You are on page 1of 110

Í N D E X

LIBRORVM
P R O H I B I T O R V M ,

C V M R E G V L I S C O N F E C T I S
P E R P A T R E S A T R I D E N T I N A S Y N O D O

. dele&os , Au&oritate San&ifs. D . N . Pij. I I I I -
Pont. Max.comprobatus.

CVM. dlppendke in Belgio ex mandato Regia
CatboLMaiefiattsconfetti

A NTVER.Pt M,
E x oíficina Chriftáphóri Plántirii

P i V S P A P A I I I I.
AD PERPETVAM REÍ
M E Sí O R. I A M»

Ó M i N i G i gregis cuftodie^D omino d i £
ponéteipnepcíui vigiíismore pafíoris,non
defillimus ipfigregí abimminétibusperi-
culis,quáta máxima poíTumuscuraj&dili--
gétia,praícauereme propter negligencia no
firápereát ouesjqua' pretiófifsimo Doinini noftrilefu
Chrifti fanguine iunt redempta».Etfí autem quas ad fi-
deiveritatem patefaciendam,& ad horum temporurn
haerefes confutandas pertinebant,in oecumenico,& ge
nerali Concilio Tridentino , fanóti Spirims afliltenre
gfatia,nuperadeo enucleata, ac defínitafueruntjvtfa-
cileiam fitvnicuiqs fanam Catholicamq^ doclrinam,
á falfa,adulterinaq; internofcere ¡támen cura librotum
ab hsereticis editorum leótio non modo íimpliciores
homines corrumpere foleat,verüm fepe etiam do ¿los
eruditosq; in varios errores, & á ventare fidei Catho-
lics alienas opiniones indúcete; huic quoque rei efle
duximus prouidendum . Cúm autem aptiísimum ei
malo remedium efle fcirerñus, fi componeretur arque
federe tur Index, fine Catalogus librorum,qui velhau'e-
tici fint,vel de heréticaprauitate fufpeóli,vel cerré mo
ribus, & pietati noceant; id negotium ad facram T r i -
dentinam Synodum reieceramus. Ea vero ex tanta E-
pifcoporum, & aliorumdoótüfimorum yirorü copia
delegit ad eum conficiendum índice maltos cum d o -
¿fcrina,tum iudicioinfignes Pradacosex ómnibus feré
nationibus. Q u i quidem non fine máximo labore,plu
timisque vigiliis, eumindicem tandem,Deo iunáte,
perfecerunt; adhibitis etiam in confiüum Iccliínmis
quibufdamTheologis.Petadlo autem Cócilio,cum ex
ipíius Synodi decreto i,s índex nobis obiatus fuiflctjvt
ne ante ederecur, quá i nobi,s approbitus fiüflec: N o s
' : '-A' A % dos

4
do&ifsimis quibufdá, probátiísimisqüe Praíatís ettm
accuratifsime legédum, examinandumq; tradidimus;
& ipfl etiam legiraus.Cümigitur eummagno ftudio¡,
acri iudicio,diuturna cura confcétumj & prcetercacó
modiffimé digeftum eíTe cognouerimus : Nosfaluti
animarum confulere,eamq; ob cauíamprouidere cu-
p i e n t e S j n e l i b r i &fcriptacuiufcunq;generis, quaein
co improbátur,fíue vt hauetica,fiue vt de herética prá
uitate fufpeclaj íiue yí pietati, ac moru m honeftati inu
tilia,autaliqua cdrreótionefaltem indigétia, pófthac a.
chrifti rjdelibuslegantur.ipfum Indicem,vná cum r e -
gulis eipra;poíitis,au¿toritate Apoítolicajtenorepra*-
ientium,approbamus,imprimiqueac diuulgari,& ab
ómnibus Vniueríitatibus Catholicis,ac quibufcunqutf
aliis vbique íiifcipi, easque regulas obferuari manda-
mus, atquc decernimus ; inhibentes ómnibus, & íin-
gulis,tam Eccleíiafticis períonis,Secularibus,&Regu-
laribus ,cuiufcúque gradus,ordinis,& dignitatis fint;
quam laicis quocúque h o n o r e , ac dignitate przditis¿
ne qnis contra earum regularúprsfcnptum,autipfius
prohibitionem Indicis libros vlloslegeré ¿ h a b e r é u c
audear.Si quis autem aduerfus eas regulas,prohibitio-
nema; fecerit,is quidem,quihíereticorumlibros Vel f

cuiuíuis audtoris fcripta proprer herefim,vel falíí dog-*
matis fufpicioncm dánata, atque prohibirá kgerit,-ha*
bueritúejipfoiure in excommunicationis poenarn in-
ridatjeamque ob caufam in eum tanquam de haefefi fu
ípeólum inquirí, & procedí liceat: preter alias pceñas,-
fuper Iiocab ApóftolicaSede,facrisq; Canonibns c o a
ftitutas.Qui auté libros alia de caufa prohibiros lege-
rit, habueritúe; prseter peccatimortalis reatú, Epifco'-*
jporúarbitrio feueré.fe noueritpuniendum :nó obftari-'
ríbOsconftitutionibus, & ordinationjbuXAgoítolicis
coftn anís (lüjbjjjcujnciuc•; ant íí quibus communitcr.,
veídhnfimab eadem fítSedeindultnm,ne excommu-
nicaripo.flínt,per literas Apoftolicas nonfacientes pie-*
ftam,&expreíííim s ac d e verbo ad verbnm de indulta
huiufitiodiíiwriÉÍóncm. Vt hijc autem ad omnium n o
iitiam

tifiara perueniant;néuc quis excufatione ignoratiónis
vti p o f s i t j V o l u m u s , & mandamus; vt has l i t e r a per ali-
quos Curias noftras Curfores in Balílica Vaticana Prin
cipisApoítolorum,&inEccleíiaLateranéíi,miic,cüm
in eis populus, vt MiíTarum folénibusinteríit, congrc
gari íblet, palam , & clara voce reciten tur; & jjoftquá
recitatas fuerint,ad valúas earum Eccleíiarú,íteq;Can-
cellarias Apoftolicas, & i n loco folito caropi Floras af-
figantur; i b i q u e vtlegi, & ómnibus innotefceiepoC-
fint,aIiquantifperrelinquátur.Cüi'n autem inde amo-
uebuntur:earum exempla in iifdem locis affixa rema-
neant.Nos enim , perrecitationem hanc, publicado-
n e m , & affixionem,omnes, & íingulos,quihis litteris
cóprehenduntur,poít tres meníes,ádie publicationis,
&affíxionis earum numerandos , volumus perindc
aftriclos, &obligatos eíTe , acfiipíifmet illas editas le-
¿lasqjfuiiTent.Tranfumptis quoqueearum,quas raanu
alicuius publici Notarij faipta,fubfcriptaúe,& fígillo,
ac fubfcriptione alicuius pcvfonae , in dignitate Eccle-
fiaftica conftitutas,munitafueríntjfídemíinevlla du-
bitatione habed mandamus atque decernimus. D a t .
Romas apud fanítum P e t r u m , fub annulo Pjícatoris,
d'ic xxiiij.Martij. M . D . u n í . Pontificatus noftri
aniio Q u i n t o . . y?

Ant. Fhtebellus Laudlinus.

A 5 I N

I N I N D I C E M L I B R O R V M
P R O H I B I T O R V M , C O N F E C T V M
áDeputationeTridentina; Synodi Reuerendi Pa-
ñis Fratás Francifd,Forerij,OrdinisFratrum Pras-
dicatorurh. S . Theologisprofefíbris , &c eiufdem
Deputauonis Sccíe tarij

P R ^ E A T I O »

fT^&í? 9 v M Jan 5ia (ecuménica Tr¿dentina Sjnodttt, til
\(r^ ^ s rationibmadduc~ta,quain fecunda, Seffwnis de-
'« A Ci cretofitbbtatiffimo Fio 11 iiSPont Max.expli
cataJunt,cef(ttJJet;Vt Paires aliquot ex ómnibus
fere nanombas deietli, de librorum ccnfurü quidíJatuendu
ejjet,diligecer cogit.iret; tn eam tándem fintehtiítm pojl diu-
tarnam deliberatione vencrut ,vt indicar int nihil vtilmsficri
•pojje^qiiam ¡i Romanus íUe'prohtbitorutn hbrornm iudex,ab
lncjiúfitoribm RomapoBremo confeSlus,paucü tatum dem~
ptu, atq etianí additis, retineretur: quilpe quicum magna
3

maturitacc a mullís viris dociis campofitas, p'urimos copre-
hend.at aurores, atq; in erdmem fatn commodum digeftus
efli videatur. Quema verointclligebat.propterea in aliqui-
bm fronincijs <tc locis haüenus eum índice receptum noejp,
qpthd in eo quídam libri prohiberentur, quorum leñione viré
doíli prmati,magno incomodo ajficercntur-atq; anima Juer-
tentes etiam tn eo ejfe nonnullaparum explícate pofita, qu&
inierpretatiom• indigeret;re multum, d\ucfo deliberationibtu
aguatare virü etiam ex omni nationefC heolegka faculta-
tisfiíetifllmis, in conjilium adhibitis ,/ubieclas regulas cont
ponendas iudicarunt\vt,quoadeiusferipojjet,dotlorum ho-
m'tnum commodis & ñudijs, falúa veritate ac rel'tgione,pra-
>

fpiceretur. lllud igitur in prima obfemare oportet, vnam-
quamey pene alphabeti Itteram tres habere ClaJJes.lnprima
frpfi tata libri qwm librarían feriptores continentur, qui
t

ant

eorum firipta s non edttafelum. qutfinefcriptoris no- mine exierunt invulgu$. y ~aut h&reticiy autnoia hxrefisfufpeili fuerunt. libros óptimos fine nomine edidijje. quiiuílifiimis de caujis in hac Claffim referri poterant • Pa- tribu i tame no' isfuit animas.fid propter noílrorum tempomm malitiam.damnan-' dos putar unt: quandoquidefiape viras dotlos. ne in poñerum lifoi fine nomine autloris edantur. tanqua (atholica fidei.fid eos tantu.quodlicet multi pr&terea fint.qui in hoc catalogo defiriptifunt. & Jnquifitoresvna sumTbeologorum Catbolicorum confilio dijudicabunt .acfinitos no - mmus.Infecunda Clajfem no autlores.at ve- ro qui fint huiuJmodi. » R & V A T 1 O.qui aut liquido praua.íededendaetiam .aut adeorum pertinebatinfti- tutumsvt eos ad vmtm perquireret: fed üs pené contentifue- re. Epifcopl.& Inquifitoribus ftatuendu ejfe exiftimarunt .ab Ecclefiamnqua. •4 A .rec. Sed tllud etiam animaduertendu efi .aut morü'integyi- tati contrariam. non enim omnes libri.Paulo.&eam dotlrinam continent. decreto quarta Se¡jionisTrf- dentini Concilii fubfel. quodincipip. Sed & Jmprejfortbus &. u i . horum tnim tatalogumfieri oportuit¡vt omnes intelligant.prohibitaejfe.qui nomen autloris non pr¡tferut.Tertuivero0- •ultima Clajfis eos libros completlitur. de alus vero eiuf- dem generis autloribusideab Ordinariis.vt Cbrifiianaquidem "í^efp.aut jitjpeílam.prouifitm efi.aiit qu<s offenfione'etiam in morirás tantufidelibus ajferrepotefi^reiiciutur^etiafianclares a qui- busprodiere. fed hbrifunt relati.refutanda¡ac repellendam ejfe decernit.aut du- btam fidei dotlrinafiut moribusperniciofam conúríét.c¡uam Romana S cclefm.ex eoru vigilas fruílum caperet ipfi vero inane gloriam euitarent.qui propter dotlrinam ¡ quam continente nonfana.<¡ui in 1{omano Catalogo defcriptifunt.c .aut tales cenfiri debeant prster eos-.defciuerunt.

vel ab Inquifiúanegene- rali. L lbriomneSyCjuas ante anwtm m. omnino damnantur.aut Codita oscumenica damnamnt. indicio Eptfiopi concedí poterunt-^ modo buiufmodi verfiombta tanquam elucidaüombus val- gata editionisad intelligendam facratn Scripturam.eqdem modo damnati effe cefeanturjicut olim damnatifuerunt.pertcuü vero. velfafcitarunt. quam ab illü. Qjú vero de reli- gione tion traSlant. quipojl lapfum ad Ecckfitegremmm rediére. REGVIA IE.i y tuli y aut argumento extftant. (aluinus. vel fuerunt. quales fitnt Lutherus.o N E s fcriptorum etiam hatlenus edite funt a damnatis Ecclejlaflicorum^ auílonbus. approbati a facúltate iheologica alicMus Vniuerfitatis Catholica. Vqua E R s i. Alto- rum autem hxreticorum Itbri. quamqui b&retkormn capita.& Inquififorum examinati. TTAEreftarcharum libri. E-xv. Balthafar Paamon- tanus. permittun-r tur. REGVIA SHCVflDA.&m hoc Ín- dice nonfunt. omn'moprobtbentur. ab auüoribus prime Clajfu hitius Indicis fa- 'ob£~\ & í j nemini concedantur ¡qu'tavtilttvitis parum .RTIA. mo- do nihil contra fanam doBrinam contineant. cuiufcuttcfe nomtmsji. aut duces fitnt. fcli["'Tefíamenti.tameoru. a Thcologis Catholicü iuffu Epifcopo- rum. .autfiaumfTen* tifices. \uinglim .permitti poterunt. g REGVIA INDICIS REGVXA PRIMA. qutdérehgionequidemex profeso traSlant. Librorum autem veteris Teflamenti verfwnes viril tantum dotlis & pij}. tatn ab i/lis .SvHencfeldnis &. hisfimtles. & approbati permtttun- tur . non jiutem tanqnam[ano t textu vtantur Jf Verf-ones vero noP. quipa- fiea in harefim lapjifunt.i . quipoñ pradiclum *-*anntimhttrefis inuenerutit. Libri etiam (atholice conjcripti.

velalie '2iJ<->-_V quouismodo concejfe\mt.fidfidei. CJUOS intellexerint ex hutujmodi küiope non dam~ mim.Bibliopola vero.. Regulares vero non nift facúltate a Prdatk Jkts habita . aut pauta defuo appopitnt. ¡ed A y5 alio- . Quibus condicionibm totum volumen"Btbliorum¡cjuad vulgo Biblia Fatabli dici- tur. C V M. verfiómbus. Ex Biblias vero Jfidqri Clarij Brtxiam prologas & prolegóme- no. L1BROHVM PROHIB. permittteifi- dempoterunt^utbm & verfiqnes. Si qua vero annotanones cumbmujmodi ¡quetpermittun- tur. k Catholicis att» Boribm verfirutnAetíionem in vulgari Imgua ets concederé poffwt.plus inde ob hommum temeritatem detrimenti. peccatorum abfilutiamm percipere mt^ "-3 CMS rr pojfit. aut mquifittone generali. p vero plurimum lectcribus ex earum ktltonemanare filet. REGVLA QUINTA. cjuipradiílam facultatem non baben^iy^^ ti Biblia iiiomate vulgari confiripta vend. experimento mamfcfliífit fifhcra t Biblia vulgar i linguapaffim fine discrimine permittantur . REGVLA Q J A R T A . aut Inqutfitoris Jletur.hborum pretium in v/uspiosab Epifiopo conuertendum amittant • aliúcfe p cents pro deliBi e/ualitate eiufdenz Epifiopi arbitrio fubiaceant. expunilis locii. ea legere. T ibri illitfui bdcreticorum auBorum opera ínterdum pra- -deuntjn quibus nulla . prAcidatur: eius vero textum tierno textum vulgata edi- tionis ejfe exifiirpet. Jeu habere prttfumpfertt.& dottis poterunt. '. mfiprius Bibliis Ordinario redditis. velConfejfirii Bibliarum.vel cum vulgata edtttone circumferuntur. aut entere pojfint.idcrint.atq 3 pietatis argumentum caperepoffe: quant fhcultatemm fcripttshabeant • Qüi autemabfejuetaüfa- cultate ea.aut partes eius concedí vtris piii.fiffieilis afacúltate Theologtca alicuius Vni- ucrfitatis £athohc<e . legere.vt cum conflho Parochi. c¡uam vtihtatis oririx hacin parte indicia Epifiopi.

fiu impietatem. diuinationí\ fiufHperflitionem fpeclaut. T ibri wtlgari idiomate de controuerjiü Ínter Cathoücof •^ 0. Itbrit non .fcd & morum. feíiannataúonibui. R í C V I i I H D I C I I aliorum diBa colligunt. Aníiqui vero. ant emendatis permittantnr- R E G V L A S E X T A . cmufmodifunt Léxica^ fónczrdan- ti<e. e¡ui huiufmodi librarum ietlione facile corrumpi folent.p eorum cuitares Catholicifunt. feu obfccenas ex profejfo tra5lant t •^narrant^aut docent¡cum non filumfidei . in qui- btu tamen obiter ahqua infería funt. ab SthnicU conjtri- pti.omnino prohibetur:&qui eos babueriní .confitendi. ficut nec firmones populares vuU gari Ihigua habtü .feuere ab Epifiopis puniantur.heréticosnoñri temporis diferentes. & proprietatem permit- tuntur: nttlla tamen ratione puerü pralegendi erunt.ApophihegjMata Simi¡itudines Indices.propterjermonis elegantiam.a Ca- thohcisTbeologií lnc¡uifition'ugeneralis aucioritape expur- gan. concedí pojfunt-ídem iudiciumJít de prolegü. R E G V L A O C T A V A .permitti ab Spifcopo. & incjuifitoris vnacum Theologorum Catholkomm fonfüwfubLtií. vel proiíincta aliqui hbri funt probibiti. Quod fihztlenusin altquoregno. R E G V L A S É P T I M A .ac[imilibus argumentisvul gari firtnone confiriptijitntyfifiímm do5lrinam contineant y non eft cur prohibeantur.Je d idemdei¡sJeruetur . firrma- rijs.& i ) huiafmodifi c¡u£ habeant admifta qu& expurgatione indigeani Ulü E- } t píjcepi.qui res lafciuaí. TT lbri. J nonpajftmper- mitían tur.poftquam emendatifiíerint. contemplandi. ratio habenda fit. qua ad h<trefim. c¡ttbd nonnull i contine- ventana finedelcüu ab ómnibus legi non expediat.qm'adamnutisaucloribus . Qui vero de raíione bene vi~ vendí. quodde'SibUjs yulgari •knguafcrvpivsftatütam eji . 1 " ibritfuoriim principale argumentum bonum efi.&Inquifitore potertint. IO .

fuccejfibus. In alijs vero lecis ad Epifiopum. Epifcopi vero diltgenter prouideant. prorftu rey* ciütur.&finptaGeomantu. ab codem epifcopo deputandum.& naturales obJeriMtionei . vi s exemplum libri imprimendi authenticum.Or¿o?/tantia. Aero- mantitz.reúc¿t. per Vicariumftimmi Vontifcis. alma vrbe %oma li- ber aliquisfitimprimendiis. . J Z V übrorum aliar hmiie fcripturarum impreffiont ferue- tur. gratis & fine dtlationeimponendam^fiibpan'u&cenfkriítn ec-demDe- creto cotentis approbetur.& condttione addita.bac lege. y Ibriomnes. Au- gur ta. qua nauigationü. ZT facri PaUtij Magijlrum . vel per perfinas a Sanbltffimó Domino noflro deputandat prius examinetur.Chiromanti<e.fme medidt artis iuuand&grdtia confertptafunt. Veneficia.HydromantU. quibüi imprejjor e}5 qut eos habuermt. in ana impremíafiet.fortuitis'ue cafebus. tl'SRO'RVM P R O H I B. & iegerint.agricul- tnr¡t. Termittuntur autem tu- dicta. eius approbatio & examen pertineat.Sef fione decima flatutum efe • Qjtarefitr.Pj7omant!£.aut iis a5lwnibns. 11 non damnaús. fed pofi hac non mftemenda- tiexcudantur. funt.fwe tn qmbus ccntinentm Sortilegia. qui hbellos manu fcriptosvulgant. REGVLA Dfc C I M A .nifiante examinati probatiq 3 fucrint^afdem pccnüfubhct deberé tttdtcarunt Taires depu- fttíi. vel fcriptura imprimend<t.qu<e ab humana volúntate pendente cenoali- quid cuenturum ajfírmare audent. Aiífpiciajncantationes artis ijtyt agtca.qui defuturis contingentibus. traQatusjndices legantur. prauitatis etus cittitatis.vel babeantur. REGVLA NONA. Necro* manti£. ac fnqniftorem hí. & mana auclo- risfubfcriptum^apudexaminatorem remaneat: ees vero.fnb Leone Décimo. appofits. vel dioecefis. qtiodin (pnciho Lateranenji .vel alitim babentemfiietitiam libri. ne Ajlrologia iu- diciarie libri. & per eorum manum propria fubfcriptione .

