You are on page 1of 17

DOG Nm.

55 Luns, 20 de marzo de 2017 Px. 13434

III. OUTRAS DISPOSICINS

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIN PBLICA

RESOLUCIN do 13 de marzo de 2017 pola que se convocan actividades de


formacin para o persoal da Administracin local da Comunidade Autnoma de
Galicia.

Unha vez aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Ad-


ministracin Pblica (EGAP) para o ano 2017 polo Consello Reitor, de conformidade co
artigo6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo, con-
vcanse as actividades de formacin para o persoal ao servizo da Administracin local de
Galicia do ano 2017, que se detallan nos anexos desta resolucin.

RESOLVO:

Publicar a convocatoria das actividades formativas que figuran no anexo II, que debern
desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017

Sonia Rodrguez-Campos Gonzlez


Directora da Escola Galega de Administracin Pblica

ANEXO I
Bases

Primeira. Requisitos dos participantes


CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

Podern participar nas accins formativas convocadas nesta resolucin os emprega-


dos pblicos e as empregadas pblicas ao servizo das entidades locais da Comunidade
Autnoma de Galicia, as como os funcionarios de Administracin local con habilitacin de
carcter nacional que estean prestando servizos noutras administracins pblicas de Gali-
cia, que se encontren en situacin de servizo activo, permiso por maternidade, adopcin ou
acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e que renan os requisitos
establecidos na presente convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Toda persoa solicitante que ao inicio do curso estea en situacin de baixa laboral por
incapacidade temporal quedar automaticamente excluda da listaxe do persoal seleccio-
nado. Esta incidencia deber ser comunicada EGAP con carcter inmediato.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 55 Luns, 20 de marzo de 2017 Px. 13435

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formacin

Os cursos realizaranse cos requirimentos, duracin e condicins que para cada un de-
les se indiquen na convocatoria. A informacin relativa ao desenvolvemento das activida-
des, as como as sas posibles modificacins, ser actualizada e ampliada na pxina web
<http://egap.xunta.gal>.

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentacin de solicitudes ser de dez das naturais contados a partir do


seguinte ao da publicacin desta resolucin no Diario Oficial de Galicia.

2. As solicitudes de participacin nas actividades formativas s podern realizarse mediante


o formulario de matrcula telemtica dispoible no enderezo <http://egap.xunta.gal/matricula>
desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentacin de solicitudes e ata as 14.00
horas da data de finalizacin. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se com-
plete correctamente o proceso de matriculacin.

3. O nmero mximo de cursos que se pode solicitar limtase a cinco.

4. Non est permitida a realizacin de actividades de formacin que tean simultanei-


dade de horarios nunha ou varias sesins presenciais das actividades. Cando o alumnado
tea coecemento de que foi seleccionado para un curso que tea coincidencia horaria
con outro en que xa foi seleccionado debe renunciar a un deles. No caso de que se com-
probe con posterioridade a realizacin simultnea de varias actividades, non se expedir
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

certificacin de ningunha delas, e o alumnado pasar ao final das listaxes de todas as ac-
tividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrcula comece dentro do ano seguinte
contado desde que se detecte o feito.

5. Sern excludas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formu-


lario de solicitude, non tean cubertos correctamente os datos precisos para a realizacin
do proceso de seleccin ou sexan presentadas fra de prazo.

6. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a seleccin sern automa-
ticamente excludas das actividades solicitadas e pasarn ao final das listas de todas as
actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrcula comece dentro do ano se-
guinte contado desde que se detecte o feito.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 55 Luns, 20 de marzo de 2017 Px. 13436

7. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de seleccin debern


facilitar un enderezo de correo electrnico e/ou un nmero de telfono mbil.

8. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformacin


debern dispor dunha conta de correo electrnico cuxo enderezo tern que indicar na soli-
citude e dun equipamento informtico que cumpra os seguintes requisitos tcnicos:

Un computador con conexin internet.

Un navegador web co plugin de flash.

9. As persoas que necesiten acreditar circunstancias especficas (maternidade, disca-


pacidade, etc.) de acordo cos criterios de seleccin debern remitirlle EGAP a corres-
pondente documentacin complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrcula,
ao enderezo de correo electrnico <xestion.egap@xunta.gal>, sen prexuzo do previsto no
artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das
administracins pblicas (BOE nm. 236, do 2 de outubro). A devandita documentacin de-
ber enviarse por unha nica das vas indicadas; no caso contrario s sern considerados
os datos achegados por correo electrnico. A documentacin deber presentarse dentro do
prazo sinalado no punto 1 desta base.

