διαδρομές

Ν ο ητ ι κ έ ς διαδρομές στόν χῶρο τῆς πίστης

Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως | Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 | Τεῦχος 32ο - Μάρτιος 2017
ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

Δρόμος δέν ὑπάρχει...
τόν δρόμο
τόν ἀνοίγουμε... Οἱ γεωργοί καί ἡ ἄμπελος.
Μικρογραφία εἰκονογραφημένου
προχωρώντας χειρογράφου, 11ος αἰ. μ.Χ.,
καί συγχωρώντας... Ἐθνική Βιβλιοθήκη Παρισίων.

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Ἡ Σαρακοστή, ἀπὸ αὐτὸ τὸ δέντρο καὶ θὰ γίνετε Θεό, νὰ πράξουμε τὸ θέλημά Του,
ἡ μεγάλη περίοδος Θεοὶ σὰν κι αὐτόν», εἶπε ὁ πονηρός. νὰ ἁγιάσουμε τὶς σκέψεις καὶ τὰ
τῆς νηστείας πρὶν Ποιὸ εἶναι τὸ προσφερόμενο ἀπὸ ἔργα μας μὲ τὴν Χάρη Του. Βοηθός
ἀπὸ τὸ Πάσχα, τὸν διάβολο στὸν Ἰησοῦ; Ἡ ἀπό- μας ἡ νηστεία ἀλλὰ ὄχι αὐτοσκο-
ἀποτελεῖ μιὰ σω- λυτη κοσμικὴ ἐξουσία. Κοινὴ προ- πός μας, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἰω-
ματικὴ καὶ πνευ- ϋπόθεση; Ἡ συμφωνία μὲ τὸν διά- άννη τὸν Χρυσόστομο: «Μάθετε ἂπ
ματικὴ ἀνάβαση. βολο, ἡ προσκύνησή του. Ἡ νίκη, ἐμοῦ, ὅτι πράος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τὴ
Σαράντα ἡμέρες ἀπὸ τὴν Καθαρὰ γιὰ ἄλλη μία φορὰ τοῦ θανάτου ἔνα- καρδία». Δὲν εἶπε ὅτι ἔνηστευσα...
Δευτέρα ὡς τὴν Παρασκευὴ πρὶν ντί της ζωῆς. ἀλλά,«ὅτι πράος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς
τὸ Σαββάτο τοῦ Λαζάρου καὶ ἀπὸ Ὅμως ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ τὴ καρδία»... Αὐτὰ τὰ λέγω, ὄχι γιὰ
ἐκεῖ ὡς τὸ βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαβ- Θεοῦ, εἶναι τὸ δεύτερο πρόσωπο νὰ κατηγορήσω τὴν νηστεία· μὴ γέ-
βάτου, συμπληρώνονται πενῆντα. τῆς Τριάδος τὸ ὁποῖο ἐνηνθρώπη- νοιτο· ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ τὴν ἐπαινέ-
Νηστεία, προσευχὴ καὶ ἄσκηση, σε, εἶναι ὁ «Υἱὸς ὁ ἀγαπητός». Πλή- σω πολύ· Πονῶ ὅμως ὅταν, ἐνῶ πα-
στὰ βήματα τοῦ Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος, ρης Πνεύματος Ἁγίου, ἄγεται ἀπὸ ραμελεῖτε τὰ ὑπόλοιπα, νομίζετε ὅτι
ὅπως ἀναφέρει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ τὸ ἴδιο το Πνεῦμα στὴν δοκιμασία αὐτὴ ποῦ κατέχει τελευταῖο μέρος
Λουκᾶ (4:1-1), μετὰ τὴν Βάπτισή τῆς ἐρήμου καὶ ἀπαντᾶ στὸν διά- στὴν ἀρετή, ἀρκεῖ γιὰ τὴν σωτηρία
