You are on page 1of 15

CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (*actualizat

*)

(Legea nr. 227/2015)
(actualizat până la data de 3 ianuarie 2016*)

EMITENT

PARLAMENTUL

----------

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Titlul VII Taxa pe valoarea adăugată
Capitolul I Definiţii

Articolul 265

Definiţia taxei pe valoarea adăugată

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului şi
care este colectat conform prevederilor prezentului titlu.

Articolul 266

Semnificaţia unor termeni şi expresii

(1) În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:

1. achiziţie reprezintă bunurile şi serviciile obţinute sau care urmează a fi
obţinute de o persoană impozabilă, prin următoarele operaţiuni: livrări de bunuri
şi/sau prestări de servicii, efectuate sau care urmează a fi efectuate de altă
persoană către această persoană impozabilă, achiziţii intracomunitare şi
importuri de bunuri;

2. achiziţie intracomunitară are înţelesul art. 273;

3. active corporale fixe reprezintă orice imobilizare corporală amortizabilă,
construcţiile şi terenurile de orice fel, deţinute pentru a fi utilizate în producţia
sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau
pentru scopuri administrative;

4. activitate economică are înţelesul prevăzut la art. 269 alin. (2). Atunci când o
persoană desfăşoară mai multe activităţi economice, prin activitate economică se
înţelege toate activităţile economice desfăşurate de aceasta;

5. baza de impozitare reprezintă contravaloarea unei livrări de bunuri sau prestări
de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achiziţii
intracomunitare impozabile, stabilită conform cap. VII al prezentului titlu;

(1). energia termică. astfel cum sunt definite la titlul VIII. vor fi considerate referiri la articolele corespunzătoare din Directiva 112. 309.Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire. conform art. astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. importator reprezintă persoana pe numele căreia sunt declarate bunurile. data aderării României la Uniunea Europeană este data de 1 ianuarie 2007. 1. 145 din 3 iunie 1977. respectiv Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri . nr. cu excepţia gazului livrat prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Uniunii Europene sau prin orice reţea conectată la un astfel de sistem. astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. atribuit de către autorităţile competente din România persoanelor care au obligaţia să se înregistreze conform art. precum şi tutunul prelucrat. 319. Energia electrică. 12. Referirile din facturile transmise de furnizori/prestatori din alte state membre la articolele din Directiva a 6-a. 316 sau 317. factura reprezintă documentul prevăzut la art. . decont de taxă reprezintă decontul care se întocmeşte şi se depune conform art. produse accizabile sunt produsele energetice. 323.6. codul NC reprezintă poziţia tarifară. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE). publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE). sau un cod de înregistrare similar. cu modificările şi completările ulterioare. seria L. agentul frigorific şi altele de această natură se consideră bunuri corporale mobile. 7. 2. 285 şi care în cazul importurilor taxabile este obligată la plata taxei conform art. Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. seria L. în momentul în care taxa la import devine exigibilă. 9. codul de înregistrare în scopuri de TVA reprezintă codul prevăzut la art.658/87. 13. 15. gazele naturale. 10. decontul special de taxă reprezintă decontul care se întocmeşte şi se depune conform art. 347 din 11 decembrie 2006.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun. conform tabelului de corelări din anexa XII la această directivă. 318 alin. corespondenţa dintre codurile NC prevăzute în prezentul titlu şi noile coduri NC se realizează potrivit prevederilor din normele metodologice. 2. 14. bunuri reprezintă bunuri corporale mobile şi imobile. 8. atribuit de autorităţile competente dintr-un alt stat membru. alcoolul şi băuturile alcoolice.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014. Directiva 112 este Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. nr. 11. 324. subpoziţia tarifară sau codul tarifar.

