You are on page 1of 6

Revista Română de Bioetică, vol. 6, nr.

3, iulie – septembrie 2008

ASPECTE PRIVIND APLICAREA
CODULUI DE ETICĂ PROFESIONALĂ ÎN
COMUNICAREA FARMACIST-PACIENT
Ileana Cojocaru∗, Iuliana Popovici∗∗

Rezumat
Asistenţa farmaceutică modernă se bazează pe educaţie şi comunicare. O problemă particulară
în legătură cu informarea pacientului, se referă la dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale
farmacistului. Înţelegerea adecvată a modului de comunicare facilitează accesul la o mai bună
autocunoaştere şi o cunoaştere a celor din jur. În vederea reglementării juridice a comunicării
farmacist-pacient, asociaţii profesionale din diferite ţări au elaborat codurile de etică pentru
farmacişti. În acest articol autorii analizează câteva elemente cuprinse în aceste coduri de etică.
Denumite fie coduri de etică, fie coduri deontologice, acestea includ atât reglementări cu privire
la activitatea de zi cu zi a farmacistului, cât şi relgementări referitoare la relaţia dintre farmacist
şi pacient, relaţia cu alţi membri ai echipei sau cu autorităţile administrative. Codul Deontologic
al Farmaciştilor din România şi Legea 81/1997 reglementează aspecte legate de comunicarea
farmacist-pacient, accentuând în mod special, lucru întâlnit de altfel şi în alte coduri de etică
studiate, garantarea respectării drepturilor pacientului şi a demnităţii sale.

Cuvinte cheie:etică medicală, cod deontologic, deontologie, comunicarea farmacist-pacient.

Comunicarea farmacist-pacient colectării informaţiilor necesare eliberării
reprezintă o activitate importantă unui tratament adecvat, specific fiecărui
desfăşurată de farmacist în scopul pacient în parte, dar şi instruirii acestuia în


Conf. Dr., Disciplina Farmacie Socială şi Comunicare cu Pacientul, Facultatea de Farmacie, Universitatea
de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi, e-mail: ccosmin_ro@yahoo.com;
∗∗
Prof. Univ. Dr., Disciplina Tehnologie Farmaceutică, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi
Farmacie “Gr.T. Popa” Iaşi.