Του, ὁδηγήθηκε στὴν ἔρημο ὅπου βολο: «δὲν θὰ ζήσει μόνο μὲ ψωμὶ ὁ σᾶς» (Ρ.G.58, 480-481). Κι ἀκόμη ὁ
ἐνήστευσε, ὅπως ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀλλὰ μὲ κάθε λόγο ποὺ ἅγιος λέει: «Δὲν νηστεύουμε γιὰ τὸ
Ἠλίας, σαράντα ἡμέρες καὶ μάλιστα ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ πάσχα οὔτε γιὰ τὴν σταυρικὴ θυ-
«πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου». Θεοῦ»… κι ἀκόμη ὅταν ὁ διάβολος σία, ἀλλὰ γιὰ τὰ δικά μας ἁμαρτή-
ἐπιμένει μὲ τὸ δέλεαρ τῆς ἀπόλυτης ματα, ἐπειδὴ πρόκειται νὰ προσέλ-
Τί πειρασμοὺς θέτει ὁ διάβολος
κοσμικῆς ἐξουσίας Ἐκεῖνος ἀπαντᾶ: θουμε στὴν θεία κοινωνία. Τὸ πάσχα
στὸν Ἰησοῦ; «Ἂν εἶσαι γιὸς τοῦ
«ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ». ἄλλωστε δὲν εἶναι ὑπόθεση νηστεί-
Θεοῦ, τοῦ λέει, πὲς σ’ αὐτὲς τὶς πέ-
Δὲν μπαίνει μαζί του σὲ διάλογο, ας οὔτε πένθους, ἀλλὰ εὐφροσύνης
τρες νὰ γίνουν ψωμιά»… Κᾶνε τὶς
δὲν τὸν καταδέχεται. Τοῦ γυρνᾶ καὶ χαρᾶς» (Ρ.G.48, 867).
πέτρες ψωμιά, ὄχι μόνο γιὰ νὰ φᾶς,
ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ δείξεις τῆς θεότη- τὴν πλάτη. Σ’ αὐτὴ τὴν χαρὰ ἃς προσέλθου-
τά σου. Δεῖξε μου ὅτι εἶσαι Θεός. Αὐτὸ ἔρχεται νὰ μᾶς ὑπενθυμίσει με, μὲ τὴν Χάρη τοῦ θεοῦ, νικητές.
Ὁ πειρασμὸς λοιπὸν δὲν εἶναι μόνο ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ Σαρα- Καλὴ Σαρακοστή.
της τροφῆς ἀλλὰ καὶ πειρασμὸς κοστὴ τοῦ λαοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Ἑλένη Λιντζαροπούλου
ἐγωισμοῦ. Ἀκριβῶς ὅπως καὶ μὲ μας. Νὰ μᾶς θυμίσει σὲ ποιὸν πρέπει Θεολόγος
τὸν Ἀδάμ, ὁ πειρασμός, προσπαθεῖ νὰ γυρίσουμε τὴν πλάτη καὶ πρὸς
νὰ κερδίσει «πόντους» στὸν ἀγώνα τὰ ποῦ νὰ στρέψουμε τὸ πρόσωπο.
ἀνάμεσα στὴν ζωὴ καὶ τὸν θάνατο. Πῶς θὰ γίνει αὐτό;
Ποιὸ εἶναι τὸ προσφερόμενο ἀπὸ Ἔχει ὅρους ὁ ἀγώνας ἀλλὰ ὄχι
τὸν διάβολο στὸν Ἀδάμ; Ἡ ἐξουσία ὅρια. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Σα- Συντακτική ὁμάδα
νὰ γίνει θεὸς χωρὶς τὸν Θεό. «Θὰ ρακοστῆς ἔχουμε τὴν δυνατότη- > Ὁμάδα Νεότητας
Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως
ἀνοίξουν τὰ μάτια σᾶς ὅταν θὰ φᾶτε τα νὰ κοιτάξουμε κατάματα τὸν > π. Σπυρίδων Ἀργύρης
ἐνοριακά
Ομιλίες
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου
π. Χρυσοστόμου Χρυσοπούλου

