You are on page 1of 2

กฎหมายการตตตั้งครรภภ์แทน: การอออุ้มบอุ้ญ

เมมมื่อววันทมมื่ 7-9 มมิถถุนายน ททมื่ผผ่านมา ผผผู้เขทยนไดผมทโอกาสเขผารวับการอบรมททมื่ปรรึกษาฎ

หมาย ซรึมื่งจวัดอบรมโดยความรผ่วมมมอระหวผ่าง ศาลเยาวชนและครอบครวัวกลาง และสภา

ทนายความ ซรึมื่งมทประเดด็นททมื่นผ่าสนใจสสาหรวับหญมิงททมื่ตตั้ งวั ครรภภ์ยากแตผ่อยากมทบถุตรคมอ การ

ตวัตั้งครรภภ์แทน หรมอททมื่เราเรทยกวผ่า “อผถุมบถุญ” ดวังนวัตั้น ในครวัตั้งนทตั้จะขอพวักเรมมื่องกฎหมาย

ครอบครวัว เปลทมื่ยนมาคถุยเรมมื่องอผถุมบถุญกวัน

กฎหมายเรมมื่องการอผถุมบถุญ ในตผ่างประเทศ เชผ่น สหรวัฐอเมรมิกา หรมออวังกฤษ มทมา

นานมากแลผว แตผ่ในประเทศไทยถมอเปด็ นเรมมื่องใหมผ่ และยวังไมผ่มทกฎหมายใชผบวังควับ มท

เพทยง “รผ่างพระราชบวัญญวัตมิคผถุมครองเดด็กททมื่เกมิดโดยอาศวัยเทคโนโลยทชวผ่ ยการเจรมิญพวันธภ์ถุ

ทางการแพทยภ์” หรมออาจจะเรทยกไดผวาผ่ นทมื่คมอ พรบ. อผถุมบถุญ ซรึมื่งขณะนทตั้อยผ่ผู้ระหวผ่างการ

พมิจารณาเพมมื่อตราใชผบวังควับเปด็ นกฎหมาย แตผ่จะผผ่านการพมิจารณาเมมมื่อใดนวัตั้น ยวังไมผ่อาจ

ทราบไดผ แตผ่กด็ถมอเปด็ นขผ่าวดทของคผ่ผู้สมรสททมื่มทบถุตรยากไมผ่วาผ่ จะเปด็ นเพราะฝผ่ ายชายหรมอ

หญมิง ททมื่จะทสาใหผสามารถมทบถุตรไดผ

ปวั จจถุบวัน พรบ. อผถุมบถุญ ยวังไมผ่มทผลบวังควับใชผ กด็อาจใชผวมิธทการรวับเดด็กเปด็ นบถุตร

บถุญธรรม โดยปฎมิบวัตมิตาม พรบ. การรวับเดด็กเปด็ นบถุตรบถุญธรรม แตผ่หาก พรบ. อผถุมบถุญมท

ผลบวังควับใชผแลผว จะมทผลทางกฎหมายตามสาระสสาควัญใน พรบ. อผถุมบถุญ ดวังนทตั้

- เงมมื่อนไขของการดสาเนมินการใหผมทการตวัตั้งครรภภ์แทน สามทและภรมิยาตผองสมรสกวัน

และมทความพรผอมทางดผานรผ่างกายและจมิตใจททมื่จะเปด็ นพผ่อแมผ่เดด็กททมื่จะเกมิดมา

- การดสาเนมินการใหผมทการตวัตั้งครรภภ์แทนตาม พรบ. อผถุมบถุญ ทสาไดผ 2 วมิธทตามททมื่

กสาหนดใน พรบ. เทผ่านวัตั้น

- เมมมื่อเดด็กเกมิดมาแลผว ใหผเดด็กนวัตั้นเปด็ นบถุตรชอบดผวยกฎหมายของสามทและภรมิยาททมื่

