You are on page 1of 32

จจุดประสงคค์การเรรียนรรรู้ เรรรื่องกราฟ

เมมมื่อนนักเรรียนทททำแบบฝฝึ กทนักษะคณณิตศทำสตรร์

เรมมื่อง กรทำฟ จบแลล้ว นนักเรรียนสทำมทำรถ 1.

อธณิบทำยเกรีมื่ยวกนับกรทำฟแสดงควทำมเกรีมื่ยวขล้องระหวว่ทำงปรณิมทำณสองชชุดทรีมื่

มรีควทำมสนัมพนันธร์เชณิงเสล้น 2. เขรียนกรทำฟแสดงควทำมสนัมพนันธร์

ระหวว่ทำงปรณิมทำณสองชชุดทรีมื่มรีควทำมสนัมพนันธร์เชณิงเสล้นไดล้

3. แปลควทำมหมทำยของกรทำฟในระบบแกนพณิกนัดฉทำกไดล้

4. บอกคว่คู่อนันดนับทรีมื่สอดคลล้องกนับสมกทำรเชณิง

เสล้นสองตนัวแปรทรีมื่กททำหนดใหล้ไดล้ 5.

เขรียนกรทำฟของสมกทำรเชณิงเสล้นสองตนัวแปรทรีมื่กททำหนดใหล้ไดล้

6. บอกลนักษณะทรีมื่สททำคนัญบทำง

ประกทำรของกรทำฟของสมกทำรเชณิงเสล้นสองตนัวแปรทรีมื่กททำหนดใหล้ไดล้

7. อว่ทำนและแปลควทำมหมทำยของกรทำฟทรีมื่กททำหนดใหล้ไดล้

8. สทำมทำรถนททำไปประยชุกตร์ใชล้

ในชรีวต
ณิ ประจททำวนัน

9. มรีเจตคตณิทมื่ด
รี รีตว่อวณิชทำคณณิตศทำสตรร์

ใบความรรรู้ทรีรื่ 1.1

เรรรื่อง คครู้ออันดอับ

และกราฟ

ในชรีวต
ณิ ประจททำวนัน เรทำมนักพบสถทำนกทำรณร์ทมื่ก
รี ลว่ทำวถฝึงควทำม

สนัมพนันธร์ระหวว่ทำงปรณิมทำณสองปรณิมทำณอยว่คู่เสมอ เชว่น ระยะททำงทรีมื่

โดยสทำรรถประจททำททำงกนับคว่ทำโดยสทำร ระยะททำงทรีมื่ใชล้ในกทำรเดณิน

ททำงกนับเวลทำ ปรณิมทำณของนทนทำประปทำทรีมื่ใชล้กนับคว่ทำนทนทำ เรทำสทำมทำรถ

เขรียนแสดงควทำมสนัมพนันธร์เหลว่ทำนรีนในรคู่ปตทำรทำง แผนภทำพ คว่คู่

อนันดนับ รวมทนันงกทำรแสดงในรคู่ปอมมื่น ๆ เชว่น กรทำฟ

กราฟ (graph) คมอ ภทำพของจชุดทรีมื่ใชล้แสดงควทำมสนัมพนันธร์

ระหวว่ทำงปรณิมทำณของสองสณิงมื่ โดยใชล้ระบบแทนปรณิมทำณดล้วยระยะ

หว่ทำงจทำกเสล้นตรงสองเสล้น
Y
เสล้นตรงแตว่ละเสล้น เรรียกวว่ทำ แกน (axis)

ถล้ทำเสล้นตรงทนันงสองตนัดกนันเปป็ นมชุมฉทำก เรรียก

ระบบนนันนวว่ทำ ระบบแกนพณิกนัดฉทำก (rectangular coordinate

system) ระบบ

แกนพพิกอัดฉาก

ระบบแกนพพิกอัดฉาก คมอ ระบบทรีมื่บอกพณิกนัดของจชุดดล้วยระยะ

หว่ทำงจทำกแกนทรีมื่ตนัดกนันเปป็ นมชุมฉทำก โดยปกตณิจะวทำงแกนทนันงสองใน

แนวระดนับ และแนวดณิมื่ง อนักษรทรีมื่ใชล้เปป็ น

ชมมื่อแกน นณิยมใชล้ X และ Y

X

0

1. แกน X อยว่คู่ ใ นแนวระดนั บ เรรี ย กวว่ ทำ แกนนอน

( horizontal axis ) 2. แกน Y อยว่คู่ ใ นแนว

ดณิมื่ง เรรียกวว่ทำ แกนตอัตั้ง ( vertical axis )

