You are on page 1of 8

Mglisty problem Be a Polished Man

Maseczki na twarzach byy tej jesieni i zimy tak popularne, Opowie o mczynie, ktrego ycie obrcio si do gry nogami,
e niektrzy zaczli traktowa je jako integraln cz stroju. gdy pozna J, czyli historia o tym jak i dlaczego mczyni zaczynaj
Nie bya to jednak moda, a w wielu wypadkach konieczno. malowa sobie paznokcie. Albo dlaczego ich kobiety maluj im
Konieczno wynikajca porednio z niedbalstwa kadego z nas. paznokcie, a nastpnie robi sobie z nimi selfie.
2 Czym wic jest smog i czy mona mu zaradzi? 5

Bezpatny miesicznik
Nr 52 z mArzec 2017

wraenie, e zysku-jemy w oczach in-


Technologia pdzi do przo-
du, a wraz z ni social media.
To rewolucyjne, ale jake
niebez-pieczne zjawisko za-
czyna mie coraz wikszy
Ofiary XXI wieku nych. Rekompensuj brak pewnoci
siebie w prawdziwym yciu. Nagie
torsy, dekolty do ppka, nienaturalnie
wyprone ciaa w bielinie, poladki.
Nic ju nie zostaje tajemnic. Za
dosowne obnaanie prywatnoci
wpyw na nasze ycie. Loku-
jemy w sieci ponad poow dostaniesz najcenniejsz nagrod
naszego czasu. Jednak czy Internetu lajki. Boj si kierunku,
w jakim zmierzamy. Boj si tego, e
mode kobiety i mczyni z tak
robimy to do koca wiado-
atwoci wysta-wiaj swoje pnagie
mie? Internet sta si
ciaa na widok publiczny. Boj si,
w ostatnim czasie swoistym
dyktatorem. Tylko nieliczni e u pewnej grupy odbiorcw zyskuje
nie ulegaj kanonom, jakie to aprobat. A wreszcie boj si te
tego, e to lajki zaczynaj definiowa
nasz warto.
wyznacza: jak y, aby mie-
ci si w ramach najnow-
szych lifestylowych trendw,
Zderzeniezrzeczywistoci
jak wyglda, co je, w co
si ubiera Osoby lepo Na koniec, ku refleksji, historia
z ycia wzita. Stoj w kolejce do kasy
w supermarkecie. Przy kasie obok stoi
i namitnie podajce za
mody chopak. Wpatruje si w swj
tymiwytycznymi, humory-
stycznie i ze szczypt ironii telefon, zawzicie przesuwa palcem po
nazywamofiarami XXI wie- ekranie. Jest po tamtej stronie. Nie
ma go z nami. Social media pochony
go do reszty. Halo, prosz pana! Pana
ku. A ty jeste jedn z nich?
kolej.. Reakcji nie byo. Tym sposo-
rdo: kobietamag.pl

bem miny go dwie osoby.

W pisujc w wyszukiwark
czyje imi i nazwisko,
mog z atwoci ustali
reszt podstawowych danych tej osoby.
Jak szko ukoczya, w jakim miecie
mieszka, a nawet co zjada na obiad, bo
mode. Wci poszukuj swojego ja,
a wszelkiego rodzaju inspiracje
chon niczym gbki. Najprostszym
nie miaaby tyle szczcia i nie spot-
kaa na swojej drodze tumblr girl, za-
wsze ma moliwo skorzystania z in-
Pord Ofiar XXI wieku

przez ponad 10 minut, a w rezultacie


nie powiedzie nic. Sowotok, ktry
z wielk atwoci zakotwicza si w
Ocknwszy si jego zdumienie byo
wrcz zabawne. Groteskowe. Powrci
do nas. Mg wreszcie zapaci za
zakupy.

przecie posiek po zrobieniu mu zdj- sposobem na dotarcie do najnowszych strukcji, ktrych dziesitki znajdzie naszych umysach. Czy ycie blogerki,
Zamiastleczyzapobiegaj
cia smakuje lepiej. Sie staa si dla nas trendw jest oczywicie Internet. w internecie. Po zmianie imageu jakie pokazuje w social mediach, jest W XXI wieku ycie bez Internetu
alternatywnym wia-tem, jednak pry- W ostatnim czasie jednym z ciemniej- ochotniczka moe przystpi do robie- faktycznie tak idealne i fantastyczne? jest praktycznie niemoliwe. Utrudnie-
watno ma w nim mniejsze znaczenie, szych jego zaukw jest moda na bycie nia selfie lajki same si nie uzbieraj. Czy moe jest to tylko utkana z pik- nia, jakie by to za sob nioso, spra-
ni w tym realnym. Nikt przecie nie tzw. tumblr girl. Jej caoksztat zosta nych zdj i postw kurtyna, za ktr wiaj, e zwyczajnie si z nim nie roz-
widzi naszej twarzy pod kolejnym wylansowany na stronie tumblr.com, kryje si co, co nigdy przez ni nie stajemy. Darmowe Wi-Fi w miejscach
kliwym komentarzem na pudelku, eby pniej z przeraajc prdkoci przejdzie? publicznych to ju nie udogodnienie,
Zawd:DziewczynazInternetu
a zdjcia z wakacji przynajmniej nie przenie si na Instagrama i zamro- Blogerka to ju nie hobby. Blogerka a norma. Wszystko jest dla ludzi, ale
kurz si w ramce, tylko wzbudzaj czy umysy poszukujcych siebie to dzi penowymiarowy zawd. Co w ramach zdrowego rozsdku. Sytua-
nut zazdroci u kadego z piciuset dziewczt. Tumblr girl to dziewczyna wicej blogerka zarabia wicej ni cje powyej opisane s skrajne, jednak
(P)nagaprawdaolajkach
znajomych na fejsie. Social media za- ledzca najnowsze trendy: chokery, przecitny Polak (cho o to nietrudno). Co zrobi, eby mie wicej laj- nie odbiegaj od prawdy. Naley mie
czynaj ingerowa w wikszo sfer na- bomber jacket, dugie, proste wosy Dzi kada dziewczyna moe by spe- kw? wpisaam w wyszukiwark, do nich dystans, chociaby po to, eby
szego ycia, a co wicej robi to coraz z przedziakiem na rodku, spodnie cjalistk od mody, makijau, gotowa- a moim oczom ukazao si ponad 10 samemu nie sta si bohaterem jednej
do-gbniej. I tym sposobem bliej nam z dziurami, czapka z daszkiem, pro- nia, odchudzania. Wystarczy, e poczu- stron poradnikw. Lajki s jakby In- z nich. Niech social media nie bd dla
do informacji o tym, e znana blogerka stoktne (absolutnie nienaturalne) paz- je internetowy powiew inspiracji i roz- ternetow walut. Im wicej masz, tym nas jedyn drog i form komunikacji
staa si twarz dez-odorantu, ni do tej, nokcie i co najwaniejsze makija. winie swoje agle. Blogerki testuj lepszy jeste i wicej moesz. Z ma z innymi. Nie dajmy im zawadn na-
e nasza przyjacika rozstaa si wa- Czarna, ostro zakoczona kreska na produkty, polecaj je, zachwalaj, iloci jeste szar mysz Internetu, szym yciem. Zdystan-sujmy si.
nie ze swoim facetem. oku, grube, idealnie wyrysowane brwi umiechaj si do kamerki, a pniej kiedy liczba jest ju czterocyfrowa Prawdziwy wiat, mimo e trudniejszy,
oraz rozwietlacz: na nosie, policz- biegn po kolejne klapki z futerkiem za aspirujc gwiazd. Dajc lajka pod jest o niebo pikniejszy. Dowiadczaj-
kach, czole, pod brwiami Obecnie 300 z. Nie chc generalizowa, bo zdjciem, postem, filmikiem, wy- my go. W sieci jestemy niemiertelni,
tumblr girl mogyby stworzy armi znam wyjtki od tej przykrej reguy, raamy swoj aprobat. Co nam si jednak prawdziwe ycie mamy tylko
Byjak#TumblrGirl
Szczeglnie podatne na puapki klonw, do ktrej zacigayby si te jednak jest to schemat najczciej po- podoba, wic to lajkujemy. Pod- jedno.
internetu i social mediw s osoby normalne i nudne dziewczyny. Jeeli ta wielany. Blogerki potrafi mwi wyszaj nam samoocen, bo mamy Ada KUKUROWSKA
2 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Tegoroczna zima bya do
uciliwa. Jednak ani
mrz, ani nieg nie byy
tym, co ludziom najbar-
dziej dawao si we znaki.
mglisty problem
przy bezwietrznej pogodzie pyy, dym wyniku reakcji fotochemicznych po- wa zmniejszenie masy podu i jego z lokalnych kotowni wglowych i
Wielu osobom sen z po-
wiek spdza inny, mglisty i szkodliwe zwizki chemiczne cz wstaj z nich m.in. aldehydy i ozon. uszkodzenie. Najbardziej szkodliwe domowych piecw grzewczych, w
problem. mglisty nie ze si z mg bd osiadaj na wilgot- s zawieszone w powietrzu pyy ktrych pali si tanim niskokalorycz-
nym i gstym powietrzu, tworzc nie- PM2,5, gdy s bardzo mae i mog nym wglem bd mieciami. I to
naturalne, widoczne goym okiem przenika do ukadu krwiononego i std pochodzi najwicej zanieczysz-
wzgldu na to, e jest jedy- Skutki a przyczyny
zjawisko atmosferyczne. Brak swo- Szacuje si, e kady tydzie puc. cze, poniewa to tu nie stosuje si
nie domniemany, ale ze
wzgldu na swoj specyfi- bodnej cyrkulacji powietrza powodu- mieszkania w zanieczyszczonym Bezporednie przyczyny powsta- pomiarw ani filtrw. Na zanieczysz-
je, e taka zanieczyszczona chmura Londynie kosztuje czowieka rednio wania smogu to zanieczyszczenie po- czanie powietrza wpywaj te: wy-
gromadzi si nad konkretnym obsza- 4 godziny ycia. Smog moe dopro- wietrza i niesprzyjajce zjawiska at- dobycie i transport surowcw, che-
k chodzi bowiem o
rem. Dlatego wanie szczeglnie wadza do powstawania alergii i ast- mosferyczne. Na to drugie nie mamy miczna konwersja paliw, cementow-
smog.
trudno pozby si smogu w miejsco- my, nasila objawy i przebieg chorb wpywu, ale w pierwszym spory nie, skadowiska surowcw i odpa-
wociach, ktre znajduj si w doli- drg oddechowych w tym nieyty udzia ma kady przecitny czowiek, dw czy te przemys chemiczny, ra-

