You are on page 1of 27

PORTFOLlO.

HU fÜZETEK /OS

Technikai elemzés II. - Alakzatok EGYSZERŰEN

ERSTE 5

'fFEIHETtet lll'f.

.. _._--

'. ~
o.

.
ó

~~-

/i"
PORTFOLlO.HU ~ÜZETEK
Tartalomjeqyzék
Alak'l.;uok a (~hnikai elen17.6;bcn EGYSZERŰEN
Előszó 6
Felelőski:ldó: I . Mire jók az alakzatok! 7
Sándorfi Balá7s
NET Média Zrt. :1. Általános alaIuatok '0
1066, Budapest, Tert,.; krt. 46.
Három.~zögek (triangles) '0

Tördelés: Nég}'S7.ögek (roclangles)
Iknes BálO r Márkó
Árfolyam cs;uorna (price cha nnel)

lerjo"Ztés: Hosszú bál.is (long basel
,,
konyv€,ponfolio.hu
{lj 327-4080 " A t rend fo lyta tódását jel ző alakzato k

M~a5ured Mov~
Énékesítési \'czctó:
Z.:ásuó, medve ciszló (flag. pcnnalll. bcar Ilag)
Agócs Ilal:h.s
agoc.~ponfolio.hu (Hilcs)cséS"lC (cup with hand leJ '7
(l) 327-4088
Gyorsulál> (accc!eratN growth pha.sc) '9
Káir:at lezár.a:
4. A trend megváltozását jelző alakzaTok JJ
2ooR. július 11.
On~ day rcversal JJ
NET Métlia Zn. 2008 Dupla CSI'CS és fenék (double top. double bonom) 34

Minden jog fenntartva Tripla csúcs és fenék (uiple top, triple hOliom) ) ,
Ali rights reservN Fej és válL1k (hC"dd and l>houlders top, head and shOlllders bouom) 39

Kerek frnék és csúcs (ruundiog b{)(wm, rounding lOp) 43
ISSN 1789-3704
BUlnp and run ,6
Sz.igel (isbnd)

Ékek (wedgcs)
"so
Tiguló csúcs (broadening top)

Cyémám (diamond)

.............. rstebroker .l1u
.............erst.brok.r.hu

tap.al :\kuni magunk. alak.iikség. hogy soha nem lehe t két egyforma alakutOI találn i. pildd" knYSUiiJ .:habaker ~-zámít. s czcn befektetők számtalan módn. akinek klasszikll~ munkája 1932-ben idem meg wlI'w. dr rnmisuus(I/ mint/fil rsrtbt'n más piaem is irrlillyt1 fl /11l/ntitmit'tlMnk.hetünk brnereucl. deviza-. krdvrrr/ r!Wwrban napi bonl(Í$ú árfolyam gmjikol/fJk(/j használunk.am ar.vény-. valamint a fundamentális elemzés e.. így nem is érdemes aI.ndfhalóak az aUbbiakb(/11 hrmuta/oTtak..:tlOk awnosítása egyáltalán nt:rn egp"ZCrü fdadat. Schabaker S7. min- dm r~rrbrn VIIWS pinci folymfllltokflt mutnwa br. kötyclny.ino.'iznpiarok b így segítséget nyújt'J. Al összes befektető pozíciójáról.1lOk atyj<Ínak Ridrard $t.ismrrr/rink surim . mrlywll kizdróing il urlmikai ~lnnw kgfollloStlbb .i jel7.nl nlapfogafnulkat fl Ponfolio. Sch aha ker ugyan ~a gr.'>l. s il kaÁn I~ftklttők uAmdm is irt/u/Öm 1/I11ulrja bt' .és teljes CS"tkÖ"/.~. otrstotbroker . &.konolvJs. nzkÖWf urjrlúlmi kor/dtok miatt !Inn lagwlj".ltok ugyanis vlk>mhryiink surillt igmcsak rrólwrtllmnr. ugymwkkor célunk ncm is C".t kell.e1ésél segíti. a mzkuk a hup:11 Az ala b. Az állal._.özeinek az ismercic is.1saalat'iZer7. Előszó 1.S7_"Ímtalan különféle kisebb alab~tokból épülnek fd.a ~fehetők igcn SZEROEN fllytatdsdt tartja kf21bm /IZ OfVdi/i.~ grafikon alah. I kirobbanó . hogy kcdvC"w koclcizaúhot.ú lanulási folyamatra 6. hetik a technikai dem7. tochnikai e1em7. E/. úgy tecst.:t.lm-a1ak ulisnak.hu MarkrrJ grafikon mjwwjdnak «gÍtsigrlKI IrWtrt/ülr az iUUSZITticiokat. ~ nagyon ritka az optimális fonnációk megjelenése is a grafikonokon.jbbi imlrmrk rlmily/tbl! srgitrfldö igyrkrztüllk mifldtll rsrtbrllo mogy'lr mrlfrtl 'lZ (l1/KVI kiftjrzlsrkrr is JUr(prltrtni. mdyek alapvetllen arra . mint magának al.porrfolio. szubjektÍV ténynőknek.aidézéséból áll. s (/ fordifm kmönféle formációk melllori:cilá5ábólés vis. tipikus jrlhasználtÍii uro/nit jt/tII/ik fl uclmikai &mzimrk. hogy a kockáutJhozam arányt a szimunkra a urhl/ikai rlrmzi1 alllkwrat az idöliÍv mrgt'álasztdsdtól flggr/lmiil 1J/JWllífl)(1tóak (akár nIlpon br"IIi mqfelelő snmen ramuk.rn az rgpzrniio/.crrel. iIIet\'e az árfol)'"dffi további potenciális elmoz. .ai e1t"mzés abbrail.ámwlan okból kifolyólag és 10- za/ilii.~ak a vakIIlif.ik. ifit tiJbb IzPm mnTlldtunk az fIngol mlksza.legyen S-lÓ réS"t. hogy mrgftk>Új magyar kifrjrds . ádo- 1Y.trint dengeJhetet!(n a Rnninyrink fUTÍm kiadt'IÍnJ'lI/k mintÚn OlvaSÓI hozviKgft majd a sikrm k(T(Jkrdishrz.éles rélege ke~\kedjk.éseket scgÍlsenek ll. hogy kgycn.cn információk eredöjét.hu .en az alakzalOk Vi7.nábta scm Cso<bS7. rlnnzh alnp~'t'tö fff/ik/h.Onositani a grAfikonon. számos befektető l7.. hog.hu fouuk _ Trchnikni t1~mzh fCr..l\u • • •. IIbol It/Mn il Il'gjobban !"m. ként különbih-ó információs bázi$sal adnak CS vesznek.. Ennek oka. . hiszen az nem c. AL aJak:zalok kiaJakulása A kiat/tÚI/Y""I/ a Portfolio. S7. sokkal inkább <11.dulásának dőrejdzését segÍ!- 1«hnikai &mzis EGYSZEROEN dmii kiadvdnyunkbllll filUUmtjdk mrg OJVIlJóink.lf.ükségük van a befektetőkn(k arra a képe. vfllamint!'Uk Mszndltlllil mUfiltjuk bt' riJZkI~n.ládnak.vagy akár árupiacról .hu fiiulrk . mely az egymi~.hulmarkmJ intmtr/rs fiU/um irhmkk el lcchnical Analysis and Srock Marker Profit~ címmel.ínnyal bíró véldi vagy dadá.crint al. és a7onosílásukhol hosst. il tu/mika.ésre van S"f.Ilak.:zolgálnak.y a pblZiiyy I/pitlr (IZ fIT/gOI.és alakzarai (man panerns).ís tudumánya~ jdzo\"d ilkttc a lcchnik. Mire jók az alakzatok? A hazni tók~piilCtmrgyduldJlO..ru. o.ctc<.=imoJ gyakor/mi elemzés alaptétele szerint minden információ szerepd. trkintw. 1 dlcmétbcn álló indikációk mclt!q. a·t árfolyam ban azonban a lechnikai A hat/win! az alapok/ól il/du/. hogy ezen formációk segitségével minden esetben jó bdcktetési dömést fogunk hozni.ll.tebrolltr .Ícióin:lk alapjait tctte Ic. alaJaawk vi~l~tálloz Schabaker st.IInn hOllosodott mrg. S1. A dn. A. illetve euk mozgalórugóiról nyilvánvalóan n~'rn tcnddkn.~. Ha Az tgJfUNislg is hthnóIig kMtWrl szAmos olRalommal ti pill:úigyi illsrrummrumok ht/yrtt II riswinypi. (u'ra uta/ullk. Ttkimvr.sgálata é~ haS7.. mdya lechnikai elemzés form. mtrn'tllfu/1/ol/ is).cn kívül st. ugylllUlkJror ti fogalmait.bb müvé~Letként tekint a gmfikun formációkra.t.. tltmw ~UII igm fontoJ rre/mika. A Szj". A szoftvn" müködhlt nrm tdrgyaljuk. az alawwk a pi~ci szereplők bika vagy medve szemléletének egyfajta teképt:"dsét jelentik.er. TerrnéS7. A tőkepiacokon . hisz(n a konklthió levonása során legalább akkora nc re pe van az egyéni.nak a piac ininyának meghatározásához.ikm aratolI Portfofio.ségf(.onban sokkal ink. a /m.

valamint a trend megfordulását döre jelző form.atok igen sokféle formája ismeri. Ezen alakzatoknak kél tíPU5:Í1.atok AL .. leginkább az indik. continuadon paucrns).hu . 3lak- A tre nd folytatódását d őn: jel ző alalaatok tatok vizsgálata során nem a~. Ezen formációk esetében a trend folytatódásának hmam arányú befektetést. azaz hasonlo hdytctekbcn a piaci mozbr. a piacon lrendek "lakulnak ki. alapvetócn azonba n aL alábbi három fó csopor.letesen. hogy a grafikon minden részletre kiterjedócn egyenen al ideális. :i1t:alános formációk kttféle irányt. hogy a formációk legfontosabb tényezői re helYC1J. melyek mind a trend folytatódását.llábbiakban az alakzatok legfonlos3bb dpusait nlUtatjuk ~ réSJ. tulajdonságait. illetve azok kcreskcdésénck módjára norítkozunk. mivel a7.ttCl.tok a technikai e1em.Ala préz.Ít nak: h előre jelezhetik. a trend erósítési! és a uend megváltol. és fordulat várhatÓ a piacon. melyek S?crim egycs alak-.ck segitségével h:ad rozhat6 meg a tov:ibbi ármozg:k www . illetve a fene keket (bottoms) kíilönooztetherjíik meg.Ia~""l. a trend megv:tltods. 2. a trend folytatódását. így a~. vonhatunk le követke7.. a valós életben nem iga~. így érdemes a technikai elemzts tdjt's t'szköztárát huználni a be- iránya a7.broker.\ciÓkbó1. alak- az alábbiak: z:ilok két csoportr:l.ük a hangsúlyt . Általános alawlOk FOntosnak tartjuk a:tOnban megjegyezni.r. a forgalom :abkulásálól és egyéh ft ktetöi dönté~ek meghoutala során.. 3. mdy szerint a7.tok is.~ irodalmáhan jellemzően :1Wn klass'likus né-u:t uralkodik.Ísa során tiirekcdtllnk arra.rst. 31.nek olyan nlaha.íciókra lehet osztani.hu _w .• rstlbrok. Mire kell figyelni ? A trend megváh oiliát d ő re jelző alak7.t knlöllbözű formációk leglényegesebb A trend mcgv:iltods:ír előre jc17.6 általános abpfdtcvéscivel. kenő vagy n ővekv(Í trend hamarosan véget ér.nem SZCrel:fClretünk rehar at árfolyam st.. ennek során minden esetben gyakorlad pddákon keresztül is megvilágírjuk .a legröbh technibi elcmzésscl foglalkozó könyvtől dlérően .tetéseket a form. akár egy-két napos formációk is (például a one day reversal).áll haS'J.isc:k Klasszikus és újfa jta szemlélet Az alahatok alapfehevései megegycmek a technikai elem/.kö- 1. mind pcdig a megv.nálva nyújtanak a legkedvezőbb kockh. Hasonló- képpen nagy az elréré~ az egye. Ezek a~. A trend folytatódásár dőre jcl-lŐ grafikon formációk az el/hó csopomal ~zem h en afra figyelmeztet- nek. ilyen például a h.águ1dásának vagy zuhanásának mtg Ilinn vége. a (. Idő táv. Kiadványunkban mi is ezen új szemlélet ahpj:ín rendS7. hogy milyen idótávn vonatkozóan 1. a tendencia folytatódását indikáló alakzatok (u endcrósító abharok.isok hasonlóan alakul. így az alah~1lOk Itnyeg~nek megngadáún konccntráhunk. hogy az alaku.átorokkal egyuuesen has7.is). dc a meglfvö tendencia várhatóan IOvább fog folytatódn i.ls egyib eu.lhatok (trendv:íltó alakzatok.eivd . AI. vagy akár évekig tartó alakzatokat is (például a hossní bú. 3/1 megdőző :írfolyammozg~stól. a kitörts i r~nyától. melyek A technikai elemzé.ük ts mutatjuk be a múltbeli folyamatok indikáciÓI adnak a jövőre nézve: az alahatokat. előrejelzési horizont Az alawtok típusai A technikai derll7és alahatai igen eltéTÓ<'k a tekintetben. technikai elemzési eszköú. által:inos alakzaTOk.011 gyakorlati tények mellett. reversal patterns). árfolyamok trendszeruen mozognak.tatok esettben a k.atl előre jdel.k alakulásától is fligg. dc lellen ér- tot különböztetjük meg: hetünk akir több hónapig. ~steril gy~ri~ csellel. hogy mekkora idő alall alakulnak ki: A grafikon abh. én'inycsíil.ö al. Éppen C"télt . új S"lemlélete( kiivető technikai elemzök azonban nem mennek el figyelem nélkül a piaci árban minden információ tükröződik.áS.cre"l7.hetik.Ít előre jeh. léteznek nagyon rövid.. hogya csök..~ alakzatok közön a tekin!etben. illetve a.lrotnsziig. a fOIllOS. sematikus.6 abkzarok arra vonatkoz6an nyüjtanak indikáciÓI.:IlálhatÓ alakzatokat.nksokar (101'5).Í1tozá~át . hogy a lendület megtorpant ugyan. sokkal inkább a gyakorlati példák- ra. Minden alakzat bcmutat.ikus besorolás nem a tönindelTl ismélli önmagát.

