ANEXA

la Hotărârea Consiliului Local nr. 660/2008

REGULI ŞI MĂSURI SPECIFICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR,
CORELATE CU NIVELUL ŞI NATURA RISCURILOR DIN Municipiul Oradea

CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE

1.1 SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

Art. 1. Prezentele reguli şi măsuri au ca scop reglementarea organizării şi desfăşurării activităţii de prevenire si
apărare împotriva incendiilor pe teritoriul Municipiului Oradea.
Art. 2. Regulile şi măsurile generale de apărare împotriva incendiilor sunt aplicabile domeniului public şi
privat al municipiului Oradea şi instituţilor publice de sub autoritate consiliului local.
Art. 3. Autorităţile locale, persoanele juridice şi fizice care au în administrare bunuri aparţinând domeniului
public şi privat al municipiului Oradea sunt obligate, conform legislaţiei în vigoare, să ia toate măsurile
necesare în scopul apărării împotriva incendiilor.
Art. 4. Apărarea împotriva incendiilor, a vieţii oamenilor şi a bunurilor materiale, constituie o problemă de
interes public, la care trebuie să participe, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice şi locale.
Art. 5. Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblu integral de măsuri tehnice şi organizatorice, precum
şi activităţi specifice, planificate şi realizate în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi
combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetăţenilor asupra acestora, precum şi intervenţia operativă
pentru salvare şi acordarea ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor
acestora.
Art. 6. Pentru limitarea propagării şi stingerii incendiilor, a înlăturării efectelor acestora , consiliul local şi
persoanele juridice existente pe raza municipiului Oradea pot colabora între ele, contribuind cu forţe şi
mijloace, pe bază de reciprocitate sau după caz, contra cost.
Art. 7. Organizarea activităţilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii, încheiate între
părţi, fiind avizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "CRIŞANA" al judeţului Bihor, care
va primi un exemplar al planului de intervenţie al fiecărui participant la convenţie.
Art. 8. Prezentele reguli se aplică cumulativ cu celelalte acte normative de prevenire si stingere a incendiilor în
vigoare.

1.2. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI

1.2.1. OBLIGAŢII GENERALE
Art. 9. Persoanele juridice şi cele fizice răspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care
decurg din : existenţa sau utilizarea construcţiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor şi instalaţiilor
tehnologice pe care le deţin sau administrează; de activitatea desfăşurată sau în legătură cu aceasta; de
produsele care le folosesc, le prelucrează, le furnizează, le transportă, le stochează sau le comercializează.
Art. 10. Autorităţile administraţiei publice locale asigură integrarea măsurilor privind dezvoltarea şi
perfecţionarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economico-socială ce se
întocmesc la nivel local.
Art. 11. Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice împrejurare normele de prevenire si
stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul:
Orice persoană care observării unui incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc pompierii,
primarul sau poliţia, după caz, şi să ia măsuri după posibilităţile sale pentru limitarea şi stingerea incendiilor.
Art. 12. În cazul incendiilor produse în păduri, la plantaţii şi la culturi agricole, persoanele fizice şi juridice
aflate în apropiere au obligaţia să intervină cu mijloacele de care dispun, fără a fi solicitate.

1

Art. 13. La încheierea contractelor de societate, concesionare, de închiriere, de antrepriză şi de asociere, părţile
sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce le revin privind apărarea împotriva incendiilor
.
Art. 14. Deţinătorii şi utilizatorii de construcţii ori instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie au
obligaţia să conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în
organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de urgenţă publică de
incendiu.

1.2.2. OBLIGAŢIILE CONSILIULUI LOCAL
Art. 15 Consiliul local are următoarele obligaţii:
Consiliul local are următoarele obligaţii principale:
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o
reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza căruia
funcţionează;
b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în
unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;
c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;
d) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi aprobă
regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
e) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea
organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare
înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;
g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de
urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea
de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate
sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza
îndeplinirii atribuţiilor specifice;
h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a
căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de
alimentare cu apă în caz de incendiu;
i) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii
administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru
optimizarea acesteia;
j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de urgenţă voluntar,
precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

1.2.3. OBLIGAŢIILE PRIMARULUI
Art. 16 Primarul are următoarele obligaţii:
Primarul are următoarele obligaţii principale:
a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;
b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi
elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;
c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din
dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;
d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al
manifestărilor publice;
e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile
tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile
publice;
f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;
g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare,
alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

2

h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare
împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de
intervenţie în caz de incendiu;
i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi
pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;
j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a cercurilor de elevi
Prietenii pompierilor;
k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare
împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare
susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă
durată;
l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace
proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare
completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;
m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea
acesteia, conform normelor în vigoare;
n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale de
intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;
o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie antiincendiu
a populaţiei;
p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;
q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii
locale.

1.2.4.OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI) PRIVIND APĂRAREA
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Art. 17 Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale:
a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva
incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor,
utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea măsurilor
de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure
respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, să
dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau
amenajărilor respective;
d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor,
să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în niciun fel
efectuarea acestora;
e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele periculoase,
clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile
fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de
protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau
decontaminare;
g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor
la locurile de muncă;
h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva
incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de
către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat,
precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de
urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;
j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice
moment;
k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire
sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;

3

e) să aducă la cunoştinţa administratorului. puse la dispoziţie de administrator. instalaţiei. (2) Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă. manipularea. proprietar. l) să asigure utilizarea. în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu. d) să comunice. în scopul pentru care au fost realizate. sub orice formă. prin orice mijloc. echipamentului. conducătorul instituţiei.2. e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator. orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu.5 OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR ŞI A SALARIAŢILOR PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Art. inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu. imediat după constatare. după caz. corelate cu riscurile la utilizarea. instalaţiile.2. verificarea. la locul de muncă. n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale. prin deciziile şi faptele lor. g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă. dotările pentru apărarea împotriva incendiilor. b) să utilizeze substanţele periculoase. iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul de intervenţie. respectiv cu cadrul tehnic specializat. pentru limitarea şi stingerea incendiului. 1. maşinile. utilajele. aduse la cunoştinţă. specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară. după caz. stabilite de administrator. certificate conform legii. proprietar. referitoare la producerea incendiilor. 4 . după posibilităţile sale. dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare. bunurile şi mediul. 18 Utilizatorul are următoarele obligaţii principale: a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor. distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor. conform instrucţiunilor furnizate de proiectant. producător sau importator. 1. producător sau importator. transportul şi depozitarea produselor respective. b) să întreţină şi să folosească. al proiectantului iniţial al construcţiei. potrivit instrucţiunilor tehnice. după caz. OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Art. de administrator sau de conducătorul instituţiei. c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor. conducătorul instituţiei. conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu. întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat. precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei. d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului. r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor. primarul sau poliţia şi să ia măsuri. conducătorului instituţiei sau proprietarului. după caz. următoarele obligaţii principale: a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor. f) să acţioneze. viaţa. o) să stabilească şi să transmită către transportatorii. în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă. p) să informeze de îndată.6. aparatura şi echipamentele. c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor. 19 Cetăţenii au următoarele obligaţii principale: 1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască. precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor. q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. specifice acestora. după caz. precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor. m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie. Fiecare salariat are.

a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare. 3 ACTIVITATEA DE INFORMARE. cu avizul inspectoratelor. persoanele aflate în apropiere au obligaţia să intervină imediat cu mijloacele de care dispun. în obligaţiile asociaţiilor de proprietari. pe bază de reciprocitate sau pe bază contractuală. consiliile locale.2. instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au următoarele obligaţii: a) să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă ajutor. terenuri. autorul răspunde contravenţional sau penal. (2) Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii încheiate între părţi. să asigure dotarea. La încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile. cu modificările şi completările ulterioare. asigurarea. oprirea temporară a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin. c) să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea terenurilor. 1. fără motiv întemeiat. b) să permită necondiţionat utilizarea apei. persoanele fizice şi juridice care deţin. de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane. cu forţe şi mijloace proprii. părţile sunt obligate să prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor. a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice. persoanele juridice şi asociaţiile familiale prevăzute la art. În cazul incendiilor produse la păduri. precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora. OBLIGAŢIILE CONDUCERILOR ASOCIAŢILOR DE PROPRIETARI ŞI ASOCIAŢIILOR IMOBILIARE DE LOCUIT Art. În caz de incendiu. pentru limitarea şi stingerea acestora.i. (3) În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă. cu orice titlu. demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie. Consiliul General al Municipiului Bucureşti. contribuind cu forţe şi mijloace. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent. remedierea ce intră potrivit legii. plantaţii. INSTRUIRE ŞI EDUCARE PREVENTIVĂ ANTIINCENDIU Art. consiliile locale ale sectoarelor acestuia. să verifice starea de păstrare a acestora şi funcţionarea lor şi să asigure verificarea mijloacelor p. consiliile judeţene. când şi cât este raţional posibil. tăierea/dezmembrarea mijloacelor de transport. c) să stabilească necesarul de mijloace de primă intervenţie pe baza normelor. 20 Conducerea oricărei asociaţii de proprietari a imobilelor de locuit are următoarele obligaţii: a) să desfăşoare în rândul locatarilor activităţi de instruire privind cunoaşterea şi respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor . păşuni şi fâneţe. precum şi a contractelor de antrepriză. pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de incendiu. din dotare. din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei. orice persoană trebuie să acorde ajutor. Detinătorii şi utilizatorii de construcţii ori de instalaţii. b) să organizeze şi să desfăşoare activităţi de informare privind prevenirea şi stingerea incendiilor folosind pe lângă mijloace de informare în masă şi exemple din articolele publicate în revista “Pompierii Români”. e) să permită montarea plăcuţelor indicatoare pentru hidranţii stradali din zona şi să supravegheze şi întreţină hidranţii subterani şi supraterani din zona asociaţiei de proprietari. semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate. conform legii. potrivit legii. Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor. d) să dispună măsuri imediate pentru remedierea urgentă a tuturor deficienţelor constatate cu privire la dotarea clădirilor. echipamente tehnologice producţie şi de transport au obligaţia să conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea. culturi agricole.7. mirişti. 8 şi persoanele fizice care desfăşoară individual activităţi economice în condiţiile Legii nr. precum şi a personalului serviciilor de urgenţă. construcţii. au obligaţia să colaboreze între ele. Pentru acestea 5 .s. şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de intervenţie. În cazurile de forţă majoră determinate de incendii. 21 Conducătorii instituţiilor vor stabili prin dispoziţii scrise responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unităţile lor şi le vor aduce la cunoştinţa salariaţilor. pentru realizarea acestor măsuri.