Itbrorum venaliumfkpius vifi- tentur aperfonu adid deputandis ab Epifiopo.ra voluntatum. prauitatis. vbiars impreffo- rta exercetur-.& btbliothecs.aut nifinotorie conflet librum iam effe ómnibus per- tmffum. . velloci.ru.ídem quoc^feruetur ab h&redibus.ac di«cefibm.Quodfi aliqui libros quofiuncy inaliquam ciuitatem introducant. qieem ipfe velalius in ciuitatem introduxit. Ptatereainflngulis ciintatibm.pro. vel impreffores eorunde arbitrio puniatur.aut imprimatur. vellnqui- fitorum imponendii . In bis autem om^ nibiis efr fingíais pana ftatmtur vel amifiionis libro.Omnes vero librarii. quoshabent cum fubfcriptione dt¿~hrum perfonarum.pro auñoribw habeantur:Ipfi ve- ro buiufmodilibrorum probatio in fcriptu detur^ in fron- te libri velfcripti. nec altos libros habeant. proba- tiofe.fiue eius Vi- cario. aut vendant. aut (ommoda- re. fub faena amijfionis libroru.&ab eis li- cent'iam obtineant.ac c&t era gratis fiant.priufiuam eis vtantur. vt nibil eorum. & habita licentia a perfonis depu tandis-. miniftripublici eius locipradiélis per- finís fignificent libros effe adduños.aut vendatur aut t habeatur. vel deliHi. aut qtiachnq rañone 3 tradantfine licentia eorundem deputandorum. & examen.vt libros a dcfunSlo reliSlosfiue eo- rutn Indicem illU perfonis deputandis ajferant .vel imprejfi authentice appareat. Circo.velIncjt!Ífitorum 3 .&alus arbitrio Spifcoporum. Nemo vero audeat ¡i- brum. alicui le- gendum tradere. attfc etiam ab Inquifitore b&retics. quditate contumacia. velaliquaratione alienare.& quicunque librorum ven- ditores habeant infutí Bibliothecis Indicem Itbrorum vena- lium. il R E S V I J E I N D I C I S tiifiautíores prodiderint.domns.Smptores vero Jetlores. vel a\ia arbttrio eorundem Epifiopor!tm. & executoribut vltimart'.fi locus publican mtrcibm eiuf- modt conflitutus fit.nifioftenfiprius libro. aut m alia*per- filias quamnqm ratione eos transferant.qudi prohibentur. teneantur eifde perfints deputandis renunciare: vel .

vel dicecefibus expediré } iudicauerint. Mt expurgar unt^aut expurgandos tradiderutit. Quid fiquis libros hareticorum . velobfalfidogmaiü fufpicionem damnata. eos etiam libros.qtto affiatur. fi boc in Juis ré- gnis aut proKÍncijs.tum eorum. I Í B R O R V M PROHIB. Caterum nomina cum ¡ibrorum. quibus illi banc prouinciam dede- runt. qui a T «. ssfd extremum vero ómnibus fidelibus pracipitur. ne qíitJ audeat contra harum Regularumprafiriptum.Jiue habuerit ¡ftatim in excommu- ntcationü fehtentiam incurrat.tribus deputattS purgati fint. eorundem deputatorum Secretarias notariofacravni- herfalis lnquifitionü 'Romana dejiript.ob harefim. prater peccatimortalis teatum.probibere.*iut babuerit. . SanHiffimi Domini noslriiujfutradtdit. quam caten ebfir- uetitdiberum tatnenfit £pifeopis aut Inquiftoribm 3 genera- libia fecmdum facultatem. aut hu- tus Indici* prohibitionem libros aliquos legere>aut habere. quam habent. quidquid i illos ftatuijfe conftiteritjam bibliopola. ñtqueprohibita. iudkk Epi/coporumfsuerépuniatur. velcuiufiisaublorisfiri- pta.legerit. aut certis condiciombuSyVt rurfus excudere?3ínr coceJferunt. Qui vero libros alio nomi- ne interdiRoslegerit . IJ Cite A vero libros ¡quos Catres depHtati aut examinarut. qui his Regulis permitti videntur.

*síndrea¿ Bondefíien QarohÜadiuSi Andreas Cratandcr. Andreas Knopen. Andreas ¡¡JMuftulus. ¿sfntonius Anglus^auBor libri de origine Mijfa¿ Antonias Brucciolus. Andreas Tritms ModremiiSi Andreas Hyperius. Albertus "Brandeburgenfísi Albertus Taraco i Akxander ^Alexim Scotus. A' ¿sfbydensts Cora!lus alias Huldrictu Uitítenm } jicbtlles PyrmintHS Gaffarus. 14 LIBRORVM FROHlBITO R V M I N D E X . Antonia) (oruiiiHS. Andreas Ofiander Andreas Poach. AVCTÓRHS PRIMií C LAS SIS. ^Angehu Odonm. c Andreas Fabncius chemnicenfís. Alphonfis Aemilw CbemnicenJIs. Adolphas Clarembach. Ámbrojius MotbanM VratiflauienpSi Andreas Altameri. . tsímbro/im Interbocenfis. Anioniíti Qthe. Andreas Dictherus. Alexias Bren i cents.

ab incerti nominis au« ¿toribus compofici Acia Nuremberga. deleílorum Caráiml'éfu Alchimia Purgatorii.& de Conciliis^ qnoujque expurgattufuerit. Alchoranus Francifcanornm. Augujiini de Roma. sAntoniiFranctfci "Doniltttera. Arfitius Scojfer. Alchoranus Mabometis . Abitones du¿e Secretarii Tontificii. tractatm de Sacramento diuinitatts lefk cbriñt & Ecclefa: itetra- ííatta de Cbrijlo capite & eiusinclytoprinctpatu: t item traelatvu decharitate Chnfti área electos. Na\areni Archiepijcopi.videlicet Ojiatidrijmta* A¿ki Synodi Bernenfís.& de eius in* finito amorcquoit/cfe expurgatusfuerit. &Jlmiles cuni fehoüit & impiis annotationibus &prafhúonibus: i y item in vulgari lingua non nifi ex concejfíone Inquifttorum ha- beripojftt¿ tsflphd* .fitt potius Caluini comentar ii in libros de Trinitate. Alcmni. qua ipfe in BttRa RÍ«* trañationií damnauit. In Aclis zAinez Silmi probibentur ea. Cenorum au¿torum libn prohibid. Libri prohibiti. Ádmonitio Miniftrorum verbi Argcntinenfitim- iALquitatisdtjcuffiofuper concil. tArturu* BritatmUs¿ r tAuguftinus Mainardtts Pedemontanus. Baflles imprecas. Arétim Veltnus qui & Martinas Bucerm* t Arnoldw Montanii. 15 Antonius Ualietu. Antonii de Rofelk <¡yíretini traíhtus de poteftate fmperató- ris efr Papa. 1 I E R O K V M PROHII.

Bartbolomaur Rofinus. Amica. Baptiíta Lafdejmius. quare & ampk* xa jlnt & retinendam dacantfuam doÜrinaM. Annotattones in Chronica Abbatis Vrfrergenfis. Annotaiiones in Aila Concilii Tridentirit. Caluino. i Anatomía excufa MarcpurgiiperEuchariUm Cetliicoruum. zsírticuli Anabapti/iarum Saxonia.vt creditur. Afticuli x x x x v 1 1 . Bartholomauá VVefihemenu.feu Tbefaurarij epiftola. Apología contra Renricum Ductm. Articuli afacultateTheologica Parifienfi determinanJhper mateñisfidei ms~ir& hodie controuerJis. Balthafar Pacimontanus. Anonymi cuiufdam líber de repugnantia dohltim ChrU ftiana. Apología Gracorum de igne Piirgatorii.& humilís & denota ádmonitio. Apología Confeffionís Augujiand. Articuli nouorum Wormacia Euangeliflarttm.&a Argyrophylacis. B* Baítbajar Hiebmaier. Articuli Anabapüjlarum Morauia. Bartbolomam Bernardi. Apología de doílrinaXJ aldeafiuni. plebis Francfordienjis. Éaflim . Bartholomaus Cónformi. Anatomía d'ella Mejfi. i6 INDEX AVCtORV&í Alpbabetum Chrisltanum. Auguftana Cofejfionis Scclefiarum caujfa.cum antidoto ¡au- blore. AVCTORES F K I M ^ GLAS SIS.

Beati Rhenanifcholia in Tertullianum- Bertrami líber. Benediüus Scurmegifitis. quandiu expúrgate ab iu. Bernardas Zicglerus.Jeu nouelk centum. Bernardinas Ochmus Señenfis. Bthbaldus Tircaimerus. Certorum Auótorum libri prohibiti. Bucerus Martinas.non prodierint. qui infiribitur : De corpore & pingmnt Chrifti. Berengarius Diaconus Andegauenfis. Bruno» ü Ueidelij Qjterfiírdenfispaématum libri vi i . "Bartholomai Ianoes lib. Benonis hb. Bocead) T>ecadeí . E T l I BR O R V M PR O H I B. Bernenfis reformatio contra Miffam. B Brcnk . Bilücanus Theobaldns* "Blaarerus Ambrofius. Bernardus Rotmanus. \J Baftlius Groeningenfis\alias Vvejfelus. Baptifia Cremenjis omnia opera. Breuu & compendiofa inflmtlio de Religione Chrifiiana. de lina Hddebrandt.Jeu Ioannes Bugcnhagius Torne- ranas.q'uibus rem Tatres commiferunt. Bemenfis diffutatio. Behahfme De confilatione peccatoruw- Beneficium Chrijli. Bafilius loanna r HerolelAcropolita. Bulingeriu Henricm.de aduentu Antichriñi. Bertholdus Hallerus. quamdiu non prodierint emendata. Bugcnbagius Pomeranus . Auíborum incercí nominis libri prohibiti. Benediflus A-íorgenftern.

Chrtflaphorus Frofcouerus. Carolus Molineus. Chriflophorus Rheiter. £rem Paflorum ffegoge. Chnjlianus Loúchius Hejfus. c. Carolojladius. CaífarusTauberui.quifcripffdsim4ginibHS c Claudms SenarcUnus. AVCTORES P R I Mü CLASSIS. C&lius Secundas Curio. ~ Chriflophorus Rojfman. Chriflophorus Comerus ex F4g¿í. Chriftianus Beyer. Ciernens Marot. Charieus Cogelms. Canradus Clauferus. Chriflophorus Clarius. Calius Horatius Curie.. . Csmadus Cordatas. CajparPcHcerHsBudijfwKi. Cl(UidiusTaurinenfis. Cajfander Brugenfis. . Chriflophorus Trajibulus.|g I HDEX AV• C T O R V M . Conrados . *BnuU tracTatusad omnes in Chrifiianam übertatmm*- lenolos. Chriflophorus tíegendorphmus. Carfar Cruciger. Caluintu. Capuo ryolphttngus Fabricw. Chriflophorus Melhouerus..

Catecbifmus pro Ecclefia Wirtembergen. Crato Mílms. . Cyprianus Leouitius. cui titulas eft.minar. Capitafidei Chrtfltana contra Tapam . Catalogas tefiium veritatis exfianElis Tatribus. Catechifmus\cui titulas: Qualmanier*. Catalogui Pape & Mofiis.cjuamdiuemcn- datas nonprodierit. CatechifinusTubicenfis. . Capricci delBottaiodi üianbattis~taGelli. l . Catecbifmus matar ef. Catecbifmus. -• Conradus Treuue de Fridefileuén\ Cornelias ss4grippa. £ x Catechifmtu . Conradus Gejherus. Catecbifmus £cclefiA Argentóratenos. ' • Conradus Lycofthenes. ció é formulario per inftttuire & ammaeftrare ifnnciulli titila reltgiont Cbrifitana . • ' A Conradus Gibelus Tigurinus. finita a modo di Dialogo. Ceicorum auctortim libri prohibid. & portat ÜnfirorÜ* Capo finta. Catechijmo. t T L r'ÍRORV M PROHÍBi Conradus Dafypódiui. : Conradus Somius. Chumani Elmffiachij de Tabernis montanis Chronolegia ex facris litterií. CyriTbeodori Podromi Epigrammata. Carontü & Mercury Dialogi. Auétorum incerti nominis libri prohibiti. Conradus Perca. Conradus Pellicanus* Conradus Schreck. Conradus Lagus.

® INDEX AVCT O RVM. D. Ciuitatk Magdeburgenfis publicatio litterarum ad omnes Chrifti fideles.fiue Symboliexpofitio. Commentaria Germán Cornelium Tacitum. D . cur . &c. Centupt & quatuordeám fintentu Patrttm de officio vero* rum ReBorum Ecclefu. Centum grauamina. Pont. quod Spiritus fmBus a Jólo Patre procedit. Catechijmus fitper Suangelium Mará. Colloquium VVormacia inSiitutum anno M .lttterk. Cbrtfíiana fcboU Epigrammatum libri dúo ex varik Te'e- tk excerpti. Catechijmus . & DoBoribus Ecclefm.2. Comccdia . &c.auno. Catecbefis puerorum infide.& morib. CollecTunea demonftrationum ex Prophetk. recufaünt Principes. Colloquium Cochki & Lutherii Colloquium Marcpurgenfe. L . Commentarius in prtorem Timothet epiftolam¡a viro Jiim- m& pietatk confcriptits. Chrifliana inftitutio. Collatio diutnorum & Papalium Canonum. Claiiicula Salomonk. Chrifliana iuuentittk crepundia. M . X t .et ciuitates Impcrq promiten- tes paramar Catbolicam doñrinam. Commentarim de AngeloMelancbthonk. Comcedis & Tragada aliquot ex veten Teftamento. Catechijmusjiue explicatio Symboli tsfpofiolici. Paulo 1 1 1 .coñe- flore loanne Oporino. miffam.Status. Apojtolk. Caujfa. Catechi/mus paruus pro puerk in fcholkmper¿aftas.c¡itare Synodum indtñam a Rom. Chrifliana refponjto mimítrorum Euangelij Bafilea.

Conuentus Auguftenfis. Configlio d'Alcuni Vefioui. Coptis Chriflianus. (ongregatio^fim colleSlio infignium concordantiaru Biblia. Comíliabiúum Theolog'icorum aduerfus bonarum litterarti fiudiofos. A V C T O R E S P R I M A ! C L A S S I S . Condones de decem Praceptis T>ominic't6.quod verius conciliabulum dicendtí efi. Confitatio vnius <¿r viginti propofitionum de diffcrentia Legis & Euangelij. Confitatio determinationis Do5lorum Parifienfium contra c MartinumLutherum.diGennaio M. (pnfejjio fidei usíugufianA* Confeffiofidei Baromtm & Nobilium Bohemia. Concordantia Frincipum nationií Germanice de ¿fintas Chriflianorum. 1 Dauid Georgias ex Delphis. Cordigera nauU confiagratio. Qj4* efi maiorconfolatiomo* rientis. DaHidTiijerusLipfius.&c. ET 1 I B R O X V M PROHIB.D. DialogHs* Cymbalnm mundi. Confeffio Saxonica. (optad'vnaletteraferinaalli 1 1 1 1 . & vniuerfiti ptrditionk finas.L. vclrfejfíngcr. Confeffio V*y\rtembergenfis. B 3 Dttiiii .&c. congregan in "Bologna. Concilium Tifan%. Contra regulam Minoritarum. Confeffio Ecclefia Tigurina. Contra fanBos Xeylkjften. II fpmcedUfuper quaftionem..

pialogusKarJlans. Diovy/ius hlelander. Dantis Monarchiü' Bauidis Chythrai líber deauÜoritate &ctrtitudine chri- fttantc doürina^as ratiene difcendi Theologiam.interim vero que. Dialogm .duerfus loannem Schjum. De ínter diña .expun£l¿£ locit fojpeclis tudicto alientas {ncultatisTheologic&vrit- •.in¡lttutio . iam edita funt.id ejl¿ritninqtiomrtk Robertt Epifiopi Abrincenjis. permittentur. Ati&orum incerti nominis libri prohibid. Definfío aduerjiis axioma Catbolicum.qui efi M. Dialogusdemortefulij íl./¡/íe lulius. Decretum Nurembergenje. qtiam molitur Paulas Manutiw. peclaratona delGtubileo. Dialogi a. htdymus Faue»tinas. INDEX AyCTORfl! iPauid Scheffer.eiujdem ParapbraflsinMattb&um.qu<za í&ernardmo Tomitano in Italtcam linguam conuerpx es~t' Gatera vero opera ipfius. Moria r Lingua. ^Dejidcrij Erafim Roterodami Colloquiorum líber.elanchthon „ piethelmus Cellanus. w quibus de religivne traclnt. x x 1 1 1 „ Definjio prg Zvinglio. ejucarnium .^ Rcgellians. Pap¿e. 'Dialogus de Dotlrina Chrifliana. ^Dialogidi Mercurio & Caronte. D .cditum anno M . Domimcus Caramanius. tterfitattsCathelicg¡velinquijitionü alicuius generalif^ permittantt r.2S. Chriftianimatrtmon¡j. CertQium auctorum libri prohibid. Jldagia vero ex edftione. BommtcusWlguikus. famdiu prohibitajint ¡ quamdtu afhcultate Theologica Tarifienfi vel Louanienfíexpurgata non fíterint.

Doclrina vetits & nona. Srafinus Roterodamus . nelle quali fi dimofira che la fíde. Langij& Nauclerij. B 4 Era/mus . Difputatio Bernenfis. E. IDialogus Paradoxos . 'Dtfeorfi fipraifiorettidiS. "Di/putatio Lipfica inter Martinum & Hieronymum Smfierum. Dijputatio inter clericum & mihtem fuperpotefiate Prata-» tis Ecclefia atq Principibus Terramm commifia.Erancefca. Diurnale Romanum imprefium tugduni. Dialogas obfcuromm virorttm. Dialogas Oratoris Pontificis Romani.& illius qui efi Ten* tifia a confifiiombus. in adibus Filis berti Ro/leti.quiefi>&c. videpZiprainlíteraD.quo IRomani Pontificis Orator vnk cumeo. B T 1 I B R O R V M TROIWS. &c. & Bartbolomai Treni. Epifiola ad Rom* vt confilentur afilíela confeientia. I U I . AVCTORES PRIMAE CLASSIS. Drágale locorum communium. Erafimus Beiteditlus StítfiuSé • •' •"> \. Due lettere d'vn (ortiggiano.. ¿| Dialogas Murnarus Leuiatban. alias 3 SomniumZJiridarij. Dijputatio Gronicenfis cunt duabus Epifíolis. in quo tres eoüoquuntuv Theologi. Due difiutationi Herffbrdiana. DijputatioBadenfis. Dtfcordine della chiefia. Eobamts Heffits. (umpta a cap. Doñrina verijfíma.

verafc miniftrorum (piritas eletltone. Epiftok pi<e & Chrifiíana.14 INDEX AVCTORVM Erafimus Ebnerus. Epifiola minifiri cuiufidam verbiDei de Ecclefia. Epifiola fanílo Vinco adfcripta- Epifiola de Maqifiris Loitanien. r In Epifiolam ad Timot heum comment. Encbiridion piarum precationum. Epifiola de non tApofiolicis quorundam moribm. EuritiasCordus. Cafare Carolo V. Erafmus Rotembucber. Erafimus Sarcerius. Bpigrammatum libri dúo ebrisiianafieÜ<t¿x vari'u Chri- fiianis poétis decerpti. Eutichius Mjon. Spifiola apologética ai ftnceriores Chriftianifimi fe ftatores per Pbryfiam orientalem. Elementa Cbriñiana ad infiitaendos pueros. Enchiridion Cbriflianifimi. • Epifiola & Prafhtio in Decalogum.direEla adpaúpete & mendicam Ecclefia Lutberana. Enarrationes Epiftolarum & £uangeltorum. Epitome Scclefie renoaat<e. Claui- bm. Erafmus Sneppius. Erafimus Fabricas.qn¿ & Múflalas. Epitome belli Papiílarum contra Germaniam attfe patriam ipfikm. OfualdusScreck¿enfucbftus. EpifloU Cbrifiiana de Cana Domini. T>ace. (¿re. Auctornm ¿ncerti nominis libri prohibiti. Epitome . £pifl. Sacramento. &c. Erafiti. Epitome decem praceptorumprout quemque cbrifiianum eognofeere decet. quitn Apoflolorumfe.

Eirmianus Chlorus.c¡ui & Viretus* Tcelicianus de Ciuirella. Erancifcus 'Hjger Bsfíatienfis. AVCTORES P R i M l CLASSIS. F. Sfdra lament anones Petri. lj Epitome reffonfionis ad Martinum Lutherum. Erancifcus Lamberlas. Eridericus Iacob. Francifcus Lifmaninus. FrancifcusTurgardi. Erancifcus Stancarus. Erancifcus Bettus. r fabricius Montanas. Fahric'ms Capilo VC olphangns. Erancifcus Portas Gracus.&c. Foelix Malleolus Tigurinus. Erancifcus Encinto. E T l I B R O R V M PRO H I B . Foslix Manfms. B J Fridc- . Evangélica condones. oyationií Dominica. Fridericus Mjconins. JLffofitione del íoraiwne del pignore involgare compofld i per vn Padre non nominan. Suanzetium Aternum. & pr&ceptorum. Exameren Deiopus. Erancifcus Cotta Lembmgius. Francifcus Kolbuts. Fridericus a Dmheim. Eitqngelmm Pafiíli. Francifins Lamptrti. Expofitio Sjmboli Apojlolorum.

D . Francifci Trachelai Síatij Propedeumata Oratoria.Ftedericm alhan. & Pr&fhtioinBptfl. .delufiificatione. atque eiujdem libri prafktiOnes Argentina imprcjps. comment. Trido Un tts Lindouerus. TrancifcinoBurna aparitio. GalafiusfLwnglij definir.Confiantinus Magnas ftut de Con* fiantini Imperatoris legtbus Ecclefiafticü atque Ciuilib. .tr Churreras. PauliadRom. Gaff. Fridohnm Brombacb. G.C. Iriderici Fregosij tralhtttí de Oratione. Auótorum incerti nominis libri prohibía. . Friderki Furij Ceriolani Valentmi Bononia f¡ue de hbris r Jacris in vernaculam linguam conucrtendis. . de fide & operib. fugiendaruw Forma d'elle orationi Scclefin/liche. Gnffar Cruciger. Fmdamentum malorum & bonoram operum* AVCTORES PRIMAE CIAiSIS. quamdiu non prodierit expurgatus. Gasfar . Fafciculiu rerum expetendarum. Francifci Francbini poematum líber.. .[. qui tamen fhlfo lüi creditur ajfcriptus. . Fábula Lamenti] j4bjlemij & Gilberti Cognati. Francifci "^aborelU líber de fchifmate. Fárrago concóndantiarum inftgnium totius Biblia. GaFp'ar'Brufchius Egrtnvu. Certorum auctorum libri prohifciti. & ti moda di ammini- ftrare i facramenti dt celebrare ilfanío matrimonia* AuBorcreditur ejfe Caluinus. ) Francifci'Balduini.

Georgias Maior- Georgias Necearas. Georgias Fabrtciits Chemnicen. Gerardus Lorichius Adamarías. Georgias Perjferer. faalpar tieldelinus. ZT tTBR. Gregorius Giraldus. Gaffiar Hedió. Gerardus Segareüi Vergamen.OR. Gualierus Tigurinus. Gryneus Simón. Gulielmus Aurtfix. Guipar S vnencfeldtus. . Georgias Rorarias. Georgias Aemilius Mansfilden. Georgias foacbimas Rheticus. Gafp<ir Megander Tigurinus. Ge»"¿ius Batthenheimer. Guiielmus Farellus. Gerardus p^rius. Georgias Reich. Gilbertus Cognatus Nozjrinus. Gregarias Bruck¿ Gregorius Cafehus. Georgias Sabinas. GeorgiusVolger.VM PROH'XBi üaípar Gretterus. Georgias Spalatinus. Gorcinianas. Gerardus Geldenhaurius Nouiomagus. Gájpar%pdulphius. Gafpar Hubertinus. Gtergius Caleflinus.

