You are on page 1of 61

AKTA KESELAMATAN DAN

KESIHATAN PEKERJAAN
1994 (OSHA)

JAAFAR BIN LEMAN


JABATAN KESELAMATAN DAN
KESIHATAN PEKERJAAN
KEDAH/PERLIS Tel : 04-7308081
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 1
Sejarah JKKP

Boiler Enactments :1896

Machinery Enactment : 1913


Machinery Ordinance : 1953
(Machinery Department)
Factories & Machinery Act :1967
(JKJ)

Occupational Safety & Health Act :1994


(JKKP)

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 2


AKTA DAN PERATURAN
YANG DIKUATKUASAKAN
JKKP

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,


1994 (Akta 514) dan 7 Peraturan di bawahnya.

Akta Kilang dan Jentera, 1967 (Akta 139)


dan 15 Peraturan di bawahnya.

Akta Petroleum (Langkah-langkah


Keselamatan), 1984 (Akta 302) dan
Peraturannya.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 3


peraturan
di bawah AKKP,
1994

1. Pernyataan Dasar Am K&K (Pengecualian)-1995


2. Jawatankuasa K & K (JKK/SHC))- 1996
3. Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian
(CIMAH)- 1996
4. Pegawai K & K (PKK/SHO)-1997
5. Pengelasan, Pembungkusan & Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya
(CPL)-1997
6. Penggunaan & Std. Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada
Kesihatan (USECHH)-2000
7. Pemberitahuan kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan
pekerjaan dan penyakit pekerjaan (NADOOPOD)-2004

PERINTAH :
Pegawai K & K- 1997
Larangan Penggunaan Bahan -1999
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 4
AKTA
KESELAMATAN
DAN KESIHATAN
PEKERJAAN,
1994
(AKTA 514)
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 5
FALSAFAH
DAN PRINSIP AKTA

Tanggungjawab untuk memastikan


keselamatan dan kesihatan di tempat
kerja dengan melihat siapa yang mencipta
risiko dan siapa yang bekerja dengan
risiko

peraturan kendiri (self-regulation)

perundingan (consultation)

kerjasama dan penglibatan pekerja

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 6


BAHAYA DI TEMPAT
KERJA

BAHAYA KIMIA BAHAYA FIZIKAL


Gas/vapour mekanikal
habuk elektrikal
wasap ergonomic
bising/ getaran
tempat tinggi
haba
tekanan
BAHAYA
PSIKOSOSIAL BAHAYA BIOLOGI
gangguan seksual
tekanan kawan sekerja
bakteria/virus/spora
habuk tumbuhan\
jiran/keluarga
penyalahgunaan dadah
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis
TUJUAN AKTA

1. Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan


kebajikan orang yang sedang bekerja.
2. Untuk melindungi orang bekerja dan selainnya
di tempat kerja daripada aktiviti yang
melibatkan risiko
3. Untuk menggalakkan suatu persekitaran
pekerjaan bagi orang yang bekerja dengan
keperluan fisiologi dan psikologi mereka
4. Untuk mengadakan perundangan keselamatan
dan kesihatan pekerjaan dengan peraturan
dan tataamalan industri yang diluluskan di
bawah peruntukan Akta

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 8


SKOP AKTA
514

ORANG YANG BEKERJA :-

dalam semua sektor di Malaysia


mengikut Jadual Pertama

Kecuali :-

pekerjaan di atas kapal (termaktub dibawah
Ordinan Perkapalan Saudagar 1952)

Angkatan tentera

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 9


JADUAL
PERTAMA

Pengilangan

Perlombongan dan penguarian

Pembinaan

Pertanian, perhutanan dan perikanan

Kemudahan: Elektrik, Gas, Air dan Perkhidmatan


Kebersihan

Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi

Perdagangan borong dan runcit

Hotel dan restoran

Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan


Perniagaan

Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

10
TANGGUNGJAWAB
MAJIKAN
DI BAWAH AKTA
KESELAMATAN
DAN
KESIHATAN
PEKERJAAN,
1994
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

