You are on page 1of 8

# 04 / 2009

Tài liӋu nghiên cӭu

Photo by: Allan Gichigi/IRIN

Tham nhNJng trong
ngành giáo dөc
Tҩt cҧ các bұc cha mҽ ÿӅu hy vӑng con cái mình có mӝt nӅn
giáo dөc tӕt Ĉó là chìa khóa mӣ cánh cӱa tѭѫng lai cho thӃ hӋ
sau, ÿһc biӋt là ÿӕi vӟi nhӳng ngѭӡi nghèo. Giáo dөc trang bӏ
cho nhӳng công dân trҿ kiӃn thӭc và kӻ năng ÿӇ phát triӇn kinh
tӃ ÿҩt nѭӟc và tham gia ÿҫy ÿӫ vào các hoҥt ÿӝng xã hӝi. Ĉó
cNJng là nӅn tҧng cho sӵ phát triӇn kinh tӃ-xã hӝi, là quyӅn con
ngѭӡi theo luұt pháp quӕc tӃ, và ÿѭӧc hiӃn pháp ÿҧm bҧo ӣ
hҫu hӃt các quӕc gia.

Nhѭng trên thӵc tӃ, chҩt lѭӧng giáo dөc còn thҩp và viӋc tiӃp
cұn giáo dөc chѭa công bҵng. Ví dө, mӝt cuӝc khҧo sát hӋ
thӕng giáo dөc ӣ Châu Phi cho thҩy hѫn 50% nhӳng ngѭӡi
ÿѭӧc hӓi trҧ lӡi là hӑ phҧi ÿӕi mһt vӟi hàng loҥt nhӳng thách
thӭc khi tiӃp cұn vӟi giáo dөc cѫ bҧn. Mӝt sӕ khó khăn ÿѭӧc
nêu ra nhѭ tình trҥng quá tҧi phòng hӑc, không ÿѭӧc tu sӱa
Mөc lөc thѭӡng xuyên; thiӃu giáo viên, sách giáo khoa và dөng cө hӑc
cҩp hӑc cao hѫn, viӋc tiӃp cұn giáo dөc ӣ các Quӕc gia phө
1. Tính phә biӃn cӫa thuӝc vào mong muӕn cӫa cha mҽ và ÿӏa vӏ xã hӝi hѫn là dӵa
vҩn nҥn này vào tài năng, nӛ lӵc và thành tích cӫa hӑc sinh, sinh viên. Thұt
2. Tài chính cho giáo không may là tham nhNJng ÿang có khuynh hѭӟng trӣ thành
dөc
mӝt trong nhӳng lý do chӫ yӃu ÿҵng sau tҩt cҧ nhӳng vҩn ÿӅ
3. Các kǤ thi và chӭng
nhұn chҩt lѭӧng
khó khăn này.
4. Quҧn lý giáo viên và
hành vi trên lӟp
5. KӃt luұn www.transparency.org

các cuӝc khҧo sát NӃu mӝt ÿҩt nѭӟc tӗn tҥi tham nhNJng. kém. quұn/huyӋn và trѭӡng hӑc. và có thӇ làm suy yӃu hiӋu lӵc quҧn lý nhà nѭӟc.5 quұn có thӇ yêu cҫu các trѭӡng hӑc ÿѭa hӕi lӝ ÿӇ ÿәi lҥi nhӳng báo cáo thuұn lӧi gӱi lên bӝ giáo dөc và ÿào tҥo.cNJng có thӇ lҥm dөng trѭӡng hӑc vào Tham nhNJng . ÿӇ mөc tiêu ÿѭӧc ÿӅ ra trong Giáo dөc cho Mӑi ngѭӡi (EFA) và Mөc tiêu Phát triӇn ÿѭӧc hѭӣng chѭѫng trình hӛ trӧ Thiên niên kӹ (MDGs). Khi tӯ tuәi niên thiӃu. gҫn ¼ hӝ gia ÿình cho biӃt hӑ phҧi trҧ các Thұm chí hӑ có thӇ “tìm ÿѭӧc“ giáo viên tham gia ӫng hӝ hӑ ngay tҥi lӟp khoҧn tiӅn khác nhau gӑi là “phí hӑc trong suӕt các ÿӧt bҫu cӱ. trҧ các khoҧn hӕi lӝ và kinh doanh các mӕi quan hӋ quen biӃt ÿӇ tҥo ÿiӅu kiӋn cho cҧ các hoҥt V͙ nhà tŕ͵ng. ViӋc các giáo viên và giҧng viên lҥm dөng tình dөc ÿӕi vӟi sinh viên cNJng là mӝt hình thӭc tham nhNJng rҩt phӕ biӃn ӣ nhiӅu nѭӟc. Căn cӭ vào toàn bӝ quy mô tài trӧ cho hӋ thӕng giáo dөc cӫa mӝt ÿҩt nѭӟc. V͙ chính trͣ. các kǤ thi ÿã ÿѭӧc coi nhѭ khoҧn chính quyӅn và nhà trѭӡng. 1. thuyên chuyӇn hoһc ÿӅ bҥt giáo viên. Tài chính cho ngành giáo dөc lӝ giám khҧo hoһc giáo viên ÿӇ ÿҧm bҧo vѭӧt qua các qua kǤ thi Table of Contents mһc dù hӑ biӃt là mình làm bài Tham nhNJng xҧy ra trong viӋc phân bͭ. Tham nhNJng cNJng gây ҧnh hѭӣng ÿӃn trong quy ÿӏnh ÿӇ ÿѭӧc ÿӃn trѭӡng mһc dù giáo dөc ӣ ÿây nhӳng cam kӃt quӕc tӃ vӅ nâng cao giáo dөc bình ÿҷng và tiӃp cұn giáo dөc. nhѭ miӉn phí cho tӟi cҩp 3. vүn3. Trung bình.2 Ҧnh hѭӣng chính trӏ cӫa hӑ cNJng có thӇ kӃt nҥp” cho trѭӡng hӑc mһc dù ÿѭӧc lҥm dөng ÿӇ quyӃt ÿӏnh xem ӣ ÿâu và loҥi hình trѭӡng hӑc nào sӁ giáo dөc là cӫa chung và miӉn phí tӯ năm 2005. không dҥy theo ÿúng chѭѫng ÿӝng “hӧp pháp” lүn “bҩt hӧp trình giҧng dҥy ÿѭӧc yêu cҫu hoһc bҳt hӑc sinh phҧi làm nhӳng viӋc không pháp”. ViӋc ÿӝc quyӅn này tҥo ra khoҧng trӕng cho hiӃn pháp là “miӉn phí”. Các cá nhân . ÿһc biӋt là khi nó không trѭӡng ÿӇ nhұn ÿѭӧc bҵng tӕt nghiӋp hoһc chӭng chӍ mà hӑ ÿѭӧc vӟi các biӋn pháp kiӇm tra và xây dӵng năng lӵc phù hӧp. Ӣ dөng quyӅn lӵc cӫa hӑ khi bә nhiӋm.3 Ví dө. Tài liӋu nghiên cӭu cӫa TI # 04/2009 Tr a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l 2 . các nghiên cӭu cNJng cho thҩy trung bình mӛi hӝ gia Ӣ hҫu hӃt các quӕc gia chính quyӅn trung ѭѫng ÿѭӧc quyӅn quyӃt ÿӏnh ÿӕi vӟi hӋ ÿình phҧi chi thêm khoҧng 30 thӕng giáo dөc công lұp. hӑ ÿã hӑc cách chҩp nӳ ÿã phҧi ÿѭa hӕi lӝ và hѫn mӝt nӱa bӏ bҳt buӝc phҧi “nӝp tiӅn” nhұn tham nhNJng và chҩp nhұn nó nhѭ mӝt tiêu chí cho hӑ và xã hӝi. Madagasca. Giáo dөc ÿһc biӋt dӉ bӏ tác ÿӝng bӣi các can thiӋp chính trӏ do Các trѭӡng hӧp tѭѫng tӵ vӅ các nguӗn nhân lӵc và tài chính khá