You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 65 26 M 2017 API. Y. 13 (3330)


, ,
, \,
\
,
\, -
. \
.

\
: ,
, r ,
, , q
, \

(. . 12 17 22).
^ ,
,
.
^ \
, r
, \ ,

. -
. ^ -
\
O AOTOO TH KYPIAKH (^E. 13-20)
^H
\A, \Aa , d \ e r -
, \ , E c d -
d . A b a
a , d
z
e e -
, , a , x
, a
m d d -
e , b \I-
, a c Mb f e .

r , .. , \! ,
\,
r .
\ , , \, , ,
, , -
, -
\, -
, -
. ^
r ,
, . r , ,

, . -
, ,
.
\, ,
r \ ,
,
! , . -
. \
^ , -
, \ ,
, -
.

50
M \A
\A, \A,
, r F, r, \A,
, \A,
, . O r
\ .
E F -
, , , -
r F , ,
,
r . T
, , , ,
\I,
M.
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA)

,
\,

, ,
\ , ,
. , \, \-
, -
^ ,
, . ;
, ^ . , -
, , -
, .
^ , -
,
. r -
, -
. -
r -
,

51
26 2017: ( )
\ .
\ . 26 .
oH: ^E: \A: ^. 13-20 E: . 17-31.
H EOMENH KYPIAKH: 2 \, ( ).
\A: ^. 11-14 E: . 32-45.

x . ^ -
,
. ! \ -
x
, , .
\. \. .

:
\, \ , \
( , 376)
(, , -
) : -
,
\.

\
JEAN DANILOU

( ., 14 21 ., . 176)
\ r .
.
.

OMIIA TH NH KYPIOY: 1) K 6.00 ..


K, ^I. N ^A E (. A) \A. \A
^E, M. \A .

NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

52

You might also like