กฎหมายครอบครรัว กรับสสิทธสิและหนน้าททที่ของหญสิงไทย: ทรรัพยย์สสินระหวว่าง

สามทภรสิยา ตอน “สสินสว่วนตรัว”

ในครรรั้งกก่อนผผผู้เขขียนไดผนนนำเสนอเรรรื่องกนำรตรรั้งครรภภ์แทน (อผอุ้มบอุ้ญ) ในครนำวนขีรั้ขอกลรบ

เขผนำเรรรื่องครอบครรวกรนอขีกครรรั้ง โดยเรรรื่องเกขีรื่ยวกรบครอบครรวทขีรื่เขขียนคผนำงไวผครอเรรรื่องสรญญนำ

กก่อนสมรส เมรรื่อทนนำกนำรสมรสกรนคนสองคนทขีรื่ตก่นำงเคยใชผทรรพยภ์สสินเปป็ นของตนเอง กป็ตผอง

มนำหนำกรนทนนำมนำหนำใชผทรรพยภ์สสินรก่วมกรน แตก่กป็มสิไดผหมนำยควนำมวก่นำทรรพยสสินทอุ้กอยก่นำงจะตผอง

เปป็ นทรรพยภ์สสินทขีรื่ใชผรวก่ มกรนไดผ กฎหมนำยยรงคงกนนำหนดใหผมขีทรรพยภ์สสินทขีรื่เรขียกวก่นำ “สสินสก่วน

ตรว” โดยทรรพยภ์สสินใดไมก่ใชก่สสินสก่วนตรว ยก่อมเ)นสสินสมรส (ป.พ.พ. มนำตรนำ 1470)

สสินสก่วนตรวตนำม ป.พ.พ. มนำตรนำ 1471 ไดผแกก่ 1.) ทรรพยภ์สสินทขีรื่ฝก่นำยใดมขีอยก่ผู้กก่อน

สมรส 2.) เครรรื่องใชผสอยสก่วนตรว เครรรื่องแตก่งกนำย เครรรื่องประดรบตนำมควรแกก่ฐนำนะ หรรอ

เครรรื่องมรอในกนำรทนนำมนำหนำกสินของฝก่ นำยใดฝก่ นำยหนนรื่ง 3.) ทรรพยภ์สสินทขีรื่ฝก่นำยใดไดผมนำโดยรรบ

มรดก หรรอจนำกกนำรใหผโดยเสนก่หนำ 4.) ทรรพยภ์สสินทขีรื่เปป็ นของหมรรั้น

จนงกลก่นำวไดผวนำก่ สสินสก่วนตรวมขีอยก่ผู้ 4 ชนสิดตนำมทขีรื่กลก่นำวมนำ โดยทรรพยภ์สสินทขีรื่ฝก่นำยใดมขีอยก่ผู้
ธ รื่แ
กก่อนหมนำยถนง มขีกรรมสสิทธสิท ขี ทผจรสิงอยก่ผู้กก่อน เชก่น คนนำพสิพนำกษนำฎขีกนำทขีรื่ 6030/2549 “จนนำเ

ลยทขีรื่ 1 ซรรั้ อบผนำนและทขีรื่ดสินเพรรื่อเปป็ นเรรอนหอ อยก่ผู้กสินฉรนสนำมขีภรสิยนำกรบจนนำเลยทขีรื่ 2 แตก่เมรรื่อ

จนนำเลยทขีรื่ 1 ซรรั้ อบผนำนและทขีรื่ดสินมนำกก่อนจดทะเบขียนสมรสกรบจนนำเลยทขีรื่ 2 บผนำนและทขีรื่ดสินจนง

เปป็ นสสินสก่วนตรวของจนนำเลยทขีรื่ 1 ตนำม ป.พ.พ. มนำตรนำ 1471 (1)” คนนำพสิพนำกษนำฉบรบนขีรั้ยรง

ทนนำใหผเขผนำใจไดผชรดเจนวก่นำ สสินสก่วนตรวของฝก่ นำยใด แมผจะนนนำมนำใชผรก่วมกรนหลรงจนำกสมรสกรน

แลผว กป็ไมก่ทนนำใหผสน
สิ สก่วนตรวกลนำยเปป็ นสสินสมรสไปไดผ

สก่วนทรรพยภ์สสินตนำมขผอ 2 แมผจะเปป็ นกนำรไดผมนำระหวก่นำงสมรสโดยใชผสสินสมรสซรรั้ อหนำ

มนำ หนำกไดผมนำโดยพอควรแกก่ฐนำนะ ทรรพยภ์สสินนรรั้นกป็กลนำยเปป็ นสสินสก่วนตรวของฝก่ นำยนรรั้นไป