275 alin. 22. arendarea. livrare intracomunitară are înţelesul prevăzut la art. a). Serviciile de telecomunicaţii cuprind. 269 alin. şi furnizarea accesului la reţeaua mondială de informaţii.16. serviciile de telecomunicaţii sunt serviciile având ca obiect transmiterea. care nu este persoană impozabilă. emiteri sau recepţii. 269 alin. 19. 270 alin. 21. 17. 23. 28. emiterea şi recepţia de semnale. grupul de persoane. instituţia publică. 25. 300. leasingul. persoană juridică neimpozabilă reprezintă instituţia publică. (1) şi reprezintă persoana fizică. 26. înscrisuri. mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice. concesionarea de bunuri imobile sau alte operaţiuni prin care un bun imobil este pus la dispoziţia altei persoane. 322. 270 alin. persoana juridică. (4). radio. potrivit art. 268 alin. inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii. persoană reprezintă o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă sau o persoană neimpozabilă. serviciile furnizate pe cale electronică includ. închirierea. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. precum şi orice entitate capabilă să desfăşoare o activitate economică. 281-292 din Directiva 112. întreprindere mică reprezintă o persoană impozabilă care aplică regimul special de scutire prevăzut la art. imagini şi sunete sau informaţii de orice natură. serviciile prevăzute în Anexa II a Directivei 112 şi la art. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. persoană impozabilă are înţelesul art. 24. (2) lit. perioada fiscală este perioada prevăzută la art. 29. asupra unui bun imobil. precum şi acordarea cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale. operaţiuni imobiliare reprezintă operaţiunile constând în livrarea. după caz. în sensul art. livrare către sine are înţelesul prevăzut la art. 7 alin. prin cablu. 27. plafon pentru vânzări la distanţă reprezintă plafonul stabilit conform art. (4) lit. de asemenea. plafon pentru achiziţii intracomunitare reprezintă plafonul stabilit conform art. cu modificările şi completările ulterioare. 20. în special. persoană parţial impozabilă are înţelesul prevăzut la art. 18. b). (4). (1). un regim de scutire echivalent. precum dreptul de uzufruct şi superficia. prestarea către sine are înţelesul prevăzut la art. 271 alin. . în conformitate cu prevederile legale ale statului membru în care persoana este stabilită. organismul internaţional de drept public şi orice altă persoană juridică. 310 sau. (9).

b) şi la art.550 kg sau un vehicul terestru cu motor a cărui capacitate depăşeşte 48 cmc sau a cărui putere depăşeşte 7. 294 alin. (2) În înţelesul prezentului titlu: a) o persoană impozabilă care are sediul activităţii economice în România este considerată a fi stabilită în România. b) sunt cele prevăzute la lit. conform art. taxă dedusă reprezintă taxa deductibilă care a fost efectiv dedusă. cu excepţia: .2 kW. taxă colectată reprezintă taxa aferentă livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii taxabile la momentul exigibilităţii taxei. 6b alin. efectuate sau care urmează a fi efectuate de persoana impozabilă. respectiv: a) mijloacele de transport reprezintă o navă care depăşeşte 7. 307-309. destinate transportului de pasageri sau bunuri. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. care beneficiază de excepţia prevăzută la art. 268 alin. (3) lit. precum şi taxa aferentă operaţiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei. cu modificările şi completările ulterioare. c) o persoană impozabilă care are sediul activităţii economice în afara României şi care are un sediu fix în România conform lit. serviciile prevăzute la art. b) este considerată persoană impozabilă care nu este stabilită în România pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate la care sediul fix de pe teritoriul României nu participă. taxă deductibilă reprezintă suma totală a taxei datorate sau achitate de către o persoană impozabilă pentru achiziţiile efectuate sau care urmează a fi efectuate. (2) lit. vânzarea la distanţă reprezintă o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de altă persoană în numele acestuia către un cumpărător persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă. 33. 31. aplicabilă conform prezentului titlu. 282/2011. 32.5 m lungime. sau către orice altă persoană neimpozabilă. în special. 34. 35. (2)-(7). respectiv dacă dispune în România de suficiente resurse tehnice şi umane pentru a efectua regulat livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii impozabile. a) şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. 268 alin. (3) Mijloacele de transport noi la care se face referire la art.30. în condiţiile prevăzute la art. b) o persoană impozabilă care are sediul activităţii economice în afara României se consideră că este stabilită în România dacă are un sediu fix în România. o aeronavă a cărei greutate la decolare depăşeşte 1. b). (4). taxă înseamnă taxa pe valoarea adăugată. serviciile de radiodifuziune şi televiziune includ. 275 alin.