Hartmannus Beyer.LV.epifloU pia & Chrifliana. D. Gulielmus Taylous Anglus. Auótorum incertinominis libri prohibid. íf.e¡ualficognofceejferedel Vergerio.28 I N D E X AVCT0RVM. Henricus Bomius. Giudiciofibra le lettere di tredtci huomini. Certorum auótorum libri prohibití. Gratia Dei de Monte fanElo. Germánica nationis lament atienes. C. Hadrianm lunius. Gulielmi Ochani opus nonaginta dierum. Hedió GasJ>ar.flampate l'anne u. Heberus.&[criptaomniá centra Ioannemx x 1 1 . Henricus Bulwverus. Gulitlmus Gnapheus Hagien.. AvCTORES PRIMAE CÍASSIS. Henrkus Cornelius jlgnppa. Gulielmus Tindalus. Henricus . Helias P andochaiis . Gululmus Poflelltu Barentonius. Henricus v m . Anglus.cjiti & Poflellm. Helias Sobanus Hejfits. Georgij Cajfandri Hymni Ecclefiaftici. Heliodtrus Alexiacus. Gauflidi de Monte eletlo traílatm jupsr materia Concitw "Baflkenfts. /. Hartmannus Palatinus. Gultelmiu Sartork. Geographia vniuerfalis. Grypbijprecationes dominica. ítem Dialogi.

Hsrmannus Bufchiw Pajiphihts. Hermanmu B odias. alias Landus. Het^erns. Htppinus. Hermannus Kifvtiicf^. Hieronymus Sauonen. Kermannus He (fus. Hieronymus Bajfanus. Henricus ab Eppendorff. Renricm Scotus. alias KierenúOf. Hieronymm Sabir de pinito Gallo. r Uieronymus Cjalathatts. Henricus ZJtwgerHs. %<j Henricus ab Einfidel. Hermannui Bonnus. Hieronymus Vicellerius Friburgen. Henricus Stollius. Hieronymus Kaufcher. llortenpus Tranquillas. Hieronymus de Praga. Henricus Sutphanus. ET LIBRORVM P R O H I B. Hieronymus Sciurpjf. uieronymus Cato Ttfaurien. Hiob Gaft. Hermannus Italus. Henrtcus Pantaleon. Hieronymus Maritts. • Huldricus Enchauftius. Henricuí Lupulus. Rui- . Hermannus Lufeus. ] Hugo Latimetus. Henricu* Vuelpius Lingen. Hieronymus Vvoljius.

- AVCTO&ES PRIMAS CIASSIS. Biftoria de ijs qu<t loan. JO I N D Í X AVCTORVM " . Hujf.ex Ambrefw. facobus Hallis. ítem expofi- tio w Suangelium D.fiíte deVtten. item exhartaúthad fiacram commumonem.AugHJlino r$° 1 Laclan tío. Iacobus Jmelius. Huldricus'^jjingliusToggius.ille quificripfiít Apologiam ad Carolunf Cafiarem. Hieronymi Mefifi. quem fiater tius germanas interficit. Hutdricus Mutius Huguualdus. Audorum incerti nominis libri prohibiti. Será tnones Hit Hieronymi SauonaroU Verrarien. Htfioria de Germanorum origine. íacebm . Huldricus T¡uttenfa. qui oltm /« Romano fndice probtbttifiuerut. facobus Kaunus.m Confiantienfi!Concilio eus- nerunt. Hugonis Hugatdi Epifiola.no kgantur.. Hieronymi Gebuilen líber de Sacrilegio.•<•••• JJippepbili Melang&iTbeologia compendium. . doñee ÍHXÍA cenfits Patrum 1)eputatorum emendati prodeant. Hiren&iTripolttani Apbonfimt. Certorum andtorum libri prohibiti. /. Iacobus Bedrotus Pludentinns. facobus a Burgnndia. Prouerbia <¿r Prognoslica."• Triumphus Veneris. difcurfus. llenrici Bebelij IuílingenfvfihcetÍ£ InfittHtiopHcrorhm¿ t • . fjtftoria de morte loannis Diazij Hijpani. llenrici Qutrtí Cafiaris vita.Maithai.

Jacobus "%jeglerns. JI Jacobus Kungius. loannes Aloyfius PafihaliS' Joannes Apellus Norinbergm. Joannes Alarco. Joannes Vifcatorius. i Joachimus Madeburgius. Jacobus Micyüus. Jacobus Schegk. Jacobus Schcnck¿ Jacobus Straufz. Joachimus Camcrarittt. Joachimus Weftphalus.¿us. fearnta . Joannes Blafiís. Joachimus ZJadianus. Ieannes Auene Kubeaquen. Joannes Aepinus. Joannes Athanafius Veluanus. Joannes Auentinüs. Joachimus Morlinus. quifcripfit Hiftoriam vtriujque capti- "•• uitatüpropter verbum Dei. Jacobus Otherus-. Joannes AJvuarbij. .. ET 1 I B R O R V M PROHIB. Joannes Aftoc Anglas. Joannes Baliflarius. Janus Cornarius. Joachimus Lefberus. Jasfarus Bigel. Joannes Agrícola ijlebius.alias Jacobeüm. Jacobus Prapofitus. Jacobus Mt/ñenjis. Joannes Baptiza VergeriliS. Jacobus Myltchius.

loanna Franc. loanna Bugenhaghu Fomeramu. cuita mortis biftoriam JcripjTi Cer- narcleui. Joannes Denkjus. loanna Frifms Ttgurtnus. loanna Halerus T'gurinus. loanna Frederus. loanna Grellus. loanna Fruh Lundin. Ule. loanna Caftellanm. loannes Draco. loanna Caluinm. loannes Fabriciut. loannes Gocchitts. loanna Cz/ipblzo.CottaLerttburgha. loan. Joannes Doelfchins F'eltkJrcbenJIs. 31 I N D E X A V C T O R V M ' loannes "Brentius. loanna Friderkus Caleflinus. loanna Entomtus. leanns . loanna Foxus. Campanus^ttifiripfn contraTúnitatsm^ loannes Cannertpu. foanna Gigas Northujianus* loanna Gerardus. loanna Decanm Patauien. loanna Dta^jus. loannes Comander.fiue Draconites. loanna Brtjmannm. Joannes Gasltus Brifxccen. loanna Cofntius. loanna FmÜins Norimbirgerz^ foanna Furflerus. loanna Carian.

loannes Hejfus. loannes Hoperus¡Anglas. loannes Heruagias. loannes Oldencaflel. loannes Lathman. loannes Kleinavv. loannes Mayre. Ioanneí Hofi. Anglus. loannes de Lukavveck¿ loannes Mantelius.IBR. loannes Herold. loannes Marcellus Eegiomon.ORYM PROMIBi 55 h Afines Hannerus. - loannes Muchk¿us. loannes a Leydts. loanna Hujf.non Ule Carthttfianus. loannes Hufchinus. loannes Oecolampadius. loannes Hujferus. loannes aLasko Polonus. loannes Mardeky. loannes Mujlerius. Ioan. Acropolita.Meyer. loannes Homburgius. loannes Matter. loannes de Indagine. loannes Leonardus Sartor'itts. C foaxnei . loannes Knobloacbus. loannes Hoffinianiis Steinanus. loanna Oldendorpius. loannes Marpacbms. loannes Huttichius. loannes Loniceras. BT I. loannes Lie aula.

Vveftphalus. foan. foan. Pifiorms a Vvorden* íoan. foan. foan.Rhellicanm Tigurinus. loan Phüonius Rugo. Sleidanus.Philotogus. foan.Ribelius. foan Secerius. loan . foan. foan. loan.Sartoris.Tupperus Gochianm- foan.Schopher.»/fnglus. Prúbram. loan. Riuius. foan. Sagittarihs Burdegalsn. foan-Rodophanta.Purpurei.SpmHS.Policarius Cygnaus. Joan. laan. loan. foan.de Rocbefana. loan.Pomeranus. Oporimts. Jo<in. loan. Atthendorien.Puruei.Schonerus Carolo fiad. foan-Rogors Anglas. Spamgemb erguís * íoán. Pfefflnger. Joan.Sneppius. de Recbefort. loan.Ribittüs. ^4 INDEX A V CT O R V i ! . Joan . foan. Joan. foan. Rutbenus.Sapidus. loan. .Poftellus. Joan. Scheltling.

velStipheliuu.Vannius. lulms Cafar P. . Joan. Iofiphus Grumpecki. Joan. fobGaft.VCtllebrochius Dantifcanus.Velkvahius>fweVelcHTÍQ.Staupitius.Splendianus.de Vveftalia. fulius Medtolanenfls Apoftata. foan. fonos Pbiiologus.SúurmiuS. loan. Joan.Tzapka. Joan. Wiclephus. Joan. fofepbus Klup. de Vl^ir den. Jofias Similerus.qui ef-Inflas lonas. Stuch. lodocus Cochfuie Cocus.Stumf. loan Valdcflus. foan. foan. Jodocus Wtllicbius. foan. foan. Caluini interpres. Stolfws. foan. Ioan. fuftus Menius Jfenaten. Vingandus. Julias 'Domiritcus Caramanius. loan.c¡ui efl lodocus Cocas. Joan. Jonas. Vvolpbias Tigurinus. Stigelius. loan.Vijíkj loan. fjlebms.Vithltngiitstfui & BrextiiiSt Joan. Joan. Í T l I B R O R V Í t Í X O H Í B . \uickius.

lacobi Ottherifirmones :ltent Speculumfiktuorum.&Jalu- tünofira. TraChitns de certitiidincgratU Dei.in lucem prodierint. loannis VVunfibelburgenfiisidefignis.& de fuperflitionibm. loannis Soteris líber Jlue Epigrammata ex variis auEloribus colleña. loannes Lubicenfis. In- . loannis Sutelde terribili excidw Hierofolymitaruffl. quam- diu expurgatus nonfiuerit. & iuuentute erudien- da hbellus. de verbo Mirifico. Tmpp. loannis Reuclini Speculum aculare.. quamdtu ab alicuius'üniuerfiitatis Catholicafitcultate Tbeologica. Ars Cabalifiica. 3 &annotationes in P/almos. loannis Cuffiimani líber injcriptus. loannis Fabricij Montanipoematum líber.vel Cocus.. veliujfiu inquifiitionü generalts emendata. cum imaginibus adviuam ejfipem exprejfis. de ssfntichrifti aduentu. htliam Cokn.: Infl/isIen/Ut/eu Iodocus Coch. lacobi Brunfivuicenfis Catechefis puerilts. lacobi Bopbart de fludto literarum. lacobi Fabri commentaria in Suangelia: ítem in Epifiolas D. loannes Gertophij recriminatio aduerfus Eduardum Leum Anglum. loannisPici Carthufienfiis'paraphrafies.<& miraculisfihlfiis. & Golit. & de Mefifia ludaorum. lacobi Schtepperi Tremoniani Mommacbia DauidU . Pauli: item in £ pifiólas canónicas \item de tribus Magdalcnis: item tn Pfialmos xamdiu prohibita fiint. Ccrrorum audorum libri prohibiti. & Cafirum vi- ta . 1:»uix AY CTORVM. .

Lucias Pifias. Laurentius Humpbedrus Anglus. Leopoldus Dick¿us. Leonardus Fuchfias. Latir en tias Czflcb. Lucas Scbrotejfen. Interpretatio nominttm Chald&ortm. INCCRTORUM AUC"FCORUMLIBRI PROHIBÍTÍ. Leo Judas. Leonardus Strubin. Leonardus Calman. Lamberías de Nwro monte.. Knopper Dellingius. Lollardus. Infiruftio vifitationií Saxonica. LaBantius Ragnonas. L. Ludouicus ab Eberilain. Laurentius Tubius Tomeranus. Leonardus heobus T{ortbnfiani4S. Kslbeius. € J . } AVCTORBS VKlYíA C L A S I S.Robeaquenfis. Jntroduclio paerorum. Jmferatoram ac Qtfaram vita. Knipfiro Pomeranas. Lucias Heilerus. Lucas Lojftus. ET I I U O R Y 1 Í PROHII. IuIíhs Dialogas altas Aula. K. Kautius. AYCTORES PR1MAE CLASSIS.

&c. Lutheria. libri decem. Loci infigniores. 'Ltturentij Valla De felfa donatione Confian/mi.itemdevoluptate. Ltbe/lus auretfíyquodidola.& rebu*ge(lk Tnrcarum. nempe Ode. nonifiexpurgattu legatur. & depotefiate Eccle^ fiafliea. Luna chrtjiiana. Loca infignia. tuca Bettini lib. Lamentaciones Petriaublore Efdra. Auctorum mccninominis libri prohibid. Luciani Samojatenfis Dialogi. Mors Peregrini. ) Líber . Liber infcHptus. (um annotationibus. Ludouici Chalcondylx Athenten.Sonetti Canipni. Mifik. Lxlij Capilupi Cento ex Virgil. An fiatui & dignitati Scckfiafiicorum magk conducat admitiere Synodumnaúonalem . Loci omniumfere capitum Suangeliorum* Loci vtriufqite Tefíamenti.-ítem de B~ bero arbitrio-. & philo- patris. Lamentatio cír querimonij. Ludouici Pultij poemata.Jg INBBX AyCiÚRVJJ LudouicmHetzjtr. Certorum audorum libri prohibía. Lyfmttninus. Locicommunes dehonis operibia. Luciani Mantuaniannotaúonesin commentum 1>. Litania Germanorum.T>e otigine. Oracolo d'eüa rinouatione d'ella Chiefa. Conrado Cla/iferio interprete. Ludas Pyramidum.loannk Chry/ofiomiin epiííolam ad Romanos.piam & Itber•am qnam decernere bello. infeript.

&c. Liber infcriptus. Liber infcriptus. Ltbcr infcriptus. € a líber . Cur Ecclcfia quattuor Euangefta acce-.T>e fhlfareligiene. Liber infcriptus. Auguftini& Itieronymilbeologüt. |J Liber infcriptus. cott- trefinettiJitoi. ET LIBRORVM PIOHIB.Capo finta. De Grafía. La forma d'clle preghiere ccclefiapkhe cari. Liber infirtptus. Alcuni imponanti luochi tradotti juor de/U Epiftole latine di M.&c. Líber infcriptus.De auEloritate. canta. & Ubre eius veleeifo curia* Liber iriJeriptm. (¿re. Liber infcriptus.&c. Confilium Pauli Tertij datum Imperatori in BelgüjCUm Eujebij Pamphilipiaexplicatione. l.Deüe ftatue o?. De emendaúone. ptauit.círc. Liber infcriptiu. De dífciplina puercrum. Liber infcriptus. Bafilienfis ecclefta car Miffam &c„ t Líber infcriptus.i mantera d'ammifirars i facramenti & celebrare si matrimonio. Liber infcriptus. Confilium de emendan da Ecclefia.imagtm. Liber infcriptus. De genuino Eucbariília negotij intelletla^ <vfu.&c. rec~íeq fi¡rmandis 3 esrum ftudijs ef-moribus. Liber infcriptus.et x v 1 1 1 . Vít- ttcimum Sfdra. Stan^delBerna auanti ilxx. Liber infcriptus ¡Ex vetuftifiimis orthodoxorum patrum li- bris. L-Mer infcriptus. De fhtis monar-chia'JRoman* Semnifí.&e.Francefio Tetrarca. líber infcriptus^. Bulla Diaboh. Ltber infcriptus. & ccrrettisnc patas Cbrifliani. Doñrina verijfima tolta da! capitulo quar- to a 'Román i per confiare It ajjlitte confcientie.De cana Dominica. ojficio & pot epate PaFta- ¡ rum Ecclefiaflicorum.

que in parttbíu Grttcia pro adorando imagwibus flolide. Mar cus Aatoni. Marceltttí Palincemus SiclLitiu.49 INDEX AVCTORVM Líber infeript lis. Líber inferiptusfPontificij oratoris Icgaiio in constenttt Ní>- rembergenp.&c.Defacerdotio-Jegib. In orationes Dominicas (aluberrma & ilmWípma meditationet ex lib. D'elkcommiffioni & faculta che Papa. & Ecclefiafiica. Líber inferiptits. Líber infeript as. ó.Exce¡lentiffmi. Gmlio m. Líber inferiptus. &c. qitod Paula¿ Epip c coptu Rom. Líber infiriptm.Nicodemti¡ depaffione chrifii. Qrc. 'De vera dijferentia Regí* pot efiatis. L'tber i}ifiriptiis.Catboücorttm Putrum. Líber inferiptits . De prouidemia Del. AVCTORES PRIMií CUSSIS.etfiícrificijs Pap£. Líber infcriptm. contra Synodum.Opus lllufir.u Qulttinm. Paulo O de [calco.Uilitantis.'PapaRomani.et ftudiis corrigenda. M. Líber infeript m. De vnitate Scclepafiíca. Libri Hermetk Jvlagi ad Arifiotelem. epifíok con- filatería & hortatotia adfitos ¿decios filias. Líber inferiptits.fn orationem 'Dominicana. Líber inferiptits.fcu fiecTn- h Hit viri Car olí Magm.ha dato a M .popu- licfa nglia fentcntia de so cor ~Hio.Lettcra de N. Mar- . Líber inferiptus. Libcr infiriptiis.&c. llluftriffimi & potentiffimi Senatm. Líber inferiptitsfDe vita iuuentutis infiituendamoribus. Tanli 1111 .ad -vno ambafiiaíore di V ci- pa Gmlio m . &c. fine arrogantergcslaesl.

c . Menardas Molieras. Marfilius de Padaa. Michael Sellarías. zJMartimu'Borrahas Stugardian. Matthaus lüdcx. Mennon Stmon. Matthaus e^fíberas. Maximihanus llaurus. Michael CcllariaS' Mibael de Cefenna. Martinm Buccrtu. Martinas Erectas- Martinm Latheras. Maturinus (vrderias. Mclcbwr Ambuchius.VM PROHIB. Martinas Oftermincherus. Martiniko. iflfarcw Antonias Coruinas. Melanchihon. Marcus TtlemanusHeshufias. Martinas VVolphius. IT LIBROR. Matth&us qui & Ajfartitts Scoffcr. Matthms 7¿fer: Matthias Placeas Illyricits. Mattbaus \ellius Keifefb'crgcn. MarcusCordelimTorgenfis. nJWarcas Ephrfimts. Melchior Chnch. íjtyftchael 7\otingius. Matthaas Philargyrus. vel Elauius. Michael S'eructas. Martinas Meglin. tJWelchior Hofmannus.

Medicina mim& pro funis fimitl ef.agrotü inflante inorte. Micbnel Schulteit. Margarita Theslogtca. Muncerus. Píiv-liadcemmxnsm Scclefitt* rum emeordiant. Maniera di tener ad infernare i figlioli cbrifliani. Matrimonio d'e/li Preti & de ¡le Monttcbe. Meditationes & precanones pi& admodum vúics. qni dteitur Sonetti diuerfi di Marco Pogani. tirm tnoribus tleíleyum.cerius titulus eft. Medicina anima.Hos(criptura diuim locos. Murnerus. Milo Conuerdale Eb orneen. ceffaria pro formandii tum confeientiis.4* IHDIX AVCT6RVM. Myconitts Ofiittldus» Cenorum aucloram libri prohibiti. Metbedí Sacrajcr/ptara tomi dúo. Auófcorum incerti nominis libri prohibiti. Munflerus. Merlini Angh líber obfenrarum pr&diÜionum. Medo ií tener neltinjegnare &> ncl predicare al principio d'eüa . Mu/culus. MichaelToxita. Metaphrafis epiflolarum D. Mor li ñus.TrÍHmpho angélico j alter . & ne~ . Meditationcs m orationem Demimcant-. Mycmfyr:cdns Norimbtrgmjls. Majjiíccij Salermtani noneña. Mintjirsrum verbi Argcnttncnfjíwt admomtio ad mhiifirss B cinéticos. Mará Pagani carminum líber. JAetbodus Mpr*cip.

A V C T O R . Njcolans Gale cus. Nicolaus Selneccerus. Nicolaos Gallafnts. Njcolaus Q uodus. 4j • ¿e&areligione Cbrifiiana. . Nicolaus Krompach.CCRCORAM 311 cloruro libri prohibí!:]. VLodo e via breue di confilare qaelli chefianno in periceh dimorte.Macchi-Mtíllas. Nicolaus de Calabria. Nicolaus Borboritas Vandopercnus. NJcolaas Baltngius.\Vilnen. Nicolaus' K idUus. Nicolaus Víkll Anglas.' terant . Ntcolaus Rbadiuil Pa!atini¿s. T{jcoUus Storckjus. IT LIBROR. Nicolai Clcmangis opera illa tantummodo 'fermitti pe-. Nicolaus . INJcoUi Tranci Carmina costra PetrtWfusSrcltmm. Nicolaus Hcrfcrde Anglas. Nicolaus Stubelius.mou. Njcelaus de Yeilyczj. Nicolaus Gerbeüius.ii. Nicolaus Galius.VM PROHXB. 'Njcolaus AmfderfiHs. Modas folemnu & aathenticusadinquirendum. E S P R I M A € L A S S I S . N. Nicolaus Brylmg.

Otho Cerberus. O. Incertorum auctorum libri prohibiti. lib. OthonellasVida. commentaria . Nomenclátor infigritum fcriptorum. Metamorph. Incertorum Auctorum libri prohibiti. Otho Henricus. Ogsrij "Dani Fábula. Qrat'ts . Notoria artis opera.velTropologica.item pradica- tienes carmine confiripta. Qecolampadius loannes. Ortholphus Maroltfrancas.fue enarrationes ^yÍllegoric&. fn Ouid. Qftander Andreas. Otho Vinerías. Cenorum auctorum libri prohibiti. Nicolai %odmgi exhortatio ad Germaniam. fine 'De arte natandi dia- logas.qua iuxta cenfuras patrum deputateram emenda- ta excudentar.4^ INDEX AVCTORVM. AYCTORES PRIMEE C L A S S l S. Óptima ratio componenda rel'gionis quaJtt. Otho VVerdmilleras. Nota vera Ecckfia. Njcolai Wmmanni Qolymbtfes. terunt. Ofualdns Myconius. Oeconomica chrisJiana. Orandi modas. Opera dittina d'eüa Chrifiiana vita efr-c. Otho Eruns felfas. Onas Ecdefia.F'abergen.

