroza ,veziko-uretralni refluks ,


nefropatije i bubrezne insuficijencije.

Diurezna renografija (nj modifikacija) omogucuje razlikovanja organske opstrukcije i


funkcione opstrukcije urotrakta.Radi se ubrizgavanjem diuretika tokom renografije Furosemid
u 15min renografskog testa.

Staticke Studije

Staticke studije su dinamska scintigrafija i staticka scintigrafija bubrega.

1.Dinamska scintigrafija bubrega je vizuelna renografija koja prikazuje = pristizanja ,


nakupljanja i odlazenja RF bubreznom kinetikom.

RF J 131/123 hipuran ,Tc 99m DTPA i Tc 99m MAG3

RF se ubrizgava u venu odjednom vn a scintigramima se prikazuju veliki krvni sudovi (30s)pa


parenhim bubrega (2min) i ekskreciju RF (30 min).

2.Staticka scintigrafija bubrega prikazuje gradju bubreznog funkcionlnog parenhima u kome se


RF spore kinetike nakuplja.

Rf Tc 99m DMSA (di-merkapto-sukcinilna kiselina)

Indikacije kortikalni oziljci bubrega i za procenu gradje i funkcije bubrega ,pijelo-nefriticne


infekcije ,hipertenzije i bubrezne insuficijencije ,uro-opstrukcije.

Aparat je Gama kamera.

Nuklearne Metode Ispitivanja Funkcija Presadjenog Bubrega

Page 64 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Kod Transplantacija Bubrega odredjuju se Funkcija bubrega zivog davaoca ,mrtvog davaoca
(kadavera) i funkcija presadjenog burega.

Radi se brzina glomerulske filtracije pomocu Tc 99m DTPA (dietilen-triamino-pentasircetna


kiselina).

Dokazuje se da zivi davaoc ima 2 zdrava bubrega ,da vn avv ima zdrave bubrege ,da
presadjeni bubrezi funkcionisu.

Aparat je Gama kamera.

RF Tc 99m MAG3 (merkapto-acetil-triglicin),Tc 99m DTPA (dietilen-triamino-pentasircetna


kiselina) ,Tc 99m S Koloid ,In 111 obelezeni trombociti ,anti-trombocitna i anti-limfocitna
antitela

Komplikacije Presadjenog Bubrega su Parenhimske i Hirurske.

A.Parenhimske komplikacije su akutna odbacivanja i akutna tubulska nekroza.

Akutna odbacivanja presadjenog bubrega se utvrdjuju biopsijom bubreznog


parenhima.Nuklearna snimanja pokazuju izrazen pad perfuzije presadjenog bubrega.

Akutna tubulska nekroza (ATN) nastaje zbog prolazne ishemije postoperativno i klinicki je
pracena oligurijom.Koristi se Tc 99m DTPA koji prikazuje smanjenu parenhimsku akumulaciju
RF.

B.Hirurske komplikacije su mehanicke prirode vaskularne i uroloske.

Vaskularne komplikacije obuhvataju okluziju bubrezne arterije ili vene.Presadjeni bubreg


prikazuje hladno polje ili klinasti defect u perfuziji (za okluziju grana arterije).

Uroloske komplikacije ekstravazacija mokrace i opstrukcija (prepreka ,hematom i opstrukcija).

RF Tc 99m DTPA (dietilen-triamino-pentasircetna kiselina)

Ekstravazacija mokrace se prikazuje kao toplo polje ,opstrukcija se prikazuje kao prosiren ureter
i pozno punjenje besike.

NUKLEARNA MEDICINA ENDOKRINOLOGIJA

Nuklearne Metode u Ispitivanju Funkcije i Morfologije Stitaste Zlezde

Page 65 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Osnovu Ispitivanja Stitaste zlezde cini njena specificna sposobnost da akumulira neorganski Jod,
vn av organifikuje i ugradjuje u hormone (T3 tri-jod-tironin i T4 tiroksin) koje zatim
izlucuje u cirkulaciju.Brzina akumulacije Joda u stitastoj zlezdi proporcionalna je njenoj
funkciji.Ova saznanja omogucila su primenu radioaktivnih izotopa Joda J131 i J123 u ispitivanju
morfologije i funkcije stitaste zlezde.

Testovi su

1. Test Fiksacije brzina akumulacije radio-aktivnog joda u stitastoj zlezdi


2. Perhloratski Test ispitivanja organskog vezivanja jodida

Test Fiksacije izracunava procenat akumulacije radionuklida u stitastoj zlezdi.

RF najvise se koristi J131 i redje J123 ,99m TcO4. RF se unose per os nate (na gladan trbuh).

Indikacije su Dg subakutnih zapaljenja ,priprema bolestnika sa hipertireodizmom za lecenja


radio-aktivnim jodom ,pracenja efekta tireosupresivne Th ,merenja adekvatnog unosa Joda
hranom.

Kontraindikacije trudnice i dojilje i alergija na jod.

Dg doze radioaktivnog J131 su upakovane u zelatinskim kapsulama.Pre davanja bolestniku meri


se radioaktivnost doza kapsula Gama brojacem 1min.Kapsule se progutaju sa vodom.

Merenja radioaktivnosti stitste zlezde rade se u 1 min ,posle 3h i posle 24h Gama brojacem.

Kod zdravih osoba akumulacija joda u stitastoj zlezdi je 20% za 3h i 45% za 24h.Test Fiksacije
je povisen kod hipertireodizma i smanjen kod hipotireoidizma i subakutnog tireoiditisa.

Perhloratski Test detektuje poremecaj organifikacije joda u stitastoj zlezdi.

Tireociti unose aktivnim transportom Joda i Natrijuma u unutrasnjost celija jodnom vn avv
(natrijum jodni simporter NJS).Posle unosa nastaje oksidacija joda i vezivanja za hormone
stitaste zlezde (T3 i T4).Kalijum i Natrijum Perhlorat blokiraju akumulaciju Joda u stitastoj
zlezdi.

Indikacije Pendrederov sy (gluvoca i struma), Mb.Hasimoto (limfocitni tireoiditis),hipotireoza


novorodjenceta.

