Clasa: PREGĂTITOARE

Data: 11.MARTIE. 2013
Aria curriculară: LIMBA SI COMUNICARE
Disciplina: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Unitatea tematică:
Subiectul: Sunetul G literele „g”şi „G”
Forma de realizare: lecţie integrată
Tipul lecţiei: Predare-învăţare evaluare

COMPETENŢE SPECIFICE :
1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
1.2 Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar;
1.3 Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar şi rar;
1.5 Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare
cunoscute;
2.1 Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare;
2.3 Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;
2.4 Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute;
COMPETENTE INTEGRATE:

MM 2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare
 D.P. 2.1. Recunoaşterea unor deprinderi de comportament moral-civic în grupurile de apartenenţă
2.2. Aplicarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte familiare
3.1. Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de apartenenţă, în rezolvarea unor sarcini
simple de lucru

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a. Cognitive :
 OC1: să identifice sunetul [t] silabic aflat în poziţie iniţială, mediană şi finală;
– identificarea cuvintelor ce conţin sunetul [D]
– identificarea silabelor aflat în poziţie iniţială şi finală
– marcarea consoanei „d” cu ajutorul cercului
 OC2: să stabilească corespondenţa dintre sunetul [d] şi litera „D” mare de tipar;
– identificarea cuvintelor ce conţin sunetul [d]
– identificarea silabei care conţine litera „D”
– înlocuirea simbolului grafic cu semnul corespunzător sunetului d]
 OC3: să citească litera „D” aflată în poziţie iniţială, mediană sau finală în silabe şi cuvinte;
– recunoaşterea imaginilor din poveste
– identificarea structurii cuvintelor date
– lectura cursivă şi pe unităţi a cuvintelor ilustrate
 OC4: să coreleze structura combinată a unui cuvânt la un şir de imagini.
– numirea imaginilor
– decodificarea structurii combinate (litere şi simboluri) a cuvintelor ilustrate
– corelarea imaginilor cu structurile combinate
b. Psiho-motorii:
 OM1: să îşi coordoneze activitatea oculomotorie, pentru redarea corectă a simbolurilor grafice;
 OM2: să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru;
 OM3: să adopte o poziţie corectă în timpul exersării scrierii.

c. Afective:
 OA1: vor manifesta interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate;
 OA2: vor manifesta interes pentru decodificarea mesajului scris cu ajutorul unui sistem de simboluri.

RESURSE:

I. Metodologice

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţie, exerciţiul, analiza, jocul didactic.
b) Mijloace de învăţământ: auxiliar, fişe, planşe didactice în format electronic, laptop, videoproiector, .
c) Forme de organizare: frontală, pe grupuri, individuală.

II. Temporale

Ora are o durată de 50 minute, din care 35 minute activitatea propriu-zisă si 15 minute activităti
recreative.
III. Umane
Clasa are un număr de 13 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică si fizică normală,
corespunzătoare vârstei.
IV. Bibliografice:

- soft educaţional: „Alfabetul din poveşti”, Editura „EDU”,
- auxiliar didactic: Camelia Coman, CrinelaGrigorescu, „ABC-ul poveştilor”, Bucureşti, Editura „ART”, 2013
- Programe şcolare pentru clasa pregătitoare, didactic.ro
- Metodica predarii limbii romane - Ion Serdean

DESFASURAREA LECTIEI
ETAPELE Strategii
Conţinut – activităţi de învăţare
Nr. LECTIEI Ob.
Metode şi Mijloace de Moduri de Evaluare
crt. Op. Activitatea Activitatea procedee învăţământ organizare
Durata învăţătorului elevilor
Moment OA Asigurarea unui - Elevii
organizatoric 5’ 1 climat educaţional pregătesc
1. materialele ce
favorabil.Activitatea
le vor utiliza
debutează cu
pe parcursul
,,Întâlnirea de orei .
dimineaţă”, .
OA Dirijez o
2 conversaţie cu
elevii pe Mascota Frontală
temele: Conversaţia clasei
Explicaţia
-Salutul Copiii se
salută între ei
-Prezenţa şi pe doamna
învăţătoare.
-Repere temporale panou
Îndeplinesc
(anotimpul, ziuacerinţa.
din agenda
zilei
săptămână, data,

luna, anul)

