You are on page 1of 7

ASBABUN NUZUL SURAH AL-FATIHAH

Surat Al-Fatihah yang merupakan surat pertama dalam Al Qur’an dan terdiri dari
7 ayat adalah masuk kelompok surat Makkiyyah, yakni surat yang diturunkan saat
Nabi Muhammad di kota Mekah. Dinamakan Al-Fatihah, lantaran letaknya berada
pada urutan pertama dari 114 surat dalam Al Qur’an. Para ulama bersepakat bahwa
surat yang diturunkan lengkap ini merupakan intisari dari seluruh kandungan Al
Qur’an yang kemudian dirinci oleh surat-surat sesudahnya. Surat Al-Fatihah adalah
surat Makkiyyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekkah sebelum Rasulullah SAW
hijrah ke Madinah. Surat ini berada di urutan pertama dari surat-surat dalam Al-
Qur’an dan terdiri dari tujuh ayat. Tema-tema besar Al Qur’an seperti masalah
tauhid, keimanan, janji dan kabar gembira bagi orang beriman, ancaman dan
peringatan bagi orang-orang kafir serta pelaku kejahatan, tentang ibadah, kisah
orang-orang yang beruntung karena taat kepada Allah dan sengsara karena
mengingkari-Nya, semua itu tercermin dalam ekstrak surat Al Fatihah.

Asbabun Nuzul (Sebab-sebab turunnya) surat Al-Fatihah
Sebagaimana diriwatkan oleh Ali bin Abi Tholib mantu Rosulullah Muhammad
saw: “Surat al-Fatihah turun di Mekah dari perbendaharaan di bawah ‘arsy’”

Riwayat lain menyatakan, Amr bin Shalih bertutur kepada kami:“Ayahku
bertutur kepadaku, dari al-Kalbi, dari Abu Salih, dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Nabi
berdiri di Mekah, lalu beliau membaca, Dengan menyebut nama Allah yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang, Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.
Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, “Semoga Allah menghancurkan
mulutmu (atau kalimat senada).”

Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rosulullah saw. bersabda saat Ubai bin Ka’ab
membacakan Ummul Quran pada beliau, “Demi zat yang jiwaku ada di tangan-Nya,
Allah tidak menurunkan semisal surat ini di dalam Taurat, Injil, Zabur dan al-Quran.
Sesungguhnya surat ini adalah as-sab’ul matsani (tujuh kalimat pujian) dan al-
Quran al-’Azhim yang diberikan kepadaku.”

Nama Lain Surat Al Fatihah

Surat Al Fatihah memiliki banyak nama. Di antaranya; Fatihatul Kitab
(pembuka kitab/Al Qur’an). Karena Al Qur’an, secara penulisan dibuka dengan surat
ini. Demikian pula dalam shalat, Al Fatihah sebagai pembuka dari surat-surat
lainnya. Al Fatihah dikenal juga dengan sebutan As Sab’ul Matsani (tujuh yang
diulang-ulang). Disebabkan surat ini dibaca berulang-ulang pada setiap raka’at
dalam shalat. Dinamakan juga dengan Ummul Kitab. Karena di dalamnya mencakup
pokok-pokok Al Qur’an, seperti aqidah dan ibadah. Menurut al-Qurtubhi surat al-
Fatihah memiliki 12 nama, yakni al-salah (salat, doa), fatihatul kitab (induk alkitab),
ummul kitab (induk al-Quran), al-matsani (berulang-ulang), al-quranul ‘azhim (al-

