You are on page 1of 4

Филозофски факултет у Београду

Одељење за класичне науке

Курс латинског језика за студенте прве године класичних наука

Вокабулар за други семестар

Глаголи
adjŭvō adjuvāre adjūvī adjūtum fateor fatērī fassus
aedifĭcō aedificāre ~āvī ~ātum fleō flēre flēvī flētum
aestĭmō aestimāre ~āvī ~ātum flōreō flōrēre flōruī
arbĭtror arbitrārī arbitrātus gaudeō gaudēre gāvīsus
certō certāre ~āvī ~ātum horreō horrēre horruī
clāmō clāmāre ~āvī ~ātum invideō invidēre invīdī invīsum
collŏcō collocāre ~āvī ~ātum jaceō jacēre jacuī
commemŏrō commemorāre ~āvī ~ātum libet libēre libuit
cōnfirmō cōnfirmāre ~āvī ~ātum licet licēre licuit (или licĭtum est)
cōnor cōnārī cōnātus mereō merēre meruī merĭtum или mereor merērī merĭtus
cōnstō cōnstāre cōnstitī /cōnstat/ misĕret miserēre miseruit
damnō damnāre ~āvī ~ātum noceō nocēre nocuī nocĭtum
dēlectō dēlectāre ~āvī ~ātum /delector/ obsideō obsidēre obsēdī obsessum
dissimŭlō dissimulāre ~āvī ~ātum obtineō obtinēre obtinuī obtentum
dōnō dōnāre ~āvī ~ātum paenĭtet paenitēre paenituit
errō errāre ~āvī ~ātum pendeō pendēre pependī
exīstĭmō exīstimāre ~āvī ~ātum pertineō pertinēre pertinuī
expūgnō expūgnāre ~āvī ~ātum piget pigēre piguit
habĭtō habitāre ~āvī ~ātum polliceor pollicērī pollicĭtus
hortor hortārī hortātus praebeō praebēre praebuī praebĭtum
īgnōrō īgnōrāre ~āvī ~ātum pudet pudēre puduit
jūrō jūrāre ~āvī ~ātum removeō removēre remōvī remōtum
juvō juvāre jūvī jūtum retineō retinēre retinuī retentum
labōrō labōrāre ~āvī ~ātum rīdeō rīdēre rīsī rīsum
laetor laetārī laetātus sedeō sedēre sēdī sessum
lavō lavāre lāvī lautum (или lōtum, lavātum) /lavor/ soleō solēre solĭtus
levō levāre ~āvī ~ātum studeō studēre studuī
memŏrō memorāre ~āvī ~ātum suādeō suādēre suāsī suāsum
mīror mīrārī mīrātus sustineō sustinēre sustinuī sustentum
moror morārī morātus taceō tacēre tacuī tacĭtum
negō negāre ~āvī ~ātum terreō terrēre terruī terrĭtum
nōmĭnō nōmināre ~āvī ~ātum tueor tuērī tuĭtus (или tūtātus, tūtus)
opīnor opīnārī opīnātus vereor verērī verĭtus
ōrō ōrāre ~āvī ~ātum videor vidērī vīsus
recĭtō recitāre ~āvī ~ātum
recordor recordārī recordātus accĭdō accidĕre accĭdī /accĭdit/
revŏcō revocāre ~āvī ~ātum addūcō addūcĕre addūxī adductum
salūtō salūtāre ~āvī ~ātum adimō adimĕre adēmī adēmptum
simŭlō simulāre ~āvī ~ātum animadvertō animadvertĕre ~advertī ~adversum
suspĭcor suspicārī suspicātus ascendō ascendĕre ascendī ascēnsum
versor versārī versātus assĕquor assĕquī assecūtus
vigĭlō vigilāre ~āvī ~ātum attingō attingĕre attĭgī attāctum
vītō vītāre ~āvī ~ātum bibō bibĕre bibī
cadō cadĕre cecĭdī
adhibeō adhibēre adhibuī adhibĭtum caedō caedĕre cecīdī caesum
audeō audēre ausus cernō cernĕre crēvī crētum
augeō augēre auxī auctum claudō claudĕre clausī clausum
careō carēre caruī collĭgō colligĕre collēgī collēctum
caveō cavēre cāvī cautum collŏquor collŏquī collocūtus
cēnseō cēnsēre cēnsuī cēnsum committō committĕre commīsī commissum
compleō complēre complēvī complētum concēdō concēdĕre concessī concessum
decet decēre decuit cōnsĕquor cōnsĕquī cōnsecūtus
dissuādeō dissuādēre dissuāsī dissuāsum cōnsŭlō cōnsulĕre cōnsuluī cōnsultum
doleō dolēre doluī contemnō contemnĕre contempsī contemptum