T emat smogu nie jest wcale


nowy. Pierwsze doniesienia o
nim pojawiay si ju w XIV-
wiecznej Anglii. W przeszoci wyst-
poway przypadki utrzymywania si
przez duszy okres duego smogu, co
nach lub pomidzy pasmami grski-
mi.
Wyrnia si dwa gwne rodzaje
smogu: londyski i smog typu Los
Angeles. Ten pierwszy wystpuje w
umiarkowanej strefie klimatycznej,
oskrzeli i puc, szczeglnie u osb o ktry przyczynia si do tzw. niskiej

Bezporednie przyczyny powstawania smogu


to zanieczyszczenie powietrza i niesprzyjajce
fineryjny, metalurgiczny i motoryza-
cyjny.
Wzrost urbanizacji i uprze-
mysowienie wpywaj na poziom
zanieczyszczenia powietrza, za sam
smog stanowi dowd na istnienie
miao opakane skutki dla rodowiska pn jesieni i zim, kiedy to docho- skaenia. Wedug rankingu Europej-
zjawiska atmosferyczne. Na to drugie nie
naturalnego. Najgorszy pod tym dzi do inwersji termicznej zjawiska mamy wpywu, ale w pierwszym spory udzia ma kady skiej Agencji Ochrony rodowiska,
wzgldem by wielki londyski smog polegajcego na wzrocie temperatu- na 10 najbardziej skaonych miast w
w 1952 r., ktry przyczyni si mierci ry wraz z wysokoci danej masy po- Unii Europejskiej, 6 z nich znajduje
przecitny czowiek, ktry przyczynia si do tzw. niskiej
ponad 4 tys. osb. Przez nastpne lata wietrza. Znaczne schodzenie powiet- emisji emisji produktw spalania paliw staych, ciekych si w Polsce. S to: Krakw, Nowy
czsto nie zwracano na to zjawisko rza bliej gruntu powoduje kondensa- Scz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i
wikszej uwagi. Dzi jednak coraz cj pary wodnej w postaci mgy. Z Katowice. Ma na to wpyw uksztato-
i gazowych do atmosfery ze rde znajdujcych si
wicej osb zdaje sobie spraw z tego, kolei znajdujce si wyej masy do 40 m nad ziemi. wanie terenu, przemys grniczy i
e jest to realnym problemem. ciepego powietrza s barier dla za- wanie niska emisja. Masowa wycin-
Sowo smog powstao z pocze- nieczyszcze z dou. Smog londyski sabej odpornoci i podatnych na cho- emisji emisji produktw spalania ka drzew take negatywnie rezonuje
nia angielskich wyrazw smoke charakteryzuje si duym steniem roby ukadu oddechowego. Moe do- paliw staych, ciekych i gazowych do na poziom zanieczyszczenia, gdy
(dym) i fog (mga). Nieprzypadko- siarki, sadzy i pyw. Natomiast smog prowadzi te do paraliu ukadu atmosfery ze rde znajdujcych si jak wiadomo drzewa pochaniaj
wo. O smogu mwi si w kontekcie typu Los Angeles powstaje w mie- krwiononego i zwiksza zapadalno do 40 m nad ziemi. W skad tego dwutlenek wgla, a wydalaj tlen, sta-
zanieczyszczenia powietrza, jednak sicach letnich w strefach subtropi- na przewlek obturacyjn chorob wchodzi emisja komunikacyjna, nowic naturalne puca ziemi.
sam w sobie nie jest z nim rwno- kalnych. W nim poza tlenkami wyst- puc i nowotwory. Smog wdychany emisja przemysowa i emisja pyw
znaczny. Smog powstaje wtedy, gdy puje due stenie wglowodorw. W przez kobiety ciarne moe powodo- oraz szkodliwych gazw pochodzca Zmiany

wieszajc rzeczy na pocie, a potrzeby


W XX wieku nasi narciarze
klasyczni wywalczyli zaled-
wie 9 medali mistrzostw
wiata i tylko jeden medal
Biegowa bida z ndz fizjologiczne zaatwia w lesie.

Zwizkowe zabawy
Polski Zwizek Narciarski biegami
igrzysk olimpijskich.
Wszystko zaczo si zmie- interesuje si jedynie przy okazji me-
nia, gdy wkroczylimy dialnej burzy. Taka wanie wybucha
po Mistrzostwach wiata w Falun w
2015 roku. Wtedy po raz pierwszy
w nowe stulecie. W 2001
Polki zaistniay jako druyna: nie tyl-
roku na wiatowych skocz-
ko Justyna w duecie z Sylwi Jako-
niach rozpocz swoje pa-
nowanie Adam maysz, do wiec wywalczyy brzowy krek
ktrego w 2006 roku w sprincie druynowym, ale wietnie
spisaa si take polska sztafeta
4 x 5 km. Dziewczyny dobiegy pite,
doczya Justyna Kowal-
a Kowalczyk jako kapitan pkaa
czyk. mistrzowie przez lata
z dumy. Bya zadowolona. Obiecy-
gromadzili kolejne cenne
trofea. Dziki nim midzy waa nawet, e kiedy polski team
2001 a 2015 rokiem zdoby- znajdzie si na podium.
limy cznie 23 medale naj- Sprowadzono wtedy dla Polek za-
granicznego trenera Miroslava Petras-
ka. Zarekomendowany przez Wierie-
waniejszych imprez. Suk-
tielnego szkoleniowiec pracowa
cesy Justyny Kowalczyk,
jednak tylko rok; zosta zwolniony
inaczej ni te Adama
z uwagi na brak wynikw. Na domnie-
rdo: skipol.pl

maysza, nie zostay jednak


naleycie wykorzystane. man porak zoyo si wiele czyn-
nikw dwie zawodniczki (Kubiska
oraz Maciuszek) zaszy w cie, nato-

J ustyna Kowalczyk przez lata


trenowaa w warunkach, ktre
dla zagranicznych rywalek byy
wprost niewyobraalne. Nawet po
zdobyciu olimpijskiego medalu w Tu-
rynie zawodniczka musiaa dalej to-
krci materia o naszej mistrzyni, wy-
buchnli miechem sdzili, e Polka
dla artu zaprowadzia ich na swj tre-
ning nartorolkowy na zwyk drog,
po ktrej jed samochody. Tak jed-
Jeli nic si nie zmieni, za kilka lat kariera Moniki legnie w gruzach

opon, a obok niej przejedaj kolej-


ne auta. To, e nigdy nie doszo do wy-
padku, mona uzna za swoisty cud.
Gdy Apoloniusz Tajner zosta pre-
zesem Polskiego Zwizku Narciar-
Brak trasy, brak finansw, brak po-
rzdnego zagranicznego trenera
brak wszystkiego chciaoby si po-
wiedzie, doskwiera naszej kadrze A.
W Zakopanem nie ma nawet jednej
miast Ewelin Marcisz i Sylwi Jako-
wiec zaczy nka kontuzje. Rok w
sporcie wytrzymaociowym to jednak
zdecydowanie za mao, by ocenia ja-
kiegokolwiek trenera.
Petrasek odszed, a powracajce
czy bj o przyzwoite warunki pracy. nak wygldaa smutna prawda; w ta- skiego obiecywa, e polskim narcia- profesjonalnej trasy do uprawiania liderki kadry trafiy pod piecz trene-
Gdy przed kilkoma laty norwescy kich warunkach od dawna trenuje rzom niczego nie zabraknie. Ta obiet- biegw narciarskich! Trenujca tam ra Cempy. Czowieka, ktry kilka lat
dziennikarze przyjechali do Polski mistrzyni. Kowalczyk cignie swoj nica nigdy nie zostaa zrealizowana. od wita Kowalczyk przebiera si wczeniej zosta wyrzucony z kadry
marzec 2017 
kwasy omega-3 oraz przeciwutle-
niacze, ktre mona znale np. w
brokuach. W przypadku wystpo-
wania smogu naley czsto my
rce i twarz, poniewa s one naj-
bardziej wystawione na dziaanie
szkodliwych substancji. W pomiesz-
czeniach zamknitych mona
uywa filtrw powietrza i uszczel-
nia okna oraz drzwi za pomoc
wilgotnego materiau. Jeli koniecz-
ne jest wychodzenie na dwr, do
ochrony przed smogiem su prze-
de wszystkim maseczki z pochania-
czem. Pomocne s te aplikacje mo-
bilne i strona Gwnego Inspektora-
tu Ochrony rodowiska, gdzie
mona znale aktualne informacje
na temat stanu zanieczyszczenia.

rdo: Tomasz Gzell/PAP


W ostatnich miesicach maseczki
na twarzach przestay kojarzy si z
Dalekim Wschodem, a stay si cz-
stym atrybutem wyj na wiee
powietrze take w Polsce. Cho
wiele zaley od pogody, to zanie-
Warszawa spowita w smogu