Bolestniku se daje J131 per os zatim se mere radioaktivnost stitaste zlezde za 1h (Test Fiksacije)
za 1h bolestnik dobija 1g perhlorata per os ili 200mg i.v.Kod zdravih osoba RA opada do 10% za
2h i kod bolestnika pad je veci od 10% - poremecaj organifikacije joda.

Scintigrafija Stitaste Zlezde

Page 66 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Scintigrafija je metoda vizualizacije funkcionalne sposobnosti tkiva stitaste zlezde.Fizioloska
osnova testa je sposobnost zlezdanog tkiva tireocita da akumuliraju jod.

RF Tc 99m Pertehnetat (za procenu funkcije jodne pumpe NJS),izotopi Joda J 123 i
J131 , Tl 201 (talijum kod Th tireoidnim hormonima),Tc99m MIBI (Hexakis 2 methoxy-2
isobutyl isonitril) i Tc 99m Tetrofosmin (za detekciju metastaza tumora stitne zlezde).

Tehnecijum se akumulira u tireocitima jodnom vn avv ,ali se ne ugradjuje u hormone stitaste


zlezde T3 i T4 (ne organifikuje se).Za scintigrafiju najvise se koristi Tc 99m Pertehnetat.

Indikacije solitarni nodus stitaste zlezde ,kompresija disajnih puteva predela vrata ,
preoperativna priprema za stitastu zlezdu ,stanja posle tireodektomije ,urodjene anomalije.

Tc 99m Pertehnetat se daje i.v i snima se posle 30 min.Izotopi Joda se daju per os i snima se za
4h (J123) ili za 24h (J131).Posle snimanja pacijenti piju vodu.

Aparat je Gama kamera.

Na scintigramu se dobija 2D slika odraz funkcionalne sposobnosti tkiva stitaste zlezde oblik
stitaste zlezde podseca na leptira = cija su krila lobusi zlezde i trup je istmus zlezde.Desni lobus
st.zlezde je veci od levog.

Nodusi stitne zlezde mogu da budu funkcioni normo-hormonski topli nodus ,


hiperfunkcionalni vruc nodus ,hipofunkcioni hladni nodus.Polinodozna stitasta zlezda se
prikazuje nehomogeno mrljasto.

Kod dece nalazimo atireozu (odsutna stitasta zlezda),ageneziju lobusa zlezde ,ektopija
zlezdanog tkiva.

Medulski Karcinom Stitaste Zlezde

Medulski Karcinom Stitaste Zlezde potice od zrelih parafolikulskih C celija i predstavlja


10% svih tumora stitaste zlezde.Medulki Karcinom stitaste zlezde luci vn avv Kalcitonin.

RF Tc 99m V DMSA (di-merkapto-sukcinilna kiselina) samo celije tumora akumuliraju


Tc 99m DMSA.

Scintigrafija citavog tela se radi 30 min ,2h ,4h ,6h od i.v ubrizgavanja RF.Uocavaju se
intenzivna akumulacija RF u predelu stitaste zlezde i metastaze (regionalne i udaljene).

Scintigrafija Para-Tireoidnih Zlezda

Page 67 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Povecana sekrecija Para-tireoidnog hormona je posledica adenoma ,hiperplazije ili carcinoma
Para-tireoidnih (PT) zlezda.Hiperplazija se javlja u sklopu MEN i i MEN II (multiple endocrine
neoplazije).

Lecenje se sastoji u hirurskom uklanjanju PT zlezda sto iziskuje njihovo precizno


preoperativno lokalizovanje.

Scintigrafija je metoda vizualizacije morgoloski i funkcionalno izmenjenih PT zlezda.

Indikacije hiperkalcemije.

Kontraindikacije trudnoca i laktacija.

RF kombinovana i.v primena Tc 99m Pertehnetata (99m TcO4) i Talijum hlorida (201
TlCl) ,Tc 99m MIBI (metoksi-izo-butil-izonitril)

Prvo se uradi staticka scintigrafija stitne zlezde pomocu Tc 99m Pertehnetata pa se i.v ubacuje
talijum hlorid od zbirne slike talijum-hlorida oduzma se slika tehnecijum pertehnetata.

Adenom PT zlezda je ovalna zona intezivne akumulacije RF ,Hiperplazija PT zlezda su


neravne i nepravilne ivice.

Scintigrafija Tumora Srzi Nadbubreznih Zlezda Neuroektoderma

Tumori neuroektoderma i srzi nabubrega poticu od = neuralnog grebena.

Tumori neuroektoderma su feohromocitom ,neuroblastom ,paragangliom ,ganglioneurom.

RF J 123/J 131 MIBG (meta-jod-benzil-gvanidin) slican je noradrenalinu i gvanetidinu.RF


se aktivnim transportom preuzima u celije simpatickih neurona i celije tumora simpatickih
neurona.RF se aplikuje i.v i scintigrafska snimanja se obave 2-3 dana kasnije.

Priprema bolestnika zahteva farmakolosku blokadu aktivnosti stitaste zlezde zbog Joda u RF
benzilgvanidinu = bolestnik uzima 3x10 kapi Lugolovog rastvora (5% jod + 10% Kalijum-Jodid
rastvoreni u vodi) 4 dana pre davanja RF.

Aparat je Gama kamera i SPECT.

Primarna lokacija neuroketodermnih tumora je atipicna adrenalna i ekstra-adrenalna pa se


scintigrafski snima cello telo.Prikazuju se kod zdravih osoba nakupljanja RF benzilgvanidina
u pljuvacnim zledama ,bazama pluca ,srcanom misicu ,jetri i slezini ,mokracnoj besici i kolonu.
Primarni vn avv i metastaze neurektoderma prikazuju intezivne akumulacije RF.

Feohromocitom nalazi se kod 10% osoba sa povisenim krvnim pritiskom.85% tumora


feohromocitoma je primarno u nadbubreznim zledama i ostatak u simpatickim nervima.
Page 68 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Feohromocitom je benigan ili maligan.Javlja se u sklopu MEN I i MEN II.Prikazuje intezivnu
akumulaciju RF.