un rol deosebit îl are anunţarea operativă a acestora. 23 În fiecare unitate se va întocmi un program de instruire anual sau semestrial. 1. Art. măsurile specifice activităţii de informare. instruire şi educare preventivă antiincendiu: a) mijloace vizuale : afişe. nr.I. primarul. Tematica de instruire trebuie să fie diferenţiată atât în raport cu atribuţiile de serviciu. formulare şi documente pentru S. pliante. 786 /2005 –privind instruirea salariatilor în domeniul situaţiilor de urgenţă . 1 din O. în localităţi asigurându-se posibilităţi de anunţare în cel mai scurt timp a celei mai apropiate unităţi militare de pompieri.V al municipiului Oradea. de asemenea. 26 În planurile de intervenţie în caz de incendiu se vor stabili. clopot. pliante. în primul rând la serviciul propriu de pompieri şi în al doilea rând la unitatea de pompieri militari. 29 Se vor inscripţiona şi afişa vizibil în toate locurile publice (sediul primăriei şi a altor instituţii publice. exploatarea sobelor.) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor privind fumatul. materiale de informare publică şi educaţie preventivă antiincendiu (culegere de acte normative privind apărarea împotriva incendiilor. (indicatoare de interzicere. Art. instruire şi educare preventivă antiincendiu. poliţia. care va cuprinde întregul personal.i. prin grija primarului şi a şefului S.4. indicatoare. Art. Art. după caz şi va lua măsuri după posibilităţile sale pentru limitarea şi stingerea incendiului. conform STAS 297/2 şi ISO 9001. 712 /2005 şi art. câte unul la primărie. precum şi actualizarea permanentă a acestuia. profesie şi nivel de pregătire cât şi ca durată şi frecvenţă a instruirii. Art. a conducerii primăriei şi a serviciului de urgenţă voluntar al municipiului Oradea (S. registre de control la gospodăriile cetăţeneşti. grădiniţe.1.vor elabora instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor stabilind sarcinile ce revin salariaţilor pentru fiecare loc de muncă.V.U. Persoana va alerta în cel mai scurt timp pompierii civili din localitate. ANUNŢAREA PRODUCERII INCENDIILOR Art. pompierii militari sau concetăţenii din imediata apropiere. Art. etc.a prevederilor art. 35 Pentru anunţarea incendiilor se vor instala mijloace de semnalizare acustică sau optică. expuneri. Art.V. etc.A..32 Prin grija Consiliului Local se va asigura realizarea de abonamente la revista “Pompierii Români”. I din O. etc. b) mijloace audio-vizuale: filme.s. asigurându-se în funcţie de complexitatea şi vulnerabilitatea locurilor de muncă.A. 25 În locurile unde există pericol de incendiu sau de explozie este obligatorie utilizarea indicatoarelor de securitate. 30 Prin grija Consiliului Local se vor realiza şi distribui în municipiu. conferinţe. în situaţia în care mijloacele menţionate anterior nu pot fi folosite. etc. cap. staţii de radioamplificare şi radioficare. 24 Cabinetele de p. 27 Amenajarea unui fişier în holul sediului primăriei şi înserarea unor materiale specifice de prevenire şi apărare împotriva incendiilor.U.3. broşuri. 22 Persoanelor încadrate în muncă li se va face un instructaj pe baza unei tematice elaborate de către conducerea instituţiei şi care se va consemna în fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă conform prevederilor art. Art. cuprinderea tuturor problemelor de prevenire şi stingere a incendiilor pe care trebuie să le cunoască personalul respectiv. salvare şi prim ajutor constituită. precum şi pentru susţinerea activităţii cercului de elevi şi cadeţi “Prietenii pompierilor”.lit a) din Legea 307 /2006.).4.M. video. 6 . Art. la fiecare şcoală sau o altă instituie publică de sub autoritatea primăriei şi tot câte un abonament pentru fiecare echipă de intervenţie. 28 Se va folosi presă locală.U. Art. jocul copiilor cu focul.).I. foi volante. pieţe. vor fi dotate cu mijloacele necesare activităţii de informare. Art. după caz). şcoli. avertizare sau informare. Rapiditatea şi eficienţa intervenţiilor depinde nemijlocit de cunoaşterea de către toţi cetăţenii a modului de anunţare a incendiului.19. în caz de urgenţă. c) alte mijloace :instructaje. toacă. Art. oboare. nr. INVESTIGAREA CONTEXTULUI PRODUCERII INCENDIILOR 1. numărul de telefon al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”. târguri. a coşurilor de fum şi instalaţiilor electrice. sirenă sau chiar verbal de către o persoană care a observat incendiul. 33 În localizarea şi lichidarea rapidă şi fără pierderi a incendiilor. Art. focul deschis. mijloacele de radioficare şi televiziune prin cablu mediatizarea noilor prevederi legislative privind apărarea împotriva incendiilor. panouri.M. inscripţii. 31 Prin grija Consiliului Local se vor organiza întâlniri şi activităţi în şcoli şi grădiniţe pentru educarea antiincendiu a preşcolarilor şi şcolarilor. spaţii comerciale. 34 Anunţarea se poate face prin telefon. reviste.

etc. Art. d) condiţii specifice care ar fi putut constitui cauza incendiului sunt : prezenţa oamenilor care ar fi putut da foc din neglijenţă sau intenţionat. g) condiţiile exterioare locului de izbucnire a incendiului care ar fi putu provoca aprinderea iniţială : trăsnet. acestea fiind lichidate cu forţe proprii. f) stabilirea unor măsuri pentru prevenirea unui eveniment similar în viitor. 46 Concluziile desprinse vor fi completate cu noi date rezultate din audierea martorilor aflaţi la locul intervenţiei. va avea atribuţiuni precise pe linia prevenirii şi stingerii a incendiilor şi va fi instruit şi verificat asupra modului în care cunoaşte şi îşi îndeplineşte această obligaţie de serviciu. funcţia şi numărul de telefon de la care face anunţarea. materialelor combustibile prezente la locul focarului şi împrejurările favorizante. efectul razelor solare. Art. bicicletă.S. manifestarea sursei de iniţiere. f) instalaţii de detectare şi semnalizare. c) concluziile privind incendiul se stabilesc prin evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor de către personalul cu responsabilităţi de apărare împotriva incendiilor şi a celui de a realiza intervenţia de stingere. b) ce arde (felul materialelor. vor fi întâmpinaţi pentru dirijare). să fie închise sau încuiate astfel încât să nu se poată realiza legătura. pe timpul serviciului de observare şi anunţare a incendiilor (inclusiv prin exerciţii practice). după caz.Art. e) cine anunţă incendiul. f) după anunţarea acestor date închide telefonul şi aşteaptă pentru confirmare. 47 După completarea documentului. d) adresa exactă (reprezentanţii I. autorităţile locale şi persoanele juridice au obligaţia să stabilească cauzele de incendiu în situaţia când nu participă la intervenţie pompierii militari. Art. Art. precum şi codul de semnale stabilite şi modul în care se desfăşoară operaţiunile de alarmare. existenţa unor aparate electrice sub tensiune. 39 În zonele împădurite. 41 Toate aceste categorii de personal vor fi instruite asupra atribuţiilor cele revin în acest scop. e) personalul de pază. 1. prezenţa unor substanţe predispuse la autoaprindere şi altele . d) personalul special destinat pentru verificarea şi întreţinerea instalaţiilor din obiective şi instituţii.”Crişana”. 40 Observarea incendiului se realizează de către : a) personalul din Serviciu de Urgenţă Voluntar a Municipiului Oradea. posibilitatea manipulării şi/sau utilizării neglijente a unor lichide combustibile sau gaze inflamabile. „Crişana”. 45 În scopul celor arătate mai sus vor stabili : a) identificarea elementelor caracteristice ale incendiului produs funcţie de zona cea mai intensă de ardere. prin aborda-rea tuturor încălcărilor normelor specifice de apărare împotriva incendiilor în corelaţie cu cauza izbucnirii incendiului.U. acesta se va înainta în termen de 10 zile la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "CRIŞANA" al judeţului Bihor . alte cauze. b) stabilirea cauzelor probabile ale producerii incendiului se va efectua prin eliminarea ipotezelor nesusţinute de argumente tehnice şi corelarea elementelor caracteristice ale incendiului cu împrejurările favorizante. Art. Art. Art. de pe locul de muncă.4.motociletă. Art. 42 La anunţarea incendiului se vor comunica obligatoriu următoarele : a) denumirea obiectivului incendiat.. Art. 7 . de către conducerile obiectivelor sau primăriei şi pentru evenimentele la care nu au participat la stingere detaşamentele inspectoratului. 37 Se interzice ca posturile telefonice de la care se anunţă pompierii în caz de incendiu. e) condiţiile specifice favorizante izbucnirii incendiului care ar fi putut provoca iniţierea acestuia: trăsnet. c) cetăţenii localităţii şi trecători. 43 Comunicarea incendiilor se va face la I.2 INVESTIGAREA PRODUCERII INCENDIILOR Art. etc.U. 38 Personalul de serviciu din primărie. obiectivelor). scântei din apropiere.S.)pentru deplasare urgentă la primul post telefonic în vederea anunţării operative a evenimentului. scântei sub diferite forme din apropiere. efectul razelor solare.Dealurile Oradiei şi la suprafeţele cultivate cu păioase şi grosiere ale municipiului se vor instala puncte de observare dotate cu binoclu şi mijloace de transport (autoturism.cal. 44 Persoanele fizice. c) locul izbucnirii incendiului. numele şi prenumele. g) anunţarea pompierilor militari se va face prin numărul de apel netaxabil 112. 36 Personalul încadrat în muncă va fi instruit pentru a cunoaşte mijloacele de alarmare şi semnalizare în caz de incendiu. Art. b) personalul primăriei sau al instituţiilor. prezenţa copiilor şi jocul lor cu focul.

aptă şi atestată în condiţiile legii să îndeplinească aceste atribuţii. întocmit anual.26 şi 27 din Legea 307/2006. 6 la Regulamentul de planificare. publicat în Monitorul Oficial al României.de tipul I. c) avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu. Documentele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor se actualizează periodic. 51 Primarul va nominaliza persoane din rândul cetăţenilor. activităţi de prevenire şi stingere a incendiilor. b) supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă. la solicitarea inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. d) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului. pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă. 885 din 31 octombrie 2006. în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice. conform criteriilor de performanţă. 48 Structura organizatorică de apărare împotriva incendiilor specifică unităţilor administrativ-teritoriale este Serviciul de Urgenţă Voluntar public. conform modelului prezentat în anexa nr.5. 8 . 5 ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 1. g) documente privind serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă: hotărâre de înfiinţare. 52 Actele de autoritate specifice activităţii de apărarea împotriva incendiilor la unităţilor administrativ-teritoriale. e) raportul semestrial de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor. c) raport de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor. 50 Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor are rolul de îndrumare. 49 Constituirea. de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se desemnează de consiliul local şi poate fi o persoană angajată în cadrul primăriei. c) reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor.conform art. nr. organizare. Art. h) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Art.31-42 din Legea 307/2006 Art. care constituite în grupe. cuprind de regulă informaţii referitoare la : a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor.474/2006. Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor la unităţile administrativ-teritoriale trebuie să cuprindă cel puţin: a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor. la o dată anterioară definitivării bugetului local. ca serviciu comunitar pentru situaţii de urgenţă. conform legii. f) măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor. Partea I. d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. vor efectua pe bază de voluntariat. aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. obţinute pentru construcţiile. organizarea. 53 Documentele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor. dispoziţie de numire a şefului serviciului. b) fişa localităţii. la solicitarea inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. funcţionarea şi structura Serviciului de Urgenţă Voluntar public se stabilesc în conformitate cu prevederile art. cum sunt: a) atenţionarea cetăţenilor asupra măsurilor preventive specifice în sezoanele de primăvară şi toamnă. 1.1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Art. b) fişa localităţii/sectorului. cultural sportivă sau distractivă. b) hotărârirea privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială. Art. sărbători tradiţionale şi altele. însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor. corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale. Art. instalaţiile tehnologice şi pentru alte amenajări din patrimoniul propriu. control şi de constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor aptă şi atestată. un exemplar din fişa localităţii se trimite la inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. regulament de organizare şi funcţionare. se referă la : a) decizia de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor aferent unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă.

