You are on page 1of 10

MARA TECHNOLOGY OF UNIVERSITY

FACULTY OF APPLIED SCIENCE

INTRODUCTORY MANDARIN

TMC 501 (AST3MA)

SCRIPT

GROUP MEMBERS

NO. NAME MATRIC NUMBER

1 SITI FADZLINATUL HAMIMA BT 2013482642
MOHD YUNUS
2 SITI NURLAILA FAREHA BT 2013671114
MOHD OTHMAN
3 SITI NAZIHAH BT HAIRUL 2013459006
ZAMAN
4 AIN SYAFIEQA BINTI BAKHTIAR 2013661688

5 RABIATULADAWIAH BINTI ABD 2013853806
RAHMAN

LECTURER

LAOSHI CHIA TEH HENG

. nǐmen qù náli ? Jiha : Wǒ he bàba qù guǒyuán cǎi shuǐguǒ . Laila : Hǎo a. lái chī zǎocān ba. Lin : māma. Nǐ ne ? Laila : Wǒ qí motuochē qù guàngguang. māma zǎoshang hǎo. kuài qǐchuàng chī zǎocān ba. wǒmen kuài qù guǒyuán ba. Laila : Chī le zǎocān yǐhòu. Jiha& Lin : Zǎoshang hǎo. Laila : Bàba.EPISOD 1 Masa: Waktu Pagi Watak: Jiha sebagai Emak Laila Lin sebagai Ayah Laila Ain sebagai kawan Laila dari Bandar Laila sebagai kawan Ain dari Kampung Adda sebagai kawan serumah Ain Zài Jiā Jiha : Bàba. Jiha : Laila.

hǎode..Jiha : Hǎode. hǎo ma ? Lin : Hǎo a. qǐng gěi wǒ yǐnliào.. Jiha & Lin : Qīn ài de??!! Lin : āiyā .. Jiha : Bú xiè. (Ayah terduduk di tepi pokok keletihan) Jiha : Bàba. Zài Guǒyuán Jiha : Bàba. Bàba zhè shì nǐ de kāfēi. Māma. děng yíxià. Jiha : hǎo. Lin : Xièxie. Jiha : Nǐ yào xiǎoxīn.. hǎo ma ? Jiha : Hǎo a. Zài Kètīng (jiha beri 2 surat kepada laila) Laila : Qīn ài de. Lin : Hǎode.. nǐ cǎi shénme shuǐguǒ ? Lin : Wǒ cǎi hóngmáodān. kuài jiéhūn le . Nǐ yào hē kāfēi háishì kuàngquánshuǐ ? Lin : Gěi wǒ kāfēi... Bàba yiqì huí jiā. nǐ léi ma? Lin : Wǒ léi le yě hěn kǒukě.

. shàngxiàbān de shíhou chángcháng sāichē. Ain :ō. Ain : Duì a. shēnghuófèi yě yuèlaiyuè gāo Ain : Wǒ juéde chéngshì shēnghuó hěn mánglù. Jiha & Lin : shénme shì...Laila : Eh. yě yǒu hěn duō chē.... shēnghuō hěn fāngbian.. búshi. búshi. shénme shì ?? Jiha&Lin : (baca surat) wā. Nǐ kěyǐ gěi wǒ dài lù zái shā'ānán ma? . Laila Dǎ Diànhuà Gěi Ain Laila : wéi Ain. yǒu shénme wǒ kěyǐ bāng nǐ de ma? Laila : wǒ yáo qù Shā'ānán. Jìlòngpō yě shì yí ge xiàndàihuà de chéngshì. Adda : Chéngshì de fángzi yuèlaiyuè guì. wǒ shì Laila. Gōngxì !! Gōngxì!! Yǐhòu Adda xiàbān Adda : Ain. hěn duō rén lǎi zhèlǐ gōngzuò. wǒ hěn gāoxìng. nǐ zhǎo wǒ yǒu shénme shì? Laila :Mīngtiān wǒ zài Shā'ānán yǒu mīanshì Ain : wā. Jílóngpō yǒu hěn duō gāolóu dàshā.. Adda : Zhèlǐ shì shāngyè zhōngxīn. Gōngxì !! Gōngxì !! Laila :xìexìe. Ain : Shì a.... nī de jiā zái Shā'ānán ma? Ain :shì a.(laila baca surat lagi satu) wā.. shèbèi qíquán. gōngzuò yālì hěn dà...

. bú shángbān. Zài Fàngzi Qiànmian Adda: míngtiān nǐ jiābān ma? Ain: méiyou. Zàijiàn Ain. Ain : Zàijiàn. Ain: shì a. Adda: hòutiān shì zhōumò. míngwǎn wǒmen kěyǐ wán ge tòngkuài. chéngshì shēnghuó zhēn shì duōzī duōcǎi. Laila: Hǎode. búguò míngtiān zǎoshang wǒ yào jiàn péngyou .Ain: kěyǐ.

