Νεκρός Ίκαρος Dead Icarus

2
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ
ΟΜΗΡΕΙΑ 2007

MUNICIPALITY OF IOS
OMIRIA 2007

Τουριστική Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Τ.Α.Δ.ΕΠΙ.

Γ.-Φοίβος Σαργέντης G.-Fivos Sargentis
“Η Αφύπνιση του Μύθου” “Awakening of the Myth”
Έκθεση Γλυπτικής Sculpture exhibition
Αμοιραδάκειο Μέγαρο Amιradakio Hall
Ιούλιος 2007, Ίος July 2007, Ios island

Φωτογραφίες: Ματίνα Κούγκια Photos by Matina Kougia

Χύτευση με την μέθοδο του «χαμένου κεριού» Lost wax casting progress
Μάνος Βαρδαξής, Βαγγέλης Τάσσις Manos Vardaxis, Vangelis Tassis

Χύτευση σε άμμο Sand casting progress
Χρήστος Παντελίδης Christos Pantelidis

Πατίνες Patinas
Μάνος Βαρδαξής, Βαγγέλης Τάσσις Manos Vardaxis, Vangelis Tassis

www.itia.ntua.gr/~fivos/sculpt

3
Ο μύθος είναι έκφραση του συλλογικού ασυνειδήτου. Myths are the expression of a collective
Η γένεσή του είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας του unconscious. The genesis of a myth is the
ανθρώπου να ερμηνεύσει τον κόσμο γύρω του μέσα result of man’s effort to interpret the word
από ενστικτώδεις, ανθρωποκεντρικές εικασίες και όχι through instinctive, anthropocentric
μέσω της ορθολογικής σκέψης. conjecture instead of rational thinking.

Με ψυχολογικούς όρους, ο μύθος καλύπτει In psychological terms, myth mostly covers
περισσότερο τα ανθρώπινα συναισθήματα παρά μία the human emotion rather than an objective
αντικειμενική παρατήρηση του Κόσμου. Θα explanation of the Cosmos. It could be
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία πρωτόγονη labelled as an aboriginal science.
επιστήμη.
Given that myths are lens-like, in the sense
Γνωρίζοντας ότι οι μύθοι είναι σαν γυάλινοι φακοί that we usually look through them and not
που συνήθως κοιτάμε μέσα από αυτούς και όχι at them, the absence of objectivity and
αυτούς, ξέρουμε ότι η αντικειμενικότητα της accuracy regarding the description of the
παρατήρησης και η περιέργεια της διερεύνησης των mechanisms and functioning of the physical
ψυχολογικών σταθερών δεν ήταν η κυρίαρχη ανάγκη systems was not of primary concern on the
έκφρασης των πρώτων «μυθοπλαστών». Αντίθετα, ο minds of the first myth-makers. Instead, the
βασικός ρόλος τους ήταν να καλύψουν την basic role of the myth -to fulfil the human
ανθρώπινη περιέργεια, καθορίζοντας παράλληλα curiosity in a moral context- is attained and
έναν ηθικό κώδικα. Για τον λόγο αυτό ο μύθος therefore the myth determines the
θεωρείτε ότι καθορίζει τις αποδεκτές σφαίρες της admissible sphere of the human activity and
ανθρώπινης συμπεριφοράς και της σχέσης του intervention in the Cosmos. At the same
ανθρώπου με τον Κόσμο και αποτελεί μία κοινή time, myths were the common source of
αφετηρία, της ηθικής και της θρησκείας. morality and religion.