1/4

immĕmor/ edō ēsse (или ĕdĕre) ēdī ēsum nōvī nōvisse ōdī ōdisse Именице adulēscentia ~tiae [f] filia filiae [f] memoria ~riae [f] statua statuae [f] avāritia ~tiae [f] flamma ~ae [f] misericordia ~diae [f] turba ~ae [f] cōpia cōpiae [f] /cōpiae ~ārum/ fōrma ~ae [f] nātūra ~ae [f] unda ~ae [f] cūria cūriae [f] fuga ~ae [f] opĕra ~ae [f] campus ~ī [m] dea deae [f] īnsidiae ~diārum [f] porta ~ae [f] gladius ~diī [m] dextra ~ae [f] īnsŭla ~ae [f] praeda ~ae [f] inimīcus ~ī [m] dīligentia ~tiae [f] īra ~ae [f] prūdentia ~tiae [f] morbus ~ī [m] domĭna ~ae [f] lacrĭma ~ae [f] puella ~ae [f] mūrus ~ī [m] epistŭla или epistŏla ~ae [f] lingua linguae [f] pūgna ~ae [f] postĕrī ~ōrum [m] fabŭla ~ae [f] lūna ~ae [f] silva ~ae [f] 2/4 .contingō contingĕre contĭgī contāctum /contingit/ afficiō afficĕre affēcī affectum corrumpō corrumpĕre corrūpī corruptum aggredior aggrĕdī aggressus currō currĕre cucurrī cursum ēgredior ēgrĕdī ēgressus dēsĭnō dēsinĕre dēsīvī dēsĭtum ēripiō ēripĕre ēripuī ēreptum dīlĭgō dīligĕre dīlēxī dīlēctum incipiō incipĕre incēpī inceptum discēdō discēdĕre discessī discessum ingredior ingrĕdī ingressus dīscō dīscĕre didĭcī jaciō jacĕre jēcī jactum dīvidō dīvidĕre dīvīsī dīvīsum morior morī mortuus fallō fallĕre fefellī falsum /fallor/ objiciō objicĕre objēcī objectum flectō flectĕre flexī flexum pariō parĕre pepĕrī partum fluō fluĕre flūxī flūxum patior patī passus frangō frangĕre frēgī frāctum praecipiō praecipĕre praecēpī praeceptum fundō fundĕre fūdī fūsum prōgredior prōgrĕdī prōgressus īgnōscō īgnōscĕre īgnōvī īgnōtum suscipiō suscipĕre suscēpī susceptum jungō jungĕre jūnxī jūnctum orior orīrī ortus loquor loquī locūtus lūdō lūdĕre lūsī lūsum conveniō convenīre convēnī conventum nāscor nāscī nātus dormiō dormīre dormīvī dormītum neglĕgō neglegĕre neglēxī neglēctum ēveniō ēvenīre ēvēnī ēventum /ēvĕnit/ oblīvīscor oblīvīscī oblītus impediō impedīre impedīvī impedītum occīdō occīdĕre occīdī occīsum reperiō reperīre repperī repertum offendō offendĕre offendī offēnsum serviō servīre servīvī servītum omittō omittĕre omīsī omissum absum abesse āfuī parcō parcĕre pepercī (или parsī) parsum adsum adesse adfuī или affuī pellō pellĕre pepŭlī pulsum dēsum deesse (или dēsse) dēfuī pendō pendĕre pependī pēnsum intersum interesse interfuī /interest/ perdō perdĕre perdĭdī perdĭtum necesse est permittō permittĕre permīsī permissum persĕquor persĕquī persecūtus fīō fierī factus poscō poscĕre poposcī praemittō praemittĕre praemīsī praemissum eō īre iī (или īvī) itum premō premĕre pressī pressum abeō abīre abiī abĭtum proficīscor proficīscī profectus adeō adīre adiī adĭtum prōpōnō prōpōnĕre prōposuī prōposĭtum exeō exīre exiī exĭtum queror querī questus pereō perīre periī regō regĕre rēxī rēctum praetereō praeterīre praeteriī praeterĭtum repĕtō repetĕre repetīvī repetītum redeō redīre rediī redĭtum requīrō requīrĕre requīsīvī requīsītum vēneō vēnīre vēniī restituō restituĕre restituī restitūtum revertor revertī reversus (или revertī) mālō mālle māluī sequor sequī secūtus sistō sistĕre stitī (или stetī) statum ferō ferre tulī lātum struō struĕre strūxī strūctum affĕrō afferre attŭlī allātum surgō surgĕre surrēxī surrēctum aufĕrō auferre abstŭlī ablātum tangō tangĕre tetĭgī tāctum cōnfĕrō cōnferre contŭlī collātum tegō tegĕre tēxī tēctum prōfĕrō prōferre prōtulī prōlātum tendō tendĕre tetendī tentum refĕrō referre rettŭlī relātum trahō trahĕre trāxī tractum ūtor ūtī ūsus ajō vehō vehĕre vēxī vectum /vehor/ inquam vertō vertĕre vertī versum coepī coepisse coeptum volvō volvĕre volvī volūtum memĭnī meminisse /memor.