3. จชุดกททำ เนณิด (origin) คม อ จชุ ดทรีมื่ แกนทนันงสองตนัดกนั น แทน

ดล้วย อนักษร O (โอ) O เปป็ น จชุ ด เรณิมื่ ม ตล้ น ของกทำรนนั บ ระยะบน

แกนทนัน งสองใชล้ แ ทน ศคู่ น ยร์ ( 0 ) ถล้ ทำ นนั บ มทำททำงขวทำหรม อ ขฝึน น

ขล้ทำงบนเปป็ นจททำนวนบวก ( positive) ถล้ทำนนับมทำททำงซล้ทำยหรมอลง

ขล้ทำงลว่ทำง เปป็ นจททำนวนลบ ( negative)

4. พณิ กนั ด รว่ ว ม (coordinate) คม อ ตททำ แหนว่ ง ของจชุ ด ใดๆ บน

ระนทำบของระบบซฝึมื่งกททำหนดดล้วย ระยะททำงทรีมื่ จชุ ด นนัน นอยว่คู่ หว่ ทำ งจทำก

แกนทนัน งสอง โดยทนัมื่ว ไปเรทำเขรี ย นคว่คู่ อนั น ดนั บ ใด ๆ ในรคู่ ป (x, y)

เมมมื่ อ x แทนจททำ นวนทรีมื่ อ ยว่คู่ บ นแกน X และ y แทน

จททำนวนทรีมื่อยว่คู่บนแกน Y x หมทำยถฝึ ง

ระยะทรีมื่นนับบนแกน X เรรียกวว่ทำ ระยะระดอับ (abscissa)

y) จะกลว่ ทำ ววว่ ทำ P มรี พณิ กนั ด เปป็ น (x. y = 0 ดนัง นนันน จชุดกททำ เนณิ ดหรมอ จชุด O (โอ) จฝึ ง ตรงกนั บ จชุ ด ศคู่ น ยร์ ข องแกนทนัน ง สอง จะ เรรียกวว่ทำเปป็ นจชุด O (โอ) หรมอจชุด 0 (ศคู่นยร์) กป็ไดล้ . 0) คมอ x = 0. หนว่ ว ยบนแกนทนัน งสอง บนแกนเดรี ย วกนั น ตล้ อ งใชล้ ห นว่ ว ย เดรียวกนัน (ทนันงบวกและลบ) แตว่ ห นว่ ว ยบนแกน X อทำจใชล้ หนว่ ว ยตว่ ทำ งจทำกหนว่ ว ยบนแกน Y ไดล้ โดยปกตณิ เ รทำจฝึ ง อทำจ เลมอกใชล้หนว่วยใน แตว่ละแกนใหล้เหมทำะสมไดล้ 6. y ห มทำ ย ถฝึ ง ร ะ ย ะ ทรีมื่ นนั บ บ น แ ก น Y เรรียกวว่ทำ ระยะดพิรื่ง (ordinate)เพมมื่อแสดง ตททำ แ ห นว่ ง ข อ ง คว่คู่ อนั นดนั บ ในระบบพณิ กนัด ฉทำก ถล้ ทำจชุ ด P เปป็ นจชุ ด บนระนทำบทรีมื่ มรี คว่คู่ อนันดนับเปป็ น (x. y) โดยทรีมื่ x เปป็ นสมทำชณิกตนัวทรีมื่หนฝึมื่ง และ y เปป็ นสมทำชณิกตนัวทรีมื่สอง และอทำจเขรียนแทนพณิกนัดของ P ดล้วย P (x. y) เพมมื่อควทำม สะดวกเรทำนณิยมใชล้กระดทำษกรทำฟ ในกทำรเขรี ย นกรทำฟซฝึมื่ ง จะชว่ ว ยใน กทำรอว่ทำนกรทำฟไดล้งว่ทำยและถคู่กตล้องยณิมื่งขฝึนน 5. จชุดทรีมื่แกนตนัดกนัน เปป็ นจชุด (0.

) F G G(…........) B D(…..) C D A H E E(….......) B(…. .. .) H(…... .พณิจทำรณทำจชุดตว่ทำงๆ ในระบบพณิกนัดฉทำกดนังรคู่ป C(…. .... ....... .. .) F(…. ..) A(…...) สพิรื่งทรีรื่ควรรรรู้เกรีรื่ยวกอับแกน X และ แกน Y ...

... มรีพณิกนัดอยว่คู่ในจตชุ ภทำคทรีมื่ 1 จชุด ..แกน X และแกน Y จะแบว่งระนทำบ ออกเปป็ น 4 สว่วน แตว่ละสว่วนเรรียกวว่ทำ จตชุภทำค (Quadrant) จชุด ... จงลงจชุดตว่อไปนรีนในระบบ แกนพณิกนัดฉทำกทรีมื่กททำหนดใหล้ เจล้ทำหนคู่ เหป็นหรมอเปลว่ทำวว่ทำ เหห็น แกน X และ แกนY ครร แบว่งระนทำบออกเปป็ น 4 สว่วน .. มรีพณิกนัดอยว่คู่ในจตชุ แบบฝฝึ กทอักษะทรีรื่ 1.. และ ....... และ ...1 เรรรื่อง คครู้ออันดอับและกราฟ คคาชรีตั้แจง ใหล้นนักเรรียนเขรียนคว่คู่อนันดนับและกรทำฟทรีมื่กททำหนดใหล้ 1.....