Neuroblastom kod dece se javlja prikazuje intezivnu akumulaciju RF.Kod tih bolestnika su
povisene vrednosti neuron-specificne enolaze (NSE) u serumu ,vanillin-bademove kiseline
(VMA) i homovanilne kiseline (HVA) u mokraci.

Scintigrafija Neuro-Endokrinih Tumora sa Somato-Statinskim Receptorima

Neuro-Endokrini tumori imaju visoku gustinu somato-statinskih receptora.Takodje neki drugi


tumori imaju somato-statinske receptore = meninegeomi ,tumori mozga ,limfomi ,karcinomi
bubrega ,dojke i pluca.

Somato-statin je inhibitorni neuropeptid od 14 aminokiselina smanjuje neuro-transmisiju


,sekreciju hormona rasta ,TSH ,stvaranja HCL zeludca ,peristaltiku digestivnog trakta ,sekreciju
pankreasnih enzima i insulin i glukagona.

Indikacije neuroendokrini tumori sa somatostatinskim receptorima = feohromocitom ,


neuroblastom, paragangliom ,ganglioneurom pa gastro-pankreasni tumori (karcinoid ,
gastrinom ,insulinom ,glukagonom ,VIP-om),vn avv hipofize ,medularni karcinom stitaste
zlezde ,karcinom sitnih celija pluca ,Merkelov karcinom ;drugi tumori karcinom dojke ,
melanoma ,limfom ,karcinom prostate ,karcinom pluca,sarkom ,karcinom bubrega ,karcinom
stitaste zlezde ,astrocitom i meningeom.

RF oktreotid ,J123 Tyr-3 oktreotid ,In 111 pentetreotid (konjugat DTPA dietil-tri-amino-
penta sircetne kiseline + oktreotida) = OctreoScan se ekskretuje bubrezima ,Tc 99m Tektrotid
daje se i.v.

Aparat je Gama kamera i SPECT. Priprema je dobra hidriranost 2 dana.

Fiziolosko nakupljanja RF prisutna su u jetri ,slezini ,bubrezima i mokracnoj besici.


Scintigrafija tela otkriva tumore i matastaze.

PET Tehnika Neuro-Endokrinih Tumora

RF pozitronski emiteri su 18 FDG ,C11 metionin ,C11 5-HTP (hydroxyl-tryptophan),I


DOPA ,metomidat ,Ga68 analozi somatostatina (DOTA-TOC i DOTA-NOC).

Radionuklidna Th Neuronedokrinih Tumora sa Somatostatinskim Receptorima


primenjuju se analozi somato-statina = In111 DTPA oktreotida ,Y90 DOTATOC ,Y90
DOTATATE (za vece tumore) i Lu 177 DOTATATE (za manje tumore).

NUKLEARNA MEDICINA HEMATOLOGIJA

Page 69 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Odredjivanja Zapremina Krvi ,Plazme i Eritrocita

Metoda Odredjivanja Zapremina Krvi ,Plazme i Eritrocita zasniva se na principu Dilucije radio-
aktivnog obelezivaca (obelezivac unet u krvotok se ravnomerno rasporedjuje u cirkulaciji).

RF Za obelezavanja plazme koriste se J 131/ J 125 Humani Serusmki Albumin (HSA) ;Za
obelezavanja eritrocita koriste se Cr 51 hromat i Tc 99m Pertehnetat.

Zapremina krvi odredjuje se obelezavanjem plazme ili eritrocita ili oba pomocu radionuklida.

Indikacija zapremina eritrocita razlikuje prave od laznih poliglobulija.Lazne poliglobulije


nastaju zbog povecanog hematokrita usled smanjene zapremine plazme.

Odredjivanja Duzine Zivota i Mesta Razgradnje Eritrocita

Eritrociti obelezeni radio-aktivnim hromom ostaju vezani za hemoglobin sve do razgradnje tim
nacinom se prati duzina zivota eritrocita u perifernoj krvi.Poluzivot obelezenih eritrocita kod
zdravih osoba iznosi 31-34 dana i puni zivot eritrocita je do 100-120 dana.

RF Cr 51 obelezeni eritrociti

Posle i.v ubrizgavanja RF uzorci krvi se uzimaju svakog 2 dana.

Indikacije hemolizne anemije (skracen poluzivot eritrocita ispod 24 dana)

Mesto razgradnje eritrocita se registruje spoljnjim merenjem aktivnosti iznad slezine ,jetre i
srca.Eritrociti se razgradjuju u slezini.

Odredjivanja Zivota Trombocita

Trombociti normalno ucestuvuju u hemostazi i stvaranju koaguluma.

RF Cr 51 NaCr (natrijum-hromat) obelezeni trombociti i In 111 oksinat obelezeni


trombociti

Aparat je Gama kamera.

Normalan vek trombocita je 7-13 dana i mesto razgradnje obavlja se u jetri i slezini.

Indikacije dg trombocitopenija

Ispitivanja Kinetike Gvozdja

Ferokinetika je ispitivanja unutrasnjeg ciklusa gvozdja od trenutka njegovog i.v davanja.

RF Fe 59 obelezena plazma (istog bolestnika)

Page 70 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Posle uzimanja obelezena plazma se i.v vraca bolestniku gvozdje vezano za belancevinu
transferin se prenosi u kostanu srz gde se ugradjuje u hemoglobin eritrocita i koji dospevaju u
krvotok. Posle razgradnje eritrocita u slezini manji deo gvozdja se izlucuje iz tela i veci deo
opet ulazi u plazmu i obnavlja kretanja = Huffov model.

Indikacije anemije ,hemolizna anemija i ekstramedularna eritropoeza .

Efektivnost Eritropoeze 10-14 dana se normalno ugradi u hemoglobin 80% i.v unetog gvozdja.
Kod hemolizne anemije je smanjeno ugradjivanje gvozdja u eritrocite posle 10 dana.Kod
sideropenijskih anemija je povecana produkcija eritrocita i ugradjivanja gvozdja u hemoglobin.

Ispitivanja Apsorbcije Vitamina B12 (vidi gastroenterologiju)

Dijagnostika Obolenja Kostne Srzi

Klinicki se koristi najcesce biopsija kostne srzi.Scintigrafija kostne srzi daje uvid u za cello telo.