4J Oratio pro lulio Secunda Ligure. Petrus zJMartyrvermilms. Paulas Ritius ifiaelita.de Villa Sereiattun.ES PRIM. 'Paulas Eberus. Balthafar. Pellicanas Conradus. Petras mifjhen. Petras Sebiuilla. Petras Trimorsheim> Pe* . Pacimontanus. Petras Dresdenjis. Petras Cholinus. Tetras Oler tus. Petrm Rayne Anglas. Paulas Con(lantinus Phrygio. Paulas ab Eitzsn.& Chrifliano prafiripta. a qnodam bene da¿~lo.fi CLASSIS. Petras Brubachius. Pealas CommodusfBritannus. Petrus Ioan. Paulas "Dafypodius. Petrus Simikrus. T. Petrus Martyr Verungus. Orationes Dominicales Grjphtj- AVCTOR. Petras Ferrarien. ' Petras Molimus. Paulas Scahkws. Petras Artop&us. IT LIBRORVM PROHIB. V aulas Facías. Petras Abitar das. Petras Paulus Verterías.

4¿ .aut Sanílis. *Pn[quillus Germánicas. & eius citltui.peregrinatio Hierufalem.Jc'cundum Marcellum. Incertorum au&orum libri prohibiri.aut Sacramento ¡aut Catholica Ecclefta. Pompei Barba líber defícretis natura. Vafqitilloriim tomi dúo. qui ab hare- ticii auÜus ef. Petri de ZJirea.artiniLutberi. Ta/quini& Marphor'u' Hjmnnsin Paulnm 1 1 1 ¿ ' Pafquilhis Vagiui. Vajjie M. íhala- . Petri Mofellani Prctegcnjts Padolegia inpueroríim vfíitw con/cripta.mipoéta. Tafcjuillus proferipius a Tridentino "Concilio* Pajijuillus f'.I . . Tbtlolethes. Fauli Dol/cij Pfaltermnt Gráco carmine vsrfum . Pafquilhomnes. JPetri Lignaiparábola. PetrHsVFaldus. Vhilippi Catti Adiierfus Henncum Brunfvvicenfem.omnC6Cfó confcnpúones jnquibus Dee . Pcggij plorentimfhcctia. Certoi'um auátorum librr prohibid.cnmpra- fittione Philippi hlelancbthonii. 'Polydorí ZJirgilij de inuentaribus rerum líber. Pomeranus. Pafcjttilh omnes ex verbisfieraJcriptura confetti. Paralippomena rerum memorabilütm. Pbilippus Melancbthon.N í t l A V G T O R V M TetrusVirettts. Thilotheus Irenaus Enpolitanus. Petri zsíreiim opera otnnia.ant Apoflolica Sediquomodocunq3 deirabatur.deprauatus csl.

Rapfodas. Ricardas p p kk . RaphaelMufeus. Retnhardas Lorichius ^adamarías* "Rhegius Vrbanus. Trccahonam alrquot. Utini- tate donata. *• Fabelefius.CT- tini Lutheri. Ricardas Taaerner. Tfalterium tranjlationü veteris cum nona priefhtioM M. precedentie alíApología della conft{fumeVvirtemhcrgenfc. Precationes Dominica Gryphij. r r e Rebsrttts . Hajf. Raydenus. Ricardas Sanfon. IT tXBRORVM .quandiu non fiterint expHrg/tU^t- que ab inquífitoribus generaübas recogniu. Trecationes P/almorum perloannem llombmgium. Trocejfus confiñorialü martyrij lo. Raymundks Neophytus. Ekírdas Thrachias de Todygnton. Pía & chriftuine epiftoU cuiafdaferui lefi Chrtftidefide» operibas & caritate. et piar uta meditationum tnchiridiem Precationes Bíblica' Precationes chrijliana. 47 phalarijmus. ÁVCTORES PRIMAZ GLASSIS. 'Ricardas Morifin Anglas.-PROHIB. Rhellicanas Tigminus. phrafes fiera Scriptart.adimitationem Pjalmoram.

cf-c. Sebajlianns Lepufiulm. Sebaldas Rey den. Sebafliama Prancw. RobertK* a Mosham. confolandi periculosé decubentes. Raymandi de Sabtmde prologas in Theologiam natura* . Cerrorum auctorum libri prohibiti. Rodulphus Gmlterm^Tigurinm. . Sebaftianus Frofchelius. Scaplerus. cur.c¡ui Confejfwnem Augufianamprofitentttr. Rod Natal. Roberías'Satines. "Ratio.de Concilio. Robertiis Stephanus. Reflitationum doctrina & vita Chriftiana líber per Mona- fierienfes Anabaptistas ediíus. Sehajliantíí . AVCTORES PRIMAE CLASSIS. &c. Incertorum auctorum libri prohibiti. "Rggis <¿rfenatas Anglici fententia. Sebaflianus Cafialion. Schncpphts. Sapidm Poeta. Receptaíio omnium figitraram facra [captara. Ratio breáis Sacrarum trailandarum concionam. 48 :: í N D í X AY CT OR YJÍ > 'Roberías Anglas. Reformatio ncclejia Colonienfis.: lem. Sebafiianm Meyer. Ratio & Metbodus. Sebaldiis ñauaenrenúus. Roberías "Baus. S. .qupdPaulas Epifiopus "Romanas Mantuafaiurum Jimulauit.

defañis Monarcjjia Romana'. (irfigure d'eüa tnorte. Svvenckfeldius. Sermones deprouidentia Dei. Sermones Conuiuales. Serapbini F'trmani apología pro BapHfta de Crema.Pont Max. Simón Gtinaus. Simón Hejfus.WinElonienjis Epifc. deveraobedientia. Simplex &fuccinñits orandimodm. Inccrtorum au&orum libri prohibid. Svvermenica doélrina. & contra epijlé- lamPafehalis Papa. Summa in Smaragdufuper Euangelia. Smnma totius feriptura.de (oncilio 1ü~ dentino.& <¡JMonarcharum. Stephanus DoletHs.his~torie. ef-Epifiólas totius annijam feparatim quam vna Cuipfb auBoreirñpreffa. l Siimmariumferiptura. Scripta quídam Papa. 49 Sebaftianiis Munftew. Steph. S'tmilitudinum & dijfimilitudinum líber. Sententia puerilis. Simón Salturut. Somniu & vaticiniu Efdr<e. Scholia in epiftolam Tauli 111. Simón Mufieus. ET t I BRORVM P R O H I B. Segiberti líber contra Vapam Gregorium. . Cenorum au&orum libri prohibid. Simulacri. Seruetm Hisfanus. Supplicaiio quorundam apud Heluetios Suangsliftamm ad Ipifcopum Canflantienfem. D Supe . Speculum cacorumadeognitionem Euangelics veritatü. Simplicijfíma &breuiffima Cateehifmiexpofitio.

TracTatus deredditibus <& decimis* Tragcedia de libero arbitrio. trüogium pro Catechifiis. AVCtO'KES PRIMAS CIAS5JS. Themata i i^. Tbomas Neogeorgus. Thomas Plattcrus. Thomas Venatorias. Tbomas abüofien. Suppiice eshortatione de nuouo mandata aü'imittiffm» CÍ« . T bomas Cranmerus. Threni Hieremia Mys~licati. expofittones omnes: ft tamen prodierint fine no- mine Tha!mud.Bafilea dispútala.interprea. preCarolo Quinto. qut Hala conuenerunt. T. & calumnias in Reügio- nem Chrifitanam tolerabuntur. Theobaldus tíerthachitu B'tllkantUi Tbeodorns B ibliander* Tilomas Blaurerus. Timotheus Neocoms. annéiationes . Trañatus ad omnes in Chrtfiianam libertatem waleuoks.VM Supputatio annorum mundi. Trigamus. Thomas Munceriis. I n e e r t o r u t B auctorum libri prohibid! ThalmudHebraorum. INDBX AVCTOR. Syncrama clarijfimorum virorum .eins^gloffa. Tilemanus Heshufius. fiper verbis tn (cena Domini.50. Thomas VVolphim. tationes. Sjnodtts Marcpurgenfis.&fine iniurijs. .

Víricas Studeriiit. 2? x. Vitus Theodorm. Valerias Pilarcas. Va Ainnas loachimut. ÁVCTORES P R l M í CtASSIS. WolphangHí FabritiusCapité. Jl 'troporumTheologicomm&'c. Vifforinus Strigelius.fiue BafiliusGroeningenjis i Wilhielmus Radenfis. Vincentitu Obfibpaus. VVigandtis Grosher. Vlncus velpnus Minhonienfu. Valerias Anfielmüs 'Riel. VVentz. T>. Viblor de Bordeas. VVilhidmits Hefinus. Vergerius. Viretas Petrus. Tarriedla. VVendelinus ab Helbach. Víricas de Witem¿ Vrbanus Rhegius.elaus Linck¿ VVefelus. Trattati del beneficio di Chrifio. VVolpbangas Meufel. Vfsi- .fiue Brentms. Velcurio. Varemundus Luitboldus. Atbanafiofalffifime afificriptus. Vitas VVifemius. Trailatas de vera & para Ecclefia. ET 1IBRORVM PROHIB. Vitilingins. Wolphangus Mufculus. V.

Vuolpbangus Vualdneras- Vuolpbangus VVi/fenb urgías. Certorum Au&orum Iibri prohibía. Varia docloram .Phocjlidü poemata: item hi/toria defaceide- tioChrifii.Romanorum.. X. fiti Amerbachij'antiparadoxa : ítem commentar'tain Py~ thagora ef. Vn brieae modo. Zuinglms.VVitemberga impreffa. Vita patrum cum prafaúone Martini Lutheri. Vualdenfum confefsio & apologíafidei ad Vladijlaum Re- i gemHangaria. Vnio difsidentium tripartita. Vuefphalus Ieacbimus.qual deue teneré ciafcanpadre. piorumtfe virorum de corrupto Ecclefia ftata po'émata. sv . Viridarij fomnium de potejiate Papa & Principum fecu- y lariam. f i n í . Vniaerftatis VVittembergenjis feria aclis apud Principem Fridericum. Vuolphangus Ruperto/. r ^e/lías Keyfersfergenfs. Vita Pont. *_ Inccrtorum auótorumlibri prohibid. Vuolpbangus Mater.. Vifitatio Saxonica.j2 INDBX AVCIOS. Vita &gefia Ildobrandi. Xyñus Betuleius Auguflanus.TJ6 VVolphangas Raez.

ad certas Clanes redacti. licentia argumentorum eiufmodi libris to!lendis.maximaq. que recenter fcriptaerant. M .qni vel iatii editi. eodemqueomnium de- indePatrumfenrentia&mmrm Pontificis auótorita- te cóptobato.afummis Pontifici- bus atque ab optimis Principibus obferuatus m o s . cópofíro Catalogo ex tredecim íeJeótiffimorum Epif- coporurn cenfura & iudicio. doctrine libri ex- ñiterant.velíi minus maliforent. a facrofancto Concilio Tridentino.nominatim tamen excepu non eflentj'vel qui pófthac ederentur. errónea?. D . Is iara olim o m nibus feculis á maioribus noftris. V i c v n q v ..quoij. examinaríais.prohi- bendis.repurgandis. e publicis rebus. feueritate inftauratus eft. ve perniciofa peífí- 1115. fumma aequitate. vel omnino prohi- bendi. BruxelliSj meníeSeptembri.Neq. Cacholici Regis auíto- ritatCjCatalogi augendi cura commiíTa fuic. & carholicse ac lyncerae pietatis & religionis rationibus coníbl- tiífimum eíle volucrúc.hcreticorum & i m - proborum auctorum inu tilia v el perniciofa opera tüc . L X I X .vel admittendisjvelreijciendis vtendumforct. iilnd om nicuraomnique ftudio íemper profpexere . quibus in reliquislibris. corrigendi & expur- gandi eíTe ceníérenturjcertis etiain regulis & pr^ceptis fepiemifsiméprefcrípns. 53 P R i E F A T I O I N S V B I E G T A M A P P E N D I C E M V E N E R A B I L I V M Deputatorum quibusaDvcE 3 A L B A N O C X P H I L I P P I ij.fingulari diligentia. vel impúdica? d o - ctrine.quiadiIludvfquetempus aut pe- ftilcntis.enim omnia.atque arcendis compeíceretur. autinutiiis argumenti atq.

' q u o r u n d á librorum. 5 cadem claíRum obleruata ratione adderetnr. vel n p t i t i a i V e l etiá examinatip recentior erat.cerús.inquiíkoribus G c - ncralibus.quibuspra:eft. Inquifitori- bus. accuratavigilantia &feueritateadhibita prohibeanfun igitur rebus iam bellicis in Belgip ex diuino beneficio per Albanum Ducem ftrenué confeclis.lutem.Quamobrem Philippus Rexnofter óptimo cognomento & iure C a - tholtcus appellatus inter cantera plurimaexquiíita Con 3 filia. pacis & tran- quilíifatis firmiílima fundamenta iaci cccptafunr.atq.Epifcopis.quorum vel e d i t i p .ad íingulorúfententias examinará. qquiífíma cenfura facía íuit eaq. diuinare in proptu fuerat. ad certam aequiífimo- rum iudiciorum perpetuo obferuandam fprmam refer rentur.delecl:is. Decanis.idem D u x e x R e g i s pprimiau¿torirate.inter q u z h o c v n u m pur£E& iincerae doótrinae procurando prccipuum locum obtinet. vt eidé Concilij Catalogo Appendicismodo.deferetur.illud cura primis prouidere. miniftrosq.grauif- •íimis & doctiffimis viris.Regraau- ¿toritate &illuftriílími Ducis iuflu ex Concilij lenten lia 4ecremm eft.radones per genera q u í - dam & fumma capita diftincí^. ii ipíbrum fcribédi argu- ' métorum & auótorum quoq. tran- quillitatenij&felicitatem perfe . in:re. Do&oribus demandará commilit.la.Principibus.fatis auté commodé ómnibus tépori- bus profpedum iri vifum eft. 14 facile quáerere & examinare fuitj n c c qua? iñ pofterum illius zizaniorú fetoris opera extare poterant.quemadmodumhiiiuímo- di rudera & fordes. cuius efíiciendi facultatern -ce racionero cum Epifcopis omnibus& Academijs com rnunicatá. exitialisque veneni feminade po- pulorumfuorum agris diligenter íemotaatqtieeuulía cornburantur : & vtnon aliunde etíam induci poílínt. qu<j ad arcédam luporum & publica: pacis hoftiü rabiem.arque ad regionú.fuos pro- cuiandam femper inñituit.eaque curaad communé Chriftianipopuli vti- litatem Regibus.& caueris. a quibus Concilij Catalogi ratione diligéter obferuata. L v c . Epifcopis.atque exequi decreuit.quos iped:aret.

Hiípanica. fcripta omnia nota- rauur & proniberentur.ñb nis Belgic? ditionis regionibus. arq.& Itálica.fed omni etiá Chri ílianorum & Catholicorú Reipublic^ cumfumma vti- iitate probatura iri >e fuit.Teutonica. fuis temporibus oportuné quoque adnotatum & recifum íimili etiam fcuerita- £e auótorita. >55 r Speramus autem hanc curara & diligentiá non rao - . vel cum morum honeftate pugnare precipué exiftimarentur . vel cumia era doóhina.ví preter per- ¡picipfos libros Latina lingua confcriptos vnlgaribus 9 etiam linguis.teque adhibita de medio tollatur. D 4 APPEN- .Gallica. etiá inita ratio eír quem- 5 admodum íi quid íllua ifta errorum&impietatis malí & veneni procrcaueiir . que.

nAndreasHondorffiws. I N D Í C I SAQ. Andreas Tritios/De Repttb. Alceus Antonius. C O N C . L X Í I I I . AbdiaíTratorius* Adamus Schuberts.fenLiberinus Abdias. Ottho Hertzbergenfis. dones reptirgetur. Abdias de vttis Apofiolorum.Gubernatorii. A Abdias Liberinus. Secunda ClaíTís. Adami Siberipoématumfacrorum. D . in fuas clanes diuifa.Saltem roiti- Écos . Alexhvs Alexander Lipjenfís. Ad lefuitarum affirtiones. osí. Albertus Uardembergins. libri 1 6 . Gopingenfis* (Andreas Tetrius. L I B R O R V M .&c. Andreas Theobaldus.A P P E N D IX. ex Epifiola priorediui Pauli ad Timotheum. Antuerpia imprejpit. ex mandato Philippi Regis Ca- rhohci. Andrea <sjfylunceri Écloga Annotationumfeu comentarioruminPrudetiumannoDo- m'ini M .emendanda.& illuítrifs. T R I C E N T. Andreas lacobus.Auñoribus VVilhelmo Éibembachio.Ducis Albani.¿r Lú- ea Ojtandro. P R G H I - bítorüm adiun&a. Auguflinus tiJWarloratw.Antuerpia editi-jn quibus annota- úo in Ub~HamartigeniActtius tnitium f/?.

iij. Caroltts yFtenbeuius. Annotationes in Chronka Abbatis Frjpergenfs. Terna Claííis. Chriftophorus Spangebergius. 57 Bcos.doncc repurgentttr.R O R V M P K OH 1 Jl.Foftellum.& Patalip- pomena tn eadem. phyficum ordine. fuerefolutio dialetlica. í\v¿uvn<rií lur'uquodinapprobandii Pontificibus Impera- lores babuerunt. Clafsis. Clafsis- Caroli Molina omnia opera. Cbrisiophorus Obenbemm.corrigatur.prohibentur: cutera quoqne. Chriftopbofus Fifcberm. 1 I B.DeOrbü Terra cocordia^ Antitbefis De pracLms Cbnfti&indignis Papafacwmlíits Apología contra ftatus Burgundia.De Mi fia publica proroganda %gcematia- num lib. Baltbafar Tidembachius. Auclores prime. . ¡ Analyfis.& exent- pla bifioriarum pracipue completlens. T e n i a Claífis. SecundaClaffis.]ítáne ó Prudenti. "BartbolomáiaCanfie. Brtuis Cometarum cxpltcatto.Colleíliper BcrhardÜ Lotium Hadamariu. in quatuor libres Inftittt- tionum. Annotationes in Gmll. B.ÍHxtarec»gmtionem ab ipfi auShre editam. Bidembacbím VVtlbelmus. Brmonis Seillij. Auctores prima. Bourbufms Sampnel. ex profeso De rel/gione tra- clantia. Bafilienfiam Mimfirorum refiponfio contra Mififiam.

per miniaros Ec- clefia Saxonica..Hefier. Clerici &militis. Conradus Badius. Centuñata Hifloria.Schmaldtcu. cum Hjmnis &colleBts. Parifienfe. Badén fe. Colloquium Bernenfi. 1 Lipfia apud Erneftum Vogelinum.eticis in lucem smiffa. lobum. Magdeb urgen fe.Regumdúos . <Clementius Guilhetmus. In fieros Bibliorum veteris Tefiamenti libros. Cjriacui Spangenbergiut.Efram. Confejfio fidei de Suchanfiiafacramento. Carolo tJMagno ajfcnptumopus de imaginibus. Confejfw Antuerpienfis.Lipfenfe. PojfiacHm. Coran zyínfonius. nempe lo/ue. Catechifmus Geneuenfis.Nehemiam. VVittenbergenfe. addita difpofitio- ne é familiari expofitione chrifloph. Cántica filena veteris & Noui tefiamenti. IudicumfRjtth. T e n i a Claffis.Samuehsdúos. } Con- . Hae ttutem alienando focan- tur Dt¡j?Htationes nonnunquatp t Syttodi almConmntus. Conradus'Drekcrus.Anglica. Compendium Theologia Erafmi.Cburrerus Conrados. Chronicom duos. ab incer- tis auñoribus & imprejjbribus. Herfor- dienfe. qminorthodoxa atcfc Catholica Ecclefia cantarifblent. Corneri. & omniafimilia. Copius Balthajár.'vel ab har.feu orationibuspurioribus.aut non approbata.-!s4rgentina. Centuria Histeriarum Magdeb urgenfium.. TabularaQ- riaci Spangenbergij partes omnes. Secunda Claílís. Chronologicarum rerum Librí dúo.

feu fidecontra errores & b'iafphemias Papiílarum .Kiftoria Í R O H religionis. oficio .enoua religión e . Declarationum Iacobt. pisfutatio de duabus in Chníio naturis. 59 litterarum. "Dijputatio Academia Tubingcnjis d. atque earundem idiomatum fiueproprietatum communicatione. Prafide Tbcodo- rico Schneppo Tubinga.P uhlicatio ab aliqua Rcpub. Secunda Claísis. P R I M A E C 1 A S S I S A V C T O R E S . T e n i a Clafsis. Diluidchrifiaus in Hiftoriam Herodoti ¡doñee fueritrepur- gatus. ^Didymm Fauentinus. Eiufdem Enarratio in Leuiticum.Machab. Prafide clarijfmo Tbeol. ^JÜedifcipünupuerorum reíleá formandis y 3 eorum sludijs. Dauidis Chytrai ewrratio prima EpiJloUPauliadTimo- thsum. Dauid chytraus.Scbetls. & prafide Doctore Jacob o Heerbrando.perfonisinChrifo. 2). 1 1 B R O R V M Conferenti<s¡aut ssfdmonitiones. & pote fíate pafiorum Ecdefiafii- corum. 'Disfutatio depropofitione Paulina : ¡lArbitramur bomi- nem iufiificarifide abjque operibus legis. & . *De Aucloritate. lacobo Andrea Tubinga. vd I B. Doíl. auüore. Eiufdem Explicatio propheta Malachia cum Chronologia Hiftor.& duabus .ij *De vnaperfena. .&c.t fcationis &C'Au£lore Súyfrido Sacco. Qjtpcuncfa erge titulo cenfeantur. in vmimfum prohibentur. T>e Académica Pontificiorum dubitatione in negotio lufli.

EHangeliiimUtiimregninuntwm. Eobani Hefsi carmen addttum Antonio Elaminio . Secunda Qafsis. quam parentttm in eofdem officto. deq fedan- } dü opinionum dtfidijs. Tiletanus doílifs. D. Eradus Thomas.De bello reltgionü. aduerfa quem T). Snchiridion Mánualéue Roma cufum apud Thomam Tsiem- brunium. & liberorum &c. 6o AfPENDIX AD CATAt.VVittemberga^apud loannem Luft^ M . Hare- fiarch&Ioannit Pifiorij. Epifiola confelatoria . Erajmi líber de farcienda Ecclefia concordia . Epístola obfiurornm virorum. E. vbi eum excudebat Erancifcus Tru~ mean.fcripfit. Epithemata Hifioria. Examen foncilij Tridentini. ' Eufibij Candidi plaufm lubrifica mortis. & moribits^ac fimul tam praceptorum. per Martinitm Kemnitium. collebla per Cyriacum Spangember- giiim.Trecü. Erythr&mTJalentinus. quedfecit Xyflo Betuleio. Examen .doclontm virorum libelli ver} aurei. X X I X . Prime Qafsis audlores. Ba filen per I. Erafñms Alberus.vt vocant-. vt qttidem loquitur fronúfpiciumvt vero in calce legitur. in PJal- mos ahqiiot. in Gallkam & Teutomcam Un* guarntranfiatus. Oporinum. EpitaphiumGulielmi Xylandri. Elegía' aliquot de morte coniugis. TertiaClaffis. Enchiridion piarum precationum . cum Kalendario & Pafionali.