Przez wiele lat bagatelizowano pro- kole z Kioto, ktry w ycie wszed w lin. Podobnie jest z filtrami w fabry- Kady z nas powinien mie natomiast czyszczenia zwizane z produkcj
blem. Co prawda w latach 60. i 70. 2005 r. W 2012 r., po wyganiciu kach. W wielu miastach europejskich, na uwadze, e uytkowanie pojazdw, szkodliwych substancji mona ogra-
XX w. prbowano ogranicza ruch protokou, Unia Europejska oraz pa- rwnie w Polsce, poza ograniczenia- a take korzystanie z elektronicznych niczy nie tylko poprzez nowoczes-
pojazdw spalinowych w centrach stwa spoza jej granic zrzeszone w Eu- mi w ruchu, stawia si na rowery i urzdze, rodkw chemicznych i ne technologie ochronne, ale te po-
miast i regulowa uycie opau stoso- ropejskim Obszarze Gospodarczym komunikacj miejsk, w tym autobu- przede wszystkim palenie tanim wg- przez zwikszanie wiadomoci lu-
wanego do ogrzewania domw, ale zdecydoway si przeduy swoje sy z niskoemisyjnym napdem. Poja- lem i mieciami, przyczynia si do dzi. W naszym klimacie wiosn i la-
bardziej szczegowo pochylono si zobowizania wynikajce z tego trak- wiaj si te propozycje wprowadza- zwikszenia emisji szkodliwych tem smog nie bdzie tak uciliwy,
nad tymi problemami dopiero w 1992 tatu do 2020 r. Kolejnym wanym nia zakazu poruszania si autami z zwizkw do atmosfery. Dlatego nie- ale nie znaczy to, e problem znik-
r., gdy w Rio de Janeiro podpisano krokiem byo podpisanie w Paryu silnikiem Diesla, ktry wytwarza nie- zwykle wane jest rozsdne uytko- nie. Moe by jednak mniej ucili-
Ramow konwencj ONZ w sprawie pierwszego powszechnego i prawnie bezpieczne mieszanki tlenkw azotu. wanie i gospodarowanie swoimi zaso- wy rwnie i zim, jeli przestanie-
zmian klimatu. Dotyczya ona pod- wicego wiatowego porozumienia Zamiast tego wadze miast preferuj bami. my kierowa si portfelem i lenis-
staw midzynarodowej wsppracy w dotyczcego klimatu, ktre weszo w silniki elektryczne i hybrydowe. Re- twem, a zaczniemy stosowa si do
celu ograniczenia emisji gazw cie- ycie pod koniec 2016 r. gulacje standardu emisji spalin w po- zalece organw midzynarodo-
plarnianych. Wice postanowienia Producenci aut ze swojej strony jazdach sprzedawanych na terenie UE wych i wasnego zdrowego
Jak si chroni?
odnonie ogranicze emisji gazw wprowadzaj skomplikowane syste- znajduj si w rygorystycznej normie W zwalczaniu wolnych rodnikw rozsdku.
pojawiy si pi lat pniej w proto- my zmniejszania zanieczyszcze spa- Euro 6 wprowadzonej w ycie 2015 r. pomagaj witaminy A, C i E, selen, Wioleta WASYLW

z powodu konfliktu z zawodniczka- Kowalczyk, nie przeszkadza ono w nad p roku PZN nie reagowa na 500 km dalej. Nie mamy rwnie ja- z 5 osb; obecnie liczy ponad 70 pra-
mi! Pozosta wtedy przy biegach jako rozwoju kariery. Mistrzyni w jednym pisma, a musia w odpowiedzi jedynie kichkolwiek lokalnych klubw na cownikw! W tym kilka osb z rodzi-
trener kadry juniorek. Gdy tylko na- z felietonw pisaa, e polskie dziew- wskaza miejsce, gdzie mgby po- dobrym poziomie, cho np. jeszcze ny Apoloniusza Tajnera. Kontrowersji
darzya si okazja i znaleziono odpo- czyny trenuj o ponad 300 godzin wsta wspomniany obiekt. w PRL-u takich nie brakowao. Od nie niweluje fakt, e zwizek dyspo-
wiedni pretekst, zwolniono droszego mniej od rwnolatek ze Skandynawii! kilku sezonw kluby przestay otrzy- nuje a 35 samochodami, a nie ma
szkoleniowca, a Cempe szybko za- Tego nie zdoa przebi aden talent. mywa jakikolwiek sprzt z PZN. funduszy na porzdne wyywienie
wezwano do powrotu. Dodatkowo Polki nie dostaj zbyt Tajner, ktry kilka sezonw temu modych biegaczy.
Stajnia Augiasza
wielu szans na rywalizacj z zagra- W jednym z ostatnich wywiadw liczy na medal polskiej sztafety
nicznymi koleankami. Monika nie Edward Budny, trener medalistw 4 x 5 km, ostatnio uzna, e problemy
zostaa, choby w nagrod za zoty mistrzostw wiata w biegach narciar- polskiego narciarstwa spowodowane
Zabite w zarodku Widzisz i nie grzmisz
W tym roku mistrzyni Polski medal, wysana na Mistrzostwa wia- skich Jzefa uszczka i Jana Staszela, s brakiem niegu oraz bied samo- W 2018 roku Justyna Kowalczyk
w sprincie, w ktrym startoway ta w Lahti, gdzie mogaby startowa znaczco przybliy kibicom realn rzdw. W odpowiedzi na domniema- najprawdopodobniej zakoczy swoj
wszystkie kadrowiczki poza Kowal- w sprincie yw. Ukoczone tylko 16 sytuacj wewntrz naszego zwizku ny brak odpowiednich warunkw po- biegow karier. Po niej nie zostanie
czyk i Marcisz, zostaa 16-letnia Mo- lat nie przeszkadzao w tym choby narciarskiego. Wadze cakowicie ig- godowych Edward Budny oznajmi, nam ju adna mistrzyni. Jej sukces,
nika Skinder. Dziewczyna ma talent Greczynkom w jej wieku, ktre bray noruj potrzeby modych narciarzy. e znalaz miejsce, gdzie po sztucz- wybuch kowalczykomanii, zainte-
i potencja, ktry zauwaya sama Ju- udzia tej imprezie. Biegacze w Szkole Mistrzostwa Spor- nym nanieeniu nieg utrzyma si resowanie sponsorw i setek
styna Kowalczyk. Kolejn utalento- Zwizek pod dowdztwem Apolo- towego karmieni s gorzej ni wi- nawet do kwietnia. Dodatkowo modych, gotowych do pracy ludzi,
wan zawodniczk jest niewtpliwie niusza Tajnera od lat nie wysya na- nie zostay wykorzystane. Biegi sta-
Iza Marcisz, trzecia w biegu na 5 km szych modych zawodnikw na wia- ny nad przepaci. W 2019 roku
klasykiem podczas tej samej imprezy. towe zawody. Kilka lat temu Norwe- znajd si one w sytuacji podobnej
W 2018 roku Justyna Kowalczyk najprawdo-
Niestety jeli si nie obudzimy, to za gowie zaproponowali kilku sabszym podobniej zakoczy swoj biegow karier. do tej, w ktrej od lat jest kombina-
trzy czy cztery lata szansa na ich narciarsko krajom moliwo wspl- cja norweska czy narciarstwo alpej-
dobre, seniorskie rezultaty przeminie nego, opaconego przez Skandyna- skie.
Po niej nie zostanie nam ju adna mistrzyni.
bezpowrotnie. ww treningu. Cho dostalimy za- Jej sukces, wybuchkowalczykomanii, zainteresowanie W tych dyscyplinach za sukces
Wygrana Moniki Skinder zostaa proszenie do uczestnictwa, Polakw sponsorw i setek modych, gotowych do pracy ludzi, nie uznaje si wejcie raz na ruski rok
zignorowana przez trenera Cempe, tam nie wysano. Tajner tumaczy ktrego z naszych sportowcw do
ktry nie tylko nie widzi nic wyjtko- pniej, e nic o takiej moliwoci nie zostay wykorzystane. pierwszej trzydziestki zawodw
wego w tym, e juniorka z atwoci wiedzia jeeli rzeczywicie tak Pucharu wiata. Ale o czym tutaj
pokonuje jego gotowe do startu w byo, pozostaje tylko pogratulowa niowie w niektrych orodkach kar- otwarcie mwi on o ukadzie minis- mwi, skoro alpejczykom zdarza si
mistrzostwach wiata kadrowiczki, doboru wsppracownikw. nych. Na wyywienie modych spor- terstwo-zwizek-Szczyrk. To wanie nawet startowa w poyczonych kos-
ale rwnie nie zauwaa potrzeby in- Od lat problemem jest rwnie towcw przeznacza si dziennie led- Szczyrk, gdzie na treningi musz je- tiumach? Tajner trafi na niewtpli-
dywidualnego zajcia si Skinder. brak tras do uprawiania biegw nar- wie 10 zotych. Wystarcza to na przy- dzi nasi skoczkowie, otrzymuje naj- wie zot epok polskiego narciar-
W jednym z wywiadw powiedzia, ciarskich. Mona by wini o to brak gotowanie posikw o nawet dwa ty- lepszy sprzt, a dla SMS zostaj stare stwa. Trafi na Adama Maysza i Ju-
e 16-latka najpierw powinna sko- funduszy, gdyby nie historia sprzed sice kalorii uboszych od tych wy- graty. O porzdnym nanieeniu trasy styn Kowalczyk. O ile jednak po
czy szko, a do tego czasu spokojnie kilku lat. Wtedy to sponsor Justyny maganych przy porzdnym treningu. w Zakopanem nie ma mowy. Mayszu co zostao, o tyle po Justy-
pracowa w swoim klubie. Owszem, Kowalczyk chcia cakowicie pokry Co wicej, SMS znajduje si w Za- Zwizek rozrs si do niebotycz- nie pozostanie jedynie oczekiwanie
wyksztacenie jest bardzo wane, jed- koszty powstania trasy nartorolkowej, kopanem, a jakiekolwiek trasy do- nych rozmiarw. Gdy pracowa na cud.
nak jak pokazaa chociaby dr Justyna lecz zosta zignorowany. Przez po- stpne s w Jakuszycach, czyli ponad w nim Budny, skada si zaledwie Aleksandra KONIECZNA
 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Korytarze humanitarne
to inicjatywa powstaa
we Woszech. Dziki nim
do europy trafio ju 700
Syryjczykw, ktrzy po-
Korytarze nadziei
trzebowali pomocy. Naj-
wiksz zalet tego po-
mysu jest zapewnienie
bezpieczestwa obu
stronom. Wiz otrzymuj
jedynie osoby chore,
najsabsze i przelado-
wane.