lӟn mà nó phҧi dùng. Tҥi Nigeria. Các hoҥt ÿӝng tham nhNJng có thӇ liên quan tӟi các cán bӝ làm công tác chính trӏ. ngành khoҧn phí bҩt hӧp pháp cNJng ÿã giáo dөc chiӃm khoҧng 20-30% ngân sách cӫa mӝt quӕc gia. Các khoҧn thu phí dѭӟi nhiӅu hình thӭc khác nhau trái phép có thӇ là gánh nһng ӣ các trѭӡng phә thông và ÿҥi hӑc công lұp ӣ các trѭӡng hӑc. kӇ vұy mһc dù theo quy ÿӏnh cӫa cҧ ӣ các bӝ. ÿѭӧc xây dӵng. khi giáo dөc ÿѭӧc phân cҩp thì nhà nѭӟc vүn USD mӝt năm ngoài chi phí chính thѭӡng xuyên kiӇm soát các lƭnh vӵc quan trӑng nhѭ tuyӇn dөng và bә nhiӋm giáo thӭc cho con cái hӑ ÿӇ nhұn ÿѭӧc mӝt nӅn giáo dөc mà theo viên. Các hoҥt ÿӝng bҩt hӧp pháp nҧy sinh do tham nhNJng nӃu mӝt sinh viên hoһc phө huynh hӑc sinh hӕi 2.ÿã biӃn thái trѭӡng có thӇ ÿѭӧc bán thay vì ÿѭӧc cung cҩp miӉn phí. gҫn 1/3 sӕ sinh viên vào nӅn kinh tӃ và xã hӝi ӣ ÿҩt nѭӟc hӑ. Các chính trӏ gia có thӇ lҥm các nѭӟc châu Phi.có tham XxxxnhNJng có thӇ liên quan ÿӃn phө huynh hӑc sinh và sinh4.ÿó là mӝt hӋ thӕng giáo dөc mӣ và phә cұp dӵa trên trҧ nhӳng khoҧn tiӅn không có thành tích chӭ không phҧi dӵa trên tiӅn. Giáo viên có thӇ không lên lӟp. Thұm chí. thì thұm chí tham nhNJng trong quҧn lý ngân sách ӣ mӭc Các2. ÿi͙u hành và sӱ dөng ngân sách chính rҩt 1. sinh viên sӁ hӑc phí cӫa chính phӫ cho sinh không ÿҥt ÿѭӧc nhӳng kiӃn thӭc và kӻ năng ÿӇ có thӇ ÿóng góp mӝt cách ý nghƭa viên nghèo.4 Hӕi lӝ tham nhNJng xҧy ra ӣ mӑi nѫi. kiӇm tra ngân sách và tiӅn lѭѫng. n Tham nhNJng trong ngành giáo dөc Trҧ tiӅn cho giáo dөc “miӉn phí” Các trѭӡng hӧp cӫa Bănglaÿét và Mêhicô Tҥi Bănglaÿét.hoҥtXxxxxx ÿӝng hӧp pháp nhѭng ÿӝ thҩp cNJng có thӇ gây thҩt thoát ÿáng kӇ cho nguӗn lӵc nhà nѭӟc. ÿӇ nhұn ÿѭӧc hӑc bәng cӫa mình.là các nhà quҧn lý.mӝt sӵ lҥm quyӅn nhӳng mөc ÿích thѭѫng mҥi và cá nhân.6 ÿúng nhѭ yêu cҫu. Tài liӋu giáo dөc và vұt tѭ nhà vì mөc ÿích tѭ lӧi . bao gӗm chi (xem cӝt bên).Xxxxxxxx phӫ cho ngành giáo dөc. Khi càn nhiӅu ÿã thӵc sӵ ÿҥt ÿѭӧc. thì tham nhNJng làm thҩt bҥi mөc tiêu thӵc sӵ cho thҩy 36. thanh toán bình thѭӡng nhҩt cӫa các gia ÿình. Tham nhNJng có thӇ xҧy ra ӣ tҩt cҧ các cҩp chính quyӅn. Trong mӝt hӋ thӕng giáo dөc có tham nhNJng. hѫn 10% các hӝ gia ÿình ÿã bӏ ép phҧi trҧ các khoҧn phí nhѭ V͙ chính quy͙n. giáo viên và nhӳng ngѭӡi khác . Tham nhNJng ÿѭӧc dүn chӭng bҵng tѭ liӋu ӣ có thӇ xҧy ra vӟi nhiӅu hình thӭc khác nhau. tӯ bӝ giáo dөc cho ÿӃn quҧn lý nhà trѭӡng và ngay tҥi ÿӇ ÿѭӧc ÿi hӑc hoһc ÿӇ vѭӧt qua lӟp hӑc.5% sinh viên ÿã phҧi cӫa giáo dөc cӫa nѭӟc ÿó.viênXxxx khi hӑ ÿѭӧc yêu cҫu ViӋc phân cҩp trách nhiӋm quҧn lý tài chính trѭӡng hӑc hiӋn nay ӣ các cҩp ÿӏa phҧi5.hӕi Xxxx lӝ mӝt cán bӝ nhà phѭѫng ÿã làm gia tăng nguy cѫ vӅ lҥm dөng.Tính phә biӃn cӫa vҩn nҥn này Tҥi Mêhicô. Chҷng hҥn nhѭ các thanh tra cҩp luұt pháp thìnhӳng khoҧn phí này ÿã ÿѭӧc hӫy bӓ.

hӕi lӝ. chҷng hҥn nhѭ sӕ lѭӧng ngѭӡi ÿѭӧc tuyӇn dөng ÿã bӏ thәi phӗng lên. tә chӭc hӑ trong hӋ thӕng mӟi. Nhӳng cuӝc cҧi cách có nѭӟc . tҥi các quӕc gia tҥo. Sách giáo tính minh bҥch. làm cho nhӳng Séc. dân sӵ (CSOs). Thay vì ÿѭӧc giao nhiӋm vө tiӃp nhұn khiӃu nҥi phân bә cho nhӳng trѭӡng hӑc bӏ thiӃu thӕn. nhà vӋ sinh có thӇ không ÿѭӧc xây và tài liӋu hӑc có thӇ không ÿѭӧc phân cӫa ÿѭӡng dây nóng. ViӋc chӕng lҥi dânvà ÿӝ tin cұy. Kenya: Ӫy ban chӕng Tham có thӇ thҩy các khoҧn thanh toán cho mӛi hӑc kǤ bӏ chұm lҥi mӝt năm là bình nhNJng (KACC). nhNJng tài chính giáo dөc. tính ÿѭӧc ÿiӅu tra có khoҧng 10 ÿӃn 87% các khoҧn chi trҧ không thuӝc lѭѫng cho phә biӃn vv. lãnh ÿҥo nhà trѭӡng có nhân chӭng. * Quӻ nhӳng sinh viên khá giҧ hѫn ÿӗng thӡi gây tәn hҥi cho ngѭӡi nghèo. • ViӋc bҧo vӋ nҥn nhân và khoa có thӇ ÿѭӧc bán thay vì ÿѭӧc phân phӕi miӉn phí. nhân lӵc và ÿào rӍ nguӗn lӵc” này có thӇ lӟn hѫn nӳa. năm thiӃt lұp.10 cӫa ÿѭӡng dây nóng. Nguӗn tài trӧ cNJng có thӇ ÿѭӧc phân bә Các ÿѭӡng dây nóng ÿѭӧc ÿánh dҩu hoa thӏ (*) là nhӳng ÿѭӡng dӵa theo nѫi nào có nhiӅu cѫ hӝi hѫn cho nhӳng mөc ÿích tѭ lӧi. dүn ÿӃn thiӃu ngân sách cho ngành giáo dөc7.thì phӓng vҩn nhân viên ÿang làm nhӳng cán bӝ nҳm quyӅn càng có thӇ phҧi chӏu áp lӵc hѫn trong viӋc tuân thӫ viӋc tҥi các ÿѭӡng dây n óng và mӝt sӕ ngѭӡi sӱ dөng. Cӝng hòa thӇ gây ra nhҫm lүn vӅ trách nhiӋm và các nguӗn lӵc tѭѫng ӭng. hoàn toàn không ÿѭӧc kiӇm toán hoһc không ÿѭӧc hѭӟng dүn. Tҥi các trѭӡng hӑc ÿã ÿѭӧc khҧo sát ӣ Ghana và Uganda trong chѭѫng trình “Quan sát giáo dөc ӣ Châu Phi” cӫa TI. • Cѫ cҩu hành chính và tә phát (xem cӝt bên trang 4). Không có gì mҥnh hѫn trong viӋc ngăn chһn tham ĈӇ tұp hӧp kӃt quҧ. Bӝ Nӝi Vө.).