10. A EGAP adoptar as medidas necesarias para facilitar a presentacin das solici-
tudes. As dbidas, as dificultades tcnicas e as peticins de informacin complementaria
sern atendidas a travs dos nmeros de telfono 981 54 62 57, 981 54 62 54 e 981 54 62
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

53 e do enderezo de correo electrnico <xestion.egap@xunta.gal>.

Cuarta. Criterios de seleccin

1. Os criterios selectivos que sern empregados son os sinalados con carcter xeral na
Resolucin da Escola Galega de Administracin Pblica do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do
10 de xaneiro).

Para os efectos do previsto no punto segundo da citada resolucin, o baremo que se


empregar para a seleccin establcese sobre unha base de 100 puntos, dos que o 60%
estar vinculado ao nmero de horas de formacin recibidas nos dous ltimos anos e o
40% restante antigidade na Administracin.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 55 Luns, 20 de marzo de 2017 Px. 13437

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do


Regulamento de seleccin de persoal da Administracin da Comunidade Autnoma de
Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG do 25 de marzo). Para o
ano 2017, segundo a Resolucin do 20 de xaneiro (DOG do 30 de xaneiro), comezarase
pola letra K.

2. No caso de que non haxa un suficiente nmero de solicitantes que cumpran os re-
quisitos do curso poder completarse o nmero de alumnos asignado mediante a apertura
dun novo prazo pblico na pxina web da EGAP.

Quinta. Publicacin das relacins do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicar no enderezo <http://egap.xunta.gal> unha relacin das persoas


seleccionadas para participar en cada curso, as como un nmero adecuado de reservas.

O prazo de presentacin de alegacins ser de cinco das naturais desde a sa publi-


cacin.

Ademais, quen facilite os correspondentes datos na solicitude ser informado da sa


seleccin a travs do correo electrnico e da mensaxara telefnica. Entenderase que as
persoas que non figuren na relacin foron excludas por algunha das razns expresadas
nas bases da convocatoria ou ocupan un posto mis afastado na lista de espera, todo
isto de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do proce-
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

demento administrativo comn das administracins pblicas (BOE nm. 236, do 2 de


outubro).

2. Transcorrido o prazo de alegacins, a EGAP publicar no enderezo <http://egap.xunta.gal>


a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso.

Sexta. Cambios ou substitucins na seleccin, renuncia e asistencia

1. Os cambios ou as substitucins na seleccin:

En ningn caso sern admitidos cambios ou substitucins entre as persoas seleccionadas.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 55 Luns, 20 de marzo de 2017 Px. 13438

2. A renuncia:

a) As persoas seleccionadas s podern renunciar actividade formativa:

Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos responsables dos
centros directivos.

Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito Escola Galega de Administracin P-


blica cunha antelacin mnima de tres das hbiles anteriores ao inicio da actividade forma-
tiva. Na pxina web da escola est dispoible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar, aln do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de ou-
tubro, do procedemento administrativo comn das administracins pblicas (BOE do 2 de
outubro), o enderezo de correo electrnico <xestion.egap@xunta.gal>.

c) As persoas que incumpran o previsto nas alneas a) e b) pasarn ao final das listas de
espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrcula comece
dentro do ano seguinte contado a partir do da da finalizacin desta actividade.

3. A asistencia e a puntualidade:
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

Son obrigatorias a asistencia s sesins da actividade formativa e mais a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa ter lugar un control permanente de asistencia e pun-


tualidade, includos controis extraordinarios.

c) As faltas de asistencia nas actividades presenciais:

1. Non poden superar en ningn caso o 10 % das horas lectivas presenciais. En todo
caso, as faltas de asistencia debern xustificarse documentalmente ante os responsables
da actividade formativa nun prazo mximo de 10 das contados a partir do da da finaliza-
cin desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perdern o dereito ao certifica-
do de participacin na actividade formativa.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 55 Luns, 20 de marzo de 2017 Px. 13439

2. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % das horas lectivas pre-
senciais, pasarn ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que
soliciten e cuxo prazo de matrcula comece dentro do ano seguinte contado a partir do da
da finalizacin desta actividade.

d) Seguimento das actividades de teleformacin:

As persoas que non completen o 75 % das actividades e tarefas propostas pola titora
pasarn ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e
cuxo prazo de matrcula comece dentro do ano seguinte contado a partir do da da finali-
zacin desta actividade.

Stima. Realizacin de probas

1. Para poder superar as actividades de formacin, o alumnado deber superar unha


proba de avaliacin que se realizar ao final delas, tanto na modalidade de teleformacin
como nos cursos que se impartan de xeito presencial. As probas poderanse desenvolver
de xeito descentralizado nas sedes que se determinen no comezo de cada actividade.

