You are on page 1of 1

KOP LEMBAGA

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN …………………
Nomor : ……………………………..
Tentang: Penunjukan, Pengangkatan dan Penetapan Bendahara

  

BADAN PENGURUS YAYASAN MULYA NUR IMAN
Menimbang : a. Bahwa sangat pentingnya penertiban personal dan demi kelancaran serta
kemajuan .......................... Kp. ..................... Kec. .........................., maka dipandang
perlu menunjuk, mengangkat dan menetapkan Bendahara
b. Bahwa untuk kelancaran tugas dan pelaksanaannya perlu segera diadakan seperti yang
tersebut pada point a.
Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. AD/ART Yayasan Mulya Nur Iman
5. Keputusan Rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan Mulya Nur Iman.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk, Mengangkat dan Menetapkan :

Nama : ………………..
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, ……………….
Status Pengangkatan : Bendahara ……………….
TMT : 16 Juni 2015
Pendidikan : S1
Kedua : Selama memangku jabatan tersebut dalam penunjukan, pengangkatan dan penetapan
“pertama” kepada yang bersangkutan dari pihak Yayasan tidak memberi suatu perjanjian
untuk memberi tunjangan jabatan.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari
ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini.
Petikan : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Hanjuang
Pada tanggal : 16 Juni 2015
PEMBINA
YAYASAN ………………….

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,