ÿѭӧc tiӃn hành nhҵm xem xét các yӃu ngѭӡi trong hӋ thӕng giáo dөc không hiӇu rõ vӅ nhӳng thay ÿәi và quyӅn lӧi cӫa tӕ vұn hành. Trung tâm chӕng Tham nhNJng và Tӝi phҥm Ĉi͙u hành ngân sách.8 Tәng cөc ThuӃ. mua sách giáo khoa hoһc các chѭѫng trình tham nhNJng. Cѫ quan Hҧi quan. gia ÿình trӏ và thiên vӏ. • Quan hӋ vӟi xã hӝi dân nhӳng lҥm dөng này trӣ nên phӭc tҥp hѫn khi sә sách kӃ toán ӣ trѭӡng hӑc sӵ. Bӝ Y tӃ.* thѭӡng (xem cӝt bên).. thӇ nhұn ÿѭӧc các khoҧn thanh toán bҩt hӧp pháp bҵng cách sӱ dөng hóa ÿѫn • Sӵ tín nhiӋm cӫa ngѭӡi khӕng hoһc thәi phӗng sӕ lѭӧng hàng hóa ÿã ÿѭӧc mua bán. chҷng hҥn nhѭ ӣ các vùng thành thӏ. Có thӇ làm gì? Mӛi lƭnh vӵc lҥi có mӝt loҥt câu hӓi liên quan ÿӃn hiӋu quҧ hoҥt Minh bҥch và tiӃp cұn ÿѭӧc thông tin là yӃu tӕ cҫn thiӃt ÿӇ phòng chӕng tham ÿӝng cӫa các ÿѭӡng dây nóng. các ÿѭӡng dây khác vӅ dinh dѭӥng cNJng tҥo cѫ hӝi cho viӋc lҥi quҧ. Quy mô cӫa “nhӳng rò sách. hҥ tҫng cѫ sӣ ӣ các trѭӡng hӑc có thӇ sөp • QuyӅn hҥn và năng lӵc ÿә. ÿһc biӋt là ӣ nhӳng vùng nông vӅ tham nhNJng. Nhӳng hӧp dây chuyên tiӃp nhұn thông tin vӅ ÿӗng lӟn vӅ xây dӵng trѭӡng hӑc.* các trѭӡng phә thông và trѭӡng ÿҥi hӑc. viӋc phân bә cho các trѭӡng có thӇ ÿѭӧc thӵc hiӋn dӵa trên tiӃp nhұn khiӃu nҥi vӅ cҧ các vҩn ÿӅ dӏch vө: nhӳng sӕ liӋu giҧ mҥo. các văn phòng quӕc gia cӫa TI tham gia nhNJng bҵng các thông tin và vҥch trҫn tham nhNJng trong cӝng ÿӗng. các khoҧn tài chính có thӇ bӏ các quan chӭc biӇn Căn cӭ vào kӃt quҧ hoҥt ÿӝng.9 Hұu quҧ là sách giáo khoa có thӇ bӏ kém chҩt quҧn lý khiӃu nҥi. nhҩt là khi các nhà tài trӧ cung cҩp trӵc tiӃp nguӗn tài chính cho các trѭӡng hӑc và bӓ qua các cѫ quan chính phӫ hoһc các tә chӭc xã hӝi Moldova: Bӝ Tѭ pháp. • Các cѫ chӃ sӱ dөng ÿӇ giáo dөc tiӇu hӑc bӏ thҩt thoát. hoһc giá bӓ thҫu có thӇ bӏ thәi phӗng lên. S΅ dͽng các nguͫn lΉc giáo dͽc. thuӝc ÿӕi tѭӧng nghiên cӭu còn Thêm vào ÿó.Azerbaijan. Theo Ngân hàng thӃ giӟi. lѭӧng và không ÿӫ vӅ sӕ lѭӧng. Vì vұy. hành chính. Tham nhNJng trong ngành giáo dөc Vài nét giӟi thiӋu vӅ nghiên cӭu này ngѭӡi và nhiӅu cѫ quan chính quyӅn tham gia vào hӋ thӕng tài chính giáo dөc Cuӕi năm 2008.là nhӳng cѫ quan có thӇ ÿӭng ra làm trung gian. thì các nguӗn lӵc lҥi ÿѭӧc phân bә tӟi nhӳng trѭӡng ÿã có ÿһc quyӅn ÿһc lӧi. ҧnh hѭӣng Bҧo trӧ Xã hӝi. chӭc. thôn. nghiên cӭu tҥi 4 thì cѫ hӝi cho sӵ lѭӡng gҥt và tham nhNJng càng tăng. Ngѭӡi dân nghiên cӭu ÿã tә chӭc 2 ÿӧt càng ÿѭӧc thông báo nhiӅu vӅ ngân sách . Các nguӗn lӵc ÿã dӵ kiӃn có thӇ không bao giӡ tӟi ÿѭӧc Kinh tӃ* và Văn phòng Công tӕ. Các khoҧn ngân quӻ tӟi ÿѭӧc trѭӡng hӑc có • Trách nhiӋm giҧi trình và thӇ lҥi không ÿѭӧc sӱ dөng theo ÿúng mөc ÿích ban ÿҫu cӫa chúng. Các ÿiӅu khoҧn hӧp ÿӗng có thӇ nhҵm vào mӝt nhà ÿánh giá.* sách ÿһc biӋt rӫi ro. hoһc bӏ mҩt mát vì có 10 lƭnh vӵc ÿѭӧc lӵa chӑn ÿӇ thiӃu khҧ năng quҧn lý. Nghiên cӭu Phân bͭ ngân sách. Phát hiӋn tӯ • Các ÿӕi tѭӧng chính Morocco và Nigeria cho thҩy 64% các trѭӡng tiӇu hӑc ӣ ÿây thiӃu hӋ thӕng kӃ giúp nâng cao hiӋu quҧ toán. Các nѭӟc có mӭc ÿӝ tham nhNJng cao ÿҫu tѭ ít hѫn vào các ÿã ÿánh giá tәng cӝng 14 ÿѭӡng dây nóng cӫa chính phӫ ÿѭӧc dӏch vө công cӝng. Kenya và Moldova . thӫ. Các khoҧn tài trӧ ngoài ngân phòng Công tӕ Cͱng hòa Séc: Bӝ Tѭ pháp và Bӝ Nӝi vө. • QuyӃt tâm chính trӏ. 3 Tài liӋu nghiên cӭu cӫa TI # 04/2009 Transparency International . Bӝ ThuӃ và Văn ÿӃn sӵ công bҵng cӫa hӋ thӕng giáo dөc quӕc gia. gӗm: cung cҩp cө thӇ và do quy trình ÿҩu thҫu khép kín nên nhiӅu nhà thҫu tiӅm năng • Các ÿһc ÿiӇm chung cӫa ÿѭӡng dây nóng (ngân có thӇ bӏ loҥi ra. bӏ sӱ dөng sai mөc ÿích trong viӋc ÿҩu thҫu gian lұn. và chính trӏ cӫa các ÿѭӡng dây nóng cӫa chính phӫ. ViӋc phân bә thiӃu công bҵng các nguӗn lӵc này ÿã làm lӧi cho Azerbaijan: Bӝ Giáo dөc.và các chѭѫng trình giáo dөc ..