vabminr az átfogól 37 árfolyam grafikonnak több helyen kel l érint enie. így a leggy:l krahban hasl. ni mmenikus (tria nglcs: J escc: nd ing.lgy :lk:lr hórHIpokig is dtartbat. Termés7.lk07. gó nak körü lbeliil ví7-S7....brc»!.ik. a különoo.. leggyakrabban l-3 húnapm h:íromS'wgekkd lcht:t találkozni..őgböl való A Mromsrog ala kutokna k alapvetöen az alábbi 3 fö típusá t különböllcthctjük meg: -.. :1. Az alaha! egyik IcgfonlO~abb jdlemzóje a forgalom ab kulása. anI.. " •••.. leggyakrabban azonban a nrgatív tendencia fo lytatádf.~ meredekség azonba n mt:gt:n gt:dhetó.0nban ne 2.ögéhn kiiulcdvc egyre kisebb kilengésekcI mUlat.wg példáján nlUfaljuk he. a forgal omnak úgy kell a trendet viSSf. ELen a1akz3lOk :l köv('. A fent említett befogó t . Háromszöqek (trlanqles) 4.hu .( . míg 37.irnmct rikus h :í rorn'lög~k esctében uak a legfomosabb különbségekrc kO!ll~cnlr. aká r a m~nd mcgváhozisát d ó re jckt:hetik. ascenJing. Az átfogól dás:h.1igal. IlOgy a csúcspollloknak mind ig aL azt mt:gc1ő7. a7. ban nem a hossza 3 mq.. Általános alakzatok I. szükü!ö hárollls/. A h.r. lódik.~ö kkc nÓ hároIllszög lllaluat egy negatív (bearish ) form áció. • # emclkedö há romszög. árfolyam csatorna (price channd): 3. 3 legfomosabb tu lajdooság. hi~'"len az árfolyam a háromszög jobb o ldali 57.• rst.3varjo n meg senki t.ilunk.a mt:g."t . vala mint haszn:Hatukat 3 csök kenő há- ro rn.r.Ibban.etesen ncm ritka az ennél nibb.. ·. mcl y áh:thlbal1 egy csö kk rnó trend fo lyta tód ásá t jell i elÜ re.tok kö zö l! a legnagyo hh néps(.ltább két . a snkirodalolll S'l l..!. alakzat megfonnálód:ísához tt:rmészcrcscn egy Irendnek kelJ dö.olnia: ideális csctben az árfolY:l1ll hárolllS't. Ihi ~ _ _t . melyek akár a trend fol ytató.I meg a háromszög formációt.criiségnek a h:irollwLögek örvendenek.had. érint6i pontok köúltt a7.. melyek a kgegysze.... A háromszög kialakulása ht:tekig V.1. Ahogyan ugyanis a7.ő i az alá bb iak S'Lerin t foglalhllt 6ak ö ssze: 2. Minda7. in- sy mmclrical): tt:nzitasa.11 al átfogó meredebégének csökkenóne k kdllt:nni.t ugyanis a tendencia határozottsága. vagy annál töhb pont ha tározz.. amiko r az alakzat éppen a trend Illeg- ford uhí.hu _ •.brok. A háromszög vízszi ntes befog6ját Icg.sá t mUtatjll (rev~ rsal pallcrn). I>limén két "agy allnál több polllnak kelJ határolnia llgy..... A trendnck azon - hárornS"Wgck: csökkcnö.náh rormációknak is sllmítanak.ögeknek ncvC'f. e mdk~ ö. Ezen befo- Az álulános alahatok a technikai de nués lcgegyszeríi bb formációi.-ö dnevaé. emdkedő és a s7.:.llab. Csö kk e n ő hároms'tög (descending triangle) A c. A ga kirooalom han is ebbt:n a hcl}7-elbcn tal:í. alakzat formá- két ~sctben ugyan:m61 az alakut r61 van I>lÓ.rozo. _ u.• rst.0 rdltallétaik olyan eset is..ö csúcspont alan kdlle n niük. A pa alakzat legfontosabb jell e ml.b szimmet rikus háronll>wg.. mind a 5. A7. hOSSlll bázis (long ba5C') . " .r" .nnt a A? .h:llunk vde a Icggyak- f'. legfontoS3bh tul ajdonságait. A h~rom szögek jellc m zőir..kaök: 2..~ :l7. mcly alapvctöcn határa1. dil>ttrihúciót jelC'l dlire.Írom~Lögeke[ nagyon gyakran rövidebb idŐintervaJlum alatt kialakuló háromszög alakzat scm.. egy k i.inlcsnck kelllennic. r .wr kialakulnia. csökken ő Iláromszög. .0nban a'f árfolY'l!lHl ak kisebb-nagyobb IllCrtékbcn cl kdl távolodnia ezektől :1 vonalaktól. illetve a potcnciális kitörés irány:k négyszögek (rC'Clangles)..

A csökkcnő háromS7. hogy a kitör6 dórr- jd/béhe"l nélkü.imas·l. h~nl'lll l'ppen dlenkC'/'ö leg: az egyre nö~ck~ő mélypont ok fonll:nják meg azt. .\ak cms/ti a formációt.u cmdkMo h:íromS"Wg..ög cllcmétes alabA1ta . Ebben at C:sttbt:n awnball. nlajd a háromsriigböl a7 árfolyam a lendenciát rolytatY.. A nimmetrikus háromszög azonhan igen nchezen felismerhető. Egye:.lrstlbroker. V.igawlása nem feltédenül Sl. nlCgh~dfomi. a kitör6. amikor az árfolyam a háromszögel megrormálj. mig a tcndt"nda rorJuli.lja az árfolyamot.sjt 7)%-h3n. w_ ..ög.'il'immetrikus h. A technikai dem1. illetve kercskedht"tó alakzat. az c..inué válik. mig aZI követócn ól \'Olumt'n mcgugrik.t 2S%-h:1Il jelzik 3 szimmetrikus hároll1.ög (symmetricaJ triangle) Igen rrJekcs Gjtáj~ :1 hámnm. Az alábbi grafikonon t:gy olyan háromsziig alakzat t:J..ögböl...intCS befogó az árfolyam kitörb<: után vissz. meg. az átfogó S('fn a csökkenő csücspomok ál tal meghatározol!.uilag teljoen mcg- egyc-úk a fentickben bemutatott form:lcióval. Ez történik lq.SZögek. árfolyam hat:irouHtan (6.. a7 F. ~lct­ általában ellcnálli~ból dma.nintcs befogó nem alul ról.onáltal a furgalom _ természerszerül~g az emdkMó hámmS7. ennek mcgfclcl&n a7.ö r a csökkenő háromszög oetébcn bo. mely gyakorlatilag ('ID' ooo alakzatot mutat. mely gyakorl. emelkedő háromszög alahalOt.iigeknek a .ök egy rb7.. és fordítva. mivel megjdenésekor nagyobb ar. valamint érdt"flle<o a nyil:iskor kialakuló rések (gap) meghatáro= is.0 6 .. jelti előre.. te rmcrLCtOen at emelkedő háromszög csetében a víz.l.ükséges az alakzat teljes kialakulás:íhm.lZ a hárotru-rog befogója cllenálláss:i válik. abból amn- ellenállássá válik.~melkedű hárotmliig c:.töbhs7. . így a trend megfordulása kÖ\mezett bt' a tenckncia folytatódása helyen. Amim lá tható.e a szimmetrikU5 háromS7. A ICI.l tör ki.lözhet:eden a forgalom figyelése..ki törése elön a forgalom lCC5Ökkcn. Sok cst:tncn a forgalom U ahlkm formál az alakzat kblakulio... emelkedő há romszög esetében a legtöbb esetben a növekvő tendencia folytallxti k akkor. szint ánörésc után maga a t'.lálható.gis árfoly:uTl3 S71pcn megfonnálta a~. ve annak előretckintő voltát.s1.• rst. források ~=rint a trend folyt3tódá~ . akkor egy ki~ kom-wlidál:ió mutatkozik. A kü lönbség tuindössu a bb~n áll.aJapvctőbb t~tele.g .hu www . if'oinyát ugyanis igen nehb..broker. han nem tudott kilépni relrelé.ímnw. 6.- at"-lalyWl A nimmetcikUll háco mS1._.ögck C'/. melynél 3 tendencia megfordulása figyelhető 6. hogy: az emdkedő h~roms-LÖg általáhan a növekvő (hullish) tfcnd folytató<Usát jelzi dőrc.4. mint a csö kkenő v. .lgy al. lehetőség S"lt'rint a forgalom határozott Cflldkt"dése által vissaigawlva) áttöri a vízszintcs befogól . hogy egy rámaSJ. 'Ol' (II""' :tOOY.ög csctében a vÍ1.a közben.hnikai dernz6 egyik lq. hanem fOl(ilról táma~"1. Ebben az CSt'tbt'n a koribbi timasz. Mi ndaJ. Az emelkcdő három~'ZÖg (a. am ikor ~1 árfolyam kitör felfelé a hámmS"l. '.u S1.a.etében.sccnding tciangle) kft. amennyiben al.hu . ts leggyakrahban a trend folytatódása.cn tulajdonsága miatt ugy v~li.J.inyban fONul meg a trend.

) forg.~.:l!/ hof. bcfcktet6 h. A gyakorlati upaslnlarok azr mutatják. Négyszögek (rectangles) al meghatározó lehel a kitörés irányat tekintvc is. Ezek kÖl. A négyszög alak-r.r.1.at úgy alakuljon ki. ügy sokkal inkább zászló form:icióról bcs-/. illc!V(~ párhuzamossága (n~zög) jelenti.17.gbídst adni ennek takarják.-zló bekövetkeztc csctén. a négyswgdrnél is jellemző.ic iós zóna hl·tÜnk. Relati" Erősség Index).erősító o-z.él- juk a sávos ken. illetve azonosítás.u. hogy:. 5.~ 6 mcggyö~. ami azonban csak abban az esetben valúS. valamim az HSI (Relative SHcngth Indcx. l.cn támasz m:tcs('n a kitörés. MinJezen mlajdonsagok kÖ\'etkenélx:n a négys'1.lmatOsan ingaJuák.\mOS alakzat csctében. Minimum négy olyan árfolyalllpontra V'Jn szük.'iZ3bb-röviJebb ideig tanó sá"os kereskedést [ennek 4.i11Í mq. hm. azt mcgtőrve.. a volumcn hirtelen mcgemelkcdésc a kitörés erejét és ir. C7. akkor azt irdemes figyelni. melyek :. ellenállás szimekkel határolt kereskedési sávbó1. igy legfontosabb pontja termé- A négyszög alakzat amnban aak akkor formálódik mcg tdjcs(lI.illtek meredeksége (.onban különb(i1. 6. melynek alalcJ. an.ű . A (. . teMt cgyfAjta pihenóként értdmezhetöck aL árfolyam grafikonon.brok.>CMító jelz6ci.ög tám:iSL.~úC. eb'Y kis dtüist megengcd . és nem túhonan érett.Q. Á1talános-\. minimum kenőnck pedig az alsó támasz szimet kell meg- hadromia.nál .ll :.ögct kialakítják.indikátorok mq.lk nem s~ük­ séges ponwsan ugyanawn árfolyamszimcn lenniük. "agy felváltva is követhetik egyllli~t a nCgys-/. 3%-os dcivolodás a kitörés árrolyam~lól.'t. A négyszögek kialakulása hctckig. Az alakzat C'lcn fá7is:íban lipiku.1bb iJeje ran a trend. A négyszög alakzat jdemöségó mutatja. ár" imje tennbutcsen a kitöréskori ~rfolyam (short csctén a négys/. Idcáli~ ~tben C'l.at u."ZC:.am arányú befektelést..íll. Amennyiben a forgAlom a nigysmg kialakulása sor:\n folY.hu . Ahogyan S7."Z. 6. a két rormáció közöni fő ehérbt a cimasl és cUcr1:ÍJlás s/.abh ideig formálódik meg az alakr..hu www .• rstebrok.e ket nagyjából egyforma magass:ígb. A négp'ZÖg formációt igen cgysJ. anrdl inkább (consolid:nion lOne.lll clll('- lyt.ésck<. Minil h0SS7.keJe~ (trading r~ngc).·wlid. A négyszögek cserében a forgalom nem mut'Jt olyan szahályor.lt.ög kiaJakul:í5akur.C1! elsOdleges tendencia néhány h6napja mn.hatja. mint a hárum. ala\a.lt csc:tében is fomos szer~t játszik.lbk'l. a sáv tctcjén dadás és/vagy short).• rst.'ózögek escriben. ha 3 'd_ró árfolyam is visszaiga7.közök a Sroch:iStic indik:ltorok. A s:ivos kcreskcdéshez kiv. Az dlcmíUás és támasz ~-zimekel kialakító cslicspomuknak és m~lyrontokn.~. körül van. támasz nim e1lenáJlássá.ög SÚl11o/.l1om. !lÚg long csclén annak ellenállás sLimje). hOW a kitömt követ6cn a kurábbi nál kisebb az esél)'c annak. Je azonosítható több más formációban is.w.0lja e"-t. melyek az alábbiak Ichctnck: alalaat nagytml hasonlít a szimmetrikus hárolllsWghöz. Abban al csetben.Iránnyal kereskedhe!o. hogy jdleffizlkn a táma.ül minimum kettőnek 3 felső dlenáUás nimer.r.ínyát is meghaciroz."ueJÓ CSÚCSpont. hogy az a trend folytaTódását vclÍtse elóre. www . annál erőteljesebb lehet a kitörés. illetve a kon.lll ebben az esetben is Stop 105$ mcgbíJ.Cru azonosÍtani: mindös. Amennyiben CWI idösak 3 hémél rövidebb. hogy a kbúbbiekben bcmurari~ra kerülö ci. Gyakran hiYdtkoznak r.\s szint fdé törve emelkedik-e ól "nl\ll11cn.I.ásl ha~'lIlálni. 2.J kitörés.~.ságokkal rendelkezik: 3 napos megerösílő :írrolyarnmozg<U a kilörés ir:\ny:iba: a volumen általi erőteljes vi~sLaiga:wli~.ő mcgcr&ító jd1.lbbi cllellállás tám=:í v:i!ik.s:ígok. Amelyik irJnyba ugyanis hóvül . melyekct párhuzamosan "onalakkal kötünk Ös::. tehát ann:ll inkabb érdemes véld i vagy eladisi m(. amikor n árfolyam kitör C'/.v. az idc-.immelrikus háromsWg). congestiun arca) kifejezésekkel is.l négys/.é~ mél)'pOntOk egymás után. ilIen'e a kor.at. Érdemes azonb. Az abb~1I ki~lakuli"'1nak döfdrétele a fó trcnd megléte. vagy akár hónapokig i_~ eltarthat.o. alábbi legfontosabb rulajdon.~ sávos kereskedést lehet folytatni (a s:ív alján \<étel.cn fugalmak a:mnban ugyanazon alakzatot crótdjt'. hogy a volumcn ritk~n emdkedik az alakzat kialakul:is:íval párhuumosan. ami szintén a kitörés megerősítését Ugyanakkor minél hos. jdell ti.\S'l. bár nem ("~ a periódus nyújtja a legkedv=5bb kock:íJ.igban dmundhatú. Az :Llakzat legkL-dvt"wbb kocká7. A négyszögek a trend során.i!is intervallum 3 hónap lehetövé. ha a forg:tlom folyamatos oökken6t mutat. bogy minél hosS'I~lbb ideig rart a négyszög alabA1t.at/h07~lIn .:. 3. a konswliJádó (consolidatiun). illetvc mélypont S'liikségcs bozzá. vagy p<"dig a1 cllcn.