76
legătură cu modul de aplicare a obţinerea unui feedback din partea
tratamentului. În interacţiunea cu acestuia [8].
pacientul, farmacistul parcurge câteva Importanţa comunicării farmacist-
etape, mergând de la deschiderea discuţiei, pacient este reflectată prin introducerea în
chestionarea pacientului, ascultarea, codurile etice/deontologice ale profesiunii
instruirea acestuia, crearea unei relaţii de de farmacist din diferite ţări a unor
colaborare/încredere între farmacist şi paragrafe ce reglementează această
pacient, până la terminarea discuţiei. Pe activitate.
parcursul chestionării pacientului, În cadrul practicării profesiunii de
farmacistul află detalii legate de numele farmacist un aspect actual îl reprezintă
pacientului, vârstă, simptome, cauze ale accentul pus pe problematica legată de
problemelor de sănătate şi durata acestora, drepturile pacientului şi responsabilităţile
medicaţii anterioare, alte medicamente farmaciştilor în condiţiile în care
utilizate curent, etc. Atât în adresarea pacientul devine elementul central al
întrebărilor cât şi în ascultarea activităţii acestora. În exercitarea
răspunsurilor farmacistul arată interes, profesiunii de farmacist, judecata
empatie faţă de pacient, încurajând profesională trebuie să fie aplicată în
pacientul în furnizarea informaţiilor interesul pacientului sau al societăţii.
necesare în prescrierea tratamentului. Pentru a reglementa activitatea în
Instruirea pacientului, explicarea modului farmacii, asociaţiile profesionale din
de utilizare a medicamentelor, reacţiile diferite ţări au elaborat codurile etice
adverse, efectele secundare, interacţiunile pentru profesiunea de farmacist, adresate
sau sugerarea necesităţii de a consulta un farmaciştilor, asistenţilor de farmacie şi
medic, trebuie să fie făcute într-un mod altor lucrători calificaţi din cadrul
politicos, calm, profesional, care să inspire farmaciilor. Codul etic al profesiunii de
încredere şi siguranţă pacientului. farmacist pune accent pe importanţa
Comunicarea nonverbală are un rol furnizării de informaţii sincere, exacte şi
important în interacţiunea farmacist- obiective şi încurajarea implicării
pacient; sunt importante tonul vocii, pacientului în luarea deciziilor privind
poziţia corpului, contactul vizual, medicaţia proprie. Se pune, de asemenea,
zâmbetul, apropierea, utilizarea gesturilor. accent pe dezvoltarea comunicării şi
Farmacistul utilizează în timpul colaborării între membrii comunităţii
comunicării aceste elemente, în acelaşi farmaceutice, între aceştia şi ceilalţi
timp examinând pacientul după aceste membri din asistenţa de sănătate.
criterii. În construirea unei relaţii Vom analiza, în cele ce urmează,
farmacist-pacient, farmacistul trebuie să acele aspecte ce sunt legate de
arate preocupare, interes pentru comunicarea farmacist-pacient, în
problemele pacientului, să arate dorinţa de codurile de etică şi deontologie
a-l ajuta, să folosească formule de salut farmaceutică ale diferitelor ţări.
utilizând numele pacientului, să se Pentru început vom analiza Codul de
adreseze politicos, să foloseasca umorul, etică pentru farmacişti şi asistenţi de
să se adapteze necesităţilor pacientului şi farmacie adoptat în Marea Britanie, care
să inspire încredere acestuia vis a vis de face referire la 7 principii etice pe care
păstrarea confidenţialităţii informaţiilor. farmaciştii şi asistenţii de farmacie
Încheierea discuţiilor trebuie făcută cu britanici trebuie să le aplice în exercitarea
politeţe, mulţumind pacientului, încercând profesiunii lor. Dintre acestea, legate de
comunicarea farmacist-pacient/societate

77
menţionăm principiile: 3) farmaciştii luarea deciziilor privind tratamentul
trebuie să arate respect faţă de alţii; 4) propriu şi trebuie să fie încurajat în a
încurajarea pacienţilor să participe la lucra în echipă alături de farmacişti şi
decizii privind sănătatea lor; 6) medici; succesul acestui parteneriat
farmacistul trebuie să fie onest şi demn de necesită o comunicare efectivă bazată pe
încredere. Codul precizează că grija faţă abilitatea farmacistului de a identifica
de pacient trebuie să fie prima preocupare necesităţile particulare ale pacientului. În
a farmacistului. De aceea, aflarea celor cadrul parteneriatului, farmacistul îl
mai importante informaţii în vederea ascultă pe pacient, îi explică acestuia
evaluării necesarului individual al opţiunile disponibile şi îl ajută în luarea
pacientului reprezintă punctul de plecare unei decizii informate asupra serviciilor
pentru furnizarea tratamentului adecvat. farmaceutice sau a opţiunilor de
Prin furnizarea de date privind modul de tratament. În discuţiile cu pacientul se
utilizare a medicamentelor, farmacistul urmăreşte pas cu pas furnizarea tuturor
poate influenţa satisfacţia pacientului în informaţiilor pe care acesta şi le doreşte
ceea ce priveşte utilizarea acestora. Este sau de care are nevoie, într-o manieră în
precizată necesitatea menţinerii care el să le poată înţelege; în furnizarea
permanente a acurateţii celor mai acestor informaţii farmacistul trebuie să
importante informaţii obţinute de la se asigure de imparţialitatea datelor, de
pacient şi păstrarea acestora într-o forma relevanţa şi actualitatea acestora.
clară şi legală. Un alt principiu ce trebuie Farmacistul trebuie să respecte dreptul
respectat în toate activităţile desfăşurate pacientului de a refuza tratamentul sau
de farmacist, inclusiv în comunicarea alte servicii oferite. Acţionând cu
farmacist-pacient îl reprezintă respectul onestitate şi integritate, farmacistul, prin
faţă de cei din jur, fie ei pacienţi, colegi atitudinea sa, trebuie să menţină reputaţia
sau alte persoane, manifestat prin tratarea profesiunii sale. În comunicarea cu
acestora cu politeţe şi consideraţie. pacientul farmacistul nu trebuie să
Farmaciştii trebuie să manifeste respect şi exploateze vulnerabilitatea sau lipsa de
să protejeze demnitatea şi intimitatea cunoştinţe a acestuia, trebuie să fie precis
celorlalţi, luând toate măsurile de şi imparţial în oferirea sau publicarea de
siguranţă pentru a nu permite divulgarea informaţii. În cod se precizează că
informaţiilor confidenţiale fără consim- respectarea tuturor celor 7 principii are o
ţământul pacientului, utilizarea în cursul importanţă egală în desfăşurarea
practicii profesionale a informaţiilor activităţii farmaceutice [5].
obţinute făcându-se doar în scopul în care Spre deosebire de Codul etic al
ele au fost oferite. Menţinerea în cadrul profesiunii de farmacist din Marea
limitelor profesionale a relaţiilor cu Britanie, Codul etic al profesiunii de
pacienţii sau cu alte categorii de persoane farmacist elaborat de Pharmacy Council –
cu care vine în contact farmacistul, îl Malta [1], comentat de Ciappara M.A.
protejează pe acesta în cazul în care are [6], cuprinde 5 secţiuni: 1) relaţia cu
de a face cu persoane vulnerabile pacienţii şi societatea; 2) responsabilităţi
(sensibile). Un alt principiu cuprins în legate de profesiune; 3) relaţii intra şi
Codul etic al farmaciştilor din Marea inter-profesionale; 4) relaţii cu autorităţile
Britanie face referire la încurajarea administrative; 5) promovarea produselor
pacientului în a participa la luarea şi avertizarea privind utilizarea anumitor
deciziilor privind propria sănătate. produse. În relaţiile cu pacienţii şi
Pacientul are dreptul de a fi implicat în societatea, precum şi în cadrul promovării