Nas actividades formativas encadradas dentro do Plan formativo ofimtico de Galicia a


proba final de avaliacin ter igualmente carcter presencial e desenvolverase na sede da
EGAP en Santiago de Compostela.

2. Para poder superar os cursos de teleformacin necesario cumprir unha serie de


requisitos obrigatorios na sa totalidade:
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

A asistencia sesin presencial de apertura, se a houber.

A adecuada realizacin de todas as actividades que o titor propoa. Estas deben


constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programacin didctica do
curso. A non superacin das actividades obrigatorias supor a perda automtica do dereito
a participar no exame final presencial.

Para poder aprobar a actividade formativa, o alumnado deber superar unha proba
final de avaliacin.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma


de teleformacin e indicaranse as probas de avaliacin previstas, as como as datas en

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


DOG Nm. 55 Luns, 20 de marzo de 2017 Px. 13440

que estas tern lugar. Salvo que se determine outra cousa, nestas actividades as probas
de avaliacin finais sern presenciais nos lugares e nas datas que se establezan. A EGAP
informar a travs da sa pxina web e tamn a travs da plataforma de teleformacin das
datas concretas e das horas da proba final.

Oitava. Certificado de aproveitamento

Para a obtencin do certificado de aproveitamento, o alumnado deber obter a ava-


liacin positiva do seu profesorado, o cal emitir un informe declarando apto ou non apto
cada alumno/a en funcin do resultado da proba.

Non se expedirn certificados de asistencia sen a superacin do curso.

Novena. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolver aquelas incidencias que poidan producirse no desenvolvemento e


na xestin das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicins da
programacin ou programar outras actividades diferentes cando as o exixan as circunstan-
cias que afecten a sa organizacin ou docencia. Tamn lle corresponde EGAP prover
canto sexa necesario para a execucin e cumprimento desta resolucin.

2. A execucin material das actividades queda condicionada existencia de crdito or-


zamentario axeitado e dispoible e autorizacin correspondente do gasto.

3. No suposto de que o nmero de admitidos sexa inferior ao 50 % das prazas convo-


CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

cadas, a EGAP reserva para si o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicins
das actividades, caso en que empregar os medios de notificacin s persoas interesadas
previstos na normativa vixente.

4. A EGAP poder modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das


actividades formativas, as como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas
as modificacins que afecten o desenvolvemento das actividades sern anunciadas na
pxina web da escola.

5. A EGAP garantir na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a pro-


mocin da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminacin de calquera tipo
de discriminacin e o fomento dos dereitos de conciliacin.

ISSN1130-9229 Depsito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia


CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

ANEXO II

DOG Nm. 55
Data
Localidade/
Cdigo Denominacin Prazas Horas Cualificacin Valoracin Destinatarios Datas proba de Horario
Modalidade
avaliacin

Rxime xurdico e xestin das entidades locais

LO17028 O novo rxime de 50 30 Aproveitamento Estatal 0,55 Funcionarios con habilitacin Teleformacin 24.4.2017 29.5.2017 Proba de
tesourara municipal. de carcter nacional que 23.5.2017 avaliacin
Especial referencia aos estean prestando servizos na 16.30 h
ISSN1130-9229

municipios de menos de Administracin local ou noutras


5000 habitantes administracins pblicas de
Galicia.
Persoal ao servizo das
entidades locais de Galicia.

Luns, 20 de marzo de 2017


LO17026 Elaboracin de pregos de 50 30 Aproveitamento Estatal 0,50 Funcionarios con habilitacin Teleformacin 2.5.2017 8.6.2017 Proba de
Depsito legal C.494-1998

clusulas administrativas de carcter nacional que 31.5.2017 avaliacin


e prescricins tcnicas na estean prestando servizos na 13.00 h
Administracin local Administracin local ou noutras
administracins pblicas de
Galicia.
Persoal ao servizo das
entidades locais de Galicia.

LO17005 Racionalizacin de 25 25 Aproveitamento Estatal 0,50 Funcionarios con habilitacin Presencial 9.5.2017 1.6.2017 16.00 a 20.00 h (o
recursos humanos na Autonmica de carcter nacional que Santiago 1.6.2017 ltimo da das 9.00
Administracin local 0,30 estean prestando servizos na s 14.00 e das
Administracin local ou noutras 16.00 s 20.00 h)
administracins pblicas de
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Galicia e funcionarios dos


grupos A1 e A2 e laboral dos
grupos I, II ao servizo das
entidades locais, os seus
organismos pblicos e demais
entes delas dependentes.