«Η ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ».

Πάντα, καὶ πολὺ περισσότερο σήμερα, ὁ κόσμος μας ἢ τὸ ἐνδιαφέρον μας. Ὁ συνδυασμὸς ἐμπιστοσύ-
ζητᾶ δικαιοσύνη, στὸν χῶρο ποὺ ζεῖ, στὴν κοι- νη στὸν Θεὸ καὶ γνήσια καὶ ἀνόθευτη δικαιοσύνη θὰ
νωνία του, στὴν ἐργασία του, παντοῦ. Ἡ δικαιο- φέρει τὸ ἐπιθυμητὸ: τὴν ἁγιότητα.
σύνη ταυτίζεται ἀρκετὲς φορὲς μὲ τὴν ἀξιοκρατία Ὅποιος ἐργάζεται δίκαια στὴν ζωή του, σέβε-
καὶ εἶναι τὸ ὄνειρο καὶ ἡ προσδοκία τῆς ἀνθρωπό- ται τοὺς ἄλλους καὶ τιμᾶ τὴν προσωπικότητά τους.
τητας. Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε καὶ τοὺς ἀγῶνες, Ἀρκετὲς φορὲς δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεται ἄμεσα ὁ ἴδι-
ἀκόμα καὶ αἱματηρούς, γιὰ τὴν κατάκτησή της. ος, ἀπὸ τὸν περίγυρο ὅμως γίνεται. Ἔτσι, ὅταν
Ἡ Καινὴ Διαθήκη, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ εἴμαστε σίγουροι ὅτι δὲν ἀδικήσαμε κανένα, τότε
Λόγου, ἀρκετὲς φορὲς κάνει νύξεις γιὰ τὸ θέμα ἔχουμε καὶ ἥσυχη τὴν συνείδησή μας, χωρὶς ἄγχος
αὐτό. Πολὺ περισσότερο κηρύττει περὶ δικαιοσύνης καὶ περιπέτειες.
ὁ Ἀπόστολος καὶ φωτιστῆς μᾶς Παῦλος, σὲ σημεῖο Σημειώνουμε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ πίστη
νὰ συμβουλεύει, ἐπιτακτικὰ θὰ λέγαμε, νὰ τὴν διώ- στὸν Θεὸ καὶ ἡ δικαιοσύνη στοὺς ἀνθρώπους.
κουμε, νὰ τὴν ἐπιδιώκουμε δηλαδή, νὰ τὴν ζητᾶμε. ἀφοῦ τὸ πρῶτο γεννᾶ τὸ δεύτερο καὶ τὸ δεύτε-
Ψάχνει κάποιος αὐτὸ ποὺ ἀγαπᾶ καὶ ποὺ ταυτόχρο- ρο εἶναι ὑπόβαθρο τοῦ πρώτου. Ὅλα βρίσκονται
να μισεῖ τὸ ἀντίθετό του, τὴν ἀδικία ἐν προκειμένω. σὲ ἄμεση μεταξύ τους σχέση. Κάποια στιγμὴ τῆς
Ἡ ἐξαγγελία τῆς διὰ Χριστοῦ δικαιοσύνης σί- ζωῆς μας θὰ ἀποδοθεῖ ἢ ὄχι τὸ στεφάνι τῆς νί-
γουρα ξενίζει τὴν ἐποχή Του καὶ τὴ δική μας. Τὸ κης κατὰ τὴν δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ. Ἂν οἱ ἡμέ-
προσωπικὸ συμφέρον πολλὲς φορὲς δὲν μᾶς ἐπι- ρες τῆς ζωῆς μᾶς εἶναι ποτισμένες ἀπὸ τὸ θέλη-
τρέπει νὰ ζήσουμε σὰν ἄνθρωποι, περνᾶμε τὶς ἡμέ- μά Του καὶ τὸ περὶ δικαίου αἴσθημα εἶναι ἁπλωμένο
ρες μᾶς ἀπάνθρωπα. Ὅταν τότε, καὶ σήμερα, σ’ ὅλα τα παιδιά Του, τότε Ἐκεῖνος θὰ στεφανώ-
ὑπῆρχαν διακρίσεις μεταξύ των ἀνθρώπων, δοῦλοι σει καὶ θὰ ἀνταμείψει πάντα δίκαιά τους δίκαιους.
καὶ ἐλεύθεροι? ὅταν εἶναι σὲ δράση ἀποικιοκρατικὰ Οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων πλέον καταλαβαίνου-
ἢ στυγνὰ ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα? ὅταν βασιλεύει με ὅτι γιὰ νὰ εἶναι εἰρηνικές, πρέπει νὰ μιλοῦν καὶ
ποικιλότροπα ὁ δυνατότερος ἐπὶ τοὺς ἀσθενέστε- μὲ τὴ γλώσσα τῆς δικαιοσύνης. Ὅταν ὁ ἕνας θέλει
ρου? ὅταν κράτος κυριαρχεῖ βάναυσα ἐπὶ ἄλλου μόνο το καλό του ἄλλου, χωρὶς νὰ τὸν μειώνει,
κράτους, τότε καὶ ἀφανίζεται κάθε ἔννοια δικαίου. τότε καὶ θὰ εἰρηνεύουν πάντες.
Ἡ πολιτεία μας πρέπει νὰ εἶναι μὲ ἐγκράτεια καὶ Τὸ θέμα τῆς δικαιοσύνης δὲν μποροῦμε νὰ τὸ
μὲ δικαιοσύνη πρὸς τὸν πλησίον μας καὶ μὲ εὐσέ- δοῦμε οὔτε μία στιγμὴ μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό.
βεια πρὸς τὸν Θεὸ (βλ. Τίτ. β,12). Ἀβίαστα προβάλ- Ἡ βιωτὴ μᾶς ἔχει προκλήσεις, ἔχει πειρασμούς, ἔχει πα-
λει ὁ συνδυασμὸς: εὐσέβεια καὶ δικαιοσύνη, θέμα- ραδείγματα νὰ φερθοῦμε ἢ ὄχι μὲ δικαιοσύνη. Ἃς ἀντι-
τα ἀλληλένδετα. Δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ ἰσχυρίζε- σταθοῦμε στὸν πειρασμὸ τῆς ἀδικίας. Δὲν θὰ εἴμα-
ται ὅτι εἶναι πιστὸς στὸ θεῖο θέλημα καὶ ταυτό- στε ἁπλὰ δίκαιοι γιατί τὸ λένε οἱ τρόποι καλῆς
χρονα ν' ἀδικεῖ, φέρεται τὸ λιγότερο ὡς ὑποκριτής. συμπεριφορᾶς, ἀλλὰ γιατί τὸ ἀπαιτεῖ ἡ ψυχή μας, τὸ
Εἶναι ἔννοιες ποὺ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε, οὔτε νὰ ζητὰ ἡ καρδιά μας, τὸ διψὰ ἡ ζωή μας σὰν χριστιανοὶ
ἀπομονώνουμε κάποια ἂπ΄ αὐτές, κατὰ τὸ συμφέρον καὶ ἄνθρωποι.
2 3
ἐνοριακά

«ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ».