melyek segitségével ~ükkenthetŐ a kereskedés kock<Í"t"ta. mdynek során a tá- ~! f .I kitörts relfelé az ellenállás nintet.\ má. ~J~ I m07góádagok knnve rgenci~ja divergenciája). 4. és a CSatorna vonal a t.. Árfolyam csatorna (price channel) Az árfolyam csatOrna igen ha. dlenál1ás .intes..ot . ádolyam dŰ!I nincs Emelkedő árfolyam csato rna esetében ~t lelfelé türténő kitörésnek van nagyobb e5élye..".ök által visszaigal.t~brok.iikkenö árfolyam C$.onban nem s'Lükséges teljesen párhu- zamosnJk lennie. Az árfolyam csamrnáhól való kitöré~ e~etén érdemes a u:dlnikai elemzés indikátorainak jd- 1. A dmasI és a1. rolytatódását jdemi. hasonlít- ható. az ellenállás szintnél pedig eladási ésfvagy short megbízással érdemes a piacra lépni...Olva _ jön létre. . illetve 31. alábbi pOJltokon tér el a négynög aJahattól: l.wnlÓ ~ négyszög alak"l. e. ellenállás.Qlorna C5('"tében tc. így a1 dvileg bármeddig emclh·dhet..~ technikai eszkö7. . www .. 5. a C5.lm aalOrna csetéhen is létC"lIIie kdl egy trend nek.. hogy ezen sávos kereskedésnél sokkal ked"C".j~l\ ma}""J.OHan emdkedő (bullhh) vagy csökkenő (bearish) ininye mutat.. ____ _ 3. súntnél vételi.hát a Ifendvonal a tárnan. 6.h . míg csökkenŐ árrolyam csatorna eseléhen a jrendvonalar ellenállás. mdy mini mum kél :irrolyam pon l üsszckötésévcl hadrnzható meg po:dtív vagy negarív idnyhan..l támasz m(retú kitört5sd.. EmdkeJó árfolyam csatorna esetében . www .Jthof. .llOrna vonal: emelkedő trend csctén a uendvonal feleu. .1wrna c. .ima~-z. hanem hadrul.La kell igazoln ia...h .iroló vonala. ellenJII.ís ~-únt azonban nem víU7. vagy lefelé.• rstebrok. erőteljesen .. AL árfolyam csatorna esetében is van leh etőség azonban s~vos k('rc~kedésre. Emclk(:J ő árfol yam c. .harunk a ntgys'ÚJg maga~s.éJcit is igénybe venni.. :\1...lÍntnek a7. ha az árrolyam új CSllt:SOt dönt.. Q.Ígá\'al rnegegyC'w 2. A ki törést követőcn szimos alkalOlllrn:11 talilko. Al árfolyam csaTOrnával párhuzamo~an a legkiválóbban a'L MACD (Movi ng Average Convergence Divergence. Az árrolyam csatorna a:I. j.. a dm= és a"l. ugyanakkor abban ar esc:tben...óbb kockázatfhozam ar<Ínnyal kecsegtet a határ0101t forgalom által vis}"l:aigazolt kitöréskor t örténő kereskedés. ami a trend dlc:nállás. Ezen emelke~lű vagy c..r.. csökke n ő Hend eSCIén pedis az alan. Az árrolY. a kitörés ~"Lilllet áetörve tiinénik.ontos tudni azonban. OBV (On Balance Volume) indikálOrnk hapnál hatóa k.5101 . a csawrna vonal pedig a1.r.. "" ~. amÍ! optimális esetbcn a forgalomnak természetesen viS.at leginkább a háromnög v:!!''Y al ék form:ícióho1. - 7..sclébcn ennek megfelelően a lefelt tört énő ki törés a gyakoribb..• r. mint a n~sú)g ('setében.~ökkenő trend vonallal párhuzamosan "Iakul ki az árfolyam csatorna másik hat. ez esetben al alakl.

kcdésl. Sőt. míg u ellenállás slinten eladási és/\"3f. vagy 00 igen rövi(1 időre tör ki (false brakt. A {«hnibi elerll1.~U Zocn.ssallép a piaua..cnésére kihaS"Lnálni. _W.bis.'. EzI igawlhatja ViSSI. A sávO! erÖ5ítik a Stop luss szimek."Zú bázis Iq. mdynek során a köny. . hogy a sáv alján.cglelö alakzala a hosszú b.ct.l\.tS"1. . melyel nemcsak a sávban \13ló mO/. tekinrve. r. hogy I I árfoly=t határozottan és nagy A hOSS"LÚ bázis co.. cmteljt'S vétdi jd/. a volumen egyenlett'S s1. a7 ha táro10tt dadóisi (és/vagy ~horr) alakzat során.inteket. _ _ • ' .! lépni."Out).. így 37.iv tetején.clbcn kCCSt).hctó.1 a forgalom is. a kereskedés a sávból ennek hatásár~ csak kismértékocn. a clma.""t.11 erosÍ1ó folyamat lehet. .tott indildturok is vim-.:ocn kiv. S"l. 1O-2005.:n a7. gyér.Y short megbí1.ajelzik a vételi.het csak igazán kiha. nred..ímos alkalommal tCSL.ötlÍ csatornáb-JIl mozog. mdyhcn jel1emWcIl Ha jön a kitörés __ _ szint.'>'Ználarai is. .-z. onn:lll mimlig csak rövid időre sikerült kirörnie.. ~.-. Egy jó példa A BÉT·en a hoss/.. és csak röviu időre lör ki . .gIÍs során lehel IÍrrolyamn)'ercség mcg>l. RSI).íl komolyabb kilellgésckel.c elad.és egyik Ic:gk<:dvczóbb kockázaúhozam aránnyal kt:a.-t . Hogyan érdemes kereskedni? A hoS!.fontosabb jclklllwjt..0nOSílható támasz és ellenállás szintek közül u árfolyam nem. valamint 3:.éskénl értdm17.. árfo- lyam nem prodllk. hanem akkor is. stm negatív irányb.lIl. Minden sávos kereskedés végeI ér :ll.frsttlH""ok. mind al CI forgalommal karölrvc kitör :I hosszú WWból.~ze már vérdi meghíú. A sávos kereskedés a legkcdvC"Wbb kockázaÚh07..nál pedig a bcfck!etők nagy ré.:p6 \iteli mcgbí-cisok h3. illetve jelentős profitot elérni a formáció fdisllltrésévd. ekkor h. mig a s. aza1..1 ) __ Hosszú bázis (lonQ basel c.tdte ut u árfoly:ulI at 6. hiS/Á·n az dlenIÍlIi~ szintnél a lx:fekterők nagy réS"l.. hogy az adoo inStrlllllentumnan a piaci S'lCfCplők IItm Iámak komolyahb potenciált scm poútÍv. sávos kercskalést (range tr:ading) jdem.6 kodcizaúhozam arányil ken::.. a1. valamint a Relatív Erősség Index (Relative Strength Index.his.am aránny.onban egySt.ú h.vos kert::iked6 J(nycgc. A s. .>tt.0~ .sz- nálni. amikor meg· fdd6en kiv:í!asI. cnllek jelt. A sávos kereskedés önmagá' .íloon alkalmazható a sávos kere:. igy a 700 Ft-m támlS"1 Slimen Icchnikai S"lcrlllélctbc:n vttclckkel érdemes a piacr.cn mind a táma.Cf. hiS7."" .>edig lefelé. a papírok irámi érdeklődé!.ást ad a befekteto.iv): u árfolyam évek óta a 700 és 1060 FI kö/. -~. a lá m. De mi is az a hosszú bázis~ A hosszú bázis gyakorlatilag egy szük. ellenállás ~'LÍntnél eladási (Wvagy shurt) meghí7. amikor u árfolyam kitör a hosszú ideig fennálló bál. . aza1.intet mutat. illetve: a sávos keft'Sked6 egyik legjobb péld:ija az Mlcldwm (korábban M.intnél v':teli.1.kedés..u abban az co.:n nincsenek nagyobb kiugnísok. hogy n. Amennyiben ez a ki'ör6 fdfeU történik.0: automatikusan érvénybe 1. !. al cg)irlelnm lenillás szim i~n eTÓldjcsnck bizonyul. .isból. amennyiben . 0.r .ás jdem i a kedvo.. ülcrvc: az eladási Sl.hu . IIren indi!citoOlak námítanak a Slochastic inJi!cilorok.

"" A hOSSlU bázisok alau klválóan I~hetett sávos kero. iga7.. .. ami wn inverl alakulta jó példa az j\f1i::I~kom 2000-200 l-es <Írfolyama..akban több ízben is egy hos>~u há7..roan mozogt3k.llIít az OTP 2000 és 2004 kÖZÖlt i árfolyam grafikonja: a bank· l. for'.'i'Zédül~to. nCtTI csoda.cknrk a hos.k~nt.:l. s hatalmas száguJd<Íst produlcill.. 60. s igl'n kedv~"l. A távködési cr6sítl'ue az alakz. ami Icrm6.i. 57. mdy ~ amint az alábbi grafiko- mt"g~rősitcltC a 1'(ldi jelzést. az utolsó döni bázis csctén.nint~t a hOSSlú bázisho~ érdcmo. fdfdé való kitörés CSCtébell Nagyon érdekes és különleges csemek S'l. alalo~ltból. . illetve annak jeh. hogy jóval nagyobb ütemű árfolyam-emelkedés is követkel.örés esetében a cim..Orul~ egy hosszú bá-.ését.kedé:st rolytatni..ük StOp loss--al kereskedni.Clt fx e7. M i nd~mdlell azonoon ig~n jól awnosíulaI6ak . $ m'1. . Ha cgyS-l.11 C'f.Cr kitörnek.re. ahonll..:m.. is (uad~rs' rcmol'S(').td6o.lll hirtelen kitört.ítani: lefelé val6 ki. Ezen hacirowlt .vényck mindmliig csak nagyoll rövid idón..'s"J.vjs..\ kÖvl'HJcn. . A kitörést a voluml'n jdent6s mcgugrá. ill~tye köti glÍ1. te. nOll is l:ítható . emelkedést kövCI&n ugyanolyan gyors luhanásha keulett.".sba..emltlethen sokbl meggyözőbb voh. mint a korábbiak.. er.. W\ffw.U. teók inven példa is.A kitörést kÖ\·~tóen tcrmmctcscn dkqlI.Ill...óÍ.lelé:st mutatott be... amikor q.3m aránnyal n-nddktlÓ technikai indikációnak tcki1llhdÖ.qatö7.~td6s~ cs:lk egy ízben.lrsllbroklr. md)'11C"J természetesen a tOCllllikai indikátorobt is t«lemes ~'Olt ha$7n~lni...'.lIt:ln egy erös hOSS"ll1 bázi> kötötte.tudtak kir/imi (false hrcakOlll). A fellli grafikonon látható.·iSlo"Z. bár YiSS"f. papímk ugyanis ebben az idóS1. Lé- tgJik It"gnagyobb pro!iCC'M kec~gtCl6 yétdi jel7iscknek. ahonnan a n. amikor az árfolyam cs:lknem 4 évig egy bcmutaton sávos kereskedést.'i'lÚ bázisoknak llZ időint~JV:lllllllla awnban egyre rövidebb és rövidebb volt....ő kockizat/hol. Ebben az esetben érdemes vissz.U bázisl mUt3101I.~~ltcsztdéssd vagy anélkül mcgvalósuló _ kitörések számítanak al Nem minden hoSS"dl b:his C5Ctében tapaS"lwlh<ttjuk awnhan a fendeker. Mo. akkor viS"l.~ .' .-oliak a kitö- tések is. 11OSS"l. C"f.atot.. 2 500 FI környékén vol t (X'lda.)' hatalmas mily urán az árfolpm ~hcsl... auz a kitörést 37.Iérni aStochaMic indik:ítorok és az RSI figydl:séllc"J..zet~sen mcg.i eletén. ami m~erósíti magát a kitörésI. tndynek során a stop los.ooig az eUenáll᧠nillllll'k mt-gfdeló árrol)"anna..Ont Egy kiiJönleges eset: egyre rövidebb hosszú bVjsok üd~mo figyelni a Vis.clh~tó l"S}' yiS$LatO'Ztd6o.>a kísérte.hll .ovaIósíuni a f~llIiekben Kinin6 példa volt ~rre a MOL csele 20tH végén-2()(). hogy a MOL árfolyama a kitörést követöcn nagyon nahályos .jelz6.egy ..us!. Ezen kitörés tl'chnikai S7. papírok árfolyatll....llö7.

u.. melyek elengedhetetlen kellékei a (~hnikai S7.í. . .. Rcari5h (aökkcnö) M=<rurW MOVe. zá.cmléJC:lbcn kercskcdó bd'ektctŐknck. nll' Irtr a trend mcgv..ahlcr.ét képtzi..l!lben Kghhct az ún.s:it dön. árfolyam rov:ibb cmdkroik.:d move: bullish.·h különböztethccjiik Illeg: I ..: jelLÓ alakz.-nnek mérrékc nagyságrendilcb a növekvő sz.at akkor ig:.'i7..... A Bullish Mt'aSuroo Mow alala.-. A7. ' .. . v..en hónapokig dtanhat.lS1 nÖ\'...inyul.r. nhbrok. hogy !Júna nagyo hb a korrekció t rnegdüző emdkedés.U· I ..-k . melynek felismerése és kcreskroé~e 37. alahat egy növekvő tendenciaval indul.. első harrll~d a nüvdrvö tendenci. hiS'Icn a rOlmád6 misodik harmadában ennek a fdfelé irányuló rrendn.am ará nnyal. .ív:ll állunk S'Tcmbcn. A Bullish Mt"aliurOO Move tehár felfelé indol. auz al..íltO'dsát don: jel/..t>'lnak 3 ki.ar h.. F. A korrekciós második harmad utJn Í1ja bb növeked6i sLaka....riJ. . V~ a legnépszerűbb formációkat ffim:ujuk be rml~(CSCIl. Bullish Measured Move A Bullish Mca...qőger r<ljwl ki.íltalán nem egyy. az... ha az elsO erndkedo S'T... ami awnhan hamar behal.ut képC'ó.• r$tebrok.r mcgválto/. melynek mértéke általáhan rn~'gcgye-/ik.z.-zakasz növekedésének a m~nékévd.rlakuliclval v.in S"ubályos 6. . ~nnan{). 3.ása követkC'tik lx. Y.. A formáció utobó része C'7cn csökkenő harluadnak éppen:u dlenkc-lÓj.á- sár).r. annál Ezen alak7~llOk a kiivClkC"liSk: nagyobb k 'Sl magol a korn:kci6 is... illct~ héttől cgés7.odik harmad ban tapasztalha tó árfolya mcsökken6 sok esetben egy kis Sllikülö h:irom.hu .ak.atnak 2 tÍpu .*'111..Írom r~~Lhöl áll: a:(.~zl ó (n:lg. Measured Move Igen nchtl ddömeni egy részvrny árfolyamának oökkcnése esetc:n. alakzat egy emdkedo fo trend n'.~nrcd MOl'e formáció.!gy minor tendenci.lg)' pt..-.aka..at az alábbi főbb tulajdoruágokkal jellemezhető: 5. A mio... medve l.eni. I A Measurcd Mo\'(: alab..3 alcir 3..ulli jdlenl1.0nban c:gy. At. Enntk a fdfdi irányuló tcndcnciának a hossz. Ebben a hclyt. és folywódik az erederi rrend.....:uok közül az alábbiak során awn leggyakr:lhban használt.ilik teljessé .-h ö forgalom mal párosul..al fdfelé ir-. 4. vagy lilirel megegya:ik az elsö emelkedo . measun... Mc:lSurW M~ tcchnikai alakzat. majd a korrekció alan a volumen viw. Az a1ab.. ZOOLOe. ..r_ '...lr01.cn csökkeno m:isodbgos vagy minor trend ho~Q.. jelző alakzatok 2. Ennek a Az alaku t általában ho. akkor kercskcdhetö lu:d"t!'w kodcizatlhoz.z1Í idő .akasznál ismét cmdkroho:scn. Álralánosságban elmondhatÓ. auz csökkenő harmad követ.a néhány A tr~nd (olyt:uódá.\urW Mov. gyorsuJi'I (accclcrated growth phasc) .... majd egy korrd:ció rormálódik ki (C'Z rnUratj2 2 rendC'nci2 megv. A trend folytatódását hónapokat is elirhct.. hogy a pozidv trend korrekciójaról.L rb..1csik.okotl lenni. n ...~7.. meginduli.n kövC1kaj k. www .(mban egy csökkeno m:isodlagos Uutátl a második növcked6. így a trend folytatódását prognOS1. S7•..mllada és kétharmada kü:rotl !Öf.rhu ala kul ki..~<.ászló (hcar nag)..:! dőtt a.i sz. Bullish (emelktdö) Mt"al.ó. (fiilcs)cs6u (cur with handle).hu .Jig trcndfordulóról V3n-c ~ro. bcarish. 13ullish Mea.urtd Move. c. .őcn több hónapos id őimervallumot jdem. hogy I....álja... cgyh..