ประสงคภ์จะมทบถุตร

- ใหผนสาบทบวัญญวัตมิตามประมวลกฎหมายแพผ่งและพาณมิชยภ์วผ่าดผวยครอบครวัวและ

มรดกมาใชผเทผ่าททมื่ไมผ่ขวัดกวับ พรบ. นทตั้

การตวัตั้งครรภภ์แทนตาม พรบ. นทตั้ ตผองไมผ่เปด็ นไปเพมมื่อประโยชนภ์ทางการคผา และ หผามใหผผผผู้ใดกระทสาการเปด็ นนายหนผา เพมมื่อเปด็ นการตอบแทนนในการจวัดการชทตั้ชผ่องใหผมท การตวัตั้งครภภ์แทน ประเดด็นเหลผ่านทตั้ถมอเปด็ นสาระสสาควัญททมื่บวัญญวัตมิไวผใน พรบ. . จวักรกฤษณภ์ ควรพจนภ์ และคณะ . อผถุมบถุญ ซรึมื่งในตผ่าง ประเทศเองแมผมทการใชผกฎหมายดวังกลผ่าวมานานแลผว แตผ่ยงวั คงมทปวัญหากวันอยผ่ผู้ เชผ่น เมมมื่อ เดด็กเกมิดมาแลผวจะถมอวผ่าใครคมอพผ่อแมผ่ หรมอการใหผคผ่าตอบแทนแกผ่หญมิงททมื่ตตั้ งวั ครรภภ์แทน จะถมอเปด็ นการกระทสาโดยประโยชนภ์เพมมื่อการคผาหรมอไมผ่ เปด็ นตผน ซรึมื่งปวั ญหาเหลผ่านทตั้ยงวั คงมท อยผ่ผู้ตผ่อเนมมื่อง อทกประเดด็นหนรึมื่งททมื่สสาควัญคมอ สวัญญารวับจผางครรภภ์ (Surrogate Motherhood Agreement) ซรึมื่งในตผ่างประเทศเองยวังมทการบวัญญวัตมิกฎหมายใหผสถานะของสวัญญาดวัง กลผ่าวแตกตผ่างกวัน มททตั้ งวั ใหผผลของสวัญญาผมิดกฎหมายอาญา หรมอใหผสวัญญามทผลเปด็ น โมฆะ หรมอใหผถมอวผ่าสวัญญามทผลสมบผู้รณภ์ นอกจากปวั ญหาดผานกฎหมายแลผว สมิมื่งททมื่มทผลกระทบตผ่อกฎหมายอผถุมบถุญอทก ประการคมอ จรมิยธรรม ซรึมื่งกด็ไดผมทความเหด็นวผ่าการตวัตั้งครรภภ์แทนเปด็ นการกระทสาททมื่ขวัดตผ่อ ด รทความเปด็ นมนถุษยภ์ เปด็ นการแสวงหา จรมิยธรรมหลายประการเชผ่น เปด็ นการทสาลายศวักดมิศ ประโยชนภ์โดยมมิชอบ เปด็ นการซมตั้ อขายเดด็ก แตผ่อยผ่างไรกด็ดท เจตนารมณภ์ของการอนถุญาตใหผ ตวัตั้งครรภภ์แทนนวัตั้นคมอ การททมื่สามทภรรยาคผ่ผู้หนรึมื่งททมื่ตผองการมทครอบครวัวททมื่สมบผู้รณภ์แบบ แตผ่มท อถุปสรรคจากการไมผ่สามารถมทบถุตรไดผ จรึงตผองใหผหญมิงททมื่ยมินยอมพรผอมใจตวัตั้งครรภภ์แทนใหผ ดวังนวัตั้นเมมมื่อพมิจารณาแลผวจะเหด็นวผ่าความสวัมพวันธภ์ของแตผ่ละฝผ่ ายไมผ่วาผ่ จะเปด็ นฝผ่ ายคผ่ผู้สมรส หรมอหญมิงททมื่ตตั้ งวั ครรภภ์แทน ตผ่างกด็เกมิดจากความรผผู้สรึกผมิดชอบรผผู้สสานรึกในการททมื่กระทสา การททมื่ ใครจะมองวผ่าการตวัตั้งครรภภ์แทนเปด็ นการกระทสาททมื่ขวัดจรมิยธรรมหรมอไมผ่นตั้ น วั คงเปด็ นเหตถุผล ของปวั จเจกบถุคคล อยผ่างไรกด็ดทถผาผผผู้อผ่านประสงคภ์จะศรึกษาเรมมื่องการจวัตั้งครรภภ์แทนเพมิมื่มเตมิม ผผผู้เขทยนขอ แนะนสาใหผศรึกษาจาก รายงานการวมิจวัย เรมมื่อง “การผสมเททยมโดยใหผหญมิงอมมื่นตวัตั้งครรภภ์ แทน” ของ รองศาสตราจารยภ์ ดร.