RF koriste se 2 grupe supstanci = (Fe 52 / Fe 59 /In 111) vezani za transferin ;Tc 99m
Sumpor koloid ;Prva grupa obelezivaca se nagomilva u kostnoj srzi aktivnom eritropoezom i
2 grupu obelezivaca fagocituju celije RES.

Kod zdravih osoba se prikazuju kostna srz aksijalnog vn avv i ,proksimalne trecine humerusa
i femura ,dok se kod dece vide duge kosti extremiteta.

Indikacije aplasticna anemija ,perniciozna anemija ,policitemija rubra vera ,leukemije i


limfomi.Sken kostne srzi se tumaci uz ostale klinicke i laboratorijske nalaze.

Scintigrafija Slezine

Scintigrafija Slezine se znasniva na sposobnosti celija RES da fagocituju strane cestice iz


cirkulacije snima se istovremeno sa jetrom.

RF Tc 99m S koloid ,Tc 99m Sn koloid kojim se obelezavaju eritrociti.RF se ubrizgavaju


i.v.

Indikacije anomalije slezine ,tumori abdomena ,povrede ,fokalne promene (apsces ,hematom ,
ciste ,neoplazme metastaze ,vn avv i ,sarkom) ,leukemije ,limfomi ,policitemija ,portna
hipertenzija ,infektivna obolenja (mononukleoza),maligne bolesti ,anemija srpastih celija ,rupture
slezine.

Patoloski nalaz su smanjena i uvecana slezina i hladna polja hipofiksacije klinasti defekti
(fokalne promene) i akcesorna slezina.Slezina je smanjena kod anemije srpastih celija i
zracenja.Uvecana slezina je kod leukemija i limfoma i policitemija i infektivnih obolenja
(mononukleoza).

Page 71 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Vizuelna Dijagnostika Limfoma

Limfomi su maligni tumori limfocita i histiocita koji najcesce nastaju u limfnim cvorovima i
redje u drugim organima.

Vrste limfoma: Hodgkinov limfom (HL) i Nehockinski limfomi (NHL).HL se javlja u


medijatinumu nodalno i retko ekstranodalno.NHL tu su ceste vanzlezdane lokalizacije.

RF Ga 67 vn avv (ubrizgava se i.v) ,Tl 201 hlorid ,Tc 99m MIBI (Hexakis 2
methoxy-2 isobutyl isonitril)

Aparat je SPECT.

Fiziolosko nakupljanje Ga 67 citrata u jetri ,slezini ,skeletu ,pljuvacnim i suznim zlezdama ,


dojkama zena ,bubrezima i mokracna besika (renelana ekskrecija RF).

NHL imaju somatostatinske receptore.

Za PET dijagnostiku se koriste F18 FDG (fluoro-2-deoksi-glukoza),C11 MET (metionin


amino-kiselina) odredjuje stadijum bolesti.Celije limfoma se prikazuju kao vruce zone
nakupjanja RF.

NUKLEARNA MEDICINA ONKOLOGIJA

Nuklearna Medicina primenjuje RF sa afinitetom za tumorska tkiva za Dg i Th.

Dijagnosticke Metode Nuklearne Onkologije

Dijagnosticke metode su in vivo (scintigrafske i SPECT i PET tehnike) i in vitro odredjivanja


tumorskih markera.

Indikacije dg benignih i malignih tumora ,otkrivanja metastaza i recidiva ,utvrdjivanja stepena


maligniteta (staging) ,efikasnosti hemio i radio Th.

1.Scintigrafske i SPECT Metode koriste se RF gama emiteri dati i.v

RF Tc 99m ,In 111 ,J 123 ,Ga 67 ,Tl 201 ; RF se akumuliraju u tumorima pa se prikazuju u
vidu toplih polja scintigrafski i SPECT (snimanja celog tela).

Page 72 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Nespecificni RF: Ga 67 citrate ima afinitet tumorska tkiva i zapaljenska ognjista (nakuplja se u
lizozomima celija).Tl 99m V DMS (di-merkaptosukcinat) akumulira se u mitohondrijama
celija.Tc 99m difosfonati za tumore kostiju ;Tc 99m MIBI (2 metoksi izobutil izonitril)
nakupljaju se u zonma povecanog metabolizma.J123 JAZA (jodazomicin-arabinozid)
utvrdjuje rezistenciju tumora na radioTh marker hipoksije.J131 jodid za metastaze
carcinoma tireoideje.J123/J131 MJBG (meta-jod-benzil-gvanidin) za dg tumora nervnog
grebena. J123 JBZM (jod-benzamid) je RF koji se vezuje za melanin.Tc 99m HIDA (vn

Page 73 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
avv i imuno-di-sircetne kiseline) za tumore hepatocita.In 111/Tc 99m pente-treotid je analog
somatostatina. J123-VIP (vazoaktivni-intestinalni-peptid) za dg crevnih tumora.J123 estradiol
za dg tumora sa estrogenim receptorima.Se75/J131 MNH (vn av-19-norholesterol) za tumore
korteksa nadbubreznih zlezda.

2.PET metode

RF F 18 FDG (fluoro-deoksi-glukoza)/C 11 metionin /C11 acetat ,obelezeni radiofarmaci


se ubrizgavaju i.v

F18 FDG tumorska tkiva povecano koriste glukozu pa se FDG intezivno nakuplja ,medjutim
metabolizam glukoze takodje je povecan u zapaljenskim tkivima; FDG se koristi za dg tumora
glave vn avv ,limfoma ,melanoma ,carcinoma dojke ,pluca ,jetre ,jajnika i kolorektalnih vn
avv ii.

C11 metionin za dg = tumora mozga ,carcinoma prostate i ovarijuma ,ca dojke ,sarcoma ,
adenoma paratireoideje

C11 acetat za dg tumora mozga ,hepatocelularnog ca ,ca bubrega ,besike i prostate (gde
primena FDG ima ogranicenja)

Specificni RF dg (PET tehnike) = F18 FMISO (fluoro-mizon-idazol) za tu hipoksiju ,F18


FLT (fluoro-3-deoksi-timidin) za celijsku proliferaciju ,C11 holing za vn avv kinazu.

Za th tumora se koristi F18 5 fluorouracil.