reus ~ī [m] sacrum ~ī [n] lēgātiō ~tiōnis [f] hiems hiĕmis [f] somnus ~ī [m] saecŭlum ~ī [n] occāsiō ~siōnis [f] arbor arbŏris [f] tribūnus ~ī [m] silentium ~tiī [n] religiō ~giōnis [f] majōrēs majōrum [m] ventus ~ī [m] somnium ~niī [n] suspiciō ~ciōnis [f] classis ~is [f] humus ~ī [f] tēctum ~ī [n] furor furōris [m] orbis ~is [m] liber librī [m] tēlum ~ī [n] soror sorōris [f] testis ~is [mf] vulgus vulgī [n] vincŭlum ~ī [n] ōrātor ~tōris [m] vestis ~is [f] argentum ~ī [n] comes comĭtis [mf] victor ~tōris [m] pōns pontis [m] dōnum ~ī [n] hospes hospĭtis [mf] calamĭtās ~tātis [f] flūmen flūmĭnis [n] exsilium ~liī [n] lūx lūcis [f] cupidĭtās ~tātis [f] foedus foedĕris [n] flāgitium ~tiī [n] opēs opum [f] /ops opis/ gravĭtas ~tātis [f] vulnus vulnĕris [n] frūmentum ~ī [n] prīnceps prīncĭpis [mf] necessĭtas ~tātis [f] facĭnus facinŏris [n] furtum ~ī [n] laus laudis [f] piĕtas ~tātis [f] pectus pectŏris [n] imperium ~riī [n] sacerdōs sacerdōtis [mf] sociĕtās ~tātis [f] cor cordis [n] incendium ~diī [n] imāgō imāgĭnis [f] ūtilĭtās ~tātis [f] iter itinĕris [n] initium ~tiī [n] libīdō libīdĭnis [f] voluptās ~tātis [f] exĭtus ~ūs [m] jūdicium ~ciī [n] orīgō orīgĭnis [f] juventūs ~tūtis [f] portus ~ūs [m] ōrnāmentum ~ī [n] virgō virgĭnis [f] senectus ~tūtis [f] ūsus ~ūs [m] praemium ~miī [n] contentiō contentiōnis [f] altitūdō altitūdĭnis [f] vultus ~ūs [m] praesidium ~diī [n] conjūrātiō ~tiōnis [f] valētūdō ~tūdĭnis [f] Придеви са својим прилозима acerbus ~a ~um nūdus ~a ~um difficĭlis ~e /difficulter/ amplus ~a ~um obscūrus ~a ~um /obscūrē/ familiāris ~e /familiārĭter/ calĭdus ~a ~um occultus ~a ~um /occultē/ fidēlis ~e /fidēlĭter/ cārus ~a ~um perdĭtus ~a ~um /perdĭtē/ incrēdibĭlis ~e incertus ~a ~um pius pia pium /piē/ mortālis ~e citus ~a ~um /citō/ postrēmus ~a ~um /postrēmō/ immortālis ~e clārus ~a ~um probus ~a ~um /probē/ omnis ~e commŏdus ~a ~um /commŏdē/ pūrus ~a ~um dissimĭlis ~e cūnctus ~a ~um religiōsus ~a ~um /religiōsē/ singulāris ~e /singulārĭter/ cupĭdus ~a ~um /cupĭdē/ sānctus ~a ~um trīstis ~e /trīste/ dūrus ~a ~um /dūrē/ sānus ~a ~um ūtĭlis ~e /ūtilĭter/ firmus ~a ~um /firmĭter/ singŭlī ~ae ~a absēns ~entis īnfirmus ~a ~um situs ~a ~um frequēns ~entis fōrmōsus ~a ~um solĭtus ~a ~um patiēns ~entis /patienter/ frigĭdus ~a ~um tūtus ~a ~um /tūtō/ praesēns ~entis hūmānus ~a ~um /hūmānē. hūmānĭter/ ultĭmus ~a ~um recēns ~entis idōneus ~a ~um vacuus vacua vacuum jūcundus ~a ~um valĭdus ~a ~um dīves dīvĭtis laetus ~a ~um /laetē/ pauper paupĕris dexter dextra dextrum (или ~tĕra ~tĕrum) mātūrus ~a ~um /mātūrē/ sinister ~tra ~trum anterior ~rius mortuus ~tua ~tuum posterior ~rius /postĕrus ~a ~um/ nōtus ~a ~um cīvīlis ~e interior ~rius ignōtus ~a ~um cōnsulāris ~e exterior ~rius crūdēlis ~e /crūdēlĭter/ Заменице и неке њима сличне речи hic haec hoc nūllus ~a ~um quantum? /quantō?/ iste ista istud quisquam quidquam tantum /tantō/ ille illa illud ūllus ūlla ūllum quam? is ea id quisquis quidquid tam quīcumque quaecumque quodcumque adeō ipse ipsa ipsum alius alia aliud īdem eădem idem uter? utra? utrum? hīc uterque utrăque utrumque ibī alĭquis alĭquid ubīque neuter neutra neutrum alĭquī или aliquis alĭqua alĭquod hūc alter altĕra altĕrum quīdam quiddam eō quīdam quaedam quoddam quot? hinc nēmō nihil tot inde 3/4 .