Francifcus Rabletius. Gulielmus Xtlander. Felinas tyíretius. Garnier loannes. Tertia Claffis. Gafipar Franelas. Explicatio quafiionis . Forma orationum eccleftafiicarum. Gaüelmus Sar cenas. Georgias Spintleras.VM PROHIB. Fárrago poematum repurganda eft. F. Francifcus Duarenus. Secunda Clafíis. FidetChrifiianacapita. Se* . contra PP. IIBR.de Sucharifiia Sacramento ex dillis Pe- tri Lombardi. Georgias Dieterichus* Georgias Fladorias. & modas adminiflradi Sacramentad celebrandi Sacramentum Matrimonii. Guido de Brue^. ~'ét txamen Sorbon<e. Blandatra. Georgias.OK. Prima: Clafsis au£torcs. Gonfalinus Regnaldus. Francifcus Terrena Frigo Conflantinus. PRIMAE C U S S I S ÁVCTORES.de libértate £ccle(t£ GaRicana. Martinm Bucerus. Georgias Buchananus Scotas. G.). de prafignificationibus aflrologici/^ per Mercurium Morfenium. Con- traaalam 'Romanam.

fit'ne communio in vtraquepank & viniJpecie Catholkis optando.fiue Veranias Modeíías Pajfemonti- nus De officio pij viri. Hieronymus Pumckchiw. PR.fignati. Henricus viij. Georgias Cafifander . Henricus nJM odec. Hamelus Godofredus. etiamfiiare diurno nonfii omnino necesaria. Henricus Nicolaifiue libri omnes H. E'tufdem (pnfitltatio . liufdem de ñata infa ntium^qui in Scclejia nati. Hoaardas. • Glojpt ordinaria Geneuenfis.Rex Anglia. Hieronymus Panchas.N. SecUti» . Henricus Artopaas. Henricus Aíokrtu.&imprefiorisnomine ífiargantarin valgas» Henricus "Rodas. pr&tcr librum de SacramentU c¡ttem confiripfit aduerfus Lutberum. Secunda Cláfsis. Siufdem (affandri repurgentur Hymni. Halkrus Bartholdus. Hieronymus Meucelius. Hieronymus VVüdenbergius Aarimontanas. qui & [me loco. \ Hemingiusl^icolaus. Georgij Maioris omnia.gt A P P E N D H AD G A I A I . Tercia Claílis.lM..citra Bap~ tifmifacramentam moriuntar. Henricus Stephanus.iE C L A S 1 S AVCTORES.

ab lllyrico & complicibus menda- cijfime coacernat<a. Kenrici Moleriprofeff.Tub'wg. VVtttenbtr- genficomment. Secunda Glaíiis.& Ctt- tharina Vermilia. Uadriani Iuni¡ nempe medid titulus PrafationiprafixUiin nonnulks exempíanbus Lexid Gracolatini : eo titulo ex- cepto.P. Utfioria vera de rebtts Martini Buceri. Iacobus Branteenf. Iacobus Andreas UoÜ. Hermannns HamelmannmfDe traditionibtts Apofoticls & TaátiiyCum Prolegomenis & apptndicibíts. Iacobus Fridangus- Iacobus Heerbrandití. & auEloremipfum confiet Ca- . Áíartyris vxoris.cater a etus opera legi poffunt. T e m a Claífis. U V I .<isínnoyi. Patilt Fagij.Theolog. F K I M i CLASSIS ÁVCTORES. r D.c¡uod nihil contra fa- nam doñrinam\habeant.lingua Hebrea in Acad. $ 4 . & collegiorum. Heydelbergenfís Theologia'DeCana Dorrñni. • Hifloritt Magdeburgica.in Malachiam prophetam. Iacobus Acontius. Bijloriarum & Qhronicorum Epitome. Himanuelü Tremelij Pmfatio fue epiílola dedicatoria in nouum Teftamentü ab eode ex Syriaca lingua tranfatu. tholicam fidem profiteru 'fJamelmani Cowmentariolus "De vero vfu monafteriorum . Imlertu chriílophorus» Immanuel Tremelim* •• •1 toa* . &c.velut index vfque ad annum.

Joannes "Vrfimts. & Euangelia totius anni. lacobi Scapheri condones in Epiflolas. joannes Epinus deformandit facris concionibits. Joannei . Joannes Taffin. ac Diaboliaufiitiaq^ atque iniuííitia ori* otnalis. Joannes Marbachius¿ Joannes Tifcatorius.do- ñee repurgatafuerint. qui inuetfo nomine ésl Ié~ annes Sartorios. quam deJanbiisjnterdicuntur. Joannes Torafíus Aquilotiicanus. Joannes ZJrfis- Joannes VVigandut ¿ Joannes VVillmgtts. Jaonnes fVtenhoums. Joannes Langus Silejins¿ Joannes Monhemms.tam de tempore. Joannes Tetelbachius. ítem de vtilitate dotlrina . Jojias Simlerus.£4 APPENDIX AD C A I A l. Joachimus ZJadianus. . Joannes a Lafco Bar o FoknuSi Joannes a Leydis. toannes Snepius. lacobi Sebecij de vna perfena &duabiu perfonis in Chrifio. Joannes BorftiiiSi Joanes Crifpintss. Secunda Claffis. Jíljricm de occafione viiandt errorem in ejjentia iniufti' tía originalis. Jiiftusvelfius Hagenfis. de ejjentia imaginis Dei. Joachimus t^Magdebürgius.

loannes VVierius'Depmjltgijs damonum. loannis VVibalij sJMontenfis cathechifmi Latine. Introdutlio admirabilium antiqua. 6$. D .compro^ 3 batoris. IIBRORVM. Prime. JR. cum annótatioriibus fuis-.pene /¡milis Indici librar um Ro~ berti Stepbani. P. Inprimum LibmmzJtytoyfis Commentarij D. Domino Ioanni Ft(cberio falso aficriptus líber 'De fiducia & mifiricordia Dei.'^ omnes eius libre.& Galli- ce. L X V I I .quifeommata & files babel inEcclefiam (atbolicam. íiilij CsjarisScaligericommentarij inThcophraflum.P. lufii Velfi Kfís-iívera chrijlum<zé Phtloftpbia. loahnis Langianriotationes in lufiinum Martyrem.ter£pigYammata. o Index inChryfiñom. Index in Augufiin-apudFrobenium. C ' Index vtriufque teftamenti.cumiilat<£. fea Apolgi giafifia pro Herodoto.pra. Anno M . toti- demtfedejcriptionibits.per cohtentionem comparationem^ 3 dejenptio.atque amuli • quilfe <±Anticbrijlt doürtriafiqui- tur.l . Imagines mortis duodecim imaginibus praterpriores. • E sé- . ítem eiufdem ífiritalis notio. & quicquidiUivolumini adiuntlum efl. Marty- ris addita efl iniuo operis vita eiufdem a lofia Simleré- deferipta. e Gallicisa Georgio £milio in Latmum verfa. loannes Jl4anlius. PROHIB. L.& moderna. \ .apudeundem. Ítem de Matrimonio. Lucas Ofiander. Ludoutcus Lanatéritts.&alies aullares. Claííis T e n i a . Claííis auclore-s.

Qj¡odflt homini morienti maxU mumfilátitim. Marttnus Kemniiitil. quod Geneuamfacit ñauar» Hierofolymam. Secunda Claílis» Mtthodut doctrina Chrifliana loanne Viganda ÁHÍÍoré> . Anno 15 64. Secunda Clafsis. M< eJHagdalenaHaymairM. k •viBorinoStrigeliojHChronologia inhiftoriam regniluda & IfiaeliSíA Sanie vfque ad exitum Babylonicum. íibrtSamuelts.B. Laontci Chalcondila nAihenienfis De ciigint &rebusge- ftis Tfircarum hbri decetnjmpcr c Graco in Latinum con uerft. & Gandaui exhihiti fhper hac quaflione.4»/ circitef imprejfum. Lipfia.& brembus commentarijs explican. qui tantúm meminii duorum Sacramentorum abfque nomine auüo- rüt&loci. iJMichaclTímellut.C. "Regiim & Paralipomenon ad Hebraicam veritaterecogniti. &c. Conrado Claufero Tignrino interprete* TertiaClaííis. traclans rudimenta religionis. JMtchael Hermannus. Libellus de concordia Ecclefia. Geneua. Aíanfon Anglus. Métieii Mentri aduerfits "Balearium BpifcopHi»* Michael'Dikrús. Matthias Erbenus. lexicón Gracum nonum.t6 Á Í Í Í N BIX AD C ATAI. hudi Teutonici rhytmicé confiripti. libellus A. J X l M j i C1ASISAVCTORES.

T e n i a Claífís. kJM omimenta SS. SecundaClaffis.Ba/ilea. "Njcolatts Selnecceruí. auno-' re Nicolao Selneccero.ácJyncerioris fidei doíiores^numero cir- citer %$. Addita eB Cbronologia ab initii mundivjquead exiíum popúli Ifraéltticiin AEgypto* Lipjia.Lipfia. NícoiáusSelneckerus. ÍIBRORVM. Nicolaus Blocciits Lúdimagifter Leydenfis: Nicolaus Bucerm Brugenfis. Latini..joo¿ erat.£cclefialumina: auílorespartir» Graci. Multi integri locifiera doílrtne veteris & noiú Tejlamen¿ Si. ÍRIMJE CLÁSSXS AVCTORES.exHebraa<& Gracalingua^in Latinum &Gerr&a° ñicumfermonemtranfati. Nicolaus Coeltanius.partim . prout impreflit Z>O~ letus. NiblusTheffahmcenJts i contra alias fllirico fkpps- fitúsi In Genefimprimum íibritm Moyfis Comment'aríui . PROHIBÍ %f .u. Nicolaus KoningHS' Nicoldm Schmidus. Patrum Úrthodoxograpba^boc efi Theó logiafácroJan5la. lxix. TSarmtióietHm q]u« contigemnt tii patria inferiort Anné .&c. Mijfa Laifya.qu* olim ante Romanam circiter } annum.v. odas confitendi. & modus crandi. TCRTIA CLAÍTIS. N.

gr¿cé nddita. Tertia Claífis. O. vt veré pojfint appellari Theologica Bib'lioths- Ca. Petrus 'Dognínus.D. vbi ludakum dtuortium contendit etiamnum intef Chriftianos valere.é't APPEN DIX AD C A T A I« Primae Claíiis auótores. Taulm loannes Alciatus. AuBores partim Graci^partim Latini.P. Secunda ClaíTis.£cclefia columna . quifuos Anabaptifmifottus infcrihti üteris.fub "ef-c. diuini verofpiritus doBrina tnultorumJcriptorum qUantumuis prolixa voluminafu~ per antes.iuortiis. materia de d. GthoVViJfenburgius. Taraphrafiica meditatió Leopoldi Dickii. - PhÜíppUi lillflícM. OPault Dslchii éonfejfio Anguftana .lumiñaéfó clarijji- ma. doñee repurgetur. Petrus Dalhenas Tetnts Díllerus.ob vetufia- tem & eruditwnem venerandi: quorum quídam nulli battenus vtfi. Óratio Ecclefiarum Germania. Ófiander Lucas.' ¡ P.donec rcpurgelür- •Paramia VVefenbecii.í r Orationes Fúnebres i & Epkttdia. Prima. . Clafsis au¿tores .donecrepurgentur.verbü breues. ac 8elgi<t.opus per tomos diflrn* ítum. Pbílippiís 1)irix/on.. Ofthodoxographa theologia facrofaníln &fineeriom fidei doñores numero j6.

per Henricum Stephanum & quofdam altosfmilis fariña homines.de rebits partim fupcris. prafatio Pauli Fagii in Targum. Prafatio Petri Pauli Vergerti.Sanllum appellat. & Itbri contraprimatu Rom. ex Hebraico in Latinum & Germani- cum firmonem fidelíter tranfatum. L I B R O R V M P R O H I B . Papa. Trecationes Biblia Antuerpia impreffa per IoannemCri- nitum.quem frequentiJf. 'Projipographia tota Henrici PantaleonU.acTn Colloquii inttr Palatinos & VVit- tembergivos Tbeologos. y Petri'Rami opera . "Reginaldi Poli Cardinales. \Pfilmi aliquot Dauidici. folio t Lipfia./equitur placi- ta Lutheri . Pafquillli txtaticijeu nuper é calo reuerf. Pontif. Prafaliones Eieronymi VVolfii. Bri- tanni. 69 Petri Guntheri 'Rhetorica. Pr. partim ínter homines in Chriííiana rekg'tone pajjim bodie controuerfis.adprejfi libro R. Priapeia falfo ajfcripta Virgilio. Comicorumfénterítias Gra- to latinas.prater dialeclicam repurgatam.&taxa offcinapcenitentiaria. Prafatio Jacob i Harteliijm 5 9 .Graco carmine tra- duñn ffalterium Dauidis. Prafatio Authologtci Gracolatini. Petras Palladius in Dominicalia Eitangelia .axü. pro Ecclefiafica vpitatis defen/ione. Protocolliim. Protoeuangebum Iacobi.cum nJMarpharo Colloquium. Terna Glaffis. £ 5 Se- . per M-icba'élem Nean- drum. in Spitletum a fe conuer- fum. & com- mentaria in Virgilium. magna litera. hoc eft.

khenaniinT'ertulhanum. fO A E P E N D I X AD CATAl. Secunda Claííis. &c• Rofiocbii apud lacobum La- ClUm. Simón Meyer. pem de belloaduerfusTarcasfüjcipiedo. Eiufdem Staniflai ad luliam tertium Pontificem máxima.donecrepurgentur. Eabricam Horologij . Tcrtia Ciatos.de approbando matrimonio a fe inito. jRgfutatioTheobgia lefuitarum per tJMartinHty Repini* úum>& ommaipfiHó opera- "RhetoricaGantheri. Simón Smonius Lucenfts> Simón Sneyderus. D . R. L J V I I I . StephaniLind. Sebafliani Man^eri omnia opera. SiegftidusSaccus.ij Epijhla de Magiftratu. Siman Grinaas.fiue Rudtmenta Mathematíca. & Vo~ cabalarla Chaldaica. & Hebraica: fed Geographia 16- purgetur • Scholta B. Sábila Inquifttkpis fiifpanija artes* San* . Ad Sigiftnundum Polonia regern Turcica Secunda. Staniflai Orichonij Ruthenij De lege coslibatus contra t ricium in (oncüio habita Oratio. ad Equites Tolanos "Larcica prima. s. Simonií Pauli prima & fecunda pars Methodi aliquot lo- corum Ecclefia T>ei. PRIMAE CIASSIS Ay CTORIS.& Miffa. Supplicatio. M . prater Grammaticatia\. Secunda Claííis. Sigi/mundus Sueuus.

T. Theatrum vita humana perTheodorum SvvingerHmM*' dicum Bafileenjem. PRIMAS C LA S S I S A V C T O R . B •4 . t I B R O R V M ÍROHIB. Titringicorum exulumreíp'onfio. Tertia Claífis. Thoma Neogeorgij prafationesinHemedij epifioks.etiam Harejiarcba. Thomas Seltbachius. Stratagemata Satana.1 Sancionan Patmm Meditationes. Thomas Schelbachim. Verui . 7. Thomas (prbeait. Summd purioris dobírina. PRIM? Claífis AUÓTORES. Theodori Bez/e Hareftarcba omnia tper4.Marcpurgi. ydenúmti Vannim Malbmg. E S . V. . Secunda Claífis. Tbeoderus Bibliander. c anno Dom. Speculum Iuftitia. per Manjueldenfes ad Gallicam Ecclefiam. Tbeodoricus Shnepfius. imprejft. Signa [acra. T bomas Neogeorgus. Theodoruí Sneppius.i$6i. & origo Miffit. ¿hea* dem Latiné reddttas.\jG^ f Scripta eruditorum virorum de Caen<t Domirit. c¡uibtts 'Dominice paf- fionis myfterium explicatur^atc^ hifioria de pajfione Cbñ ftiexpenditur.

qi/andocunfo. cum duplici tranjlatione & anno- tatio* . cumplís annotatiombus. SECUNDA QAÍÍIS. PRIMA. r.quam fnxerunt "Baláis & VVeJlmerus. Ibidem abeodem. B I B L I A LATINA. Vldaiici ad P P.cum prafalione lllynci. Veranas Híodeñus Pacimontanus 'De officiopij vsri. TonellmvelIon ellas Anglas. Nicolaum Epislola. 7¿ APPENDIX AD CAIAI. Vertís Gratianus. ^eghelfiein contra Sánelos. 1 5 3 2 & 1540. s Verfw Viti Amerbachij in cbaratlcres Ecclefií. impre^aWinembergA^nno. Verfio libri Tobitt. de corrupto Scclefia fta- 3 tupcémata. Tertia Claílls. VVittembergica Afta Sytiodalia. VVilhtlmus Bidenbacbius^ Wilhelmus Clebitins.a quodam coüefla. Varia doElorum piornmq virorum. Wotmacienfes articuli. ZacharidsXJrfimu. Z. ó"per VVittembergkos ibeologosprobata. ^Veteranus Pinferus- ylrici Zutnglu Harejiarcha libri omnes. Primac QAÍSIS AUCLORES. Uebrai per Paulum Vagium. jacharías Pretorias. M . & a quocunque impreca. L X I X . QAFSIS AUÓTORES. D . Biblia Sebastiano Cafialione interprete. 1 5 4 5 . vbi~? cunque . Yitellius Anglas. contra lllyricanos¡. a-im iridiabas fuis. Catholica Epi~ pbanij. Biblia Tarifiis per Robenum Stephanum.

73 tatiombasf. in adtbus Quentel- lianis. Ibidem per Kugonem aTjirta. cumfno índice. 1544. Biblia vtrufique teftamenti. 1 3 4 1 . per Henricum Sanare. cum fino índice.in ea annotationibus per cunden Robertum Ste- pbanum. cum nona interpretatiene. Biblia Gradea.i^i. imprefifia tiguri.apudlacobu&Aegidiam Uuguetam. 1540..i 5 \6. • Jbidem jper Sebafiwium Gryphium.cum Prafiatwmbus loan. apud VVolfium Cepha- Uum. 1542. Bafilea apud TS(icoUum ^rilingerum. lbidem. ibidem per IoannemStelfium. cumfuií • Indicibiti.&Prafationc Henrici "Bullingeri. ibidem. Lttgdunt. c¡ua batlenus vtitut Ecclefia Latina.& repurgata admittentur.cum mficriptiombus hbris Bibliomm pr&fiixis. cum /ito índice. Parifiis per Petrum 7\cgna{tt. Ibidem . i £ 5 Biblia . & copiofififi. ibidem per Martinum Cafitrem.i 557. c¡ua Biblia Vatabli vulgo Se uní un\repurga- buntur. 1540 • Ibidem perFranctficum Grypbutm. cum índicefito.per Guilielmum Boule. 1558.^ inferí ptwffibiisacpartitionibiíílibrií Bibliorumprafixis.tumfino índice. Index Bibliomm imprefifus Colonia.heoniceri. Biblia Graca Argentorati imprefifia. 1544. cum fio índice Ibidem cum annotationibus Heb.cumfio Índice. 15 3 5 .pcrTheobaldum Paganum. 1536.i 5^4. cumfio ín- dice. Biblia eiufidem Sebafiiani Munfieri.i 541. íbid.fibfeuto Colonienp. fine nomine im- prefifiorh. iuxta veterem tranflattonem.Munfieri.1 5 4 1 . 1541 • 1542. X1BRORVM PROH1B. Biblia itidem imprejja Antuerpia per Antonum Goinium. apud Chriñophorum ¥rofcbouerum.