LO17024 Frmulas de cooperacin 25 15 Aproveitamento Estatal 0,40 Funcionarios con habilitacin Presencial 10.5.2017 22.5.2017 16.30 a 19.30 h
en xestin de subvencins de carcter nacional que Santiago 22.5.2017
nos concellos de Galicia estean prestando servizos na

Px. 13441
Administracin local ou noutras
administracins pblicas de
Galicia.
Persoal ao servizo das
entidades locais de Galicia.
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

DOG Nm. 55
Data
Localidade/
Cdigo Denominacin Prazas Horas Cualificacin Valoracin Destinatarios Datas proba de Horario
Modalidade
avaliacin

LO17038 Lei 39/2015, do 1 de 50 25 Aproveitamento Estatal 0,50 Persoal ao servizo das Teleformacin 12.5.2017 8.6.2017 Proba de
outubro, do procedemento entidades locais de Galicia. 5.6.2017 avaliacin
administrativo comn das 16.30 h
administracins pblicas

LO17027 Extincin e liquidacin 50 25 Aproveitamento Estatal 0,50 Funcionarios con habilitacin Teleformacin 19.5.2017 20.6.2017 Proba de
de entes municipais. Autonmica de carcter nacional que 17.6.2017 avaliacin
ISSN1130-9229

Remunicipalizacin dos 0,30 estean prestando servizos na 16.30 h


servizos sociais Administracin local ou noutras
administracins pblicas de
Galicia.
Persoal ao servizo das
entidades locais de Galicia.

Luns, 20 de marzo de 2017


Depsito legal C.494-1998

LO17008 Liquidacin prctica dos 20 15 Aproveitamento Estatal 0,40 Funcionarios con habilitacin Presencial 12.6.2017 19.6.2017 16.30 a 19.30 h
tributos locais de Galicia de carcter nacional que Santiago 19.6.2017 (o ltimo da das
estean prestando servizos na 9.00 s 14.00 h)
Administracin local ou noutras
administracins pblicas de
Galicia.
Persoal ao servizo das
entidades locais de Galicia.

LO17025 As relacins de postos de 30 25 Aproveitamento Estatal 0,50 Funcionarios con habilitacin Presencial 12.6.2017 27.6.2017 9.00 a 14.00 h
traballo na Administracin Autonmica de carcter nacional que Santiago 27.6.2017 (luns e martes)
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

local 0,30 estean prestando servizos na


Administracin local ou noutras
administracins pblicas de
Galicia.
Persoal ao servizo das
entidades locais de Galicia.

LO17004 Fiscalizacin de 25 25 Aproveitamento Estatal 0,50 Funcionarios con habilitacin Presencial 19.6.2017 28.6.2017 Os das 19, 20,
subvencins Autonmica de carcter nacional que Santiago 28.6.2017 21, 26 e 28 de
0,30 estean prestando servizos na xuo das 16.00 s
Administracin local ou noutras 20.00 h (o da 23

Px. 13442
administracins pblicas de de xuo das 9.00
Galicia. s 14.00 h)
Persoal ao servizo das
entidades locais de Galicia.
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

DOG Nm. 55
Data
Localidade/
Cdigo Denominacin Prazas Horas Cualificacin Valoracin Destinatarios Datas proba de Horario
Modalidade
avaliacin

LO17029 Persoal laboral temporal 50 30 Aproveitamento Estatal 0,50 Funcionarios con habilitacin Teleformacin 1.9.2017 4.10.2017 Proba de
na Administracin local. Autonmica de carcter nacional que 30.9.2017 avaliacin
Procedementos de 0,30 estean prestando servizos na 16.30 h
consolidacin de emprego Administracin local ou noutras
e funcionarizacin administracins pblicas de
Galicia.
Persoal ao servizo das
ISSN1130-9229

entidades locais de Galicia.

LO17006 Xestin patrimonial nas 30 25 Aproveitamento Estatal 0,55 Funcionarios con habilitacin Presencial 4.9.2017 18.9.2017 Os das 4, 6,
entidades locais Autonmica de carcter nacional que Santiago 18.9.2017 11, 13 e 18 de
0,30 estean prestando servizos na setembro das
Administracin local ou noutras 16.00 s 20.00h

Luns, 20 de marzo de 2017


Administracins pblicas de (o da 8 de
Depsito legal C.494-1998

Galicia e funcionarios dos setembro das 9.00


grupos A1 e A2 e laboral dos s 14.00 h)
grupos I, II ao servizo das
entidades locais, os seus
organismos pblicos e demais
entes delas dependentes.