…) . 9). (6. (8.…) 2) พณิกนัดของจชุด P(…. จทำกคว่คู่อนันดนับทรีมื่กททำหนดใหล้ตว่อไปนรีน เมมมื่อนททำพณิกนัดจชุดแตว่ละจชุด ไปเขรียนบนระนทำบพณิกนัดฉทำกแลล้ว ลทำกเสล้นเชมมื่อมจชุดแตว่ละจชุด นนักเรรียนทรทำบหรมอไมว่วว่ทำ รคู่ปทรีมื่ไดล้จทำกกทำรลทำกเสล้นเปป็ นรคู่ป อะไร(1. R(…. Q(…. 13). (2.…) และ C(…. (4.…). 13).…) . B(…. (5. 12).…) และ S(…. 10). . บ ทท่า น 1) พณิกนัดของจชุด A(….…) 3) พณิกนัดของจชุดทรีมื่อยว่คู่บนแกน X คมอ จชุด Q และ…………… 4) พณิกนัดของ จชุดทรีมื่อยว่คู่บนแกน Y คมอ จชุด A และ…………… รรู้ปอะไร เอคย 2. 9).

13). 11). 10). (14.. 17). . (17.... 9).. 16). 8). 4). (14. 11). (18. 14).. (2. (17. (10. 13)... (17.. (9... (8.. (12.. 8).. (17. (8. (18. (18.. (4...... 15). 11).. (18. 11).. 6).. 1)..10) รรู้ปทรีรื่ไดรครอ รรู้ป. (2.. 8).. (6... 14).(10.. (18. 12). 14). (18..

ใบความรรรู้ททที่ 1.2 เรรรื่อง คครู้ออันดอับและกราฟ นนักเรรียนเคยพบกทำรเขรียนแสดงควทำมสนัมพนันธร์ระหวว่ทำงปรณิมทำณ สองชชุดโดยใชล้กรทำฟ บนระนทำบในระบบพณิกนัดฉทำกมทำแลล้ว กรทำฟทรีมื่ นนักเรรียนรล้คู่จนักมรีทน งนั กรทำฟทรีมื่เปป็ นเสล้นตรงและไมว่เปป็ นเสล้นตรงในหนัวขล้อนรีน นนักเรรียนจะไดล้ศฝึกษทำเพณิมื่มเตณิมเกรีมื่ยวกนับกรทำฟทรีมื่มรีลนักษณะเปป็ นเสล้นตรง สว่วนหนฝึมื่งของเสล้นตรงหรมอเปป็ นจชุดทรีมื่เรรียงอยว่คู่ในแนวเสล้นตรงเดรียวกนัน ใหล้นนักเรรียนพณิจทำรณทำสถทำนกทำรณร์ตว่อไปนรีน “ จอยและฟล้ ทำตล้องกทำรหทำรทำยไดล้พณิเศษเพมมื่อชว่วยเหลมอครอบครนัวในชว่วง ปณิ ดเทอม จฝึงไปรนับสทำหรว่ทำย (ไก)ทรงเครมมื่องจทำกกลว่ชุมแมว่บล้ทำนบล้ทำน หทำดไครล้มทำชว่วยกนันขทำย วนันหนฝึมื่งทนันงจอยและฟล้ ทำตว่ทำงกป็ขทำย สทำหรว่ทำย(ไก)ทรงเครมมื่องไดล้จททำนวนหนฝึมื่ง แตว่รวมกนันแลล้วเปป็ นจททำนวน สทำหรว่ทำย(ไก)ทรงเครมมื่องทนันงหมด 8 แผว่น ” เขรียนกรทำฟแสดงควทำม สนัมพนันธร์ระหวว่ทำงจททำนวนสทำหรว่ทำย (ไก ) ทรงเครมมื่องทรีมื่เปป็ นไปไดล้ ถล้ทำใหล้ x แทนจททำนวนสทำหรว่ทำย(ไก)ทรงเครมมื่องทรีมื่จอยขทำยไดล้ เปป็ นแผว่น y แทนจททำนวน สทำหรว่ทำย(ไก)ทรงเครมมื่องทรีมื่ฟล้ทำขทำยไดล้เปป็ นแผว่น จททำนวน .