hanem felfelé indul meg.aJom alakulás. _ . _. korrekció a volumen ViSSLaeséstvcl párosul.nak.hu . pennant.. formilódi~1.un grafikonon.A McasurOO MO\~ több alab..tUlk .ásUó alakz. banem négy~'1../' • • ••- • •• • •• • ••• • tr_ lolyt...1 hasonló a bullish alab.- I •• '"" • • • -- Zászló. .uán st.ersttbroker. hogy gapek találhatók a7...dhelctlen..3kot }eleni egy nagyobb árfolpm rally kellós közepén..... rnd y alapveróen egy hosszabb-ruvidehb ideig - " •• •• ~~ . tarró nyugalmi idŐS7.ükülb háromsúig is elkc'puJhct().1tról van ml. _ .1 f01b.. 2.. szabJ. hogy a Bultish Measurcd Mon' alakt.a- tok cgés-I soroutat lathatjuk az árfolyam grafikonon..ull .• • • -- • • r -.. _ " . • ~ -.lt tetejéig tart. Cl azonban nem alap- követrlminya formáci6 kialakulisakor. A dS"LIórúd tehát nem rmís.. • - www.~löl a dS716 a1a\a..dó követ.uonos nagyságlÍ szokotT lenni. azaz :I. medve zászló (flag.. árfol)". bear flag) A zá\7Jó formació egy olyan rövid távlÍ tocimikai alakzat._ • • . mim az árfoly. évckig tanó bib piac eselén nem dkqJl.pcn d1cntéu:s. At eI~ nakas-I kialakulás. mivel al alalu. .. l.. " _. ilt'.dót. " _~ _ " " _ .h Measured MOVl:-tól: nÖ\'ekedés emdkcdó forgalomrnal p..Ög (esedc:g ék) 3lab~1tot vesz fd.ck c:sc:tt n növekszik.'S. du. ami ől mcgdó7. ilyenkor annak • • -.. a fonnáci6t megdölÓ m:isodlagos tendencia p('dig fdfelé irányuló. A t.. ha ől zi'iZló kialakulása dón a A Bearish M~waI Move az aláb bi pontokban küJ Önböl.őg._.=kasu.h Measured Move I . al egyes r&«k pc:dig mind egy-egy árfolyam C.o.. azar aökkenö trendet mutat.. . más ttthni.:!t Idelé tart.o. _ . első. " _CI . mdy a7. _ .l!okat alkothatnak.rAJ: Y kltlM't ... mely megdőú és követi a zás-.al alOn r6-ur..őg alakzat.. hb-zc:n a csökkenő rés/.dában .. . _ . Or 100 • -•• •• • • • • ~ "'~t'.Jt éppen a tükörképe a Rutlish Measurm Move. _ . _ . mig lllaga az alah.hu _w .1tho t . form:ici6 egye. hogy a :cl!.. felfdé történő áttöré.ó nŐ\~kvö tendenciával (a zászl6- túddal) q. '..ai k(ilÖnoom.7.élhctÜnk.o. md)'ból Bultish A dsuó alalo~1tot tehát egy jelentős erősödés előzi meg. 3.71ú nem Idronm. • e_.. -- • -. _ .r unt ennek megfdcl&n a második klflllad korrekciója nem lefelé.atból épülhct fel.íro5ul.. a= a zászló alakzat közben kit gyertya jdeorőscn eltávolodik egymástól. M ivel a tendencia rol)'tató<Lis.'Ciál is háromSl.. természetl. T«hnikai sLemlélctben az kai abkz. _ _ .(Xi6 követi. Fz a csökken6i azonban nem jdcmós nlinékü. wn kivti! a máso- dik hJrmadban tapasztalható korrekció ala. A két növekvő McasurcJ Move esetén termCs7.~ ..trstebroker.~1IOrnában mozognak.etcscn felfelé tör ki al árfol)'llrll. V'Jgy pedig az elihö ellenillá. a fO trend oökkenő.ínil nem elképzelhetetlen egy dupb mélyporn 1rfolyam ezen formáció esetében erot gyüjt a IOvábbi izrnosodá~hoz. ... Egyes c:sc:tekncn előfor­ dulba t....".. míg a növekvő .áS".at fö bb jell emzői Beari. --- • 1. trend. i losszú távít.. 19. Z<b-zlótúdnak nevezik ől zi\7Jó alab.alill)'os alaktatról akkor hcsl.gásról bcrtéllu:tünk a szabályos formáció esetében.. melyet a .Í! dőre jelző 11lab.ik a Bulli.. A cisLl6 alapvctőcn egy ~pt. hogy léteznie kell egy emd- kedú trendnek a piacon... is egy hasonló erü... Nem ritka.. általában CS<lk oldalllÓ m07.." • .tt egy s-/.' "lí"" --- • • • • • • • -.

crcpe van al: eladá5i (shon) po/. A \ulumeu a 7.1Ó sor.iÓból.immetrikus h:irorliS"wgrt:.l. Al alalct. a z:íszlórudak kiabkulá&1 sonln.1 pia'..ihoz mind(.ó alahattól: 6.l (>Sf:tén az erőtelje-..-ub.nálÓ bcfektctók körében.-n ruvid idöintervallumot fognak ál. . köriiJheWlmcgt.is7JÓ konSl. · Z-.lIlis:t fo rmátió inkább egy hároms1. ro követkC"lik be. majd C"/t SI.<.zló alalct. amit érdemc::s vételi mcgbíds. A medve ciS"dó jellemroen rövid I:ÍvlÍ.i1 a bcfektetűk n.1.1 a.u idöurtama.\bbi trendet.I.inikhaugulat elcsitulásival formálódik meg. alakzat a/. Az.iW.\k megerösítö jelzésként S7dg.01 . :iltalában sokbl rövi· • wzW debbet. A zászló a zászJórudat megformáló p. kÖVctÓt'n aIUlet formál6 erndkedésre.. így a z.tik a zászlót megelőző esés nagyság:h-al. aza7. .ás/JÓ együtt) kialakulisl 1· 12 hétig tanhat.ász. alakzat jellem/kn vaJamilyen negatív fundamentá lis Ilír n)"Om:Ín abkul ki.tte!és a formáció jeb..ló ellt"ntéte. A kJaS!.arnak. melyhen a ds/JÓl mcgeló·l.:ílLis szintjét. akkor sokkal ink.llképpen ~-zük~g lendcndát rnurnr.aka. amikor az árfolyam ~megr:lj7J)l ta~ a úcló alakurot.cd\'Ch a toclmikai elemzést h:l$7.Ín 3 ~. árfulyamslilJyooés r6::~H. Med ~ 7.6 m07g.!".. B. a 7. mim a dS7.olidátiós s:ukaszát 5. A w·.a. s a kereskedés l)(ltenciális ir. hog)' az 3. hogy ne lenne haswá!ható a technikai elen17."Ziku~ úszl6 alalnat eserén a forgalom növekedést mutat a 7..ethen is ha.isból.is7.. Az cs6 gyakran árfolyam viSS7. A 7. S7.ir C"tekben az eserekbt:n nem tdjesen O" {NIl'" 2OO7. Az esés mértéke általában jól progt'OI>~Ltizálható.nló az alábbi pontokban különbözik a únJ.scl indul meg. és emelkcdésbc d. A zászl6 kialakuli'>a \Itán a7. ami meghatáfO"L.ám. rnc!y egyben a kitiirb alapját is jelenti az árfolyam scimár:l.l után ~lfelé tör ki a formá.""gYC".ibb tekimhetö háromszög. 6. Cl a1..lóníd lefelé alakul ki a 7.'\"ZlórÚd terrnCsa:tesell egy erotcljc::s ncgatí~ piaci hangulai eserén alakul ki. 7.Jnakkor alok:ílis ooopontok növckvó forgalom - rnértékt".ásJÓ dlen.dó a1ah:u mcgfonrdlásot utáni kitörést követócn SI. árfolyam·növ('k(.Ó jelentős ~ láttán. 2·4 hb alatt Idjl'Sen kialakuló alakzat..onosítás.1 It'pó btfekterok vételei mdlctT van egy folY. s ismét jelent&.Ig)' nég.-Jésc nem kell ahhO/.irív "l.110mmal rugastkodik el egy jelemös és határozolI rés.\nyát is mcgll3tározza. A mcave ÚS7Jó abkl.w.sallekövetni.ásdÓ (beat Rag) 4.áS"/16rÚd ki~lakulásakor. mivel a forgalomma l páRnoul.nból való kitörés akkor valósul meg. de . ami a fOrmáció mcgcrósitésú jelzi.lmatrnó c. .Za a a6zét. mivel ~ negatív fundamentális hir h"uá$ára rengeteg befektető szahadulni kív-. Egyes esetekben a forgalom nÖvck(. ugy.."Íszló ebben az c:.lÓ csctében csökkenő..h '" át az.Öeu hatalmas kövelocn.CrU emdkedésre. melyct kövelocn a~ árfolyam egy kis kon- hen láthatunk inkábh háromszögre cmlCkcztetö alala. ahonnan azut..~"ZC alakzat sodn a grafikon egy öhlös f('n('kct formál.ocn jckmösen megnövek- "Lik.onlíthar négyszögre vagy n..Cn a z:ísl.Ióníd . az ugyanis a kurzus.11CS"/tcli a /. C"t nem jelenti a7.ámos alkalommal rapaw. Az árfolyam tehát fOlyt.\n alacsony.. 4.:lt (I. A forgalom alakulása ib'l!ll fomos ténycz6je a7 alala.1óníd kialakulásának.eUem1. melynek során t"g)' vagy abr több hat<irowll r6 is rl1egvaI65ulh~t. A ÚS".ás/JÓ formkió kialakuli'ia után könnyen és nagy pontossággal meghatárol. Az árfolyam dszlóból való kitörésekor a volumen jellcm7. I. Amennyiben a fom"ició kialakuli'>a mcgha ladj~ a 12 hetet.Ögnck Ickimht"tö.dó alakzarok jellem7kn mcglehetÖSt.Olid:íciós sl.atja a kor. mint zás:tló formációnak. hiS"l.. e nélkül ugy. A trend a rnt"dve 7. 5.ható az. (Füles)csésze (CUp wlth handle) 2.Onban nem minden e.áS7JÓníd ts l. A medve zá. iddlis idöranam pedig 1-4 hét. az.mkkcn61 követő trcnd~·l. és C"LI követően ismét megindul fe!relé . A teljes :cis.. olda1a7.~then kövelkC"/ik be.G.éstt crfuíti meg.. at cs.Írn. A {:..fdsó és alsb széle párhmamos ~nesek mentén helye7. hog)' a z:ísz16 enyhe I")()'l...t.idók ddsának is.!":Ilh:ujuk.uá11l0~ eset . Nem ritka.cn formáció igen közk.éshc:n.}'SZÖg alal""Umak. F.:lool)"os a~ alakzat.7.Ín ismét nagy forg.. A legfontosabb a W1:' lb alab~lt kblakulás.atut is. árfolyam lefelé tör ki. F. v-.kedik el. hogy az alakzar kialakuljon.. Iv. rnal párosulhamak.cn vissQtt'S." ..nyektőJ.

~tbcn a fillz. vagy sávos kereskedést követÓCn. melyet követően 37..t.y enyhe korre kció alakítja ki a f'tilel. A gyorsuló f. .atnak tekinthető az ennél kisebb mélységú csk-le is. vagy több éves. emlitett niivekedés f"lét is elérheti.lkuUsa után vételi megbízást adni .i!óan kereskedhet6 formáció. 4.ó csatOrn:íkban: formálhat. jellemzöcn l-2 hónapos idő lanamOt tCSZ ki mindössze.cdcs csr. OR . A csés'le alab':!! tdjes egéS7.aiga7.~éS7. Ideális CSetben a csk-t. é\'ti7. árfolyam csökkenése jellem'ukn a c. w.lrstebroker.. 2. Minél hOSS7. A uésze alnbM1t az árfolyam csökkenő trendjéből növekedé~i tendenci.U. r. Gyorsulás (accelerated Qrowth phase) A felfdé irányuló [rendek végéi sok esetOcn egy gyorsuló st. minél kiKbb .. illetve 3Z dad.! mt'Sdóző növ{'kvőtre nd egybarTlladát teszi ki.at során két módon érdemes kereskedést folytatni: q. 2..0lja a/.hu www .e mélysége al.ébcn..il jcllemt.cg)'re nagyobb meroockséggd renddko..li. A r\llmll piaci reakciók kÖvetkezté.• .0rtabb kitörésekel ki.un rendszerint két funnábaJl morog: a csésze jobb o ldala is megform~ilódik.broker . ami egy kiv. de S't.uló növekedési (.tí ideje a csés~"e megformálódásakor. annál kisebb az esély arra vonatkozóan. A gyorsulás CS4.is kialakul:ísa dött az árfolYJm :ílf3lában hosszabb ideig tartózkodik a sávban.és (:"1. in is érdemes azonban m:ls tech nikai elcflldsi cszkötökel is igénybe venni megerő­ CI ' .üis során az árfoly. ami ak. hogy al. általában annál nagyobb és hat.\P át.Ócn sokbl meredekebb. Iddlis csetben ez ~ po"/itív tcndenci~ nem wrt tul hoss7.. .i. zárja le.. ez azonb~n n(·m alapkövetelmény. vagy il.A oést~ formáció főbb jellemzői 5.. forgalommal találk01Jl3lunk. niivekvő trend udn. 7. A csé- engedett. A fUI a kitörés elŐtri végső konszolid:iciÓt jelzi. növekvő csatorn. látni a grafikonon. ugyanakkor a véld i. ha a forgalom viss7. Néh.Íny e. .ésként. Az a1ak7.lzonban ez a viss'laesés. Mint mindig. másrés7. Ezt követőcn q.'nnél hossubh időtartam is elképzelhető. s ~ növekedés dina- mikaja a korábbi emelkedö Hend dinamik:lj. melynek követkC'llében A gyotl. A gyorsuló alakzat :iltalában kétféle :írfolyJlIIsukas-~ után követkc:zhet hc:: l.si meghí'cis megfeIdő idözilésc roppant nehéz fdadat. . alakzat ki fog alakulni.~. a kedvezőhb kocká-tat/houm arányú kere~kedést ..1. ~/e megformálása alatt ál talában csökkem.'lcsokat döntöget. kedé~i fázisában al emelked ő trendet követve long pozíciót nyitni.1tOI indÍló árfolyamcsökk"nésl egy növekvő s-~ahsz köveli.h'zló vagy ék alakzatot is .hu . kisehb eltérés meg.Íb~ forduUsa során alakul teSÚ ki. A fU lescsés7e alala. mclyhöl 31után dindu lhat a fdfdé való kitörés..abá· 8.. Ezcn tt'cllllihi alakzatot nevezzük gyorSIIlásnak vagy begyor- kItit" ~lJLbnak.yrészt a csésze növe- Iyos abb. a mélység azonban a"l.in.c formáció jobb és bal oldala körülbellil egyforma magasan van.V3gy parabola abkzatban.t pedig .e rnélpégének az egyharmadát I. árfolyam :IhaLiban meredek csökkenésbc CS. de u6ze fo rmációt követőe n.ÍTQ7. A sz~hályO." " _ r sílŐ jel7.abb ideje taft a trend.Ír egy újabh csökkenő minor trend is leheL A fUI kialakulása során 31. A csészének természetesen U alaktínak kell lennie. és a tendencia folytatódni fog a 6. A csésze flllének kialakulás'l máni kitörés akkor idd.Íban. rst.'tében az ~rfol yarn a legtöbb oetben abszolút. A ftil ideáli~ esetben l-4 hetes idótaTlam 3latt formá- lódik meg.'i csés1. jelenti ben C'/.akal.a ilii ki~l. al. 3. teMt 3 ltille! egyűn :íltalában l-6 h6nap alan alakul ki. ahonnan egy kitörést követően alakul ki a form:ici6..