3.Metode Onkoloske Hirurgije ogledaju se u saradnji onkoloskih hirurga i specijalsita


nuklearne medicine = radi poboljsanja rezultata hirurskog lecenja.Primenjuju se preoprativna i
intraoperativna detekcija Sentinel limfnog nodusa (sentinel = cuvar).Sentinel nodusi se vade i
pregledaju Pato-Histoloski ex tempore utvrdjuju obim hirurske operacije (radikalna ili
delimicna resekcija). Primena je za karcinome dojke ,digestivnog trakta ,maligne melanoma i pri
operacijama parastitnih zlezda.

RF Tc 99m koloid (nano-koloid) ,Tl 201 hlorid ,Tc 99m MIBI (Hexakis 2 methoxy-2
isobutyl isonitril) ,Tc 99m tetrofosmin.

Terapijske Metode Nuklearne Onkologije

Terapija u Nuklearnoj Onkologiji zasniva se na akumulaciji RF u tumorskom tkivu koje


omogucava zracenja i destrukciju tumora pomocu korpuskularnog zracenja ( i ).

RF za Radio-Nuklidnu Th se koriste: J 131 ,P 32 ,Y 90 ,Sr 89 ,Re 186 ,Sm 153 ,Cu 67. RF se
primenjuju putem infuzija u velikim dozama.J131 lipiodol ,Y 90 mikrosfere primenjuju se

Page 74 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
arterijski ,intrakavitarno u supljine (pleure ,peritoneuma ,perikarda ,cerebrospinalne prostore ,
cisticne tumore) i u tkiva solidnih tumora P 32 koloid (za hepatome i karcinome pankreasa).

Metode Odredjivanja Tumorskih Markera

Tumorski markeri se odredjuju in vitro radioimunoloskim RIA i imunoradiometrijskim


metodama IRMA.

Tumorski markeri su supstance cija povecana koncentracija u serumu i telesnim tecnostima


ukazuje na prisustvo malignog tumora.

Vrste tumorskih markera su:

1. onko-fetalni antigeni
2. tumor udruzeni antigeni
3. hormoni
4. enzimi
5. proteini plazme

Idealan Tu marker ima visoku senzitivnost (rane faze bolesti)specificnost za vrstu tumora
,zavisnost od broja tu celija ,jednostavnost odredjivanja.Za sada nema idealnih Tu markera.Tu
marker ne moze sa sigurnoscu da potvrdi ili odbaci prisustvo Tu = vec se tumaci u sklopu
drugih klinickih i labaratorijskih nalaza.Tu vn avv se koriste za utvrdjivanja recidiva i
metastaza Tu i efekte primenjene Th.
Page 75 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Page 76 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Page 77 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
NUKLEARNA MEDICINA OSTEOLOGIJA

Scintigrafija kostiju ima znacaj u klinickoj onkologiji.

RF Tc 99m MDP (metilen di fosfonat),Tc 99m DPD (dikarboksi-propan-difosfonat),Tc 99m


HEDP (hidroksi-etilen-difosfonat),Tc 99m HMDP (hidroksi-metilen-di-fosfonat); Osteofilni RF
se vezuju za kalcijum kristale hidroksiapatita u kostima. RF se veze u kostima i ostatak izluci
iz tela glomerulskom filtracijom.

Indikacije procena staging maligniteta i prisustva metastaza u kostima ,u planiranju terapije i


za dg bolova u kostima.

Aparat je Gama kamera.Priprema je uzimanje tecnosti pre i posle ubrizgavanja osteofilnih RF.

Radi se scintigrafija celog tela u AP i PA projektcijama.

Kod zdravih osoba prikazuju se = kosti lobanje ,grudna kost i kosti ramena ,vrhovi lopatica ,
kicmeni prsljenovi ,kosti karlice i kukova.

Pojacana vezivanja osteofilnih RF osteoblastne metastaze i zapaljenska promene ,hladna polja


slabog vezivanja RF (foton-penicne zone) kod nekroze kostiju ,liticke metastaze i multipli
mijelom; Promene mogu da budu pojedinacne i visestruke.

NUKLEARNA MEDICINA INFEKCIJE I INFLAMACIJE

Infekcije se Dg in vivo.

Standardne Scintigrafske Metode

Inflamacije se isto mogu Dg pomocu UZ/CT/NMR.Aparati su Gama kamera i SPECT.

Indikacije febrilna stanja nepoznate etiologije za otkrivanja skrivenih zapaljenskih zarista.

Inflamacije (zapaljenska zarista) se prikazuju kao topla polja zone povecanih vezivanja RF.

Scintigrafiija su leukoscintigrafija i imunoscintigrafija i ostale metode.

1.Leukoscintigrafija koristi obelezene vn avv ii i limfocite.

RF In 111 oksin/tropolon ,Tc 99m HMPAO (heksa-metil-propilen-amin-oksim) obelezeni


leukociti ;In 111 oksin/tropolon obelezeni limfociti ;RF su gama emiteri. Posle obelezavanja
RF se vracaju i.v.

RF se akumuliraju u zapaljenskim lezijama putem dijapedeze i hemotakse i vezuju se u jetri ,


slezini i plucima.

Page 78 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Indikacije obelezeni leukociti su za = febrilna stanja nepoznate etiologije ,infekcije i
inflamacije organa ,ugradjene proteze i transplantati.Obelezeni limfociti su za dg autoimunih
obolenja i reakcije odbacivanja transplantata.

2.Imunoscintigrafija koristi obelezena monoklonska antitela (MoAt) koja se vezuju za antigene


epitope leukocita.

RF Tc99m antigranulocitna MoAt ,Tc 99m antilimfocitna MoAt

Indikacije antigranulocitna MoAt su za = infekcije i inflamacije mekih tkiva ,apendicitisi ,


apsces ,osteomijelitis ,proteze i transplantati; antilimfocitna MoAt su za autoimuna obolenja i
reakcije odbacivanja transplantata.

3.Ostale scintigrafske metode koriste nespecificne RF za zapaljenska zarista

RF Ga 67 vn avv ,In 111 /Tc 99m HIG (humani vn avv globulin) ,Tc 99m nano-
koloid , Tc 99m ciprocinal (Antibiotik) ,In 111/J123 pentetreotid (konjugat oktreotida) ,Tc 99m
/J123 citokini (interleukini) ,obelezeni lipozomi ,glutation i system avidin-biotin.