NpuaTeftamenta Teutónica. Biblia Gallica.de Euangelij & legis differentia Epi= 1 jtolit Pauli prafixa. 1 5 3 5 . i j ) g .apud Chrifíophorum van Rjiremande. .i pg. Bafilea apud I. lbidemper n/ídrianum van Bergen. Lugduniper Ioannem Frellonium. Trancofortí per Lucam Lojfium Luneburgenfim. NOVA TESTAMENTA LATINA.i^í. Biblia Teutónica. lbidemper Antonium Berch. Ibid. Jbidem apud Tornejium cum annatationibus inmargm. 1558. 1 5 4 1 . cum indicibusjkif. attnis. Nouum Teftamentum Parifíií per Roberttem Stcpbanum. Genena a quocunqueJint imprejpu Lugduni apudSeb. Antuerpia tjpis Martini Merani. 1541.. 1528. 1553» Jbtdem per Antonium Vincentium. Heruagium. 1543. per Hieronymum & Dionyfmm Marnef. -Antuerpia per Iacobum Liejuelt. ibidemper Ioannem Batman.74 A P P E N D l X AD CATAI. 1 5 5 8 . 1*34. Biblia Emda quandocunque. - Biblia Tiguriapudchriftophorum T-rofchouerum. 1 5 4 1 .i 5 4 1 . Antuerpia per Martinum Cajarem* ibidemper Antonium de la Hoye. alias Haymeriut.cum cuiufdadoñijfl decUratione & breui. 1 5 4 4 .Honoratum. íbidem per Henricum Teeter. Antuerpia per Ioannem Cornelij.545-1 NouumTeflamentum Gr&ct & Latine imprejfum Parifikz 1549. 1 5 4 J . JbidemperGuiltelmum Voftcrman.

ibidem per loannem Richard.J Ibidem per Godefridum vader llagen abfque anno impref- fíonis. L I B R O RV M P R O H IB.1534. 1 5 3 1 . 1 5 4 4 . 1 5 . Xbidemper loannem Batman. ibidemper Petrum Claes. 7. Ibidem per Gymnicum- LHgdiini hatlenus imprejfa omniq* . í5\)c¿ piMtty Midacs 2¡5ÍCCTS¡CKs \jan¡DTE(J. 1 5 4 5.i 5 4 1 . & itnpreffa- Noua Teftamenta Teutónica. Leydis per Petrum lanjfen. 1 5 4 5 . Nouum Teftamentum imprejfum Colonia per loannem Gym nicum.&imprellbris.Abíquc n o m u ne loci. Í 5 4 1 . antuerpia per Guilielmxm de moKte. ibidem per lacobum Ltfuelt. 8 • 5 4 - 1 1 Ibidem per Stepbanm» Mirdmans.itfQ. 1 5 3 J .i 541. Ibidem per Henricum Petri in Talpa. ibtdem per Martinum Qtfarem. |DAT NIETO AREFLAMENT OMS aceren 3leftt $t)ÍT'AT / TOELCÍS 'FEPTOTT)enl)QOGR)ÉL&EMCLGL}CB?ÁC!)T&ECFT. 1 5 4 3 . Ibidem in Talpaper Henricum Peeters. Ibidem per Mattbaum Crom. 1 5 4 3 .&c. T^ouum Teíiamentum abfque nomine loci. Noua Teftamenta Gallica.i ¡4$. Ibidem per loannem Loo. ibidem per Siluium. Nouum Teítamentum cuius titulus íic habet: $DAT NTEULFEÍÍAMENT ons acecen 31efu gE&níit MET aluce NECCFTIDKYT OUEICFTM ENFIE UEJTMPFFT MET ceti ijets MANMGÍJE OM ALIE c^TFTENEN MENFE^EN MET GTOOTE TTECTFHCRJCPT AATXSHANCRELMM TE Icfen.

par Eflienne Dolet.par lefquelles lesfideles pourront fon lager leiir ejprit.tant anciens que modernes. B. P R E M I E R E M E N T FAVT B I E N N O T t R . L'A.& ordonnanees de la Court celeste. A.& quafi expliques a la maniere des Seblaires. } Les Catechifmes de Geneue. zA^^C.&c. Expofítionfur í Apocalypfe de S. Les Arrefís. A. q u e l ' A d i u n d i o n d e laMaicíté du Roy C a t h o l i q u e j e f o n t a u f s i e u Francois. per Eflienne Dolet.E T O V S LE S A V C T E V H 5 C O N d a m n é s . & l i u r e s d e f e n d u s aux Catalogues Latins. Chanfons ¡fir huelles. enFranfois che\lehanvan Gheele. touchant le Sermón par luy compofe. pleines de confilaúons. & mis en rithme Franpoife. Chítnfons chrefiknnes . L' Amant dejpourueu defon Efprit. QV.pinsnom d'aubleur.B.B.C. du hon Pafíeur & du fnauuais.C. •Briefue Infiruclion pour prier. & les ignorants ayant cognoiffknce des abus. De la fainUe Cene de noflre seigneur Iefus . Clement sjWaret. & de tous autres liéux haré- tiques. des dix commandements ches Tauernier. La Bergeriejpirituelle enuoye'e au Roy. t a n t d u S .ou InflruElion Chreflienne: oufont trailles feule- tnent aucuns des fepl Sacrements.extrai¿le de plufieurf dobleurs.&dela Aíejfe qu'on chante communement. Le Cheualter Chrejlien. e o n c i l e . prins . Le Catalogue du Pape & de Moyfe. Jé A P P E N D I X AD C A T A t .Ieha. O Le Cantique des Cantiques.

Epiftre demoníírant comment noflre Seignear eft la fin dé la ¡oy. doñear enTheologie.ptir Gaillaume Pharel:&.•„ Vnbrief enfiignemenitirehorsdéla S. •> La Confeffio d''Anuers. 7).e <¡yírticles Chtefiieñs¿ par Pierre Aíartyr: & toiites Jes cenares. Debai de pieté±& defiíperslition. efreftat des Cordeliers Campóse x par vn iadis de leur ordre. dimenebes de l'an aneé 4 briefile Qr trefiitile expofitio d'icelles. L'eftat de l'Eglife a.pouia* mener la per forme a voluntiers mourir. La Doclrine noimtlle & ancienne. . Üepiflre aa Duc de Loratne. che £ Liefitelt.& tontes au- tres telles ou femblables faites es Concillábales haré- tiques. 77 prins & extraiñ da dixiefme chapitre. d' Argenline.Epiftres& Suangiles des 52. anee <une Expofi- tionbriefue. de PoyJfi. Epiftre Catholicque de S. . Jehan. F.iufques a prefiní fias Charles y. & ne p'ointcrain- ¿re la mort.. laques Apoílre. de S. Les. Le Pfaidtier de Daaid enforme d'oraifons . Contenant en .& maintenant de lefu-Chrift.& lafomme qiiüfaui cercher en l'firipture. I I B R O R V M PROHIB. NoellSeda .fans non d'aiithsur. Declaration delareigle.d"bienfaitIe. \ Qnfeffionfaulfiment imposee áfeuM.uec le difiours des teps depuis ks Apofires y fias Nerón. Spifire enuoye'eaax JidelesConaerfans éntreles Chrefiiens t apifiiqup-s.tont ce qtíi eft dii'diil Ehurel. La confesión & infiruílion de lafoy. Vnefmple declaration Jarles doaz. Dialogues facre's par Georges Vmien. dont on vfe en FEglife deGeneae. Efcripture.

Frdnpbii Rabelais en fin Gargantua. Les Heures de nbfire Dame. lude. Expofitions fiír la premieré epiftrede S. G Gargantúa & Tantagruel. t ir ees des commen- taires de Caluma <¿r tout ce qui es~i duditl'Cakíin. Hiftoire de skidan. Gmüanme Pharel en totites fes ocuures. & fes cómplices. f. & conjacrer le maria- ge. Expefition fur les deux Spiftres aut Thejfáloñiciens. Lafoniaine devie fans iwm d'atitleur. II. dimsécspar SermonsparlediBEfiienñeDolet: &tout cequilafatñ en Theolofie. Sxpofitionfiír íEpiftre Chatholique de S. Expofitions fur l'Epiftre aus Romains .leban. Fierre & fur ceüe dé t S. VtOyeExhortation a tout chrefticn du dernier ionr du luge- mentía "Bajle per lehan Bibaut. Exhórtation ala leb~lnre de lafainSle efcripture.que nouuelles. en briefles hiftoires tant anciennes. &c. Les Faceties de Fogge mijes en Franfois. La forme cfinftruire les enfans en chrefiiente.auec la m¿- niere d'adminiftrer lesfacrements.par Efiien- nt Dolet. La forme desprieres & chants Ecclefiaftiques. felón la couftume [de l'Eglife ancienne.par Francote Rabelais. Latín Francovs mfques a ce qus UtraduttimFranpoifefoitcorrigee* léh'Áñ . laques. 7S : APPENDIX A» C A T A ! . Mathieú. üxpofitionfur les deux Epiftres de S.faitíken 3 Francois-. Surl'Hifioiredes dixlepreux. Expofitionfur lEmngile S.

La Mámete fadnúniilrcr les Sacremens.e. Jibán Caluin. Leslemqu'tparcj deuant ont efe mies en la v'ttle de G. II 1 X . Les Pfalmesdu Rojal Prophcte Dauiden r'ttbme. Pantagruel& Gargantua. lehan Sleidan.& tous les autheurs condamnés & inutils compfiris(om la lentedel. ff I.md. & cetebrtt le tnam- ge.auec lá forme des prieres ecclefiaftiques. RabeUit .nfc fireSeignsilt íefu-Chr'tfl. Les Prieres de l'Eglife de Geneue. en deferidas aux (atalogms Latins.fius tou- tes les autres lettrís. La LanguccT Era fine en Francois. M. Qu't efl la plus grande sonfilation de laperfonne mamante. tant de íanáenti que dunouuéati tefiament: Impriméespar Dolet.par ' ¡es dixneuf chambres fur le refrain. les Trieres & Oraifons de la "Bible.fátelesparlesfainñs Pe- tes i& par les hotnmes & femmes iüuftres.anee annotations. P. & tous fes autres limes ttd- duiclsdes latías condamnés. O K V M p r o h i s . Le Manuel de deuotion fans nom d'Autheur. L.é' Clement Mam: anee les chants. Manuel ou Inftruftion des Cures & Vicaires de fEgíife RomS- tic. D'vnfeul Medíateur & Aduocat entre Dieu & les bómmes.fontauQtdefendm en tou- tes langues ainfi come idus les autheurs fembkbles . Paradis du Pape Iulé¿ fierre Marlier en tomes fes ceuures.par Theodo- tede Btn. Lt liare des MarchantSt LaMedecine del'Ame.

& augmentéepar maniere de 'Dialogue. cír par efpecial. La Verite cachee.a ficauoir:le Baptefineja Cene. Angleterre. .rcciiei¡liz.fidelcmentainfi qu'ils ont efle pronoce's. T. déla re'ligion. deuant cent ans. Recueil d'aucuns lieuxfort necejfaires. Tafifinminiflre. Imprimee & depuis re- ueue. . Recital brief des atles memorables.omaine. La Vie de Iefus. en trancáis i .au Royaume de Fran- • ce . &c. de fin Pantagruel. fiaiEle au ncm de ious amateursduregne de Iefiu-Chrts~l. Jlutres fermonsd.& du Pape.Chrijr. de iimprimerie de Mtchel de Va feo fin Simulacres de la mort. R.qH'il A efiriptz. &fruicls inesti- mables de la Foy Chreslienne.adueñas en Aleniaigne? Iíalie. La Remonftrance de la vertu iñfuperable. Petit Traiílé'¡demonfirant Ce que dóibtfaire thommefidele. pour mettfefi con* Jcience en Tiieu. feruants a dtfcourir O-c-a París.depúis ledeces du Roy Franpois de Váloisi premier decenom. L'ordre & maniere d'admim/Irer les Sacrements en l'Egltfe de Geneue. Sermons del'Euefejue deValence fir'certainspoints. V. La Tríade B. APPENDÍX AD CAIAI. Rabelais lonchar les menfinges. a l'Empereur & aux atures Primes & Efiats tenants maintenant ióurnie im~ periale a Spire.it me fine auíleur. SHpplication & Remonflrance fin le fattl de la Chrcslienté & de la refiormation de l'Eghfi . anee la meáccint de l'ame. qüandilefl éntreles Papifies.

ecte. íbdeurhec Heylich Concilie. D V Y T S C H E V E R B O D E N B O E C K E N: Í N D E N E E R. ende verboden boecken. &ecieccfecn&/B/£.mcntoatj SDauiD. 2>e)C!j. begre- pen iride Latijnfche Catalogue. De booft generad &ctícnlcn Des £bit8c!tjc. iy<S9. apud Syluium. £Jsnanacb entie PíognoCt.«n gljes loofs toan oic rccbtc/enDetoalfcbefeetcUc.fine audtore.e. jgencn gljccítclijcfeená/lS/ £ .EF.í}CFCETFCMDCC. 0tWltlenDesgbclO0f0 DCTTC Ioannem Aari- coíam S prem burch.aetb?. íícnlBattementoftfpeltoanDenopíec^tenaflafft/g^e- pjeut totf&ljtnu . í g . íSenen gl)CCLIE!gclttn£lmanacftoft. jüúcI) eenen anDeren ft/13/C apudeundem. toanfccn tJjien SL?cboucn bp íTauct:* mee. titcttoatier mtfe i\i üngtfc^e/ fine au- étore.ST'EN M O E T M É N? merckcn datalle de Au&eurs voor fufpeéfc gherekeñt. Ancuerpi^. jgencn SL/ J 3 / £ . ais van weghendes M a - iefteyts des Catholicks Conincks'oock ver- bóden zijnin duytíche. antfancb oec £í)iiBe. fine nomi- ne auctoris & anni.cane toan Noftradamus» a n n o . jgencn &/I5/&. pantos. touptDeiSfa. bp3!antoaniS&c. A &/13/ C 3fiatt ífrutttetB/Apud Syluium.bpámeCí2¡raitecntCi. 13. jgencnanDcté 2113/C/touptDc]$iouetb»cnfcan£a=> lomon enDetonpt De jEpiftelenTOAg>.

$ c .er nact toolgcn feboone gcbcDen.enttoanto. ' *5cn ftboon bcDcbotcfe alie man enDe feínsecenfcec nntttiefenoe/ctc. sgcn gbenuecblíjck T&mt» .ams 3lefn € b « s f l t fi5beDnuitt toí £ampen/bp mtj ISeetét l&ectct& f e n .en/b.$& APPFNDIX A D CATAl. te famen gbebiacbt / in alDcdcy acmtecbtmgen enDe noofien tebetien tricn- lídijcfe enDecufrelijei?..angdtomsotisBccren 3lefn £l)ztttí bcgbcrcn te lene"/ mtt cenen fepnDtbííef aen een Commlíjcítc ma. JSeDebHCbltjn fue alien gbcmcpncn.ngbcítdt ts/ per Regalcm auctoritatem. COZTE . jftocb ten £b?tftelócfe onec- íencfcé Des Inoés onsüacere cnbcp.cñcyt cíí cen toctutantngbr tOtDeotieirbrilt'antlO i<¡66. 3]ntDinnfcbe/ fine auítore. s£en ftoecB gbcmtgíttilcett. Cen boecil.cn: Den {DAFTOOT/ <K)et)ctí)n ocn 0Duocaer/enDe Dcn&at/ gbenaemp§ jOnnoofel. jSbctmccbltjcfec bocqcfccns toanBattementen. ye.fed e x p r e f s i o - n c loci. i £ e n t o n begttjp Det leectngben toan Dtc toíacracbtigbe enDe ccnDetgbemc^mcn íBoas enDe Cbztttt/ enDe toan tgbclocuc enDe bclnDt'ngbe / Detodcfcc Degbc^ tney ente DestouptláDiTcbentellonDen.ncyn/ enac ecnDzacbidtjcl. téevi tBattementtoart toíct pecfonag. FINE auctore.pecfoi. tt. abfquenomineJoci. £ c n ton JScgttjp enDe flot toanDcr ganflerbcyUgec fcrtfttieten oes ottDcn cttDe mcntticn teüament?/ g e s Diucfet te 2LonDen/bp/felaes toan Brcgbcn. mw i kí8.agtcn. jgfnnieuvuc CbztftcujcfeBcDcbocck / touytDcn ouDen icetaecs tier Kctxfccn ais augnOino/ambcoCto/Cp* pztano Cpullo S c n t a r D o . A b f q u c nomine auítoris f e u anni. ©fbcntcíuüc oft belijtsentüc Des gdcofs mí ge. J&diai / cen tecbtriuct.cn toan De gdoontgen Dte ín Hit «cDerianDcn oucv al toetftcoptfvn euDc naccDcfuy- ncrbrptDes bepligbcn tft. gbcDingbc tufeben lBeltal Den bclfcben pwjcweiitv b%3|ím toanfi^de.

63. íccttQnjncriijcU ISoecyUen innebcncenDc ¡¡engrotu $ % mu .3!oDen!3tccbte.arttcnienDeggbefoofs/cnbe)c. S)cc. £>e maniere üaubtDDcn. s£en boeortten op ae mije booft&acfeen bes gbeloofs.t'antuc-yen bp EUefuelDt. l í B R O R V M P R O H I ! . £j)oe £b?tft«s ons leert btbbé/met Den33ab es anfc/Dte )«j. ©tDtenocb fal gbegbewerc toopcn.jft. De toacracbtt'gbe leeré Des ffrtangeüoms aenban- gbcti / enDc nb tccttjtbanDen gbenen Dienten gbec* ftelijcfe noempt Dte be toaecbept baeten enoe gbeer* «e fott&cn becDHpíteren/tonmbt boo?fcetrerB / en* be opzoítmaecisccs too¿Den gbríaíieet/ enue bet^ itolcbt/tottoaerrtboHtDmgbe Dcc íPtierf)cpn£>nDcr- toqs Mt on\xictcnücc eníse be ícberMttnglje DCC opa rccbtcc Cóíifrclncher Iceec.gbeboDen Doo? Dte bcplígbc fcbítftitce int cojtfte bnptgbciept begbins tienbe CbxíBus fpicecfet. ClanDc bcccyDtngbc tatter boot bp iSrafnnis. jCojtcbclrjDmgbc bes gbcloofs DCC gócente / ate once al tur Jicücríanüt / cnbe befonüere in aefee ftaot.iti bet fchte boerefeen bolsbt nocb ecn clser coit berecbt t a n a c n bcclocn toatmcnbacc-afgcuocienfal / bnpt ber bepügbec fcb?ift:Dooj cené tt¡el gbcieerDen bjo-s mencnbe goDtbiccfenfce {aaítoo'» necrfttcb gbefocbc enae bp ecn gbetogben: tot Dtcnft Des gbemcpne» * ftinpc!cn menfebe/ befunDcr in neücrlanDt. cnoc bp jflart ban gbcle. Boecpfeen 3fmncbouDcnDe manieren ban leñen. anno 1 5 5 4 . U c u dacc bcicoqB ban bet recbt ghebntpckDcs i&acbf* macis (Lbiiüt/ettbe toatmen banber múTen S)ott&e« ral/Doo i ¿ejerten fíejtcroen-enijc fi?bcbrucfetbtrgteri JLcm&cn/bp c o U t m i s bolcfetttnncr. S e n boctj&en tracterenbe banben tjjíctiben. «getuojtumpelbefcbeyt / boceen pegbeiijcfs chuten tncnfcb anttoooiiilfal/buptDcn articulen fpns cb?í* fien gbelooís / tuaccom i)p nict meertot üer múTcrt en gact gbcticlt coozjiacobum 2tnü?eeíier bepltgec fcbtiftuercn 2>octoo¿ in neDerianífdbcr fpraecfte.

£ñtcü}timm oft Du&crtotjfmgbc m a t e íD^ííidíj'cItf leeré/ ghcuScft ute m licrc'se cr.ccfecr mes ftfacu bíücise&em¡>ct)í tjeeff^SecbE Mcnnonifticx. om üen f«sip. «SbcaiuctwbpíSclhmü£tematiimt/ anno 155P.líemcen fcynttmc? toa" *32Jícl)íci f a i t e e aen eengcmepme gofes met cozt toaccacr)ttc5) ©ctorjs / tjoc oat í>v ?ijn leeré tot wít* ttntbctil) ac-noen r. 2>as I&oomm Burl>U)n. «Beíien cU-y-nca ¡CíttccJjiímus cft MTFWTOIJS/ ckdc fu» samen* . £>cn cleyné Cútccb<T:r. fiícn 15occj&m hoemenHCntm. enaeooifpumcfc onfcr faltc'jcpt.Demí ICCCCN fal TNFIEN recaten gtjcíooue / Dooiccn maniere ccnDcrtojagfjcn .&en . txm gbr lecrt toozt. £>«t B o o m ocr fcrifmercn t¡an íes ccilbiiagicn/gljcs fpedííot jEgtüDcl&tsrc^'m ^cciatit.ee £?fl)o!cn Dcr Coo?« ttcjficn iaaít? gfciiKitcr.elsh cuse ciepneu J í ú t & c t t e s í üoo| taagbe enDc aiutoooiise gbcííclt.i. anuo m s S .§4 APPÍNDIX AD CA. gbctnarciu uoo? (Solerte jSSJt- croen.üacb áugnfJí.actfticíen. enDcautüjoozacn onocnxujfcnDc.g ciruScifjrfcest gbeüooís üoaz Bcti gbe* TNCPTTCN i9aílti'óxcn/íS2catt!?a£rs / enfec b«pfi>aiiecs/ .ií f*. £>cn ckpncn cárccbtfnuiB oft femasckercücr sDnyt* fcljec gbcmcpntctt van HonDen / dc tuelc&e tt\> bies enac fcaer 'acrltron ts. uenfuiícn. abíque nomine loci. íScteuciu tot fd/bp p a n s oe l&acc&et. t l a u a e Boigíjcrett ftoc üat fp onücs ntaícanucwn les .i:s oft mi anfccrtutís/cnDeum* íiament as. sgen ftoocíjtmptícl) íjoccs&cn i a n ^ c b a ñ t a c n ftantX tcg'nen Dcmortcfeacrts.TAI. í&tjcpjcnt XiatU tijctpcr. S>c Catecbifmus ofe ftmísec leeré / bíemcti te ülonbé t» aíc ©nptíebe gbemcpntc te gbefonyc!icni¡e.3ianmocl/ittts. ir5i)eDxt»cluup 3|an £?rniDtiqc tot SLNR* ©xoeíieclrjcfee \3erccnítig!jc toan foínmigljc l?:«ucrc« goDts/aewjacn&e totj.

líen feints SDtaiog¡. Catcrbtfmus 2Latmogermam'ciis in Ecclefia Sittas> dienf. f£m Cromjc'Rc toare mne ais m ten tafd cozf elíjcís í»e grrpcnwoit a! i)ct gbsne oat befeceucn efi gefebiet is uan t)'bcgl)tnfclüc0 tocccltstot Dcu 31act.fecbem "tecct cooííenoe ts snetties le gotsdbc&c feriímerat c u s í touEtlcggbútgbe &££ tbjengbcbo5cuí5oO0.múmen. j g m m'cntoe Ciucotboccts ouergbefcot tupien ^ootíjc üripífcljcn bocel-.c "can tteet lanRmecbtcn.tftelTjrt«tt gbetoofe/Bett rieptictt fem« uceen euuc alien fimpclcn mcnícbtn Sonctt mas tennat. r. ©encti Snaiegus uftt famen fpxefeen. apud Ioannem Roclants. Í I 8 R O R V M ?ROSíS. $ o l y t e c enbc 3mta/toan&cugHaugciic Vanee rojee DtfcipttlcK gaenoetoí mm&ns. S>as DJtíttc tíjcpcl oesrotoagbenc t a n a t e e biSojtett ouet-icnfc / íSbcim«fctb\> Cbztlrtacn engelnolf. i j s i * toe. jf V «Sen . Sene írbooné ttooftclíjcUen SDtaiogus Van ítueepec- fottagteu tetocteu S'gcílacbíeofí. ¡DialoguetoanmceBcíefteriijcfc inenfebe. Colloques fami-lieres d'Erafme en Fran$ois flameng.per Paulu-rn Chimarcum. apudLanum. Antuerpia:. Sinenomine'auóloris. L u c x v l t í m o .c Comeóte fine a u r o r e . »amctituc0 th?. anno $ o.íuct* tuíercUgbccnrtts ftcbtusen cu can / ote anocr is gb?nonnpr dc goo= Iqcísc ii'cfoe/ Detodr. / gbcbcercu é>cbtmp/ enDctottptcn Eaíquc^au DcnriCUD BcbdÚto. S>cConftDcs. apud J»aesberghe.ticdag^cutsc ta bae "o>. íBcn-íioitfelígljc fíuangclífcl. anno 59. & Antuerpia. JDcclcpncCDHoqtuemt ^laemfcbc citbefrancbot's 6? 3100S HamblCChís Gandaui.menfebenoat b£ fcci. S>cu co?tcn Cafcd)írmtis/jSíjeSjuc&í ten Boliche íjg 3|an üanSUacnbout.

cnbe Utefuelt. SPenigjtpofttte opDenbonbctlrencnbc 1 6 . sírafmuB banbte &cnbjacbttcbept Dcrfeeefecn . Expofitie banDen Í9falm Miferere mei D e u s : JDCUÍ loannem Spangenbergium. S e n figuece banben bedoren fone/ met cenen montefc Daecbp. quo4 oportet Dcum adorariinrpirim & veriate. .apocalppf.Ego fum Paftorbonus. 0 iSedcftafttcns in lieacftcns gbcftclt bp 3|an tfrtríítter.att batí íaooj&enaíDaec gbeuangben enbe poefe bcrbzanfct / De toeicfte qncftíen al toei ge* «oteect jqnban ecn gelcect man / anno i j i j . líjcpolitie op DCn ttoceben S?pt8cl ban g>. jMalm. A H I H D 1 X A B C A I A I . i£en fupuedijefce cn&cicbomtc &ifpntatt'c betoelclje gbeftbíet ts tnben Bagbe in &oHanbt / tttflcben Dte fsettctmeeftcrs cupe cenen gbeclicííjcfecn jaMeliec gbenoempt 3P. f í£m igttcre ban t'erattft'jc beefonteptten b e s \ t m m ¡ aaet bonen ftaet albus t g>o üjtcboiílet bte come/eíl neme bat toatec aes ieuensom niet.té-'.icieí. lectt fcboonc SDífpntatt'e toan cenen í£uangfteiífcr)et8 feboenmaectsete/ enoe ban eenen jñaptftefcbé Coo?s íieere met m e e anbece pedonagten gbefcbtet tot ' jj-totenbeab. ígncbtnDtongbeeíielíjcfcegbefattgben / fine nomine auótoris.}&ectet / en* be opDen tfptftd banSittoas / fonoec nacm s e s an* íbcurs. &>at bootbeDbe enbe onDetganeU Dej ísgiuen. jftgueccn banben ©ppocrqt. Ant~ uerpia^bp woutee ban iípn anno 33. «gen ífígucrc ban íDnfen ©eece/ baec bp ftatt. vbifuntfcripture. igttangehe banDen fpt'ncocbc.