Ἐπαναλαμβάνονται οἱ μνῆμες τῶν Ἁγίων μας γιὰ νὰ στηκε μὲ τοὺς ποικίλους πειρασμούς, τὶς ἀπειλές, τὰ
καταλάβουμε σὲ τί γερὸ ἀδιάσειστο θεμέλιο βασίζεται βασανιστήρια, τὸν ἴδιο τους τὸν ἑαυτό. Κατάφεραν
ἡ πίστη μας. Τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἦταν στὸν Γολ- τὰ ἀκατόρθωτα γιὰ τοὺς πολλοὺς καὶ τὰ αὐτονόη-
γοθὰ ἡ ἀρχή, ὑπῆρξαν ὕστερα ἀμέτρητοι ποὺ Τὸν μι- τα γιὰ τοὺς τολμηρούς. Κάθε τόπος ἔχει τὴν δική του
μήθηκαν. Θυσίες, μέχρι αἵματος, ἔκαναν στὴν συνέ- συμμετοχὴ στὸ ἁγιολογικὸ στερέωμα τῆς κσθ' ὅλης
χεια οἱ Ἅγιοι. Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν εἶναι ἰδεολόγημα Ἐκκλησίας μας.
τῆς καλοπέρασης, οὔτε ὁμάδα ποὺ ἀπεργάζεται πα- Ὁ χριστιανὸς ἀγωνίζεται διαρκῶς νὰ συναντηθεῖ
ροχές, οὔτε καὶ διεκδικεῖ μόνο προνόμια. Ὁ χριστια- μαζί Του, νὰ δεχθεῖ τὴ φώτισή Του, νὰ γευθεῖ τὴν
νισμὸς εἶναι βίωμα μέχρι μαρτυρίου, εἶναι πίστη μέ- χάρη Του. Ἔχει πάντα τα ἀνάλογα πρότυπα, στὰ βή-
χρι ὁμολογίας, εἶναι ἀποδοχὴ μέχρι θαύματος. Τὰ πα- ματα καὶ βιώματα τῶν ὁποίων καλεῖται νὰ περπατή-
ραδείγματα ὑπάρχουν τόσα ὥστε νὰ μὴν μποροῦμε σει μέσα πάντα στὴν Ἐκκλησία, ἀνεξάρτητα τὴν θέση
νὰ τ' ἀριθμήσουμε. Ἂν καὶ ὅταν τὰ μελετήσουμε πά- τοῦ κατέχει ἐντός Της. Πρότυπα εἶναι οἱ Ἅγιοι ποὺ
ντως, τότε καὶ θὰ διδαχθοῦμε. ἀπολαμβάνουν τὴν Θεία πρόνοια, ἐκείνη ποὺ ἐκφρά-
Ἡ σκέψη μᾶς πρέπει εὐκαίρως - ἀκαίρως νὰ πηγαίνει σθηκε ποικιλότροπα
λίγο πίσω, στὰ πρῶτα χρόνια μετὰ Χριστό. Σκληρὲς οἱ Εἶναι ἄλλη μιὰ ἀπόδειξη ὅτι κάποιοι ἔκαναν τὴν
ἐποχές. Καιροὶ διωγμῶν καὶ ὄχι ἀνέσεων, προσευχῆς ὑπέρβασή τους ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία καὶ ἔδωσαν τοὺς
καὶ ὄχι προβολῆς, ἀδικίας καὶ ὄχι διεκδικήσεων. Τότε πνευματικοὺς ἀγῶνες τους, σὲ δύσκολα στάδια καὶ
χρειαζόταν μεγάλος κόπος καὶ μόχθος, γιὰ νὰ ἁπλω- χρόνια. Πότε μὲ αἷμα μαρτυρίου, ἄλλοτε μὲ δάκρυ
θεῖ καὶ νὰ ἑδραιωθεῖ στὶς συνειδήσεις ὁλοένα καὶ πόνου καὶ ἱδρώτα ἀγωνίας, πάντα μὲ πίστη καὶ με-
πιὸ πολλῶν ἡ ἀληθινὴ καὶ σωστικὴ διδασκαλία τοῦ τάνοια. Ἃς προσπαθήσουμε γίνουμε συναγωνιστές
Ἰησοῦ. Χρόνια ποὺ τὸ Βάπτισμα στ' ὄνομά Του δὲν τους καὶ οἱ νικηφόροι χριστιανοὶ τῆς ἐποχῆς μας.
ἦταν ἀποδεκτό, ἀλλὰ εἰσιτήριο στὴν ἀληθινὴ ζωή, Γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ φαίνεται ὅτι ὅλοι ἔχουμε τὸν
ἀκόμα καὶ διὰ τοῦ μαρτυρίου. Γι' αὐτὸ καὶ τοὺς ἀξί- σκοπὸ ὑπάρξεώς μας στὴν Ἐκκλησία, ἀκόμα καὶ στὸ
ζει στέφανος τῆς ἁγιότητας. Εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ δια- μαρτύριο. Ἔχουμε τὴν ἄνεσή μας νὰ πιστεύουμε καὶ
χειρίστηκαν μὲ σύνεση τὴν ζωή τους καὶ χάρισαν τὴν νὰ λατρεύουμε τὸν Θεό μας, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ τὸ δικαί-
ψυχή τους στὸν Θεό. ωμα νὰ δίνουμε τὴν ἱερὴ ἀπολογία, μέχρι μαρτυρίου.
Ἀρνήθηκαν ὑποσχέσεις, δὲν ἄκουσαν φοβέρες, ἀπέ- Παραδείγματα σὲ βάθος χρόνου ἀμέτρητα ὑπάρχουν.
φυγαν τὸν πειρασμὸ καὶ κέρδισαν τὴν αἰωνιότητα. Πρέπει νὰ τ' ἀξιοποιήσουμε, ἔτσι καὶ θὰ κερδίσουμε.
Τὰ τοῦ βίου τῶν Ἁγίων συνθέτουν συναξάρια καὶ ὄχι
ἱστορίες ἁπλὲς καὶ ὡραῖες. Γίνονται ἱερὲς Εἰκόνες καὶ
αἰτία νὰ ἀφιερωθοῦν Ναοὶ καὶ Μοναστήρια. Χαρίζουν
τ' ὄνομά τους σὲ ἀνθρώπους καὶ πόλεις ὄχι ἐθιμοτυ-
πικά, ἀλλὰ ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ οὐσιαστικῆς ἀφι-
έρωσης. Ἡ ζωὴ τοὺς παραμένει γιὰ ὅλους μας στὶς
δυσκολίες μας ἡ ἀπαντοχή, στὶς θλίψεις μας ἡ παρη-
γοριά, στοὺς ὁραματισμούς μας ἡ ἔμπνευση καὶ στὴν
βιοπάλη μας ἡ δύναμη.
Ἄνδρες καὶ γυναῖκες, κάθε ἡλικίας καὶ κοινωνικῆς
τάξης, σ' ὅλα τα μήκη καὶ πλάτη τοῦ κόσμου -ἀκό-
μα καὶ στὰ πιὸ ἀπίθανα μέρη του- , ὅλοι ἀπαρτίζουν
τὸ δυσθεώρητο εὐλογημένο σύνολο ποὺ δὲν συμβιβά-

