You are on page 1of 4

‫اندًٕٓسٌح اندضائشٌح انذًٌمشاعٍح انشؼثٍح‬

‫دٔسج ‪ :‬ياي ‪2010‬‬ ‫ٔصاسج انرشتٍح انٕعٍُح‬
‫ايرساٌ تكانٕسٌا انرؼهٍى انثإَي(ذدشٌثً)‬ ‫ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺷﮭﯾد ﻣﺣﻣد ﺑوﻋﯾﺳﻲ – اﻟﺷﻠف‪-‬‬
‫انًذج ‪3 :‬عاػاخ َٔصف‬ ‫انشؼثح‪:‬ػهٕو ذدشٌثٍح‬ ‫اخرثاس فً يادج ‪ :‬انشٌاضٍاخ‬
‫ػهى انًرش شر أٌ ٌخراس أزذ انًٕضٕػٍٍ انرانٍٍٍ‪:‬‬
‫انًٕضٕع األٔل‬
‫انرًشٌٍ األٔل‪َ3,5(:‬ماط)‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫انفضاء يُغٕب إنى يؼهى يرؼايذ ٔيرداَظ ‪ٔ , o , i , j , k‬نركٍ انُمظ ‪, B 1,1,0  , A 1,2, 1 :‬‬
‫‪ٔ , S 1,1,1 , C  9, 1, 2 ‬يؼادنح نهًغرٕي ‪x  2 y  2z  3  0 : ًْ  ABC ‬‬
‫نكم عؤال إخاتح ٔازذج صسٍسح فمظ‪ ,‬اخرش اإلخاتح انصسٍسح يغ انرثشٌش‬
‫‪ )1‬ذًثٍال ٔعٍغٍا نهًغرمٍى ‪:ْٕ  AB ‬‬
‫‪x  1‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪x  1  t‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪(  y  1  2t , t ‬ج)‬ ‫‪(  y‬ب)‬ ‫‪ 1  t , t ‬‬ ‫‪(  y  2  4t , t ‬أ)‬
‫‪z  2t‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪ 3t‬‬ ‫‪z  1  3t‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪: ًْ  ABC ‬‬ ‫‪)2‬إزذاثٍاخ انُمغح ‪َ S /‬ظٍشج انُمغح ‪ S‬تانُغثح نهًغرٕي‬
‫‪7 5 5‬‬ ‫‪5 1 1‬‬ ‫‪ 10 11 10 ‬‬
‫(ج) ‪ , , ‬‬ ‫(ب) ‪ , , ‬‬ ‫(أ) ‪ , , ‬‬
‫‪9 9 9‬‬ ‫‪9 9 9‬‬ ‫‪ 9 9 9‬‬
‫‪ )3‬انًثهث ‪: ABC‬‬
‫(ج) لائى فً ‪B‬‬ ‫(ب) لائى فً ‪A‬‬ ‫(أ) يرغأي انغالٍٍ‬
‫‪  ‬‬
‫‪ )4‬يدًٕػح انُمظ ‪ M‬يٍ انفضاء ٔانرً ذسمك ‪: ًْ MA  MB  MC  9 :‬‬
‫(ج) عغر كشج يشكضْا ‪S‬‬ ‫(ب) عغر كشج ٌشًم ‪S‬‬ ‫(أ) يغرٕي ٌشًم‬ ‫‪S‬‬
‫انرًشٌٍ انثاًَ‪َ5(:‬ماط)‬
‫اندضء األٔل‬
‫َؼرثش فً ‪ ‬انًؼادنح‪z   4  i  z  13  4i  z  13i  0 ........)1( :‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ )1‬أثثد أٌ انؼذد انًشكة ‪ i‬زال نهًؼادنح (‪)1‬‬
‫‪ )2‬أٔخذ األػذاد انسمٍمٍح ‪ c , b , a :‬تسٍث‪:‬‬
‫‪z 3   4  i  z 2  13  4i  z  13i   z  i  az 2  bz  c ‬‬
‫‪ )3‬أعرُرح زهٕل انًؼادنح (‪)1‬‬
‫اندضء انثاًَ‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫َؼرثش فً انًغرٕي انًشكة انًُغٕب إنى يؼهى يرؼايذ ٔيرداَظ ‪ o ,u ,v‬انُمظ‪C , B , A :‬‬
‫انرً نٕازمٓا‪z C  2  3i , z B  2  3i , z A  i :‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ,‬أٔخذ الزمح انُمغح ‪ A /‬صٕسج ‪ A‬تٓزا انذٔساٌ‬ ‫‪ )1‬نٍكٍ ‪ R‬انذٔساٌ انزي يشكضِ ‪ٔ B‬صأٌرّ‬
‫‪4‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪ 4/1‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ )2‬أثثد أٌ انُمظ ‪ C , B , A :‬نٍغد ػهى اعرمايح ٔازذج ‪ ,‬ثى أٔخذ انؼثاسج انًشكثح نهرساكً ‪ h‬انزي‬
‫يشكضِ ‪ٌٔ B‬سٕل ‪ C‬إنى ‪A /‬‬
‫انرًشٌٍ انثانث‪َ5(:‬ماط)‬
‫‪4‬‬
‫‪u n 1  1 ‬‬ ‫نركٍ انًررانٍح ‪ u n ‬انًؼشفح ػهى ‪ ‬تـ ‪ٔ u 0  0 :‬‬
‫‪un  3‬‬
‫‪ )1‬تشٍْ أَّ يٍ أخم كم ػذد عثٍؼً ‪1  u n  0 : n‬‬
‫‪ )2‬أدسط سذاتح انًررانٍح ‪ٔ , u n ‬أعرُرح أٌ ‪ u n ‬يرماستح‬
‫‪1‬‬
‫‪vn ‬‬ ‫‪َ )3‬ؼرثش انًررانٍح ‪ v n ‬انًؼشفح ػهى ‪ ‬تـ ‪:‬‬
‫‪un 1‬‬
‫أ ) تٍٍ أٌ ‪ v n ‬يررانٍح زغاتٍح ‪ٌ ,‬غهة ذسذٌذ أعاعٓا ٔزذْا األٔل‬
‫ج ) أزغة ‪lim u n :‬‬ ‫ب ) أزغة ‪ v n‬ثى ‪ u n‬تذالنح ‪n‬‬
‫‪x ‬‬

