You are on page 1of 3

เปรรียบเทรียบกฎหมายใหมม่ปรี 2558: การคคคาประกกัน (4

)

ไดด้เกรรริ่นไปคราวททริ่แลด้ววว่าครรรั้งนทรั้ผด้ผู้เขทยนจะยกเอามาตรา 685/1 ซซริ่งบรญญรตรขรั้ น
ซ ใหมว่

มากลว่าวถซง เหตตุทริ่ต
ท ด้องยกมาตรา 685/1 มากลว่าวถซงเพราะเปป็ นมาตราททริ่อาจกลว่าวไดด้วาว่ มท

ผลกระทบในเรรริ่องคครั้าประกรนมากททริ่สตุดกป็วาว่ ไดด้

มาตรา 685/1 บรญญรญต
ร รไวด้วาว่ “บรรดาขด้อตกลงเกทริ่ยวกรบการคครั้าประกรนททริ่แตกตว่าง

ไปจากมาตรา 281 วรรคหนซริ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา 694 มาตรา 698 และ

มาตรา 699 เปป็ นโมฆะ” บทบรญญรตรในเรรริ่องคครั้าประกรนสว่วนใหญว่จะเปป็ นขด้อกฎหมายททริ่ไมว่

เกทริ่ยวกรบความสงบเรทยบรด้อย จซงทคาใหด้คว่ผู้สญ
ร ญาสามารถตกลงเปป็ นอยว่างอรริ่นไดด้ ซซริ่งเปป็ น

ททริ่มาของการเอารรดเอาเปรทยบของเจด้าหนทรั้ซริ่งซ เปป็ นผด้ผู้มทอคานาจตว่อรองททริ่มากกวว่า แตว่เมรริ่อมท

มาตรา 685/1 ซซริ่งบรญญรตรไวด้ชรดเจนวว่าหากคว่ผู้สญ
ร ญาตกลงกรนฝว่ าฝร นบรญญรตรทรั้ งร 4 มาตรา

ททริ่ระบตุไวด้ในมาตรา 685/1 ขด้อตกลงนรรั้นจะตกเปป็ นโมฆะทรนทท

มาตรา 681 เปป็ นกฎหมายททริ่มทการแกด้ไขซซริ่งผด้ผู้เขทยนเคยนคาเสนอไปแลด้ว เปป็ นเรรริ่อง

เกทริ่ยวกรบการคครั้าประกรนหนทรั้ในอนาคต หรรอหนทรั้มทเงรริ่อนไข มาตรา 694 เปป็ นเรรริ่องขด้อตว่อสด้ผู้

ของผด้ผู้ครั้ าค ประกรน ซซริ่งสว่วนใหญว่มรกจะระบตุในสรญญาคครั้าประกรนใหด้ผด้ผู้ครั้ าค ประกรนสละสรทธรทริ่จ
ท ะ

ยกเอาขด้อตว่อสด้ผู้ทริ่ล
ท ผู้กหนทรั้มทตว่อเจด้าหนทรั้มาตว่อสด้ผู้เจด้าหนทรั้ มาตรา 698 เปป็ นเรรริ่องสรญญาคครั้า

ประกรนระงรบไปหากหนทรั้ประธานไดด้ระงรบไปแลด้วไมว่วว่าดด้วยเหตตุใดๆ และมาตรา 699

เปป็ นเรรริ่องการคครั้าประกรนกรจการททริ่ตว่อเนรริ่องไปหลายครรรั้งโดยไมว่มทเวลาจคากรดไวด้ ผด้ผู้ครั้ าค ประกรน

สามารถบอกเลรกสรญญาคคาประกรนไดด้ ซซริ่งโดยมากจะถผู้กระบตุไวด้ไมว่ใหด้บอกเลรก

มาตรา 681 ผด้ผู้เขทยนเคยนคาเสนอไปแลด้วจซงไมว่ขอกลว่าวถซงในครรรั้งนทรั้ เราขด้ามมาดผู้

มาตรา 694 ซซริ่งมรกจะถผู้กระบตุไวด้ในสรญญาคครั้าประกรนเพรริ่อปด้ องกรนมรใหด้ผด้ผู้ครั้ าค ประกรนยกเอา

ขด้อตว่อสด้ผู้ตว่างๆ ททริ่ลผู้กหนทรั้มทมาตว่อสด้ผู้เจด้าหนทรั้ เชว่น เรรริ่องอายตุความ (แตว่จะระบตุหด้ามยกขด้อตว่อสด้ผู้

เรรริ่องอายตุความของผด้ผู้ครั้ าค ประกรนไมว่ไดด้ เพราะขรดตว่อกฎหมาย) ขอใหด้ดผู้คคาพรพากษาฎทกาททริ่