inclusiv pentru arderea miriştilor. răspunderi şi sarcini care revin cetăţenilor din actele normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor. transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale.A.54 Activităţile de prevenire desfăşurate conform art. având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora. manipularea. de regulă: a) locurile în care s-a desfăşurat activitatea. Art.M. Art. h) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate cu serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă. registrele pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul. conform reglementărilor specifice. b) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă. e) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/convenţii. Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sunt: a) dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor. Art. e) dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă. e) menţinerea integrităţii indicatoarelor de securitate şi de orientare în caz de incendiu sau de alte dezastre. d) dispoziţie privind organizarea instruirii personalului.I nr.i.712/2005. g) anunţarea cu maximă operativitate a oricărui incendiu observat. h) convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză.A. d) evitarea formării de aglomerări de persoane în anumite zone.completat cu O. j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.55 Controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice se face de către personalul compartimentului de protecţie civilă. h) efectuarea primei intervenţii şi coordonarea activităţii forţelor şi mijloacelor participante la acestea.56 Organizarea activităţii de instruire în domeniul prevenirii şi stingerii a incendii-lor la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale presupune: a) organizarea activităţii de instruire a salariaţilor din primărie şi ai agenţilor economici din subordinea primăriei conform prevederilor Ordinului M. nr.I. f) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor. f) verificarea asigurării mijloacelor de stingere şi a stării de funcţionare a celorlalte dotări de prevenire şi stingere a incendiilor . g) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea.59 se finalizează prin întocmirea unor Procese Verbale de Control în care fiecare participant menţionează. în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu. j) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. g) fişele de instruire. sau de alte persoane din cadrul Serviciului de Urgenţă Voluntar al municipiului şi are în vedere următoarele: a) supravegherea respectării interdicţiilor privind fumatul şi folosirea focului deschis. i) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente. b) asigurarea căilor de acces pentru intervenţie şi evacuare de persoane. b) aspecte constatate. reglementărilor specifice şi regulile de prevenire şi stingere a incendiilor.p. c) măsuri luate. c) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului. c) interzicerea accesului cu materiale şi substanţe periculoase.57 Tematica orientativă anuală se structurează pe următoarele probleme: a) obligaţii. 9 .786/2005 b) stabilirea unei tematici orientative anuale pentru a aduce la cunoştinţă locuitorilor actele normative. cu specificarea obiectului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului/convenţiei. Art. conform legii. f) rapoarte de intervenţie ale serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă.s.

in conditiile legii.000 de locuitori.conform O. 60 Organizarea apărării împotriva incendiilor în cadrul agenţilor economici şi instituţiilor se realizează printr-un ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice. hosteluri.160/2007 : Operatorii economici au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor. 6. cu peste 200 de locuri la nivelul operatorului economic.I. hoteluri-apartament. d) apărarea împotriva incendiilor a culturilor agricole şi fondul forestier. c) organizarea echipelor de intervenţie în caz de incendiu.000 de locuitori. regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice gospodăriilor populaţiei sau ansamblurilor de locuit în comun. Operatorii economici si consiliile locale care nu se incadreaza in criteriile mai sus prevăzute. pensiuni turistice. minihoteluri. cladiri pentru activitati sportive cu peste 600 de locuri. cladiri civile din categoriile de importanta exceptionala si deosebita (A/B). încadrarea şi instruirea specifică. 4. se constituie una dintre următoarele structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor . a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor curente. c) supravegherea şi educarea copiilor pentru a nu fi implicaţi în producerea de incendii ca urmare a jocului acestora cu focul . dotarea. definit conform reglementarilor tehnice specifice si au peste 50 de angajati. regimul de inaltime sau destinatie. teatre. cu peste 200 de locuri. b) consiliile locale ale oraselor/comunelor cu peste 5. b) desfasoara activitati in constructii si instalatii cu risc mediu si mare de incendiu. avand destinatia de ingrijire a sanatatii. c) prezentarea lor în cadrul unor adunări locale. în funcţie de nivelul riscului de incendiu şi de specificul activităţii. sate de vacanta.un cadru tehnic la 150. b) instruirea periodică a salariaţilor privind cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru.59 În cadrul agenţilor economici şi instituţiilor vizate de prevederile prezentelor dispoziţii. indiferent de aria construita. inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora. e) analiza unor incendii înregistrate în alte localităţi şi cunoscute din materialele publicate de mass-media. daca indeplinesc unul dintre urmatoarele criterii: a) detin sau isi desfasoara activitatea in: 1. constând în principal din: a) desemnarea cadrelor tehnice sau a specialiştilor cu atribuţii de coordonare. cabane turistice.5. Art. 1. sali de sport.M. cu peste 100 de paturi. precum şi a celor care trebuie respectate pe timpul executării lucrărilor periculoase. Au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor: a) consiliile locale ale municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti .000 mp.58 Aducerea la cunoştinţă cetăţenilor a materialelor cuprinse în tematica orientativă anuală se realizează prin : a) materiale tipărite şi afişate la sediul primăriei şi în alte locuri frecventate de locuitori. control şi constatare a încălcării legii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi stabilirea sarcinilor concrete ce la revin astfel încât să fie îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege pentru organele de conducere.b) cauzele. 5. structuri de primire turistica cu functiuni de cazare de tipul: hoteluri.2 ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA AGENŢII ECONOMICI ŞI INSTITUŢII Art. persoane care sa indeplineasca prin cumul atributiile privind apararea impotriva incendiilor ori sa incheie contract cu persoane fizice sau juridice autorizate conform legii. cladiri pentru comert cu suprafata desfasurata mai mare de 1. nr. cladiri sau spatii amenajate in cladiri. moteluri. pensiuni agroturistice si altele similare. sali de spectacol. cu precizarea nominală a sarcinilor ce revin membrilor acestora în legătură cu : · alarmarea şi anunţarea incendiilor · alertarea forţelor de intervenţie proprii · alertarea forţelor cu care cooperează 10 . Art. 2. privind organizarea. incadrate conform reglementarilor tehnice specifice. 3. bungalow-uri. b) intervenţii la posturile locale de radio sau televiziune ori prin publicare în presa locală. au obligatia sa desemneze.A.

62 Documentele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor cuprind. iar cele specifice sunt insuficiente. c) agenţii economici care au contracte de închiriere. stabiliţi conform Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor . chimici. Art.. 61 Actele emise de conducătorii de unităţi (decizie. l) stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul agentului economic sau instituţiei. vopsire. g) sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice referitoare la instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor . l) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor pentru : punctele vitale vulnerabile la incendii. instalaţiile şi dispozitivele de limitare a propagării incendiilor pe locurile de amplasare: pereţi. f) instalaţiile speciale de semnalizare a incendiilor (tip. care pot interveni în caz de incendiu. agent stingător. se referă la : a) stabilirea modului de organizare şi responsabilităţile privind apărarea împotriva incendiilor . c) modul de executare a lucrărilor cu foc deschis. inclusiv date referitoare la pregătire. b) constituirea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.) privind apărarea împotriva incendiilor. închiriere şi antrepriză. în funcţie de riscurile şi efectele negative ale agenţilor termici. n) graficele de întreţinere şi verificare pentru diferite categorii de utilaje. precum şi de pregătire a acestora. utilizate în activitatea agentu-lui economic sau instituţiei. verificare a instalaţiilor speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor din dotare. locaţie şi altele asemenea. de regulă. număr de linii şi componente de declanşare sau acţionare. e) asigurarea mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii. etc. e) instalaţiile speciale de stingere (tip. care să contracareze efectele perioadelor caniculare sau secetoase sau sezonul rece. planşee. locurile de muncă. o) planurile de evacuare în caz de incendiu (de nivel şi încăperi). a alimentării cu electricitate. f) măsuri speciale din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor . instalaţii.). etc. de depozitare a materialelor periculoase şi de intervenţie. pompe. locuri deservite. instalaţiile utilitare. h) sistemele. dispoziţie. b) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciilor de pompieri civili. i) zonele cu pericol de explozie.163/2007. a forţelor specializate. număr de capete de debitare. k) echipamentul de protecţie a personalului de intervenţie. rezerve). d) reglementarea fumatului. locuri deservite. după caz. calificare şi atestare. j) utilajele şi autospecialele de intervenţie din dotarea serviciului de pompieri şi stocu-rile de agenţi stingători sau neutralizatori. etc). înţelegerea. aprobate prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. k) reglementarea modului de întreţinere. m) procedurile de instruire pe categorii de instructaje conform Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. informaţii privind: a) substanţele periculoase. d) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la construcţii (cantităţi de rezervă. 11 . sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu. i) aplicarea în cadrul agentului economic sau al instituţiei a prevederilor unor reglementări din alte sectoare de activitate pentru cazurile sau situaţiile în care reglementările de nivel general nu detaliază toate aspectele. angajamentul sau convenţia privind asigurarea intervenţiei în caz de urgenţă. g) exerciţii şi aplicaţii de intervenţie efectuate. etc. 712/2005 şi 786/2005 şi fişele de instruire aferente. e) modul de gestionare a deşeurilor. sisteme de ventilaţie. j) contractul. hidranţi exteriori şi interiori. efectuarea lucrărilor de risc ridicat de incendiu (foc deschis. având anexate concluzii rezultate din efectuarea acestora. gaze sau energie termică aferente şi de punere în funcţiune a instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor d) dotarea şi echiparea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi menţinerea acestora în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi. rezidurilor şi a ambalajelor specifice activităţii. climatizare. rezerve). electromagnetici sau biologici. h) răspunderile ce revin părţilor în ceea ce priveşte asigurarea apărării împotriva incendiilor pentru cazurile de concesionare. cu specificarea clădirilor utilizate şi a profilului de activitate. · efectuarea operaţiilor şi manevrelor de acţionare a funcţionării sau întreruperii. Art. clasificate astfel potrivit legii. dacă este cazul.

64 Preîntâmpinarea situaţiilor generatoare de incendii în cadrul agenţilor economici şi instituţiilor se realizează prin : a) organizarea controlului de prevenire. urmându-se asigurarea: a) verificării periodice a construcţiilor. 48-50. dacă: a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora. trimestrial. sărbătorile legale sau alte situaţii) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor se face în funcţie de posibilităţile concrete. 12 . Art. d) executarea la termenele scadente a încercărilor şi testelor prevăzute de reglementările în vigoare. d) înlăturarea surselor posibile de iniţiere a focului. 48-50 trebuie să aibă în vedere: a) existenţa. t) registrele pentru evidenţa permiselor de lucru cu foc. c) posibilităţilor de anunţare a incendiului la forţele specializate de intervenţie. 65 Controlul respectării normelor. instalaţiilor sau a amenajărilor aflate în patrimoniu. a instalaţiilor speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor. 66 (1) Controlul efectuat de structurile stabilite la art. certificatele de conformitate şi procesele verbale de verificare a elementelor de construcţie. dispoziţiilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor se efectuează de : a) structurile cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor constituie (desemnate) în cadrul agentului economic sau instituţiei pe baza unui grafic (anual. s) programele. a lucrărilor de întreţinere şi verificare la instalaţiile utilitare şi la mijloacele tehnice de producţie. lunar. identificarea şi evaluarea riscului la incendiu. b) s-au produs modificări de personal. în zilele nelucrătoare. 69 Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă (noaptea. instalaţii sau la specificul activităţii. Art. extrase din publicaţii privind incendiile în sectoare de activitate asemănătoare. a mijloacelor tehnicede primă intervenţie în caz de incendiu sau a instalaţiilor . c) asigurarea intervenţiei în caz de incendiu. r) atestatele. după caz. b) respectarea cantităţilor şi naturii materialelor combustibile folosite. etc. 68 Deciziile luate pe baza constatărilor din controale se aduc la cunoştinţă prin documente scrise tuturor persoanelor implicate. a exerciţiilor şi aplicaţiilor executate şi a evenimente-lor produse sau la care s-a participat pentru stingere cu personalul propriu. analiza capacităţii de apărare împotriva incendiilor. 63 Documentele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor se reactualizează de cei care le-au întocmit şi aprobat. 67 Controlul efectuat de persoanele prevăzute la art. zilnic sau pe schimb.). Art. zilnic). b) supravegherii centrelor automate de semnalizare a incendiilor. b)efectuarea. b) constatările rezultate din teren şi documente. Art. d) patroni. c) s-au produs schimbări referitoare la construcţii. inclusiv documentaţiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora. cuprinse în opis. integritatea şi funcţionalitatea mijloacelor tehnice de primă intervenţie împotriva incendiilor din dotare. d) au expirat termenele de valabilitate sau garanţie specificate. b) şefii locurilor de muncă respective. u) alte documente specifice (scenarii de siguranţă la foc. (2) Periodic se efectuează un control de verificare privind respectarea obligaţiilor contractuale din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi a normelor specifice activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la persoanele juridice care desfăşoară activităţi în construcţiile şi instalaţiile din patrimoniul agentului economic sau al instituţiei. Art.p) avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu. în care se consemnează : a) construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în control. se finalizează prin documente scrise. Art. c) propunerile de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii. Concluziile rezultate se analizează şi se iau în vedere la încheierea unor contracte viitoare. agrementele tehnice. c) organizarea apărării împotriva incendiilor pe locurile de muncă. planurile sau alte documente similare cuprinzând măsuri şi acţiuni pro-prii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru îmbunătăţirea capacităţii de apărare împotriva incendiilor. Art. conform reglementărilor tehnice de exploatare. c) serviciile de pompieri.