LO17031 Rxime disciplinario en 30 30 Aproveitamento Estatal 0,50 Funcionarios con habilitacin Presencial 4.9.2017 13.9.2017 Os das 4, 5, 6 e 7
materia urbanstica no Autonmico de carcter nacional que Santiago 13.9.2017 de setembro das
mbito local 0,30 estean prestando servizos na 16.00 s 20.00h.
Administracin local ou noutras Os das 11 e
administracins pblicas de 12 de setembro
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Galicia. das 16.00 s


Persoal ao servizo das 19.30 h. O da
entidades locais de Galicia. 13 das 16.00 s
19.00h (o da 8
de setembro das
10.00 s 14.00 h)

LO17021 Anlise de custos nas 30 25 Aproveitamento Estatal 0,50 Funcionarios con habilitacin Presencial 7.9.2017 10.10.2017 Os das 7, 14, 21
administracins pblicas. de carcter nacional que Santiago 10.10.2017 e 28 de setembro
O custo efectivo dos estean prestando servizos na das 16.00 s
servizos na Administracin Administracin local ou noutras 20.00h. Os das

Px. 13443
local administracins pblicas de 2, 5 e 10 de
Galicia. outubro das 16.00
Persoal ao servizo das s 19.00 h
entidades locais de Galicia.
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

DOG Nm. 55
Data
Localidade/
Cdigo Denominacin Prazas Horas Cualificacin Valoracin Destinatarios Datas proba de Horario
Modalidade
avaliacin

LO17010 Actualizacin en materia 30 15 Aproveitamento Estatal 0,40 Persoal das corporacins locais Presencial 2.10.2017 5.10.2017 Os das 2, 3 e 4
normativa bsica de da Comunidade Autnoma de Santiago 5.10.2017 de outubro das
rxime local Galicia. 16.30 s 20.30h,
e o da 5 de
outubro das 16.30
s 19.30 h
ISSN1130-9229

LO17033 O novo regulamento da 30 21 Aproveitamento Autonmico Funcionarios con habilitacin Presencial 2.10.2017 10.10.2017 16.30 a 20.00 h
Lei 2/2016, do solo de 0,30 de carcter nacional que Santiago 10.10.2017 (de luns a xoves)
Galicia, e a sa incidencia estean prestando servizos na

Luns, 20 de marzo de 2017


na Administracin local Administracin local ou noutras
administracins pblicas de
Depsito legal C.494-1998

Galicia.
Persoal ao servizo das
entidades locais de Galicia.

LO17007 A nova instrucin de 25 20 Aproveitamento Estatal 0,50 Todos os funcionarios e persoal Presencial 10.10.2017 26.10.2017 16.00 a 20.00 h
contabilidade local: Autonmica laboral que asistisen aos cursos Santiago 26.10.2017 (martes e xoves)
especial referencia s 0,30 de formacin convocados pola
contas anuais EGAP sobre a nova Instrucin
de contabilidade local e todos
os interesados en adquirir unha
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

formacin contable para a sa


aplicacin nos seus postos de
traballo

LO17032 Simplificacin 50 30 Aproveitamento ----- Funcionarios con habilitacin Teleformacin 18.10.2017 20.11.2017 Proba de
administrativa e de carcter nacional que 15.11.2017 avaliacin
desburocratizacin no estean prestando servizos na 16.30 h
mbito local Administracin local ou noutras
administracins pblicas de

Px. 13444
Galicia.
Persoal ao servizo das
entidades locais de Galicia.
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

DOG Nm. 55
Data
Localidade/
Cdigo Denominacin Prazas Horas Cualificacin Valoracin Destinatarios Datas proba de Horario
Modalidade
avaliacin

LO17048 Guas prcticas de 35 30 Aproveitamento Estatal 0,55 O curso est dirixido Mixto: 18.10.2017 21.11.2017 Proba de
exercicio da funcin preferentemente a interventores 12 h 18.11.2017 avaliacin
interventora en pequenos de concellos de menos de presenciais e Clases 19.00 h
e medianos concellos 20.000 habitantes, secretarios- 18 h presenciais:
interventores e tcnicos de teleformacin 7 de
servizos econmicos dos novembro
subgrupos A1 e A2 das 9.30 s
ISSN1130-9229

14.00h e
das 16.00 s
20.30 h e o 9
de novembro
das 17.00 s
20.00 h

Luns, 20 de marzo de 2017


Depsito legal C.494-1998

LO17039 Lei 40/2015, do 1 de 50 25 Aproveitamento Estatal 0,50 Persoal ao servizo das Teleformacin 23.10.2017 21.11.2017 Proba de
outubro, de rxime entidades locais de Galicia. 16.11.2017 avaliacin
xurdico do sector pblico 16.30 h