Anda tadi telah bersabda. hal.’ Al-Fatihah dapat digunakan untuk meruqyah. Tatkala kami sudah hampir keluar maka aku pun berkata. Ummul Kitab. karena para malaikatpun mengucapkan ‘amin’ dan sesungguhnya imampun mengucapkan ‘amin’ pula. obat. yaitu induk Al-Qur’an. Membaca Al-Fatihah Adalah Rukun Shalat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya. Bukhari.. itulah As Sab’ul Matsaani (tujuh ayat yang sering diulang-ulang dalam shalat) serta Al Quran Al ‘Azhim yang dikaruniakan kepadaku. ar-ruqyah (rukyah). turun pula seorang lelaki di samping beliau. “Maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti?” Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. maka sambutlah dengan ucapan ‘amin’. komprehensif). Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu).” Mengucapkan amin akan menghapus dosa-dosa. Sesungguhnya Nabi saw bersabda: “Jika imam mengucapkan ‘ghoiril magdhubi ‘alaihim waladh dhallin’. “Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (Al Fatihah).” (HR. Wahai Rasulullah. Dari Abi Sa’id al-Khudry dan Abu Hurairah ra (keduanya) berkata: “Rosulullah saw bersabda. penyembuh). Lalu Nabi menoleh ke arah lelaki tersebut kemudian berkata: “Maukah kamu aku beritahukan surat yang paling utama di dalam al-Quran? Anas berkata: Kemudian Nabi saw membacakan ayat ‘segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. “Aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al Quran?” Maka beliau bersabda.” (HR. al- asas (fondasi). “Barangsiapa yang shalat tidak membaca Ummul Qur’an (surat Al Fatihah) maka shalatnya pincang (khidaaj).Quran yang agung). Dinamakan dengan Ummul Kitab atau Umul Qur’an. “(surat itu adalah) Alhamdulillaahi Rabbil ‘alamiin (surat Al Fatihah). As-Sabul Matsaani dan Al-Qur’anul Adhim. Dari Abu Hurairah ra. Darus Salam. beliau mengatakan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadaku. asy-syifa (penawar. Muslim) KEUTAMAAN SURAH AL-FATIHAH Dari Abu Sa’id Rafi’ Ibnul Mu’alla radhiyallahu ‘anhu. al-wafiyah (yang menyeluruh. Dalam sabda yang lain beliau mengatakan yang artinya. al-kafiyah (yang sempurna) dan al-fatihah (pembuka). 270) Al-Fatihah adalah surat yang paling utama. surat pembuka al-Kitab dapat menyembuhkan dan menawarkan racun. At-Tirmidzi dengan sanad sahih). berkata: Tatkala Nabi saw dalam sebuah perjalanan lalu turun dari kendaraannya.” (HR. Dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu berkata : telah bersabda Rasulullah SAW : Al-Hamdulillah (Al-Fatihah) adalah Ummul Qur’an. dinukil dari Riyadhush Shalihin cet. Maka barang siapa yang . (HR. Dari Anas bin Malik ra. karena di dalamnya mencakup inti ajaran Al-Quran.

kalau Al Quran yang intipatinya ada dalam Al Fatihah itu berperanan. Hendak menjadi kafir atau mukmin. Al-Fatihah adalah Ruqyah. (HR. Kalau Fatihah tidak berperanan dalam seminggu. yaitu jampi-jampi untuk mengobati penyakit. Bukhari). Dan apabila dia (hamba) mengucapkan: Yang menguasai hari pembalasan. Hendak bahagia atau celaka. Allah Taa’la menjawab: Hambaku memujiKu.ucapan ‘amin’-nya sesuai dengan ucapan malaikat. akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Tuhan sekalian alam. Muslim dan An-Nasai). (HR. Hendak kaya atau susah.a menjawab: Bacalah (Al-Fatihah) dalam dirimu. Allah tidak pernah menurunkan dalam Taurat dan Injil yang seperti surat Al- Fatihah. Tujuh Ayat menggambarkan 7 hari dalam seminggu. 2. maka akan kena laknatlah dia. Shalat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Lalu ditanyakan kepada Abu Hurairah r. (HR. Hendak sakit atau sihat. selain solat adalah rukun Islam yang kedua. Allah Taa’la menjawab: Ini adalah untuk hambaKu dan bagi hambaKu apa yang dia minta. Allah Taa’la menjawab: HambaKu mengagung- agungkanKu. Muslim dan An-Nasa’i). Dan apabila dia (hamba) mengucapkan: Tunjukilah kami jalan yang lurus. KEAJAIBAN/KEMUKJIZATAN SURAH AL-FATIHAH 1. Allah Taa’la menjawab: HambaKu menyanjung-nyanjungKu. Ertinya dalam masa seminggu. Muslim dan An-Nasa?i). Apabila dia (hamba) mengucapkan: Segala puji hanya bagi Allah. Hendak mendapat rahmat atau mendapat laknat. ditentukan oleh anggota yang tujuh. karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku membagi shalat (Al-Fatihah) antara Aku dengan hambaKu menjadi dua bagian dan bagi hambaKu apa yang dia minta. At-Tirmidzi dengan sanad sahih).Dan apabila dia (hamba) mengucapkan: Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.a : Bagaimana apabila kita dibelakang imam. Huru hara dan celaka. Sebab itu. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Dan apabila dia (hamba) mengucapkan: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Begitu juga dalam seminggu itu sama ada manusia hendak menjadi baik atau buruk. maka dalam seminggu itu dia boleh selamat. Abu Hurairah r. di dalam sembahyang itulah segala anggota 7 itu digunakan . Allah Taa’la menjawab: Ini adalah antara Aku dengan hambaKu dan bagi hambaKu apa yang dia minta. Dalam 7 hari itulah manusia hendak menjadi jahat atau baik. (HR. Dari Abu Hurairah r. bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.a dari Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa shalat yang tidak membaca di dalamnya Ummul Qur’an (Al-Fatihah) maka shalatnya tidak sempurna (Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali). (HR. Al-Fatihah adalah dialog hamba dengan Allah Taa’la.