ChuyӇn tiӅn qua tài khoҧn tӟi các trѭӡng hӑc cӫa 40.mӝt hӋ thӕng các nguyên tҳc ÿã ÿѭӧc thӓa ÿӗng. ÿһc biӋt là khi ÿѭӧc mua bán trӵc tiӃp.000 trѭӡng hӑc công lұp trên (nhӳng khoҧn chi phí ngoài lѭѫng cho mӝt trѭӡng tiӇu hӑc) có thӇ hҥn chӃ cҧ nѭӟc bӏ thiӃu trҫm trӑng. mһc dù ÿѭӧc tham nhNJng. Các kǤ thi và chӭng nhұn chҩt lѭӧng ‘Nhӳng trҿ em nhà giàu không phҧi làm nhѭ vұy. ViӋc tѭ hӳu hoá các cѫ sӣ ÿҥi hӑc và sӵ sinh sôi nҧy nӣ các 5.có thӇ ÿѭa ra ý kiӃn phҧn hӗi vӅ các quyӃt chung 1 quyӇn sách.60% ngân sách cho sách giáo phѭѫng pháp khác ÿӇ giҧm sӵ lҥm quyӅn ÿӕi vӟi ngân sách và giúp ÿҥt ÿѭӧc khoa là ÿӇ hӕi lӝ quan chӭc tham nhNJng. n Tham nhNJng trong ngành giáo dөc ThiӃu sách giáo khoa ӣ Philipin: Vai trò cӫa tham nhNJng Ӣ Philipin.12 Ngoài ra. con sӕ này là 8 ÿӏnh nhѭ viӋc sӱ dөng phù hӧp và chҩt lѭӧng cӫa tài liӋu giҧng dҥy hoһc mӭc hӑc sinh. viӋc mua bán ÿiӇm và bҵng tӕt nghiӋp thѭӡng xuyên xҧy ra. Nhӳng ngѭӡi có liên quan ӣ ÿӏa phѭѫng . ӣ các lұp thѭӡng xuyên. có quyӅn ÿҥi diӋn và ӣ mӝt mӭc ÿӝ nào ÿó ÿѭӧc thӵc hiӋn vai trò kiӇm tra giám sát cӫa hӑ.17 Table of Contents Mӝt cuӝc bӓ phiӃu lҩy ý kiӃn sinh viên ÿҥi hӑc ӣ Bosnia cho thҩy viӋc hӕi lӝ 1. soát ÿѭӧc: Các khoҧn tiӅn hӕi lӝ cho các phòng giáo dөc ÿӏa phѭѫng ѭӟc tính chiӃm khoҧng 20% giá trӏ hӧp Phân bә ngân sách theo công thӭc . Ĉӗng thӡi.ÿây là mӝt hành ÿӝng thѭӡng xuyên xҧy ra ӣ Trung quӕc. Các cán bӝ cҫn phҧi có nhӳng kӻ năng cҫn thiӃt khoa rҩt cao. Hұu quҧ là sách giáo khoa công bҵng hѫn cho giáo dөc. các công nghӋ mӟi và cҥnh tranh giӳa các sinh viên ÿҧm bҧo cho sӵ thành công cӫa ngày càng nhiӅu ÿã mӣ ra nhӳng cѫ hӝi mӟi cho tham nhNJng. phҧi thiӃt lұp và tuân thӫ theo các nguyên tҳc và các khoҧn chi phí cho sách giáo quy ÿӏnh rõ ràng vӅ tài chính. ĈiӅu này sӁ giúp ÿҧm bҧo nhà trѭӡng nhұn ÿuӧc nhӳng sҧn phҭm và dӏch vө tӕt nhҩt. Nhìn chung.18 3.13 Xung ÿӝt giӳa các nguyên tҳc vӅ lӧi ích và tiӃp cұn công khai vӟi hӗ sѫ mӡi thҫu cNJng có thӇ giúp kiӅm chӃ tham nhNJng trong viӋc ký kӃt hӧp ÿӗng cӫa nhà nѭӟc. Xxxx 4. ÿһc biӋt là ӣ là kiӃn thӭc’. các quӻ lѭѫng ÿѭӧc kiӇm tra tӕt hѫn khi tӯ nhӳng năm 90 và viӋc mua bán giáo viên biӃt ÿѭӧc lѭѫng cӫa hӑ và ÿѭӧc nhұn lѭѫng (trung bình lѭѫng giáo sách giáo khoa ÿѭӧc ÿàm phán trӵc viên có thӇ chiӃm 80-90% tәng ngân sách giáo dөc).20 tҥi các trѭӡng ÿҥi hӑc cӫa Nga. cӝng ÿӗng tiӃp vӟi các nhà cung cҩp ÿӏa phѭѫng. Tuy nhiên.Theo l͵i mͱt giáo viên d̹y toán ͷ Ucraina.là mӝt 20% .11 Thêm vào ÿó. các tiêu chí và thӫ tөc rõ ràng. có khҧ năng tham gia quҧn trӏ trѭӡng hӑc tӕt hѫn khi hӑ biӃt rõ viӋc chi tiêu các nguӗn tài chính mà nhà trѭӡng nhұn ÿѭӧc và khi hӑ có thӇ tiӃp cұn ÿѭӧc các Tham nhNJng ÿã trӣ nên không kiӇm thông tin mӝt cách ÿѫn giҧn và dӉ hiӇu. các phѭѫng thӭc mӡi thҫu công khai là nhӳng yӃu tӕ cҫn thiӃt trong quá trình ÿҩu thҫu mua sҳm cӫa mӝt hӋ thӕng giáo dөc. Xxxx khóa hӑc tӯ xa cNJng nhѭ các chѭѫng trình giáo dөc liên quӕc gia ÿã khuyӃn khích sӵ gia tăng tham nhNJng bӣi vì nhiӅu lҫn nhӳng trѭӡng hӧp này ÿã vѭӧt ra Tài liӋu nghiên cӭu cӫa TI # 04/2009 Tr a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l 4 . Ví dө. bӑn trҿ biӃt rҵng tiӅn cӫa cha mҽ chúng sӁ Ӣ cҩp giáo dөc ÿҥi hӑc. giáo viên và sinh viên .14 Ѭӟc tính khoҧng 30 tӹ rúp (tѭѫng ÿѭѫng 1tӹ USD năm 2003) ÿã ÿѭӧc dùng vào viӋc hӕi lӝ ÿӇ ÿѭӧc nhұn vào hӑc . ѭӟc tính khoҧng thuұn cho viӋc phân bә nguӗn lӵc tӟi các trѭӡng phә thông và ÿҥi hӑc . ÿӇ áp dөng nhӳng nguyên tҳc và quy ÿӏnh này và phҧi áp dөng kiӇm toán ÿӝc Trong mӝt sӕ trѭӡng hӧp. viӋc các bұc phө huynh tham gia vào ban quҧn lý trѭӡng hӑc (SMCs) ÿӇ kiӇm soát ngân sách cNJng có thӇ là mӝt biӋn pháp hiӋu quҧ. Xxxxxx không thӇ làm ÿѭӧc ÿiӅu gì ÿӕi vӟi vҩn ÿӅ này.nhѭ phө huynh trѭӡng tiӇu hӑc 6 hӑc sinh phҧi dùng hӑc sinh. Xxxxxxxx thѭӡng xҧy ra trong các kǤ thi và hҫu hӃt các sinh viên này ÿӅu cҧm thҩy hӑ 2. Tham nhNJng trong hӑc tұp xҧy ra khi mӝt sinh viên hӕi lӝ mӝt giáo sѭ ÿӇ ÿѭӧc ÿiӇm cao hѫn hoһc trҧ tiӅn cho giáo viên kèm cho mình hӑc riêng . 3. Tham nhNJng còn là viӋc mua bán ÿӅ thi hoһc thuê ngѭӡi thi hӝ . Xxxx Tham nhNJng trong chӭng nhұn chҩt lѭӧng ӣ các cѫ quan ÿào tҥo và giҧng dҥy cNJng ÿang tăng lên. miӉn là các thành viên phҧi có ÿӫ kӻ năng.19 ÿӝ công khai nguӗn tài chính mà nhà trѭӡng nhұn ÿѭӧc. và ӣ các trѭӡng phә thông. Sӵ gian lұn ÿҥi chúng. khu vӵc ÿông nam Châu Âu và Liên xô cNJ. Bӑn trҿ hiӇu rҵng tiӅn là quan trӑng nhҩt chӭ không phҧi hӑc. viӋc cung cҩp sách giáokhoa trѭӡng hӑc ÿѭӧc phân cҩp theo các chính sách và quy ÿӏnh.ngay cҧ khi sinh viên này không cҫn ÿӃn ÿiӅu ÿó.16 Nhӳng ví dө vӅ tham nhNJng trong hӑc tұp có ӣ khҳp nѫi trên thӃ giӟi.