78
produselor şi avertizarea privind abordate în ceea ce priveşte etica
utilizarea diferitelor produse, un rol profesională cu cele întâlnite în codurile
important îl are comunicarea farmacist- de etică ale profesiunii de farmacist din
pacient. Codul prevede că în cadrul alte ţări. Este de reţinut faptul că în cadrul
comunicării, farmacistul trebuie să Codului deontologic al farmacistului din
respecte şi să protejeze demnitatea România există, de asemenea, principii şi
individuală, integritatea fizică şi mentală reguli ce se referă la comunicarea
şi drepturile pacientului, să respecte farmacist-pacient/societate. Astfel, Art.
diferenţele personale şi culturale, 4.e. se referă la adoptarea unui rol activ al
credinţele şi valorile pacienului/ farmacistului în informarea şi educaţia
clientului. Farmacistul nu trebuie să sanitară a publicului, precum şi de
judece sau să-şi impună credinţele şi combatere a toxicomaniei, poliprag-
convingerile pacienţilor, oferindu-şi maziei, dopajului, automedicaţiei şi a
serviciile cu consideraţie şi profesio- altor flageluri, iar Art. 4.h. stipulează că
nalism. Membrii profesiunii de farmacist farmaciştii „[...] trebuie să [...] nu
trebuie să stabilească şi să menţină relaţii prejudicieze în nici un fel profesia de
profesionale cu pacienţii lor, să cultive şi farmacist sau să submineze încrederea
să menţină încrederea pacienţilor şi a publică a acestuia.” În Art.9.h. codul
societăţii, să protejeze interesele pacien- prevede că farmacistul trebuie „să se
ţilor prin confiden-ţialitatea informaţiilor abţină să critice sau să condamne
obţinute în cadrul activităţii desfăşurate. convingerile personale ori religioase ale
În cadrul relaţiilor profesionale, farma- pacientului care apelează la serviciile
cistul trebuie să dea dovadă de onestitate sale”, iar Art. 9.j. subliniază că
şi integritate, informaţia furnizată atât farmacistul trebuie „să se asigure că
pacienţilor cât şi societăţii sau colegilor serviciile sale au fost percepute şi înţelese
trebuind să fie reală, obiectivă, de corect de pacient, încurajându-l să
actualitate şi să fie uşor de înţeles. participe activ la reuşita tratamentului”. O
Farmacistul trebuie să respecte autonomia secţiune distinctă este alocată
pacientului, să încurajeze implicarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare
acestuia în luarea deciziilor vis a vis de la pacienţi, obţinute în cursul activităţii
sănătatea proprie, să păstreze cu acesta un profesionale, cu respectarea cerinţelor
dialog deschis. Prin promovarea legale de protecţie a informaţiilor privind
produselor sau a serviciilor farmaceutice, acumularea şi utilizarea acestora, precum
farmacistul nu trebuie să limiteze decizia şi protecţia acestora la operaţiunile de
pacientului privind alegerea farmacistului stocare, transmitere, primire ori
sau a furnizorului de servicii. În cadrul distrugere. Secţiunea a V-a defineşte
comunicării farmacist-pacient membrii concurenţa neloială, cu menţiunea că se
profesiunii farmaceutice nu trebuie să consideră practică neloială „atragerea
uzeze de titlurile sau poziţia deţinute pacienţilor prin oferirea de avantaje
pentru a discredita alţi colegi sau să materiale, sau reclamă mincinoasă, ori
promoveze, să susţină sau să sprijine prin atragerea pacienţilor uzând de funcţia
publicitate orice produs medicinal sau de deţinută în cadrul organelor de
altă natură. conducere” (Art.23). În ceea ce priveşte
Dacă facem referire la „Codul publicitatea, Art.25 subliniază că orice
deontologic al farmacistului” adoptat în informaţie furnizată publicului de către
România, care cuprinde 7 secţiuni, farmacişti în legătură cu serviciile de
observăm o similitudine între aspectele sănătate trebuie să fie corecte, decente,

