You are on page 1of 2

IZBOR MATERIJALA, 2+1, 2012.

PITANJA ZA I. KOLOKVIJ

1. Navedite glavne faktore koji utječu na iscrpljivanje sirovina i materijala.
2. Navedite razliku između resursa i rezervi sirovina i materijala
3. Objasnite S-krivulju razvoja proizvoda.
4. Koja skupina materijala ima najbrži rast proizvodnje i potrošnje?
5. Promjenom kojih triju elemenata (procesa) je određena neka varijanta u razvoju novih
proizvoda?
6. Navedite ključne faze u razvoju novih proizvoda i njima pridružite osnovne
karakteristike izbora materijala.
7. Koji su materijali i zbog kojih svojstava danas dominiraju za trup i krila konstrukcije
letjelica?
8. Koje se skupine novih materijala najviše koriste u gradnji sportskih brzih plovila?
9. Navedite o objasnite ključne faze u metodologiji izbora materijala.
10. Navedite skupine zahtjeva pri izboru materijala i navedite neke tipične zahtjeve
fukcionalnosti.
11. Navedite skupine zahtjeva pri izboru materijala i navedite neke tipične zahtjeve
tehnologičnosti.
12. Navedite skupine zahtjeva pri izboru materijala i navedite neke tipične zahtjeve
vezane uz eksploatabilnost.
13. Navedite temeljne zahtjeve na materijale za izradu kućišta ručne bušilice.
14. Navedite temeljne zahtjeve na materijale za izradu kuhinjskog noža.
15. Navedite temeljne zahtjeve na materijale za izradu sjedala ski žičare.
16. Navedite temeljne zahtjeve na materijale za izradu kotačića rolerskih cipela.
17. Navedite temeljne zahtjeve na materijale za izradu hodalice za invalide.
18. Po kojim bi se temeljnim svojstvima razlikovala šalica za piće izrađena od metalnog i
keramičkog materijala?
19. Skicirajte tipičan dijagram naprezanje-istezanje i u njemu označite karakteristična
svojstva materijala.
20. O čemu govori površina ispod krivulje u dijagramu naprezanje-istezanje?.
21. Navedite skupine faktora koji određuju otpornost na umor. Koja skupina materijala
ima najvišu otpornost na umor?
22. Koji sve faktori utječu na krhki lom? Koja skupina čelika ima najvišu otpornost na
krhki lom pri vrlo niskim temperaturama?
23. Što određuje krutost konstrukcije?
24. Što je specifična krutost materijala i kod kojih skupina materijala je najviša?
25. Što je specifična čvrstoća materijala i kod kojih skupina materijala je najviša?
26. Koja bi svojstva služila za proračun mehanički opterećenih čeličnih dijelova i izbor
čelika pri temperaturama nižim od 450 ºC, a koja pri temperaturama višim od 450 ºC.
27. Koji se metalni materijali primjenjuju do najviših temperatura u uvjetima mehaničkog
opterećenja i kako se ostvaruje njihova dovoljna mehanička otpornost?
28. Koji su dvije osnovne varijante (mogućnosti) pri odabiru materijala otpornih trošenju?
29. Koji je osnovni princip pri odabiru materijala otpornih abrazijskom trošenju?
30. Koji je osnovni princip pri odabiru materijala otpornih adhezijskom trošenju kao i
načine sprječavanja tog tipa trošenja?

Objasnite kontaktnu koroziju i način sprječavanja? 4. Navedite skupine materijala koje su otporne na atmosfersku koroziju. Što nam omogućuju karte svojstava? 18. Navedite razliku između svojstava i ponašanja materijala.PITANJA ZA II. Što je iskoristivost materijala i za koje tehnologije je najviša? 9. Što znači kompatibilnost materijala prilikom recikliranja? 26. Navedite neke kriterije ekologičnosti i recikličnosti proizvoda i materijala? 25. O kojim fizikalnim svojstvima materijala ovisi način razvrstavanja materijala pri recikliranju? . Navedite neka tehnološka svojstva materijala? 6. Navedite neke zahtjeve na svojstva čelika za izradu alata za preradu polimernih materijala. Navedite neke pokazatelje (svojstva) koji govore o taktilnosti materijala. Zašto je tehnologičnost sistemsko svojstvo? Objasnite to na primjeru zavarljivosti čelika? 5. Što znači skaliranje svojstava materijala? 15. Koji su osnovni elementi nabavljivosti materijala? 20. Koji je osnovni princip pri odabiru čelika koji treba biti otporan na interkristalnu koroziju? 3. KOLOKVIJ 1. Koje su osnovne programske funkcije CAMS-a? 17. Koja je razlika između bibliografskih i faktografskih baza podataka? 16. Koji su sve izvori podataka o svojstvima materijala? 12. Što je to faktor važnosti za svojstva pri odlučivanju o materijalu i kako se može odrediti? 14. 2. 19. 13. 11. 10. Što je indeks cijene materijala? 22. Koji su najvažniji atributi (kriteriji) za izbor postupaka proizvodnje? 8. Koji se metalni materijali mogu dobro hladno oblikovati i o čemu to svojstvo ovisi? 7. Opišite što su pokazatelji vrednovanja materijala i navedite primjer. 24. Na koje se sve načine može iskazati cijena i troškovi materijala? 21. Ukratko opišite što su to ekspertni sustavi za izbor materijala. O čemu ovisi bazna cijena čelika? 23.