viӋc thanh toán lѭѫng.do các cѫ quan kiӇm tra ÿӝc lұp quҧn lý sӁ làm giҧm cѫ hӝi lҥm dөng và gian lұn. các mӕi tra và văn phòng quӕc gia cӫa TI - quan hӋ thân thiӃt và hӕi lӝ trong các ÿӧt bә nhiӋm. Nhӳng “giҧng viên trong viӋc bә nhiӋm hӑ. kiӇm tra trên máy và chҩm ÿiӇm tұp trung. cҧ trong các kǤ thi cӫa sinh viên và quá trình kiӇm tra chҩt lѭӧng giáo dөc cӫa các trung tâm ÿào tҥo. vӅ hѭu hoһc tӵ ý bӓ viӋc. có tính toán giӳa giáo viên và các cán bӝ quҧn lý ÿӇ thu tiӅn lѭѫng cӫa nhӳng giáo viӋc tiӃp cұn thông tin bӏ hҥn chӃ và viên ÿã chӃt. Úc và Singapore nghiêm cҩm giáo viên dҥy thêm cho sinh viên ÿӇ lҩy tiӅn thì viӋc này lҥi là rҩt bình thѭӡng ӣ Băng-la-ÿét.23 Nghiên cӭu vӅ tham nhNJng giáo dөc ӣ Châu Phi cho thҩy 47% các hӝ gia ÿình ӣ Ghana và 25% ӣ Uganda cho biӃt phҧi trҧ thêm các 5 Tài liӋu nghiên cӭu cӫa TI # 04/2009 Transparency International . Nhӳng biӋn pháp này nên bao gӗm cҧ viӋc thҭm ÿӏnh vӅ mһt thӇ chҩt nhӳng ÿһc tính cӫa mӝt ӭng cӱ viên.21 4. cán bӝ thanh Tham nhNJng trong quҧn lý giáo viên bao gӗm sӵ thiên vӏ. Phҧi áp dөng các biӋn pháp thích hӧp ÿӇ phát hiӋn và giҧi quyӃt nhӳng vҩn ÿӅ ÿó. Quҧn lý giáo viên và hành vi trên lӟp Peru: Chӕng tham nhNJng trong Giáo viên ÿóng vai trò quan trӑng trong kӃt quҧ giáo dөc.ÿã mӡi ngѭӡi dân ӣ 6 khu vӵc báo cáo các trѭӡng hӧp tham ÿӅ bҥt các cán bӝ giáo dөc (xem cӝt bên). Tham nhNJng trong ngành giáo dөc Vӟi giáo dөc ÿҥi hӑc. ÿi cùng vӟi nhӳng gian lұn vӅ chӭng chӍ dүn ÿӃn kӃt cөc là các sinh viên dù ÿã tӕt nghiӋp và có bҵng cҩp nhѭng chӍ có vӕn kiӃn thӭc rҩt nghèo nàn.cNJng là mӝt hình thӭc khác cӫa tham cӫa giáo viên và sӵ bҩt thѭӡng nhNJng và ÿây là mӝt gánh nһng ÿӕi vӟi ngân sách giáo dөc. lѭu trӳ các bài thi mӝt cách an toàn. Chҷng hҥn. Nó có thӇ trӣ thành mӝt ÿҫu mӕi cӫa tham nhNJng nӃu các sinh viên ÿѭӧc các giáo viên riêng cӫa hӑ hӛ trӧ. Ngѭӡi ta mong ÿӧi các giáo dөc giáo viên duy trì ÿѭӧc trình ÿӝ giҧng dҥy cao và có thái ÿӝ giҧng dҥy tӕt trên lӟp Là mӝt phҫn trong chiӃn dӏch toàn hӑc ÿӇ truyӅn ÿҥt ÿѭӧc nhӳng giá trӏ chҷng hҥn nhѭ sӵ liêm khiӃt và sӵ kính trӑng. Các kǤ thi quӕc gia ÿã ÿѭӧc tiêu chuҭn hóa . “Giҧng viên ma” . Trong khi các quӕc gia nhѭ Pháp. Trong ÿiӅu khoҧn vӅ giáo dөc liên quӕc gia thì tiêu chuҭn vӅ tính minh bҥch và trách nhiӋm giҧi trình ÿã ÿѭӧc trình bày trong bӝ luұt vӅ thӵc hành tӕt cӫa Hӝi ÿӗng Châu Âu và UNESCO. các cá nhân nhiӅu giӳa các sinh viên ÿã tҥo không ÿӫ trình ÿӝ có thӇ dӉ dàng tìm cách nhұn ÿѭӧc nhӳng chӭng chӍ và văn ra nhӳng cѫ hӝi mӟi cho các bҵng ÿҥi hӑc nhӡ vào viӋc hӕi lӝ.22 tình hình an ninh không әn ÿӏnh ÿѭӧc xác ÿӏnh là nhӳng nguyên nhân dүn ÿӃn tham nhNJng tҥi các \Dҥy thêm. hoһc là do các cá nhân yêu cҫu hoһc thông qua các khóa hӑc ÿã trѭӡng hӑc công lұp ӣ Peru. Có thӇ làm gì? Cҫn có nhӳng tiêu chí và nguyên tҳc ÿánh giá rõ ràng và minh bҥch. Thông qua nhӳng kênh này. Bӝ luұt ÿã ÿѭa ra mӝt khung ÿánh giá vӅ trình ÿӝ chuyên môn cӫa nѭӟc ngoài. giáo viên có thӇ phҧi lҥi quҧ khi ÿi nhұn lѭѫng . triӇn khai.ÿây là mӝt viӋc hay xҧy ra ӣ các vùng nông thôn hoһc ӣ nhӳng nѫi chѭa có mӝt Trong tәng sӕ 307 ÿѫn khiӃu nҥi nhұn ÿѭӧc trong vòng 4 tháng thì hӋ thӕng ngân hàng chính thӭc. ma” này có thӇ là hұu quҧ cӫa viӋc quҧn lý hành chính yӃu kém hoһc là sӵ cҩu kӃt Cѫ cҩu giám sát không chһt chӁ. ÿѭa nhӳng tiӃn sӻ và chuyên viên không ÿӫ trình ÿӝ vào các vӏ trí quҧn lý. khóa hӑc và các trung tâm ÿào tҥo. công nghӋ mӟi và sӵ cҥnh tranh ngày càng khӓi khuôn khә pháp luұt cӫa nhà nѭӟc. Tham nhNJng cNJng có thӇ xҧy ra trong nhNJng. Thұm chí các trung tâm ma (các xѭӣng sҧn xuҩt chӭng chӍ) có thӇ phát hành văn bҵng mà không cҫn tә chӭc bҩt cӭ hoҥt ÿӝng giҧng dҥy nào. tính gia ÿình trӏ.là nhӳng ngѭӡi ÿѭӧc liӋt kê chӫ yӃu là khiӃu nҥi vӅ sӵ vҳng mһt trong bҧng lѭѫng nhѭng không giҧng dҥy . ÿѭӧc chuҭn bӏ cӫa các trung tâm ÿào tҥo. Sӵ ÿӝc lұp cӫa các ӫy ban kiӇm tra chҩt lѭӧng giáo dөc và các cѫ quan giám sát khác cNJng quan trӑng nӃu hӑ hoҥt ÿӝng không chӏu sӵ can thiӋp tӯ bên ngoài. thuyên chuyӇn và ‘Proética’. Tham nhNJng trong chҩt lѭӧng giáo dөc cӫa các hoҥt ÿӝng tham nhNJng. Cam-pu-chia và các nѭӟc khác. quӕc mang tên ‘NӅn giáo dөc không tham nhNJng’ cӫa Pêru. ÿang là mӝt ngành công nghiӋp phát triӇn ӣ nhiӅu nѫi trên thӃ giӟi.