79
legale şi oneste. De asemenea, codul actualmente Asociaţiile Farmaciştilor din
prevede că orice informaţie şi material America de Nord şi Canada, dar nu
promoţional trebuie să fie în concordanţă numai, o reprezintă importul şi vânzările
cu rolul farmacistului în promovarea de medicamente prin intermediul
sănătăţii şi să permită pacientului să internetului. Farmaciştii americani
decidă independent asupra solicitării avertizează asupra pericolului pe care îl
serviciului respectiv (Art. 26). În Art.30 reprezintă pentru sănătatea pacientului
se menţionează că farmacistul se va cumpărarea medicamentelor de la
asigura că promovarea medicamentului furnizori neautorizaţi, fără competenţe în
nu implică obligarea pacientului de a domeniul farmaceutic, în condiţiile în
cumpăra sau a primi medicamente care comunicarea farmacist-pacient nu
nedorite sau în exces, în locul celor dorite există. În cumpărarea directă de pe
sau împreună cu acestea. În ceea ce internet pacientul cu multiple boli acute
priveşte serviciul farmaceutic de urgenţă, sau cronice nu beneficiază de sfatul
în Art. 34 se precizează că, atunci când competent al farmacistului în
nu poate să acorde pacientului serviciul identificarea factorilor de risc prin
solicitat, farmacistul trebuie să îndrume combinarea tratamentelor şi nu
pacientul spre un serviciu de asistenţă beneficiază de sfaturi privind aplicarea
medicală [2]. lor personalizată, în funcţie de dietă,
Din Jurământul depus de farmacist suplimentele nutritive, vârstă sau stilul
încă de la absolvirea instituţiei de său de viaţă 4].
învăţământ (Conform Legii 81/ De Young, studiind literatura de
09.05.1997) cităm: „[...] Voi respecta specialitate pe ultimii 25 de ani, a
demnitatea şi personalitatea bolnavului, concluzionat că nu există nici o dovadă a
exercitând profesiunea cu conştiin- unei îmbunătăţiri spectaculoase din punct
ciozitate, respectând normele de etică şi de vedere cantitativ sau calitativ a
deontologie farmaceutică. [...] Voi fi comunicării farmacist-pacient în perioada
răbdător şi înţelegător faţă de cel care, studiată, chiar dacă unele farmacii au
datorită bolii, nu-mi acordă respectul înfiinţat în cadrul farmaciilor locuri
cuvenit…” [2]. speciale pentru consiliere. Totuşi, se pare
Membrii Colegiului Farmaciştilor că odată ce farmaciştii decid necesitatea
din România care încalcă jurământul consilierii unui pacient, ei apelează la
depus, legile şi regulamentele specifice aceste locuri special amenajate. Autorul
privind exercitarea profesiunii de apreciază că media interacţiunii
farmacist şi care nu respectă Codul de farmacist-pacient în America de Nord
deontologie farmaceutică răspund este de un minut, pacienţii peste 40 de ani
disciplinar prin mustrare, avertisment, vot fiind mai dispuşi să fie consiliaţi decât
de blam, suspendare temporară, mergând pacienţii tineri. De asemenea, farmaciştii
până la retragerea calităţii de membru al bătrâni sunt mai puţin dispuşi să
Colegiului Farmaciştilor din România [3]. consilieze pacienţii, decât tinerii
Deşi nu este menţionată în codurile farmacişti, farmacistele comunicând mai
etice studiate fiind considerată o practică des cu pacienţii decât farmaciştii [7].
ilegală, o problemă care preocupă