81 La instituţii şi agenţii economici unde există instalaţii de stingere exterioare sau interioare factorii de conducere vor asigure întreţinerea şi buna funcţionare a acestora la debitele şi presiunile necesare pentru stingerea incendiilor. va organiza compartiment de protecţie civilă şi prevenirea şi stingerea incendiilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art.C.04 2008.74 Consiliul local vor asigura atestarea personalului pentru prevenirea incendiilor din cadrul serviciilor de urgenţă voluntare publice prin cursuri organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "CRIŞANA" al judeţului Bihor sau de agenţi economici de profil agrementaţi.A.se va asigura de către formaţiunile Centrului Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor.(Planurile de intervenţie se avizează de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "CRIŞANA" al judeţului Bihor) c) stabileşte măsurile necesare acordării asistenţei pentru prevenirea incendiilor la gospodăriile populaţiei şi organizează controlul la acestea de cel puţin două ori pe an de către serviciul specializat. 2. va constitui numai componenta de prevenire a incendiilor în cadrul Primăriei . instituţiile publice din municipiul Oradea . Art.în conformitate cu Legea nr. 14. De asemenea vor asigura şi dotarea corespunzătoare cu accesorii de intervenţii în caz de incendiu.M. conducerile acestora vor stabili sectoare de competenţă pe care le vor supune aprobării Consiliului General al acţionarilor. ORGANIZAREA ÎNCADRAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIILOR DE URGENŢĂ VOLUNTARE Art. pentru acoperirea sorbului. Art.72 Municipiul Oradea. CAPITOLUL II SERVICIILE DE URGENŢĂ VOLUNTARE PUBLICE 2.. Art.d) realizării primei intervenţii şi după caz punerii în funcţiune a instalaţiilor sau a sistemelor care nu intră automat în funcţiune datorită unor defecţiuni.a) din O. se face în conformitate cu Legea nr. e) asigură întreţinerea şi repararea la timp a utilajelor. 79 Primarul municipiului. Art. nr. 71 Serviciile de urgenţă voluntare sau private de la agenţii economici din municipiu. nr.I. d) rampa să fie cel puţin 2 m de marginea albiei râului ori malul lacului în plan orizontal. b) adâncimea minimă a apei la locul ales să fie de cel puţin 50 cm. 78 Pentru desfăşurarea activităţii serviciilor private de urgenţă la agenţii economici şi instituţiile publice din municipiului Oradea. 80 Se vor lua măsuri pentru amenajarea de rampe pentru alimentarea autospecialelor de intervenţie ţinându-se cont de următoarele aspecte: a) rampa să fie amenajată pe un teren solid iar diferenţa de nivel faţă de drumul public nu va fi mai mare de 6 m. Art.lit. 244/27.1 a H. 163/2007) . Art.lit i) din Legea 307/2006 şi art. antrenarea şi perfecţionarea personalului din structurile de specialitate b) elaborarea şi actualizarea planurilor de intervenţie conform modelului din cap. instalaţiilor.307/2006. 76 Serviciile de urgenţă voluntare sau private se organizează de către agenţii economici . va lua măsuri pentru amenajarea surselor naturale sau artificiale de apă în vederea asigurării alimentării cu apă şi a creării unei rezerve de apă de incendiu. Art. cuprins în raionul de intervenţie de bază . salvare şi prim ajutor din cadrul serviciilor de urgenţă voluntare publice sunt prezentate în anexa nr. II. Art.73 Structura de încadrare cu personal a grupelor de prevenire a incendiilor şi a grupelor de intervenţie. d) asigură participarea şefilor de servicii la instruirile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "CRIŞANA" al judeţului Bihor sau de alte organe abilitate. încadrarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă private de la agenţi economici şi instituţiile municipiului Oradea. mijloacelor de intervenţie şi menţinerea acestora permanent în stare de funcţionare.1. 6.6. e) accesul forţelor de intervenţie în situaţii de urgenţă. 70 Consiliul local al municipiului Oradea. 75 Primarul municipiului asigură: a)pregătirea profesională.A.M.I. c) fundul apei să fie pietros.iar intervenţia operativă în caz de incendiu.163/2007. Art. pct. PREVEDERI GENERALE Art. 13 . Art. 77 Organizarea. au obligatoriu în structură componenta de prevenire a incendiilor .307/2006 şi O.L. 2.2.

se vor amenaja copci. anexelor gospodăreşti şi depozitarea furajelor. de evacuare. menţin şi repară conform unor grafice dinainte stabilite. Art. a surselor de alimentare cu apă. Art. f) efectuarea pazei bunurilor evacuate de la locul incendiului. realizate de cetăţenii din rezerva formaţiei de intervenţie. corzi. Art.vor executa exerciţii practice de alarmare a populaţiei în vederea antrenării şi cunoaşterii modalităţilor de intervenţie în caz de urgenţă publică. 92 La posturile telefonice stabilite petru a se anunţa pompierii se va asigura posibilitatea realizării legăturii permanente. 94 Primarul municipiului va urmării şi va interzice blocarea sub orice formă a drumurilor şi căilor de acces din sectoarele municipiului. b) realizarea unei permanente legături între servanţi şi asigurarea securităţii acestora folosind mijloacele individuale de protecţie. 91 Semestrial. 84 În timpul iernii. cordiţe de salvare. de lucru a şefilor de ţeavă şi servanţilor. amplasarea construcţiilor. Art. c) asigurarea iluminatului permanent a golurilor din planşee şi a locurilor unde se demolează elemente de construcţie. utilizare şi întreţinere a instalaţiilor şi a materialelor de stingere a incendiilor. agenţilor economici sau ai instituţiilor se vor instala mijloace de semnalizare (acustică şi optică) care să asigure mobilizarea personalului şi formaţiei de intervenţie. i) lucru la stingerea incendiului se face în echipe de 2-3 persoane (servanţi). întreţinerea drumurilor. rampe. d) folosirea tuturor forţelor pentru lichidarea unor focare mici ce pot apărea în timpul intervenţiei. Art. mijloacele şi materialele pentru stingerea incendiilor nu vor fi utilizate în alte scopuri.persoane care le verifică. spaţiul de amplasare a autospecialelor de intervenţie la incendiu şi interdicţia opririi autovehiculelor în acest loc. 90 Pentru anunţarea şi alarmarea incendiilor la forţele de cooperare se vor amplasa telefoane şi instalaţii de semnalizare la sediul formaţiei de intervenţie. Art. agent economic sau instituţie publică. Art. g) executarea din timp a recunoaşterilor la obiectivele de importanţă deosebită cu risc de incendiu şi cu aglomerări de persoane. Lângă hidranţii stradali se va vopsi cu alb. castele de apă. e) informarea permanentă asupra numărului de persoane care se află în locurile incendiate şi luarea de măsuri pentru evacuarea şi acordarea primului ajutor. Art. Locul acestora va fi marcat conform STAS. 14 . Ele vor fi verificate periodic şi menţinute în stare corespunzătoare. d) solicitarea specialiştilor pentru repunerea şi menţinerea în funcţiune a unor instalaţii care ar putea afecta securitatea întregii operaţiuni. motoare cu ardere internă etc. conducte uscate.) vor fi întreţinute în perfectă stare de funcţionare.rezervoare şi hidranţi exteriori se vor asigura drumuri şi platforme de acces practicabile pe tot timpul anului. 82 Pentru întreţinerea în bune condiţii a resurselor de apă. instalaţii de stingere a incendiilor). 87 Se vor întocmi instrucţiuni şi scheme cu privire la modul de funcţionare. cât şi instalaţiile. Art. 89 Pentru anunţarea incendiilor pe întreg teritoriul municipiului. rampe. 95 La elaborarea Regulamentului local de urbanism şi amenajare a teritoriului cât şi la eliberarea de certificate de urbanism. c) se va asigura atacul focarului cu jeturi puternice. se numesc de către factorii de conducere. salvare şi prim ajutor în caz de incendiu. Art. conducerea primariei Oradea . primarul va stabili măsuri pentru asigurarea căilor de acces. iazuri. utilajele. Art. bazine descoperite. 93 Pentru accesul maşinilor de intervenţie la bazine. având asigurate alimentarea continuă cu energie şi carburanţi cât şi protejare pe timp de iarnă. Art. instalaţiilor de stingere din municipiu. 96 Pentru stingerea incendiilor pe timp de noapte se vor lua următoarele măsuri: a) asigurarea iluminatului căilor de acces. 83 Se va asigura în permanenţă accesul la sursele de alimentare cu apă (staţie.Art. castele. 85 Rezerva de apă pentru stingerea incendiilor care se păstrează în rezervoare. 97 Pentru stingerea incendiilor pe vânt puternic se vor lua următoarele măsuri: a) se vor mobiliza suficiente forţe pentru intervenţie. Art. la punctele de alimentare cu apă din râuri. Art. rezervoare. lacuri. h) se vor menţine permanent în stare de funcţionare mijloacele de iluminat din dotarea serviciului de pompieri civili. 88 Accesul la hidranţi nu va fi blocat cu materiale sau autovehicule. b) organizarea apărării obiectivelor şi construcţiilor dispuse pe direcţia vântului prin posturi fixe şi patrule de intervenţie dotate corespunzător. şefii de ţeavă fiind amplasaţi cu faţa spre direcţia vântului. astfel încât să nu se creeze posibilităţi de blocare sau pericol de incendiu. Art. 86 Pompele şi hidrofoarele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor precum şi agregatele de acţionare (electromotoare.