LO17042 Os orzamentos das 35 25 Aproveitamento Estatal 0,55 Funcionarios con habilitacin de Mixto: 23.10.2017 21.11.2017 Proba de
entidades locais. Informes Autonmica carcter nacional, pertencentes 9 h presenciais 16.11.2017 avaliacin
de viabilidade e regra de 0,30 subescala de intervencin e 16 h Clases 17.30 h
gasto ou secretara-intervencin, que teleformacin presenciais:
estean prestando servizos na 6 e 16 de
Administracin local ou noutras novembro
administracins pblicas de das 16.00 s
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Galicia e persoal tcnico dos 20.30 h


servizos de intervencin e
tesourara das entidades locais
de Galicia.

LO17030 Responsabilidade 50 30 Aproveitamento Estatal 0,50 Funcionarios con habilitacin Teleformacin 26.10.2017 30.11.2017 Proba de
patrimonial e de carcter nacional que 24.11.2017 avaliacin
procedemento estean prestando servizos na 16.30 h
sancionador. Administracin local ou noutras

Px. 13445
Especialidades no mbito administracins pblicas de
local Galicia.
Persoal ao servizo das
entidades locais de Galicia.
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

DOG Nm. 55
Data
Localidade/
Cdigo Denominacin Prazas Horas Cualificacin Valoracin Destinatarios Datas proba de Horario
Modalidade
avaliacin

LO17047 A contratacin pblica 35 30 Aproveitamento Estatal 0,50 Funcionarios con habilitacin Mixto: 26.10.2017 30.11.2017 Proba de
local. Fiscalizacin e Autonmica de carcter nacional que 12 h 24.11.2017 avaliacin
xestin da contratacin 0,30 estean prestando servizos na presenciais e Clases 19.00 h
menor e negociada de Administracin local ou noutras 18 h presenciais:
pequenos concellos administracins pblicas de teleformacin 20, 21 e 22
Galicia e persoal tcnico dos de novembro
servizos de intervencin e das 16.30 s
ISSN1130-9229

tesourara das entidades locais 20.30 h


de Galicia

LO17003 A funcin de control e 25 25 Aproveitamento Estatal 0,55 Funcionarios con habilitacin Presencial 31.10.2017 14.11.2017 16.00 a 20.00 h
inspeccin urbanstica nos Autonmica de carcter nacional que 14.11.2017 (martes e xoves)
pequenos municipios 0,30 estean prestando servizos na excepto o da 9

Luns, 20 de marzo de 2017


Administracin local ou noutras de novembro,
Depsito legal C.494-1998

administracins pblicas de que ser das 9.00


Galicia e persoal tcnico dos s 14.00 h e das
servizos de urbanismo das 16.00 s 20.00 h
entidades locais de Galicia.

LO17009 Responsabilidade 25 25 Aproveitamento Estatal 0,50 Persoal das corporacins locais Presencial 6.11.2017 15.11.2017 16.30 a 20.00 h
patrimonial da da Comunidade Autnoma de Santiago 15.11.2017 (excepto o ltimo
Administracin pblica Galicia da, que ser das
16.30 s 20.30 h)

Administracin electrnica, proteccin de datos e calidade administrativa


http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

LO17049 Tramitacin electrnica 50 50 Aproveitamento --- Persoal das corporacins locais Teleformacin 17.4.2017 8.6.2017 Proba de
integral no marco da Lei da Comunidade Autnoma de 5.6.2017 avaliacin
39/2015 Galicia 17.30 h

LO17019 Seguridade da informacin 50 30 Aproveitamento --- Calquera empregado pblico da Teleformacin 24.4.2017 29.5.2017 Proba de
na Administracin local Administracin local que utilice 25.5.2017 avaliacin
as TIC no seu traballo diario 19.00 h

LO17018 Introducin proteccin 50 25 Aproveitamento --- Calquera empregado pblico da Teleformacin 28.4.2017 29.5.2017 Proba de

Px. 13446
de datos persoais. Administracin local de Galicia 22.5.2017 avaliacin
Regulamento europeo 17.30 h
2016/679 de proteccin
de datos
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

DOG Nm. 55
Data
Localidade/
Cdigo Denominacin Prazas Horas Cualificacin Valoracin Destinatarios Datas proba de Horario
Modalidade
avaliacin