O d wybuchu kryzysu mi-


gracyjnego mija ptora
roku. Europa stoi w roz-
kroku midzy budowaniem murw
a budowaniem mostw. Z jednej
strony chcielibymy pomc uchod-

rdo: pl.aleteia.org
com, zapewniajc im spokojn
egzystencj na Starym Kontynencie,
a z drugiej strony najchtniej scho-
walibymy si do piwnic i przecze-
kali kryzys uchylajc si tym sa-
W ubiegym roku do Woch przybyo ponad 180 tys. osb z Bliskiego Wschodu i Afryki

mym od pomocy. ma. Wrcz przeciwnie. Jestem prze- do tego europejskiego witego pierwsze ponad rok temu poka- s ziemi obiecan, do ktrej staraj
konany, e s te takie osoby, ktre spokoju. Chcemy si schowa do zay, e nie trzeba budowa jedy- si dosta na dkach czy ponto-
zwietrzyy okazj do przedostania piwnic i przeczeka kryzys. Jednak nie murw. Rzd Woch we nach przez Morze rdziemne.
si w celach zarobkowych do Euro- moe si tak zdarzy, e gdy za kil- wsppracy z rzymsk Wsplnot Ostatecznie rzd Woch zgodzi si
Na wasne yczenie
Nie zrobilimy nic. Wci broni- py. Jednak, jak ju mwi w ka lat wyjdziemy ze schronienia, SantEgidio, Federacj Koscioow na inicjatyw. Zrozumia, e projekt
my si przed tym, by wzi odpo- ubiegym roku Andrzej Stasiuk pod- zobaczymy wiat diametralnie inny. Ewangelickich oraz Koscioem korytarzy humanitarnych jest jedy-
wiedzialno za los ludzi, ktrzy czas gali Austriackiej Nagrody Pa- Nie powinnimy udawa, e nic si Waldensow pokaza, e jeli Euro- nym sposobem na uratowanie ludzi
zmuszeni s do ucieka przed stwowej, win za tak sytuacj po- nie dzieje. Pozwalajc na mier ty- pa ma cokolwiek budowa, to le- w sposb bezpieczny i cakowicie
wojn i terroryzmem. Wolimy na- nosz wycznie Europejczycy, kt- sicom na Morzu rdziemnym czy piej, eby byy to mosty. Tak po- legalny.
wet o nich mwi migranci. Gdy- rzy wyposayli mieszkacw kra- w Aleppo, na wasne yczenie two- wstaa inicjatywa korytarzy huma- Program zakada pomoc osobom
bymy mwili, e s uchodcami, jw trzeciego wiata w telewizory, rzymy cywilizacj mierci, przed nitarnych. najbardziej potrzebujcym: przela-
od razu wskazywalibymy na to, e na ktrych mogli oni podziwia eu- ktr przecie staramy si broni. Pocztkowo rzd woski nie by dowanym, chorym i najsabszym.
s oni zmuszeni do ucieczki, do ropejski dobrobyt. Poznali nieznany przekonany do inicjatywy. Argu- S one wczane do programu przez
uchodzenia przed czym. im dotd wiat. wiat bogaty, w mentowa to tym, e Wochy i tak pracownikw organizacji pra-
Czstym argumentem osb, ktre ktrym nie dochodzi do konfliktw od lat s celem dla tysicy uchod- cujcych na miejscu, czsto w obo-
Woska inicjatywa
s przeciwne pomocy uchodcom, i wojen. Na szczcie nie wszyscy cho- cw. Gwnie ze wzgldu na geo- zach dla uchodcw w Syrii czy Li-
jest wanie mwienie o migran- Dzisiaj wolimy ucieka przed waj gow w piasek. wietnym graficzn blisko. Dla wielu ludzi banie. Cay proces nadzoruj odpo-
tach. Nie twierdz, e ich wcale nie przyszoci. Przyzwyczailimy si przykadem s Wochy, ktre jako uciekajcych przed wojn Wochy wiednie wadze przyjmujcego kra-

Za tob wszdzie, Kapitanie!


Nudz ci bohaterowie Los sprawia, e wsplnot dotyka
tragedia, jak jest samobjstwo
ony gwnego bohatera, ktra od
w lnicych kostiumach?
duszego czasu miaa problemy na-
Poszukujesz w swoim
yciu definicji wolnoci? tury psychicznej. Konflikt pojawia
Starasz si wyama si w momencie, kiedy gromadka
chce przyjecha na pogrzeb swojej
mamy. Wszystkiemu przeciwny
z otaczajcego ci absur-
du? chcesz w kocu wy- jest, od zawsze starajcy si by
j przed szereg? Poszu- symbolem walki z kapitalizmem,
Ben, dla ktrego jest on najwiksz
zmor wspczesnego wiata. Mimo
kujesz odpowiedzi na
to przystaje na odbycie podry,
yciowe dylematy? Jeli
cho na jedno z tych py- ktra okazuje si wielk surviva-
low gr i testem, majcym spraw-
dzi, czy jego podopieczni nie
ta odpowiedziae
wpadn w sida owego potwora.
twierdzco, ten film jest
rdo: gram.pl

wanie dla ciebie! Cay dynamizm w filmie opiera


si na przemianach naszych bohate-
rw. Kady z nich ma okrelone po-
gldy i sposb bycia, ktre zdaj

N ieszablonowy Ben (Viggo


Mortensen), ojciec sze-
ciorga dzieci, wychowuje
je z dala od cywilizowanego wiata.
Pociechy wychowywane s w bar-
dzo oryginalny sposb. Nie potrafi
obsugiwa komputerw, nie wiedz
nawet co to telefon. Cechuje je nato-
miast umiejtno polowania na je-
Znakomita kreacja Viggo Mortensena i aktorw modego pokolenia

lenie, czy wspinaczka po grach.


Nie odczuwaj potrzeby uczestni-
czenia w dzisiejszych realiach, bo
wanie tam maj swj wasny raj na
ziemi. Szczliwa rodzina zderza si
jednak z okropn rzeczywistoci.
W brutalny sposb musi opuci
krain marze.
si cakowicie wywraca w zderze-
niu z cywilizowanym wiatem.
Wewntrzna walka dzieci midzy
wartociami przekazanymi przez
ojca, a aktualn sytuacj, napdzaj
marzec 2017 5
ju. Czuwaj tym samym nad bez- lenie takiej pomocy Syryjczykom. Program, pod ktrym rkoma
pieczestwem obu stron. W kolej-
nym etapie zaproponowanym oso-
bom przyznawane s wizy humani-
Od tamtego czasu temat stoi
w miejscu. Mamy nadziej, e na-
stpnym krokiem bdzie program
i nogami podpisali si politycy PiS,
czyli Rodzina Rodzinie jest jedy-
nie alternatyw. Oczywicie jest to
Be a Polished Man
tarne. Do Woch trafiaj na pokad- pomocy przez korytarze humanitar- sposb udzielania pomocy bardzo
zie samolotw. Do koca lutego ne. Polega on na przyjciu kilkuset potrzebnej. Boimy si jednak bar-
Pomalowane paznokcie u mczyzny nie powinny ju
700 uchodcw z Syrii zostao uchodcw pilnie potrzebujcych dziej zaangaowa w pomoc ucho-
dziwi bez wzgldu na to, czy jeste pro- czy anty-
przetransportowanych do Italii dzi- leczenia, pomocy nadzwyczajnej, dcom. Rodzina Rodzinie jest mniejszociom seksualnym. Od teraz kolorowe paznok-
ki korytarzom humanitarnym. koniecznej do ich przeycia. Pro- wycznie pierwszym krokiem, za cie u mczyzn s oznak buntu i dumy. Jak do tego do-
Szczeglnie istotnym elementem gram jest wic bezpieczny. S do ktrym powinien pj nastpny,
caego programu jest integracja niego przygotowane: Caritas Pol- czyli utworzenie korytarzy humani-
szo? z ca pewnoci nie tak, jak mylisz!
uchodcw w nowym rodowisku. ska, oddziay diecezjalne Caritas, tarnych.
W cigu kilku dni uchodcy tra- diecezje. Najwaniejsze, e jest przeciwko agresji, ignorowa gupie
fiaj do domw czy parafii. Doro- take gotowo podjcia tematu ko- umieszki i pozosta ze wiadomo-
li ucz si jzyka oraz poznaj kul-
tur Woch, dzieci za s posyane
s do woskich szk. Program ko-
rytarzy humanitarnych przez samo-
rzdy. Oczywicie potrzebna jest
otwarto wadz pastwowych i na

Szczeglnie istotnym elementem caego


Spotkanie
W kwestii przyjmowania uchod-
cw czsto mwi si o strachu.
Lku przed innoci, przed tym co
nieznane. Europa nie opracowaa
wsplnego, jednomylnego stano-
W szystko zaczo si od
niej. Elliot Costello
pozna The w podry
do Kambody. Mimo dzielcej ich
bariery jzykowej nawizali wi.
Ich spotkanie nie trwao dugo, jed-
ci, e na wiecie dziej si duo
gorsze rzeczy, ni nasze poczucie
zakopotania.