industriale sau de pescuit. d) ţară terţă înseamnă orice stat sau teritoriu pentru care nu se aplică prevederile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. în conformitate cu art. acesta să nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări care depăşesc 6. Ceuta.000 km. aceasta să nu fi fost livrată cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat deplasări a căror durată totală depăşeşte 100 de ore. b) Regatul Spaniei: 1. şi 2. aceasta să nu fi fost livrată cu mai mult de 3 luni de la data intrării în funcţiune sau să nu fi efectuat zboruri a căror durată totală depăşeşte 40 de ore. (2) şi (3). navelor atribuite navigaţiei în largul mării şi care sunt utilizate pentru transportul de călători/bunuri cu plată sau pentru activităţi comerciale. (2) şi (3). 349 din acesta. în cazul unei nave. 2. b) stat membru şi teritoriul statului membru înseamnă teritoriul fiecărui stat membru al Uniunii Europene pentru care se aplică Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 3. Insula Heligoland. b) condiţiile care trebuie îndeplinite sunt: 1. Articolul 267 Aplicare teritorială (1) În sensul prezentului titlu: a) Uniunea Europeană şi teritoriul Uniunii Europene înseamnă teritoriile statelor membre. în cazul unui vehicul terestru. precum şi a navelor utilizate pentru salvare ori asistenţă pe mare sau pentru pescuitul de coastă. (2) Următoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene se exclud din teritoriul Uniunii Europene din punctul de vedere al taxei: a) Republica Federală Germania: 1.1. . astfel cum sunt definite în prezentul articol. cu excepţia teritoriilor prevăzute la alin. 2. teritoriul Busingen. c) teritorii terţe sunt teritoriile prevăzute la alin. în cazul unei aeronave. aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizează în principal transport internaţional de persoane şi/sau de bunuri cu plată.

349 şi art. 2.2. e) Insulele anglo-normande. c) Republica Cipru: zonele Akrotiri şi Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Capitolul IV Infracţiuni Articolul 452 Infracţiuni (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte: a) producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut în prezentul titlu în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă. . 3. potrivit prezentului titlu. c) Muntele Athos. (3) Următoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene se exclud din teritoriul Uniunii Europene din punctul de vedere al taxei: a) Insulele Canare. b) teritoriile franceze menţionate la art. apele italiene ale Lacului Lugano. Campione d'Italia. c) Republica Italiană: 1. b) achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse. Livigno. b) Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord: Insula Man. (4) Se consideră ca fiind incluse în teritoriile următoarelor state membre teritoriile menţionate mai jos: a) Republica Franceză: Principatul Monaco. Melilla. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 355 alin. d) Insulele Aland.

