You are on page 1of 5

Tema 18 Răspunderea contravențională

18.1 Elementele răspunderii contravenționale
18.2 Tipurile de contravenții
18.3 Sancțiunea
18.1 Contraventionala este forma raspunderii juridice care consta in aplicarea de sanctiuni
persoanelor vinovate de incalcarea acelor dispozitii legale care prevad si sanctioneaza contraven-
tiile.
Elementul esential al acestei raspunderi este contraventia administrativa, care este definita de
Codul cu privire la contraventiile administrative, aprobat prin Legea din 29 martie 1985, ca o
fapta (actiune sau inactiune) ilicita, care atenteaza la personalitate, la drepturile si interesele
legitime ale persoanelor fizice si juridice, la proprietate, la ordinea de stat si la ordinea publica,
precum si alte fapte ilicite pentru care legislatia prevede raspundere administrativa (art. 9).
Deci obiectul contraventiei il constituie valorile (relatiile) sociale, drepturile sau interesele
legitime aparate prin norme de drept carora li se aduce atingere ori care sint puse in pericol de
fapta savirsita. Subiectul contraventiei poate fi orice persoana care, in conformitate cu cerintele
legii, este recunoscuta vinovata de comiterea contraventiei.
Remarcam ca legislatia Republicii Moldova, spre deosebire de cea a Rominiei, nu recunoaste
persoanele juridice ca subiect activ al contraventiei.
Totodata, art. 14 din CCA trateaza in mod special statutul persoanelor cu functii de raspundere,
ca subiecte ale contraventiilor administrative, stabilindu-le o raspundere mai dura in raport cu
cetatenii de rind.
Latura obiectiva a contraventiei o formeaza actiunea sau inactiunea producatoare de consecinte
socialmente periculoase sau care ameninta valorile sociale.
Latura subiectiva tine de atitudinea psihica a contravenientului fata de fapta savirsita si
consecintele ei, care se exprima prin vinovatie.
Raspunderea contraventionala pentru incalcarea normelor privind protectia terenurilor se
caracterizeaza prin urmatoarele particularitati:
- aceasta forma de raspundere se aplica in caz de prezenta a componentelor contraventiei.
incalcarea care nu este cuprinsa in schema componentei nu este sanctionata;
- potrivit regulii generale, sint trase la raspundere contraventionala persoanele indiferent de
faptul in ce perioada de timp au comis contraventia: in orele de munca sau in afara acestora;
- sanctiunile contraventionale se aplica numai de catre responsabilii sau organele de stat indicate
expres in lege;
- raspunderea contraventionala se aplica intr-o ordine procesuala prevazuta de legislatie.

