You are on page 1of 5

Johann Sebastian Bach

(1685 - 1750)

Prlude in Cmol
pour la lute
di Johann Sebastian Bach

BWV 999
Do mineur

Manuscrit de Johann Peter Kellner


(1705 - 1772)
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin Preuischer Kulturbesitz, Musikabteilung

Jean-Daniel Forget (BWV999)


- Prlude pour la Lute.

} l l } } } l l } }
3 l l l l l v li li l l l l l v li li
! cq v cq v
{ {

3
} l cl l l } } } l cl l l } } } l l l l } }
l l l v il li
v
l l l v il li
v l l l v il v li
! cq cq cq
{ { {

6
} l } } } l l l l } } } l l l l } }
l l l l l l v il v li l l l v il li l l l v il li
! cq cq cv c cv
{ { cq {

9
} } } } l l l l } } } l l l } }
l l l l l l l il li l l l v il li l l l l v il li
! c v cv c cv c cv
cq { cq { c
cq {

12
} } } } } } } } }
l l l l l l l v il li l l l l l
l l il li l
l l l l l l il li
! c v c v cv c cv c
c
cq { cq { cq { cv

(1*)
15
} l } } } l l l l } } } l } }
l l l l l l v il li l l l il li l l l l l l il li
! c v
c
cq {
cq
{ cv q
cv c
{
v ccv

18
} l l l l } } } l l l l } } } l cl l l } }
l l l il li l l l il li
! q l l l il li
v c q v cv q v cv
{ cv { {
(2*)

21
l cl l
} l l c l l l l } il } li } l l c l l l l } il } li } l l c l l l l } il } li
! q v v v v v v
q
q
{ { {
(3*)

1. Manuscrit original : r.
2. Manuscrit original : do.
3. Manuscrit original : mi.

Ms. Berlin (J.P. Kellner), Johann Sebastian Bach, Prlude in Cmol. [BWV999] Page 1
24
} l l cl l l l l } il } li } l l l l l l l } il } li } l l l l } }
! q v v v l l l v il li
q cv q cv
{ { {

27
} l } } } } } } } }
l l l l l l il li l l l l l l l il li l
l
l l
! q v cc
v q cv cv q l l l cv il c li
cv
{ { {

30
} } } } } } } } }
l l l l l l l il li l l l l l l l l
! q cv c
c q l l l v il li q l
cv l l v il c li
cv
{ v { {

33
} } } } } } } l } }
l l l l l l l il li l l l l l
l l v il li l l l l l l v il li
! c v cv c cv c cv
cq { cq { cq {

36
} l cl l l } } } l l l l } } } l l l l } }
l l l il li l l l v il li l l l v il v li
! c v cv c v c
cq { cq { cq {

39
} } } } } } } }
l l l l l l l il li l
l l l l
l l v il cv li l
l l l l
l l v lh cv li
! c v cv c c
cq { cq { cq {

G
42
} l g
l l l l l l l l l l gq
! c c
cq { { cq

Ms. Berlin (J.P. Kellner), Johann Sebastian Bach, Prlude in Cmol. [BWV999] Page 2
- Prlude pour la Lute.

v v v v v v v v
} v v v v v } vs } sv } v } vs } vs
$ 3
{ v v { v v
# 3 g g

} v v v v v v v } vs } sv v
} v v v v v v } vs } sv v
} v v v v v v } li } li
$
g v v v v v v
{ g { g {
#
6

} v v v v v v v } li } li } l l l l l l l } il } li } l l l l l l l } il } li
$
g v v l l
{ g { l g { l
#
9
} l l l l } } } l l l l l l l } il } li l
$ l l l il li } l l l l l l } li } li
{ l l { l l { l l
# g g g
12
} l l l l } } } l l l l l l l } il } li } l l l l l l l } il } li
$ l l l il li
{ v v { l {
# g g l g l l
(1*)
15

} l l l l l l l } li } li l
} l l l l l l } il } li } l l l l l l l } il } li
$
{ v v { { l
# cg g l l l
cg
18
} l l l l } } l v
l l l il li } l l l l l l } li } li } v v v v v v } vs } vs
$
{ l l { l { l l
# cg cg
l
cg
(2*)

1. Manuscrit original : r.
2. Manuscrit original : do.

Ms. Berlin (J.P. Kellner), Johann Sebastian Bach, Prlude in Cmol. [BWV999] Page 3
21
cv cv v v v cv v
} v v v v v v } sv } sv } v
v v v } sv } sv }v v
v
v } vs } vs
$
v v v v v
{ v { {
# cg cg c
g
(1*)
24

} v v v v v v v } vs } sv v
} v v v v v v } li } li } l l
l
l l l l } il } li
$
{ v v { l l { l
# l
cg cg cg
27
} l l l l } } } l l l l l l l } il } li } l
$ l l l il li l l l l l l } il } li
{ l { l { l
# cg l cg
l
cg l

30

} l l l l } } } l l l l l l l } il } li } l } }
$ l l l il li l l l l l l il li
{ { l l { l
# cg l l cg cg l

33
} l } } } l l l l l l l } il } li } l l l l l l l } il } li
$ l l l l l l il li
{ l l { l { l l
# g g l g
36

} v v v v v v v } vs } sv v
} v v v v v v } li } li
l
} l l l l l l } li } li
$
l v v v
{ l { v {
# g g g
39
l l l l l l } il } li } l l l l } } } l l l l }
$ } l l l l il li l l l hl li
{ l l { l l { l l
# g g g
42
Gq
} l l l l l l l l l q
$ l l
g
{ {
# g g

1. Manuscrit original : mi.

Ms. Berlin (J.P. Kellner), Johann Sebastian Bach, Prlude in Cmol. [BWV999] Page 4