15016/2551 “แมด้ผด้ผู้ครั้ าค ประกรนอาจยกขด้อตว่อสด้ผู้ทรั้ งร หลายซซริ่งลผู้กหนทรั้มทตว่อเจด้าหนทรั้ขรั้ น
ซ ตว่อสด้ผู้ไดด้

ดรงททริ่บรญญรตรไวด้ใน ป.พ.พ. มาตรา 694 แตว่บทกฎหมายดรงกลว่าวมรใชว่กฎหมายอรนเกทริ่ยว

ดด้วยความสงบเรทยบรด้อยของประชาชน จซงอาจทคาขด้อตกลงแตกตว่างกรบททริ่กฎหมาย มาตรานทรั้บรญญรตรไวด้ไดด้ สรทธรเรทยกรด้องททริ่ขาดอายตุความเปป็ นขด้อตว่อสด้ผู้อยว่างหนซริ่งซซริ่งลผู้กหนทรั้ยก ขซรั้นตว่อสด้ผู้เจด้าหนทรั้ไดด้” มาตรา 698 หากหนทรั้ประธานระงรบไป หนทรั้ครั้ าค ประกรนยว่อมระงรบไปดด้วย แตว่ขอใหด้ดผู้ คคาพรพากษาฎทกาททริ่ 9467/2544 “ บท บรญญรตรแหว่งประมวลกฎหมายแพว่งและพาณรชยย์ มาตรา 698 มรใชว่เปป็ นบทบรงครบเดป็ดขาดเปลทริ่ยนแปลงไมว่ไดด้เสทยเลย การททริ่ผด้ผู้ครั้ าค ประกรน ยอมผผู้กพรนตนใหด้ร รบผรดในหนทรั้ทริ่ข ท าดอายตุความเรทยกรด้องจาก ลผู้กหนทรั้แลด้วจซงอาจกระทคาไดด้ ไมว่ขรดตว่อความสงบเรทยบรด้อยของประชาชน และมรใชว่เปป็ นการงดใชด้หรรอขยายอายตุความ ตามมาตรา 193/11” มาตรา 699 เรรริ่องการบอกเลรกสรญญาคครั้าประกรนกรจการตว่อเนรริ่องหลายคราว ขอใหด้ ดผู้คคาพรพากษาฎทกาททริ่ 29/2538 “แมด้การคครั้าประกรนระหวว่างโจทกย์กรบจคาเลยททริ่2 จะเปป็ นการ คครั้าประกรนเพรริ่อกรจการ เนรริ่องกรนไปหลายคราวไมว่มทจคากรดเวลาเปป็ นคตุณแกว่เจด้าหนทรั้ซริ่งซ ผด้ผู้ครั้ าค ประกรนอาจ เลรกเสทยเพรริ่อคราวอรนเปป็ นอนาคตไดด้โดยบอกกลว่าวความประสงคย์นรั้ น ร แกว่เจด้า หนทรั้ตาม ประมวลกฎหมายแพว่งและพาณรชยย์มาตรา 699 วรรคหนซริ่งกป็ตามแตว่ตามสรญญา คครั้าประกรนมท เงรริ่อนไขวว่าผด้ผู้ครั้ าค ประกรนจะไมว่บอกเลรกสรญญานทรั้จนกวว่าจะมทบตุคคลหรรอ ทรรพยย์สรน มาประกรนใหด้เปป็ นททริ่พอใจของโจทกย์จคาเลยททริ่2 ทคาหนรงสรอบอกเลรกการคครั้า ประกรนไปยรง โจทกย์โดยไมว่มทบตุคคลหรรอทรรพยย์สรนมาประกรนใหด้เปป็ นททริ่พอใจของโจทกย์ เงรริ่อนไขขด้อ ตกลงยรงไมว่เสรป็จสรญญาคครั้าประกรนททริ่จคาเลยททริ่2 ทคาไวด้ตว่อโจทกย์จซงไมว่ระงรบสรรั้น ไป” แตว่มา ณ ปร จจตุบรน เมรริ่อเรามทมาตรา 685/1 ใชด้บงร ครบแลด้ว คคาพรพากษาทรรั้ง 3 เรรริ่อง ททริ่ยกมาขด้างตด้น หรรอคคาพรพากษาททริ่มทขด้อเทป็จจรรงในคดทเหมรอนกรน กป็จคาเปป็ นตด้องเปลทริ่ยน แนวไปโดยสรรั้นเชรง ซซริ่งเปป็ นเรรริ่องททริ่นรกกฎหมายพซงตด้องระวรงการใชด้กฎหมายในชว่วงรอย ตว่อของการแกด้ไขกฎหมายใหมว่ๆ เพราะหากยรงเผลอไปใชด้กฎหมายฉบรบเดรมอยว่ผู้คงจะ งานเขด้าไมว่ใชว่นด้อย .