I prefer a Polished Man


programu jest integracja uchodcw wiska. Podobn sytuacj obserwuje- nak poegnanie zapamita na cae Mimo znaczcej roli, jaka przy-
my w Polsce. Kraj syncy z go- ycie. Pomalowaa mu jeden pazno- pada w tej akcji mczyznom, kobie-
cinnoci, ktr zreszt si szczyci, kie na niebiesko. Dopiero po jakim ty rwnie mog czu si zaan-
w nowym rodowisku.W cigu kilku dni
uchodcy trafiaj do domw czy parafii. Doroli ucz si w chwili prawdziwej prby chowa czasie dowiedzia si, e Thea jako gaowane. Wystarczy, e pomaluj
si we wasnej skorupie. dziecko regularnie doznawaa prze- paznokie swojego mczyzny na do-
Zasaniajc si kwestiami bezpie- mocy seksualnej. Kolejna wiadomo- wolny kolor. Mog rwnie udostp-
jzyka oraz poznaj kulturWoch, dzieci za s posyane
s do woskich szk. czestwa, chce uciec od przyszo- zszokowaa go jeszcze bardziej: ni zdjcie ze swoim Polished Ma-
ci. A jak ju mwi we wspomina- a jedno na picioro dzieci dowiad- nem w mediach spoecznociowych,
nym przemwieniu Stasiuk: praw- cza przeladowa na tle seksualnym. by o akcji dowiedziaa si jak naj-
rytarzy humanitarnych odnosi ni czekamy pisa na pocztku dziwa odwaga na tym polega, e
spektakularny sukces. Jego naj- marca kard. Kazimierz Nycz. owszem, boimy si, ale mnie Polished Man przypomina popularn kilka lat
mocniejsz stron jest byskawicz- Partia rzdzca pozostaje idziemy naprzd, naprzeciw przy-
na integracja uchodcw z lokaln gucha na apel metropolity war- szoci. Ona przecie i tak nade- temu kampani Ice Bucket Challange, ktra
spoecznoci, do ktrej trafiaj. szawskiego. PiS wykorzystuje jdzie, i lepiej spotka j twarz w nie bya zwykym zbieraniem polubie pod fil-
Po kilku miesicach zapominaj wiar w sposb cyniczny. Tak, twarz, ni eby miaa nas zasta
oni o wojennej traumie oraz wta- eby pasowaa do aktualnych ce- tchrzliwie ukrytych w ciemnej
mami i zdobywaniem popularnoci.
piaj si we woskie spoecze- lw politycznych. W kwestii dziurze. Lub we wasnej na poy
stwo. uchodcw PiS nie mwi tym sa- prawdziwej, na poy wyimaginowa- O jedno za duo. Postanowi wic wiksza liczba znajomych. Przyszo
mym gosem co hierarchowie. Mi- nej przeszoci. zorganizowa akcj, ktra ma akty- podopiecznych fundacji spoczywa
nister Beata Kempa w jednej z te- Takim spotkaniem twarz w wizowa ludzi z caego wiata, do dosownie w naszych doniach. Polis-
lewizji odpowiedziaa na sowa twarz jest inicjatywa korytarzy hu- zbierania pienidzy na rzecz progra- hed Man przypomina popularn kilka
Cyniczni politycy
W Polsce o utworzenie korytarzy kard. Nycza, powtarzajc mas manitarnych. Umiechnite syryj- mw prewencyjnych i wychodzenia lat temu kampani Ice Bucket Chal-
humanitarnych do rzdu zwrcili stereotypw, ktre w kwestii ko- skie dziecko, ktre znalazo si w dzieci z przemocy, organizowanych lange, ktra nie bya zwykym zbiera-
si polscy biskupi, ktrzy w kwiet- rytarzy humanitarnych nijak si Italii dziki korytarzom, pokazuje, przez New York Center for Children i niem polubie pod filmami i zdoby-
niu 2016 roku postanowili powoa maj do rzeczywistoci. Bezpie- e ta twarz, ktrej tak si boimy, World Vision. Tak narodzi si Polis- waniem popularnoci.
do ycia t inicjatyw. Mimo rozpo- czestwo, ktrego zachwiania jest twarz ludzk pen wdzicz- hed Man.
czcia przygotowa, rzd Beaty obawia si minister Kempa, jest noci.
Szydo nie wyrazi zgody na udzie- fundamentem inicjatywy woskiej.
Ice Bucket Challenge
Akcja Ice Bucket Challenge opa-
Hubert OSSOWSKI Poka mi swoje donie,
nowaa wiat z zawrotn prdkoci.
a powiem ci kim jeste
szereg nieprzychylnych zdarze. Gwnym elementem, bez ktre- pod za nim choby na koniec Elliot Costello nie musia szuka Udzia w niej wzili sportowcy, poli-
Nie trzeba tutaj zewntrznych czyn- go film nie byby tak dobry, jest z wiata, wciga widzw, ktrzy osta- znaku promujcego akcj. Wyko- tycy, celebryci i zwykli zjadacze
nikw. Twrcy umiejtnie operuj pewnoci Viggo Mortensen, ktry tecznie przekonuj si do dziwacz- rzysta gest wykonany przez osob chleba, nominujc kolejnych trzech
skrawkiem materiau, ktry tworzy wcieli si w rol Bena. W oczach nego hippisa. dotknit problemem przemocy se- wybracw. Pod t, dosownie
koncepcj. Historia, mimo powol- wielu osb jawi si moe jako wa- Ogldajc obraz Matta Rossa, za ksualnej. Pomalowany paznokie ma mroc krew w yach rozrywk,
nego biegu, jest wyjtkowo skon- riat, jednak szybko mona przeko- kadym razem widziaem w nim by symbolem jednoczenia si i mo- kryje si jednak drugie dno. Pozwl,
densowana i tworzy spjn cao. na si co do jego osoby. Wszystko zupenie co innego. Historia moe tywacji do przeciwdziaania. Tylko e wylej ci kube zimnej wody na
Widz ani na chwil nie poczuje si dziki temu, e jest wzorcowym, by interpretowana jako metafora dlaczego to mczyni maj je sobie gow. Ot mao kto wie, e by to
znuony, a kad kolejn scen b- cho nieschematycznym rodzicem. dorastania. Mamy te etap przemian malowa, a nie kobiety? Budzi to jedynie symboliczny gest. W rzeczy-
poszczeglnych bohaterw. Z dru- kontrowersje? I susznie. Taki by wistoci celem tej akcji byo zwrce-
giej strony zobaczymy na ekranie bowiem zamys przedsiwzicia. nie uwagi na problem jakim jest
bl rodzica, ktry musi stawi czoa Ma zmusza do mylenia i dziaania, SLA i zbieranie pienidzy na funda-
Gwnym elementem, bez ktrego film nie
byby tak dobry, jest z pewnoci Viggo Mor- temu, co nieuniknione. Pojawia si a dziaaniem w tym przypadku jest cje wspierajce chorych. Stwardnie-
take wtek buntu czy nieporozu- wpata datku. To jednak nie jedyny nie boczne zanikowe jest nieule-
mienia, ale rwnie akceptacji (lub powd. Szczeglnie istotne jest, e czaln chorob neurologiczn, ktra
tensen, ktry wcieli si w rol Bena.W oczach
wielu osb jawi si moe jako wariat, jednak szybko jej braku) ze strony bliskich. Opo- to wanie mczyni w 90 procen- prowadzi do niszczenia komrek
wie dowodzi o zgubnym popada- tach przypadkw s winni prze- nerwowych odpowiedzialnych za
niu w skrajnoci. Ta produkcja to stpstw seksualnych na nieletnich, prac naszych mini. Uczestnik Ice
mona przekona si co do jego osoby.
prawdziwa kopalnia problemw, dlatego to Polished Men maj ule- Bucket Challenge w momencie obla-
dzie chon jak gbka. Dosko- Aktor buduje portret bohatera, ba- nad ktrymi warto si dogbnie za- czy bdy przestpcw. Choby nia lodowat wod, czu si przez
naymi przykadami s wtki dwch zujc na szeregu skrajnoci, ktre stanowi. w taki symboliczny sposb. Dodatko- moment jak osoba chora na SLA
synw gwnego bohatera. Grajcy mimo wszystko doskonale ukazuj Twrcy zadaj wiele pyta, na wo warto zwrci uwag na aspekt totalnie odrtwiay. Przedsiwzicie
ich George MacKay i Nicholas Ha- zoono Bena. Wymagajcy tre- ktre odpowiedzi tkwi wycznie kulturalny, jaki niesie ze sob malo- przynioso oczywicie ogromny zysk
milton fenomenalnie odgrywaj ner oraz nauczyciel, ale i kochajcy w gowach widzw. Ja zdyem je wanie paznokci przez mczyzn. Dla i pomoc potrzebujcym. Na takie
role bohaterw targanych rozmaity- ojciec a to tylko jeden z wielu sformuowa i pochonity jeszcze wikszoci spoeczestwa jest to same efekty czekaj organizatorzy
mi rozterkami. Z jednej strony chc przykadw. Jako gowa rodziny, filmem, z mi chci poka rod- czynno zarezerwowana wycznie Polished Man, a szczeglnie ich
zachowa swoj tosamo, z dru- stara si by przewodnikiem i do kowy palec systemowi i tak jak dla kobiet, a podejmowanie takiej podopieczni. Nie wolno nam ich za-
giej wiedz, e nie mog ju duej mocno przeywa fakt, e nie bdzie pocieszna gromadka dzieci pielgnacji przez odmienn pe, bu- wie, dowiadczyli ju wystar-
kry si przed wiatem poza ich mg do koca prowadzi swojego pod za Kapitanem nawet na dru- dzi co najmniej niech. Cay amba- czajco duo rozczarowa. Maluj
wasnym domem. Kontrast a bije wymarzonego ycia. Egzystencja gi koniec wiata. ras polega na tym, by dumnie pod- wic paznokie i walcz za nich!
po oczach. u boku swoich pociech, ktre Micha PERZANOWSKI nosi gos i palec (pomalowany!) Marta KUCZMASKA
6 www.facebook.com/gazeta.fenestra
Niespena rok temu Lei-
cester city pod wodz
claudio ranieriego wi-
towa historyczne mist-
Kiedy bajka si koczy...
rzostwo Anglii, swoj
swoich kontrowersyjnych wypowie-
dzi oraz barwnych zachowa.
postaw wprawiajc w
osupienie wszystkich Przykadowo, po zdobyciu przez
sympatykw piki nonej druyn historycznego tytuu prze-
farbowa wosy na klubowe barwy,
za wczeniej obieca, e po awan-
na caym wiecie. Dzi
sie do rozgrywek Ligi Mistrzw
jednak klub z King Power
Stadium jest zmuszony wydepiluje sobie cae ciao. Po
mistrzowskim sezonie popularny
Loulou nie mia ju jednak powo-
broni si przed spad-
dw do wyraania szalonej radoci.
kiem z Premier League,
za dowiadczony woski Giroud tu po sezonie zosta sprze-
trener, ktry przyczyni dany do Arsenalu Londyn, za
Montpellier nigdy pniej nawet nie
zbliyo si do osignicia podob-
si do ich sensacyjnego
triumfu, zosta zwolnio- nego sukcesu, okupujc miejsca w
ny ze swojej posady. rodku stawki.