victima se va transporta cu foarte mare atenţie într-un loc corespunzător. intoxicaţii. 105 Parametrii principali şi nivelurile de gravitate avute în vedere la declanşarea urgenţei publice de incendiu în masă într-un centru populat.Lotus Market-str.Corneliu Coposu .afectate. a) persoane decedate-20. a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”va fi anunţată la telefonul 112. 102 Primul ajutor acordat victimelor chiar la locul incendiului constă în : a) toaletarea sumară a plăgilor şi arsurilor.U. Art.ameninţate -500 f) suprafaţă cvartal de locuinţe . în caz contrar. distribuitorul se amplasează într-o încăpere.4 .p h) suprafaţă fond forestier afectată– 100 ha i) suprafaţă fond forestier ameninţată– 1000 ha sau front continuu de propagare a flăcării – 2 km j) suprafaţa culturi afectată – 200 ha 15 . b) persoane traumatizate-200. f) primul ajutor se acordă chiar în locul unde a fost descoperită victima numai dacă sunt condiţii.4 . c) pe direcţiile principale se vor întinde linii de furtunuri de rezervă pentru a se înlocui pe cele care îngheaţă.Ogorului nr. . c) victima se va menţine în condiţie de repaus cu capul ceva mai jos decât restul corpului. b) oprirea provizorie a hemoragiilor.etc. d) combaterea şocului.D.în caz de caniculă. cu deosebire la racorduri.animale ameninţate-500 capete e) locuinţe individuale sau apartamente distruse-100.Pe Corso în spatele statuii lui Aurel Lazăr Art. fracturi . micşorându-se doar presiunea inclusiv când se înlocuiesc furtunurile. c) imobilizarea fracturilor.65B . va avea în dotare trusa medicală de prim ajutor şi alte instrumente necesare acordării primului ajutor în caz de urgenţă publică. Art.caniculă. Art.171 . precum şi asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri constituite conform legii. Art.R. e) când incendiul este exterior. b) se vor proteja împotriva îngheţului liniile de furtun prin acoperirea cu un strat de zăpadă. Art.Ogorului nr. 99 Pentru acordarea primului ajutor formaţia S.) înainte de acordarea unei asistenţe medicale calificate. se va aprecia urgenţa primului ajutor şi a transportului. 104 Ca tip de dezastre din categoria celor cu urmări deosebit de grave asupra mediului înconjurător. mai mare de 5km pătraţi.M. Art. d) evitarea stropirii cu apă a scărilor. b) se va urmări să nu se agraveze starea victimei sau să se producă starea de şoc. c) persoane periclitate-1.. se va apela la Punctele de prim ajutor : . factorii luaţi în considerare sunt următorii: 1) consecinţe produse sau iminente. incendiul în masă este definit ca incendiu de mari proporţii care poate genera consecinţe negative asupra desfăşurării normale a activităţii social economice.Republicii nr.30 . 101 La acordarea primului ajutor trebuiesc respectate următoarele reguli: a) se examinează rapid şi complet victima. îngrijirea atentă a unui rănit sau vătămat (cu arsuri.Menumorut . g) în cazul în care sunt mai multe victime.P-ţa Agroalimentară Cetăţii-str.Selgros Cash&Carry/str.sau.Magazinul universal „Crişul”-str. g) suprafaţă cvartal de locuinţe ameninţată – 50 hm . e) transportul victimei. e) se interzice dezinfectarea utilizând alcool a rănilor victimei.Ovidiu Densuşeanu nr.P-ţa Cetăţii nr. d) animale moarte-50 capete. 100 Se numeşte prim ajutor . 98 Pentru stingerea incendiilor pe timp de iarnă se vor lua următoare măsuri : a) se vor utiliza ţevi de refulare tip B cu ajutaje mari când incendiile sunt în exterior.e) organizarea patrulei pentru descoperirea unor noi focare şi lichidarea acestora. f) se interzice întreruperea refulării apei. victima va fi acoperită cu o pătură. provocate de accidente.Nufărului nr. d) în anotimp rece.P-ţa Agroalimentară Ioşia-str. 103 Serviciul de Urgenţă Voluntar public al municipiului Oradea.P-ţa Agroalimentară Rogerius-str. Art.000.Real-HiperMarket-str.30 .P-ţa Agroalimentară Decebal-str.

106 Conducerea tuturor operaţiilor de intervenţie în situaţie de urgenţă publică de incendii în masă se realizează de către autorităţile legal investite şi care au atribuţii şi responsabilităţi privind concepţia.aplicarea principiului autoapărării împotriva incendiilor sub toate aspectele (prevenire-intervenţie). limitele şi prognozele în evoluţia evenimentului. vor asigura stabilirea numărului de mijloace de primă intervenţie şi dotarea pentru diferite categorii de construcţii precum şi principalele tipuri de materiale şi accesorii pentru dotarea serviciilor publice de pompierii civili. antrenarea şi perfecţionarea personalului serviciului public de pompieri civili. PLAN TEMATIC DE PREGĂTIRE A SERVICIILOR DE URGENŢĂ VOLUNTARE PUBLICE Art. planificate şi realizate potrivit legii. 107 Conducerea operativă a acţiunilor de intervenţie nemijlocită pentru stingerea incendiilor în masă se realizează de către Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”al judeţului Bihor. . 3) Forţe de intervenţie concentrate – 200 persoane. . serviciile de urgenţă private constituite de la agenţii economici şi instituţii. întreţinere şi reparare a mijloacelor tehnicede primă intervenţie se execută numai de persoane juridice şi după caz fizice. în a cărei zone de competenţă s-a produs evenimentul . cauzelor de incendiu şi a altor nereguli în domeniul p. de către toate forţele de care dispune unitatea administrativ-teritorială. 2.organizarea şi controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor potrivit legii. .creşterea pregătirii profesionale. existentă din momentul observării. 109 Intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor în masă se asigură cu forţe specializate. planificarea. mari unităţi şi unităţi din structura M. Art. Art. situaţia de urgenţă publică. poliţie. b) forţele complementare se organizează din timp la nivelul instituţiilor administraţiei publice locale de specialitate. 111 Lucrările de verificare. 16 . c) forţele auxiliare se pot constitui din timp. precum şi realizarea unor intervenţii operative şi eficiente.3. semnalizării şi anunţării unui incendiu.i. stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora. precum şi intervenţia operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului persoanelor aflate în pericol. Obiective: . complementare şi auxiliare. astfel: a) forţele specializate se constituie din marile unităţi. în raport cu locul.Ap. Scop: . Art. indiferent de forma de proprietate. constituie o urgenţă publică de incendii. . în raport cu nevoile stabilite prin scenariile din planurile de apărare şi se constituie din jandarmerie. în scopul de a asigurarea.stingerea promptă şi în condiţii de eficienţă..depistarea şi înlăturarea operativă a stărilor de pericol. evaluarea. până la terminarea acţiunii de intervenţie trebuie să constituie pentru toate forţele prevăzute în planurile de apărare.s. . controlul şi combaterea riscurilor de incendiu. corpului gardienilor publici. Art. 112 Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblu integral de măsuri tehnice şi organizatorice. 110 Consiliul local şi primarul municipiului Oradea. . Situaţia de pericol.N. formaţiunilor de protecţie civilă.asigurarea elaborării şi actualizării planurilor de intervenţie. unităţi sanitare şi alte formaţiuni de pază a persoanelor şi bunurilor.stabilirea măsurilor necesare acordării asistenţei tehnice pentru prevenirea incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti. organizarea şi controlul în domeniu.preîntâmpinarea apariţiei stărilor negative care ar diminua securitatea la incendii în localităţi. precum şi de activităţi specifice. 108 Situaţia creată din momentul luării la cunoştinţă despre existenţa unui incendiu. respectiv primarii şi conducerile tehnico-administrative ale agenţilor economici şi instituţiilor. unităţile şi subunităţile de pompieri militari. atestate conform prevederilor legale. persoanele autorizate să declare şi să instituie situaţiile de urgenţă fiind primarul localităţii sau patronul.k) suprafaţa culturi ameninţată– 2000 ha sau front continuu de propagare a flăcării – 4 km. până la terminarea operaţiunilor de intervenţie. din rândul populaţiei şi salariaţilor agenţilor economici şi instituţiilor din zonele periclitate şi acţionează în funcţie de sarcinile stabilite prin planurile de apărare.asigurarea organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială în condiţii de operativitate şi eficienţă. informarea cetăţenilor asupra acestora. . 2) Riscul aprinderii sau producerii exploziei unor concentrări ridicate de substanţe sau materiale combustibile periculoase. Art. Art.

s. Art. a pompelor de incendiu.2 topoare. cu vopsea roşie.i.i. 119 În cazul alimentării centrale. 116 Sistemele de alimentare cu apă trebuie să asigure cerinţele de debit pe toată durata incendiului. prin studiul individual.1 cange cu coadă cu lungimea de 3 m. urmând ca pregătirea fizică de specialitate să se desfăşoare în comun cu pompierii voluntari în perioada premergătoare concursurilor profesionale. antrenament şi verificare sub conducerea şefului serviciului.4 furci. având obligaţia de a o menţine în stare de utilizare şi de a o prezenta organelor de control. Pompierii angajaţi vor executa temele de pregătire fizică generală. . Temele de pregătire fizică generală şi de specialitate se desfăşoară practic. Cunoaşterea tehnicii de intervenţie. . Mijloacele de primă intervenţie prevăzute la alin. colectarea şi transportul acesteia în cantităţi suficiente la locul incendiului. prin racordarea furtunurilor direct la gurile de incendiu ale reţelelor sau prin intermediul pompelor manuale. etc.). vor fi asigurate la grupuri de 100 gospodării cetăţeneşti şi în satele izolate. . b) Staţii de pompare. în localităţile respective. CAPITOLUL III SISTEME ŞI SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ: Art.s. Art.) existente în dotarea serviciului public de pompieri civili. lacuri. vor fi predate ca inventar cetăţenilor.). . cel puţin trimestrial în localităţile sau obiectivele din serviciul de competenţă stabilit. Alimentarea centrală cu apă. este necesar asigurarea accesului la sursele de apă pe perioada întregului an calendaristic. iar serviciile publice de pompieri civili care au sector de competenţă vor executa activităţi. motopompelor sau autospecialelor pentru stins incendii. 120 În zonele în care nu se poate asigura alimentarea centrală cu apă este obligatorie amenajarea surselor naturale de apă. Art.menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor p. semnul uneltei cu care este dotat. (1). 114 Atunci când timpul de răspuns al pompierilor depăşeşte 10 minute. d) Construcţii pentru înmagazinarea apei. c) Instalaţii pentru colectarea calităţii apei (decantare.5 găleţi de tablă a 10 litri. 115 Sistemele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor. primarul localităţii va asigura prima intervenţie pentru stingerea incendiilor. în scopul asigurării intervenţiei pentru stingerea incendiilor prin intermediul pompelor manuale. Art.2 cazmale. alarmare cu apă în caz de incendiu. trebuie să asigure obţinerea apei din surse naturale. indiferent de locul sau timpul când ar izbucni. iazuri. pe poartă. Art. sub conducerea şefului serviciului public de pompieri civili. . în obiectivele din localitatea serviciului public de pompieri civili. apa este transportată la locul incendiului prin conducte fixe.. a accesoriilor şi mijloacelor de stingere se execută cu toţi servanţii şi conducătorii auto. staţii de dedurizare. gard sau peretele unei construcţii. 121 Sistemele centrale de alimentare cu apă. 117 Pot fi realizate următoarele sisteme de alimentare cu apă: Alimentarea cu apă direct din surse naturale (râuri. precum şi a căilor de acces pentru intervenţii în caz de urgenţă publică de incendiu. Art. cu cetăţenii din zona afectată în acest scop. pentru toate tipurile de tehnică de intervenţie (utilaje şi autospeciale p. 17 .1 scară: .2 lopeţi. 113 Pregătirea tuturor membrilor serviciului public de pompieri civili se desfăşoară neîntrerupt. etc.realizarea sistemelor de anunţare.1 toacă (clopot) sau alt mijloc de alarmare. motopompelor sau autospecialelor pentru stins incendii. rezervoare sau fântâni.. filtre. Şedinţele de prevenire a incendiilor şi instrucţie tactică de specialitate se execută de regulă. Art. Art. pot cuprinde următoarele elemente: a) Construcţii de captare cu ajutorul cărora se obţine apa din surse naturale. Alimentarea cu apă direct din bazine. 118 Pentru primele două sisteme. care vor marca vizibil. motopompelor sau autospecialelor de stins incendii. următoarele mijloace de primă intervenţie: . . . necesare.