11
TANGGUNGJAWAB
MAJIKAN


Majikan perlu
menyediakan dasar
SEKSYEN keselamatan dan
kesihatan secara
16 bertulis

menyediakan
organisasi dan
perkiraan keselamatan
dan kesihatan

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

12
KANDUNGAN DASAR
KESELAMATAN DAN
KESIHATAN DI TEMPAT KERJA

1. Pernyataan mengenai DASAR AM majikan


terhadap keselamatan dan kesihatan di
tempat kerja
2. Pernyataan mengenai ORGANISASI
untuk melaksanakan dasar keselamatan
dan kesihatan di tempat kerja
3. Pernyataan berkenaan PERKIRAAN untuk
perlaksanaan dasar keselamatan dan
kesihatan di tempat kerja.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

13
PERNYATAAN MENGENAI
DASAR AM

Majikan menyatakan mengenai:


i. Prinsip/komitmen
ii. Prioriti
iii. Peranan/Kerjasama
iv. Objektif :
* Mengada,menyelenggara tempat & sistem
kerja
* Memberi maklumat dan latihan
* Menyiasat kemalangan/penyakit perusahaan
* Mematuhi kehendak undang-undang

Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi & tarikh

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis


14
JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN


JKKP akan menjalankan semua aktiviti dengan memberi keutamaan kepada keselamatan dan
kesihatan anggota-anggotanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti
tersebut. Pengurusan keselamatan dan kesihatan menjadi satu fungsi yang penting di semua
peringkat pengurusan di ibu pejabat dan cawangan negeri.
Ke arah mencapai matlamat dan objektif dasar ini, JKKP akan mematuhi semua
peruntukan
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan serta tataamalan-
tataamalan yang dibuat di bawahnya dengan menyediakan organisasi, sumber, sistem kerja dan
latihan yang berkaitan.

Kerjasama yang erat akan dijalin di antara pihak pengurusan dan pekerja untuk menggubal,
melaksana, memantau, menilai semula dan membaiki program-program yang sedia ada atau yang
baru. Skop program-program yang dilaksana dirancang bagi meliputi semua keadaan termasuk
waktu di luar masa bekerja.
Program-program dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan akan dikaji dari semasa ke
semasa bagi mempastikan pembaikan berterusan. Dengan ini JKKP adalah komited untuk
mengamalkan budaya kerja yang selamat dan sihat.

Ir. Hj. Abu Bakar Bin Che Man


Ketua Pengarah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Malaysia.
13hb. JANUARI 2004. JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 15
PERNYATAAN MENGENAI
ORGANISASI PERLAKSANAAN
DASAR

Agihan dan penyelarasan tanggungjawab:


* Setiap lapisan pengurusan
* Pekerja
* Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan
* Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis
16
PERNYATAAN MENGENAI
ORGANISASI
PERLAKSANAAN
DASAR (sambungan)

Perlu nyatakan:
* Bagaimana akauntabiliti ditetapkan
* Bentuk pengawasan pelaksanaan
program dibuat

Carta organisasi pengurusan keselamatan


& kesihatan

Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi


dan tarikh

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis


17
PERNYATAAN MENGENAI
PERKIRAAN BAGI
MELAKSANAKAN DASAR

PERKIRAAN:
1. Sistem, prosedur dan program-program yang
dilaksanakan bertujuan mengawal atau
menghapus bahaya-bahaya di tempat kerja

2. Maklumat yang jelas tentang bahaya-bahaya


dan langkah kawalan yang diambil.

3. Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi


dan tarikh.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis
18
PERKIRAAN

Prosedur melaporkan kemalangan / bahaya

Prosedur Menyiasat kejadian kemalangan

Audit tempat kerja

Analisa risiko & kawalan

First Aid, first aiders

Prosedur kejadian kecemasan (ERP)

Latihan induksi dan lanjutan KKP

Prosedur untuk kontraktor

Promosi KKP (OSH promotion)

Penyimpanan rekod

Penyenggaraan pelan dan peralatan

Sistem kerja selamat dan penggunaan


PPE, dlll.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 19
KESIMPULAN
PERUNTUKKAN SEKSYEN 16

Penglibatan terus majikan

Keselamatan dan kesihatan akan


disepadukan dalam misi dan
objektif penubuhan organisasi.