Warto przypomnie zwyciski

N ie jest to pierwsza
druyna, ktra po
osigniciu historycznego
sukcesu nie potrafi utrzyma si w
czowce na duej. Jak si bowiem
skad...
Dziki Tomaszowi Hajto niemal
wszyscy kibice piki nonej w Pol-
sce znaj na pami skad Kaiser-
slautern z wyjazdowego meczu z

rdo: Getty Images


okazuje, atwiej jest wej na szczyt, Bayernem Monachium w sezonie
ni potem si na nim utrzyma. 1997/98. To spotkanie, wygrane
przez wczesnego beniaminka Bun-
desligi 1:0, znacznie pomogo klu-
bowi w zdobyciu zupenie niespo-
Na dworze krla mieciarzy Sezon 2016/17 jest peen rozczarowa dla pikarzy Leicester City

Cakiem niedawno, bo w sezonie zdoa wyprzedzi znajdujcy si nych gwiazd, za wyjtkiem Oliviera Nicollin. Przydomek krl miecia- dziewanego mistrzostwa Niemiec.
2011/12, podobnie sensacyjnego ju wtedy w rkach katarskich szej- Giroud, ktry w tamtym sezonie by rzy nie przylgn do niego przez Wwczas ekipa z Kaiserslautern
wyczynu dokonaa we Francji kw Paris Saint-Germain, zostajc krlem strzelcw ligi francuskiej. przypadek; zarzdza bowiem naj- posiadaa kilku ciekawych zawod-
druyna Montpellier HSC. Klub tym samym mistrzem ligi francu- Jednak najpopularniejsz wtedy wiksz firm przetwarzajc odpa- nikw. Wystarczy wspomnie cho-
mia wtedy zaledwie trzynasty skiej. Zesp z Montpellier nie mia postaci w Montpellier HSC nie by dy we Francji. Oprcz tego Nicollin ciaby wicemistrzw Europy z
budet w Ligue 1, a jednak w tabeli w swoim skadzie praktycznie ad- on, lecz... waciciel klubu, Louis sta si znany rwnie za spraw 1996 roku, Czechw Pavla Kuk i

Gra w kadrze narodowej


kojarzy si z prestiem,
rozpoznawalnoci i po-
tencjaem sportowym.
Obowizek czy przywilej?
cho nie kady moe do- racji Siatkarskiej. Zgodnie z tym w stanie powici wszystko: czas
projektem, kady zawodnik, ktry wolny, swoje siy i swoje zdrowie.
odmwi gry w druynie narodowej Potem zaczy si moje problemy
stpi zaszczytu repre-
zentowania wasnych lub udziau w midzynarodowych zdrowotne. Polski Zwizek Piki
barw narodowych, obok rozgrywkach, zostanie w konsek- Siatkowej w adnym stopniu si
wencji uznany za obcokrajowca w mn nie interesowa. wczesny fi-
Superlidze jednej z najmocniej- lar reprezentacji Polski wyzna, i
tych chtnie przyj-
szych lig siatkarskich na wiecie. mimo zamania kciuka otrzyma na-
mujcych zaproszenia na
zgrupowania pojawiaj Federacja tumaczy swoje propozy- kaz uczestnictwa w baraach o mist-
cje odnonie przyszoci rosyjskich rzostwa Europy. Nastpnie PZPS
siatkarzy tym, i chce mie pewno- odebra mu stypendium sportowe za
si i ci sceptycznie nasta-
, e bdzie moga liczy na odmow gry z pozostaych wzgl-
wieni.
kadego z nich. Wszystkie rce na dw zdrowotnych. Atakujcy w at-
pokad, chciaoby si powiedzie, mosferze wojny i skandalu zawiesi

W kadej dyscyplinie
sportowej pojawia si
pytanie: czy reprezen-
towanie wasnego kraju to duma i
przywilej, czy moe bardziej przy-
kry obowizek? Siatkarze nie stano-
ale czy na pewno?
Jakkolwiek samo uznanie za ob-
cokrajowca jest wystarczajc kar
dla zawodnika, pojawia si jeszcze
dodatkowy czynnik, ktry sprawi,
e siatkarze poniekd przymuszeni
swoj reprezentacyjn karier do
mistrzostw wiata w 2014 roku.

Chc, ale nie mog


Zupenie inaczej sprawa wyglda
wi tu wyjtku i take czsto staj bd do gry w kadrze. Nadanie kra- w przypadku siatkarzy, ktrzy z ja-
rdo: Instagram

przed podobnym dylematem. Czy jowemu zawodnikowi statusu obco- kich powodw zmienili obywatel-
gra w siatkwk w kadrze narodo- krajowca staje si problematyczne, stwo i czekaj na moliwo zagra-
wej si opaca i daje satysfakcj, czy gdy w zespole ligowym jest ju nia w barwach narodowych nowej
wrcz przeciwnie przynosi same dwch zawodnikw zagranicznych reprezentacji. Do gry w nowej ka-
Na moliwo gry w reprezentacji Polski Wilfredo Leon bdzie musia poczeka najwcze-

straty? wtedy trener musi dokona wybo- drze nie dopuszcza si zwykle siat-
niej do 2018 roku

ru ze wzgldu na obowizujce li- woa w 2014 roku zosta zawie- zrezygnowa Mariusz Wlazy. Swoj karzy pochodzcych z Kuby,
mity ligowe. W historii rosyjskiej szony na sze miesicy. decyzj tumaczy tym, i nie otrzy- gwnie ze wzgldu na restrykcyjne
siatkwki z tak sytuacj spotka si O tym, e z niewolnika nie da si ma pomocy ze strony PZPS, gdy zasady zwizane ze zrzeczeniem si
Nie chc, ale musz
W ostatnim czasie siatkarski ju Maksim ygalow, ktry, mimo zrobi zawodnika, przekona si najbardziej jej potrzebowa. Jak tego pastwa praw do zawodnika.
wiat obiega informacja dotyczca opcjonalnego charakteru gry w re- Polski Zwizek Piki Siatkowej. W tumaczy w owiadczeniu: Do Jednym z takich siatkarzy jest
nowego pomysu Rosyjskiej Fede- prezentacji, za ignorowanie po- 2011 roku z gry w kadrze narodowej 2006 roku dla kadry byem zawsze Salvador Hidalgo Oliva, zawodnik
marzec 2017 7
Miroslava Kadleca, Szwajcara Ci- niszych lig. Bagnoli wierzy w si rozgrywek jako beniaminek. Trene-
riaco Sforz, wczesnego wicekrla
strzelcw Bundesligi Olafa Mars-
challa i pniejsz gwiazd repre-
zespou i pracy kolektywnej; sam
zreszt by zadeklarowanym komu-
nist. Ta wiara pozwolia mu na-
rem chorzowian by wtedy Jerzy
Wyrobek, a w skadzie ekipy wyst-
powali m.in. Krzysztof Warzycha
Kraina bilami
zentacji Niemiec Michaela Ballac- tchn pikarzy do osignicia czy- (zosta krlem strzelcw), aktualny
ka. Szkoleniowcem tej mistrzow-
skiej ekipy by Otto Rehhagel ten
nu historycznego. Wiodcymi po-
staciami mistrzowskiego Hellasu
szkoleniowiec Ruchu Waldemar
Fornalik oraz Dariusz Gsior i Mi-
i rotacjami pynca
sam trener, ktry sze lat pniej byli Pietro Fanna, Giuseppe Galde- rosaw Mosr. Chorzowski klub za-
zdoby z reprezentacj Grecji rw- risi oraz Duczyk Preben Elkjaer pewni sobie tytu w ostatniej kolej-
nie prestiowy tytu mistrza Europy. pikarze rednio znani przecitnemu ce, pokonujc u siebie Grnika
Po zdobyciu tytuu Kaiserslautern zjadaczowi chleba. Jak si pniej Wabrzych 4:1. Wynik spotkania
dotaro do wierfinau Ligi Mist- okazao, by to jedyny sukces ekipy zszed jednak na drugi plan w
rzw, za w Bundeslidze dwukrot- z Werony. W pniejszych sezonach zwizku z wydarzeniami, ktre
nie zajo pite miejsce, jednak na-
stpne lata nie byy ju tak udane.
Klub dwukrotnie spad z najwyszej Kibice w Polsce rwnie niejednokrotnie byli
klasy rozgrywkowej. Obecnie Kai-
serslautern zajmuje miejsce w dol-
wiadkami sensacyjnych rezultatw. Pod tym
nej poowie tabeli 2. Bundesligi i wzgldem szczeglnie wyrnia si historia
nie wyglda na to, by szybko po-
wrci do walki o najwysze cele.
Ruchu Chorzw z sezonu 1988/89. Niebiescy zdobyli swj
czternasty tytu Mistrza Polski, przystpujc do rozgrywek
Komunista za sterami jako beniaminek.

