4

6
POTÊNCIES I ARRELS Departament de Matemàtiques . I.E.S. Son Ferrer
POTÈNCIES
1.
Una potència és un producte de factors
*
iguals,
6·6·6·6 = 6
4
exponent
base
L’exponent 1 no s’escriu, per la qual cosa tot nombre que no dugui exponent està elevat a
1.
_________________
* Què és un factor?
2.
El producte de dues o més potències de la mateixa base és una altra potència que té la
mateixa base i l’exponent és igual a la suma dels exponents dels factors:
n m n m
a a a
+
× ·
Exemple: 4
2
·4·4
5
= 4·4·4·4·4·4·4·4 = 4
8
No t’equivoquis!
n m n m
a a a
+
+ /
, per exemple,
2 3 2 3 5
2 3 5
4 4 4 4
4 4 16 64 80 4
+
¹ × · ·
'
+ · + · /
¹
3.
El quocient de dues potències de la mateixa base és pot expressar com una altra potència
que té la mateixa base i l’exponent és igual a la diferència dels exponents dels factors:
:
n
n m n m
m
a
a a a
a

· ·
Exemple:
6
6 4 2
4
4 4· 4· 4· 4·4·4
4 4 4 4
4 4· 4· 4· 4

· · × · ·
No t’equivoquis!
n m n m
a a a

/
, per exemple,
5 3 2
5 3 2
4 : 4 4
4 4 1024 64 960 4
¹ ·
'
· · /
¹
El quocient de dues potències de la mateixa base i del mateix exponent és:
0
:
n
n n n n
n
a
a a a a
a

· · ·
El valor de
0
a és molt bo de saber ja que en realitat, : 1
n
n n
n
a
a a
a
· · , per tractar-se del
quocient de dos nombres iguals. Per tant, podem concloure que
0
1 a ·
Es a dir, qualsevol nombre elevat a zero val 1.
Exemple:
3
3 3 0
3
4 4· 4· 4
4 4 1
4 4· 4· 4

· · · ·
1
4
6
POTÊNCIES I ARRELS Departament de Matemàtiques . I.E.S. Son Ferrer
4.
La potència d’una potència es ...
( )
m
n n m
a a ·
g
Exemples:
( )
3
2 2 2 2 2 2 2 2 3 6
4 4 4 4 4 4 4
+ +
· × × · · ·
g
5.
La potència d’un producte és igual al producte de cada un dels factors elevat a la
potència:
( )
n
n n
a b a b × · ×
Exemples:
( ) ( ) ( )
2
2 2
3 5 3 5 3 5 3 5 × · × × × · × ( )
4
4 4 4
2 2 a b a b × × · × ×
No t’equivoquis!
( )
n
n n
a b a b + / +
, per exemple,
( )
( )
3
3 3
3
3 3 3
2 3 2 3 8 27 216
2 3 5 125 2 3 8 27 35
¹
× · × · × ·
¹
'
+ · · / + · + ·
¹
¹
Has d’adonar-te’n que la propietat es pot llegir en l’altre sentit, és a dir,
( )
n
n n
a b a b × · ×
Exemple: ( )
2
2 2 2 2
4 3 5 4 3 5 60 × × · × × ·
No és possible convertir en una sola potència la suma o la resta de potències:
( )
n
n n
a b a b + / +
Exemple:
( )
2
2 2 2
2 2
3 2 3 2 5 25
3 2 9 4 13
¹
+ / + · ·
¹
'
+ · + ·
¹
¹
6.
La potència d’un quocient de dues potències és igual al quocient de les bases elevades a
l’exponent.
n
n
n
a a
b b
| `
·
÷
. ,
Exemples:
( )
2
2
2
2
3 3 3 3
3: 5
5 5 5 5
| `
· · × ·
÷
. ,