4
Η παρατήρηση του Κόσμου στα πλαίσια σκληρής The observation of Cosmos by Man, using means of
επιστημονικής σκέψης ήταν το απαύγασμα του strict logical thought was the main scope of
Πολιτισμού και ίσως εν τέλει ο ευρύτερος στόχος του. Civilization and maybe its general objective. The
Ο καθορισμός της θέσης, το νόημα της ύπαρξης και determination of Man's role on Cosmos, the meaning
η -με κάθε τρόπο- ερμηνεία του Κόσμου, of Life (existence) and the -by any means-
δημιούργησαν την εμπειρία του Πολιτισμού. explanation of Cosmos, have developed our
Civilization's actual "shape" (experience, structure,
Σε αυτά τα πλαίσια, η συνήθης ακαδημαϊκή σκέψη characteristics).
οδηγείται σε πολύπλοκους δρόμους, που
αναπτύσσονται σε διάφορους τομείς της γνώσης. Accordingly, the common academic way of thinking
Ίσως όμως αποφεύγει την ουσία, η οποία, εάν is conducted to produce complex thoughts
υπάρχει, θα είναι κατανοητή σε έναν μάλλον developed in different sectors of the knowledge’s
περιορισμένο αριθμό σοφών που θα γνωρίζουν όλες sphere. It is, though, possibly avoiding the Essence
τις παραμέτρους της. which, if existing, will be apprehensive by a rather
limited number of “wise” people, capable of
Ανασκαλεύοντας όμως τους μύθους, comprehending all of its complex parameters. By
χρησιμοποιώντας την ποιητική και την μορφή τους, looking into myths, by using the poetic values and
δημιουργώντας ίσως μία γλυπτική εξέλιξη της images that stem from them, by developing a new
μορφής τους, ενδεχομένως να αποκαλύπτεται μία transformation of their forms in sculptural
άλλη οπτική. representations, a new thesis can potentially be
revealed.
Στόχος της οπτικής αυτής είναι να πει ότι: οι μύθοι
αποτελούν έναν θύλακα της μνήμης που, άμα The main objective of this thesis is to express that:
σπάσει, θα μπορούσε να πει κάτι περισσότερο από Myths are the nest of memory, which, if broken, will
ένα παραμύθι. narrate something more than just a tale.

Για την πάσης φύσεως υποστήριξη της έκθεσης I owe great regards to the Mayor of Ios, mr. G.
αυτού του εγχειρήματος, οφείλω θερμές ευχαριστίες Pousseos for supporting this exhibition.
στον αγαπητό Δήμαρχο Ιητών κ. Γ. Πουσσαίο.

Γ.-Φοίβος Σαργέντης G.-Fivos Sargentis
Ιούνιος 2007 June 2007

5
Κρυφό φιλί, ο Πάρις και η Ελένη Mystic kiss, Paris-Helen

6
Γ.-Φοίβος Σαργέντης G.-Fivos Sargentis
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Brief Curriculum Vitae

Ο Φοίβος Σαργέντης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Born in Athens in 1972.

Σπούδασε στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο, όπου εκπόνησε Studied Civil Engineering in National
διπλωματική εργασία με θέμα:«Το αισθητικό στοιχείο στο Technical University of Athens, and his
νερό…» diploma thesis was “Aesthetic element
. in water…”
Εργάστηκε και δίδαξε στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο όπου και
εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή με θέμα: «Η Χρήση και η He worked and taught at National
Συμπεριφορά των Υλικών στην Γλυπτική». Technical University of Athens, where
he got his Ph D entitled “Use and
Με τη γλυπτική και τη μικρογλυπτική ασχολείται από μικρή Technical Aspects of Materials in
ηλικία και για πρώτη φορά, το 1985, παρουσίασε έργα του Sculpture”.
στη γκαλερί Μποστ».
He is dealing with sculpture and
Εκθέσεις: creation of jewellery since very young
Έχει παρουσιάσει έργα του σε ατομικές και σε ομαδικές age, and he has presented his work in
εκθέσεις. individual and collective exhibitions.
Έργα του εκτίθενται στο Ίδρυμα Νικόλαου Π. Γουλανδρή Many of his artefacts are displayed in
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Museum of Cycladic Art (Athens-
Greece).
Συνεργασίες:
Με την ελληνική τηλεόραση, γνωστούς οίκους κοσμημάτων, He has cooperated with companies,
ομίλους εταιριών, θεατρικές ομάδες, το Ε.Μ.Π. το Πολεμικό T.V., N.T.U.A., Ministry of Defence,
Ναυτικό, την Εθνική Πινακοθήκη κ.α. theatre groups, National Gallery of
Greece etc.
Εργασίες-κείμενα:
Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σε Texts and comments of his, on
επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την αισθητική. aesthetical issues, are published in
Κείμενα και σχόλιά του, έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσιο international conferences, scientific
και περιοδικό ελληνικό Τύπο. magazines and the daily press.

7

Related Interests