3 3
ἐπίκαιρα
25 η ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ .
«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ’ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις·
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται».

‛ή μερα, 25η Μαρτίου, ἑορτάζουμε δύο μεγάλα
καί ἐξαίσια θαύματα. Δύο θαύματα, πού προ-
καλοῦν τόν θαυμασμό καί τήν χαρά ὅλου τοῦ
ὁ πιό εὐγενικός λαός τοῦ κόσμου, πεσμένος στά χέρια ἑνός
βαρβάρου τυράννου, χαιρετᾶ τήν ἐλευθερία του.
Καί στά δυό θαύματα κάποιος ἄγγελος ἔρχεται καί φέρ-
κόσμου. «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαράν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρα- νει τό μήνυμα τοῦ λυτρωμοῦ.
νοί Θεοῦ τήν δόξαν». Στό ἕνα θαῦμα, ἔρχεται ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ καί προ-
Τό ἕνα θαῦμα: Μία ταπεινή καί ἄσημη κόρη γίνεται βα- σφωνεῖ τήν κόρη τῆς Ναζαρέτ: «Χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ
σίλισσα. Κύριος μετά σοῦ» (Λκ. 1, 28).
Τό ἄλλο: Μία κόρη σκλάβα καί ἁλυσοδεμένη σπάει τίς Ἄγγελος ἔρχεται καί στό δεύτερο θαῦμα, ὁ ἄγγελος τῆς
ἁλυσίδες καί ἐλευθερώνεται. Ἑλλάδος, καί στέκει μπροστά στήν σκλαβωμένη αὐτή κόρη
Στό ἕνα θαῦμα, σαρκώνεται ὁ Θεός, «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀπευθύνει παρόμοιο χαιρετισμό: «Χαῖρε, Ἑλλάς· ὁ
Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται». Κύριος μετά σοῦ».
Στό ἄλλο, σαρκώνεται τό ὄνειρο τῆς Ἐλευθερίας καί γί- Παράδοξα, Ἀγαπητοί μου, καί τά δύο θαύματα.
νεται πραγματικότητα. Στό πρῶτο ἀκούγεται, ἀπό τό στόμα τῆς Παρθένου, ἡ
Τό πρῶτο θαῦμα: Μεγάλο, παγκόσμιο καί πανανθρώ- ἐρώτηση, πού φανερώνει πόσο δυσπαράδεκτος ἦταν ὁ λό-
πινο, γιατί πολλῶν αἰώνων ἀλύτρωτες ψυχές, πού ἦταν γος τοῦ ἀγγέλου: «Πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεί ἄνδρα οὐ γι-
αἰχμάλωτες τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, χαίρονται τόν νώσκω;» (Λκ. 1, 34).
ἐρχομό τοῦ Λυτρωτῆ. -Μοῦ λές νά μήν φοβᾶμαι. Μοῦ λές, ὅτι θά ἔρθει δι’ ἐμοῦ
Τό δεύτερο θαῦμα: Μικρό καί περιορισμένο. Ἕνας λαός, στόν κόσμο ὁ Υἱός τοῦ Ὑψίστου, ὁ βασιλιᾶς τοῦ κόσμου,
πού ἡ βασιλεία του δέν θά ἔχει τέλος.
-Ναί, ἀλλά πῶς; «Ἄνανδρος εἰμί, καί πῶς τέξω υἱόν;»
Ὅποιος τά μετράει ὅλα μέ τόν πῆχυ τῆς λογικῆς, προβάλ-
λει χιλιάδες «πῶς;», γιά κάθε περίπτωση ὑπερφυσικοῦ γεγο-
νότος. Καί τό θαῦμα τῆς ἐκ Παρθένου γεννήσεως τοῦ σαρ-
κωθέντος Θεοῦ, προσκρούει ἄμεσα στήν ἀνθρώπινη λογική.
Ἀλλά καί τό δεύτερο θαῦμα εἶναι παράδοξο.Ἑλλάς, ἀκού-
γεται τό μήνυμα τῆς λευτεριᾶς, Ἑλλάς, φτωχή καί σκλαβω-
μένη κόρη, ἦρθε ἡ ὥρα γιά τό ποθούμενο. Ἦρθε ἡ ὥρα, νά
τινάξεις τήν σκλαβιά. Ἦρθε ἡ ὥρα νά ἐλευθερωθεῖς... Καί
ἡ Ἑλλάς, γεμάτη ἔκπληξη, ρωτάει: «Πῶς ἔσται μου τοῦτο,
ἐπεί ἄνδρα ἰσχυρόν οὐ γινώσκω;».
-Πῶς μπορεῖ νά γίνει ἕνα τέτοιο πρᾶγμα; Μία ἄσημη καί
ἀδύνατη χώρα, πῶς μπορεῖ νά ἐλευθερωθεῖ;
-Πῶς μπορεῖτε νά ἀναμετρηθεῖτε μέ πάνοπλους κατακτη-
τές, ψιθυρίζει στ’ αὐτιά τῶν ὀλίγων ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, ἡ
ψυχρή λογική. Δέν κάθεσθε ἐκεῖ πού βρίσκεσθε; Αὐτό πού
σκέπτεσθε νά κάνετε εἶναι τρέλλα, εἶναι παραλογισμός,
εἶναι αὐτοκτονία.
Ὅσο καί ἄν προσπαθοῦν μέ τήν λογική τους νά ἐμβαθύ-
νουν στό μυστήριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τό μυστήριο πα-
ραμένει μυστήριο, «ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον καί ἀγγέλοις
ἄγνωστον».