‫‪1‬‬
‫‪َ )4‬ضغ ‪ , S n  2 v 0 v 1  .... v n ‬تٍٍ أَّ يٍ أخم كم ػذد عثٍؼً غٍش يؼذٔو ‪n‬‬
‫‪n‬‬
‫‪1 3‬‬
‫أٌ ‪ S n   :‬ثى أزغة ‪lim S n‬‬
‫‪x ‬‬
‫‪4 n‬‬
‫انرًشٌٍ انشاتغ‪َ 6,5(:‬ماط)‬
‫َؼرثش انذانح ‪ f‬انًؼشفح ػهى ‪ ‬تـ ‪f  x   x  1  e :‬‬
‫‪x‬‬

‫َشيض تـ ‪ c g  :‬نًُسُى انذانح ‪ ٔ g‬تـ‪ c ln  :‬نًُسُى انذانح " انهٕغاسٌرى انٍُثٍشي"‬
‫‪ 1‬ـ أ) أزغة ‪lim f  x  , lim f  x ‬‬
‫‪x ‬‬ ‫‪x ‬‬

‫‪ f‬ثى شكم خذٔل ذغٍشاخ انذانح ‪f‬‬ ‫‪/‬‬
‫ب ) أزغة ‪ x ‬‬
‫أعرُرح إشاسج ‪f  x ‬‬
‫‪ 2‬ـ َؼرثش انذانح ‪ g‬انًؼشفح ػهى ‪ ‬تـ ‪g  x   ln  x  1  e  x  :‬‬
‫أ ) أدسط ذغٍشاخ انذانح ‪g‬‬
‫‪ xlim‬ثى فغش انُرٍدح تٍاٍَا‬
‫‪‬‬
‫ب ) ـ تٍٍ أٌ ‪ g  x   x   0‬‬
‫يٍ انًدال ‪, 1‬‬ ‫ـ تٍٍ أٌ ‪ g  x   x  0 :‬يٍ أخم كم ‪x‬‬
‫‪ x 1‬‬
‫‪ 0  g  x   ln x  ln ‬يٍ أخم كم ػذد زمٍمً ‪ x‬يٕخة ذًايا ‪ ,‬ثى‬ ‫ـ تٍٍ أٌ ‪ :‬‬
‫‪ x ‬‬
‫‪ , xlim‬فغش انُرٍدح تٍاٍَا‬ ‫أعرُرح ) ‪( g  x   ln x‬‬
‫‪‬‬

‫ـ نٍكٍ ‪   ‬يًاط ‪ c ‬فً انُمغح راخ انفاصهح ‪ , -2 :‬أكرة يؼادنح نـ ‪  ‬‬ ‫‪g‬‬
‫‪ ‬‬
‫ـ أَشئ ‪    ٔ c  ٔ c ‬فً َفظ انًؼهى انًرؼايذ ٔانًرداَظ ‪ , j ‬‬
‫‪o‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ln‬‬ ‫‪g‬‬

‫ـ َالش زغة لٍى انٕعٍظ انسمٍمً ‪ m‬ػذد ٔإشاسج زهٕل انًؼادنح ‪x  1  e  x 1  e m   0 :‬‬
‫‪َ )3‬ؼرثش انًؼادنح انرفاضهٍح ‪ , y /  y  x  2 :‬ذأكذ أٌ انذانح ‪ f‬زال خاصا نٓزِ انًؼادنح انرفاضهٍح‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪ 4/2‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫انًٕضٕع انثاًَ‬
‫انرًشٌٍ األٔل‪َ6(:‬ماط)‬
‫‪2x  1‬‬
‫‪f x  ‬‬ ‫‪ f‬دانح يؼشفح ػهى انًدال ‪ 0,2‬تـ ‪:‬‬
‫‪x 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪y‬‬ ‫‪ )1‬ـ أ) أدسط ذغٍشاخ انذانح ‪ f‬ػهى انًدال ‪0,2‬‬
‫ـ ب) أثثد أَّ إرا كاٌ ‪ x 1,2‬فئٌ ‪f  x  1,2‬‬
‫‪ )2‬ـ ‪ v n  ٔ u n ‬يررانٍراٌ يؼشفراٌ ػهى ‪ ‬تـ ‪:‬‬
‫‪ ٔ u 0  1‬يٍ أخم كم ػذد عثٍؼً ‪u n 1  f u n  : n‬‬
‫‪ ٔ v 0  2‬يٍ أخم كم ػذد عثٍؼً ‪v n 1  f v n  : n‬‬
‫‪1‬‬