200 ţigări de foi mai mari de 3 grame. cele prevăzute la lit. h) deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării. 427 alin. 427 alin. persoane juridice. b). nemarcate şi necolorate sau marcate şi colorate necorespunzător. (5) şi art. 355 alin. 425 alin. transportul inclusiv în regim suspensiv de accize. (5). l) nerespectarea prevederilor art. altfel decât se prevede în prezentul titlu. băuturi fermentate. alcool etilic peste 40 litri. c). (4). utilizarea. fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10. oferirea spre vânzare sau vânzarea. g) achiziţionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile. (2). altele decât bere şi vinuri. cu excepţiile prevăzute la art. a produselor energetice prevăzute la art. fără deţinerea de către antrepozitarul autorizat sau a destinatarului autorizat expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată. băuturi spirtoase peste 200 litri. 355 alin. 430 alin. f) şi g). k) nerespectarea prevederilor art. (1) se pedepsesc astfel: a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. d) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deţinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel. (3) lit. a)-e) din antrepozitele fiscale sau locurile de recepţie în cazul destinatarilor înregistraţi către cumpărători.c) livrarea produselor energetice prevăzute la art. 400 ţigări de foi de 3 grame. g) sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor. cele prevăzute la lit. e) şi h)-k). i) folosirea conductelor mobile. (2) Infracţiunile prevăzute la alin. f) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile. cele prevăzute la lit. 430 alin. precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate. (3) lit. produse intermediare peste 300 litri. utilizarea rezervoarelor necalibrate. pe teritoriul României. a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel. . peste 300 litri. b) cu închisoare de la un an la 5 ani. j) eliberarea pentru consum. d) şi l).000 ţigarete. altfel decât se prevede în prezentul titlu. c) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani. peste 1 kg tutun de fumat. potrivit prezentului titlu. (6) şi art. deţinerea în afara unui antrepozit fiscal. e) refuzul sub orice formă a accesului autorităţilor competente cu atribuţii de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale. a).

(1) lit. organul de control competent dispune oprirea activităţii.M. g) şi i). │Bere.82│ 1. ├─────────────────┼───────────────────┤ │crt. │Denumirea produsului sau a grupei de produse│ U.M.3│ 3.) │ (lei/U.3│ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │1. Bere produsă de producătorii │ │ 1.(3) După constatarea faptelor prevăzute la alin. b)-e).M. Anexa 1 *Font 7* ┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────── ──┬─────────────────┬───────────────────┐ │ │ │ │ 2016 │ 2017 │ │Nr.) │ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────── ───┴─────────────────┴───────────────────┤ │ Alcool şi băuturi alcoolice │ ├─────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────── ───┬─────────────────┬───────────────────┤ │ 1. cu propunerea de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.82│ │ │independenţi a căror producţie anuală ce nu │ │ │ │ │ │depăşeşte 200 mii hl │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ . din care: │hl/1 grad Plato │ 3. │ │ │Nivelul accizelor│Nivelul accizelor*)│ │ │ │ │ (lei/U. sigilarea instalaţiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalaţiei şi înaintează actul de control autorităţii fiscale care a emis autorizaţia.1.

din care: │ │ 396.38│ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 3.2.38│ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │3.00│ 0. Vinuri liniştite │ │ 0.00│ 0.1.00│ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │3.1. │Băuturi fermentate. spumoase.2.38│ 47. altele decât bere şi │ │ │ │ │ │vinuri │hl de produs │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │3.1.38│ 47.00│ 0.84│ 396. cidru de mere şi de pere │ │ 0.2.00│ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │2.│ 2. liniştite. Vinuri spumoase │ │ 47.1.00│ .00│ │ │unei soluţii de miere în apă │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │3.84│ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │3. hidromel obţinut prin fermentarea │ │ 0.1. din care: │ │ 47. │Vinuri │hl de produs │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │2. cidru de mere şi de pere │ │ 0.2.00│ 0.1.

84│ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 5. Alcool etilic produs de micile │ │ 1.78│ 383.78│ ├─────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────── ───┴─────────────────┴───────────────────┤ . │Ţigarete │1.000 bucăţi │ 303. │Alte tutunuri de fumat │kg │ 383.98│ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │5.78│ 383. din care: │hl alcool pur │ 3.306. destinat rulării │kg │ 383.000 ţigarete │ 430. │Tutun de fumat fin tăiat.306.├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 4.653. │Produse intermediare │hl de produs │ 396.98│ 3.84│ 396.58│ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 7.78│ │ │în ţigarete │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 9.49│ │ │distilerii │ │ │ │ ├─────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────── ───┴─────────────────┴───────────────────┤ │ Tutun prelucrat │ ├─────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────── ───┬─────────────────┬───────────────────┤ │ 6.71│ 435.653.1.23│ 303. │Ţigări şi ţigări de foi │1.49│ 1. │Alcool etilic.23│ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 8.