5). (4. 2). 6). (2. 7). (6. (3. (7. (5. 4). 1) เมมมื่อกททำหนดใหล้แกน x แทนจททำนวนสทำหรว่ทำย(ไก)ทรงเครมมื่อง ทรีมื่จอยขทำยไดล้เปป็ นแผว่น y แทนจททำนวนสทำหรว่ทำย(ไก)ทรงเครมมื่องทรีมื่ฟล้ทำขทำยไดล้เปป็ นแผว่น เขรียนกราฟแสดงความสอัมพอันธค์ระหวคางจคานวนสาหรคาย (ไก)ทรงเครรรื่อง ทรีรื่จอยและฟร าขายรวมกอันไดรดอังนรีตั้ . 3). y) แสดงควทำมสนัมพนันธร์ไดล้ดนังนรีน (1.สทำหรว่ทำยทรีมื่แตว่ละคนขทำยไดล้จะตล้องเปป็ นจททำนวนนนับทรีมื่รวมกนันไดล้ 8 ดนังตทำรทำง x 1 2 3 4 5 6 7 y 7 6 5 4 3 2 1 จทำกตทำรทำงเขรียนคว่คู่อนันดนับ (x.

จทำกกรทำฟจะเหป็นวว่ทำทชุกจชุดของคว่คู่อนันดนับทรีมื่เปป็ นไปไดล้ตทำมเงมมื่อนไข ในโจทยร์ขล้ทำงตล้น จะอยว่คู่ในแนวเสล้นตรงเดรียวกนันกนับเสล้นประดนัง รคู่ป นนัน มื่ คมอ จชุดทชุกจชุดของคว่คู่อนันดนับทรีมื่เปป็ นไปตทำมเงมมื่อนไขทรีมื่กททำหนด จะเรรียงอยว่คู่ในแนวเสล้นตรงเดรียวกนัน สถทำนกทำรณร์ขล้ทำงตล้นเปป็ นตนัวอยว่ทำง ของควทำมสนัมพนันธร์ของปรณิมทำณสองชชุดทรีมรีกรทำฟอยว่คู่ในแนวเสล้นตรง เดรียวกนัน เรทำเรรียกควทำมสนัมพนันธร์ลนักษณะเชว่นนรีนวว่ทำ ความสอัมพอันธค์เชพิงเสรน กทำรเขรียนแสดงควทำมสนัมพนันธร์ระหวว่ทำงปรณิมทำณสองชชุด โดยใชล้กรทำฟ บนระนทำบในระบบพณิกนัดฉทำกทรีมื่มรีทน งนั กรทำฟทรีมื่เปป็ นเสล้นตรง สว่วนหนฝึมื่ง ของเสล้นตรงหรมอเปป็ นจชุดทรีมื่เรรียงกนันอยว่คู่ในแนวเสล้นตรงเดรียวกนัน เรรียก วว่ทำ ความสอัมพอันธค์เชพิง (Linear relation) .

…. (…. (….…. 45). . .. (3.….) เมมมื่อกททำหนดใหล้แกน x แทนจททำนวนสล้มเปป็ นกณิโลกรนัม y แทน รทำคทำขทำยเปป็ นบทำท เขรียนกราฟไดรดอังนรีตั้ .) ราคาขาย 15 30 45 60 75 90 (บาท) จทำกตทำรทำงเขรียนคว่คู่อนันดนับ (x. 75)..ก. 15)... .)... (5. y) แสดงควทำมสนัมพนันธร์ไดล้ ดนังนรีนคว่คู่อนันดนับคมอ (1. (….). ตอัวอยคาง นล้องแปล้ งขทำยสล้มหล้วยเมป็งรทำคทำกณิโลกรนัมละ 15 บทำท เขรียนกรทำฟแสดงควทำมสนัมพนันธร์ไดล้ ดอังนรีตั้ ถล้ทำใหล้ x แทน จททำนวนสล้มเปป็ นกณิโลกรนัม y แทนรทำคทำขทำยเปป็ นบทำท เขรียนควทำมสนัมพนันธร์ลงในตทำรทำงไดล้ดนังนรีน จจานวนสส้ม 1 2 3 4 5 6 (ก.

2 เรรรื่อง คครู้ออันดอับและกราฟ คคาชรีตั้แจง ใหล้นนักเรรียนเขรียนคว่คู่อนันดนับและกรทำฟแสดงควทำม สนัมพนันธร์จทำกขล้อมคู่ลทรีมื่นนักเรรียนไปสททำรวจ 1.. แบบฝฝึ กทอักษะทรีรื่ 1. ในชว่วงปณิ ดเทอมเบนซร์ และอทำรร์มชว่วยกนันหทำกล้ชุงในแมว่นน ทำท โขงแลล้วนททำมทำขทำยทรีมื่ตลทำดเพมมื่อนททำ เงณินมทำเปป็ นคว่ทำอทำหทำรกลทำงวนัน จททำนวนกล้งชุ ทรีเมื่ บนซร์และอทำรร์มชว่วยกนัน หทำรวมกนันไดล้ 6 กณิโลกรนัม ถล้ทำใหล้ x แทน .. จทำกกรทำฟจะเหป็นวว่ทำ แตว่ละจชุดในกรทำฟซฝึมื่งแสดงควทำมสนัมพนันธร์ ระหวว่ทำงจททำนวนสล้มมรีหนว่วยเปป็ นกณิโลกรนัม กนับรทำคทำขทำยมรีหนว่วยเปป็ น บทำท อยว่คู่ในแนวเสล้นตรงเดรียวกนัน จทำกกรทำฟเปป็ นควทำมสนัมพนันธร์เชณิงเสล้นหรมอไมว่ ………………………….