rdo: Daily Express


Podobnie jak Anglicy, Francuzi i
Niemcy, swoj histori o pikarskim zaledwie raz zdoali oni zaj miay miejsce po jego zakoczeniu.
kopciuszku mieli take Wosi za miejsce w czoowej pitce ligi, za Doszo bowiem do star midzy ki-
spraw druyny Hellasu Verona. W w pewnym momencie klub popad bicami a milicj. By to ostatni jak
sezonie 1984/85 pikarze z miasta w dugi i spad nawet do trzeciej do tej pory tytu zdobyty przez
Zwycizca zeszorocznych mistrzostw wiata Mark Selby

Romea i Julii w drodze po scudetto ligi. Dzi Hellas gra w Serie B i Ruch. Pniej co prawda chorzo- mistrzostwa wiata liczby punktw rankingowych oraz
pokonali m.in. Juventus z Platinim i walczy o powrt do woskiej ekstra- wianie trzykrotnie zajmowali miejs- tytuu mistrza wiata, skada si
Bokiem w skadzie, Inter z Kar- klasy. ce na ligowym podium, zdyli jed- przede wszystkim ogromna suma
w snookerze s dla za-
lem-Heinzem Rummenigge oraz nak rwnie dwukrotnie spa. pienidzy, ktra jest najwiksz na-
wodnikw najwaniejsz
Napoli z Diego Maradon. Parado- Wszystkie te przykady dobitnie imprez w cigu roku. grod spord wszystkich przyzna-
ksalnie Hellas nie mg si pochwa- pokazuj, jak ciko jest po zdoby- wanych w rankingowych turniejach
W cieniu zadymy
li adnym a tak znakomitym Kibice w Polsce rwnie niejed- ciu sensacyjnego mistrzostwa w snookerowych rozgrywanych w
Gromadz rwnie naj-
pikarzem, a sukces zawdziczano nokrotnie byli wiadkami sensacyj- sukces powtrzy. Od czasu do cza- cigu roku.
wiksz publik. Pierw-
gwnie trenerowi Osvaldo Bagno- nych rezultatw. Pod tym wzgldem su zdarza si, e pikarski kopciu- sze mistrzostwa odbyy Ubiegorocznym zwycizc zos-
lemu. Praca w Weronie bya dla nie- szczeglnie wyrnia si historia szek pokae si na balu wrd wiel- ta Mark Selby, ktry w ostatnim
go pierwsz posad w najwyszej Ruchu Chorzw z sezonu 1988/89. kich, jednak swojego ksicia z bajki spotkaniu zmierzy si z reprezen-
si w 1927 roku. Wzio
klasie rozgrywkowej, gdy wcze- Niebiescy zdobyli swj czternasty spotykaj ju wycznie nieliczni. tantem Chin Ding Junhui i wygra
w nich udzia tylko 10 za-
niej prowadzi jedynie zespoy z tytu Mistrza Polski, przystpujc do wodnikw, a triumfato- 18:14. Tegoroczne Mistrzostwa
wiata zaczn si ju 5 kwietnia.
Adam ADAMCZAK
rem zosta Joe Davis, kt-
Do 12 kwietnia trwa bd kwalifi-
Jastrzbskiego Wgla, ktry o sile Sprawa wydaje si by natomiast Jak dotd zarwno ze strony PZPS, kacje, natomiast turniej gwny zo-
ry od tamtej pory zdoby-
polskiego zespou stanowi ju od przesdzona w przypadku Leona jak i zwizku na Kubie, brak zdecy- wa tytu mistrza wiata stanie rozegrany od 15 kwietnia do
samego pocztku sezonu PlusLigi. Marshalla, ktry w reprezentacji dowanych krokw, ktre przy- 15 razy z rzdu. 1 maja. W roli faworyta na pewno
Na co dzie przyjmujcy mgby Kuby gra do 2002 roku. Wtedy to bliyyby lub oddaliy modego siat- wystpi zeszoroczny zwycizca;
by filarem niemieckiej reprezen- zawodnik uciek ze zgrupowania re- karza od druyny Ferdinando de poza nim w gronie kandydatw do
tacji, gdy posiada zarwno ku-
baskie, jak i niemieckie obywa-
telstwo (otrzyma je sze lat temu,
a do Niemiec przenis si jeszcze
5 lat wczeniej). Pki co jednak w
niej nie zagra, gdy Kubaska Fe-
prezentacyjnego do Woch, gdzie
otrzyma azyl polityczny. Marshall,
ktry od lat posiada woskie obywa-
telstwo, dopiero w ubiegym roku
otrzyma zdecydowan odmow na
zmian obywatelstwa ze strony Ku-
Giorgi. Na razie siatkarz symbolicz-
nie przyodzia koszulk w polskich
barwach narodowych podczas me-
czu koczcego karier reprezenta-
cyjn Pawa Zagumnego.
W latach 19411945 tur-
niej nie by rozgrywa-
ny ze wzgldu na
trwajc wwczas II wojn wia-
tow, a od 1977 roku mistrzostwa
rozgrywane s w Crucible Theatre
zwycistwa nie moe zabrakn
najbardziej rozpoznawalnego ak-
tualnie snookerzysty, czyli Ronnie-
go O'Sullivana. Poza dwjk Angli-
kw wrd uczestnikw walki o ty-
tu naley wymieni rwnie czte-
deracja Siatkwki blokuje wystpy baskiej Federacji Siatkwki. 38- w Sheffield. Od tego czasu mwimy rokrotnego triumfatora, Szkota Joh-
o wspczesnej erze snookera. na Higginsa, oraz najlepszego Azja-
Mog, ale czy powinienem?
Zawodnicy rnych dyscyplin Pierwszy fina rozgrywany by do t, Chiczyka Ding Junhui. Tanio
Zawodnicy rnych dyscyplin sportowych na sportowych na caym wiecie trak- 20 wygranych frejmw, jednak w skry nie sprzeda take reprezentant
tuj wystpy w kadrze narodowej pniejszych latach zdarzao si, e modego pokolenia Judd Trump,
jako powd do dumy. S one dla zawodnicy walczyli do 94 zwyci- ktry w dwch ostatnich turniejach
caym wiecie traktuj wystpy w kadrze naro-
dowej jako powd do dumy. nich wyznacznikiem wartoci spor- skich partii, co powodowao, e fi- poprzedzajcych Mistrzostwa wia-
towej, moliwoci pokazania z jak naowy mecz trwa nawet kilka dni. ta dotar do finaw. Oczywicie
najlepszej strony siebie, ale i kraju, W obecnych czasach rekord 15 chtnych do wygranej jest zdecydo-
Olivy w barwach Niemiec, mimo letni przyjmujcy nie moe zatem ktry reprezentuj. Z pewnoci zwycistw wydaje si niemoliwy wanie wicej, co gwarantuje nam
e sam zawodnik nigdy nie repre- obecnie posugiwa si woskim przymuszanie zawodnikw do gry do pobicia. Gwnym czynnikiem, ogromne emocje i zapewne duo
zentowa rodzimego kraju w ad- paszportem, przez co we woskiej w krajowych barwach nie jest ktry to uniemoliwia, jest wyrw- niespodzianek.
nej kategorii wiekowej. Sam zain- lidze traktowany jest jako obcokra- dobrym pomysem, gdy nie kady nana stawka oraz ogromna rzesza Kandydatw wielu, a tytu tylko
teresowany w niedawnej rozmowie jowiec. jest w stanie udwign ciar od- snookerzystw, ktrych liczba z jeden. Kto go zdobdzie? Odpowie-
z Polsat Sport otwarcie zaznaczy, Dla polskiej kadry najbardziej in- powiedzialnoci reprezentanta lub roku na rok jest coraz wiksza. We d na to pytanie poznamy pierwsze-
e przyczyn trudnej dla niego sy- teresujce s jednak losy Wilfredo zwyczajnie przeszkadza mu fizycz- wspczesnym snookerze rekor- go dnia maja. Nie mog si docze-
tuacji jest fakt, i zwizane rce Leona, ktry wystpy w reprezenta- ne przecienie organizmu, zwiza- dzist pod wzgldem zdobytych ty- ka, aby zobaczy najlepszych za-
ma midzynarodowa federacja cji Kuby zakoczy w 2012 roku. ne z trudami sezonu ligowego. Jed- tuw mistrza wiata jest Stephen wodnikw w, mam nadziej, ich
FIVB, ktra czeka na odpowied Kubaski siatkarz otrzyma polski no jest pewne: takie dziaania mog Hendry, ktry ma na swoim koncie najlepszym wydaniu. Jedno jest
ze strony Kuby. Ta jednak, widzc paszport trzy lata pniej i od tej przynie wrcz odwrotny skutek. Z 7 wygranych finaw tej imprezy. pewne: ten, kto wygra, musi wyka-
swoich obywateli prbujcych si pory czeka na moliwo gry w na- reprezentacji bdcej zbiorem ludzi Swj pierwszy sukces witowa w za si najstabilniejsz form w
w innych reprezentacjach, zmienia szej reprezentacji. Bdzie to moli- gotowych walczy o sportowe cele 1990 roku jako zaledwie 21-latek, caych zawodach, a przede wszyst-
t kuriozaln sytuacj w dobrze we dopiero wwczas, gdy polski w imi kraju, pozostanie zbir osb co czyni go najmodszym zdobywc kim nerwami ze stali. Jeden nie-
prosperujcy interes, cigajcy zwizek otrzyma oficjaln zgod na niezdolnych do walki z niedorzecz- tego prestiowego tytuu. Na skontrolowany ruch i tytu mistrza
ogromne kwoty za transfery za- wystpy Leona w biao-czerwonych nym systemem. wspomniany presti zwycistwa w wiata moe przej koo nosa!...
wodnikw. barwach od federacji kubaskiej. Joanna SKRZYBT tych zawodach, oprcz znacznej Paulina ERPEL
8 www.facebook.com/gazeta.fenestra