Ga citrate ima afinitet za zapaljenska zarista (preuzimaju ga bakterije i leukociti i makrofagi)


i tumore ,za febrilna stanja nepoznatog porekla ,osteomijelitisa ,HIV infekcija i aktivne TBC.

Tc 99m nano-koloid preuzimaju makrofagi za dg reumatoidnog artritisa.

Tc 99m ciprocinal (Antibiotik) se akumulise u bakterijama.

In 111/J123 pentetreotid (konjugat oktreotida) za autoimuna oboljenja

PET Metode

RF F18 FDG (fluoro-deoksi-glukoza) se akumulira pojacano u zapaljenskim zaristima

Akutna i hronicna zapaljenja se prikazuju kao topla polja.

NUKLEARNA MEDICINA TERAPIJSKA

Primena radio-aktivnih lekova = zasniva se na akumulaciji u ciljnom tkivu i radijacionom


ostecenju celija.Efekat Radijacije je prestanak funkcije ozracenih celija ili nekroza celija.

Terapija Nuklearne medicine je brahi-radioTh koja je = selektivna (ozracuje najvise obolelo


tkivo ili organ) ,interna (radioaktivni lek se unosi u organizam) i metabolicka (RA lek ucestvuje
u metabolizmu ciljnih tkiva).RA lekovi se unose u organizam bolestnika per os ,i.v putem ili
intrakavitarno (u telestne supljine).

Page 79 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Efikasnost RA lekova zavisi od akumulacije u ciljnom tkivu ,vrste zracnih cestica RA leka (
ili ),vremena poluraspada RA leka ,osetljivosti ciljnog tkiva na jonizujuce zracenje.

Th RA lekovima se vrsi ambulantno i redje za vece doze RA lekova je potrebna hospitalizacija.


Nulearna Th se najvise primenjuje za lecenja bolesti stitne zlezde.

Th Benignih Bolesti Stitaste Zlezde

Primenjuje se RA Jod za lecenja hipertireoidizma kod = Gravesove bolesti ,polinodozna toksicna


struma i hiperfunckijski nodus (Plummerova bolest).Gravesova bolest je najcesca.

Laboratorija pokazuje = povecanja tireoidnih hormona T3 (tri-jodtironin) i T4 (tiroksin) uz


suprimovan nivo TSH.

Primena RA Joda u Th zasniva se na selektivnoj akumulaciji joda u stitastoj zlezdi (aktivnim


preuzimanjem natrijuma i joda od strane tireocita jodnom pompom natrijum jodidnim
simporterom NJS).Za lecenja svih oblika hipertireidizma se koristi iskljucivo J131 u vidu
natrijum-jodida (emituje cestice i -zrake) sa vremenom poluraspada 8 dana.Cilj Th je
smanjanja funkcije stitaste zlezde i nastanak eu-metabolickog stanja.

Pre Th priprema podrazumeva Test Fiksacije sa J 131 kod svih bolestnika.Pre Th priprema
zahteva eu-metabolicko stanje = primenom tireosupresivnih lekova.Th dozu J131 bolestnik pije
sa vodom nate (na gladan trbuh).

Efekat Th se procenjuje laboratorijski prema nivou hormona T3 i T4 i TSH u serumu.

Nezeljeni efekti Th su pogorsanja egzoftalmusa ,bol stitne zlezde ,trajna hipotireoza.

Th Malignih Bolesti Stitaste Zlezde

Terapija izbora malignih tumora stitaste zlezde je hirurska operacija.Kada posle operacije ostane
tkivo zlezde ili su prisutne metastaze opravdana je primena radio-aktivnog J131.Cilj Th je
unistenja preostalog zlezdanog tkiva i metastaza stitaste zlezde (za papilarne i folikularne
karcinome).Th se vrsi u bolnici.

RF J 131

Priprema bolestnika je smanjen unos kuhinjske soli i scintigrafija citavog vn avv i AP/PA sa
J131 radi detekcije metastaza.Th doza J131 u vidu natrijum-jodida se daje per os.

Th Tumora Hromofinog Tkiva

RF J131 MIBG (meta-jod-benzil-gvanidin) analog noradrenalina daje se i.v

Page 80 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Tu Hromafinog tkiva (neuralnog grebena) su karcinoidi ,neuroblastom ,feohromocitom ,
paragangliom i medulski karcinom stitaste zlezde.

Cilj Th je = produzetak zivota bolestnika ,smanjenja tumora i mogucnost hirurske operacije.

Priprema je supresija stitaste zlezde rastvorom KJ (kalijum-jodida) i kontrola krvnog pritiska i


uzimanja tecnosti i kontrola krvne slike.Nekad se daju lekovi antihipertenzivi.

3 i 5 dana do davanja RF radi se scintigrafija celog tela u AP/PA projekcijama.

Th Tumora sa Somatostatinskim Receptorima (Nuklearna Endokrinologija)

Th Inflamatorno-Degenerativnih Promena u Zglobovima

Sinovia je opna oko zglobova ciji secret podmazuje zglobne povrsine.Kod reumatskih i
degenerativnih bolesti dolazi do = infiltracije limfocitima ,hiperemije sinovije ,stvaranja izliva i
fibroze zgloba sto izaziva bolove i otezava pokrete.

Th podrazumeva unos RA leka u zglobni proctor ,ozrcivanja sinovije i zglobnih povrsina i


destrukcija fibroznih promena.Ishod Th je prestanak tegoba.Th RA lekom se primenjuje kod
bolestnika gde kortikosteroidi ne daju prestanak tegoba.

RF Y 90 (itrijum),P32 (fosfor) ,Dy 165 (disprozijum),Ho 166 (holmijum),Re 186 (renijum)


emituju -cestice.

Indikacije reumatoidni arthritis ,sinovitis ,artroze kod hemofilje ,Bekerova cista i poliartroza
malih zglobova sake.

Priprema RTG snimak zgloba ili UZ/NMR zgloba.Radi se kontrola KKS.