‫أ) انًُسُى انًماتم ْٕ يُسُى انذانح ‪ f‬فً انًدال ‪0,2‬‬
‫ـ أَشئ ػهى يسٕس انفٕاصم انسذٔد انثالثح األٔنى نكم يٍ‬
‫‪0‬‬
‫‪x‬‬
‫انًررانٍرٍٍ ‪v n  ٔ u n ‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫ـ أػظ ذخًٍُا زٕل اذداِ ذغٍش كم يٍ ‪ٔ v n  ٔ u n ‬ذماستًٓا‬
‫ب) تشٍْ تانرشاخغ أَّ يٍ أخم كم ػذد عثٍؼً ‪ n‬أٌ ‪v n 1  v n ٔ 1  v n  2‬‬
‫ٔكزنك ‪u n  u n 1 ٔ 1  u n  2‬‬
‫‪v n un‬‬
‫‪v n 1  u n 1 ‬‬ ‫ج) تشٍْ أَّ يٍ أخم كم ػذد عثٍؼً ‪: n‬‬
‫‪v n  1u n  1‬‬
‫‪1‬‬
‫أعرُرح أَّ يٍ أخم كم ػذد عثٍؼً ‪v n 1  u n 1   (v n  u n ) ٔ v n u n  0 : n‬‬
‫‪4‬‬
‫‪n‬‬
‫‪1‬‬
‫د) تشٍْ أَّ يٍ أخم كم ػذد عثٍؼً ‪v n  u n    : n‬‬
‫‪4‬‬
‫ْـ) أثثد أٌ ) ‪ٌ (v n ) ٔ (u n‬رماستاٌ يٍ َفظ انؼذد ‪ , ‬ثى أٔخذ انمًٍح انًضثٕعح نـ ‪‬‬
‫انرًشٌٍ انثاًَ‪َ 3,5(:‬ماط)‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫انًغرٕي انًشكة يُغٕب إنى يؼهى يرؼايذ ٔيرداَظ ‪ z , o , i , j‬ػذد يشكة‪ٌ z ,‬شيض إنى يشافك ‪z‬‬
‫نكم عؤال إخاتح ٔازذج صسٍسح فمظ‪ ,‬اخرش اإلخاتح انصسٍسح يغ انرثشٌش‬
‫(ج) ‪1 3  i‬‬ ‫(ب) ‪9i‬‬ ‫(أ) ‪3‬‬ ‫‪ )1‬زم انًؼادنح ‪: ْٕ 2z  z  9i :‬‬
‫(ج) ‪i z  1‬‬ ‫(ب) ‪z  1‬‬ ‫(أ) ‪z  1‬‬ ‫‪z  i  )2‬‬
‫‪ 1  i 3 ‬‬
‫‪: ًْ Arg ‬‬ ‫‪ )3‬إرا كاَد ‪ Arg  z   ‬فئٌ ‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬
‫(ج) ‪ ‬‬ ‫(ب) ‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫(أ) ‪ ‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪n‬‬
‫ذخٍهٍا صشفا إرا ٔفمظ إرا كاٌ‪:‬‬ ‫‪3 i‬‬ ‫‪ n )4‬ػذد عثٍؼً ‪ٌ ,‬كٌٕ انؼذد انًشكة ‪:‬‬