hu www. Cr. mint a MOl! mU[J. ~U 1001.0lüt UllCSOt dönt..hishan 1\ korábbi gyorsuló szakasz legmagasabb .tlroklr. amikor az árfolya m lefelé kitör vala melyik cs. 31. új lokális vagy ah57.és- ként volt értelm ezh ető.~ ha t. Apple .... Ennek illusztrációja látható az al:í hbi grafikunon. .. Az újabb gyorsuló s1..LS"Lból való felfel é kitörést követően . "1"'l1li'" . LI COMf'VTl'..0nban az is. 2007-es begyorsulása után is. ami eladási jelzésként énelme1.. Eten utóbbi mozgás volt látható a Rába minden esctocn éles fordubt. idősuk alatt.. ugyómakkor számos alkalommal 5chbrll"k mOl1dh.és hasonló. __ Egyre meredekebben. Ebben az esetben az alakzatot tehát több.7. Az eladási jelzés akkor tapasJ· Sok esetben elk~pzelhclő a7. www..0' . hogy nem egy..L"t árfolyam újahh és Líjabb CSll(sokar döntöget.10.:1"'.erst. ami a MOL 2003-2Uo4-es árfolyam alakulását .\ott. Több gyorsulás egymás után a növekedés azon han egyre gyorsabban következik be.. .\k során cgy általában hOSS1. sokswr egy a ökken6 háromszög alakzat formájában valósul meg. jeloel Az újabb vételi indikációnak az az eset tekinthető. ami kor az árfolyam al újabb gyor~u l ó F. ami a gyorsulás AI.>éIda a fentie kre: a papír árfolyama:l.. hanelll több begyorsul:ís történik egy rövid talható.\wzou eladás (~s/V<lgy shor!) jd t. egyre emelkedő lIIeredekséggel rendclke-ID csatorna ha tá rozz.ak. A ~o r~u Hst követő korrekció r:Íad:i.r . ahol az dadási jd7.hu ..~atorn.a meg. ami egy p'lr:lbola típusú gyorsuló alakzatot követően ab kuh ki. Ezen korrekció aw nban ncm igen éles negativ kor rekció tóL pas-ztalható 31 árfolyamban.. Ebocn az csetben az első dadási jcl1.twrnából. vagy emelkedő S1.09._ slKrepehet i: al.hctó.0""'.<lkaS"lOkban ennek folytán úja bb és újabb csúcsokat tapasnalhatunk.~alOrn. A görbe mentén történő növekedés kifulladás:ít egyértelmüen jeid egy jelent ő.' " oy _ .tiili növe- kedés váltja fel.sul ki emelkedő forgalom melleu ment véghc. Az egyre növe kvő IIIrreJeb~ggcl rendelkező c.. Pa ra bola: az Apple C5eu Mi jön a gyorsulás után? A parahola formáció esetében a sávos vagy trendsuni mo/gáSt egy parAbola ivén kerep. A gyursuló szakaszok wán sok csetbeo S:lVOS kereskedés láthatÓ. mint az elw gyorsulás alkalmával.uó korrekció.abb sávus.. f • . -- • :J. ..írfulyama mu megy.és1 egy ismétel! növekcdes követi.I ... eladási jelzést az :lrfoIY'lm c.~rst~brok.Íból való lefdé kitörése mutatta." . elmúli 6'ckben több ízben is par:l. A dinamikus növeked6>i fáziSt követő oIJalaz:í.bola form ációt \'égének eladási jeld)ét e rős ít ette meg.

..Írfolyamc~ócs Illcgvaló- slJ l ~i sánál lépiink . ami rJallhul igen jelcntós.1 piacra václi I11cgbízással. ha az újahh begyors\lli~ mcgindlllá~a cserén csak az ój . 3.. h.néps7.úa.. dupla csúa. A Olie day revCTS. hcad anJ shouldcrs bonom). .éf[ kkmdkcdócn fontos. auz a nyitó . hogy a gyorsuló formációt sokswr a Ráha ptllJájához hasonló élcs korrekciók kövelÍk. Mivel a www. illetve bcgyor~lllisáf'd utalh~t.n:iI fcl.. hum jl and rlln..31/hozam arányú be.a!alc. érdemes al alakzat első jelzésére 3. a!. táguló csócs (bro'ldening tup). A kirobbanó árfolyam jdkmzöcn valamilyen hír v~gy fundamentális információ hatás.ő kercskcd6i nap gycrry:ijálól. fenék (double top. illeTI a t~nd folyratódiocira. .. kerek fcnék (munding bottom)..irfolyam jól elkülöniil 37.erstebroke-r.hu .ámos trendv:í1tó technikai ablo. hogy a rés után :u... 2. fenék (Iriple 101'. :l1.ök: one day rcvCfS. tripla a. alakzat egy egyértdmü 6. KcJvC"w kock:Í7. melynck Itlnycgc..l.. Ezen rés a7. iHerve néhány nagyobb tulajdonos at eladásra has1. dÓ7. melyek elengedhe- teden kdlékei a tcchnikai sLCmlélctbcn kercskcdó bcfek tctŐknek.tó annak folytán is.at kl'"roö formációj3..... illctve 1l1. 6.1 mt"IJtéves7.ékek (wcdges). amir awnban a bcnnlcmcsck.ira követkc- zik lx. A trend megváltozását jelző alakzatok A trend megváltozásár e1<irc jelző . . ~agy mi~ névcn tTCndciltó ..l.One day reversal fektclót az jdcn!.lbbiak során v.alOk köziil v..on leggyakrabban haszn:íh. A Olll' day revcr&:ll .. C_.onnal eladi~~31 reasálni. árfolyam napon helnl tocibb emdkedik.Cnibb formációkat mutatjuk be rés7Jelcscn.ó napokét meghaladó forgalommal párosul. Ezen alabatok a követke7.irown résscl indul. _ . TekinTVc. ami awnb'lIlnimc atollnal he is hal. hen formáció jellelllWen egy rövid r~h'Ú fordulatol hot az árfolyamhan.u. double honoml.:__'.). (ripic holtom). gybnám (dia monJ).7. 4. Al. dil7. fej és vállak (head and shoulders lOp. S éppen cI a mcgtévCl>-ztó az alak-!:llball. hogy a g~fikonon az cmclkcdó n cnd végén az árfolyam egy tclcntŐ5 r6ise1 nyitja a napot. 6.. A formáció legfonlosabb pontjai: I.sziget (island).

Mim minden tIl:ndválró alab.. árfoly. ha az ft:kt:fe. de nem ~rül az ahlo. hogy kijde nth~ü k ..ló ki. hiszen enn ek a kc-J.~ abklat első C1iÚc.Q!.U ..un tcsztdi az elÖ1. A gyertya ugyan :íltalában fehér. mélycdés található.it követö süllycdéskor k övctd m~ ny. 31.. 6. Az első csúcspont kialakuli<ia urán megindul az árfolyam Icmor~lódása. dupla dőre a rrcndfo tdul6!.Ír alatt hdyezkedik el. akkor sc m.kcdnek el.3ka$zban. t:rrt: úgy van lehe!őségük.leges trend ebben a fázisban még nem kérdőjelezhe tő meg. Em: már csak a7in sincs mód.Wf követő esés ulán a7.ik.".:is is wpas m lható kiiZOcn. köztük pedig egy mérsékel.cmléle!bt'n nem ál h pÍlható meg célárfolyam. hi'l.. suk esetben egy 4.erstebroker.l1 re utal. melyek nagyjából <:gyforma magasságban helye~. nem Sl.J. de !lkár _w.Cn az alacsony volumen Dupla csúcs és fenék (double top..ó csílcsut.t5.JcIÍ rés alau kelllcnnie. a vételi oldal tehá~ kcrd k. jden c:)Ctbcn egy emdked6 tendencHra.Onban. mán technikai 4.i. A forgalom igen fomos ehhen a .1endülele már ncm a régi. első CSÚC.~lIc.débt'. Dupla aúa (doubl e top) Ahogy<ln azt a nn-e is mutatja. vétdi nyomás g)'t'ngülésél.7. hogy ez a trend végl" ekkor még nem híts·t. Al.llnak ~L<Ímit. igy" formáció k m azonosíthalÓ még.1w . A nap első fdében növekvő árfolyam 37.pom magas. kialakulásahoz awnban a köve!kc-/. ts a kt'rt:~kedés \'égérc visstaesi k a nyitó kiscbb vagy alcir több kisebb árfolyamfdhúz. Az alakzat legfontosabb j ell emz.~po n~j.bh d!érés megengedert.de tét. első C5lÍoponr a felfelé irányuló tcndencia \'t!gét jdenti.ö1l hctek. A dupla oUc. d kn. 3Z al.cpén h (példá ul a előző csúa.mnikai alab.ban lenni . vagy annak kÖ'. hb-tell a bulli~h ~rcnd ('St'tében t~rl1léSZeleS('k az egyre magas. mag. minimum 5.ban található. Ennek megfelelőcn al dsöd.ls:.6 n:lp árfolyammmgása is igen fOll' IO%-os legyen. hogy a one day rcversal egy mindössze egy napig tanó abbA1!. forgalom nem cmd kcdik. kialakulás. men a onc day rcven. al alakutnak még megerősítést kell nyernie. mdy ezen ahb.37 a dró :írfolyam a nyitó. mind pedig a dupla C5ÚC5 ahpvető folltosságÍltl. forgalom mcgugrik.onban hamar behal. A. double bottom) jd1. me' lyek egy időben elnyúl6lefdé v:lgy pedig felfelé irJnyul6 trend nwgford ulimén! alakulnak ki.renddl'.I.Ímíl srimotlcvÓnek. kialakul.íradn i.ölli. ami a dup la a.u. hug}' a nÖveknl 6. nem a fő trend :tlatt nwgswkon. ~ jelzik MindazonaItal az eddig kialakulI két CSÚCS\'lOllI még nem dege ndó ahhoz.i kC'l. am i alacsony vételi üdeklödó- árnak megfelelő szimrt'.inak előjele. ~z alakut azonban csak akkor alakul ki . Al alakzat áhaláb~n tgy küzépráv(t. a dupla CSÚCSOt két egymást kö\'t'tö ollcspon! alkotja. azaz egy növekvő (bullish) trend valik csökkenő (heari~h) . ezf követócn :ll árfolyam mcgindullcfclé. Tekimve. amikor az árfolplIl áttöri a korábban meghatáro~ó támasz szintet. Az alakzat elcn s-/~lkas-clban a forgalom ncm túlWfran fontos tényc-lŐ.ükségcs awnhan a kél cs(icspomnak pomosan egy gyémánt escIében). a dupla csllo nak is sáikségc van egy elsődleges trendre. Mind a dupla fenék. A leggyakrabban 3%-os eltérés még nem S7.:nnak. A csökkenés álta lában 10-20% kö7.ői I. illetvc a tOS.ua.s egy emel kedő trcnddel VCS7. ounivel párhu1. A második C5lla. OÚ<:CS:l1 van dolgunk. emelkedó tendencia meg- forduhlcit jelzi. 3. hogy:lZ arfolyamot nem nyomjak le jdt'mős ménékbcn (nem vágjak maguk abu a (í!). de egyes esetekben aká r egy hosstú távú. hogy a csökkcn6. de tenen érh ető egyes alakzatok kÖ7...<.i. A furmáció ugyan cgy napos.amosan awnhan Q. a közt(ik \f'.d forlll:í.lódni a már említett mélyooés. A két pom kÖ7.1 ~ esetében akár hóna)'lOkig is eltarthat. 2. és a "iulaSlból ellenállás válik. nagyjából al jellemzócn más ala kl. ennél kischl) mérséklödés ugyanis nem jelá cgy~rtdnl\icn aI eladói nyomást.lbban dhelyezkedö CSlIO)XJIllOk.. ~lIIi gyakran ellaposodik.1tok kcWCli formációja.~g3. A dupla C.