plūs. minus. Бројеви ūnus ūna ūnum sex duodĕcim mīlle quārtus ~a ~um duō duae duō septem vigintī prīmus ~a ~um decĭmus ~a ~um trēs tria octō trīgintā secundus ~a ~um semel quattuor novem centum alter altĕra altĕrum bis quīnque decem dūcentī ~ae ~a tertius ~tia ~tium ter Прилози nē amplius hodiē prope haud paul(l)um /paulō. minĭmē/ heri ideō item parum crās proptereā modo omnīnō prīdiē quemadmŏdum? sānē longē postrīdiē vix certē praetereā cotīdiē (или cottīdiē. quotīdiē) ūsque profectō praesertim ōlim forte fortāsse potius quondam frustrā ferē или fermē tunc itĕrum ūnā paene prīmum rūrsus vulgō immō tandem subĭtō clam valdē simul repente palam satis anteā māne libenter nimis или nimium posteā noctū merĭtō multum /multō. plūrĭmum/ intereā sērō imprīmīs magis /māxĭmē/ intĕrim procul Предлози contrā +Acc super +Acc/Abl causā intrā +Acc sub +Acc/Abl grātiā extrā +Acc prope +Acc jussū /injussū/ praeter +Acc propter +Acc inter +Acc prae +Abl Везници atque или ac nē quasī simul ac или simul atque sīve или seu quōmĭnus quam cum quamvīs sīcut antĕquam dum quod tamquam priusquam 4/4 .

Related Interests