> $f g>c fottetnbc boucbclljcfee tyuploft p e 2Tbiett gbcbooen/ bp 3iacob 3lanffen Bmgis. ?2. bp Iohannem X0ya- dncx anno.. ^atccnoltcrmtfotte S^'mttaccfeel baec CbzffiHBt. 2?at rrcbte tfunbamcntbet CbitUcnen mtnftbcn/ EN* be ptmcipale íhtefecn bec ganflec goolijetet: ÍCCTFT/ CEN ícbootte co^te teedaertngbc alien ttb?TÜ«TCTI psofijteltjck ettfie nootíatidnctt TETOETEN / om tot fcecbte betltant üct goblgcHcr fmftcn te comen TOT atenír t a n alien Cbzílüenen gecopuleect dooz D . Cen 5eítfaemgbcfpzaecU t a n tu?ce 3lnücn BctouDc cbzttlt ghclooue / tcgben me ntentoe i&apw írenboltgbc. í£m í5bebeDe boecyfeeu / tfmtbamcnt t a n alie lee- ríngbcn. tlattbat cecí)te iCrjzffít ÍOBDOOLTE / Menno S i m o n í . .Vr- banum Regium. iSbcbcben bcr ISpbden ais ote bci'Itgbebabere enoe íEiontoen gooe plegcn aen te toepenenbetcbiuüen Amueipiaíjbp © a n s íLteítClt.iMai* men gbeftclt dooi <5cozgms £>'maifmcg. Btt £>ozücel by ücn fchten. 3]tem t a n batf3belooue acn onfen faítcbmaccfeet' 3¡e* umtCbzi&ú/toat ombcgcúpeüicUe *eecoienftcn/l)cpí: Itcbcvt enbe faítcbcyt / oie üjj? üaer üoox ctúgbcti/ettí FIE t a n CENS cbztftens memeben ocffcmngbe cn&s toeceben. tIBRORVM PROHIÍ. €tn fccrprafijtclgck enbe trooílcltjcfe boccjriteutan f 4 riSbe- .&nvremgbefpííftbeeft een caerte oft F ígttete by 3lacob Jlanffen BMGIS. Pe^fosttcpncbesletteus. twuüjctt STeílamente •Damas í9falteci3cbeaeü)^s/mbouEíettbe ijo.cnfie toooíts aile jQnboecbett. cn'oebp JSectbCfgben. cnbctooztsal!e|tjnboecfeen. %'%Wütn jSbcbeacfeoccjefccn t u p í sen ouoctt cnbe.fíne nomineaudcoris & i m - preíToris. .

íSocbe mantedqcfcc ?ebcn / ban í£cafm«0. •jDíe. íScn nicttíLottens ¿Sijeíootte.aunó 66. ^tftojte ban j ^ o o ^ c n s beU . pc¡&íüo}ic ban BiocciK. & tSanben j u n t e n taSíetre. Antuerpia: / b?3]at¿ XKUUSbcle.M AP PENDÍ X AD CATA t. ^ifíojíc euac pxopíicttcbttptDccbcgltgbecfcciftnccn. t'íSbcíooticeniscfcopc. Btfroite ban ^bcbaltxnbc igtmüúta.anno. aSétt co?te pn&rt'focckmgbc bes iSbeloofs/oucs be GCS . nefitc baert oetec Duptícbcr gemevnten / aic te2Lon= Um is /bc^&cEicuiüüIeu. • Katcniieeiciuec. £>e Biñüpc ban QnttttyM met be bccftc met fetiet? bOOfbcnniCtDCpattS CCOOnc. üieíDte» . Sine nomineauftoris & priuilegio.ttv(cbe / bpClacs banbeti ÍOaiic. enae toataat bet opíetbte gbciocuc ts:enac \»ck «cn gbenabc acmenfcbeaoet: 5 bat iSbcioouc betaijgben macb/Daet b? fiaen&eccts . ©anisen fSiottiúd occisa uTcnaatmé Canon noempt? abfque nomine auótoris & loci. Antuerpia:. boccjehcn ban&cr itefocn.píocue&esiSbriocfs. b? iLtCÍUClÓt. f&títatc banbenrijeften cnoc JLajams. Quilibelluspmeralios • errores. secn Buptícbe ©tíhme bauben berbttim'gbcn 3lob.'bupígbcirelí bbo. ^tfíocieban íLn?at't$S redcuiuus per l o a n n e m Sapi- dum Seleftadium.is5 3.dúo tanrumrecipit Sacramenta. «fen í5«lben onDcrvutjfmgbc om te antfcooojocn op filien ptmeten bte oc bpanoen oes txiactbepts aens bzengben tttoegbcn/fcodcl$eoíe feffe idacotbtanentoÉ ^ o r c n b c L x b b o o i b c g b e e e t c b a n cenen &cucuo:u7 gbemaetlstbebbcn. í£en cojre ott&eefoecKingbe Des G&eloofs/oticr bíe ge¿ ne bte bemtotiírgocmepntcngbcncntoülcn/íSbes &iUCÜtmDCn3i3CXC/ i s ¿ < 5 .

Lingua E r a f m i .?ttCi: toan DettOtt'en/fine nomine aucto- . 49 iZm il^eDccijneDec í. li'cüt 31 m tboon. 5>ommígbe S M ^ T F R B C líCDdstn©. & 6 8 . 31 Corte 3ln(ímttte cnDconaet-tüyo/boe cenpegbclijcls tncnfc'uc met íSottt cnac fijncn cnen naeírcn menfebe fcbnlDtcg Í31 cnDcbcbcezt tetentv gSjcmaccluir¿ 03» C o í n c i . ?ucDtboccjcUcs/tf3cim. 0 toanDec i9£SDen.cftt bp JiátoáiBbelcanno I ^ S . í£m BantbOCC. 3¡tem cen feboone cnDc piofiteltícRC I L E E R Í T T G B E / toupt 0OD8 VDOOU-alien TT'. Sedta: Mennoniíticaí. JbgíDlaCS toanoen jtfouujere. S G E N F C B O O N T U C N T O C G C E Ñ C L T J R T .jCetttoatacbttgbcfotíioxtctoanBorcb / gberept 3!oiis loan Den Catelsne / te íSbent om bet toip openiltjcis ftraffen Dcr afgoDiícbcr leeré gbebiant/ totgcootett mute cnüe tocctcúofltnge allec Condenen geCcbíc? ncn. % í0en feboon CinilíeltícKe iccrmgljetoanDengbíeííeltje¡9 bentempcl / euDctocfdtiQcHetucmpel/oftgoeíts feetxfcen te anuncien / oft níct. - SDtttseen tioccjc'scntoantocrDul&ieftEtjDcn/ D'toclcft p.cku/ tooojDcn gbcfoníci tmt 5f 5 cranc» .ris. Antuerpia:apudIoannem Latium annojó. ^V>t^tmk§tb'¿&$mtm&QÚ!U anno yy. B E C N A E I T BCÍCRNFT. A U F J cpuDcr bcu'uíicngbenmet gbrsaconcb tjn jtngbcn cyn licDt.apud 5 Keerberghe 57.apudTauemier Ó 7 . 2T'VDCC NTCNTOE rji)CC.{RRIGRBE UcDcftcns / fine auclore.CNFCRJEN tocnnancDc tot De ©ES tnclCcbe 'MCñccgbcbooitc enDe níeutoe cccatttre. I L E P F L C N E N C N Ü E gijecítcltKRc UcDefecna.

SDertuactbeptjáEmüertnps. In calce vero libri habetur.!)" j&EEI'bcrgen. £>eí9au*teons J&ectenlefu Cbzíftt alsotts/í5tícobe= m u s cnoc BE t ice ífuangclíftcn beícuguett Antuerpia bp Claestanbcn jüouvoecc. ííncauétore. Antuerpia. 2>aec nace tn Dtiptfcbe toox flecbte menfeben. JDÚ BOCC£ftett tS íecft gbemaerfet ñu Esttjn t a n pecter ©lopto / gbc^ boten ÍC IDicgbcm' bp üSiitcflcl ¿n ©zabanf g>cbocIs . S>cn íDpofFee bet íejattelcten/ met tecfcbepbenfenbts bíicttcn. típeng . Cbitftelgcfee £>n&erá>pungbc totbcntgcfee íSobta. auno I Í ¿ 7 . i j ó a .erurfcernut n u t e c t g t t o o : alieflecbte menfebeu.bp3latttan£5bciE. 2>en coelenboogbenenoc tcuuftcUjcfeenfcubtbttef/bie be bcp'tshc apoGel p a u l a s tot benmomepuen ge? feceue beeft/tetclaect efi gáts tltjticb met entile t a n toooine tot toooibe tuptgelept tot ecoet coftelgeftc». Ueñflecbteltjcfeecnbe fcctftclgcbx £>TTBEETEBTMGE batí üatoooplel cnüe 3uontmael Cbuftí f. naembes autbeacs.. Cozte íDnbcrtopfíngbe uer ©cplígbet: fcetftuercn' be* t»p í e n SDimel/TIE vocrclt enüc bcí ticefeb toeoeettaen fitllcn. auno ¿ 7 . Scdts Mennonifticas. mccftettot&epiicníni&oilanut. tuitticbept en trooft alien gocítoilligcnlíefbebbers bes ccuüjígbcn onepnlljcben toacebepts- #o8ílIc op De ígptftelcn cube ©uattgeítcn t a n alie ig>on&agbswcttóe founerltngbc ^cpttgbcbagcn oes gcbcclcnlacrslbitíjet. tuptgelept beue flgatbiam lSptoüt. OuidiusNatb.fO A F P E H D Í R AB CATA-L. tSbcDzucfet te Campen in ÜE bofítrate / b p m p a a n l a t t ü c n . £>en laater nofter. aCcn coit jDnbemaps. craneítcn uibenbootsnoot/enoealienmenfcbStcet piofijtclijcfe- ifcn íbttbetlínge falíge oeffemngebCE paUten CbiiCfc SPcníDííecocs^eccen. a u n a IJ<5<5.

i5í)e|nEnttnt 3¡aec i 5 6 7 . 11 s r o r v m h o h i «. Den fcerften &. I&falmcs c f ©auto 3¡n f£t?gbc!ÍCBE tnetre/bp l i p o m a s toan §>tcmc BOÍÜT $C. ifteferepnenTOANaat ©ojDcef. 2>e f&faimen 2>aiuDcnoc anüec íofíangbcn tonpt&ett ¿Fcancbopfcbe Dicbte gemaecht Dooi Clcmét físjarotv cnbe3:bcol)OicDelSe?c v tnncaerlantfcbefptaecnc o t i e t g b d c D t b o o z i&etmm SDatbennm / enoeooos Den felusn toeiiccontmc oneruen cñ toecbetcct/ initf* gaoccsDé CbiítíelíjcfeéCritccbíTmHSCcrcmonte/eit geboDé. anno 5 1 » «Cen iftapfoDíe bcgctjpcnoe tntccitebctftínDaméí aer £Bgc¡>ectjncn/nter teooíl. &>en feeitíen iftegbd uiOoníteuDe ecn feboott teifament Decllíei'iiscn. Gandam b ? C a n * to3Cl. fáiognofticatte toan }damagntcl. H>en httütn jafaln.cb. Sftcfecepncn foa amottíctts eñ üjtjs Antuerp. auno 6 5 . L o n d i n i cum notis apud l o a n A:m Dabij 5 9 . 2Jci5bcnDtbp fiQanis lítun. B ^ n a c c t DC ' ¡ j o s .. Antuerpia?. íine a u c t o r e .tcasbe©cct:c. abfq. Cen ícíjoon Inlltcb iftaterfbncbíijmtttoupcfcb.ngbe Dec ftect. l í e n xoaetacbttgbe idxognofttcatíe ende SUmanactt/ toupt aíea.Dcr.?+.en. refutarte toan £>aluc ift. Apud Mariana Ancxt.ita.meí sen cettrprtct. CaJcngicc 5CR . nomineloch £>c}&ía. onfrc ¿noeTOACRAC&tt'gbeboerttenDec ílfrconomten tot tiat epn&c tice vuccelts toe Une* mtoe/gbcpjactifcettDooí g>tetten tojacfeer. ?r síJfjn© fcetjacrts ?9teü.i«cn JDatttDs toan Clcment fisjatotmíitcbte gbcaelrbp 2l.üsütt b p grafutus.eg. Salu s popuii. bj? 3iau toanfSbdcenoeby EtcftidDt.toan SDam'o bp íSrafmns .

.tnt¡tr-?!. Ütem ttocíj a ecn fcJboon é>ern¡oan.•$l A P PE N D I X A D C ATAt.aat frrrert aes boocbtojacttoigbcn íüacbnnacíg ene ©eecen 3jeíu £t)iiíií. t£zn feboon ^eemoou toanaen fcucnbzooacn/ aacrbp atetoiecanpfcnt mannen fonací* tozontoc cnac Mn¿ .autoan HJuntbout. «gen f?pcl toaniitmtn / op t'&cs. í ) c n £>cbflt oft ae voapcncn oes gbcloofs. áSen gbciccrr en toccraicb pernioon toan ae toaerbeyr a c s aaontmaeis Cbiiüi / íBbcpícntstJ'fcctogbcris boücbcby .be / toíccac / enbctogfae «Eapitíc! toan bcr xacnte acc Sípoítcleit. SDcn é»p!Cí5bíl aet' 3|cng]jcrctt.e geltentjá'oiebepiiigben toanaé . 3¡antoan©ale iSCtl ftboon cbUflJCb aurtícb í»CÍ/ ííneauctore.'. CbiiftcHjcfee |»ennooncn op alie ae tgtiangriicn toan alte be é»onaagbcn cnac ¡ríealacc pittmpaelfte bep=> Itcbaagben mt jlace/oocR op alie ate aagbcn toanaen toaáícit / gbcntaecUí toan cenen Denoten mttmebiocs íccClaesi&eeiCi'iien.^ponríict u'üoen Coníncs cSpt tot toíaecbts ínocaicb.É-ecrcae bocaar ate becce perfi moet come/ gnaeonfcntóíüegbegeci afgaen enacbcmaenban= Sbe« í®at. Sien boccjiUCii gb^becteíí fcacnbonaect enac toijftícl) a^ífebe fpwcclíen^reíjtrincííe tot p?o?rn0. S>cn j i n e t e !toar. £cbúnp tnac ernft anrxb alien vocltcn.í. sScn ^ e n n o o n s c a f t m toan ae onbegrnpcltícBC fceein- bccticbcyt ÍSQBS / by Etcfttctat cnacfócncicu}9ce- íceífen. ^jcebegbüinen £bíiñe!r)c!iC é>ennocncop ate íBmv. 3LnCC?nt)CBÍ. toanaen orcrecbre» £-siammcn: o o cu íceifac toanaen toaíSen gbcíoüuc cuse mece anací* gocae iccríngben.3!íén9c*9ccttcortd^cU#>ccmoaiv / .iSbtí^ttcfeftjii ífeancbfoit/by Cbitfítaen ¿Engeiuo!. fííjatcünttouj. $D.íüim tot pacucbcu. anuo 1567.£tcuiC'bp.EftpeR-ilenursiiTius!ibellas. í?cggct ce aocb= leetoan . uceen aitocríaeot toacen / ieeren&e toanaen t a ñ e n ccí)Cioouccuaebcffotttoenin f3oat. SDcn ^píríjl)e! aes timttúúkp bp íErafinus.

íSbcDjnclst te Campen 31 TT bte lSzoeüccftratc bp mp }8ectet wacrmcrflbrue/ tOOOnenCC inht VDtttett balcfe. . i£en ütpttcc srt-acetactfeert / gbcnocmt SJtlfcoutngfje d c c peigrirnags'cn oes menfeben leuctts: bát-men 15iocoer jiau íSiapion toefcbítíjft.?. 31ÍI faccfceDat gbp beftentaae g'OP d c c fontsiiccn cen ítjt CNDC betront tsat Cbxtíhis «BCFTOHTCNTS boojntocn fonoen foo tjeeft Cbitftua alte «toe fonben op bem gbenomen / enfic bceft aaee fcooz foo bolcBíneujck bo!Dacn / batgbpDaecbooi «tctoocncnbefft. anno 66. 3Dít ts cen fc'OOOU Hrractacftóeu ote bocecen / fcecpstc- ftjtclijcSí BOO: aiJcn mcufeben te lefen/beítoeícc he fpjcfftt ban bet bcgbju/leiien mu nom \iv.ecnbttptfcbe arbcologtc. 8c]Litiutiu <¡z. isatrt'ascbcii .-- tCCiJitSÍS. ^ttcf-boecben mboloéoc BOO? be ftetfem tot Dte bere? Dtngbe bes ü o o í s / ghecopuiccrtbttpt acr bepltgbec fcciftueccttcoojocniocefDtgcnjsncíicc B e c c ¿ájae tbrjsILcnacttsfaligbccmcmoiícn'/ Capeiiacnbati= í c í í Glccc tn ocdan&í:. Quinina d c c goDtlgcUct ffctftttcrcn / oft. Cían DeiTOteu efcSs / fpie&ctibc batt ITbtcnbetíep m&í mecen.c.In quo contineun: ifte fequens articulus .APUD üicícbei'. gben. S'gbencebt im múmen T&tma/ ?. ijScnfcfeoonccnbegobltjefte tgtco?tmgbc cens ftcrftc- lijcfeenictboccs. S?át % eñaritent ban mtnncn £>c 2D'círamf ntcn bce PTJ. <-)f gm £>piaccUc bancenDecmocDccmct Sjacr aocbter/ om bcttr tn ECN rloottcr tcbjtngben. SR Cianbe fupncrbcpt Des 2rabcrnn!te!s bp ífrafmtts. L I B R O R V M PROH1Í. Sú'auScci l&omflten m "ac ncüerípzaecfec ot¡crgbcfcb&' cnbe íShepunt tot ^rcancfefoit/totoat fp gecoztk gccct fon. í&ntoacsacbti'getucutoc ITg'bigbc baubc (¡fytzMits bepí íeg'gcn De ujeedtjcbcpt.

taanae t'tojaclf articulen bes C brillen geloofs / t u y t - gelept t a u .ate ctanrfebept bi&Dcn fal. CJan ütc a:bc groetftc ©ercfpen baccaooz 2F'cbzíficn gbdoonebcaozuents. SJ'ficcUbcüoe t a n SJobtas. IDcc íielcn STcoolt ouücivonfingbc om gbecntc te fleca utm tfooftingbc ora oenficefcentot sen recbten ge* loonc en betrotítoett tu Cintilo te cur. tíentiitenífeibtfee arramettfpzrtmtgbctan fotnmtgbe tecnaempíie puncten M s rcltgt'ons befangbebe baecmcn op beu bnpaegbcn aacb t'toiRtcb af ts tttf- tben nxsce pci'fooncn:&cn cenen gbcuccmpt 3loan= nes/enbc beu anuCtcnSaeobtis / tneraenrcgíírec tanben fcíncnpur.ftCHaíbtccacntbocfUacngctccc- feent. rjanocu aibctuSoa/enae meutoen í5ob. angaftpn enüc bp ©zocaer. i5be= tnuefetanno 15*56.:p4 A P P I í í D I X A O C A T A T . jflLtelac» ÍÍMÍBOTF. ©celaerbanac líciscfeens gbemaeefet t u y t anrottaett en^cntctittienteftatnente / nuanaertoerfgl)ecozu= geett / enbe meec anbeccbaetbp gbdcaten&cop ben A I E / C b p s w anacren gbcwjccbr. ISoutocti a e | » m « Ctuguítvn t a n ^ptx tttpt-ocn Hattíntnt S)«?tícb oucrgbríebí. íccficífií bocz cenen gbcicetDé 3>octoez 09. CíanCbit'ítus tlccfcb cnaebloct te etett enbe aiincfcc. . Sn'alogus ben íSzocbiacti Cnecben CtattCUen.crtoyicu. 2>ocz 3lañ ümbacbus 3lttt neaedanbt. d a n b t e £b?títeliufce tzqbcpt / cttaccoztbcgrtjp bet gbaíttTccfcríftttcfcn.Sparfushicefttempore Gevuia- nifmi. £>cn t a i Dcr moomfebee ftcrrfecn met al bacr afgoae- toe / toaetbp cen pcgclncb matl) ftennen enbe «icrr* feenbetonacrfrbect titfcbcnbe t'erite&eccfee/tanae tecíebrons ouerfle ©ccre cnacCtmmrtt bctotterüe booft t s : enbe be bennalenbijacíieEcfec. 2rtooffmgbe"bcr goDlncfect fcríftacn ate mit'cqame= líjele ccancfefjfvt gbeuallen ts : enbe bocinen toe? .