เชก่น ภรรยนำเปป็ นนรกเทนนสิสอนำชขีพ แมผจะนนนำเอนำสสินสมรสไปซรรั้ อไมผเทนนสิสคอุ้ณภนำพสผู้ง

รนำคนำแพง ไมผเทนนสิสนรรั้นกป็จะถรอเปป็ นสสินสก่วนตรวของภรรยนำแตก่ฝก่นำยเดขียว

มนำตรนำ 1473) จบบทควนำมครนำวนขีรั้คงพอทนนำใหผคอุ้ณผผผู้หญสิงพอจะ เหป็นชก่องทนำงดผู้แลทรรพยภ์สสินหลรงจนำกแตก่งงนำนกรนแลผววก่นำจะทนนำอยก่นำงไรใหผทรรพยภ์สสินทขีรื่เรนำ ไมก่สนำมนำรถจรดกนำรไดผ ใหผมนำอยก่ผู้ในกนำรจรดกนำรของเรนำเพรรื่ออนนำคตครอบครรวทขีรื่สดใส .พ. พ. มนำตรนำ 1472) ขอใหผดผู้คนนำพสิพนำกษนำฎขีกนำทขีรื่ 3786/2546 “ทขีรื่ดสินทขีรื่จนนำเลยถรอ กรรมสสิทธสิรธ วมกรบพขีรื่ชนำยจนนำเลย เปป็ นทรรพยภ์สสินทขีรื่มขีมนำกก่อนทขีรื่จนนำเลยจะจดทะเบขียนสมรส กรบโจทกภ์ อรนถรอเปป็ นสสินสก่วนตรวของจนนำเลย และมขีกนำรนนนำไปแลกเปลขีรื่ยนกรบทขีรื่ดสินพสิพนำท 2 แปลง ทรรพยภ์สสินทขีรื่ไดผมนำใหมก่จนงยก่อมเปป็ นสสินสก่วนตรวของจนนำเลย เพรนำะเปป็ นกนำรไดผทรื่ด ขี สิน มนำแทนทรรพยภ์เดสิม” สอุ้ดทผนำย (จรสิงๆ) กฎหมนำยบรญญรตสิไวผวนำก่ สสินสก่วนตรวของคก่ผู้สมรสฝก่ นำยใดใหผฝก่นำยนรรั้น เปป็ นผผผู้จรดกนำร (ป. สก่วนทรรพยภ์สสินตนำมขผอ 3 ไดผมขีคนนำพสิพนำกษนำฏขีกนำทขีรื่ 337/2530 พสิพนำกษนำไวผวนำก่ “ทรรพยภ์สสินทขีรื่สนำมขีภรสิยนำฝก่ นำยใดฝก่ นำยหนนรื่งไดผมนำระหวก่นำงสมรสโดยกนำรใหผโดยเสนก่หนำ เปป็ น สสินสก่วนตรวนรรั้น มสิไดผกนนำหนดใหผใชผบงร ครบแตก่เฉพนำะกรณขีทรื่บ ขี อุ้คคลภนำยนอกเปป็ นผผผู้ยก ทรรพยภ์สสินใหผ เทก่นำนรรั้น แตก่ไดผรวมถนงกรณขีทรื่ส ขี นำมขีภรสิยนำยกทรรพยภ์สสินใหผแกก่กรนในระหวก่นำง สมรสดผวย” แตก่อยก่นำงไรกป็ดขีกนำรไดผมนำโดยกนำรใหผโดยเสนก่หนำนรรั้น หนำกเปป็ นทรรพยภ์สสินทขีรื่ตผอง มขีกนำรดนนำเนสินกนำรทนำงทะเบขียน เชก่น ทขีรื่ดน สิ ฝก่ นำยทขีรื่ไดผมนำกป็ตผองดนนำเนสินกนำรใหผสมบผู้รณภ์ดวผ ย สอุ้ดทผนำย ทรรพยภ์สสินทขีรื่เปป็ นของหมรรั้น กป็เปป็ นทขีรื่ชรดเจนวก่นำจะมขีไดผแตก่เฉพนำะฝก่ นำยหญสิง เทก่นำนรรั้น นอกจนำกสสินสก่วนตรวทรรั้ง 4 ขผอทขีรื่กลก่นำวมนำ กฎหมนำยยรงไดผบญ ร ญรตสิร รบรองไวผอขีกวก่นำ ทรรพยภ์สสินทขีรื่ไดผมนำโดยกนำรเอนำสสินสก่วนตรวไปแลกมนำ ทรรพยภ์นรั้ น ร กป็ยงร คงเปป็ นสสินสก่วนตรว (ป.พ.พ.