Posle ubrizgavanja RA leka u zglob kroz istu iglu se ubacuju lokalni anestetik i koritikosteroid
i zatim se zglob imobilise 3 dana.Th je ambulantna.Komplikacija je septicki arthritis.

Th Bola u Kostima Metastaza Malignih Tumora

Dominantan symptom malignih bolesti je hronican intezivan bol.Uzrok bola su metastaze u


kostima od malignih tumora (prostate ,dojke ,pluca,bubrega ,mokracne besike ,kolona ,stitaste
zlezde).U onkologiji se za smanjivanja bolova koriste = terapija opijatima ,hormonska i zracna
Th.Th opijatima izaziva zavisnost ,hormonska th je kratka ,zracna th izaziva radijacionu bolest.

Radionuklidi se nakupljaju u metastazama vise nego u zdravoj kosti sa izazivanjem radijacionog


efekta.

RF dugoziveci (T duze od 5 dana) = Sr 89 (stroncijum) ,P 32 (fosfor) ,Sn 11 (kalaj) ;


kratkoziveci (T krace od 5 dana) Sm 153 (samarijum) ,Re 186 (renijum);
Page 81 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Kontraindikacije trudnoca i laktacija i hemioterapija.

U primeni su P32 ortofosfat ,Sr 89 hlorid (analog kalcijuma),Re 186 HEDP (hidroksi-metilen-
di-fosfonat) se nakuplja u metastazama i kostima pri cemu omogucava scintigrafiju vn avv
i ,Sm 153 EDTMP (etilen-diamino-tetra-metilen-fosfonat) ,Sn 117m DTPA (dietilen-
triamino-penta-acetat) za osteoblastne metastaze.

U Th radionuklidima nastaje depresija kostne srzi pancitopenija (oporavak je za 2 meseca uz


kontrolu KKS).Prestanak bola traje 6 meseci.Th radionuklidima se daje u odmaklim stadijumima
bolesti.

Urgentna i Pedijatrijska Nuklearna Medicina tu se primenjuju druge tehnike za Dg i


Th = pregled ,laboratorija ,drugi aparati = Rtg ,CT ,UZ ,NMR ,EKG.Kod dece je zabranjena
primena radionuklida Nuklearne Medicine (ne radi se).

LECENJA UNESENIH ZRACENJA TELA

Zbivanja Unesenih Zracenja u Telo: Razlicite zracne materije i cestice mogu da se unesu u telo
putem hrane ,vode ,udisanjem i lekova.Te zracne cestice ( i ) selektivno odlaze u odredjena
tkiva gde izazivaju Efekte Radijacije prestanak funkcije ozracenih celija ili nekrozu celija.Kao
kasne posledice radijacije nastaju oziljavanja i priraslice tih tkiva.Zadrzavanja zracnih cestica
dovodi do potpunog unistenja organa dok su drugi organi bez zracnih cestica zdravi. Redje neke
zracne materije mogu da odlaze u citavo telo ili vise organa pri cemu dolazi do gasenja zivota
osobe.Gasenja zivota te osobe prethodno prate progresivna unistenja funkcije i structure organa u
sklopu radijacione bolesti.Kada zracne materije odlaze u cello telo nastaje radijaciona bolest
uzrokovana zracnim cesticama ( i ).

Zivot Zracnih Cestica/Fotona: Zivot -cestica je nekoliko godina (uopste se ne ponistavaju


osim pri interakcijama okruzeni sa magnetima) zbog cega se nazivaju roditelji radio-aktivne
porodice.Zivot -cestica je nekoliko casova kada se ponistavaju (gubitkom energija pri
interakcijama sa materijom = predaju energiju materiji kroz koju prolaze koja se 99% pretvara u
toplotu) mogu da budu roditelji zracnih fotona ( i X zraka) ili potomci cestica u radio-
aktivnoj porodici.Zivot Zracnih Fotona ( i X zraka) je kratak (1 sekunda) kada se ponistavaju
(nestaju) zbog cega se nazivaju potomci radio-aktivne porodice.

Sposobnost Jonizacije Materije/Tkiva : cestice imaju najvecu moc jonizacije (100 000
jonskih parova),zatim cestice (100 jonskih parova) i na kraju zracni fotoni x i (1 jonski par).

Unesena Zracenja Tela lece se ispiranjima odredjenih organa od magnetisanih zracnih cestica
( i ).Pre Ispiranja zracnih cestica utvrdjujemo koji organi zrace u telu Aparatima Nuklearne

Page 82 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Medicine.Detekcija zracnih cestica u organima se obavlja Aparatima Nuklearne Medicine za
cello telo.

Aparati za spoljnju detekciju zracenja iz tela su: Scintilacioni brojaci (sa i bez kolimatora =
olovnih oklopa), Gajger-Milerovi brojaci ,Gama scintilaciona kamera (daju vizuelni prikaz
organa koji se snima), Emisiona Kompjuterizovana Tomografija ECT = sa 2 podtipa SPECT
(emisiona tomografija pojedinacnim fotonima = single foton emission computed tomography) i
PET (pozitronska emisiona tomografija positron emission tomography) sa 2 uredjaja =
Standardni PET skener i Hibridni PET/CT skeneri (spojeni su PET i CT uredjaji u 1 model).