Menyediakan satu sistem


pengurusan keselamatan dan
kesihatan

Jelas dan telus dalam


menjalankan perniagaan

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

20
TANGGUNGJAWAB
MAJIKAN


Majikan perlu
memastikan
setakat
SEKSYEN yang praktik,
15 (1) keselamatan,
kesihatan
dan
kebajikan
pekerjanya.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

21
setakat yang
praktik

teruknya bahaya atau risiko

pengetahuan dan cara menghapuskan


atau mengurangkan bahaya atau risiko

cara menghapuskan atau


mengurangkan bahaya atau risiko

kos menghapuskan atau


mengurangkan bahaya atau risiko

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

22
KESIMPULAN
KEHENDAK
SEKSYEN 15(1)

mengikut perundangan, majikan


berkewajipan untuk menyediakan
keperluan asas yang sesuai
terhadap pekerjanya;

jika tidak mematuhinya adalah


satu kes jenayah.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

23
TANGGUNGJAWA
B
MAJIKAN

(a) pengadaan dan


penyenggaraan loji dan
SEKSYEN sistem kerja;
15(2) (b) membuat perkiraan bagi
keselamatan
penggunaan,
pengendalian,
penanganan, penyimpanan
dan pengangkutan loji dan
bahan

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

24
TANGGUNGJAWA
B
MAJIKAN

( c) pengadaan maklumat,
arahan, latihan dan
penyeliaan
SEKSYEN
15(2) (d) pengadaan dan
(sambungan penyenggaraan
) tempat kerja cara
masuk ke dalam dan
keluar darinya yang
selamat dan tanpa
risiko
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

25
TANGGUNGJAWA
B MAJIKAN

(e) pengadaan dan


penyenggaraan
SEKSYEN persekitaran
pekerjaan yang
15(2) selamat dan tanpa
(sambungan risiko kesihatan
) dan cukup
kemudahan
kebajikan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

26
KESIMPULAN
KEHENDAK SEKSYEN
15(2)

Menyediakan satu program terhadap


pengadaan, penyenggaraan dan prosedur untuk
keselamatan mengguna loji dan bahan;
contoh: prosedur pembelian, permit kerja, SOP,
jadual penyenggaraan dan sebagainya.

Menyediakan program latihan, pendidikan


dan penyeliaan untuk pekerja baru dan
latihan berterusan bagi pekerja lama;
contoh: latihan induksi, latihan kerja dan sebagainya.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

27
KESIMPULAN
KEHENDAK
SEKSYEN 15(2) [samb.]

Menyediakan program untuk


memastikan tempat kerja dalam
keadaan selamat;
contoh: kekemasan, pencahayaan, pemeriksaan dan
sebagainya.

Menyediakan program industri higiene


untuk memastikan persekitaran pekerjaan
yang sehat;
contoh: PPE, pemeriksaan LEV, pemonitoran dan
sebagainya.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 28


TANGGUNGJAWA
B
MAJIKAN


untuk memastikan
tiada risiko kepada
pekerja dan bukan
pekerjanya daripada
SEKSYEN aktiviti
pengusahaannya;
17

pengadaan maklumat
kepada orang lain
kesan ujud daripada
aktiviti
pengusahaannya.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

29
KESIMPULAN
KEHENDAK
SEKSYEN 17

Menjalankan penilaian risiko terhadap


pengusahaannya dan mengurangkan tahap risiko
(1:1,000,000)
contoh; JHA, HAZAN, safety report dan
sebagainya.

Menyediakan program Pelan


Tindakan Kecemasan (ERP)

Menyediakan program maklumat kepada


masyarakat di persekitarannya mengenai
langkah-langkah keselamatan bila
kecemasan
contoh: Responsible Care Program, off-site
emergency program dan sebagainya.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

30
TANGGUNGJAWA
B
MAJIKAN


mengadakan
pengawasan perubatan;

SEKSYEN
mengaji pegawai
28, 29 & 30 keselamatan dan kesihatan;


menubuhkan jawatankuasa
keselamatan dan
kesihatan di tempat
kerja.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis
31
PEGAWAI KESELAMATAN
SEKSYEN
&
29)
KESIHATAN (

1. Pembinaan bangunan &


kejuruteraan : Harga kontrak >
RM 20 juta
2. Pembinaan kapal : Pekerja > 100 orang
pada waktu puncak kerja
3. Aktiviti memproses gas /industri
petrokimia : Pekerja > 100 orang
4. Pembuatan dandang dan vesel
tekanan : Pekerja > 100 orang
5. Industri pembuatan logam yang terdapat
kerja mengetin,mengecap, menebuk,
memotong atau melentur : Pekerja > 100
orang
6. Industri kayu : Pekerja > 100 orang
7. Pembuatan simen : Pekerja > 100 orang
8. Lain-lain aktiviti pembuatan : Pekerja > 500
orang
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis
32
PEGAWAI KESELAMATAN
SEKSYEN 29)
& KESIHATAN (