. shǒujī. xìnyòngkǎ. tíkuǎnkǎ. nà biān yǒu jǐngchájú (selepas kejadian tersebut. zhè shǒutíbāo li yǒu shénme? Wā.Jiha menyelongkar isi dalam beg tangan itu) Jiha : hmm.EPISOD 2 Masa : Waktu pagi Watak: Adda sebagai wanita diragut Laila sebagai kawan Ain dari kampong Ain sebagai kawan Laila dari Bandar Jiha sebagai peragut beg tangan Adda Lin sebagai petugas kaunter pertanyaan (Laila sampai di stesen bas Shah Alam untuk berjumpa Ain. Xiànkuǎn. .. he shùmǎ xiàngjī. laila Adda : wǒ yīnggāi zěnme bàn? Ain :wǒ juéde zuìhǎo qù bàojǐng. shēnfènzhèng..tiba-tiba Laila ternampak seorang wanita diragut beg tangan) Adda : bāng wǒ!! Laila : shénme shì ?? Ain : Yí.

xìnyòngkǎ. wǒ yīnggāi zěnme bàn? Lín: āiyā.shǒujī děngdeng. yǒu shénme wǒ kěyǐ bāng nǐ de ma? Adda: wǒ de shǒutibāo bèi qiǎng le. zhēn zāogāo! shǒutíbāo lǐmian yǒu shénme? Adda: xiànkuǎn.tìkuǎnkǎ.Zai jǐngchájú Lín: Xiǎojie.shēnfènzèng. .

Episod 3 Waktu: Pada Waktu Tengahari Watak: Adda sebagai Bos Firma Guaman Adda Laila sebagai calon temuduga pertama Jiha sebagai petugas kaunter pertanyaan Ain sebgai Setiausaha Firma Guaman Adda Lin sebagai calon temuduga kedua (Laila berjalan kearah kaunter pertanyaan) Zai xúnwèn guìtái Jiha :Nǐ hǎo. Laila :Zěnme zòu ne? Jiha :Nǐ xiáng qiàn zǒu . Qǐngwèn Adda Lǚshìlǒu shì bùshì bān le? Wéishènme bú zái yì lòu le ne? Jiha :ō . Laila :Zhīdào le . nǐ jiǔ huì kàndao diànti le. jīngguò tìkuǎnji yǐhòu. Laila :Diànti zài nǎli? Jiha :Diànti zài cèsuǒ de pángbiān. . xièxie nǐ. Laila :Nǐ hǎo. xiàng yòu zhuǎn .Ada Lǚshìlǒu yǐjìng bāndāo wǔ lòu le.Nǐ kěyǐ zuō diántī shángqù.

) Adda : Qǐng zuò. Adda : Qǐng tā jìnlái ba! Ain : Hǎode.. qǐng jìnlái (laila masuk ke bilik. laila menegur lin) Laila : Nǐ hǎo. bié nánguò.Adda terkejut apabila melihat Laila. Zài de bàngōngshì jīnglǐ Ain : āiyā. Laila xiǎojie. Laila xiǎojie lài miànshì le.. (Di ruang menunggu.. Nǐ zuò shénme? Lin : Nǐ hǎo.Jiha : Bú kéqi. Adda jīnglǐ. Nǐ ne? Laila : Wǒ yě lái miànshì. Nǐ zhù zài nǎli? Lin : Wǒ zhù zài Bīngchéng. Wǒ lái miànshì. Nǐ gěi wǒ kāfēi hǎo ma? (Adda mengangguk sambil mengesat air mata) Ain : zhè shì nǐ de kāfēi (Adda mengangguk lagi sambil mengesat air mata) Ain : Adda jīnglǐ.. Xièxie yīnwei nǐ bang wǒ Laila : Bú kéqi Adda : Nǐ zuòguo shénme gōngzuò? .

xièxie jīnglǐ (selepas sesi temuduga berakhir) Ain : Lái.qǐng nín kànkan. méiyou gōngzuò jīngyàn Adda : Nǐ zài dàxué niàn shénme kēxì? Laila : Gōngchéng xì.Míngtiān. wǒ xiǎng qǐng nǐmen chī fàn Adda : Hǎo a.. Adda : Méiguānxì. (Mereka ternampak Jiha berjalan sambil menggalas beg tangan sama seperti beg tangan Adda yang telah diragut...Laila : Wǒ gāng dàxué bìyé. kěyǐ ma? laila : Kěyǐ. Zhèxiē shì wǒ de zhèngshū.) Ain dan Adda : Yi!!!! .. nǐ lài gōngzuò.