‫(ج) ‪n  6k , k  ‬‬ ‫(ب) ‪n  6k  3, k  ‬‬ ‫(أ) ‪n  3‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪ 4/3‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪َ B ٔ A )5‬مغراٌ الزمراًْا ‪z B  1 ٔ z A  i :‬‬
‫يدًٕػح انُمظ ‪ M‬راخ انالزمح ‪ٔ z‬انرً ذسمك ‪( : ًْ z  i  z  1 :‬أ) انًغرمٍى ‪ AB ‬‬
‫(ج) انًغرمٍى انؼًٕدي ػهى ‪ٔ  AB ‬انًاس تانًثذأ ‪o‬‬ ‫(ب) انذائشج راخ انمغش ‪ AB ‬‬
‫انرًشٌٍ انثانث‪َ4(:‬ماط)‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫انفضاء يُغٕب إنى يؼهى يرؼايذ ٔيرداَظ ‪o , i , j , k‬‬
‫نركٍ انُمظ ‪C  3, 1,2  , B 1,2,1 , A 1,1,0 ‬‬
‫‪)1‬أ) أثثد أٌ انُمظ‪ C , B , A :‬ذؼٍٍ يغرٌٕا‪ ,‬ثى تٍٍ أٌ‪ 2x  y  z  3  0 :‬يؼادنح نهًغرٕي ‪ ABC ‬‬
‫‪ )2‬نٍكٍ انًغرٌٕاٌ ‪  P  ٔ  P ‬زٍث‪ P  : 2x  3y  2z  5  0 ,  P  : x  2 y  z  4  0 :‬‬
‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫‪x  2  t‬‬
‫‪‬‬
‫‪y  3‬‬ ‫أثثد أٌ ذماعغ ‪ ْٕ  P /  ٔ  P ‬يغرمٍى ‪   ‬ذًثٍال ٔعٍغٍا نّ ‪,t  ‬‬
‫‪z  t‬‬
‫‪‬‬
‫ػٍ انًغرمٍى ‪  ‬‬ ‫‪ )3‬زذد ذماعغ انًغرٌٕاخ انثالثح‪  P /  ٔ  P  ٔ  ABC  :‬ثى أٔخذ تؼذ انُمغح ‪A‬‬
‫انرًشٌٍ انشاتغ‪َ 6,5( :‬ماط)‬
‫نركٍ ‪ f‬انذانح انًؼشفح ػهى انًدال ‪  0,‬تـ ‪:‬‬
‫‪ f  x   x  3  2ln x   1ٔ f  0   1‬يٍ أخم كم ‪ x‬يٍ انًدال ‪ٔ , 0,‬نٍكٍ ‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ c f‬ذًثٍهٓا‬ ‫‪2‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫انثٍاًَ فً انًغرٕي انًُغٕب إنى يؼهى يرؼايذ ٔيرداَظ ‪( o , i , j‬انٕزذج ‪)2cm‬‬
‫اندضء األٔل‬
‫ب)أزغة ‪lim f  x ‬‬ ‫‪ lim‬ثى فغش انُرٍدح تٍاٍَا‬ ‫‪ )1‬أ) أزغة ‪f  x ‬‬
‫‪x ‬‬ ‫‪x 0‬‬