in afara de sanctiunea contraventionala se mai aplica restitutia funciara — terenul ocupat nelegitim se restituie detinatorului legal fara compensarea cheltuielilor suportate pe perioada ocuparii nelegitime. ci si ecologica. dar si in cadrul raporturilor de dreptul mediului. Persoanele vinovate de ocuparea nelegitima a terenurilor sint obligate.18. ocuparea nelegitima a terenurilor este declarata atunci cind are loc ingradirea si instalarea bornelor de hotar si cultivarea terenului. ea constituie o contraventie nu numai funciara. neluarea masurilor de preintimpinare a eroziunii solului. Dintre acestea unele se savirsesc in cadrul raporturilor juridice privind terenurile ce fac parte din fondul funciar agricol. falsificarea informatiei privind starea si folosirea terenurilor. c) incalcari de alta natura: constructia nelegitima. distrugerea bornelor de hotar. abaterea samavolnica de la proiectele de organizare a teritoriului. cu incalcarea regimului stabilit de atribuire a terenului in natura si fara obtinerea titlului de autentificare a dreptului asupra pamintului. incalcarea termenului de reintoarcere a terenurilor ocupate temporar. neintoarcerea lor in starea de destinatie speciala. cu incasarea de la acesta a tuturor cheltuielilor. a altor procese care inrautatesc starea solului. cu ape reziduale. sa restabileasca bornele de hotar. constructia si darea in exploatare a obiectivelor care provoaca efecte de poluare a solului. in cazul ocuparii nelegitime a terenurilor. Toate contraventiile de acest fel sint expres enumerate in art. restabilirea drepturilor incalcate se efectueaza in mod fortat din contul contravenientului. Conform laturii obiective. cauzarea daunei mediului. de ameliorare si de alta natura. 52 din CCA si pot fi clasificate in mai multe grupe: a) incalcari cu caracter economic: ocuparea nelegitima a terenurilor. b) incalcari cu caracter ecologic: poluarea terenurilor destinate agriculturii cu substante chimice. amplasarea. sa demoleze cons- tructiile ilegale. incalcarea termenelor de examinare a cererilor cetatenilor privind atribuirea terenurilor si tainuirea informatiilor despre fondul funciar disponibil. precum si neindeplinirea masurilor obligatorii pentru imbunatatirea calitatii lui. in caz contrar. Totodata. . cu deseuri radioactive. aceasta contraventie poate fi savirsita numai cu intentie. decoper- tarea neselectiva. cu forte proprii. daca ocuparea este insotita de poluarea terenului. sa aduca terenul in stare buna pentru exploatare.2 Contraventiile sint foarte diverse in general. Dintre contraventiile enumerate mai sus cele mai frecvent comise sint: a) ocuparea nelegitima a terenurilor Ocupare neligitima a terenului inseamna acapararea lui in lipsa unui temei legal. Conform laturii obiective. nimicirea stratului fertil al solului.

Conform laturii obiective aceasta contraventie este comisa numai prin actiune. poate fi aplicata si in lipsa daunei. in afara de aplicarea sanctiunilor contraventionale. d) neluarea masurilor de preintimpinare a eroziunii solului. cu titlu de proprietate.b) poluarea terenurilor.3 Este de remarcat ca pentru comiterea tuturor contraventiilor cuprinse in art. a carei marime este estimata in salarii minime. posesiune sau beneficiere funciara. Cuantumul amenzii este cuprins intre 1 si 15 salarii minime pentru cetateni si intre 1 si 25 — pentru persoanele cu functie de raspundere. intentionat sau din imprudenta. c) nimicirea stratului fertil al solului. de regula. 52 CCA legiuitorul a stabilit numai o singura sanctiune — amenda —. dictate de goana dupa profitul obtinut prin cultivarea terenurilor prin mijloace si metode cu efect poluator. 18. ea este comisa numai prin inactiune. persoanele pot fi total sau partial scutite de obligatiunea de a restitui paguba. nu mai poate fi folosita conform destinatiei". nimicesc stratul fertil al solului. ca sanctiune. cu conditia indeplinirii la timp a masurilor de restabilire a terenurilor degradate. care. dar deosebit de daunatoare este exploatarea acestor terenuri in scopuri agricole. prin poluarea terenurilor se subintelege "actiunea sau inactiunea ilegala care atrage dupa sine modificarea permanenta sau temporara a calitatilor biologice si fizico-chimice ale suprafetei terestre care. Prin urmare. iar incasarea ei nu absolva persoana vinovata de obligatia de a recupera aceasta dauna. ape reziduale etc. Neindeplinirea acestei obligatii se califica drept contraventie. Amenda. a altor procese ce inrautatesc starea lui Una dintre obligatiile detinatorilor de terenuri este de a lua masuri de prevenire si combatere a eroziunilor. Poluarea apare. prin lucrari de ameliorare. din cont propriu. decopertarea neselectiva Subiectele acestei contraventii pot fi nu numai detinatorii de teren. Suma amenzii poate depasi marimea daunei cauzate. . Din acest punct de vedere. in caz de poluare a terenului ca rezultat al activitatii economice. amenda nu poate fi privita si ca o masura de compensare. persoanele vinovate sint obligate a restabili. dar si alte persoane. a alunecarilor de teren. in doctrina. cu deseuri industriale. permanent sau temporar. 29 Cod funciar). si invers — poate fi mai mica decit prejudiciul produs. a salinizarii sau inmlastinirii secundare (art. Toate terenurile poluate sint contraindicate pentru a fi folosite conform destinatiei. inclusiv cu substante chimice si radioactive. calitatea terenului. in caz de poluare a terenurilor. ca rezultat al neglijentei persoanelor vinovate sau al intentiei indirecte.