STAS 3479. Art.150 m. hidranţi de suprafaţă . se vor afişa instrucţiuni de exploatare şi de marcare a punctelor de comandă şi control. Sistemul inelar permite alimentarea fiecărui punct din două sau mai multe direcţii şi este cel mai indicat sistem pentru centre de mare consum de apă. 126 Dacă reţelele de hidranţi exteriori asigură presiunea şi debitul de calcul pentru stingere.76 6400 stabileşte în 400 1.7 32000 2. pentru hidranţi Dn 65 mm. 122 Funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă trebuie urmărită de personalul special pregătit în acest sens.5 17000 2. de obiective care radiază intens căldura în caz de incendiu. fiecare punct fiind alimentat numai dintr-o singură parte. Reţeaua de distribuţie va fi compusă din conducte principale (artere).25 10000 2 16000 funcţie de debit. pompe mobile. Art. Art. diametrul lor fiind mai mare de 250 mm. e) Conducte de aducţiune.1 4000 1.max. sau Dn 80 mm.44 2700 fiecare conductă Artere 250 1 3000 1. Art. se 300 1.9 600-800 l/min. în funcţie de diametrul şi de viteza uzuală de circulaţie. 123 Pentru instalaţiile din cadrul construcţiilor de captare a apei. în cazul folosirii motopompelor şi 200 m. în funcţie de numărul de locuitori.6 27000 2. vor avea următoarele diametre: 100 mm. pentru hidranţi Dn 100 mm. 127 Conductele pe care se amplasează hidranţii exteriori de incendiu (hidranţi subterani . pentru hidranţi Dn 150 mm. de numărul de niveluri ale clădirilor. . ramificat cu distribuţie inelară şi inelar. construcţii de înmagazinare a apei. 120 m. care transportă apa până la punctele de branşament. pe baza instrucţiunilor date de proiectant şi a prevederilor normative în vigoare. m/s l/min.6 4800 sau arteră. conform STAS 1343/1.8 53000 2. 500 1.7 aproximativ 800 1.7 38000 2. Art. staţii de pompare. 900 1. Art. l/min m/s Conducte 80 0. 250 mm. 150 mm. de zidul clădirilor pe care le deservesc şi la minim 15 m. precum şi de numărul de incendii simultane.90 1700 1. 128 Hidranţii exteriori trebuie să permită servirea tuturor punctelor sau obiectivelor ce trebuie protejate. Sistemul ramificat este indicat numai pentru localităţi mici. se folosesc pentru intervenţie.56 43000 pentru fiecare 650 1. Art.7 51000 maşină un debit de 700 1. şi din conducte de serviciu cu diametrul cuprins între 80-200 mm. Art. considerând raza de acţiune a hidranţilor în raport cu lungimea furtunului: . în funcţie de scenariul de siguranţă prevăzut în proiect. sunt prezentate în tabelul de mai jos: Viteza Diam. trebuie să asigure: un debit de 5 . 129 Hidranţii se amplasează la o distanţă de minim 5 m. 130 Hidranţii de pe reţelele la care presiunea se asigură cu ajutorul pompelor mobile se vor amplasa la o 18 . V i t e z a Debitul Debitul maximă F e l u l normală normal economic economi-c Observaţii conductei a apei ă mm.STAS 695. 124 (1) Reţelele de distribuţie a apei pot fi de tipul ramificat.100 l/s. La reţelele la care presiunea disponibilă la hidranţi exteriori nu poate asigura stingerea directă. în cazul folosirii autopompelor.9 74000 3 118000 Art..4 27000 Se consideră 600 1. 125 Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în municipiu.hidranţi supraterani). f) Reţea de distribuţie.. la reţelele la care presiunea asigură lucrul direct de la hidranţi. acestea se dotează cu accesoriile pentru trecerea apei şi se asigură personalul de intervenţie necesar.85 900 1. Debitul conductelor şi arterelor.75 360 1.2 600 de incendiu care se 150 0.60 180 1 300 Numărul de maşini 100 0.37 1400 pot alimenta de la 200 0.

după fiecare ninsoare. vor fi amplasaţi la o distanţă de maximum 6 m. urmărindu-se ca deschiderea. se va urmări permanent ca hidranţii subterani să nu fie acoperiţi cu beton. se dotează cu accesorii.). de la marginea căii de circulaţie. iazuri. nu va fi utilizată în alte scopuri. respectiv închiderea să se facă uşor şi complet. Art. 135 De pe hidranţii amplasaţi pe spaţiile verzi. etc. pe timpul iernii. consemnând într-un registru toate defecţiunile ivite şi remediile efectuate. vor fi menţinuţi permanent în stare de funcţionare. pentru a evita îngheţarea apei în hidrant. spumă. . În acest scop. modernizarea unor căi de acces. de la marginea căii de circulaţie. În acelaşi scop. se marchează prin indicatoare de securitate. fără a 19 . 132 Hidranţii exteriori de incendiu. fântâni. astfel încât poziţia lor să fie uşor de identificat în orice moment. Art. accesoriile şi materialul de intervenţie pentru reţelele a căror presiune nu poate asigura intervenţia directă. în funcţie de scenariile de siguranţă cele mai defavorabile. 134 Hidranţii de incendiu. se verifică periodic: -modul de manevrare a robinetelor. vor fi menţinute permanent în bună stare de folosinţă şi vor fi echipate cu accesoriile necesare. lacuri. interiori şi exteriori. Poziţia hidranţilor exteriori şi a căminelor de vane pentru instalaţii de incendiu. care nu sunt montaţi pe străzi sau pe trotuare pavate. pot fi montaţi şi la distanţe mai mari faţă de calea de circulaţie. 136 În cazul efectuării unor lucrări (ex. . înlocuindu-se cele deteriorate datorită circulaţiei autovehiculelor sau a unor intervenţii necorespunzătoare. trebuie astfel întreţinute şi exploatate. care vor face verificările periodice pe baza unui grafic stabilit. săpături la diverse reţele.s.s. se va face de către echipele de revizie specializate. încât să fie ferite de îngheţ. instalaţiilor. se va înlătura pământul şi iarba. etc. -starea furtunului să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ. se va verifica în plus: . asigurându-se în mod permanent debitele şi presiunile necesare pentru stingere şi dotarea cu accesorii de intervenţie în caz de incendiu. se păstrează la serviciul de pompieri sau la pichetul p. la punctele de alimentare cu apă din râuri.) din apropierea agenţilor economici şi în perimetrul municipiului se vor amenaja rampe pentru alimentarea cu apă a autospecialelor şi utilajelor de luptă contra incendiilor. Art. în care scop nu se vor depozita materiale în faţa hidranţilor sau pe hidranţi. 133 Reţelele exterioare la care debitul şi presiunea asigură posibilitatea intervenţiei directe de la hidranţi. Hidranţii de pe reţelele de serviciu. La hidranţii exteriori. 142 Rezerva de apă pentru stingerea incendiilor. se va înlătura zăpada de pe cutiile hidranţilor. sau să fie blocaţi prin parcare. etc. iar reviziile şi eventualele reparaţii să se facă cu uşurinţă şi în cel mai scurt timp. intervenţie la nivelul cel mai înalt). 141 În timpul iernii. în conformitate cu normele de dotare. Este interzisă utilizarea în alte scopuri. etc. 143 Sursele şi instalaţiile de alimentare cu apă şi de stingere. Art. utilajele şi materialele din dotare . Art. Art. abur. asfalt.gradul de etanşeitate a garniturilor.existenţa indicatoarelor de marcare a hidranţilor. 137 Toate instalaţiile pentru stingerea cu apă. vor fi întreţinute în perfectă stare de funcţionare. Art.distanţă de maxim 6 m. 140 La sursele naturale de apă (râuri. conform STAS 297. Art. Art. Art. Art. Hidranţii de pe reţelele care au presiune suficientă pentru asigurarea intervenţiei directe (fără ajutorul pompelor mobile). ce se montează în spaţiile verzi ale ansamblurilor de locuinţe. care vor fi verificate periodic şi menţinute în stare corespunzătoare. adoptate în proiect şi menţionate în instrucţiuni (la clădirea cu debitul cel mai mare. Art. 138 Întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de stingere a incendiilor. bazine descoperite. astfel încât să nu cedeze la presiunea apei. se fixează în blocuri de beton.. a utilajelor.i. Aceste accesorii vor fi păstrate în cutii fixate pe pereţii construcţiilor sau pe cărucioare mobile adăpostite în încăperile serviciului public de pompieri civili sau ale pichetelor p. se dotează cu accesorii pentru trecerea apei.i. Rezervoarele şi castelele de apă trebuie să fie prevăzute cu indicatoare de nivel şi cu posibilităţi de racordare a autospecialelor şi utilajelor de luptă contra incendiilor. Utilajul. 139 Autospecialele. Art. care se păstrează în rezervoare şi castele de apă. mijloacelor şi materialelor pentru stingerea incendiilor. 131 Hidranţii subterani. se vor amenaja copci. bioxid de carbon. pe timpul sezonului rece.starea tehnică a cutiilor de protecţie.. iazuri. -accesul la hidranţi să fie permanent liber.

improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate. CONSTRUCŢII. motoare cu ardere internă. este interzisă. instalaţiilor. vor fi umplute de asemeni. instalaţiilor.) se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi a măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. Art. dispoziţii. întreţinere şi reparare se fac de persoane juridice atestate conform reglementărilor în vigoare.1 REGULI ŞI MĂSURI PENTRU INCINTE. 146 Pompele şi hidrofoarele instalaţiilor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor. din dotarea agenţilor economici. echipamentelor. paratrăsnet. eficacitatea lucrărilor de protecţie la foc a elementelor şi materialelor de construcţie prin placare. În incinta unităţilor şi în interiorul construcţiilor se organizează şi asigură controlul şi supravegherea măsurilor comune şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor stabilite în norme. 150 Periodic se verifică. care vor fi cunoscute de personalul de întreţinere a instalaţiei şi de către membrii Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă. Art. vor fi protejate contra îngheţului prin acoperirea lor cu materiale izolatoare. 147 Se vor întocmi instrucţiuni cu privire la modul de funcţionare. etc. etc. ECHIPAMENTE. dispozitivelor. exploata şi întreţine în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de funcţionare şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora. etc. cât şi încălzirea încăperilor în care sunt adăpostite pe timp de iarnă. utilizare şi întreţinere a instalaţiilor. transport pneumatic. etc. refacerea şi menţinerea în bună stare etanşarea corespunzătoare a golurilor din jurul canalelor. canalizare. în scopul reducerii riscurilor de incendiu la minimum posibil.1. aparatelor. Se va preciza de asemenea şi clasa de periculozitate a materialelor şi substanţelor utilizate şi/sau depozitate.). tencuire. verificare. În instrucţiuni se va include şi schema de funcţionare a diverselor instalaţii de intervenţie în caz de incendiu. pe secţii şi instalaţii tehnologice. 152 Pentru reducerea riscului de incendiu sistemele. ventilare. etc. condiţionare. hidranţi. precum şi agregatele de acţionare (electromotoare. Art. aparatelor şi echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisă. cu guri de apă. cu materiale izolatoare termic. care conţin apă şi care sunt expuse îngheţului în timpul iernii şi care nu sunt prevăzute cu posibilitate de încălzire. pentru stingerea incendiilor. Art. Art. 154 Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice sunt interzise : a) utilizarea necorespunzătoare a sistemelor. UTILAJE ŞI AMENAJĂRI Art. Art. vor fi întreţinute în perfectă stare de funcţionare.. 20 . aparatele.) emise potrivit legii. precum şi măsurile comune precizate în prezentul capitol. instalaţiile. curenţi slabi. Art. Lucrările de termoprotecţie. 145 Căminele în care sunt montate robinetele de închidere de la instalaţiile de apă. dispozitivele. ignifugare sau tratarea cu substanţe termospumante. materialelor. 148 La instalaţiile agenţilor economici din domeniul public şi privat se respectă reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor stabilite prin reglementările cu caracter naţional (norme. Art. aparatelor. aşezate în cutii special amenajate pentru acest scop. 153 Exploatarea sistemelor. normative. prescripţii.scoate din funcţiune întreaga instalaţie. Art. de apă.1 MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 4. Este interzisă depăşirea nivelului riscului de incendiu şi al densităţii sarcinii termice stabilite prin documentaţiile tehnice de realizare a construcţiilor şi/sau prin scenariile de siguranţă la foc aprobate. maşinilor şi utilajelor. la trecerea acestora prin elementele de construcţie (pereţi şi planşee) care au rol de protecţie la foc. de orice categorie cu defecţiuni. ignifugare. 149 Instalaţiile (electrice. Fac excepţie cazurile prevăzute de lege când se asigură măsuri compensatorii de apărare împotriva incendiilor. CAPITOLUL IV REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 4. 144 Elementele instalaţiilor de apă de incendiu. conductelor sau cablurilor. 151 La termenele stabilite prin agrementele tehnice ale produselor sau prin reglementările tehnice se va verifica integritatea şi după caz. INSTALAŢII. maşinile şi utilajele cu care sunt echipate şi dotate construcţiile se vor utiliza. Art. având asigurată atât alimentarea continuă cu energie sau carburanţi. încălzire spaţială şi tehnologică. astfel încât acestea să nu constituie surse de izbucnire a incendiilor şi/sau de propagare a focului.

precum şi a cârpelor din fibre sintetice. b) supravegherea permanentă a efectuării lucrărilor şi limitarea accesului persoanelor neautorizate în zona de lucru. 160 Se interzice păstrarea în birouri a materialelor inflamabile. d) asigurarea bunei ventilări a încăperilor respective prin deschiderea ferestrelor şi uşilor care dau în exteriorul clădirii. felinare. ermetic închise şi amplasate la distanţă faţă de sursele de căldură şi foc. în incintele amenajate pentru activităţi cu public. ori pentru separare. f) interzicerea fumatului în încăpere şi în zona adiacentă. e) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de verificare. c) limitarea cantităţilor de adezivi adusă în încăperea respectivă numai la strictul necesar desfăşurării operaţiunilor din spaţiul unde se lucrează. este obligatorie respectarea următoarelor reguli: a) interzicerea efectuării oricăror lucrări cu flacără deschisă sau care pot produce scântei. mozaic. magazii. h) parchetinul să nu fie amestecat cu benzină sau alte lichide combustibile. Recipientele (buteliile) cu gaze petroliere lichefiate sau compartimente utilizate pentru necesităţi funcţionale. dispozitivelor şi aparatelor electrice din încăperea respectivă. În clădirile administrative lichidele combustibile necesare pentru curăţenie nu vor depăşi cantitatea de 25 l. perie.V. Atunci când este strict necesară. duşumea din lemn. Art. etc. c) stingerea tuturor surselor de foc deschis (lămpi. precum şi executarea necorespunzătoare a acestora. conform prevederilor normativelor şi instrucţiunilor specifice. Art. întreţinere şi reparaţii. g) aerisirea încăperii şi după operaţie cel puţin 1 – 2 ore fără a se cupla instalaţiile electrice sau altor surse de căldură. feştile. se interzic : 21 .) din materiale plastice. neverificate sau cu defecţiuni. sobe. 157 La lipirea covoarelor de P. c) funcţionarea fără sisteme. 156 Se interzice utilizarea recipientelor (buteliilor) neomologate. chibrituri. aparate şi echipamente necesare controlului şi menţinerii parametrilor privind siguranţa în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele necorespunzătoare ori supradimensionate.) cu benzină ori alte lichide inflamabile nu este admisă decât în cazuri justificate. d) montarea de indicatoare şi inscripţii la intrarea în încăperi privind interzicerea fumatului şi a focului deschis. Art. a cârpelor de şters din bumbac îmbibate cu ulei. f) executarea oricărei lucrări de verificare.C. 158 Curăţarea pardoselilor (parchet. b) scoaterea de sub tensiune a tuturor instalaţiilor. depozite. cu respectarea următoarelor reguli principale : a) numai la lumina zilei. Art.. întreţinere şi reparaţii de către personal necalificat sau neautorizat pentru lucrările respective.). acestea vor fi păstrate în bidoane metalice. 159 Pulverizare insecticidelor inflamabile se va efectua numai la lumina zilei şi după întreruperea de la sistemul de alimentare a reţelei electrice existente în încăperile respective şi după înlăturarea altor surse de foc sau scântei. etc.). 155 Este obligatorie menţinerea în bună stare de funcţionare a sistemelor şi instalaţiilor de captare şi scurgere la pământ a curenţilor de descărcare atmosferică (paratrăsnet) şi a sarcinilor electrostatice. în poduri. b) funcţionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de funcţionare. Art. După terminarea pulverizării se interzice utilizarea iluminatului artificial sau a aparatelor care produc flacără sau scântei pe toată durata aerisirii încăperii până când în aer nu mai este o concentraţie explozivă din substanţe pulverizate. cămine de vizitare. e) interzicerea folosirii sculelor şi ustensilelor (găleată. lighean. canale precum şi în orice alt loc care prezintă pericol de incendiu sau de existenţa unor gaze combustibile. utilajelor. lac. Art. a tapetelor sau a altor materiale plastice la care se folosesc adezivi inflamabili. ceară şi alte substanţe similare. Art. maşinilor. păstrează şi utilizează numai în condiţiile stabilite prin instrucţiunile tehnice specifice. 161 Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări. d) neîntreţinerea corespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolarea termică sau electrică. facle. e) asigurarea ventilaţiei corespunzătoare a spaţiilor de lucru pentru împiedicarea acumulărilor periculoase de vapori şi gaze. această operaţie se poate face utilizând materiale adecvate. se amplasează. Art. 162 În sălile aglomerate şi în general. etc. etc.

instalaţiilor şi dotărilor tehnologice industriale de face conform reglementărilor în vigoare. pulberi stingătoare sau raze inerte.163/2007 . săli aglomerate.1.3. nr.1 ATELIERE 4. · alte locuri unde nu se admite folosirea focului deschis prevăzute în O.3 REGULI PRIVIND FOCUL DESCHIS Regulile privind focul deschis sunt cuprinse în Legea 307/2006 şi O. în zonele ferite de curenţi de aer şi protejate cu panouri (când sunt organizate în aer liber). concomitent se vor proteja prin răcire cu apă. 168 Fumatul este strict interzis în : · birouri.106 Art. 4.M. REGULI PRIVIND FUMATUL Art. lichide.I. · încăperile centralelor termice. măsură şi automatizare. 164 Urmărirea comportării în timp a construcţiilor.1 Ateliere de sudare şi tăiere a materialelor Art. 22 . Art.art. Art. · locurile cu schele. 165 În caz de izbucnire a unui incendiu este necesar : să se ia măsuri de întrerupere a fluxului tehnologic şi a sistemului de ventilaţie din spaţiul incendiat. Art. accesul cu produse şi/sau substanţe inflamabile ori cu mijloace care pot produce incendii sau explozii. Accesul va fi permis numai după reţinerea acestor obiecte şi a ţigărilor. Locurile unde fumatul este permis vor fi supravegheate periodic pentru a verifica dacă instrucţiunile de comportament al fumătorilor au fost respectate.A. 169 În incintele care prezintă prin activitatea desfăşurată pericole mari de incendiu sau explozie (depozite de materiale inflamabile. prevăzute cu dotări corespunzătoare preîntâmpinării apariţiei şi propagării unui focar de incendiu.1. amplasate în zonele bine protejate.art. secţii de finisare) va fi interzis accesul persoanelor care au asupra lor chibrituri sau cu alte dispozitive de aprindere a focului. fumătorul nu va părăsi locul decât după ce se va convinge că ţigara sau chibritul au fost stinse complet şi aruncate în locul special destinat acumulării resturilor de ţigări şi chibrituri arse. Nr. Art. folosind spumă.1. · depozite de materiale combustibile (solide.I. 172 În locurile unde fumatul este permis. cofraje şi eşafodaje realizate din materiale combustibile. apa pulverizată. Art. 174 Ateliere de sudare şi tăiere a materialelor vor fi amenajate şi exploatate conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare.163/2007. · încăperile cu echipament electronic de calcul. Art.1. Art. accesul persoanelor în număr mai mare decât capacitatea maximă stabilită şi declarată. instalaţiile şi elementele de construcţie. Art. · în alte locuri în care conducerea unităţii consideră necesar. 166 Regulile privind fumatul sunt cuprinse în O.art. deschiderile.106 precum şi în : · spaţii de cazare comună. · alte spaţii stabilite de structura de prevenirea şi stingerea incendiilor din fiecare unitate. gazoase). Art. se menţin în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi. sursă de apă sau un rezervor de apă (minim o găleată) şi vor fi amplasate la distanţă de zonele de pericol de incendiu. 4.97-106 4.I.2. 170 Fumatul va fi permis numai în locurile special amenajate. 167 Este interzis fumatul în locurile cu risc de incendiu şi/sau pericol de explozie. Nr. 171 Locurile de fumat vor fi dotate cu minim o ladă de nisip pentru stingerea şi aruncarea ţigărilor consumate şi a chibriturilor.M.1.A. să se realizeze stingerea. 173 Este indicat ca pentru depozitele de materiale inflamabile şi explozive şi în zonele de finisaj să fie preferate pentru angajarea persoanelor nefumătoare.163/2007 . Amplasarea locurilor de fumat amenajate şi a locurilor din clădirile administrative unde fumatul este permis se stabileşte prin dispoziţie scrisă de către patronul / conducătorul agentului economic. cu ziduri şi uşi.M. dacă acestea nu se găsesc în proximitatea spaţiilor de producţie şi depozitare cu grad mare de pericol de incendiu sau explozie.3.A. depozite de recipienţi cu gaze inflamabile. precum şi în birouri. 163 Dispozitivele pentru evacuarea fumului (desfumare) şi a gazelor fierbinţi existente în construcţii.