LO17034 Documentacin 50 30 Aproveitamento --- Persoal das corporacins locais Teleformacin 5.5.2017 8.6.2017 Proba de
electrnica. Arquivamento da Comunidade Autnoma de 3.6.2017 avaliacin
electrnico. Dixitalizacin Galicia 19.00 h
de documentos

LO17022 A calidade na 50 25 Aproveitamento --- Funcionarios con habilitacin Teleformacin 5.9.2017 4.10.2017 Proba de
ISSN1130-9229

Administracin de carcter nacional que 29.9.2017 avaliacin


pblica. Procesos e estean prestando servizos na 19.00 h
procedementos Administracin local ou noutras
administracins pblicas de
Galicia.
Persoal ao servizo das

Luns, 20 de marzo de 2017


entidades locais de Galicia.
Depsito legal C.494-1998

LO17013 Sinatura electrnica 25 25 Aproveitamento ---- Persoal das corporacins locais Presencial 11.9.2017 27.9.2017 16.30 a 19.30 h
da Comunidade Autnoma de Santiago 27.9.2017 (luns, martes e
Galicia mrcores)

LO17036 Certificado dixital 50 30 Aproveitamento --- Funcionarios con habilitacin Teleformacin 12.9.2017 17.10.2017 Proba de
de carcter nacional que 11.10.2017 avaliacin
estean prestando servizos na 19.00 h
Administracin local ou noutras
administracins pblicas de
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Galicia.
Persoal ao servizo das
entidades locais de Galicia.

LO17045 Uso avanzado de 50 50 Aproveitamento -- Persoal das corporacins locais Teleformacin 27.9.2017 20.11.2017 Proba de
aplicacins informticas da Comunidade Autnoma de 15.11.2017 avaliacin
de follas de clculo Galicia 17.00 h
(LibreOfficeCalc)

Px. 13447
LO17051 Adaptacin dos concellos 25 15 Aproveitamento -- Persoal das corporacins locais Presencial 9.10.2017 22.11.2017 Os das 19, 23 e
Lei 11/2007, de acceso da Comunidade Autnoma de Santiago 22.11.2017 24 de outubro de
electrnico dos cidadns Galicia 9.00 a 14.00 h
aos servizos pblicos
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

DOG Nm. 55
Data
Localidade/
Cdigo Denominacin Prazas Horas Cualificacin Valoracin Destinatarios Datas proba de Horario
Modalidade
avaliacin

Comunicacin, organizacin do traballo e mellora das habilidades

LO17044 Redaccin de documentos 50 15 Aproveitamento --- Funcionarios con habilitacin Teleformacin 26.4.2017 15.5.2017 Proba de
tcnico-xurdicos en de carcter nacional que 10.5.2017 avaliacin
galego estean prestando servizos na 19.00 h
Administracin local ou noutras
administracins pblicas de
ISSN1130-9229

Galicia.
Persoal ao servizo das
entidades locais de Galicia.

LO17011 Direccin eficaz e xestin 25 20 Aproveitamento -- Persoal ao servizo das Presencial 3.5.2017 15.5.2017 O da 3 de maio

Luns, 20 de marzo de 2017


de equipamentos entidades locais de Galicia Santiago 15.5.2017 das 9.00 as
14.00h e das
Depsito legal C.494-1998

16.00 as 19.00 h
Os das 8, 10 e 15
de maio das 16.30
s 20.30 h

LO17037 Diagnstico do clima 50 30 Aproveitamento --- Persoal das corporacins locais Teleformacin 16.5.2017 20.6.2017 Proba de
organizacional. A da Comunidade Autnoma de 14.6.2017 avaliacin
optimizacin do recurso Galicia 19.00 h
humano

LO17035 Atencin cidadana 50 25 Aproveitamento --- Persoal das corporacins locais Teleformacin 22.5.2017 20.6.2017 Proba de
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

da Comunidade Autnoma de 15.6.2017 avaliacin


Galicia 17.30 h

LO17023 A calidade da redaccin 50 18 Aproveitamento --- Persoal ao servizo das Teleformacin 23.5.2017 14.6.2017 Proba de
administrativa. Tcnicas entidades locais de Galicia 9.6.2017 avaliacin
para mellorala 19.00 h

LO17012 A creatividade, unha 12 12 Aproveitamento --- Persoal das corporacins locais Presencial 30.5.2017 1.6.2017 O da 30 de
gratificante ferramenta de da Comunidade Autnoma de Santiago 1.6.2017 maio das 9.00

Px. 13448
xestin Galicia s 14.00h e das
16.00 s 19.00 h
O da 1 de xuo
das 16.30 s
20.30 h
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

DOG Nm. 55
Data
Localidade/
Cdigo Denominacin Prazas Horas Cualificacin Valoracin Destinatarios Datas proba de Horario
Modalidade
avaliacin

LO17040 Manual de estilo do DOG 50 20 Aproveitamento --- Funcionarios con habilitacin Teleformacin 8.9.2017 4.10.2017 Proba de
e outras publicacins de carcter nacional que 27.9.2017 avaliacin
institucionais estean prestando servizos na 17.30 h
Administracin local ou noutras
administracins pblicas de
Galicia.
Persoal ao servizo das
ISSN1130-9229

entidades locais de Galicia.