●Agenda zilei

Se realizează
prezenţa la panou;
Se alege un copil
care va completa
,,Calendarul ”.
2. Captarea şi OA Într-un cadru - Urmăresc cu conversaţia
orientarea 1 special, prezint un interes firul -explicaţia;
atenţiei 2’ scurt dialog între evenimentelor expunerea;
litere: - dialogul
Odată, de atunci dintre litere.
A trecut multă
vreme, literele au Frontală
început să se certe.
Fiecare, lăudându-
se, se credea cea
mai importantă. evaluare
- Eu, începu litera sumativă
A, sunt cea mai Dramatizare
importantă. Cu
mine începe
alfabetul. Mi se conversaţia
cuvine respect. -explicaţia;
C- Ba eu! se grăbi expunerea;
să intre în vorbă
litera C. Eu încep
cuvântul „casă”.
Ce poate fi mai
frumos şi mai
trainic decât o
casă?
- Dar eu? zice
litera M. Eu încep
cuvântul „mama”!
Nu credeţi că eu
sunt mai
importantă decât
voi?
- Ei bine! Dar de
mine ce ziceţi? se
amestecă atunci în
OC vorbă şi litera N. Dramatizare Frontală
1 Cuvântul „noi” conversaţia .
înseamna unire şi -explicaţia;
putere. Păi vedeţi? expunerea; Litere din
Nu-i acesta lucrul carton
cel mai important?
- Dar eu? zice
litera T. Eu încep
cuvântul „tata”!
Nu credeţi că eu
sunt mai
importantă decât
voi?
- Cred că vă
înşelaţi cu toate,
spune grav litera S.
Cine e cel mai
mareţ şi mai
strălucitor?
Recunoaşteţi Frontală
desigur cu toate, că conversaţia
e „Soarele”. -explicaţia;
Soarele e expunerea; Dramatizare
neîntrecut! .
- Gata, ajunge, nu
mai fiţi necugetate!
le-a spus mustrător
Alfabetul. Nici
cuvântul
„Soarele”, nici
cuvintele „casă”,
„mama”, „noi” nu
se scriu cu o
singură literă.
Unite scrieţi
cuvintele! Poveştile
şi poeziile aşteptate
de copii se scriu cu
toate literele. De
aceea sunteţi toate
foarte importante!
Şi aşa, de-atunci
toate literele trăiesc
în bună înţelegere
şi armonie.
3. Reactualizarea OA Solicită numirea Răspund conversaţia tabla. evaluare
cunoştinţelor 1 literelor cunoscute şi solicitărilor. creta sumativă
însuşite formarea unor explicaţia Frontală
cuvinte cu acestea. caietul Individuală
anterior 5’ (Scriu cuvinteae pe
tabla) de clasa
Informează elevii că Iau act de cele
în această lecţie vor semnalate. Conversaţia
Anunţarea recunoaşte şi citi
temei şi a litere, silabe, cuvinte
obiectivelor în învăţate şi vor face
termeni cunoştinţă cu o nouă Explicaţia
literă a alfabetului Fisa suport
4. accesibili
limbii române: Frontală
elevilor 5’ Litera „G”.

Fisa suport ( citesc
Analiza
cuvintele de pe fisa)

5. Dirijarea OC .
învăţării 20’ 1
Scriu pe tabla o
propziţie pe care o vor Citesc
OC analiza folosind
2 simbolurile grafice. imaginile,
„ GORE E CU GARIVEI.” conform
OC .
cerinţelor
3 __ __ __ __ __ formulate.
•• •• • • •• . •• Conversaţia Caietul
OA Spun si scriu Special
1 simbolurile
Câte silabe are Explicaţia evaluare
grafice.
cuvântul GORE,
formativă
OC GRIVEI?
Unde se aude sunetul Frontală
1 nou învăţat? Analizează
Pronunţă cuvântul propoziţia
împreună cu copiii şi aleasă.
prelungesc pronunţia
OC sunetului [G].
Ce alte cuvinte puteti Răspund Analiza
forma folosind sunetul
cerinţelor.
nou?
Tabla
Despartiti cuvintele in
silabe si alcatuiti Individual
propoziti. Caietul evaluare
3 Vor scrie după Conversaţia formativă
. special
Se analizează imaginile model
OM de pe caietul special. literele ,,G” şi
4 Explică semnul grafic Explicaţia
„g”. ,,g”
Frontal
Se rosteşte sunetul
corespunzător [g] și se Exersează
OM lucrează pe auxiliarul scrierea literei
didactic . în aer, pe
2 Analiza Auxiliar Individual
bancă, pe didactic
OA caiet.
2

Obţinerea OC Conversaţia
performanţei şi 1 Fiecare elev va Formează
6. OC primi un plic cu cuvinte cu Explicaţia Plicuri
conexiunea
2 literele învăţate. ajutorul litere
inversă (feed-
OC Cine formeaza cele literelor. Analiza evaluare
back-ul) 5’ 3 mai multe cuvinte, Pe grupe formativă
OC beneficiază de un Jocul didactic
4 bonus, constând în
OA decorarea literei
1 „G”.
OM
2 ,3

Cere elevilor să Răspund Conversaţia Planşa
numească litera nou solicitărilor. didactică
învăţată
.
. Explicaţia Frontală şi Evaluarea
individuală selectivă
Demonstraţia
Exerciţiul

.

9. Evaluarea OC Împarte o fişă spre a
1 fi completată de
activităţii 6’ OC către elevi. Colorează Conversaţia evaluare
2 Cere acestora să conform Individuală formativă
OC observe imaginile şi cerinţei. Explicaţia Fişa de
3 să identifice sarcina lucru nr.1
OC de lucru.
4
OA
1
OM
1
OM
2
OA
2

g G
,,,

GURA DINTE MARGA GROAPA MUGURE GRAS
GRĂDINA MORAR GORE GUTUIE GLADIOLA LEGUMA
GARA COSTEL GOGU GOSPODINA GUNOI GIGI
LILIAC CORINA GLAS STRUGURE PARA STRUGURE
NUME…………………………………………………………

FISA DE LUCRU

Sunetul si literele GLOB
……………………………………………………
1.Identifica pozitia sunetului/g/: ……………………………………………………

G
………………………………………………

G G G G G G G
G G G G G G
2.Selecteaza imaginile care pot face parte din ,,Muzeul sunetului/g/”Puneti o bulina rosie in fiecare casuta.

.
Gắ-LEA-TA GRE-BLA Mắ-TU-
RA
MAṣINA DE GUNOI GA-?ON
COṣ
….

Mielul , GORICA , s-a pierdut . Ajuta-l sa ajunga la mama lui. Colorati drumul cu
verde.
Apreciati activitatea desfasurata astazi
decorand ..
fata;(.vesela-trista)