You are on page 1of 15

b a g a

n L e m
e d a a d a n
P e rb e l u m
S e b en
M P R n d em
A m a 5
s u da h 1 9 4
Se UU D
m p ok3
Kelo C
m s i
Ko
1. Mir
ta
na Ku

o
suma
Angg 2. Sri I wati
ndri H
apsar
3. Sun i
gkon
o Puj
4. Ulfa i Pras
etyo
Intan
ia Ra
madh
ani
Sebe
MPR
lum
lum A

en :
mand
emen
Sebe Kedu :
duka
ndem n MP
ukan

meru R ber
pakan dasar
lemb kan U
aga te UD 1
sebag r t 945
ai pem inggi
d

Ama

egang negar
Kedu

sepen dan p a dan


uhny elaks
a ked ana
aulat
an ra
kyat.
Sepe
R
lum
rti ya

en :
n MP dalam ng te
P rcant
NRI asal 1 um
ayat (
Sebe Tahu
ndem kedau
latan
n 194
5 bah
2) UU
D
duka

dan d di tan wa
ilaku gan r
oleh k a a
MPR n sepenu kyat
Ama

keku . Arti hnya


Kedu

asaan nya,
sepen dilak
uhny ukan
sehin a oleh
gga t
and b idak MPR
alanc terjad
es i chec
k
Sesu
ah Am n MPR
dah A

en
mand
Setel emen
ah pe
andem
rbuha
juga n UU
tidak D, M
lagi m PR
duka

kewe emili
nang ki
an m
dan t eneta
idak pkan
GBH
Kedu

lagi m N
Ketet engel
apan uarka
MPR n
(TAP
Sesud

MPR
),.
Sesu
dah A
Kecu mand

ah Am n MPR
a
Wapr li berke emen

en
Wapr es menja naan den
Wapr es apabi di Presid gan mene
andem Waki es, atau la terjadi en, mem tapkan
Waki l Preside memilih kekoson ilih
diber l Preside n apabila Presiden gan
duka

mela hentikan n mangk Presiden dan


jabat kukan ke , atau tidaat, berhe dan
Setel annya secwajibann k dapat nti,
Kedu

berkeah amand ara bersa ya dalam


negar dudukan emen, M ma-sam masa
tingg a yang s sebagai PR a.
Sesud

Kepr i negara etara den lembaga


dan Mesidenan lainnya s gan lemb tinggi
K , DPR epert aga
, DPD Lemi
, BPK baga
, MA
,
Sebe
lum A
mand
emen
1. Seba
ke-4

si
gai L

MPR
emba
ga Te
Fung diber
i keku
asaan
rtingg
i Neg
ara
powe t a k terb
r) kar atas (
ena super
rakya keku
t dan a saan
s dan

dilak ada d
MPR ukan i tang
dan s epenu an
MPR hnya
dari s adala oleh
eluru h pe
h rak njelm
berw yat In aan
Tuga

enang done
mene sia y
meng tapka ang
angk n UU
at pre D, G
presi siden BHN
den. dan w ,
akil
si
MPR
Fung 2. Sus
unan
keang
terdir gotaa
idari a nnya
nggo
s dan

utusa ta DP
n dae R dan
rah se
golon rta ut
gan y usan
ang d
Tuga

iangk
at.
1. Mem
buat

lum
dapat putus
an-pu

en
dibat tusan
yang alkan yang
lain, o l e h tidak

ndem
Sebe Garis terma lemb
-G su a g
pelak aris Besa k penetap a negara
s r a
Presi anaannya Haluan N n
den. ditug
askan egara yan
2. kepad g
Ama
Mem
enang

berik a
penaf an pe
siran njela
Maje terha san y
lis. dap p ang b
utusa ersifa
3. n-put t
Wew

Meny usan
elesa
selan ikan
jutny pemi
Presi a men lihan
den. gang dan
kat P
resid
en W
akil
4.

lum
Mem

en
inta p
Presi er
den m tanggungj

ndem
Garis e awab
-Gari ngenai pe
Sebe an da
meni s Bes laksa ri
lai pe ar Ha naan
rtang luan
5. Menc g u ngjaw Negara
abut aban dan
Ama
Presi mand terseb
enang

den d a t dan ut.


dalam a n me mem
m a m b e berhe
sungg s a j a b r h entik ntika
u a t a a n
Nega h-sunggu nnya apa n Presiden
ra da h me bila P
n/ata l
Wew

a ngga resid
6. Meng
u Un
dang r Halu
an
en
ubah -Und
unda ang D
ng-U asar.
ndan
g Das
ar.
lum
7.

en
Mene
tapka

ndem
Sebe Terti n Per
b Ma atura
jelis. n Tat
8. Mene
a
tapka
n Pim
Ama
yang
enang

dipili pinan
angg h dar Maje
ota. i dan lis
oleh
9. Meng
ambi
Wew

terha l/mem
dap a beri k
sump n g eputu
ah/ja gota yan
nji an g me san
ggota langg
. ar
1. Men
ghila
kewe ngka
nang n sup

ah
anny rema

en
2. a si
Setel Meng
hilan
ndem mene gkan
tapka kewe
n GB nang
3. Meng
HN anny
a
enang

hi
meng langkan k
Ama

a ewen
presi ngkat Pre angan
den d siden nya
mela ipilih (kare
lui pe secar na
milu) a lang
Wew

4. Tetap sung
berw
meng enang
ubah mene
UUD tapka
. n dan
5. Mela
ntik p
waki resid

ah
l pres en da

en
iden n/ata
Setel 6. Mem u

ndem
berhe
dan/a ntika
tau W n Pre
masa akil P siden
jabat
anny residen da
enang

7. Mem a
Ama
lam
ilih W
dua c akil P
alon resid
Presi y a n g en da
den d diusu ri
Wew

keko alam lkan


songa hal te oleh
n Wa rjadi
kil Pr
eside
n
8. Mem
ilih P
pasan resid
en da

ah
gan c n Wa

en
yang alon kil Pr
diusu Pr eside eside
Setel lkan n d n dar
gabu a n i dua

ndem
ngan oleh W a k
parta parta il Pre
Presi i politi i p o litik a siden
den d k yan tau
terba an W g
nyak a kil Pr p asang
sebel p ertam e s i denn an ca
y lon
enang

umny a dan a mer


kedu aih su
Ama
jika P a sam a
resid pa i bera d al am ara
berhe en da khir m Pemi
nti, d n Waki asa ja lu
mela iberh l Presi batan
kuka entik d e n nya,
n kew a n, atau m angk
jabat a at,
Wew

anny j ibann t i dak d


a sec ya da apat
9. MP a ra ber
s a m
l a m ma
sa
R tid aan.
ak lag
mene i mem
tapka iliki k
n GB ewen
HN angan
untuk
S IH Malu
Berta
AKA

Sesat nya
di Jal
an
M
TERI