A ráma. mindig jelcmosnek tekinthető. Dupla fenék (double bonom) A dupla csúcshO"L teljesen hasonló alab. Ez a mini I". sok esetben jelcmős rések is kialakul· harnak.úa. mim a dupla csúcs cslÍcspomiai között..6 jcl/J. www •• rstebrok. / .gr~ technikai demzók surim a támOISI S"tlnt áuörése után a csökkenb v:irhatoo.. mct)' nz :írfol)"Llll llöveked6.3k 1-3 hónapig szokou ta rtani...hu . mim az dóm esctbc-n a hónapok is chdhernek. hearish trendct v. A forgalom aszinI ánör6ekor 1I1ll.:Ís.ZZaI a kiilönbstggcl..fddö alkalom cgI' short poddó nyitására (ebben az esetben awnhan S"ruk ~tOp 10» alkalm:u. és lt"!.<a3 kell ig~/dL\i~ a "t!tcli Il)'tllllást. mclyawnban nagymütc!k· ben kiilöllböUk a7 dúdi. és a kéo . mint .r.•• ·~0C) • . ov M...'1oob ~Ibcn a visszaes6l is igen cróte!jes.1 aiánlottl..: ~'2imer tesztel nek.íJt bul lish-s.. . A fenekek természClcsen nem ellenállást. és veszélyben van a támasz szinr is.. ami an identi..ébcn 1l1cgl'g)'t'"Ulek a dupla CSLícs tulajdonsá- gaival.UI sóbbíek SOr:l n akár töhlw..• rshbroker... hogy megv... mint arról. . mim a támOISI szint és a C'ilksponlO k klilünb~e.(í.t dupla csúcs ~(ébcn. hanem dlen:átt:lSI kell :áttörnie az árfol)'arnnak a7 alah. Ennél kisebb iJőtá~ csökkcn6. vagy ab t'fÖscbb idl'gLctűek számár.tlly megfdelő kilépési pom lehel. hogy a papírok kcrt:~lctc már nem a rq..'a1ac. hogy a ráma".. A misodik a. hogy minél nag)'obb a formáció. a. dc leggyakrabban Ct.S d.i.. a mélycdésl kialakító mérséklÖd6tól. az iJ öS7. A dupla fenék a..rk.. határowtubh 3 nÖI'ekcdés. a formáció - tit . ~ a kb.imén élénk lehcL 6.Í.. hanem támas:.. rllq.lll).0." .9' szint ánürése egyben b jdemi. a7~tZ II Il'fdé iránruló. és a nüvekedbo meginduLhakor nem táma.pol1fjai kö7i"n ~ forgalom wkkal fontosabb.lZ Yárh3tó~n kialakul a dupla aliCS.ük.o. A volu - mennek ugyanis vis.lrosuJó fclgyoTSltlr vL>!>'Zae. •. annál nagyobb ·. Jt.ín ismét megindul az árfolyam csökkenése... ..'lil. ammI azt a neve is mUlat ja ponlOsan al cllelltetje az dohbinck.hu •••. melyet ~ mttyedés Iq.. meg.~ kiemelni: l. 1l1ig az árfolyam át nem töri :1 tám. A dupla fenék esetében a mélypomok kialakulása között dtdt idő általában hOSSLilbb. F. -< . • r .:illljc. "~HT U (NA ~I) 200'.ör is H.ihotik a kere..uhanásra lehct sÚmítani..ouy'Jbb pol11ja hadr07. és a viss/. esclén sokkal inkább egy egyszerű dlcmílLis tö7tc!béról vall ~'"l. Ez a siill)'cJés ugyanis növekvő fOrg.1ct és a kin:ílat .hól potendálisan ellenállá!...tdheli ezt a szinteI az árfolyam (SÓt akár rövid iJőre át is törheti .. .:u a dupla fenék.. O.. lesz.n akkor:l lesz. nl'Mny fontos el térést azonban sz.. 5.lt kialakuli~ho7" A többi tulajdonság escU:Oc:n a jdlcmzök mme tdjcs cgés7.. Ez a növekvő forgaJommaJ p.n ~imc[.acsés ~"Z.OZ . c' ......éhez vezeL 2.úcspomról C'Lur. hogy cl.!· lommai pámStlJ..tr_ A form:id6 mindaddig nem alakul ki tdjesen.fenék kÖLÖtt il.

....1.-. illetve ennek kÖ~·tÜnhctően kél mélypom rajwlódik ki. I. :.\lto"ltatja azt..cnfckvöbb ilyen csúatól és dupla fentktől . A legkb. illetve mélypontját megelő7.Tripla csúcs és fenék (trlple top..lik. _ w..'>Zihl~ formáj<íoon alakul ki.. négys"/ilg alakzatot rejtenek. így kialakulásuk SOrátl több kisebb alaluafOt is magukban rejthetnck. • . A forgalom jc!lcrnWen v. hogy fcnntartsák a kuráhban kialakult trendet. ~.ik meg jelemcis mtTlékbcn.. trlple bottom) 3.\Í v:í.'/..'>:lint ellenállás...ctcscn I:l a l. amit az <irfol)'lllll viss"la i~ u:sztdhet.lcu. hogy a formáció a tcndcncia megválr07.":s ismenetés.cnilcg a dupla CS\'ICS és a dupla fcnék alahawkhoz állnak a :Imit egy vagy akir több \liSS"/~lles"ltd6 szintén mcgcrosíthn. ~thell. iltc(Vt. A tripla csúcs 6 a tripla fenék t\:rmc!uer". mind a tripla csúcsnál és fenékntl dtér&k megengedCttck. A tripla cslks escttn a forgalom folyamatosan csökkc:n. illcl't'c a tripla fcnék harmadik csúcs~ pomját. melyek a tripla csúcs..clcbb.1t \'('títik dóre. I 2. e.hu . 'lcrm67." a dupla fenék.~I _~.abban elnyúló formációk.._ .. " 1'<011..ílcspolllOk megjelcnésekor azonban felpörög a volumcn .Íltörésekor jclemósen cmelkedik. kisebb A oaknem egy arstimen lévő csúcsok és mélyponwk mind a dupb. 'Ickintvc. H:J. ki csaknem teljes mrnékben.. ha az alakzat klas..at trendfordulós jdz6ét. . megerősírvc al ahtlu.i előrc.amosall. 1I1!~1 I~~II a c.íva! parhll7. a tripla fcnék esttében három mélyponr és kér csllcspum formálódik meg.16 eltérésekre koncerucálunk. rOTllláció a dupla CSlícs.. legk&.~ IIII.. az alábbiak somn kizárólag a dupb fenék. _ • l . mely úgy is tekinthető.. nem lehet meskrö. lj IIJj ~~II~II ~II.öl. ellenáUás n.. mim egy sped<ilis hármas cúcspom.. head and shoulders bottom) A fej 6 vállak abbt gyakorlatibg nt"m mi~.~ dupla mélypont végill nem alakul ki.. .'\Onlóképpen a (ripb fenék esetében az ellenállás szint <Ínörése cima~9. alakzat kiaJakulis. A tripla csúcs és tripb fenék alraláoon hOSSl. s a csúcspumok kialakuhlS<llwr sem nÖvckS"l. Ilj ~ l. a támasz \'onal .. 2. hogy a nem tökéler~n informált bd"ekterók ezen próhilk01asai nem járnak sikerrel abban a7. mim a dupla csúcs és a dupb A tripla csúcs és renék ~&n eltekintünk a rés7. 1111 ..:I~ " Fej és vállak (head and shoulders toP. ami a rormáció kialakuli\Ít crősíti meg.. míg dupla csúcs é.. fcnék esetéhc-:n a forgalom folyam:uosan mérséklödik aL.ocn rajrolódnak.im ánörésckor ugrik meg jdentös ménékbcn.. mdyek a trend megfordul:4.ltrstebroker.á v.an ugyanawn áT$lintcn elhelyakednilik. A tripb csúc.hu www . A tri pl:!. oetében a támau vonal áttör6c után ez a . A fOrgalom jcllcllIroen a harmadik (~Ú(s után. 4.erstlbroklr. milu a nem tökéletcscn informált piaci szereplők utolsó próbálkozásai arra vollatkmóan. A csúcspunroknak és mély- pontoknak ezen formációk esttén sem S"llikstges pomos.. A tripla al'JCS esetében hirom CSllCSpont..icit jel7..

onban az árfolyam mc... mélypontja is megforrnálódik. nő. 6.t követőcn az eddig tám:I'I.ó rormáció tükörképe: a csúcspomok helyett mély- __ .b. hiSl.Sgálni. ami határozott kiszállási \A pontot jelenthet a r6'lVC:nyekböl..\I>dleges (TCnd még ncm sérül. Sokszor 3I. el.l t meghaladja).lny. melyet m. s m~érint i a nyakvollalat. S"t. Ennek oka. illetve viSS'/.krnt funkcionáló nyakvonal cJknáUi. A fej bJ vállak alakzat legfontosabb tulajdonságai 5. 3. nagyon majd támasz.cn a pClIllon n d . amikor a fej kialakul. head and 5houlders bottom) meg.oktr ..írfolyam emi kC7..sg:1latát énlemo \<llamdy forgaImat alapul vC\'Ő tcdmikai indilcirorl':!l is vil.l.:l meg a nyahonalal (ncckline). Az alakzat akkor alakul ki teljesen..Íma sok esetben kertt). mel ynek mercJekstge utal a tendenci.álJak formádóról. hogy a Mnn. \'.A fej és vállak alakzm Spcd3litása. Klas5"1ikus ~tbcll "'0'''1.en egy közép. $érül."Ímít aL az ~t.d.immC'lriku.a-ru felismerni. AJ in.ll1nil m~1bb uúcspontOt forlllj] Inven fej bJ vállak (fej és vállak fenék.ato'ltc!heti a nyakvonahu.1I11 PORTFOUO. valarnjJll a trend Sl.lg:t a fej és vállak fOrmáció vált csökkenö de ennél több pont is meghadro/.al gyakorlalilag az d1Í7. hogy ne beszilhctntnk fej meroot±ségéból cgyo eserekben következtetni lehet a kiTÖris ir. A oúopont után azonban <Il . hi57.en a fcj CSÚCS..HU _w. . vissz.cn ebben aL esethc:n az árfolyam csökkenése: párosul a volumen tTIlelka:lésé\'eI.J v:ílik.l.éUIl'tünk bearish. rncl y a to\. A klaw.illlmttriku~ nyah'o nahu is ereJményczhetnck.t dhclyakedö abcsonyabb csúcspontok nagyjából egyforma magasságban I ii.advumnak ". hiszen ebben a váll cst't cspont- ellól hall':!. mel yek csökk. szintkcnl fog funkeionálnL A nyakvonal C}D'd>kc!m S-..abályos alakzat esc:téhcn 'I bal vállat kÖI'etö mdypom mcgérimi a nyakvo!ulat. l. md)'llek vi7.í1lak alakzatnál a bal és 3}obll váll ~'Z.. hogy C7. cmelkedő 6.ik d.'SY rövid távú Trend ellent..en lu alakzat ki.~~g sérül. ja :lL dózó cslíopom alan helyezkedik d.íI J csúcpont ja fölött kell.hu . amikor a hal . íg)' a fej és "állak formáció kialakulicirol... hi57.•••• d ll ny. hi'V. amikor a volumen megu17ik a Ilyakvonal állörbtkor. Igy érdem~'S a forgalom vizsgábt. amivel a~ clWdIq.ásáról hc.. !tOb'}' a (wkkenő forg:llorn a vélelek kifulladkirJ maL 2.ltes aJ: elsődleges trenddel. aJ: dÓ7.lgy h~ú rávll tendencia nem sérül meg abhan aL OI...c'n sok ~t bcn azonban CL a s:t. akko r al.0nyítcka a jobb oldali v:íll kialakuli'i3.. i1l('tve jobbr:. his-/.<.úcsa a Icgmaga-'i3bb. figyelmez(etlÍ jel a formáció kialakuliQTa.ségére is: rendenciáb-..at~'S'adés után pedig megindul a C$Ökkenó trend. .lk a Mvc:kcdéskor.Ikár töbl»wr L~ megérinti. ~ V'~ Hogyan ismc:rhc(ő fel v. minél inlcibb csökkenő a nYJkvonal. Nem mellékes a fOrgalom 3l3kulása sem aJ: alakzat megformálódásánál.ó lolcilis cstícsot mtghaladó lilhatóak.o trend sérüléseI tapasztalhatjuk. "'~~~ot.'t' hen. ha !. A lxII váll m~orl11álódása után kezd d kialakulni a fej./Á'n a fej otÍcspornja a bal \'.\g egyszer. ami awnban nem jelemi UI.1 IIK'gdő:tő a. árfolyam tovább esik.-ef'Z fej t:s _-állak ahk-/. fu. áttöri a fő trendvonalat is.37 negatív hansulauól. alakult? A fej és viHak alakzat léuejölIét nem cgy. mdy a bal v. Az alah1l egy emdkcd6 trend mtmén alakul ki. hogy ki .6c a forgalom nagys3g:J a fej kialakulását követő :ikkor még a fo trend folYl3tódásál látjuk.hatja a nyakmnalat. annál inlcibb bcsz..im mctrikusall hdrC"tkeJ.1 a bal váll o t't a. azaz nem jön Ic. rnís at 4. ~rst .tiJhelÜnk. A mc.\".7. amikor aJ: árfolyam lefelé auöri a nyakvonabr..-áll csúcsa után allll. .ls csúcspont középső o. A nyakvonal ánörésc.alakulás.t erós. nem tudju k eldönteni.dnlOS információT is hordm. Jnt"t''''! tcYl..íl':! és erősségére is. Az erre egyik legalkalmasabb indilcifOf a/OBY. é. Ez a kk Slilső csúcspont alja határol7.\lypomok ..\ u\' iljabb.Í( is clV{-gt-L- ni: afllennyiben a volumen a fej kialakulicinál csökken . rst~brol<lH" . A n)"lh'onalm 'I fej dÖtll'S után kialakult mClypornok segítségével mdjuk m('ghatinY.:zkedjen.. hi. 6. A tJCnd mcgfOrduhísának ékes hi7./:ni. ckkor ugy:mis már pániks-I.Igy . mdy így már teljes mén ékben aronosíth3tÓ\':i V'Jlik.cni ehJásokról. tÍc~polH rorgaJmáho~ képol (ne fekjtsük d. hogy dhcl)'. Sót: az dsódleges tendencia még akkor sem 10vábbi vészjósló nq. a7.t 7.. Ez még akkor b igaz.a..6.bbiakb3n Qllcspont.ikus fej és V'.ínak második ngydmeztetó jcl/.tkul-c majd a fej és v:íllak alahar. A hal v:íJl kialakulásJ:kor ml-(.kwOfI.