mang lҥi sӵ công bҵng và bình ÿҷng. thái ÿӝ và hoҥt 1. Nhӳng vҩn ÿӅ này phҧi ÿѭӧc giҧi quyӃt nhѭ là nhӳng nӝi dung trong viӋc thӵc hiӋn chính sách.ÿã rҩt coi trӑng nghӅ giáo viên và ÿã hӛ trӧ và ÿҫu tѭ ÿào tҥo nhiӅu hѫn cho giáo viên. Hӑ cNJng có thӇ ÿe dӑa sinh viên bҵng cách cho ÿiӇm thҩp nӃu nhӳng sinh viên này không tham gia vào lӟp dҥy thêm cӫa hӑ. NӃu viӋc bә nhiӋm.28 Cѫ cҩu kiӇm tra hiӋu quҧ và môi trѭӡng làm viӋc tӕt là mӝt công cө phòng chӕng tham nhNJng. nӃu chӍ soҥn ra các quy tҳc này thôi 3. các giáo viên phҧi biӃt ÿѭӧc nhӳng quy 4. công bҵng và thành tích khi hӑ tiӃp xúc vӟi các sinh viên cӫa mình. Xxxxxxxx ÿӝng nghӅ nghiӋp cӫa các giáo viên và cán bӝ. cNJng cҫn phҧi có sӵ kiӇm tra công bҵng và ÿúng pháp luұt . Mӝt nghiên cӭu ӣ Ҩn Ĉӝ cho thҩy chӍ có mӝt trong sӕ 3000 giáo viên lãnh ÿҥo ÿã tӯng phҥt mӝt ÿӗng nghiӋp vì ngѭӡi này hay vҳng mһt ӣ trѭӡng. Lѭѫng thҩp và môi trѭӡng làm viӋc không thuұn lӧi có thӇ góp phҫn làm các giáo viên lҥm dөng quyӅn hҥn cӫa mình. nhӳng quy tҳc vӅ ÿҥo ÿӭc nghӅ nghiӋp cӫa giáo viên có thӇ giúp xóa bӓ nhӳng thói quen cӕ hӳu và khuyӃn khích cách cѭ xӱ có ÿҥo lý. tình trҥng gҫn thành phӕ. Khi nhӳng quyӃt ÿӏnh tuyӇn dөng ÿѭӧc ban hành thì cNJng cҫn áp dөng mӝt tiêu chí rõ ràng và có nhӳng bҵng chӭng vӅ khҧ năng chuyên môn cNJng nhѭ kinh nghiӋm thích hӧp chӭng minh cho viӋc tuyӇn dөng. phҧi có mӝt cѫ chӃ vӅ khiӃu kiӋn và có hѭӟng dүn vӅ tiêu chuҭn ÿҥo ÿӭc. Xxxx thì chѭa ÿӫ. nên nghiêm cҩm giáo viên yêu cҫu các sinh viên cӫa hӑ ÿi hӑc thêm và hӑ sӁ bӏ khiӇn trách thích ÿáng khi bӏ bҳt quҧ tang làm viӋc này. Nhӳng quy tҳc này ÿѭӧc coi nhѭ sӵ thӯa nhұn chung vӅ trách nhiӋm và tiêu chuҭn ÿҥo ÿӭc cӫa giáo viên và lý tѭӣng nhҩt là chúng ÿѭӧc hiӋp hӝi chuyên môn cӫa hӑ xây dӵng nên.và thѭӣng phҥt phân minh ÿӇ phòng chӕng tham nhNJng trong viӋc quҧn lý giáo viên và hành vi cӫa hӑ. cѫ hӝi nghӅ nghiӋp và uy tín chuyên môn - sӁ có mӝt ҧnh hѭӣng mang tính quyӃt ÿӏnh hѫn ÿӃn tѭ cách cӫa giáo viên so vӟi ÿѫn giҧn chӍ là tiӅn lѭѫng. Xxxxxx không có lý do cӫa giáo viên.30 Tuy nhiên.gӗm Canada.31 5. Ngoài ra. Khi xҧy ra vi phҥm. mӝt nghiên cӭu năm 2005 cho thҩy các quy tҳc cӫa giáo viên ӣ Nam Á ÿã và ÿang có nhӳng ҧnh hѭӣng tích cӵc ÿӃn nhӳng cam kӃt. Xxxx tҳc này và hiӇu ÿѭӧc nhӳng ÿiӅu khoҧn cӫa nó. Xxxx Tài liӋu nghiên cӭu cӫa TI # 04/2009 Tr a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l 6 . Phҫn Lan và Hàn Quӕc .29 Table of Contents Ví dө. bҫu không khí chung - bao gӗm cѫ sӣ hҥ tҫng cӫa trѭӡng hӑc. ÿӅ bҥt và thuyên chuyӇn cán bӝ ÿѭӧc tiӃn hành dӵa trên nӅn tҧng thành tích và hiӋu quҧ công viӋc thì sӁ cә vNJ giáo viên áp dөng nhӳng quy tҳc vӅ sӵ vô tѭ. n Tham nhNJng trong ngành giáo dөc Nâng cao nhұn thӭc cӫa ngѭӡi dân và truyӅn tҧi nhӳng giá trӏ ÿҥo ÿӭc sӁ hӛ trӧ viӋc hình thành nên thái ÿӝ không khoan nhѭӧng vӟi tham nhNJng trong xã hӝi. Thұt ÿáng buӗn là nhӳng tình trҥng lҥm dөng và quҧn lý yӃu kém nhѭ vұy cӫa các cѫ quan giáo dөc cNJng nhѭ trong các ngành dӏch vө khác vүn thѭӡng xuyên không bӏ xӱ phҥt. giúp giҧm thiӇu sӵ vҳng mһt 2.25 ViӋc dҥy hӑc ngoài giӡ có trҧ tiӅn có thӇ phát triӇn thành mӝt hình thӭc trù dұp. Bӕn nѭӟc ÿҥt ÿѭӧc tiêu chuҭn giáo dөc tӕt nhҩt . vӋ sinh. Tuy nhiên. Cuba. khoҧn chi phí cho viӋc con cái hӑc thêm. Ví dө. chҩt lѭӧng nѫi ăn chӕn ӣ cӫa giáo viên. Chҷng hҥn nhѭ nhӳng thay ÿәi vӅ lѭѫng bәng nên ÿѭӧc ÿi cùng vӟi nhӳng biӋn pháp nâng cao ÿӏa vӏ xã hӝi cӫa giáo viên.27 Ĉӗng thӡi.26 Có thӇ làm gì? Phҧi thӯa nhұn là ÿiӅu kiӋn làm viӋc cho giáo viên ӣ nhiӅu nѭӟc còn rҩt khó khăn. nѫi mà nhӳng giáo viên chӍ dҥy mӝt nӱa chѭѫng trình hӑc trong giӡ lên lӟp chính thӭc và bҳt sinh viên phҧi trҧ tiӅn tham gia vào lӟp hӑc tѭ cӫa hӑ ÿӇ nghe giҧng vӅ nhӳng phҫn còn lҥi. ĈӇ các quy tҳc có hiӋu lӵc.