ก. ไดล้ (ก. ……. …….) จททำนวนกล้ชุงทรีมื่อทำรร์มหทำ 5 ……. ……. 5).) จทำกตทำรทำงเขรียนคว่คู่อนันดนับไดล้ดงนั นรีน (1.ก. …………………………………………………………………… ……… เขรียนกราฟไดรดอังนรีตั้ .…………………………………………… y แทน …………………………………………… เขรียนควทำมสนัมพนันธร์ลงในตทำรทำงไดล้ดนังนรีน จททำนวนกล้ชุงทรีมื่เบนซร์หทำ 1 2 3 4 5 ไดล้ (ก.

จทำกกรทำฟเปป็ นควทำมสนัมพนันธร์เชณิงเสล้นหรมอไมว่ …………… 2. แนนไปสททำรวจรทำคทำกลล้วยฉทำบในหมว่คู่บล้ทำนศรรีลทำนนทำ เพมมื่อ หทำรทำยไดล้ระหวว่ทำงเรรียน จฝึงนททำไปขทำยใหล้กนับแมว่คล้ทำในโรงเรรียน ขล้อมคู่ลทรีมื่สททำรวจไดล้ดนังแผนภทำพ 1 20 2 40 3 60 4 80 5 100 จททำนวนกลล้วยฉทำบ (ถชุง) รทำคทำ (บทำท) ถล้ทำใหล้ x แทน …………………………………………… y แทน …………………………………………… เขรียนควทำมสนัมพนันธร์ลงในตทำรทำงไดล้ดงนั นรีน .

y) ไดล้เปป็ น …………………………………………………………………… ………………………………… เขรียนกราฟไดรดอังนรีตั้ .จททำนวนกลล้วยฉทำบ 1 2 3 4 5 (ถชุง) จททำนวนรทำคทำกลล้วย …… …… …… …… …… ฉทำบ (บทำท) จทำกตทำรทำงเขรียนคว่คู่อนันดนับ (x.

จทำกกรทำฟเปป็ นควทำมสนัมพนันธร์เชณิงเสล้นหรมอไมว่ …………… .

1 เรรรื่อง ความสอัมพอันธค์เชพิงเสรน ความสอัมพอันธค์เชพิงเสรน (Linear relation) ความสอัมพอันธค์เชพิงเสรน คมอ ควทำมสนัมพนันธร์ระหวว่ทำง ปรณิมทำณของสองสณิมื่ง ซฝึมื่งมรีสมื่งณิ หนฝึมื่งเพณิมื่มขฝึนนหรมอลดลง อรีกสณิมื่งหนฝึมื่งกป็จะ เพณิมื่มขฝึนนหรมอลดลงในอนัตรทำสว่วนอยว่ทำงเดรียวกนัน ( หรมอเรรียกวว่ทำ เปลรีมื่ยนแปลงเปป็ นสนัดสว่วนเดรียวกนัน ) เชว่น ควทำมสนัมพนันธร์ระหวว่ทำง 1. ระยะททำงกนับเวลทำ ( ซฝึมื่งอนัตรทำเรป็วคงทรีมื่ ) 3. อชุณหภคู่มณิของเทอรร์โมมณิเตอรร์มทำตรทำตว่ทำงๆ ( ณ สถทำนทรีมื่หนฝึมื่งใน เวลทำเดรียวกนัน ) . ใบความรรรู้ทรีรื่ 2. จททำนวนสณินคล้ทำกนับรทำคทำรวมของสณินคล้ทำ ( ซฝึมื่งแตว่ละหนว่วยของ สณินคล้ทำเทว่ทำกนัน ) 2.

ตอัวอยคางทรีรื่ 1 กลว่ชุมแมว่บล้ทำนในตททำบลสถทำนรว่วมกนันผลณิตนทนทำเสทำวรส เพมมื่อบรรจชุขวดขทำยในรทำคทำขวดละ 20 บทำท จทำกกทำรบนันทฝึกขล้อมคู่ล เกรีมื่ยวกนับกทำรลงทชุน เขรียนแสดงไดล้ดล้วยกรทำฟดนังรคู่ป จงเขรียนกรทำฟแสดงควทำมสนัมพนันธร์ระหวว่ทำงจททำนวนเสทำวรสทรีมื่ ขทำยไดล้กนับรทำยไดล้ทมื่รีไดล้ร นับโดยใชล้แกนคว่คู่เดรียวกนันกนับกรทำฟแสดงเงณิน ลงทชุน วพิธรีทคา ใหล้ x แทนจททำนวนนทนทำเสทำวรสทรีมื่ขทำยไดล้เปป็ นขวด y แทนรทำยไดล้เปป็ นบทำท เขรียนแสดงรทำยไดล้จทำกกทำรขทำยนทนทำเสทำวรสเปป็ นขวดตทำม จททำนวนทรีมื่กททำหนดใหล้ไดล้ดนังตทำรทำง ตว่อไปนรีน ซมน อ 0 ขวด ชททำระเงณิน 0 บทำท แตว่ถล้ทำ ซมน อ 100 ขวด ชททำระเงณิน 2000 บทำท .