a relatarilor autorului faptei. Toate datele se materializeaza intr-un proces-verbal intocmit in doua exemplare de agentul constatator (in prezenta sau in lipsa contravenientului). trebuie sa raspunda urmatoarelor conditii minime: sa nu omita consemnarea numelui si prenumelui contravenientului. constructia si darea in exploatare a obiectivelor ce provoaca efecte de poluare a solului. daca s-au produs pagube patrimoniale. el constata ca a avut loc o contraventie. amplasarea. examinarea cazurilor cu privire la contraventiile prevazute de art. trebuie sa identifice contravenientul. semnatura agentului constatator. constituie cea de-a doua faza a procedurii de raspundere contraventionala in acest domeniu. Acest document se semneaza pe fiecare pagina de catre agentul constatator si — daca este cazul — de catre contravenient. judecatoriile examineaza si aplica sanctiunile corespunzatoare in cazul comiterii urmatoarelor contraventii: ocuparea nelegitima a terenurilor. daca exista bunuri supuse confiscarii etc. Se impune stabilirea circumstantelor in care s-a savirsit contraventia. daca intr-adevar este vorba de o contraventie sau ea este o infractiune. Prin acest proces-verbal se individua- lizeaza contraventia si contravenientul.Analiza contraventiilor funciare si a consecintelor lor conduce la concluzia ca caracterul frecvent al acestor incalcari extrem de daunatoare nu numai pentru calitatea si productivitatea terenurilor agricole. el este in drept sa actioneze potrivit legii. Prima constatare priveste calificarea faptei ilicite. este favorizat de "blindetea" sanctiunilor — amenzile minime si maxime. 52 din aceeasi Lege tine de competenta organelor juridice si a organelor de protectie a mediului. ale victimei. trecind la constatarea contraventiei. ale altor persoane si a altor probe. Aplicarea sanctiunilor contraventionale pentru faptele ilicite. Pentru ca procesul verbal sa fie valabil incheiat (sa nu fie lovit de nulitate). savirsite in domeniul protectiei terenurilor. pe orice cale. incalcarea termenului de reintoarcere a terenurilor temporar ocupate. Daca. constructia nelegitima. fapta savirsita. in numele organelor . competent a luat cunostinta. de incalcarea normelor privind protectia terenurilor. Constatarea contraventiilor in domeniul protectiei terenurilor din fondul funciar agricol este reglementata de art. 241-243 CCA si se face de catre inspectorii de stat pentru ecologie. data comiterii contraventiei. Astfel. Potrivit art. dar si pentru intreg mediul ambiant. 209 si 226 CCA. Celelalte cazuri cu privire la contraventii sint examinate si sanctionate. ale martorilor. in baza celor observate personal. Dupa ce agentul constatator. abaterea samavolnica de la proiectele de organizare a teritoriului. de ameliorare si de alta natura: distrugerea bornelor de hotar. incalcarea termenelor de examinare a cererilor cetatenilor privind atribuirea terenurilor.

. Sanctiunea contraventionala — amenda — se executa in doua feluri: de catre contravenient benevol.pentru mediu. din proprie initiativa. Dupa examinarea cazului (cu respectarea prevederilor art. Decizia instantei de judecata privind aplicarea sanctiunii contraventionale poate fi atacata cu apel in instanta ierarhic superioara de catre contravenient. sau silit de catre organele de executare. 267 CCA) instanta de judecata sau persoana cu functie de raspundere pronunta decizia. Decizia persoanei cu functie de raspundere asupra cazului cu privire la contraventie de asemenea poate fi atacata de catre contravenient sau partea vatamata. 226 CCA).prin care se aplica sanctiunea con- traventionala sau se claseaza cazul. depunind o plingere la instanta de judecata a carei hotarire este definitiva. de catre inspectorul principal de stat pentru ecologie si loctiitorii lui (art. 262. procuror sau partea vatamata.