‫‪0,‬‬ ‫‪ )2‬أ) أدسط لاتهٍح االشرماق نـ ‪ f‬ػُذ‪ 0‬ب) أثثد أٌ ‪ f‬لاتهح نالشرماق ػهى انًدال‬
‫ثى أزغة ‪ f /  x ‬ػهى انًدال ‪, 0,‬أعرُرح إذداِ ذغٍش ‪ f‬ثى شكم خذٔل ذغٍشاذٓا‬
‫‪)3‬أثثد أٌ انًؼادنح ‪ f  x   0‬ذمثم زال ٔزٍذا ‪ ‬فً انًدال ‪,  0,‬ذسمك أٌ ‪4,6    4,7 :‬‬
‫‪ )4‬أ) أكرة يؼادنح نهًغرمٍى ‪  D ‬يًاط ‪ c f ‬فً انُمغح راخ انفاصهح ‪1‬‬
‫‪ )5‬نركٍ انذانح ‪ g‬انًؼشفح ػهى انًدال ‪: 0,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪g  x   f  x   2x ‬‬
‫‪2‬‬
‫أ) أزغة ‪ g / /  x  ٔ g /  x ‬ثى أدسط إذداِ ذغٍش انذانح ‪ , g /‬أعرُرح إشاسج ‪ g /  x ‬ػهى انًدال ‪0,‬‬
‫ب)أدسط اذداِ ذغٍشا نذانح ‪, f‬أعرُرح ٔضؼٍح ‪ c ‬تانُغثح إنى ‪  D ‬ج)أزغة ‪ f  6‬ثى أَشئ ‪ D  ٔ c ‬‬
‫‪f‬‬ ‫‪f‬‬

‫اندضء انثاًَ‬
‫‪1‬‬
‫‪ n )1‬ػذد عثٍؼً غٍش يؼذٔو ‪َ,‬ضغ ‪, I n   x 2 ln xdx‬تاعرؼًال انركايم تانردضئح أزغة ‪ I n‬تذالنح ‪n‬‬
‫‪1‬‬
‫‪n‬‬

‫‪ )2‬أعرُرح تذالنح ‪ n‬انًغازح ‪ A  n ‬تـ ‪ cm :‬نهسٍض انًغرٕي انًسذد تانًُسُى ‪ٔ c ‬انًًاط ‪ D ‬‬
‫‪f‬‬
‫‪2‬‬

‫‪1‬‬
‫‪ x  1 ٔ x ‬ثى أزغة ‪lim A  n ‬‬ ‫ٔانًغرمًٍٍٍ را انًؼادنرٍٍ ‪:‬‬
‫‪x ‬‬
‫‪n‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انصفسح ‪ 4/4‬ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