Tehnika Plasticne Hirurgije Ponistavanja Zracnih Cestica Tkiva/Tela: zracenja


radioaktivnost su elektromagnetni talasi zracni fotoni ( i x) i magnetisane zracne cestice
( i ) te cestice se krecu haoticno u vidu = Musica letecih u vazduhu.Postupak br 1
resenja za zracne cestice su Magnetno Polje Snazno ta snazna magnetna polja trenutno
ponistavaju zracenja negativnim polom magneta (ka kom prilazi drugi magnet zracna
cestica nj pozitivnim polom). To je jedno od prvih resenja za zracne cestice u telu i tkivima
(trenutna ponistenja zracenja zracnih cestica celog tela = snaznim magnetinim poljem) unetih
cesto putem hrane/vode.Ali to je tek privremeno resenje za zracne cestice spoljnje magnetno
polje. Postupak br 2 Nuklearnim Aparatima Detektorima se odredjuje koji organ i tkivo
ima zracne cestice u ta tkiva se ubacuju = mrvljeni magneti rastvoreni sa vodom Pn a
ostaju dozivotno dok ponistavaju zracenja zracnih cestica (stvaraju prirodnu branu oko
magnetisanih zracnih cestica) trajnija resenja za zracenja obzirom da zracenja = blokiraju
papir i tanke folije aluminijuma (izum inzenjera = trenutna ponistenja zracenja cestica su
magneti).Vrste magneta su = prirodni vn avv ii vestacki magneti (koji se rastvaraju u vodi).
Anodna elektricna voda = ponistava zracne fotone trenutno.Potupak broj 3 za tkiva u kojima
se nalaze vn avv ii zracne cestice su ispiranja rastvorima gvozdja nekoliko dana = pa se
rastvoreni magneti mrvljeni koji su vezali zracne cestice lepe za gvozdje i izbacuju iz tkiva
zracne cestice i (ostalo gvozdje u tkivima = smanjuje preostala zracenja).Postupak br 4 -
posle ispiranja gvozdjem = na kraju tkiva se isperu Anodnom vodom Tehnika Plasticne
Hirurgije Ponistavanja Zracnih Cestica Tkiva/Tela. Postupak br 5 Tkiva gde se nalaze
zracne cestice se prozima vezivnim tkivom (gubis organ tela anatomski/funkcionalno) i zatim
moze da nastane tumor.Gde su tkiva i organi unisteni = moze da se uradi transplantacija
(ukoliko je zivotno ugrozen bolestnik) ili regeneracija oziljatog tkiva potkoznim maticnim
celijama iste osobe.Za mozak zive/mrtve osobe = uvek rade ispiranja tehnikom plasticne
hirurgije.Zracne cestice i su kao luster koji sija svetli = zracne fotone decenijama (dok
nestane struje).U vazduhu i tecnostima se zracne cestice ponasaju kao = Musice Letece (haoticna
kretanja).Potupak br 6 ukoliko su ozracena tkiva cevovodi bronhije/creva/zenske
genitalije = rade se ispiranja sapunicom ,zatim rastvorenim magnetima ,rastvorima gvozdja i
anodnom vodom.Za bronhije se primenjuje bronhoskopija za ispiranja (udahnute zracne
cestice i aerosolima i prasinom).Za Creva se primenjuju per os pomenuta ispiranja i

Page 83 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
rektalne klizme za kolon (redom).Za Zenske Genitalije se rade klizma/spric ispiranja tankim
crevima pomenutim redom.Postupak br 7 Za kozu/kosu ozracenu cesticama ili opecenu
radio-aktivnim tecnostima rade se spiranja tusiranjima i kreme sa = rastvorenim magnetima +
rastvorima gvozdja + anodnom vodom + Th opekotina za kozu.

Za vecinu ozracenih organa redosled ispiranja se rade kroz odgovarajuce arterije za


organe.Za ozracene bubrege ispiranja se redom rade per os najbrze i/ili kroz arteriju Renalis
preko trbuha (rastvoreni magneti u vodi + rastvor gvozdja per os ili i.m/i.v + anodna voda +
obicna voda).Za ozracene kosti rade se redom ispiranja kostne srzi kroz kost + pijenja per os
redom = rastvorenih magneta + rastvora gvozdja + anodne vode i mleka vn av D perle.

Postupak br 8 Ukoliko je cello telo ozraceno zracnim cesticama i = nastaje


progresivna radijaciona bolest (progresivna gasenja zivota osobe) - tada osoba unosi per os
ili i.v = rastvorene magnete u vodi + rastvore gvozdja + anodnu vodu + rastvoren tecni amonijak
sa vodom uz ostale Antizracne lekove i tim produzava zivot.Mogu da se odrade ispiranja
kroz arterije injekcijama za svaki organ kompletnog tela Tehnikom Plasticne Hirurgije
Ponistavanja Zracnih Cestica Tkiva/Tela.

Postupak br 9 prodorni zracni fotoni i x iz spoljasnje sredine se trenutno ponistavaju


anodnom vodom.Iz tog razloga pozeljna je svakodnevna per os upotreba anodne vode.

Postupak br 10 ukoliko nema drugih mogucnosti ispiranja zracnih cestica tkiva se rade =
obicnom vodom per os ili kroz arterije tela injekcijama (najkraci i bitan postupak).

Postupci ponistenja zracenja su isti za sve razlicite zracne materije i razlicite radio-
aktivne hemijske elemente.

Efekti Radijacije = na svaku osobu su gubitak funkcije tkiva (radijaciona bolest kod svakoga)
vn a vecinu osoba radijacija izaziva gasenja zivota osoba (radijaciona smrt) i kod manje osoba
izaziva zracnu ganrenu (pretvaranja kompletnog tela u baricu povracke kuvano raspalo
meso).Vazna osobina radijacije je kancerogenost indirektno dejstvo na svaku osobu.
Radijacija izaziva hronicna zapaljenja svih tkiva (primer hronicna zapaljenja koze radijacioni
dermatitis).LD (letalna doza) = 5-10 Gy (500-1000 Rad) se odnosi na vecinu = gasenja zivota
osoba (radijaciona smrt).

Bez preduzetog pravog lecenja sva primljena zracenja se sabiraju u ostecenjima tkiva = tek
preduzetim pravim lecenjima se zracenja ponistavaju i vremenom nastaje oporavak
tkiva/celija kvalitetnom zdravom ishranom.
Statisticki 100% naroda je izlozeno direktno nekom vidu radijacije i indirektno svaka
osoba ima kancerogen potencijal za nastanak maligniteta.
Indikator ozracivanja radijacione bolesti je = citopenija KKS (delimicna i potpuna).
Your Dr for New 2017 year

Page 84 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
RADIOLOSKI PRIKAZI RTG SLIKA (10 slika)

Page 85 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
PRIKAZI ZRACENJA IZ TELA NUKLEARNIH DETEKTORA (33 slike)

Page 86 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Page 87 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Page 88 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Page 89 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Page 90 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Page 91 of 92
Dozvoljena Kopiranja -
Page 92 of 92
Dozvoljena Kopiranja -