80
Concluzii
• În comunicarea farmacist- • Legislaţia din România,
pacient trebuie să fie respectate asemenea legislaţiilor din celelalte
drepturile, demnitatea şi intimitatea ţări, reglementează prin Codul
pacientului, diferenţele culturale şi deontologic al farmacistului şi
de credinţă. Legea 81/1997 aspectele legate de
• Farmacistul trebuie să comunicarea farmacist-pacient, pu-
încurajeze un dialog deschis, onest nând accent pe respectarea dreptu-
cu pacientul, în cadrul căruia să rilor şi demnităţii pacientului în
ofere informaţii sincere, corecte, relaţia farmacist-pacient.
legale, obiective, de ultimă oră, să se • Faţă de celelalte coduri
adreseze acestuia cu politeţe şi etice studiate, Codul deontologic al
consideraţie în vederea instituirii farmaciştilor din România pune
unei relaţii de colaborare bazată pe accent pe importanţa implicării
încredere între farmacist şi pacient. farmacistului în combaterea toxico-
• O atenţie deosebită trebuie maniei, dopajului, automedi-caţiei
acordată modului de păstrare şi etc. Nu întâlnim însă referiri la unul
utilizare a informaţiilor obţinute de din aspectele întâlnite în codurile
farmacist în cadrul dialogului cu etice din Marea Britanie şi Malta,
pacientul, cu respectarea legilor ce respectiv încurajarea pacien-ţilor de
reglementează acest aspect. a participa la stabilirea propriei
strategii de tratament.

Bibliografie
[1] Code of Ethics for Pharmaceutical Profession, Pharmacy Council, Malta, 2007,
www.sahha.gov.mt;
[2] Codul Deontologic al Farmacistului, Colegiul Farmaciştilor din România, 2005,
http://www.colegfarm.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=42
[3] Legea nr. 81 din 9 mai 1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, publicată în M.O. nr.
89/14 mai 1997;
[4] Pharmacists across North America Support Call to Address Internet Drug Sales,
Canadian Pharmacists Association, 2003, www.napra.ca;
[5] Code of Ethics for Pharmacists and Pharmacists Technicians, Royal Pharmaceutical
Society of Great Britain, London, 2007;
[6] Ciappara M. A., A New Code of Ethics for Pharmaceutical Profession and Pharmacy :
an Introduction, Pharmacy Council, Malta, 2007, www.sahha.gov.mt;
[7] De Young M., A Review of The Research on Pharmacists’ Patient-Communication
Views and Practices, American Journal of Pharmaceutical Education, vol.60, p. 60-77, 1996;
[8] Hargie O., Morrow N., Woodman C., Looking Into Community Pharmacy: Identify
Effective Communication Skills in Pharmacist-Patient Consultations, School of
Communication, University of Ulster, Jordanstown, 2000.

81