4 5
ἐπίκαιρα
Ὅσο καί ἄν διάφοροι ἱστορικοί προσπαθοῦν νά βροῦν ὅμως κάτι πού τούς διατηροῦσε: Εἶχαν τόν φόβο τοῦ Θεοῦ.
τούς παράγοντες πού συνετέλεσαν, ὥστε ἡ μικρή Ἑλλάδα Εἶχαν μία θεία καί ἀγγελική ταπείνωση, πού προσείλκυε
νά ἀναστηθεῖ μέσα ἀπό τόν τάφο τῶν τετρακοσίων χρό- τήν χάρη τοῦ Θεοῦ.
νων σκλαβιᾶς, τό μυστήριο τοῦ ἐθνικοῦ εὐαγγελισμοῦ πα- Ἡ κόρη τῆς Ναζαρέτ προσείλκυσε τήν χάρη τοῦ Θεοῦ
ραμένει μυστήριο. καί μέ τήν ὑπακοή της. Ἦταν πρόθυμη νά ἐκτελέσει τό θέ-
Καί τά δυό θαύματα προκαλοῦν τόν θαυμασμό καί τήν λημα τοῦ Θεοῦ. Παράδοξο αὐτό πού τῆς λέει ὁ ἄγγελος.
ἀπορία. «Πῶς τοῦτο;» Γιά τούς πιστούς τό ἐρώτημα δέν μέ- Τελικά ὅμως ὑποτάσσεται στήν βουλή τοῦ Θεοῦ: «Ἰδού ἡ
νει ἀναπάντητο. Ἀπαντᾶ ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ: «Πνεῦμα, δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου». (Λκ. 1, 37)
Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει Πιστή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἡ Ἑλλάδα στά χρόνια
σοι». (Λκ. 1, 35) τῆς σκλαβιᾶς. Στό σύνολό της παρέμεινε πιστή στόν Χρι-
Νά ἡ δύναμη πού τέλεσε τά δύο θαύματα: «ἡ δύναμις στό καί στήν Ὀρθοδοξία. Οἱ σκλαβωμένοι Ἕλληνες, παρ’
τοῦ Ὑψίστου». ὅλες τίς δυσκολίες, προσπαθοῦσαν νά ἐφαρμόζουν τό θέ-
Ἄς καυχῶνται ἄλλοι γιά δυνάμεις καί ὑπερδυνάμεις. Ἄς λημα τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί ἀναδείχθηκαν οἱ νέοι μάρτυ-
μιλᾶνε γιά ἰσχυρές συμμαχίες καί γιά ἐξοπλισμούς. Ἡ μι- ρες τῆς Πίστεως καί τοῦ Γένους, πού πότισαν τό δένδρο
κρή Ἑλλάδα, ὅταν πῆρε τήν ἀπόφαση νά ξεσηκωθεῖ, στηρί- τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἑλλάδος.
χθηκε πρωταρχικά στήν δύναμη τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ. Σήμερα ἡ Ἑλλάδα εἶναι εὐλογημένη;
Ἦταν μικρή καί ἀδύναμη ἡ Ἑλλάδα, ἀλλά εἶχε σύμμαχο
Θά πρέπει νά ἀναστενάξουμε πολύ βαθειά. Ἡ Ἑλλάδα
τόν μεγάλο Θεό
ἀπό θυγατέρα Σιών τείνει νά γίνει Βαβυλῶνα. Ξένες ἰδέες,
Ἡ δύναμις τοῦ Ὑψίστου δέν ἐπεσκίασε, δέν ἐπισκέφθηκε
μιά τυχαία κόρη. Αὐτή ἡ κόρη «εὕρε χάριν παρά τῷ Θεῷ».
(Λκ. 1, 30) Κρίθηκε ἄξια, γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Κι αὐτό γιατί ἦταν ἁγνή καί καθαρή! «Ἀπεστάλη
ὁ ἄγγελος πρός Παρθένον... καί τό ὄνομα τῆς παρθένου
Μαριάμ». (Λκ. 1, 26-27) Μέσα σ’ ἕναν κόσμο διεφθαρμέ-
νο καί ἀκόλαστο, ἡ Κόρη ἐκείνη διατηροῦσε μιά ἀπαστρά-
πτουσα καθαρότητα, μιά ἀγγελική ἁγνότητα.
Ἀλλά καί ἡ Ἑλλάδα τετρακόσια χρόνια παραδομένη σέ
χέρια βαρβάρων, δεχόταν καθημερινά καταπιέσεις, γιά νά
ἐκφυλιστεῖ πνευματικά, νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη της καί νά