Thái ÿӝ bҩt hӧp pháp phҧi bӏ trӯng phҥt theo ÿúng pháp luұt. Tҥi các cҩp tiӇu hӑc và trung hӑc cѫ sӣ. hӑc sinh và phө huynh nên có cѫ hӝi ÿӇ phát biӇu nhӳng ý kiӃn quan tâm và phàn nàn cӫa hӑ. có thӇ khó mà tìm thҩy các sӕ liӋu thӕng kê mӟi ÿѭӧc cұp nhұt. tham nhNJng trong ngành giáo dөc. Xây dӵng nhұn thӭc cӫa ngѭӡi dân và truyӅn tҧi nhӳng giá trӏ ÿҥo ÿӭc sӁ giúp tҥo nên thái ÿӝ cӫa xã hӝi và làm cho xã hӝi không thӇ khoan dung vӟi tham nhNJng. viӋc tiӃp cұn thông tin là mӝt ÿiӅu kiӋn cҫn thiӃt ÿӇ kiӇm soát xã hӝi và có thӇ cNJng là nhӳng phѭѫng tiӋn quan trӑng nhҩt ÿӇ phòng chӕng tham nhNJng. giáo viên nào ÿѭӧc bә nhiӋm và bӏ cách chӭc. quy trình thi cӱ nào ÿѭӧc áp dөng. Ӣ nhiӅu nѭӟc. Cӝng ÿӗng và các phѭѫng tiӋn truyӅn thông ÿҥi chúng phҧi ÿѭӧc tiӃp cұn vӟi các sӕ liӋu vӅ tài chính và các thông tin khác. Nhӳng công dân ÿѭӧc giáo dөc tӕt nhұn biӃt ÿѭӧc quyӅn lӧi và vӏ trí cӫa hӑ sӁ có khҧ năng hѫn trong viӋc yêu cҫu sӵ minh bҥch và trách nhiӋm giҧi trình nhҵm ÿӇ tăng chҩt lѭӧng cӫa hӋ thӕng giáo dөc quӕc gia. Tham nhNJng trong ngành giáo dөc Mӝt xã hӝi mà trong ÿó ngѭӡi dân ÿѭӧc thông tin ÿҫy dӫ và KӃt luұn mong ÿӧi mӝt nӅn giáo dөc có trách nhiӋm và bình ÿҷng sӁ là Yêu cҫu cӫa công chúng. Giám sát xã hӝi có thӇ ÿѭӧc thӇ chӃ hóa thông qua ban quҧn lý trѭӡng hӑc (SMCs) cho tӟi khi phө huynh hӑc sinh là nhӳng ngѭӡi tình nguyӋn có ÿҫy ÿӫ các kӻ năng. 7 Tài liӋu nghiên cӭu cӫa TI # 04/2009 Transparency International . Có thӇ dӵa vào nhӳng tiêu chí và quy tҳc này ÿӇ ra quyӃt ÿӏnh xem các trѭӡng hӑc ÿѭӧc xây ӣ ÿâu. ÿһc biӋt là khi nó trӣ thành nhiӋm vө cӫa ban quҧn lý nhà trѭӡng. Mӑi ngѭӡi dân nӃu ÿѭӧc thông tin ÿҫy ÿӫ và hiӇu ÿѭӧc rҵng hӑ có quyӅn kǤ vӑng vào mӝt nӅn giáo dөc có trách nhiӋm và bình ÿҷng thì cNJng là mӝt công cө ÿҫy quyӅn năng ÿӇ chӕng lҥi sӵ lҥm dөng. Tuy nhiên. Phҧi thӵc hiӋn các hoҥt ÿӝng chӕng lҥi nhӳng thӫ phҥm gây ra tham nhNJng. Các tiêu chí phҧi minh bҥch và dӉ tiӃp cұn trong cӝng ÿӗng. Phҧi xây dӵng năng lӵc trong chính các thӇ chӃ ÿӇ ÿҧm bҧo các quan chӭc và nhӳng nhà sѭ phҥm có thӇ áp dөng và làm cho các quy ÿӏnh hiӋn hành trӣ nên có hiӋu lӵc. Cҫn thiӃt lұp các kênh tӕ cáo viӋc quҧn lý kém và tham nhNJng ÿӇ khuyӃn khích “ngѭӡi sӱ dөng” nӅn giáo dөc báo cáo nhӳng vҩn ÿӅ này. Trong trѭӡng hӧp này. mӝt nӅn giáo dөc tӕt tӵ bҧn thân nó ÿã là mӝt yӃu tӕ ngăn cҧn tham nhNJng. nhӳng khoҧn phí nào nhà trѭӡng phҧi nӝp và nӝp bao nhiêu. chính xác. Tҥi các trѭӡng ÿҥi hӑc. Cҫn thiӃt phҧi có nhӳng phѭѫng án giҧi trình rõ báo cáo vӅ lҥm dөng và nhӳng bҩt thѭӡng cӫa hӋ thӕng. ThiӃu sӵ xӱ phҥt nghiêm minh cNJng có thӇ là mӝt trӣ ngҥi lӟn nhҩt trong viӋc kiӅm chӃ tham nhNJng. khách quan trong quҧn lý và tài chính giáo dөc. các hình thӭc khuyӃn khích xӭng ÿáng (cho giáo viên mӝt công cө mҥnh ÿӇ phòng và giáo sѭ) và cѫ chӃ quҧn lý hiӋu quҧ là nhӳng giҧi pháp ÿӇ phòng chӕng chӕng sӵ lҥm dөng. cҫn thành lұp các cѫ quan ÿӝc lұp ÿӇ giҧi quyӃt nhӳng khiӃu nҥi vӅ gian lұn ÿҥi hӑc và các hình thӭc tham nhNJng khác. ViӋc sӱ dөng các tài khoҧn ngân hàng riêng cӫa nhà trѭӡng và các dòng ngân sách vӟi mөc ÿích rõ ràng cNJng có thӇ hӛ trӧ viӋc chӕng tham nhNJng. ViӋc theo dõi cӝng ÿӗng và giám sát xã hӝi là công cө quan trӑng ÿӇ ngăn chһn tham nhNJng. NӃu viӋc xӱ phҥt không ÿѭӧc thӵc hiӋn nghiêm minh thì tҩt cҧ các chiӃn lѭӧc khác cNJng ÿӅu ÿi theo hѭӟng thҩt bҥi. Phҧi áp dөng các cѫ chӃ kiӇm soát thích hӧp . Nhӳng gӧi ý dѭӟi ÿây vӅ chính sách có thӇ giúp ÿӇ bҳt ÿҫu chu trình ÿҥo ÿӭc này Cҫn phҧi có các tiêu chí và quy tҳc rõ ràng.chҷng hҥn nhѭ thanh tra và kiӇm toán thѭӡng xuyên ÿӇ phát hiӋn tham nhNJng và gian lұn. ÿáng tin cұy bӣi vì hӑ thiӃu năng lӵc và nguӗn lӵc. thông tin vӅ ÿào tҥo ÿӇ thӵc hiӋn nhiӋm vө cӫa mình.