Boleh buat baik atau jahat. Tetapi yang ini ahli Sains tidak dapat kesan. Ramai ahli-ahli Sains yang membuat kajian. Padahal malaikat ikut campur tangan dalam menentukan keselamatan manusia. semua anggota terlibat untuk tunduk dan patuh. itu yang akan menentukan nasib dia nanti sama ada neraka yang 7 atau syurga yang 7. Mereka juga melaknat manusia dengan izin Tuhan kerana kedurhakaan manusia. Sebenarnya ia bukan berhubungan dengan yang lahir sahaja. Tentang malaikat. sudah mengesahkannya tetapi setakat yang lahir-lahir sahaja. Dia bergaul dengan . lautan. 7 anggota penting manusia terlibat dalam solat. Yang ini ahli rohani sahaja yang boleh kesan tetapi Saintis tidak boleh. Kalau Al Fatihah berperanan dalam hidup. pasang surut air laut. boleh membunuh orang. hutan. bila menyembah Tuhan. Demikian juga dengan 7 lapis bumi yang ada hubungan dengan kehidupan manusia. Di langit ada bermacam-macam makhluk Tuhan yang ada hubungan dengan kehidupan manusia. 3. hubungan bulan. Kalau tidak dapat dihayati dan tidak dapat dijadikan amalan hidup. Tidak juga hanya berhubungan dengan isi bumi. Bahkan manusia juga berhubung rapat dengan makhluk yang ghaib seperti malaikat. Kegunaan kepala bermacam-macam jenis. dia akan masuk salah satu dari 7 peringkat neraka. bulan dan bintang sahaja. tidak melibatkan semua anggota. Jin-jin juga ada hubungan dengan hidup manusia.Malaikat juga menentukan hidup manusia. mereka tidak tahu. Apa yang disebut oleh bacaan melibatkan juga anggota dalam perbuatan. Al Fatihah ini ada 7 ayat. Begitu juga kedua lutut dan dua kaki. Manusia bukan hanya berhubung dengan matahari. dia akan dapat salah satu dari 7 peringkat syurga. Itu kalau kita sedari dan hayati. Tujuh ayat itu juga menggambarkan di dunia ini ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. tetapi boleh dikesan oleh ahli-ahli rohani. Dalam sembahyang inilah anggota-anggota sujud. boleh selamatkan atau celakakan orang.Kalau agama lain. tanaman dan seumpamanya. Yang ghaib tidak dapat dikesan. Apa maksud jin-jin juga terlibat? Jin itu hidupnya ditumpangkan dengan manusia. “hidup matiku adalah untuk Allah. bintang-bintang dengan kehidupan manusia. Semua ditentukan oleh intipati Al Fatihah. Mereka juga mendoakan dan memberi berkat dengan izin Tuhan. Tangan itu berapa banyak peranannya. binatang. Mereka hanya mampu mengesan yang lahir sahaja seperti hubungan matahari dengan manusia. Kenapa? Sebab ia juga tumpang mendoakan manusia kepada Tuhan dan ia juga boleh tumpang melaknat manusia. Ini tidak dapat dikesan oleh ahli Sains.” Ertinya semua anggota yang penting pada badan kita ini sudah ikrarkan bahawa kita serah pada Allah. Dalam Islam. Sebab itu dalam doa iftitah kita sebut. Jadi 7 langit dan 7 bumi ada hubungan dengan manusia sama ada bersifat dunia atau akhirat. Kalau intipati Quran dapat dihayati atau tidak dapat dihayati.