δεχθεῖ τήν μίξη μέ ψεύτικες θρησκεῖες, μέ ξένα ἤθη καί
ἔθιμα. Ἀλλά ἡ Ἑλλάδα προτίμησε βασανισμούς καί μαρ-
τύρια, παρά νά προδώσει τήν πίστη της, τήν ἱστορία της,
τόν ἐθνισμό της.
Μέσα σ’ ἕνα κόσμο βάρβαρο διατήρησε ἀλώβητη τήν
Ὀρθόδοξη πίστη καί ἁγνά τά ἤθη της καί τά ἐθνικά ἰδα-
νικά της.
Ἡ ἁγνότητα ἔκανε τήν κόρη τῆς Ναζαρέτ νά ἔχει κι ἕνα
χαριτωμένο φόβο, μία θεία συστολή, μία ἀγγελική ταπεί-
νωση. Ἀκούει τόν λόγο τοῦ ἀγγέλου, τόν ὑπερκόσμιο χαι-
ρετισμό του, καί ἡ ταπείνωσή της ἀντιδρᾶ φυσικώτατα: «Ἡ
δέ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπί τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καί διελογίζετο
ποταπός εἴη ὁ ἀσπασμός οὗτος». (Λκ. 1, 29)
Ταπεινή ἦταν καί ἡ ἄλλη κόρη, ἡ Ἑλλάδα στά χρόνια
τῆς δοκιμασίας καί τῆς σκλαβιᾶς. Στά χρόνια τοῦ Βυζα-
ντίου ἦταν ἔνδοξη, δυστυχῶς ὅμως,γιατί ὑπερηφανεύτη-
κε, ἁμάρτησε καί ἔπεσε.
Οἱ σκλαβωμένοι, ταπεινές καί εὐγενικές ψυχές, ζοῦσαν
μέ συστολή καί δέος τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Δέν ἤξε-
ραν πολλά γράμματα. Δέν διέθεταν πλούτη ὑλικά. Εἶχαν
5 5
ξένα ἤθη καί ἔθιμα, ξένα τραγούδια, ξένη ζωή. Αὐτά ἐπι- Εὐλογημένη ἄλλοτε ἡ πατρίδα μας, τείνει νά γίνει δυστυ-
κρατοῦν σήμερα. Ὅλες οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους δουλεύ- χισμένη. Χώρα ἁγίων ἄλλοτε ἡ πατρίδα μας, τείνει νά γί-
ουν γιά τήν πνευματική ἀλλοτρίωση τοῦ τόπου μας. Γιά νει χώρα ἀγρίων. Χώρα ὑπηκόων τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ
τήν ἠθική καί θρησκευτική ἀλλοτρίωσή του. Γιά τόν ἐθνι- ἄλλοτε ἡ πατρίδα μας, τείνει νά γίνει χώρα ἀναρχικῶν.
κό του ἀποχρωματισμό. Ἀγαπητοί μου, πρέπει νά μετανοήσουμε. Νά δεχθοῦμε
Συγκρίνετε τήν τότε καί τήν τωρινή Ἑλλάδα. Ἀπό τα- τό μήνυμα τῆς ὑπερκόσμιας, τῆς πνευματικῆς, τῆς ἀλη-
πεινή πού ἦταν, κατάντησε ὑπερήφανη. Οἱ ἄρχοντές της θινῆς ἐλευθερίας, πού ἔφερε ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ. Νά
ἐκφράζονται σάν θεοί! Καμία συστολή, κανένας φόβος δεχθοῦμε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀνά-
Θεοῦ. Ἀπό ὑπάκουη στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, κατάντη- γκη εὐαγγελισμοῦ, ἐπανευαγγελισμοῦ.
σε νά καταπατεῖ ἐπίσημα καί ἀνεπίσημα τό θέλημα τοῦ Μόνο ἔτσι θά πραγματοποιηθεῖ ἡ εὐ-εργετική της ἀλλα-
Θεοῦ. Ἄλλα θελήματα ἐκτελοῦνται: τό θέλημα τῶν ξένων γή. Μόνο ἔτσι θά εἶναι ἀληθινά ἐλεύθερη.
συμμάχων, τό θέλημα τῶν ξένων ὀργανισμῶν καί κοινοτή-
των, τό θέλημα μερικῶν ἄθεων, πού κατορθώνουν καί γα-
τζώνονται στήν ἐξουσία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΚΑΒΑΣ
Χειρουργός Οδοντίατρος