nem pt>dig hirtelen.íllak form~ciúl in Ic.'iÖdlegcs m'nJ alaku! ki. Erre láthattunk (Xldát ~z OTr esne.~ni ezeket :u. főkém a7 alakzat második fdében. hancm oökkcnó \isljósló (azaz ebben :1.y sikenc1m kitörésI követően vi~sz.. Éppen elln igen vény befektetöi mcgítél6. mim azt más Ha elmarad a kitö rés . amikor:lZ árfolyam egy inverl.ckbcn technibi szemnlCl igen kcd\'C"~ó vételi lehetöségt>t teremt. csak C7. ki. a (ljl a. fölcg a nyakvonal áttöréS( csctén kirüro forgalomra lehet s-ámítani.állisi lchettlliget látnak a befektctök. ben 2000 augunrus-S7. 6. illel'o'c dupla fen~k esetében.. v Ot:t("kbcn a fOrmáció kialakulása tov:lhh tart és folyarnatOS:l. hiszen az dadói nyoll1l1 növek.atokat.SÜkkent.ú.1f a tcndencia l:b. rounding top) A forgalom alakulha ugyanis az inyen alaknál sokkal fontOS3bb..inál álcal:íban növekvő.o. Nem olyan kÜ7pomi k~n1és azonban a forg.cptemberiben.figyelheto azonban.0kh:muk. alakzawt..1tok csctében. 3znnban az inverz form:kiú esetéhcn :1 furgalom tekintetében van. dön elmaradtak akoráhban cmlített pomok fOrmálják meg a7. tehát az árfolyam metru a A kerek fenék és kerek csúcs ki:llakulásának idöl:Ívja hossl. . teh. alcir fd 6. fej és vállak a1a!a.1 a kerek 'llakJ. A kcrek fenék escltbcn a lefdé icin)'1rló tendencia lassan (Sap át felfelé irányulóba. de a lefelé vagy felfdé való kitörb m~m jön léne. mim a hagyományos fej 6 v:íllak formáció csctén. basonlítható. mim m:ís formá- www .7.dm:lt a fej mélypomj:ínak !1\t'gfurm:íló<Hs<Ít kü.at gyakorlatilag egy tőcn is.an.úc. hanem heti grafikonnal swkcik viz.- a hll váll és a fej kialakulás. hogy figyeljük a forg. A7.. Az in'·cn.. míg a Ilfdkvonal dienálUsból alakul t.... ami A kerek fenék és o.:ltnál az. hogy az OTP ottében a sikenc1cn kitör6. aJkuok esetében nll~7.. amikor az ala\ctat ugyan kialakul.·e. En:k kÖ7. alab. Ennek uka.. ma jd q. fej 6. tr...trsttbrolo. egy év kÖ7... esetben pom a pozilív trend kialakulicir indilcl16) jcl:d:sek.hu ..1fért anyakvonal a!óÍ. SUrnos ~tben nem napi. A forgalom szempontjából a legfon1os:abb tén}'e7.• rsttbro~e r . megfontohan vált irányt fomos ennél az alab.il azonban mérsék1ödö forgalom ~'árh:HÓ még akkor is.é is eshet.úcs.\m:lS~-d. Mq.. Kerek fenék és csúcs (rounding bottom.. hiszen ekkor a volumennek még nagyobbnak kdl lennie. ha egy adol! r6. inver/. ut:ll.ö awnhan a7. v:lll:lk esetében ug)'anis a volumen A kerek (wunding) formóÍciók . Terlllést.....Il jön létre.~ felfogható úgy is.ct~n ebhcn az esetben nem emelkedö... fej és v-. hogy anyakvonal áuörbe komoly cUenálli~ !eküldésének tekinthető. Előlordulhatnak :Ilonban olyan esetek. hogy Módo5ítOtt fej és vállak a johb v:i11 mélypontja utáni emelkedés során.wnban in nem alakul ki.e fokoutos:an változik meg. 65 a kitöm .ül ~ legfonto- d.'iC"1Il olyan hirtelen jön létre.. A legnagyohb különbség sabb. ami a7 eladói nyomás növt'ked~rt: Ck~.er. mim a7.1lom alakUJil. hogy elmar. alala..akkor alakulhatnak."ik.hu ~ EGYSZl RUEN www.ldt a forgalom megugcisa a ny-Avonal áttörésckor: a volumen itt eroteljesen k'C. Éppen ain nyakvonalat. lIa in egy kedveW kiS7.-1.caIj h()'1.at v:í1Iak nélkül. A jnhb válln.a kerek fenék és a krek OÚOl .. r!lim (Xldául a dupla o..

w_. Ideális rsctben a forgalom a1akulás.S"latl~·ltt:1bet (ne felejlSük cl.al mqiformálódásának ~. aur v:illO~tkony a1. mdy a c.. hogy a kerek fenék esetéhc:n egy lassan kialakuló alala. _ S.gy alakul ki.lm. sok CSl:lben mcgldK'tósen volatilis. ami al. UIIU. amikor az árfolyam áttöri :11( a vonalat. álcaLihan al.:setben a fenék alja dhlposodó. hanem emelkedő.~ökkenCs t11egindulás.- vetdményaz alah. majd az alab. A1 alakzat második fdében a7 árfolyam növekvŐ tendenciát mutat.i tendencia válik negadvv:í. amikor az átfoJyam nih't:h-ö rendenci. árfolyam akár többs~ör is vis.í1va.c:sz form.. hogy (:I.1 k Sti ntjébez búzha t6. Minda70nálraJ a forgalom alakuiig nem It'(lságosan fontos a kerek fénék elw felében. újabb 6: újabb mélypotltokm és csucspomokat lDrm. így a pozitív A kerek fenék legfontosabb tulajdonság'd.~ p:lrosuljon növekvő voJumcnnd. melyek al_alábbiak: vagyis akkor..o~. kialakul a mélypont.atról van mi). hogy egy mélyponlol követőcn oldalazó m07.Onban nem ko. a form.. indul:b.. amikor a ooveked6. mim:t rövid táv!'t alala. al q. Nagyon!iOk ~dX'n a formáció t'. alakzatho/. és kialakulás:íh01. a lejmlenl't során amIJ- ban ~ grafikon sokfdeképpen alakulhat. cmdkedé. ahonnan elkezdődhet a po7.. :lrroly.. mel)'ct . . sokkal inkább údekes hogy al. A formáció első fdében az árfol)'am f()lyamatosan csökken rgésLen a fm~k aljiig.. S'tökdgcs fO 1t'IlJencia.'.. hogy a fen~k képzésc:kor folY:lITlaws C'iiikkenést tapaszralhatunk. A kerek O...)r:J a7 alawtra.11lIléhány igen fontos külünbség lapamalható a kerek fenék és a kerek ciókn<Í...hu . 3. több hét is ~iik.atoknállÖnénÖ kitörések alkalmával.'>ú v:ilik. 2.l.\dő második felében.1 nagyon hasonlít llIag..ísl véga az árfolyam.clocn hasonló az alaln41t diS felének idötanamávaJ.. .inöd.es uend tíj mélypomját jdemi..'LCléböl &kad6. esell)Cn azonoon. és a kitörés is komolyahh \'olumcn _-- 37.trltebrolte.lfikon kevésbé h<lSOn1it fenékre.íció kialakuli'>:l megküdöjek'Zh~lö.lkor a forgalom viswnyl:tg mag:ts.ségcs lehet. fontos awnban. Ebben az . Mt"'" ..at rn.u. 4.. Abhm a~. Mivel az árfolyalll csökkenő trcndbc:n van.' .il mUla!. majd ezt köv~t6en indul meg a1...g. Illdlelt menjen véghe.e"teb.ilív tn:nd.1. kiTwn. H a azonban ~Zt :17 ellcnállást a7 árfolyam . és a lejtmenet sor:ín folyamatosan csökken..cmpomjából.ÚCS (rounding top) AI alalv.a f6 trc:nd a kerek csúcs esetében (ermé~'-zetesrn nem csökkenő. hu _w. tUl gyorsan történik meg. I.Onban a volumen Ilövekedéstt: f'igydheljük mega kerek feutk formáció második klélxn. akkor <.ok eset ben 1::/ a wim tárn<U.. A hos. 6.at tcrrn6.. rebát a csökhnés meg- lrItöri. A hullish trc:nd akkor igazol6dik ViSOI. dJmr a gr.Í 11. Nem ritka.zu lávra való fekintettel:t támasz szint nem minden esetben olyan erős. Ideális esetben:ot kerek fenék al~l a csökkenő dsódlq.isodik fdében hmct növekedésnek indul. r. A kerek feutk egy ellaposodOlI U belÚn: hasolllít. Ennek iJótartama optitTÚlis e.U U bern nelll lehet níls:ágosan vékony..

lead-in (beveZCI6).. saka5'l) cl n~m éri a lead-in f.onban kiválóan mcglovagol· ható egy ökölsabály segítségfvd::\ bump szakJ. az árfolY<\ffi dindullefelé. 4.hu PORTroLIO.d az árfolyam. - f nem mélYPolH. fázis: bump Eb!x:n a F. Ezt kövelöcn azonban a7 árfolyam meg scm áll a fó a kit örés természetcscn nem felfelé.:1ka~"Z egy vagy akár több hónapig is eltardl3l.uhanh dön. A Bump and Run formációr Utólag mindig köny- A Bump and Run első fá/j~a a bcvC'/. ha körülbelül SO%-kal meredekebb.isltém értékelhető.cli ~t az aJak7~1t harm:ldik fázisa.Ctés..hu .is: I ~ad·in Nem ~7. rO/.lnni az alakzal has1..ízisa különbii:l. melynek következtében alakul ki: kellŐS csúu. hanem lefelé rönénik. 2. . amikor az árfolyam ánöri a m:ísodlagos rrendvo- 5. így a tTCnd meg· nyekre... run (futás).<Ikasz kiinduló porHpllOz kell behúzni a m. A .tr5t1broher.ulI túl későn mement. tőbb!iw r vissza is I csl:l dh~ti a7.ban az árfolyam általában addig emelk~dik. A fő vagy dsödlcgcs trcndvonal a lead-in na. Az utolsó S"l.álllílOlI távokigának (J.i7. amit a'l.lZ erősödés.. f:b. hanem cs\kspont formálódik meg.~z. Bump and run LLen alahm esertOcn igen fonto.<Ikau kiahkulás~lIak 3Z első jele al.:ÍmílOlt távolsága (2.őcn 30 és 'i5 fok közön v3n.Ielhetó meg: 3. míg a hump fázis elsö fdében az érdekl ődés fok01.' S'I.~ figyelni a forgalom alakulás:ira. és mrred~b~ge jdlem~7. a későbbiekben e ll~nállá ss:í válik.:1 is pattan róla. mcly eddig !ámaS"(. Iyezknlik el. v. f':ú.~7.if. mely akkor ideális.akaszban. ha pedig túl kicsi lenne.őr oldalazni kC'/. míg a csúcspont fó tr~ndvonaltól s7.aka~"Z ncm mutatna jdentós növckedésl.'m funkcionált..<IkJ.HU rÜZETE~ EGYSZEAOEN WWW. s ebOcn a fázisban al adOI{ in~trl\mel\tum árfoly:\ma vagy énfke "normálisan~ viselkedik. a7~1r a második szakJ. semmi kiu gró nem lapaS"tlalha uí. a nÖveh·dés viss/. mely. előre lárni azon ba n már annál nehc-rebb. ahhan al: esethen a kövctkcz(. mint a fó u~ndvonal. !wlar.akan spekulatív f..OlIan áttöri a". után esetben azonban egy újabb vtteli hulLím is kialaku l a bump s-t. .isodlagos !rendvonalat.) . így érd~(l1cs óvatosan h. akkor a mhodJagos trend vonabt al: árfoly. I. Ez a s:z.l. ~rfolyam.en opfÍmális esetOcn a heve- wó szakaszban a forgalom átlagos.. így ak. Amikor a spekuláció. E'len a pOnton legtöbbS"f.isban a CS{ICSpoJlI Ir~nd\'on~ltól S7.ponr jdenik meg a 7.rt árfolyam cl~ücUegcs Ifendvonalának mentén he. és sok eSethen egy történelmi c.iltalában cg)'S"ttT viss7. ahol awnban nem áll meg: a lecsorgá. Az ahkwnak az alábbi három fő f.. majd had- Az alakzal fdi~rneréséhez kél Ircnd vonal S"1. " r.-{. Ezeket a {rendeket s7.ko. Amennyihen al: emelkedés túlzott lenne.onban a volumen csökkenése köveL forduLisál indikáló formáció.ír elsOdl~ges trendvonal mc redeksége.\7..abad aWllhan elfelejleni.isban az árfolyam jelcnlős m(rlékbcn cmelknlik. mely nem tar! sokáig. 'I' . ~ka. .~z fc1rd é ívell'sc véget ér. hogy a lejlmen~r igen gyors is l~hct. Ez a $7. min! az A fő {rl'ndvonal .iikségcs. nyú felismerni. A ml· sodlagos lrcndvonal a bump fázisban indul. trcndvonalig. Sok www..af0!l0[l.) lIlásfél -kél'ize~1. és CSJre jobban ddvolodik a fő trend· vonaltól.is: run 3. kasmak a ka..dőpomjoíból indul kl...súu. his-l.orrstorbrollu.í/.~ tovább folYTatódik egészen a fő trclldvonalig. bump (ülkö7is).IIáladval.\kárcsak a bump 'l.s meredebége általáhan 50%-kaJ nagyobb.ódik a részvé- A !lump and Run alaw r egy clsölegcs és másodlagos trcndvonal mcglörésél jelzö. .

.ocn rövid távú alakut.inyul6 rést 3.un A S'I. stámos emelkedő tendencia csctc\n felfelc\.l.ió. O HV) is viss7~ligaz()lják. amikur a S7igel formác ió kC"/dcrét a hJ7. b3rl. esetben egy rn.igtí. A 51. indÍtó rés után egy szük árfolyams. S('m rc\S1Jcgesen nem kerül betöltésre al alalaat kialakuUsa !>Urán.. bchalÁsát. alalaat esetében igen fontos indikáci6l jelcnl.ldinger érdemes alhJma7. md)' gyakorbtilag egy nésrS"/. " . mind a formáci6 ICLirisál jelentő rés által:ih.igel alakzat egy nc\gy5Iögkc\m is felfogható .ló kitör6 tó. kus I":1nge tr.1 kezdeti. Al alalaatm indító rés az alalo.> kereskedés ob. ami meghatánn6 az :irfoly-.l.• nitltbrohr. ezért is s/okták az alJlu..un trend egy haclrowtt ~I beg)'or5lll.<Írja Ic.~ik..cn mio. md) 6.~ lehet a k.1t tg)' réS(UeI jól dhat. a~ok a7 dadókkal egyensúlyba kerülnek.1 piacr~. a'lAl:/: arámasz S/.ni.ln kimagasló rorgalomrnal páro~ulva jön létre.~tbcn a kc\t r6 hasonló nagys.3i piaccal kapcsolatos meg- felfelé.á. csökkeno tendencia esetében pedig lefelé történik. rnely négy~'Zitg awnban mind al azt mcgdödi.c1l második rést scm tölti be scm r6"l. az ellenállás s7. t .civos kereskedést egy újahb határowtt rés ·/.ög for. az árfoly-.sérül.bik alah1t rés-dt képc-li.atot hir áhal meghatárowtt (news dri\'en) formáció- nak new:zni. 2. nem érkeznek .\(.. Alllennyihen a sziget csúaon hd)'C'Zkcdik el.inyul. scm pedig teljesen.gy lefdc\ v:.ít jelző má. _ . AL alakUl a7.Szlqet (island) profit wdrning) kerlil 5Or. ~ 'ot:-" -- EGYSlEPOEN _w . kiJlakulása néhány 11ét alaH rncgtönénhet. a kor:ibbi trend megfordulicit jew előre. \'()natkm. A sziget formáció jdlem7. l .at 50ran egycden alkalommal S('m .irolható tt"Chnikai form. :lU7 a rés scm teljes mért~k · 7. A ~'Z. rnind n aZI követti árfolyam gl":1f1komól jól elkülönül.~. föként ha C"l{ a mcgrclelö indiIci- máció. és nagyjából ugyanazon arsIinteken találha- A 'iliget alakz. 5. hanem csökkenő trend furdulójá t is előre jda. elad:i5i1~hort megbíz.hu . Optimális c:. E1. A sziget alakat azonban n~'rn aak emelkedö. Az alakzat során kérféle módon érdemOi kereskedést folytattli. hanem lefelé ir. jelh:mzőcn más alakzatokat indít el. követően azonoon a7. MACD.:isr. F.~·n .heti. lépni. alábbiak: rovábbi mOlgá~n3k S7.legt'Sl:n..odik résre jclletl17iien vJlarnilyen fundanll..iget legfo ntosabb tulajdonságai az. hiszen mind.mális okból (például válto/6 ~-zabilyol.ó hircrltel~k okozta pánik hangulat váltotta ki. mint 4.cmpomjáhól.juhh ul":1tégia..Ígel teljcs kialakulás. ami awnban 37 dőző résscl ellentétben nem például al Fl IB esetében 200('.J. A fortplom 37. aminek során 3zonban a kitörés nem val6sulllleg.inten vételi. . A7 árfolyam a kiMihbick 50rin C7. A sávo.l.int('n pedig eladási mcgbíásokkal érdemes a piacr. Az első rést követő civ 50rán a klasSli- ben.ívban mozog. hogy wv:ibbi vevők torok (pl. " . lefelé ir. tnelya felfdc\ v:.