000 4. 200 ขวด ชททำระเงณิน 4000 บทำท 300 ขวด ชททำระเงณิน 6000 บทำท X 0 100 200 300 Y 0 2.000 6.000 จทำกตทำรทำงเขรียนกรทำฟไดล้ดนังนรีน จากกราฟทรีรื่ไดรจงตอบคคาถามตคอไปนรีตั้ .

จทำกลนักษณะของเสล้นกรทำฟทนันงสองขล้ทำงตล้นจะสรชุป ....000 บทำท ซฝึมื่งเปป็ นจชุดคล้ชุมทชุนทรีมื่รทำยไดล้เทว่ทำกนับเงณินลงทชุน 4..... เสล้น กรทำฟแสดงรทำยไดล้ และเมมมื่อผลณิตนทนทำเสทำวรส…….. เงณินลงทชุนขนันนตทมื่ทำทรีมื่ตล้องจว่ทำยกว่อนผลณิตนทนทำเสทำวรสเปป็ นเงณิน 2.ขวด เงณินลงทชุนและรทำยไดล้จะเทว่ทำกนับ 4.1...000 บทำท เทว่ทำกนันซฝึมื่งเปป็ น ………. ถล้ทำขทำยนทนทำเสทำวรสไดล้ 150 ขวด จะขทำดทชุน เปป็ นเงณิน 500 บทำท 3.000 บทำท 2... 4......…...000) นนัน มื่ คมอ เมมมื่อจททำนวนนทนทำ เสทำวรสเปป็ น 200 ขวด จะตล้องใชล้เงณินลงทชุนเทว่ทำกนับ 4. กลว่ชุมแมว่บล้ทำนตล้องขทำยนทนทำเสทำวรสไดล้อยว่ทำงนล้อยทรีมื่สชุด 200 ขวด จฝึงจะถฝึงจชุดคล้ชุมทชุนเพรทำะ จทำกกรทำฟแสดงเงณินลงทชุนและรทำยไดล้ เสล้น กรทำฟจะตนัดกนันทรีมื่คว่คู่อนันดนับ (200. จทำกจชุดคล้ชุมทชุน ถล้ทำ ขทำยนทนทำเสทำวรสไดล้มทำกขฝึนนเรมมื่อยๆ นนักเรรียนคณิดวว่ทำ สว่วนตว่ทำงของเงณิน ลงทชุนกนับรทำยไดล้จะเปป็ นอยว่ทำงไร และมรีควทำมหมทำยวว่ทำอยว่ทำงไร จากจจุด ครจุมทจุนถราขายนคตั้าเสาวรสไดร เสรนกราฟแสดงรายไดรจะอยครู้สรู้งกวคาเสรน กราฟแสดงเงพินลงทจุนมากขฝึตั้ น นนัน มื่ คมอ สว่วนตว่ทำงของรทำยไดล้กนับเงณิน ลงทชุนมทำกขฝึนน หมทำยควทำมวว่ทำ ถล้ทำยณิมื่งขทำยไดล้ มากขฝึตั้ น กป็จะไดล้กททำไร มทำกขฝึนนดล้วย ในระยะเรณิมื่มตล้นเสล้นกรทำฟแสดงเงณินลงทชุนอยว่คู่..…..

ดล้วย อนัตรทำเรป็ว 10 กม.00 น. /ชม. บทำงครนันงควทำมสนัมพนันธร์เชณิงเสล้นระหวว่ทำงปรณิมทำณสองชชุดทรีมื่ กททำหนด อทำจมรีกรทำฟอยว่คู่ในแนวเสล้นตรงเดรียวกนันเปป็ นชว่วงๆ โดยทรีมื่ แนวเสล้นตรงเหลว่ทำนรีนไมว่จททำเปป็ นตล้องเปป็ นแนวเสล้นตรงเดรียวกนันทนันงหมด กป็ไดล้ ตอัวอยคาง เมมมื่อเวลทำ 8. ถฝึง 15. เจเจปนั มื่ นจนักรยทำนจทำกบล้ทำนพนักไปยนัง โรงเรรียนบชุญเรมองวณิทยทำคม ซฝึมื่งหว่ทำงกนัน 40 กณิโลเมตร ดล้วย อนัตรทำเรป็ว 6 กม. /ชม. จงเขรียนกรทำฟแสดงควทำมสนัมพนันธร์ระหวว่ทำง ระยะเวลทำททำงทรีมื่จนักรยทำนของ แตว่ละคนปนั มื่ นไดล้ตน งนั แตว่เวลทำ 8. ไดล้วว่ทำ ถล้ทำผลณิตนทนทำเสทำวรสนล้อยกวว่ทำ 200 ขวด กป็จะ ….00 น. …… และเมมมื่อผลณิตมทำกกวว่ทำ 200 ขวด กป็จะไดล้……….. หลนังจทำกปนั มื่ นไปไดล้ 12 กณิโลเมตร เขทำ หยชุดพนัก 1 ชนัวมื่ โมง แลล้วจฝึงปนั มื่ นตว่อไปดล้วยอนัตรทำเรป็วเทว่ทำเดณิม ไอซร์ ปนั มื่ นจนักรยทำนจทำกบล้ทำนพนักของเจเจตทำมไปเมมมื่อเวลทำ 11...00 น.00 น. โดยใชล้แกนคว่คู่เดรียวกนัน วพิธรีทคา ใหล้ ..