http://www.30% (2001).lv/ace/ace_disk/Recognition/leg_aca/Code_TE_rev2007. t΍ l͟ v͇ng m͏t th́͵ng xuyên cao cͿa các giáo viên t̹i nh·ng tŕ͵ng hͥc công lͅp ͷ ̼n ÿͱ ÿã cho th̽y vi͟c giám sát ͷ ÿͣa ph́˿ng có th͛ ch́a ÿͿ. WP/96/98. Khandelwal and K. Tham nhNJng ÿӏa chӍ: plres@transp arency.Philippine Center for Investigative Journalism.org.2005. 29. Transparency global_priorities/education International. International Institute for Educational Planning. Harry A.org/iiep/eng/publications/recent/etico. Biswal (2005) nhͅn th̽y h̿u h͗t các giáo viên ÿã không có b̻n sao các quy t͇c cͿa giáo viên này và hͥ ÿã l͵ ÿi nh·ng thông tin ÿ͛ bi͗t khi nào và làm th͗ nào ÿ͛ khi͗u n̹i v͙ các giáo viên và cán bͱ. nǵ͵i ta phát hi͟n ra r͉ng các giáo viên chͣu sΉ thao túng cͿa các chính trͣ gia trong vi͟c ÿăng ký c΅ tri và ki͛m phi͗u b̿u. Natalia Rumyantseva (2005) Taxonomy of corruption in higher education.2005 t̹i Béc lin. Chúng tôi 1. p a r exin n c y mӡi I n t e rxem n a t i o tҥi: nal www. 65. Oxford University Press.bc. Van Nuland. Zambia – m΁c vi͟n trͻ cͩ ÿͣnh ĈӇ biӃt thêm thông tin vӅ chѭѫng cho tŕ͵ng hͥc là 10% (2001). S͇p xu̽t b̻n. hͱi th̻o cͿa TI v͙ Tham nhNJng trong ngành giáo dͽc.campaignforeducation. Corruption in the Classroom. Afrobarometer chân thành cҧm ѫn sӵ ÿóng góp cӫa Working Papers No. 8. Harry A. UNESCO-CEPES and Council of Europe (2007) Revised Code of Good Practice in the Provision of Trans-Border Education. Yvonne Chua (1999) Robbed. 16. TI Bangladesh (2005) Giͳi thi͟u v͙ ‘Corruption and Human Insecurity in Bangladesh’. vi͟n trͻ tΉ nguy͟n 76% (2001). In: Stealing the Future. UNESCO. nghiên cӭu này và các tài liӋu khác 12 Mͱt nghiên c΁u do Transparência Brasil ti͗n hành (2004) cho th̽y vi͟c thi͗u các kΏ năng ki͛m tra t̹i c̽p ÿͣa ph́˿ng là nguyên nhân cùng loҥt nghiên cӭu này. Open Society Institute. Nguͫn: Jacques Hallak and Muriel Poisson (2007) Corrupt schools. ͷ lͳp hͥc. 2. 4. TRANSPARENCY Xem: S. 11. Xem: Yvonne Chua (1999) Robbed. 18. Michael Bratton (2005) Are you being served? Popular Satisfaction with Health and Education Services in Africa. Republica del Perú. p. Global Campaign for Education (2005) Global Education for All Monitoring Report. B. phҧn ánh kӃt quҧ Tài li͟u ÿi͙u tra cͿa: Transparency International (2009) Africa Education Watch Programme. trình giáo dөc cӫa TI. ӣ Châu Phi (AEW). Nh·ng ÿͣnh nghƭa ÿ́ͻc TI s΅ dͽng. 13. S͇p xu̽t b̻n. M΁c ÿͱ rò r͡: Ghana . 15.P. 14. p. n Tham nhNJng trong ngành giáo dөc Tài liӋu làm viӋc gӕc này ÿѭӧc Ban thѭ ký TI soҥn thҧo cho chѭѫng trình giáo dөc toàn cҫu năm 2007 và ÿã ÿѭӧc ӫy ban nghiên cӭu và chính Tài liӋu tham khҧo: sách chӍnh sӱa năm 2008.08. World Bank. Xem: Darijo Lazic (2005) A 'Copy-and Paste' Approach to University. Cross-Country Analysis.49 % (1998). Patrinos and Ruth Kagia (2007) Maximising the Performance of Education Systems. Các hi͟p ́ͳc liêm chính (Integrity Pacts) có th͛ là mͱt công cͽ hi͟u qu̻ ÿ͛ chͩng l̹i tham nhNJng trong vi͟c ký k͗t các hͻp ÿͫng cͿa nhà ńͳc. Trong: T́˿ng lai bͣ ÿánh c͇p. 2010) do TI thӵc hiӋn vӟi sӵ tài trӧ Theo ý ki͗n nh·ng nǵ͵i tham gia hͱi th̻o ngày 14.edu/bc_org/avp/soe/cihe/hecm/. 69. et al (2006). 28. Xem: Nazmul Chaudhury. Investment. UNESCO.htm. Resultados de la campaña piloto Educación sin Corrupción. Transparency International.org/ Tài li͟u ÿi͙u tra cͿa: Transparency International (2009) Africa Education Watch Programme.11. TI. Mark Bray (2003) Adverse effects of private supplementary tutoring: Dimensions. Mark Bray (ed. World Bank. vào trang: www. Xem: www. Uganda . 30. 09. UNESCO. 25. Transparency International. An Investigation of Corruption in Philippine Education. Xxxxxxxx © 2009 Transparency International. Xem: Transparência Brasil (2005)The Hidden Cost of Decentralised Craig Fagan tҥi Ban Thѭ ký TI theo Education. Philippine Center for Investigative Journalism. 98. The role of teacher codes. Corruption in the Năm 2009.org. Peru . 9. UNESCO. 24. Telephone +49-30-343820 -0 Fax Table of Contents +49-30-347039 -12 1. AEW là mӝt 7. All rights reserved. 105. Transparency International. Nazmul Chaudhury. Transparencia Mexicana (2005) The price of a place in school. In: Edgardo Campos (ed) The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level. Vӟi hѫn 90 văn phòng quӕc gia trên thӃ 10559 5. Khandelwal and K. Transparency International. 31. Tài li͟u ÿi͙u tra cͿa: Transparency International (2009) Africa Education Watch Programme.12. www. Ĉӭc. T́˿ng tΉ.unesco. 16. B. Kai Schafft. Corruption in the Classroom.2005. Global Campaign for Education. In: Peabody Journal of Education 80 (1).transparency. Rotta (Proética Peru). 22. Rosijskaja Gazeta. 5. IMF Working Paper. Xem: ‘the ‘TI minimum standards on public contracting’: www. giӟi doanh Germany nghiӋp và các tә chӭc xã hӝi dân sӵ nhҵm xây dӵng và thӵc hiӋn các biӋn pháp Tài liӋu nghiên cӭu cӫa TI # 04/2009 hӳu hiӋu chӕng tham nhNJng. N͗u c̿n thêm thông tin. 27. 2. S͇p xu̽t b̻n 26. Paolo Mauro (1997) The Effects of Corruption on Growth. cӫa chѭѫng trình Quan sát giáo dөc 6.87% (1995). Xxxx ÿҩu tranh chӕng tham nhNJng toàn cҫu. and Government Expenditure: A chѭѫng trình kéo dài 3 năm (2007 . www. Xxxx Transparency International (TI) là mӝt tә chӭc xã hӝi dân sӵ ÿi ÿҫu trong cuӝc Alt-Moabit 96 4. UNESCO. National Press Club. 19. Patrinos and Ruth Kagia (2007) Maximising the Performance of Education Systems. et al (2006) Ethics in Education. The Case of Teacher Absenteeism.aic. International Institute for Educational Planning. International Institute for Educational Planning.57% (1998). Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us? World Bank. Documento Defensorial Nº 01. Biswal (2005) Teacher Codes of Practice in Bangladesh. 23. xin liên hӋ gây ra nhi͙u ̻nh h́ͷng x̽u ÿ͗n vi͟c tài trͻ cho giáo dͽc c˿ b̻n. Xxxx Berlin giӟi và mӝt Ban thѭ ký quӕc tӃ tҥi Berlin. www. Bettina Meier (TI Srilanca) và Samuel Ͷ Philipin. In: Stealing the Future. Defensoría del Pueblo (2007) Con corrupción no hay educación.- . Center for International Higher Education. 1999) The shadow education system: Private tutoring and its implications in nine postsocialist countries. 10. xem: Higher Education Corruption Monitor of the Boston College.transparency. Tanzania .transparency. Anne Rademacher and Sarah Koch-Schulte (2000). 21. Nh́ trích d̓n trong: Deepa Narayan with Raj Patel. et al (2006) Missing in action: teacher and health worker absence in developing countries.org/global_priorities/public_contracting/. In: Stealing the Future. implications and government responses. An Investigation of Corruption in Philippine Education. Jacques Hallak and Muriel Poisson (2005) Academic Fraud and Quality Assurance: Facing the Challenge of Internationalisation of Higher Education. 17. ĈӇ biӃt thêm thông Tr a n stin.org/en/resources/. Các sͩ li͟u tính toán cho năm 2004 và 2005. In: Edgardo Campos (ed) The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level. mӡi truy cұp corrupt universities: What can be done? International Institute for Educational Planning.org.pdf. The Case of ĈӇ biӃt thêm thông tin vӅ tài liӋu Teacher Absenteeism. International Institute for Educational Planning. Journal of Economic Perspectives. XxxxxxSecretariat International 3.transparency. p. 20 (1). TI nâng cao nhұn thӭc vӅ tác hҥi mà tham nhNJng gây ra và làm viӋc vӟi các ÿӕi tác trong chính phӫ. 20. ÿѭӧc cұp nhұt. India (Uttar Pradesh) and Nepal: A comparative INTERNATIONAL study. 3. Transparency International. p. UNESCO. tài liӋu làm viӋc này ÿã Classroom. cӫa tә chӭc William và Flora Hewlett. 2.P. The Teacher Code of the Ontario College of Teachers in Canada is a self-regulatory body with investigative and disciplinary powers.