Itu ertinya nafsu orang soleh. Baru muqaddimah sahaja. itu pun tidak salah. Jin belajar menumpang dengan manusia. Itu pun sudah agak OK. bukan salah tetapi itu hanya kecil dan sedikit sangat. Belum masuk lagi ke dalam tetapi sudah nampak besar isinya. Jadi Al Fatihah yang ada 7 ayat ini sangat berhubungan dengan kehidupan. Isi Al Quran itu terkandung di dalam Al Fatihah. mereka menumpang makan tulang-tulang binatang yang disembelih oleh orang Islam. Kalau ulama mahsyurkan. Baru muqaddimah pun sudah nampak besarnya. 5) Yang terpenting dari itu. Maha BesarNya Tuhan. Kalau di Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Cuba lihat. itu adalah intipati atau ibu. Tetapi bagi saya elok dimahsyurkan yang kedua. jin makan. Kalau bersepah-sepah . Jadi di sini kita sudah nampak kebesaran Al Fatihah padahal baru bercakap mengenai kulitnya. ‘yang telah mendapat kemenangan’. jadi masalah. Kalau dihayati. tergambarlah rangka Fatihah secara umum. yang ghaib dan rohani seperti syurga. semakin kita dapat mendidik diri dan nafsu kita. Sebab itu hati-hati bila membuang tulang. nafsu dan lain-lain. Tidak mantap lagi. Sebab itu. Biarlah pada tempatnya. jin terlanggar anak kita. Semakin kita hayati. nafsu boleh menjadi baik sebab nafsu itu yang menentukan celaka atau bahagia. Kalau di Malaysia ada jin yang berbahasa Indonesia. Jin di Arab berbahasa Arab. Sekarang pun mereka menumpang belajar dengan kita. Sebab itu saya lebih suka mengatakan Al Fatihah itu surah untuk mendapat kemenangan daripada dikatakan ia pembukaan Al Quran. Paling-paling lemah. Allah gunakan ism fiil.manusia. Baru di pintu Fatihah. sudah tetap. Di Indonesia. Eloklah jika tidak nampak. Jadi jin menumpang bahasa manusia supaya nampaklah manusia itu lebih mulia dari jin. jin bercakap bahasa Indonesia. itu nafsu yang sudah istiqamah. bagi orang yang ada ilmu. Kalau dikatakan Al Fatihah hanya pembukaan Al Quran. Kalau jin kafir. patuh atau tidak patuhnya kita pada Tuhan. Kerana ia merangkumi semua kehidupan langit dan bumi. Tetapi bila disebut Al Fatihah itu surah kemenangan. dikatakan Al Fatihah itu surah pembukaan kerana diletak di depan Al Quran. bahasa manusia itulah bahasa jin. Al Fatihah atau isi Al Quran dapat mendidik nafsu sampai ke peringkat Mulhamah. yakni surah kemenangan sebab pengertiannya lebih luas. Begitu juga soal makan. Kalau mulhamah masih lagi goyang. jin pun bercakap bahasa Melayu. Jika nampak. Bila disebut Surah Fatihah. tidak larat kita hendak lihat. ertinya jin itu dari Indonesia. Begitu juga jin Islam. neraka. Lebih baik makna ini kita mahsyurkan kerana Surah Fatihah itu menentukan seseorang itu akan menang atau tidak. . mereka makan tulang-tulang binatang yang disembelih oleh orang kafir. Nafsu ada 7 dan ayat ini ada 7 itu bukan kebetulan. Kalau mutmainah. ia boleh mendidik nafsu kita yang 7. 7 ayat ini kalau kita jadikan panduan.