0 x 8.00 9.00 9. 15.0 x 8.x แทนเวลทำเปป็ นนทำฬณิกทำ y แทนระยะททำงทรีมื่ปนัมื่นจนักรยทำนไดล้เปป็ นกณิโลเมตร เขรียนแสดงเวลทำและระยะททำงทรีมื่จนักรยทำนแตว่ละคนันปนั มื่ นไดล้ดนัง ตทำรทำงตว่อไปนรีน รถจอักรยานของเจเจ 10.0 11.00 0 0 0 0 00 0 y 0 6 12 12 18 24 30 36 รถจอักรยานของไอซค์ 10.0 13.0 12.00 0 0 0 0 00 0 y 0 0 0 0 10 20 30 40 จทำกตทำรทำง เขรียนกรทำฟไดล้ดงนั นรีน .0 13. 15.0 14.0 11.0 14.0 12.

00 น.... จนักรยทำนของเจเจอยว่คู่หว่ทำงจทำกจชุดหมทำยกรีมื่ กณิโลเมตร ตอบ 4 กพิโลเมตร กรทำฟรถจนักรยทำนของ.. อยว่คู่เหนมอกรทำฟจนักรยทำน ...จากกราฟทรีรื่ไดรจงตอบคคาถามตคอไปนรีตั้ 1) ในขณะทรีมื่ของจนักรยทำนของไอซร์เรณิมื่ม ออกเดณินททำง จนักรยทำนของเจเจแลว่นนททำหนล้ทำเปป็ นระยะททำงเทว่ทำใด ตอบ จอักรยานของเจเจนคาหนราจอักรยานของไอซค์อยครู้ 12 กพิโลเมตร 2) จนักรยทำน ทนันงสองคนันแลว่นทนันกนันเมมมื่อใด ตอบ เวลา 14..00 น.. 3) หลนังจทำกจนักรยทำนทนันงสองคนันแลว่นทนันกนัน แลล้ว จนักรยทำนคนันใดจะแลว่นนททำหนล้ทำ ตอบ รถจอักรยานของไอซค์จะแลคนนคาหนราจอักรยานของเจเจ 4) จทำกกรทำฟ ใครถฝึงจชุดหมทำยกว่อน และเมมมื่อเวลทำเทว่ทำใด ตอบ ไอซค์ถฝึงจจุดหมายกคอน เมรรื่อ เวลา 15. 5) เมมมื่อเวลทำ 15..00 น...

.1 กทำรเปรรียบเทรียบหนว่วยควทำมยทำวระหวว่ทำงเมตรกนับ เซนตณิเมตร วพิธรีทคา 1 เมตร = 100 เซนตณิเมตร ใหล้ x แทน ควทำมยทำวเปป็ น เมตร ... ของ......... นททำหนล้ทำจนักรยทำน .... แสดงวว่ทำจนักรยทำนของ......... จงเขรียนตทำรทำงและกรทำฟแสดงควทำมสนัมพนันธร์ระหวว่ทำงปรณิมทำณใน แตว่ละขล้อตว่อไปนรีนควทำมสนัมพนันธร์ ทรีมื่กททำหนดใหล้เปป็ นควทำม สนัมพนันธร์เชณิงเสล้นหรมอไมว่ 1.. แบบฝฝึ กทอักษะทรีรื่ 2..........1 เรรรื่อง ความสอัมพอันธค์ เชพิงเสรน 1...........

.. เขรียนแสดงกทำรเปรรียบเทรียบหนว่วยควทำมยทำว ระหวว่ทำง เมตร กนับ เซนตณิเมตรดนังตทำรทำงตว่อไปนรีน x 1 2 3 4 5 y 100 …….... …… …… …… จทำกตทำรทำงเขรียนกรทำฟไดล้ดนังนรีน เปป็ นควทำมสนัมพนันธร์เชณิงเสล้นหรมอไมว่.. .. y แทน ควทำมยทำวเปป็ น ………………....................