cnlen/fcerfeboon eníjclníttcbTElefen/enoeteboo* cen. t > e n t e c b t e n rpecb totten eetorigbe leitentonptoe totee íSnangeítíten enijegpítteíentoan &.ee/ FINENOMIAE AU&oris. Cenen tjoc&errocp toan bet toagbeto. ©edbetbanüe gheettelíjcfee . Jpplenfptcgbcl A P U D IOAIKICM tofltí 0 i j d c / F I N C P R I U I - kgio & A N N © . ©taegbe en&e anttooozae O P alie faenen trie eenmens ftbetec fah'cbeDentoañnoaoc?íjntet»eten / metoe bcpltgbe fcctft betopefen.cn/obfcrnan* tie/en&e on&CTboiDingbeTOAotcpiaccaetcn/enDe an* DCCTTMS/$c. ©ece. jaanteelí. tairgütus toanjtjn Icncn/coot/cnoc toan fpne tojonoers líjese toereben. SDec énclen ííocabnlter.aec. t8anoe rpe&ecgbeboezie / cntoe ecttmentoecceature/ cen coxte üermam'ngbe enfteaentiJóTtngbe. Cen fcboontozaegbe toan eenen bacr/ boe íiat bp cenen iaape gbetozaedbt beefttoan toegben fo.cBBcttenbacb flQinnc* biOCDCC.ngbe toan Dte mentcbni.nm. ..eDeftenB/ouiie enoeníett» toc/otnallebioefbeptcñtncíatirolQe tetocrBitroeni. e t o t Colé alie eétozontoetoztí* ocn/bp3flantoanfi5beie. o #entoergbelTjcfemgbc&esalDcc bcpltcbíícntoaüetoctt í$aaE tcgbenaen tozeemoen gaft tn Díc Cbztíienbept ¿benoempt 3lefti6 / nte tn tmtm ííjtüjcDerommem ©nptflanotgbccoments / enDe n n toet>ec tooflt i » iEgVptcn=IanDt / a i s een trie bp onstocracbt tooztt Domine quó vadis 2 Romam iterum cruciñgi? gbe^ tnaccRt bp ©zoeDcc l&cnoz. ÍDen "tx>etb bec bcboeíentlTe bp j^atljens Ctont amia 1542. íSbeozncfet anno 1 5 6 * . SOanDe totee T 3 Z B C R S D .gbe a c * t.Dtgbc ioofe prac* tijcBcn cnoc iillen / ibetoan inqntrtf.

ng. ftzn Cbííííelijcfee toupt. thkn gbebooen / cnoe op Dat iaatecnoüer / naecDe robtctoaecbcptDcr bevügbcc fccccfccn.naemelíijcfee/ íieempt enDe eret Dat i 3 j@3}íjn íLtcbaem/Dat/ctt.cggñ. ÍSan netbtcn gbeboMn cen coitetoHprlcgg. . ü*en £l)isBcínctíC tonytieggtngbc oft cjcpofím opDie . ífcn CIwiíie. gbeajKcitt B G S R B C C P B .<9¿ A P P EN Df'X AD. i u m ^ c b a t t i u n . CATAL éénUnptleggmgbe toan t'paternoííctb? igraforo*.e tonptleggtngbc op Den i&iopbect J^abacnc.je enDe cen toerc!aemgbe oes cecinen gbeloofc $c.íLucasiníiz. agencian niaerfeerpzortjfeltjc&c tílnptleggñtgbeDct fcooojDen Cbzittí/bp^.i)ci.gbc op Den i&zopbcct 3!ona.

Los deje ayuntamientos de los Apofioles. Los tres capítulos del Apocalypfi. G Catholics . armo de i / 5 6.en Romance? yenotraqualquierlenguavulgar. contra Moyfenprocurador de .. . vtfto por los Inquifi'dores de EJpaña. Catecbtfmo compuefio por el Doctor luán Pere"^: Impreffi en Venecia .. o en &Alemania.^Alberto Tio conde Carpenfe contra Erafimo. CATALOGO DE LOS LIBROS f l N ROMANCE. C Carta embiada a nuefiro AuguUififimo feñor Principe.-traduzjdé de Toficanopor el Maefiro Bernardtno- Belialprocurador de Lucifir. "Breuey compendio/a inBtufl. aunque diz¿ fijamente.o Comedia llamada Orphca. fin nombre de Autor ni fm- prejfor. por otro nombre el Pie de la Rofiafagan' te . en Romance. Auifio breuepara recebir la communion amenudo. O J £ SE PROHIBEN. . Con otro libro inti- tulado ¡de la Libertad Chrijhana.Primeray fiegunda parte.imprejja enFUnda . ennuefiro vulgar Cafellano . en cafa de Pedro 'Daniel. lefiü Cbrifto.o en otra qualquier-parte.Don Pkelippe Rey dé España . Acaeficimiento.ion de la Religión Chrisliana'. dirigida al muy fllujlrey ajfi magnifico feñor don Pedro de Arellano^Cort' de de Aguillar. Catsalieria celcfiial.

•'. añosfie diuulgado en la ciudad de Se~ «illa.traduzjdo de Griego en Romance^ fin autor ni imprefifior.compuefia & imprefifia ton vna .o declaration compendiofa.fobra la epi- fiola de fant Pablo a los 'Romanos fmprejja en 'Uenecm por han Philadelpho año ¿fe 15 56. Comedia llamada Tidea.vulgar.en Romance . Comedia llamada lacinia . en qualquier lengua vulgar. Comedia llamada Aquilana. Commentario en Romance ¡fiobre la epifiola primera de fant Pablo ad Corintbios . Chronica de fuan Carrion . Catbotica impugnación del herético libe/lo . en 'Romance¡o en otra lengua .que en el anm pafikdode1480. T> dialogo de Meranrioy chmn. Obisfio de Auila . compueftapor Francifco de las Natas. en Romance. Chriftiádos Hieronymi Vide. en Ro- mance.y en otra qualquier leri" gua vulgar. hecha por Bartholome de Torrea Naharro. Circe de luán Baptifta. Commentario breue. Contemplaciones del Idiota. Dialoga . Colloquio de 'Damas.en qualquier lengua. o manera de confefifiar. Colloquios de Erafmo. de Erafino. Confejfionario.98 APPENDIX AD CATA l. hecha por el Licenciado fiay Hernando de T ahue- ra. (pmbitegraciofo de las gracias del (anuo Sacramento.en qualquier lengua vulgar. compuefio por fuati c > XJaldefio.'Trior quefue de nueflr a Señora de Prado. o otra qualquier lengua vulgar.epifiola familiar.

Despertador del Alma. VVÍWyys. ptura. El recogimiento. trad. G x Genefi . Dionyfo Richel Cartuxano. G Gamalifl.ománas. de los qtiatropoflrimerostran- . /V.en Romance.en Romance. Expofcion fibrcelPfalmo.^/-"K E Sgloga nueuamente trobada por luán del Enzjina: en ht qual fe introducen dos enamorados. por vn cierto religióffm nombre de autor. t l B R p R V M PROHIB.delmiJmo Erajmo.- Eios fantlorumjmprejjo en Zaragozano de I jjg. llares R.en Romace.óen otra qualquier lengua. Farfii llamada lofsphina.uz.de Eráfmo. ce¡..idopor vñ Religtofide la Orden de la Carthuxa.fn nombre delautor.nion del anima con "Dios. . Sxpoficion delPfal. llamados Placido y : "Victoriano.en Tofcane ¡o efe otra qualquier lengua. ?E^EI. compueftanuett/tmente. Enquiridion del cauallero Chriftiano de £rafinó. •F&fíicHlitt biyrrha. F F'arfa llamada Custodia.Beatus vir. MifereremeiDem:y Ckmin- •• Hocarem. Expofcion del Pater nofler de Erafmo. y eh'Latin. Farfa de dos enamorados.ymoral.literal. f$ Dialoguo de^Dotlrina Chriftiana. Diálogos de la v.de lasfguras communes déla (agrada ejcri* .

en Seuilla.no de 1 5 4 6 .enSeuilla.y 1 5 3 9 . del-z.'año de 1^6.por Pedro Bemu%¿ y Bartholome de Nagera. 1 5 5¿>!5 J4» Horas Romanas en Romance. Taris por foan ^majeur. año dexy^x. Horas Roma. por Dominico de Robertis. Horas Romanasen "Romance: Imprecas enPari$.año de 1 5 5 1 . por foan Várela. por Gregorio de la Torre. lielmo Merlin. Horas Romanas en Romance.año de\. en Seuilla. Horas Romanasen Romance. Mandan fe quitar las Horas figuentes.en Parts.añode 1 5 1 8 -y 1"»3 S • Horas Romanas en Romance. y año 1550.por loan de Brie.\s.por Guli* elmo Merlin..Zaragoca.porque conde* nen muchas cofas curiofas y fuperfticiofasjfino cftu- uieren corregidas legítimamente.año de 1 <¡ 41 y 15 50.y G«- .y 1547.. en Seuilla. Horas Romanas en Romance. H Harpa deDauidttn vulgar.en Romance.por Jacobo Crom- berger. Genefis Alphonfi.año de 1 5 4 1 . GcnefitnTofcdnojraduzjdoporTictro Aretino. Horas "Romanas en Romance. año de 1 /09. en lion de Francia. Glofa rutenamente hecha por Baltasar Didz. Paritpor Simón. Horas Romanasen Romance. y el año 1 5 / 4 .con el Romance :. Horas Romanas en Romance. 1 5 4 7 .IOS APPENDIX AD CATAt. en Semlla.año de 1 ^ 4 1 . por loan (romber- ger. que di(e Retray•da efia la infanta. lloras Romanas en "Romance . por Ma- thiaí .

' Que esta Kifka. por Pe~ dro decajlro. y que ninguno. con todai las de masfimeiantes. fin nombre de Imprejfor . en Romancean Medina del campo. por la- cobo de Millis. lengua efiriptas. en nJMedwa del campo . añade 1 s 4 S . IJÍHORVM PROH1B.año de 1 5 1 9 . en Medina del campo. : Inmavt .año de 1/55. • Horas Romanas en Romance. l& thias Bonhomme. Horas Romanas en Romancean Stellapor Miguel de Guia. Horas Romanas en Romancean Medina del campo. en Toledo por loan Várela. que tuuieren las dichas (uperfiiciones o errores. y vfim dellas pa? • ra detrimento de fus confien Has y offenfi de Dioslas mandamos quitar. o deffe' meiantes. • •'• v ítem todas las dichas diferencias de Horas.enqua!quier otra. año de 1 5 4 8 .año de 1557. en Burgos por Alonfi de Mel- gar.año de 1 5 5 3 . lloras Romanas en Romance. o occafiones para errar.ni donde.y engañar a losfimplesy perfonas que no entienden las tales fuperfiitiones. en Lioridc Francia por loan Fradtn.lastcnga. y 1 5 5 1 .7 1 5 5 5 . Horas Romanas en Romace.por Aia~ theoy Francifio del canto hermanos . Horaí Romanas en Romance.año de 1 $41.por loan de Iunta en Salamatt" fa. ni quando Historia Pontifical de Goncalo de Ule fe as. .dedos impresiones. año de \^\. rianofe imprima ni admitía en efiosejlados. Horas Romana* en Romance. Horas Romanas en Romance.. i G ..año de 1 5 5 Í . Horas Romanas en Romance. Horas Roma. en Lisbonapor Luys Rodri- gue^añode 1540. • Vi • '.por Matheo del canto. Horas Romanas en Romance. año de 1 5 1 2 .

firmado y felladoconla fangre delvnigenito hijo de Dios Iefit Chrtjlo nueflro vnicoy verdadero redemp- toryfiúor.en Romarrce.d.101 APPENDIX AD CATAl. o que no tengan el nombre del AuíJor. Juflino Hisl'¡orlador.ni fea facer dote.ar\o de 15 36 .y de/pues traducida en Romance . con preuilegio tierno. Leche de la fie. ellofii propia inclinación. o del Imprejfor. .. Lengua de Erafino en Romance . hecho por el Maefiro fray luán SuareXj Wibro imprejfo en Romancean el.y en Latin. .qne comienpa: En efie tratladi/lofe traEtan cinco cofas fubft ándales. Libro en Romance de mano. r r Inftitutiones de Thaulero. L Xas lamentationes de Pedro.por las malas addiciones.< . . LeSliones de lob en metro de Romances. concedido anti- guamente :y en el fin del dilfj: Dado en la corte celeftial del Parayfo.-.en Romance.y en qualquier lenguavulgar. fino quefigua en.por tfsHonfi de Peháfierie.. Lu- .fin nombre del autor. Imprejfa en P f ittemberg.o impre{fo.compuefiaprimeramente en Ita- harto .•. .]-. Librasen Romance que no tengan titulo. .qual fe prohibe que ningu- no de confio a otro que no fe cafe.. i fmagen del <ty4ntechriflo. de fie el origen del mundo. ni entre en religionjnfiearele a confio de nadie.' f.. Itinerario de la oración en R amanee. • . del Lugar a donde fiteron impreffis. • Jubileo deplenifiima remijjion de peccados. ~: • Infiitution de la Religión chrifiiana en Romance..r.'"'1••'/w.• Libro de la verdad de la fie.

IIBRORVMPROHIB. !•}
LuzfrodelaVida Chrifliana.
Libro queJe intitula. TraÜado en que fe contienen lasgra~.
cías, & indulgencias concedidas, a los que deuotamtnts
JonacoflunbradosaoyrMiJfa.

M
i ' • •
Manipulas curatorum en Romance.
Ad'añera de orar de Erafine, en Romance.,y en Latín ,y e»
otra qualquier lengua vulgar.
Manualdedoctrina Chriftiana: elqualejla impreffb enprin
cipio de vnas Horas de nueftra Señora en Romance, fm-
prejfas en Medina delcampo,por Matbeo del canto, año
de 1 5 ) 6 . o de otro qualquier imprejfion, q en otra quaU
quier parte que esle.
Medicina delanima, ajji para pinos como paraenfirmas, tro.
du^idade Latín en Romance.
Moría de Erafmo en Romance,y en otra qualquier lengua*

I^ouelas de loan Bocado,qite nofieren repurgadas.

O
Obra cuyo titulo es : Obra muyproucchofa, comofe alcanca
la gracia diuina,compue{la por Hieronymo Sirtuo.
Obra impreffa en Va/ladolid por Maeflro Nicolás Tierry,
año de i 5 ig. en Romance.
Obras de burlas que eftan en el Cancionero general, en lo
que toca a deuocion,y cofas chnflianas, y de figrad&
efcriptura.
•Obras de George Monte Mayor , en lo que toca A deüociqn y
cofas Chrijtianas,
G 4 Obras'

I04 APPENDtX AD C A T A L.
Obras quefe efcreuieron contra la Ateta Jmperial,celebrada
por fu Mageftad en Ratübona,año dei$ji. ajfien verjo
como enprofa :y en qualquier lengua vulgar.
Oracwn de los angeles, por fi-pequeña.
Oración de la £mparedada,en Romance.
, Oración de fant León Papa,en Romance.
Oración del tejí amento de le fu Chrifio.
, Oración de¡ancla Marina,por fipequeña.
Oración de fant Cyprian,por f pequeña.
Oración de fant Pedro.
Oración del Conde.
Oración defant Cbriftoual,porfipequeña.
Oración del Iujlo lue^ '• en quanto d¡%j, dejpues del mundo
redimido.
Obra jpiritual de donjuán delBene Verones, en qualquier
. lengua vulgar.

... . P

Paraclefis,o exortationde Er afino;
paradoxas o fentenáas fiera del commun parecer, traduci-
das de Italiano en Cafiellano.
Perla precio/a.
Peregrinación de Hierufalem , compuefiapor don Tedro de
Vrrea,en-Romance.
Peregrino y Ginebra.
Predicas de Remar diño Ochino,en qualquier lengua.
Prouerbia de Salomón, Efpeio de peccadores.
Trepar atio mortis, en Romance ,y en Laún, hecha por fiay
Francifio de Euia.
Preguntas del Emperador, al Jnfknte Epitus.
Ff¡irnos de Dautden Romance,con fus (ummarios, tradu~
zjdos por el Dotlor Joan Perezj Imprejfos en Venecia, en

E.IBRQRVM PROHíB. ÍOJ
taja de Pedro D<tmel,año de 1 ^j. donde quiera.
e

Pjalterie de Raynerie,en Romance.
PJalmos Penitenúalesy el Canticumgrado,y las Lamenta-
tionss romaneada* per el Maeflro Jarana.
Pfilmas de 'Ro(fenfilen Romance,
^Polydoro ftrgtho de les inuentores de las cofas,en Romance.

jQjterella de la p'az.,de Erafina ¡en T^mance*

Retttlation de fant Tallo.
Rojafágante,fin nombre de au£ío?,aJfi el pee como las hotos:
que fon dos cuerpos,
Rofario de nuefirafeñora,en Romance.
Romances facados al pie de la letra del Euangelie:
Elprimero, la refurretlion de Lázaro:
Elfigundo el infrio de Salomón , (obre las dos mugeret
9

que pedían el niño:
£ltercero,del hijo Prodigo,y vn Romance d? la Natiui-
dad de nuefiroJéíior lejü Chrifto*

$
Sacramental de Clemente Sánchemete ZJercial.
Sermón de la miféricordia de 'Dtos,de Si afino.
Suenes de Er afino.
Summarw de doctrina Cbrifriaua, compite !ro par elEalor
¡uan Pcrey.lmpreffo en ZJenecu,por Pedro Daniel.
Summa Gayetana,en Romance.

r
T ffi amentos de nueñrofeñor,peqt eñ os por fi„
G 5 Theo-

porque algunos dellos no conuienne que anden en Román* ce. Otros porque contienen cofas vanas. opropofciones heréticas & erróneas.ni otro qualquier libro de malo o pjfpecbofi doBxi- m. Y libros de nigromancia. y lloras ¡abre dichas fe prohiben'. TraSlado. Vía Spiritus.opor otro nombre. Violeta del anima. poficion.libros de Romance. y otras porque tienen errores y lleregias. o traducidos porauBor Herege. .o en otra qualquier lengua vulgar .o repronadt por U MadrefinBayglefia.tIB. o que tenganpro- .10(5 APPENDIX AD CATAt. Eípeio deperficion de Henrico Herpio.con los myfterios del Ro fario. ihefiro de los ¡¿Angeles. Todos libros de la fiBn de Mahoma fcriptos en Arábigo.en profiy en verfi.y contra : aquello que tieney enfinanuejlra madrefanñayglefia de Roma.cuyo-titulo es: TraBado vtilijfima del beneficio de lefi chrifto.en Romance. Vitas Patrum. a efianda- lofas.o para ha^jr cercos y mltocaciones de De- monios. curiofis.en qualquier lengua. o fncultadquefien. V Vergel de nuefira Señora. Vida de nueftra Señora.en metroy elRofario de nueftrafeñor a en Romance. y fipcrfticiofis.o en Romance.en Romance. L o s .o Joípechofis coutranueflraf ' e catbvlica. y apó- crifas . Tratlado de la vida de le(u Chrijlo. fichas. Viuda Chrifiiana de Erafmo. PROH. Theolegia myfiica. quefepanmanifie¡lamete a Heregiay otrosqua- lefjuierlibros de qualquier condición.

Ec ii regulares fue- rintjvltra examinationem & probacion.im poneré voiens. & íuper illis annotationes. i i 1 1 . fine nomine aucloris imprimunt. quám emendatiRiméimprimatur ? nullique liceac imprimere. auc etiam apud fe retiñere. S E D &impreíToribus modurn in hac parre. potiíliíTium vero hxc ipía vetus 8¿ vül- gata ediuo. recognicis péteos iibris. c¿ pecunia: in Canone Conciíij nouiíii- mi Laceraneníis appoíita. iuxta formam fuarum ordinatioaurn.cn. niíi primum examinan.(arpe etiá ementito prarlo: & quod grauius eít. f u e r i a t a b Ordinario.niíi antea . indirlerenteiyía. decernit. vt par eít. IC7 EX D E C R E T O S A C R O S A N - C T I C O N C I L I I T R I D E N T l K i SeíT. pro- batiq.ipíbs lacras í captura. illos in futuní venderé .vel euu!gant.íine licencia fuperiorimi Ecclefían. vtpoíthacfacraícri- ptura. Q ui au- —' tem ícripco eos comniumcát. vclimprimi faceré. licenciara quoque a íuis fuperioribus impetrareteneantur.icortj. alibi etiá impreííos libros hiiiuímodi temeré venales ha- benc.pe ca- cito. hu- iufmodi.íubPaulo 1 1 1 1 .{ub pceñaanathe- matis .qui iam fine modo. & expohtiones quorúliber. quofuis libros de rebus íacris fine nomine au- cloris : neq. libros. & Matute. hoc e s p u t a n t e s íibi iicere quidquidlibet.

atq .&torquentur verba & fenrentiar facrx fcriptura:. Poír.Ipfa vero huiu£ modi librorum probado in fcriptis detur.& contemptum. .jo8 antea examináti. vana. quaad prophanaquseque conuertuntur. &¿ praxipit ad tollendam hu- iufmodi irreuerentiam.iuiis. detraccio- nes. nifi prodiderint a u S o - rem. ideo in fronte libri. & pro- b a d o ^ examen gratis fianc.fabulofa. ne de cabero quiíquaquomodolibet verba íciipturas íacrsead ha?c.& reprobentur iinprobanda.& íimilia audcat vfurpare. hxc temeritatem illam reprimerc volens. au- thenticé appareat:idquetotum.quibus impreíTores. vel ícriptijVcl imprerfi. fuperftitiones. m a n d a t .8¿ vio- latores verbi Dei.vtom- nes huius seneris homines temeratores.ad ícurrilia fcilicct. impías & diabólicas incan- tationes. libellos etiam fa- mofos.hoc eft.probatiq5 fuennt. E t q u i e o s habuerincvcl legerinc.diuinadones.pro au&oribus habeantur. ve probanda pro- bencur.cifdem poe- iris fubiaceant.adulationes.iortes. & arbitrij pcenisper E- pifeopos cocrceantur.