" ■ Artinya. . 3 harakat. dan tiga ayat kebawahnya adalah urusan Hamba-Nya. Iya bermaksud ‘matahari’ Dalam ayat ke 5. sehingga habis hendaklah dibaca tanpa henti. ALLAH menjawab setiap ucapan kita. semoga kita menjadi orang yang sentiasa membaiki bacaannya Jawaban Allah Ketika Kita Membaca Al-Fatihah . Jika salah bacaannya akan bermaksud “kepada mataharilah yang kami sembah dan kepada matahari kami meminta pertolongan”!!!! 7] SIROTHOLLAZI…………. semoga Amin kita bersamaan dengan Amin malaikat Insya-Allah. Padahal di saat kita selesai membaca satu ayat dari surah Al-Fatihah tersebut. MIN….hendaklah mengaminkan Al-Fatihah dengan betul iaitu AA…dua harakat. untuk Aku dan untuk Hamba-Ku. tiga ayat di atas Iyyaka Na'budu Wa iyyaka nasta'in adalah Hak Allah. dan seakan-akan ingin cepat menyelesaikan shalatnya. Dalam Sebuah Hadits Qudsi Allah Subhanahu Wata'ala ber-Firman: "Aku membagi shalat menjadi dua bagian.Banyak sekali orang yang cara membacanya tegesa-gesa tanpa spasi. 8] AMIN .NAMA-NAMA SYAITAN DALAM SURAH AL-FATIHAH Nama syaitan 1] DU-LI-LAH (bila dibaca tiada sabdu) sebetulnya DU-LIL-LAH 2] HIR-ROB (bila dibaca dengan sabdu) sebetulnya HI-ROB 3] KIY-YAU (bila dibaca dengan sabdu) sebetulnya KI-YAU 4] KAN-NAK (bila dibaca dengan sabdu) sebetulnya KA-NAK 5] KAN-NAS (bila dibaca dengan sabdu) sebetulnya KA-NAS 6] I-YA (disebut tanpa sabdu) sebetulnya IY-YA.

Shiratalladzina an’amta alaihim ghairil maghdhubi alaihim waladdhooliin.” Allah menjawab: “Inilah perjanjian antara Aku dan hamba-Ku." ■ Ketika kita mengucapkan "Maliki yaumiddin".” (HR.” ■ Ketika kita mengucapkan “Ihdinash shiratal mustaqiim. Allah menjawab: "Hamba-Ku memuja-Ku. ■ Barangsiapa yang ucapan “Aamiin-nya” bersamaan dengan para Malaikat. Rasakanlah jawaban indah dari Allah karena Allah sedang menjawab ucapan kita. ■ Selanjutnya kita ucapkan "Aamiin" dengan ucapan yang lembut. Akan Ku penuhi yang ia minta. maka Allah akan memberikan Ampunan kepada-Nya.■ Ketika Kita mengucapkan "Alhamdulillahi Rabbil 'alamin"." ■ Ketika kita mengucapkan "Ar-Rahmanir-Ra him".” (HR.Bukhari." ■ Ketika kita mengucapkan “Iyyaka na’ budu wa iyyaka nasta’in”. Allah menjawab: “Inilah perjanjian antara Aku dan hamba-Ku. sebab Malaikat pun sedang mengucapkan hal yang sama dengan kita. Abu Dawud) . Allah menjawab: "Hamba-Ku telah mengaagungkan-K u. Muslim. Muslim dan At-Tirmidzi) ■ Berhentilah sejenak setelah membaca setiap satu ayat. Allah menjawab: "Hamba-Ku telah memuji-Ku.