LO17050 Exposicin ao amianto nos 30 14 Aproveitamento --- Arquitectos/as e arquitectos/as Presencial 27.9.2017 28.9.2017 9.00 a 14.00 h
edificios. Xestin do risco tcnicos das administracins Santiago 28.9.2017 e das 16.00 s
locais de Galicia que estean 18.00 h

Luns, 20 de marzo de 2017


directamente relacionados
coa concesin de licenzas de
Depsito legal C.494-1998

obra de reforma e demolicin


e xestins das comunicacins
previas de obra.
Persoal do Issga dos equipos
tcnicos de seguridade, hixiene
e medicina que non realizase
este curso anteriormente.
Persoal que desenvolve
funcins de tcnico superior en
prevencin de riscos laborais
dos servizos de prevencin
propios das administracins
pblicas de Galicia.
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Persoal dos grupos A1 e A2


responsable dos servizos de
mantemento dos edificios das
administracins pblicas de
Galicia.

LO17041 Negociacin e traballo en 35 25 Aproveitamento Funcionarios con habilitacin Mixto: 2.10.2017 31.10.2017 Proba de
equipo de carcter nacional que 6 h presenciais 26.10.2017 avaliacin
estean prestando servizos na e 19 h Clases 19.00 h
Administracin local ou noutras teleformacin presenciais

Px. 13449
administracins pblicas de 10 e 18 de
Galicia. outubro das
Persoal ao servizo das 16.30 s
entidades locais de Galicia. 19.30 h
CVE-DOG: gadpmis4-rop3-uzw9-mnw7-vxghri7temb3

DOG Nm. 55
Data
Localidade/
Cdigo Denominacin Prazas Horas Cualificacin Valoracin Destinatarios Datas proba de Horario
Modalidade
avaliacin

LO17046 Tcnicas elementais de 50 25 Aproveitamento --- Persoal das corporacins locais Teleformacin 2.10.2017 31.10.2017 Proba de
arquivos da Comunidade Autnoma de 26.10.2017 avaliacin
Galicia 17.30 h

LO17043 Prevencin e xestin de 50 25 Aproveitamento --- Persoal das corporacins locais Teleformacin 2.11.2017 30.11.2017 Proba de
conflictos da Comunidade Autnoma de 27.11.2017 avaliacin
Galicia 17.30 h
ISSN1130-9229

Plan formativo ofimtico de Galicia

LO17014 Aplicacins informticas 50 50 Aproveitamento --- Persoal das corporacins locais Teleformacin 24.4.2017 15.6.2017 Proba de
de bases de datos da Comunidade Autnoma de 12.6.2017 avaliacin

Luns, 20 de marzo de 2017


relacionais (Microsoft Galicia 16.30 h
Office 2010)
Depsito legal C.494-1998

LO17017 Aplicacins informticas 50 30 Aproveitamento --- Persoal das corporacins locais Teleformacin 8.5.2017 12.6.2017 Proba de
para presentacins: da Comunidade Autnoma de 6.6.2017 avaliacin
grficas de informacin Galicia 16.30 h
(Microsoft Office 2010)

LO17020 Sistema operativo, 50 30 Aproveitamento --- Persoal das corporacins locais Teleformacin 26.10.2017 29.11.2017 Proba de
busca da informacin: da Comunidade Autnoma de 24.11.2017 avaliacin
internet/intranet e correo Galicia 16.30 h
electrnico (contorno
Windows)
http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

LO17015 Aplicacins informticas 50 50 Aproveitamento --- Persoal das corporacins locais Teleformacin 4.9.2017 30.10.2017 Proba de
de follas de clculo da Comunidade Autnoma de 23.10.2017 avaliacin
(Microsoft Office 2010) Galicia 16.30 h

LO17016 Aplicacins informticas 50 30 Aproveitamento --- Persoal das corporacins locais Teleformacin 23.10.2017 27.11.2017 Proba de
de tratamento de textos da Comunidade Autnoma de 21.11.2017 avaliacin
(Microsoft Office 2010) Galicia 16.30 h

Px. 13450