1. Pendaftaran : Borang yang disediakan & fee RM 100


2. Kelayakan :
a) Diploma keselamatan & kesihatan pekerjaan
b) Kursus & lulus peperiksaan dan 3 th pengalaman
c) 10 th dalam bidang k & k
d) Kelayakan lain- di tetapkan oleh Menteri
3. Tempoh pendaftaran : 3 tahun
4. Pembaharuan : Perlu hadiri program berkaitan KKP
sekurang-kurangnya sekali setahun
5. Majikan hendaklah melapurkan kepada KP mengenai SHO
yang dilantik/ditamatkan dalam tempoh sebulan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

33
PEGAWAI KESELAMATAN
SEKSYEN 29)
& KESIHATAN (

Kewajipan SHO

Menasihati majikan
Memeriksa tempat kerja
Menyiasat kemalangan
Membantu majikan menganjurkan program
KKP
Sebagai Setiausaha Jawatankuasa KKP
Analisa statistik kemalangan
Membantu mana-mana pegawai
Menjalankan lain-lain arahan yang diarahkan
oleh majikan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

34
JAWATANKUASA KESELAMATAN
& KESIHATAN (SEKSYEN 30)

Keperluan: Bilangan Pekerja > 40 orang


Keanggotaan:
a) Pengerusi Majikan/Pengurus
b) Setiausaha SHO/ orang lain / ahli jawatankuasa
(dilantik oleh Pengerusi)
c) Wakil majikan
d) Wakil pekerja - undian
< 100 2 orang wakil majikan &
2 orang wakil pekerja > 100
4 orang wakil majikan 4 orang
wakil pekerja
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

35
JAWATANKUASA KESELAMATAN
& KESIHATAN (SEKSYEN 30)

Mesyuarat JKK:

Perbincangan : Isu keselamatan dan kesihatan


pekerjaan
Kekerapan - 3 bulan sekali
Sesuatu mesyuarat hendaklah dipanggil segera jika
terdapatnya kemalangan
Anggota jkuasa hendaklah diberi notis bertulis dan
satu salinan agenda mesyuarat
Menyediakan tempat yang sesuai dan waktu bekerja
Kuorum Pengerusi, Setiausaha, ahli
Bukan ahli boleh hadir : sesiapa yang terlibat
dengan kemalangan, orang yang berpengetahuan
tentang keselamatan dan kesihatan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

36
FUNGSI JAWATANKUASA
KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Membantu dalam pembuatan kaedah-kaedah keselamatan


dan kesihatan dan sistem kerja selamat

Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan


dan kesihatan

Menjalankan kajian tentang trend kemalangan,


kemalangan nyaris, kejadian merbahaya, keracunan
pekerjaan atau penyakit pekerjaan dan hendaklah
melaporkan kepada majikan bersama cadangan pembaikan

Mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di


tempat kerja dan membuat cadangan kepada majikan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

37
FUNGSI
JAWATANKUASA KESELAMATAN
DAN KESIHATAN (samb.)

Memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya 3


bulan sekali

Menjalankan siasatan kemalangan, kejadian berbahaya,


keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan dengan
seberapa segera

Penyiasatan aduan dari pekerja-bincang dan membuat


cadangan kepada majikan

Seseorang majikan hendaklah menyimpan salinan


laporan di tempat kerja selama tempoh minima 7 tahun

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

38
FUNGSI
JAWATANKUASA KESELAMATAN
DAN KESIHATAN (samb.)

PERUNTUKAN LATIHAN DAN MAKLUMAT

Majikan hendaklah untuk memastikan ahli


jawatankuasa mempunyai kefahaman dan
pengetahuan asas tentang fungsi jawatankuasa

Majikan hendaklah meyediakan latihan yang mencukupi


kepada ahli jawatankuasa

Majikan hendaklah menyediakan dokumen dan


maklumat yang berkaitan : Undang2, tataamalan,
maklumat berkaitan program k & k, prosedur
kerja, bahaya dan lain-lain yang berkenaan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