1. │Motorină │tonă │ 2.897.13│ │ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │ │ │1.796.022.151.000 litri │ 1.17│ │ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │ │ │1.04│ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 13.08│ 1.40│ 1.11│ 1.27│ 1. │Benzine fără plumb │tonă │ 2.43│ 2.518. │Păcură │tonă │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │13.643.36│ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 12.327.│ Produse energetice │ ├─────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────── ───┬─────────────────┬───────────────────┤ │ 10.07│ 71.000 litri │ 2.39│ 2.530. utilizată în scop comercial │ │ 71.23│ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 11.000 litri │ 2.07│ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ .53│ │ │ ├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │ │ │1.948.035. │Benzine cu plumb │tonă │ 3.656.245.

utilizat drept combustibil pentru │ │ 607.32│ 12.00│ 0.76│ 537.70│ │ │motor │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │14.07│ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 14. │Gaz petrolier lichefiat │tonă │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │14.1.2. utilizat drept combustibil pentru │ │ │ │ │ │încălzire │ │ │ │ . utilizată în scop necomercial │ │ 71.1. utilizat drept combustibil pentru │ │ 537. utilizat drept combustibil pentru │ │ 12.76│ │ │încălzire │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │14.00│ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 15.│ │13.32│ │ │motor │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │15.2.70│ 607.2. utilizat în consum casnic*) │ │ 0.07│ 71.3. │Gaz natural │GJ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │15.

73│ 2.1.35│ │ │încălzire ├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │ │ │1.92│ 2.52│ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 16.000 litri │ 2.781. │Petrol lampant (kerosen) │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼── ───────────────┼───────────────────┤ │ │16.2.112.781.226.1.35│ 2.2. utilizat drept combustibil pentru │tonă │ 2. în scop comercial │ │ 0.73│ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼── ───────────────┼───────────────────┤ │ │16.2.226. în scop necomercial │ │ 1.112.640.52│ 1.│ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │15.81│ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │15.07│ 1.07│ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 17. │Cărbune şi cocs │GJ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ .640.92│ │ │motor ├──────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤ │ │ │1.000 litri │ 1. utilizat drept combustibil pentru │tonă │ 2.2.81│ 0.

74│ 4.37│ 2. utilizate în scopuri necomerciale │ │ 1.2.37│ │ │comercial │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │18.42│ 1.│ │17.71│ 0.1. distribuite în butelii tip aragaz.2. 342 alin.42│ ├─────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────── ───┼─────────────────┼───────────────────┤ │ 18. Energie electrică utilizată în scop │ │ 4. .1. (2) din Codul fiscal.74│ │ │necomercial │ │ │ │ └─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────── ──┴─────────────────┴───────────────────┘ Notă ────────── *) Nivelul accizelor din coloana 4 este anterior actualizării prevăzute la art. *) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate. utilizate în scopuri comerciale │ │ 0. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12.5 kg. Energie electrică utilizată în scop │ │ 2. │Energie electrică │MWh │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │18.71│ │ ├────────────────────────────────────────────┤ ├─────────────────┼───────────────────┤ │ │17.

M.M. │ Acciza │ │crt. │ Denumirea produsului │ U. │ │ │(lei/U.────────── Anexa 2 ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬──── ──────┐ │Nr.5 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──── ──────┤ │ 2 │Tutunul conţinut în produse din tutun │ kg │ 384 │ │ │încălzit │ │ │ └─────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴──── ──────┘ Anexe la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal .)│ ├─────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──── ──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ├─────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼──── ──────┤ │ 1 │Lichid care conţine nicotină │ ml │ 0.