( )
4
4
4 4 4
4 4 4
2
2 2 16
a
a a a
b b b b
×
× × ×
| `
· · ·
÷
. ,
Aprèn a utilitzar la fórmula amb els dos sentits:
3
3
3
3
6 6
2
3 3
| `
· ·
÷
. ,
2
POTÊNCIES I ARRELS Departament de Matemàtiques . I.E.S. Son Ferrer
7.
( ) ( )
( ) ( )
5
5
4
5
3
negatiu) si és senar Exemple: 2 2 32
positiu) si és parell Exemple: 2 2 32
és sempre negaiu sigui parell o imparell Exemple:
n
n
n
n
n
a a n
a a n
a n
· ( · ·
· + ( · + · +
2 · 8
4
2

2 ·
8.
Una potència d’exponent negatiu no és més que una fracció, com indicam a continuació:
1
n
n
a
a

·
Exemple:
2
2
1
2
2

· ;
4
4 4
1 1
3
3 3

· ·
1 1
n n
n
n n n
n
a b b
a b a a
a
b
b

| ` | `
· · · ·
÷ ÷
. , . ,
| `
÷
. ,
Exemples:
( )
2 2
2
2
3 5 5
5 3
3

| ` | `
· ·
÷ ÷

. , . ,

( )
4 4
4 4
4 4 4
2
2· 2
2
a b b b
b a a
a

×
| ` | `
· · ·
÷ ÷
×
. , . , ×
Recorda que el signe de l’exponent no té res a veure amb el signe de la potència.
9.
►Quan a una expressió apareixen combinades sumes, restes, multiplicacions , divisions,
potències i arrels, has de seguir obligatòriament el següent ordre:
1. Parèntesis ( ) i claudàtors [ ] .
2. Potències i arrels.
3. Multiplicacions i divisions.
4. Sumes i restes.
Exemple:
[ ] [ ] ( ) [ ] ( ) ( )
3 3 3
10 6 2 4: ( 2 4) 10 12 4: 2 2 4: 2 8 4 2 8 8 16 + × + + · + + · + · + × · + ·
►Per sumar o restar potències, tenguin o no la mateixa base o exponent, has de calcular
primer el valor i sumar o restar després els resultats.
Exemple:
{ { {
5 4 3
32 16 8
2 2 2 32 16 8 24 + · + ·
3
POTÊNCIES I ARRELS Departament de Matemàtiques . I.E.S. Son Ferrer
10.
P1
n m n m
a a a
+
× ·
P2
:
n
n m n m
m
a
a a a
a

· ·
P3
0
:
n
n n n n
n
a
a a a a
a

· · ·
P4
0
1
n
n
a
a
a
· ·
P5
( )
m
n n m
a a ·
g
P6
( )
n
n n
a b a b × · ×
P7
n
n
n
a a
b b
| `
·
÷
. ,
P8
1
n
n
a
a

·
NOTACIÓ CIENTÍFICA
11.
RADICALS
12.
n n
a b b a · = ·
Notació:
1
n
n
a a ·
i
m
n m
n
a a ·
13.

n n
a b b a · = ·
Notació:
1
n
n
a a ·
i
m
n m
n
a a ·
14.
m
n m
n
a a ·
15.
Per extreure factors de dins un radical cal que facis agrupacions de potències
d’exponent igual a l’índex del radical; aquestes seran les que podràs extreure fora i les
que tenguin exponent menor que l’índex seran les que quedaran dins. Per exemple:
3 3 3 3 3 3 8 3 3 2 3 3 2 2 2 3
2 a a a a a a a a a a a · × × · × × · × × · ×
16.
Per introduir factors dins una arrel els has d’introduir elevats a l’índex de l’arrel. Per
exemple:
3 3 3
4 5 4 5 · ×
4
►Un nombre posat en notació científica consta de:
• Una part entera formada per una sola xifra que no és el zero: a
• La resta de les xifres significatives posades com a part decimal: ,bcd
• Una potencia de base 10 que ens dona l’ordre de magnitud del nombre : 10
n

És a dir:
N = a,bcd·10
n