39
TANGGUNGJAWA
B
MAJIKAN

Pemberitahuan
SEKSYEN mengenai
32 kemalangan,kejadia
n bahaya,
keracunan
pekerjaan dan
penyakit pekerjaan
kepada pejabat
JKKP yang
berdekatan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

40
Peraturan :
PEMBERITAHUAN
MENGENAI KEMALANGAN, KEJADIAN
MERBAHAYA, KERACUNAN PEKERJAAN
& PENYAKIT PEKERJAAN

Pemberitahuan dan Pelaporan


Mati serta merta
Kemalangan/kejadian
merbahaya/keracunan /penyakit
pekerjaan (rujuk Akta) 7 hari
selepas kejadian
Cuti sakit lebih 4 hari
Mati dalam tempoh setahun
dari tarikh kemalangan
Borang JKKP 6/7
Dilapor oleh majikan/
pengamal perubatan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

41
Peraturan :
PEMBERITAHUAN
MENGENAI KEMALANGAN, KEJADIAN
MERBAHAYA, KERACUNAN PEKERJAAN
& PENYAKIT PEKERJAAN

Penyenggaraan rekod :
Borang JKKP 8
Semua jenis kemalangan /
kejadian berbahaya /
keracunan / penyakit pekerjaan
Tempoh 5 tahun
Hantar kepada KP sebelum 31
Januari setiap tahun bagi
tempoh 12 bulan

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

42
KESIMPULAN
KEHENDAK
SEKSYEN 32

Menyediakan satu sistem melapor dan


penyiasatan terhadap kemalangan,
keracunan, penyakit, kerosakan harta benda
dan sebagainya;

Analisa sebab-sebab kemungkinan


terhadap kemalangan, keracunan dan
penyakit dan mengambil tindakan
pembetulan untuk mengelakkan kejadian
semula;

Menyenggara rekod dan statistik untuk


proses pemantauan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

43
TANGGUNGJAWAB
PENGILANG &
PEMBEKAL


memastikan loji dan
bahan adalah selamat
apabila digunakan
dengan betul;
SEKSYEN

20 & 21 mengadakan
maklumat yang cukup
untuk penggunaan loji
atau bahan.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

44
KESIMPULAN
KEHENDAK SEKSYEN 20
& 21

menjalankan pengujian dan pemeriksaan


untuk beri maklumat terhadap pengunaan
loji atau bahan yang selamat;

mengadakan maklumat kepada pengguna


terhadap sifat-sifat bahan tersebut;
contoh: CSDS

memperbaiki maklumat jika


terdapat perubahan.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

45
TANGGUNGJAWAB AM BAGI
PEREKABENTUK, PENGILANG
& PEMBEKAL

Setakat yang praktik -

Untuk memastikan loji/bahan direkabentuk dan dibina


dengan selamat dan tanpa risiko kesihatan bila
digunakan dengan betul;

Mengadakan pengujian dan pemeriksaan yang sesuai;

Memastikan dan mengadakan sistem maklumat yang


cukup;

Merancang penyelidikkan untuk menghapus


dan menggurangkan risiko;

Cara pembinaan dan pemasangan yang selamat.


JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

46
TANGGUNGJAWA
B
AM PEKERJA

Memberi perhatian munasabah bagi


keselamatan dan kesihatan dirinya dan
orang lain;

Memberi kerjasama kepada majikan


atau orang lain;

Memakai dan menggunakan peralatan atau


pakaian pelindung diri yang dibekalkan;
dan

Mematuhi arahan atau langkah-langkah


keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

47
RINGKASAN
KESELURUHAN AKIBAT
BAGI AKTA

Organisasi perlu menyatupadukan


keselamatan dan kesihatan dalam
semua sistem pengurusan;

Keselamatan dan kesihatan akan


dilaksanakan sama seperti
fungsi pengurusan lain.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

48
KESAN
TERHADAP
ORGANISASI

Pengurangan bilangan kes kemalangan,


keracunan dan penyakit.

Pengurangan ketidakhadiran

Meningkat pengeluaran dan kualiti

Meningkatkan perhubungan antara industri

Meningkat imej syarikat/organisasi

Meningkat pesaingan

Data dan maklumat untuk


penentuan piawai
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis

49
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan Kedah /Perlis
Tingkat 9, Wisma Persekutuan
Jalan Kampung Baru
05534 Alor Star, Kedah D.A.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis


50