Ínú. dc idrilis cselbe" legalább három lokális C. AI. I. E1. hogy az cmelh. találhóUó milypomok fonnilják meg.ÚOpOIll a1kOlja az aJakat fdsö $1. cgyre alacsony. dső növekvő cslícspomot. hogy a csökkcllo (k qo' igen neharn felismerhető alah.onOOn a csökkenő tl"C"nd A cs(ikkenó ék CSClé~n is igcn sok ~thcn találk. Amennyihcn (:1.éggel f:lb kitiirésscl van dolgunk. cima. csúOipontok Ilem q.a­ kövclkarébcn t-g}'rc 1cjjl'bb 6.inrvonal által meghatárorott árfoly. MinJaddig nem bcszdhrtünk a "l1:di hullám mt:gindulis. a csöllinő.) lIagyobb merrockst''b.. és alkotja meg az a1a1cr.m.lrnsáv különbfuö mcredckstggcl ~nddkeznck és sokkal nagyobh S'abads.ld~kor egyéb technikai indikátorokat is segítségül hívni a helyes kereskedési dömés megha- l. Rár minJ a7. ék ablaatok a harormzögckhez igen közel ánó formációk. A c.lrstlbraklr. az alakzJ. Ekkor ól legtöhh esetben vim.. vagyis :\'. mint az abó s:zintvonalnak. mcly az ak~f 3 hónapig is c:h:mhat.~ megemlíteni. Áha1:íban két. hogy az ikel meghal:Íro-w felső wmyonalnak SlÜk.hU . auz crndkeJű mi~lagos vagy minor trendN Uthatunk..~kkcnő ék ideális esetben egy hOSll'Zú csökkenő tendencia végét jdcnti. hanem bul1ish fo trenJ memén alakul kL KövctkC'lbkfppcn a romúciót alkotó lukális mélypomok 6. mdy dőrc vctíti a fordulat A cWllinö ék (f.telésévcl is.az nem lxarish. Fomos ~mpom..lhb árfuly.:Jiga7. úgy nagy val&.o.yre alacsonyab- n.7. ól. A formáció ákaláhan }-6 hónapos idÓlámn bonrakmjk ki. alsó cirn:wl sum laposa bb.cu::scn lefdé történik meg. mdynek követkatéhcn a koráhhi ellenállá!.Jt.nélypon- fikonba.sége csökkenésl mu~~n.1rhuzamosan a felső és v.atból való kitörését a fOrgJlomnak viw. melyeknek két fő tÍpusát.eknck a cslksp0!l{oknak v. 1l1cly egyben tám:m..t! idő után v. és így formálódik meg egy kúpszcrű alaJcr. a1. 6.l. súntként is funkcionál. mind pedig az újabb t-S lijahh cslícsponrok egyre alaaonyabban vannak. stt brahr. tok. www. AJ. Az alsó szintVonalaI.~...lmot. még csök\t(nő csúcspont fdett helyl·tkedik cl.u ~kbóllcfdé való kitör61: ugyanis nem szük~ komulyahh volumennek viss'/~ügazolnia. lejjebb kdl clhdye:z.ól.o1 az újabb CSllCSpont is. dlcnállás vi~"l. mclyból a csökkeno tI"Cnd árfolyam a fdső. hancrn bearish.al nern bullish.ol. a~.óltot. mim a fdsö. loYábhi különbség. alsó S7. Az árfolyam abk:t.hu www_ .melkcdö ék (rising wedgc:) Az emel kedő ~k tcmtészet~n a csökkenő ék t(jkorlvEpc:..íról.unek kcll lcnnie. újabb . dó:t.óQ eU01álBs nimet.1. míg mcggyó'w módon nem metSli az pomon alakul ki. nem történik 3. 5. A formáció kialakulálcival p.kcdniük annak érdchhen. tchát ho.Jö ék csctében a forgalom ~tlakulása nem olyan fomos.Ö.uláh01- F.llllon ilK'!. 2. F"cn ellenállás és támasz szint határolja I I ~rfoly.n.ői ldlet&égh. líjabb 6. te}út az ólbb.a kell ib'3IDlnia.tkek (wedge.!t. illeIVC az emelkedő ékel küJönböw:tjük meg. 6. mim a csökkenő &nél.l éppen a mély. hogy az dlcn:HLhi szilli me.iggal rajwlhaulak ~ az árfulyalll gra_ egyre johban Sllikül.intvonalát. A kitörés így Icrmcr.itsúk.. éh·k ~tébcn azonoon :I formációkat meglmározó yonalak 4.halUnk ól tradcr's rcrnorse-a1.. rcdt'k. S'/imtf válik. hanem egyre magasabban hdyC'Jlcdnl:k d.illing wedgc) legfontosabb jcllam. tC'i7. aL már láL~jk. rudy clleoill:iském vL~lkcdik a formáció során. hogy v . Az eladói nyomi~ rehát ~kkt:nni !. éppen ezért érdemes a kitörés ész.

őtt ~l1apotba kerül.J1 su:mhcn igen jelcm& volatilitásr.dós ~Ielben vis7. ké~t.íbbra scm awnosírh.r .ollylag rillcl.Ínyosan nem tud dönteni a trend irány:ír61. Ocn ugyanis ezen új információk piacm kerülé!.1Z.be.. mely akkor amnositható.kedjen el: a kél mél)1>Ollt így már meghatá- lo.onban még tov.lcal:íban jelentős. A lóíguló cslla. El. alakzat clsó csírcspomja mán egy csökk~no másodlagos uend lálható..:rmészcccscn a (rendJel dIc1lléle.ígát mutatja. fd-Ic: ugráló árfol)'"Jllla ~ legnagyobb klilönbség a háromszög alakzat hOl.Ó ellenállás SjJntc:t.grc: hasonlít: a:t árfolyam a hárornswggcl cUc:mc!lben egyre nagyobb kilc:ngésckct mlll~l. A táguJó csúcs alakzat megfonnálódásáho7.. Al új információk haü.: l:ídl3loon ér/.d kiabkulru. A harmadik C'iltcspol\tOt al összeomlás kÖvt:ti. hist. . &.S'lacsik. hiszrn 37.I.lthatóan nem tudja eldönteni a kcrcskl-. ".en az dsódlcgc. hogy az el>ö mélypont alatt hdye7.ochnikai alakut. " lU_ lOOr.cn második mélypont mán kilvctkt'ljk a harmadik aúcspont. alakz.. AJ alah:!.nu w_. nagyon sok eset- mdy emelkc:dő forgalomm.~!_ 3.lSló forgalom mdlttt történik.ható meg. hi.04. Táguló csúcs (broadenlng top) A tágu ló ooo 3.ó. majd pedig kitör 3"t 'nver? hárunlS7.. A táguló alla r:snébcn a piac 1á[\".i.. vis.um I I alakzatok köwn.Z00'.atnak = CS3pkodó... F.atódására.íra emelkedik a forgalom is.'váh07. A7.ö cstrcsponttal együn már mq.lIu . ami kimag. mélyponcok sor:ín szinte soha nem kisebb kikngi:M:kcl mutat. hb-leli a háromszögek l~tdxn az árfolyam egyre I . m intscm a mélypomokra tcllerrtzö.en a legtöbb forrnáciÓv. 6.'07cn a . hírek S'f. A csökkcnü szakaszt egy új.tewi belőle..úcsporn ismét emelkedő forgalommal megy vl1.lrstebrolllr .ét követocn alakulnak ki :1 formáció aúcspontjai. F.ac csctében a rundamcncilis információk. v-. ami tc:rmés7. A második csúcspornol egy újabb.isát jelzi előre. a piac tehát továbbra is bika állapotban van.1O. mlálkozni vele.cn elsöd.Jlo. s egy olyan llj csúC'i\xmttal kc-/..clmileg cúlfi. aI3Z a:t árfolYJtIl \':Íhozékonys.o13lili$. melynek során ~ rorgalom folyr. sem pedig a~ ellc:nállás szint je nem had - rO/.Jés cov:ibbi irány.x!ményc:z. Ekkor :u.'\apkoJi~ jellemzi az árfolyarnol. A táguló csúcs igan kuricYt.. ha a formáció kodbbi mély- www. A7. 5. " ' " ". 32 alábbi akra van szükség: a pia/.""ro .lc:g~ trend megk'tét c:rősíti az is. 7. Ezen mélypont ~tébcn alapküvt:relrnény.d párosul. ami awnban igt:n mcgc~es"lló.r..ínyba.' .crcpe á. id~ hangulat sokkal inkább a csuaokra.( . alaki. egyfajta c.~ ir.kulásához szükséges csökkc:nü meredekségű támasz szintet..cn a ponton a láguló aúcsnak még sem a támasz. 4.ír. (rc:nd 2. lehet kövctkC'/.cn újabb csúcs a7.7.ögből . hogy a második a. a fó Icndl'nda mq.hatámz ~ növekvü mc:redckséggcl rcnddkc:1. A7.. elŐ7.n fdfooc-dlC:CÓ .erstlbroktr.~otl • trend rozza az alakzat kiab. ookkc:nó volumennd c:gyün járó mélyponr követi. elsó mélypont az emelkedö d - södlegcs trend korrc:kciój:ínak tudható csak be. jdlcllllóen egy emelkedő trend vl'gén alakul ki.lbb emelkedés kövcti.C!cscn újabb C'ilÍC'iponlOl cn.17 alakzat. hist.. a piac tehát !.. mcly leginkább qo' im-eIL háromw.1L Cr.

. mint három. 7..uhan<Ísa fdgyor~u l.t semmi új információ ntm ér· formáció vízszint(·s táma!>. csúcs csctélx:n 37 alaluat kialakuli~hoz szük.ásokat adnak..:-gü. ~=mben II fej és vállak www . hogy 37.Qnosítható.Íst mUlató szhnmcuikus hárumS7-ögre. A gyémánt alakzat felfogható egy oly. amit érde.m tágu ló csúcsnak i~.lm kilengésekct mllllltÓ alakzat. Az al:tkzat vq.lnt két S"/.lrom.óÍmos e.r:im- jének ánörésckor kerül .isban t~rm6"l. A gyimánt alakul .trllosan növekvő.immetrikus h:\romszög t~masz s.esebb is.1kaS"Lil gyakorlatilag megegyezik a táguló CSlíccal. volatilitásl'. 6. árfolyam általá- ban 2-3%-os OI'ikkcuést ffiu(3t.akaSI. melynek kitörése elmaradt. 2.broklr. melynek támat vonala azonban csökkenö.1tut.~ kitiirés nem jön létre. b. csö trendbe vált 3t. a phcon pinikhangulat lesz úrr:\. Kc:rcskedési szem l. míg a háromszög során folyamalOsa. így:17.~ tlx:n 2-3%-0$ nökkenés után egy vissutCSltelésre kaül áll. hogy a táguló sor.ak:\rcsak a táguló csúcs csct~ben .~- és töhh mélypontool illó technikai formácii!. egy szimmctriku.dulisnak.ll követi.~ h.'inyt a cimasz Will deséstkor nyitun shnrt po7.'iZ mnt des6ér kövctÖt:n az árfoJy. melynek lényt :17.uonOliításMtoz:u alábbi tényerok megléte szükséges: 8. majd emdkedó merOOeks.:Ikasz.• rst. ben lejtmenttllck két igen fomos tényc-wjc van.dakntot. {{jabb c~lÍcspom m~r ncm tud létrejönn i A gyémám alab~1t egy röbb csÚc. ami már dőrcjch. másrés'lt pedig egy egyre kisebb volatilit. illetve.im 3 háromsLÖg egyre magasabb árfolyam S"únt~k~n clhe- lyC'/. eladási je1t.ckötésévcl ahtkul ki. miu6:zt prtiig az esés a korábbi csökkenő trendekkel dlemétocn jelcmösen fllegUgrÓ !cnlf.'i7. jclem{)s árfol)'llIllkilcng6eket pomból a legjobb kockúaúhoz:un ar. hogy a g)'cmánt formáció egy jelentős árfolY.lIu www.ög :llahawt \lCSZ fd. A vis.."Zt egy voladlis. A má. ámde igencsak volatilis emelkedö trcndet követócn egy csökkcnő érdeklódéstnck uökken~re utal.1tesnelésére.linak öss1. ami a7. A dma. 4. A forgalom alakulása a két f.erst. Az alakzat nag}"On hasonlít a fej és villak formációhOl. I 3.~n rapaS"ltalhat6 csökktnő volumen már clór~elít i a kiriirést.wdik ~'Z.t"tescn eltérő.ik a piacra. rnielön mcginduln~ felfdé. forgalom Illetlen megy végbe. s-dnt vlsS7. Ezen esés . a1ah1t két jól clklilöníthetó fázisra bonthatÓ.z sJ.i a potenciális trend forduló lehetőségél. kitörést követócn s-l.íció adja.szatcsztc1és dön a7. :lrfol)'llI1lgrafikonon.során a piacon II jól I Gyémánt (dia mond) inform~h befekte.en táma.jellemző­ en mcgegyezik a gybnánr leg~lacsony:tbb mélypontja és legrn:Lgasabb csúcspontja közöni távolsággal. jd- kC't. 8. A lefelé történö kitöréste az a1ak7at má50dik felében láthatÓ S7. 5. ehelyett awn- ban egy s·. vonalával.brokl. ll111tatÓ tágul(í c.sokkal párhu~.ttó mértéke is jdentÖ5. tg)'ks7. legnagyobh kilengése ilml mcgharáruwlI árfolyam-elmm. a különbség mindösS". A gyémánt abbat II valós é!ctbt-n igen ritkán a1. a táguló csÚcsr.ök már eladási megbít. illetve a trendfordulól.l hasonlító elsö rm.ést erősÍti. ami megerősíti az :. A lefelé törrérll. - újabb és új.ek határozzák meg.c abban 9.át sok esetben egy on~ day reversal formáció válasaja el cgymio. A gyém.~l'rcsnl.. Tckintve.imus ~tbcn sor kerii! a korábbi táma.imrm-rrikus háromszög a1ab. mind pedig a tend~ncia mtgfordulását mcgerósíli.un 7.tól. árfolyam egy rövid.. A formáció clw S7.b. AI. cgyr6. melynek . ami a tx:ftktelók ge.lbb csúc. Ines l'zen kilcngés által meghatározott esés után kámi.hu . hogy a csucspontok és a mélypontok száma lellct k'.<.n csökkenő. A piacot a csökkenő árfolyamkileng6. A kitörést követOen 51. a lefelé való kitörés után az esés várh.kc:d6 mélypnntj.OCn :u _.\7. is.ÖCn a CSlkspomok esetében UthatÓ. A volumen a kitörés során jellemdien mc:gugrik. a csökkenés sok csctbt-n mc:gfeld a~.pontja elesik. alakzat moM. ~mi mind az alakz.sor.