25ης Μαρτίου 101, Πετρούπολη
Τηλ./Fax: 210.5026954
Κιν.: 697.2968023
email: nkakavas.gr@gmail.com

ΛΕΥΚΟΝΟΗ
• Ολοκληρωμένες Λύσεις Ψηφιακής Τεχνολογίας • Service TV - HiFi
• Δορυφορική & Επίγεια τηλεοπτική λήψη • CCTV, κάμερες -καταγραφικά Αίθουσα δεξιώσεων
• Συστήματα ασφαλείας • Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις Γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεως

Διεύθυνση: Αχιλλέως 69, Ίλιον 131 22
Τηλ: 21 0263 1361

6 7
Κηφισιά:
Κηφισίας 224, T: 210 8018674
Πετρούπολη:
25ης Μαρτίου 117, T: 210 5020595, Ελ. Βενιζέλου 84, T: 210 5054605
Περιστέρι:
Σαρανταπόρου 33, T: 210 5770505, Εθν. Αντιστάσεως 24, T: 210 5779535

E-mail: diomitr@otenet.gr / info@mitropoulos-shoes.gr
Facebook: Mitropoulos shoes / Mitropoulos shoes (man)
Site: www.mitropoulos-shoes.gr

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ • ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΝΟΥ
& ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
• ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
• ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
• ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
• ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
• ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ - ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ
• ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν προσφορά τους
τούς καθηγητές στό Ἐνοριακό Κοινωνικό
τοῦ Φροντιστηρίου Φροντιστήριο
Μέσης Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ.
(Ἁγίας Τριάδος 4, τηλ.: 210-5060700)
7 7
Τα πάθη τα Σεπτά
Ύμνοι και θρήνοι της
Παναγιάς
Με την, διεθνούς φήμης, υμνωδό Νεκταρία Καραντζή
Τα έσοδα θα διατεθούν για Φιλανθρωπικό Έργο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πετρουπόλεως.

8 σαββατο του λαζαρου
απριλιου ‖ 19:00
Στην αίθουσα του κινηματοθεάτρου του Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Πετρουπόλεως (Μπουμπουλίνας 59 & Αθανασίου Διάκου)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-5013108, ΣΟΥΛΙΟΥ 167 ‖ Τιμή Εισόδου: 10 € Χ ΟΡ Η Γ ΟΣ
Ε ΠΙ Κ ΟΙ Ν Ω Ν ΙΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΗ προσκυνηματικη εκδρομη
Τό Ταμεῖο Ἐνοριακῆς Δράσης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως,
διοργανώνει διήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή στίς Ἱερές Μονές τῶν Ἁγίων Μετεώρων.
Θά ἐπισκεφθοῦμε:
Α. Τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ, τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Μπάντοβα, τήν Γυναικεῖα
Ἱερά Μονή Ρουσάνου - Ἁγίας Βαρβάρας, τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Στεφάνου, τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος, τήν ἀνδρῶα
Ἱερά Μονή Βαρλαάμ καί τήν ἀνδρῶα Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ).
Β. Στήν Πύλη Τρικάλων, τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Βησσαρίωνος, τόν Ἱερό Ναό Πόρτας Παναγιάς καί τή γέφυρα τοῦ
Πορταϊκοῦ.
Γ. Στήν πόλη τῆς Καλαμπάκας, ὅπου θά διαμείνουμε σέ ξενοδοχεῖο Α΄ Κατηγορίας, θά ἐπισκεφθοῦμε τόν
Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, τό Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας Μετεώρων & Μουσεῖο Μανιταριῶν καί τό
Σπήλαιο Θεόπετρας.
Δ. Τόν Δῆμο Τρικάλων.

Παρασκευή καί Σάββατο 21-22 Ἀπριλίου 2017. Ὥρα ἀναχώρησης: 7:00 π.μ., Εἰσιτήριο: 50€
(στήν τιμή συμπεριλαμβάνεται ἡ μετακίνηση καί τό πρωϊνό)