…. 1.2 ควทำมยทำวของรคู่ปสรีมื่เหลรีมื่ยมผมนผล้ทำเปป็ น 3 เทว่ทำของควทำม กวล้ทำง วพิธรีทคา ใหล้ x แทน …………………………………. y แทน …………………………………… แสดง ควทำมสนัมพนันธร์ระหวว่ทำง ควทำมยทำวและควทำมกวล้ทำงของสรีเมื่ หลรีมื่ยมผมนผล้ทำ ไดล้ดนังนรีน x 0 1 2 3 4 5 0 …… …… …… y 3 6 …. ….. จทำกตทำรทำงเขรียนกรทำฟไดล้ดนังนรีน ..

..... y แทน ……………………....... ถส้าความสรมพรนธธ์ใดเปห็ นความสรมพรนธธ์เชชิงเสส้นเราสามารถ เขขียนกราฟเสส้นตรง ในระบบแกนพชิกรดฉาก แทนความสรมพรนธธ์นนั้รนไดส้ 2.. ตทำรทำงแสดงควทำม สนัมพนันธร์ระหวว่ทำง เวลทำ กนับ ระยะททำง คมอ x 0 1 2 3 4 y 0 1.5 กณิโลเมตร และใชล้อนัตรทำเรป็วคงทรีมื่ จงเขรียนกรทำฟ แสดงควทำมสนัมพนันธร์ระหวว่ทำงเวลทำทรีมื่ใชล้เปป็ นนทำทรี กนับระยะททำง เปป็ นกณิโลเมตร วพิธรีทคา ใหล้ x แทน……………………....5 …… …… …… .. นทำยเปรมขรีมื่จนักรยทำน 1 นทำทรี ไดล้ระยะ 1........... เปป็ นควทำมสนัมพนันธร์เชณิงเสล้นหรมอไมว่.

…. จทำกตทำรทำงเขรียนกรทำฟไดล้ดนังนรีน 3. …. …. อนัตรทำดอกเบรีนยเงณินฝทำกประเภทฝทำกประจททำระยะเวลทำ 1 ปรี ของธนทำคทำรแหว่งหนฝึมื่งเทว่ทำกนับรล้อยละ 2 จงเขรียนตทำรทำง แสดงจททำนวนเงณินฝทำก และดอกเบรีนยทรีมื่ไดล้ร นับ เมมมื่อฝทำกเงณิน .

. 500. …. 300. 700.. y แทน …………………….จททำนวน 100. 900 บทำท เปป็ นเวลทำ 1 ปรี วพิธรีทคา ใหล้ x แทน……………………. จทำกตทำรทำงเขรียนกรทำฟไดล้ดนังนรีน . 6 14 …. เขรียนตทำรทำงแสดงควทำมสนัมพนันธร์ไดล้ดนังนรีน x 100 300 500 700 900 …… …… y …….

..... ถล้ทำฝทำกเงณิน 1................................... 2) ถล้ทำใน 1 เดมอนใชล้โทรศนัพทร์นทำน 10 . กรทำฟขล้ทำงลว่ทำงนรีนแสดงควทำมสนัมพนันธร์ระหวว่ทำงเวลทำทรีมื่ใชล้โทรศนัพทร์ กนับคว่ทำโทรศนัพทร์ตว่อเดมอน ของครคู่เทรียมจนันทรร์ จทำกกรทำฟจงตอบคททำถทำมตว่อไปนรีน 1) เดมอนทรีมื่ไมว่ไดล้โทรศนัพทร์เลยจะเสรียเงณิน เทว่ทำไร ตอบ.........000 บทำท จะไดล้ดอกเบรีนย …………………………บทำท 4.............

................................................. 3) ครคู่เทรียมจนันทรร์ใชล้โทรศนัพทร์ใน 1 เดมอน นทำน 100 นทำทรีจะตล้องจว่ทำยคว่ทำโทรศนัพทร์กมื่บ รี ทำท ตอบ................................ 5) ในกทำรคณิดคว่ทำโทรศนัพทร์ครนันงนรีน คณิดนทำทรีละกรีมื่บทำท ตอบ......................................................................... .. 4) ถล้ทำในเดมอนหนฝึมื่งใชล้โทรศนัพทร์นทำน 25 นทำทรี จะตล้องจว่ทำยคว่ทำโทรศนัพทร์กมื่บ รี ทำท ตอบ............ 6) ถล้ทำ ใหล้ x แทน จททำนวนเวลทำทรีมื่ใชล้โทรศนัพทร์ เปป็ นนทำทรี y แทน คว่ทำโทรศนัพทร์ตว่อเดมอนเปป็ นบทำท จงเขรียน สมกทำรแสดงควทำมสนัมพนันธร์ของ x และ y ตอบ..............................................................................................................นทำทรี จะตล้องจว่ทำยคว่ทำโทรศนัพทร์กมื่บ รี ทำท ตอบ.......................