You are on page 1of 1

Tehnika sredstva za usporavanje saobraaja

Tehnikim sredstvima za usporavanje saobraaja uesnicima u saobraaju se fiziki


ograniava brzina kretanja vozila, odnosno dodatno se upozoravaju da brzina kojom se kreu
nije bezbedna.

Tehnika sredstva za usporavanje saobraaja su fizike prepreke, vibracione i utee trake.

Tehnika sredstva za usporavanje saobraaja moraju biti obeleena propisanom saobraajnom


signalizacijom.

Fizike prepreke za usporavanje saobraaja dozvoljeno je postavljati samo na optinskim


putevima u naselju. Izuzetno, fizike prepreke za usporavanje saobraaja mogu se postavljati
na dravnim putevima u zonama kola, vrtia i drugih objekata pored kojih je radi bezbednosti
svih uesnika u saobraaju dodatno ograniena dozvoljena brzina u naselju.

Tehnika sredstva za usporavanje saobraaja postavljaju se prema projektu na koji saglasnost


daje ministarstvo nadleno za poslove saobraaja, odnosno organ lokalne samouprave
nadlean za poslove saobraaja.

Znak kojim se ozaavaju tehnika sredstva za usporenje saobraaja je:

III-79 - "prepreka za usporavanje saobraaja" oznaava nailazak na mesto gde su postavljeni


elementi za usporavanje saobraaja;