Polityczne kowalstwo,
czyli jak przeku przegran w zwycistwo
Sprawa reelekcji Donalda Warto podkreli, e przeom lu- Po drugiej stronie zamieszania
tego i marca to wakowanie tematu stoi byy premier Polski z ramienia
wojny PiS z kandydatur Tuska. W PO Donald Tusk. Znw zosta
Tuska w ostatnich tygo-
polityce by to temat numer jeden. przewodniczcym Rady Europej-
dniach mocno elektryzo-
W mediach brakowao w tym czasie skiej i cho sama reelekcja to zwy-
waa polsk opini pub-
liczn. PiS ze wszystkich przekazw dotyczcych innych par- cistwo, korzyci z wygranej jest
si stara si zablokowa tii politycznych. Partia rzdzca jeszcze wicej. Swoim triumfem
zmonopolizowaa wszystkie serwi- udao si Tuskowi omieszy PiS na
sy informacyjne. Nie tylko elektorat arenie midzynarodowej, zdeklaso-
kandydatur byego pre-
wadzy odpowiedzia na wezwanie wa t parti, wyalienowa j. Par-
miera rP i zjedna sobie
sojusznikw w politycznej do walki jednym gosem partia tia Kaczyskiego zostaa pokonana
misji. Teraz jest po wszyst- rzdzca mwia z wyborcami Ku- nawet w oczach sojusznikw z Gru-
kiz15, Janusza Korwin-Mikkego, py Wyszehradzkiej. Ci stanli po
czy narodowcami. PiS osigno przeciwnej stronie barykady.
kim, a wybr Tuska sta si
sukces - ponad 41% Polakw byo Reelekcja i umocnienie swojej
faktem. Jak to po konflik-
przeciw reelekcji Tuska, co jest wy- pozycji w strukturach wadz euro-
cie bywa, przyszed czas
na podsumowanie zyskw nikiem wyszym, ni wynik tej for- pejskich, to take wzmocnienie au-
macji w rankingu poparcia spoecz- torytetu i marki politycznej, jak

rdo: i.iplsc.com
i strat.
nego. stanowi sam Donald Tusk. To kapi-
Nie naley si oszukiwa. Lider talny sposb na zjednanie sobie po-

O dziwo, okazuje si, e w


tej grze nie ma tylko jed-
nego zwycizcy. Cho na
pierwszy rzut oka mona pomyle,
e to Tusk wyszed z tego boju
triumfalnie, take wadze Polski
partii, Jarosaw Kaczyski, czy kto
chce, czy nie, to wytrawny polityk.
Musia zdawa sobie spraw z tego,
e wybr Donalda Tuska jest nie-
mal pewny. Kandydatura Saryusza-
Wolskiego bya tylko elementem
Wygrana politycznego sporu Tusk-PiS wcale nie przyniosa korzyci tylko jednej ze stron

woaniem konsternacji i zamiesza-


nia. Przegrana, ktra zostaa z ca
pewnoci wliczona w rachub,
daje PiS przyzwolenie do odgrywa-
kracj i zmow europejskich pa-
stw. To bardzo korzystna pozycja
do zjednywania sobie kolejnych
wyborcw. To bardzo korzystna sy-
parcia politycznego przeciwnikw
PiS niezalenie z jakiej opcji poli-
tycznej si wywodz. To take
pooenie fundamentw pod spekta-
kularny powrt do Polski oraz start
w wyborach prezydenckich w 2020
skorzystay na politycznej walce na ustalonej gry politycznej. Przetrze- nia roli ofiary. Ofiary, ktra zostaa tuacja, do ulepienia sobie kolejnego roku.
noe. Wida to w liczbach. bieniem szeregw wroga, wy- oszukana przez brukselsk biuro- wsplnego wroga. Przemysaw Terlecki

Polski pocztek marca na- nej barykady. C z tego, skoro po


dal jest szary i jaki taki
smutny. rodacy, majc Polak te czowiek, tego typu awanturach tak naprawd
interesuje nas tych zaczerwienio-
nych ze zoci, krzyczcych na sie-
bie sowiaskich osobnikw
wci w gowach wspo-
mnienie zimy rokrocznie
wprawiajcej w zdumienie
czyli co nie ma znaczenia wycznie wasne podwrko. Czy w
mieszkaniu jest ciepo, czy ukada
si w pracy i/lub z drug powk.
trum kontynentu i planety Ziemi. Tu Dopki w yciu gra, nie mamy
polskich drogowcw, mi-
popluj troch na obecny rzd, tu na nawet potrzeby wiedzie o czym-
jaj si na ulicach ubrani w
opozycj, tutaj podo komu wi- kolwiek innym. W tle przygrywaj
ciemne paszcze. Jaki
czas temu, dokadnie 8 ni, ponarzekaj, e jest le i si nas dingle telewizyjnych wiadomoci.
marca, z tramwajw na nie docenia. Bo Polska to przecie Syszymy, e zaprawiony w bojach
Mesjasz narodw europejskich i polski polityk ponia kobiety na
wszystkich innych. Pono to prawda. oczach wszystkich krajw Unii Eu-
kadym przystanku wysy-
Jestemy narodem ponurym. Marud- ropejskiej, e minister Szyszko ju
pyway si zakochane
nym. Smutnym. Mona poopowia- niedugo zacznie osobicie grawe-
pary dzierce w zako-
czeniach grnych koczyn da ssiadce o tym, jak to si nie ma rowan siekierk cina drzewa w
czasu i tym bardziej pienidzy, e ra- naszych przydomowych ogrdkach,
chunek za wysoki, a nowy facet za e Banksy otwiera hotel w Betlejem
rnorakie kwietne wiza-
niski, e wosy na gowie wychodz z widokiem na mur odgradzajcy
nki. Byo yczliwie. Ina-
w przeciwiestwie do caej reszty w Palestyn od Izraela i e odkryto se-
czej.
yciu i e w sumie chciaoby si co kretn do tej pory wersj Tindera
zrobi, ale nie wiadomo jak. dla ludzi wpywowych i bogatych.

N
rdo: pixabay.com

iezwykle ciekawa i w pe- Co z tego? wiat si nie wali, a to,


wien sposb tragicznie za- co si na nim dzieje, nie ma znacze-
bawna sprawa: Polakom nia w porwnaniu do wanoci na-
Ty i ja i zawsze jeszcze co
naprawd wydaje si, e s centrum, A mogoby si wydawa, e to szego maego z niego wycinka.
na ktre kieruj si wszystkie oczy jednak polityka zajmuje rodakw Czas mija, ale przewaga sprawy
Co jest dla nas wane?

Wszechwiata. Stawiaj kroki na najbardziej. To o ni kcimy si pracy i do domu. Od niej nie potra- nieufno w sobie. Mona si prze- prywatnej nad publiczn pozostaje
polskiej ziemi umiejscowionej przy codziennym i witecznym fimy si zdystansowa. Polacy maj krzykiwa i warcze na swoich roz- niezmienna.
gdzie w niewtpliwie cisym cen- stole. O niej gadamy w drodze do gorce gowy i ogromn polityczn mwcw z drugiej strony politycz- Magorzata PELKA

Redaktor naczelny Redakcja Dawid Kroll Piotr Niedzielak Celina Sobkw Skad Twitter
/Redaktor dziau Polityka Adam Adamczak Dominika Kruszakin Katarzyna Nowacka Mikoaj Stanek
Grzegorz Iwasiuta Piotr Baszczyk Julia Krylak Adam Nowaczewski Magdalena Stefan Tomasz Szukaa /twitter.com/FenestraGazeta
Zastpca redaktora Dawid Brilowski Marta Kuczmaska Weronika Nowak Joanna Suwiczak
naczelnego/Redaktor Tomasz Ciepielewski Adrianna Kukurowska Krzysztof Oblizajek Sonia Szymaska Opiekun redakcji Druk
dziau Kultura Julia Ditkowska Kinga Kwiecie Hubert Ossowski Dawid Szymczak
Magorzata Pelka Arkadiusz Dobruchowski Micha Leniczak Dominika Pacyska PrzemysawTerlecki Red. Lesaw Ciesika Drukarnia Prasowa
Redaktor dziau Sport Paulina Erpel Agnieszka Malczewska Natalia Pawlak WioletaWasylw ul. Malwowa 158, Skrzewo
Rafa Bajer Jakub Goy Filip Malinowski Magorzata Pelka AleksandraWrblewska
Wydawca: Wydzia Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a, 61-614 Pozna. Sekretarz Redakcji Patryk Halczak Mateusz Menkina Micha Perzanowski Rafa Zawieruszyski
Strona internetowa Redakcja zastrzega sobie prawo
Redakcja:Wydzia Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Umultowska 89a, pokj 144, 61-614 Pozna Anna Maria Kottas Natalia Jankowska Patryk Mikoaj Micha Piszczek Dominik Zieliski www.gazetafenestra.pl do redagowania i skracania
email: fenestra.uam@gmail.com, facebook: www.facebook.com/gazeta.fenestra Korekta Weronika Jwiak Maria Mikoajczyk Jakub Ptak Klaudia Zimowska nadesanych tekstw. Redakcja
Anna Maria Kottas Karolina Karo Nina Mikiewicz Livia Rok Agata Zin Facebook nie ponosi odpowiedzialnoci
Nicole Piotrowska Aleksandra Klasa Marcin Moj Joanna Skrzybt Daria Zwiefka
Weronika Nowak Aleksandra Konieczna Mateusz Musik Mikoaj Somski www.facebook.com/gazeta.fenestra za tre zamieszczanych reklam.