Art. schele. vase cu apă rece curată pentru răcirea becului arzătorului în caz de supraîncălzire. 192 Materialele care nu pot fi îndepărtate de locul sudării ca şi elementele de construcţie combustibile. c) se purjează furtunul pentru acetilenă. nu se vor efectua decât după golirea. 181 Atelierele de sudare vor fi dotate cu dispozitive de aprindere. Art. Dacă pardoseala atelierului este din material combustibil se vor lua măsuri de protejare al acesteia. Dacă alimentarea cu gaz se face de la conducte. 23 . 187 În cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată (o noapte sau o zi de repaus) se va evacua carbidul din generator. generatoarele de acetilenă transportabile se vor instala în aer liber. Art. Art. 185 Este strict interzisă deplasarea cu arzătorul aprins în afara zonei de lucru. flăcării şi particulelor de material incandescent. b) se introduce becul într-un vas cu apă rece curată. rezervoare.189 Lucrările de sudare la instalaţii. e) se controlează dacă nivelul apei din supapa de siguranţă este la înălţimea robinetului de control. 175 Depozitarea. Art. Art. precum şi izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi numai după efectuarea analizelor de laborator. 183 Arzătoarele (suflaiurile) de sudare se vor controla înainte de începerea şi de terminarea lucrului.5. etc. pentru ca robinetele de oxigen şi acetilenă să se închidă perfect. 182 Nu sunt admise în atelierele de sudare şi de tăiere a metalelor recipiente sau vase care conţin substanţe combustibile. materialele şi substanţele combustibile transportabile vor fi îndepărtate la o distanţă de cel puţin 10 m de la locul sudării. precum şi cu suporţi cu cârlig pentru agăţarea arzătorului în timpul întreruperii lucrului. umplerea cu apă sau gaz inert. Generatorul încărcat nu va fi lăsat fără supraveghere. Art. Art. 178 La sudarea oxiacetilenică. 180 Se interzice instalarea generatoarelor de acetilenă transportabile în locuri unde există surse de căldură şi foc deschis. Art. Art. vor fi umezite cu apă sau protejate cu panouri incombustibile. montaj. Art. sau de întreţinere cu caracter temporar. cu respectarea următoarelor condiţii : a) generatorul să fie verificat şi să posede placa de timbru. precum şi amenajarea staţiilor de distribuţie a acestora se realizează conform prescripţiilor tehnice C. recipientele sau conductele prin care s-au vehiculat sau în care s-au depozitat substanţele combustibile ori vapori inflamabili. iar între generator şi butelia de oxigen de minimum 5 m. Art. e) utilajele la care se lucrează cu flacără sau produc scântei în timpul funcţionării să fie oprite în perioada cât este amplasat generatorul în încăpere. prin întinderea unui strat de nisip cu grosimea de 2 cm sau plăci izolatoare şi tablă metalică. se închid robinetele de la punctele de distribuţie. transportul şi manipularea recipientelor (buteliilor) pentru gaze comprimate şi / sau lichefiate. 176 În încăperile destinate amplasării generatorului de acetilenă şi respectiv recipientului de oxigen nu se vor depozita nici un fel de materiale combustibile. Art. Art. Art. 186 Se vor închide robinetele de oxigen şi ale generatorului de acetilenă la întreruperi ale lucrului care depăşesc 10 minute. 188 În cazul şocurilor produse de întoarcerea flăcării se vor lua următoarele măsuri : a) se închid imediat robinetele pentru acetilenă şi oxigen. Art. 177 Uşile generatorului sau ale staţiilor de acetilenă vor fi marcate cu inscripţii de securitate şi cu indicatoare de avertizare a pericolului de explozie. aerisirea. conform prevederilor normativelor în vigoare. 190. 184 Este interzisă agăţarea arzătoarelor (fie chiar stinse) de recipiente (butelii) sau de generatoarele de acetilenă.Art. spălarea. să fie de minim 10 m. precum şi urcarea pe scări.2 mc/h numai în încăperi în care se execută lucrări de reparaţii. pentru a fi ferite de acţiunea scânteilor. în afara încăperii unde se sudează şi ferite de razele solare şi de sursele de foc deschis. Art. d) se desfundă becul cu sârmă din metal moale sau se schimbă. c) utilizarea şi supravegherea generatorului să fie asigurată de personal calificat în acest scop. 179 În cazuri justificate tehnic se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil cu debit maxim de 3. b) încărcătura de carbid să nu depăşească 4 kg. d) distanţa de la generator şi recipientul (butelia) de oxigen până la flacăra de sudură sau la orice sursă de căldură cu peste 500 grade C. 191 În spaţiile unde se sudează. iar încăperea să aibă un volum de minimum 300 mc şi să fie bine ventilată.

Art. 193. Se vor verifica şi lua măsuri ca sursele de foc (scântei, granule incandescente) să nu poată pătrunde
prin deschiderile existente în pereţi sau pardoseală, la materialele combustibile ce se pot afla în încăperile
alăturate sau în cele aflate la o cotă inferioară.
Art. 194 Periodic şi după terminarea lucrului se va cerceta cu atenţie dacă nu s-au creat focare de incendiu. în
acest sens, toate materialele şi elementele ce au fost protejate împotriva aprinderii se vor verifica dacă sunt în
stare intactă, luându-se măsuri în consecinţă.
Art. 195. Este interzisă efectuarea lucrărilor de sudare pe mese improvizate din butoaie goale de carbid sau de
lichide combustibile, pe lăzi sau pe alte obiecte combustibile.
Art. 196. La sudarea conductelor sau a profilelor închise se va verifica permanent ca la capetele acestora să nu
apară amestecuri de gaze combustibile.
Art. 197 În cazul executării lucrărilor de sudare şi de tăiere pe schelele sau platformele toate elementele de
construcţie (cofraje sau alte materiale combustibile) din apropiere vor fi protejate împotriva arderii prin stropire
cu apă, paravane combustibile, etc.
Art. 198 Lucrările de sudare şi de tăiere în spaţiile închise (tuneluri, puţuri), nu se vor executa decât după
asigurarea ventilării acestor spaţii de lucru şi analiza explozimetrică a mediului în care urmează să se sudeze.
Art. 199 La executarea lucrărilor de sudare sau tăiere oxiacetilenică a pieselor vopsite, acestea vor fi curăţate
de vopsea pe o porţiune de cel puţin 0,10 m punctelor de lucru.
Art. 200 Operaţiile de sudare şi/sau tăiere oxiacetilenică la instalaţiile electrice se execută numai după
scoaterea de sub tensiune a acestora şi luarea măsurilor împotriva conectării lor accidentale la reţea.
Art. 201. Piesele, instalaţiile, etc. la care se vor efectua operaţiile de sudare sau tăiere, se vor curăţa în prealabil
de urme de uleiuri, rămăşiţe de bumbac, câlţi, etc.
Art. 202. Generatorul de acetilenă transportabil şi recipientul buteliei de oxigen se amplasează la distanţele
prevăzute în O.M.A.I. nr.163/2007.
În atelierele de sudare este interzisă executarea concomitentă a lucrărilor de sudare electrică şi de sudare sau
tăiere cu flacără oxiacetilenică.
Art. 203. La sudarea şi tăierea materialelor cu aparate şi instalaţii speciale, altele decât cele electrice sau
oxiacetilenice, vor fi respectate prevederile de mai sus, cât şi cele stabilite de unitatea producătoare.
Art. 204 Recipientele de oxigen sau acetilenă vor fi date în folosinţă numai în condiţiile respectării
prescripţiilor tehnice elaborate de inspectoratul de stat pentru cazane şi instalaţii de ridicat.
Art. 205 Atelierele de sudare vor primi spre utilizare numai recipiente care au capacele sigilate de producător.
Art. 206 Scoaterea capacului şi montarea reductorului de presiune la recipientele (buteliile) cu oxigen se
realizează numai în momentul începerii lucrului.
Art. 207 Este interzisă folosirea sau depozitarea recipientelor (buteliilor) în condiţii în care se pot produce
loviri, şocuri mecanice sau supraîncălzirea acestora.
Art. 208 Recipientele încărcate se vor amplasa la distanţă de cel puţin 1,00 m de corpurile de încălzire ale
instalaţiilor de încălzire centrală. Faţă de sobe sau alte surse de foc deschis, scântei, etc., recipientele vor fi
amplasate la cel puţin 10,00 m distanţă.
Art. 209 Se interzice introducerea recipientelor ce conţin oxigen în încăperi în care se lucrează cu ulei
sau cu grăsimi.
Art. 210 Recipientele de oxigen vor fi utilizate numai de personal îmbrăcat cu echipament adecvat, curat, fără
pete de ulei sau unsoare şi cu mâinile curate.
Art. 211 În timpul depozitării cât şi al transportului, recipientele vor fi asigurate cu inele de cauciuc şi cu
capace de protecţie.
Art. 212 Se interzice depozitarea recipientelor în aer liber sau acţiunea directă a razelor solare, sau în locuri
umede şi cu acţiune corosivă.
Art. 213 Transportul recipientelor pline sau goale pe distanţe mici se va efectua cu ajutorul unui cărucior
construit pentru acest scop, având bandajul roţilor din cauciuc. Pentru alimentarea posturilor fixe de sudare,
buteliile de oxigen se vor aşeza în poziţie verticală, fixate în brăţări speciale.
Art. 214 Nu este permisă manevrarea rozetei robinetului recipientului cu chei, cleşti sau alte obiecte care pot
produce lovirea şi deteriorarea acestuia.
Art. 215 Nu se admite repararea robinetului cu ventil şi a reductoarelor de presiune de către persoane fără
autorizaţie pentru acest lucru. La robinetele cu ventil defecte ale recipientului, se vor înşuruba capacele de
protecţie, se va scrie pe capacul recipientului “DEFECT”, urmând a se trimite la reparat.
Art. 216 Încercarea etanşeităţii robinetelor cu ventil se va efectua la unităţile de încărcare.
Art. 217 Robinetele îngheţate ale buteliilor de oxigen se vor dezgheţa cu cârpe curate udate cu apă fierbinte sau
săculeţe cu nisip încălzit, fiind interzisă utilizarea surselor de foc.
Art. 218 Reductoarele de presiune vor fi verificate înainte de folosire. Ele trebuie să fie etanşe.
24

Nu se va admite folosirea reductoarelor de presiune dacă :
- prezintă urme de uleiuri sau grăsimi;
- au garnitura de etanşare defectă;
- filetul piuliţei olandeze de racordare este deteriorat;
- manometrele lipsesc sau sunt defecte.
Art. 219 Manometrele vor fi verificate de către organele autorizate şi vor avea sigiliile intacte.
Art. 220 Nu este permisă strângerea piuliţei de racordare a reductorului de presiune când robinetul cu ventil
este deschis.
Art. 221 Se interzice folosirea alternativă a aceluiaşi reductor de presiune pentru gaze diferite.
Art. 222. Se interzice folosirea recipientelor fără reductoare de presiune.
Art. 223. În cazul unei întreruperi mai îndelungate a lucrului, reductoarele de presiune trebuie păstrate sub
cheie în locuri uscate, ferite de praf şi izolate de substanţele uleioase sau grase.
Art. 224 Se interzice folosirea reductoarelor de presiune de la recipientele de gaze combustibile la cele cu
oxigen şi invers.
Art. 225 Furtunurile de cauciuc se vor în mod corespunzător destinaţiilor lor, cu respectarea prevederilor
standardelor în vigoare.
Art. 226 Este interzisă folosirea furtunurilor defecte, cu înfăşurări de bandă izolatoare sau cu alte materiale,
precum şi a celor deformate, răsucite sau înnădite.
Art. 227. Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele de sudură se face etanş prin coliere metalice bine strânse.
Art. 228 La supapele hidraulice de siguranţă, furtunurile vor fi racordate cât mai strâns, fără a se fixa în coliere.
Art. 229 Controlul etanşeităţii la furtunurile pentru acetilenă este obligatoriu şi se va face cu apă şi săpun. Se
interzice folosirea flăcării pentru asemenea verificări.
Art. 230 Se interzice folosirea furtunului de cauciuc de la recipientele (buteliile) de oxigen la acetilenă şi
invers.
Art. 231 Se interzice folosirea furtunurilor murdare de ulei sau de grăsimi.
Art. 232 Nu se permite să se racordeze la un furtun derivaţii pentru alimentarea mai multor arzătoare.
Art. 233 Corpurile agregatelor pentru sudare electrică şi transformatoarelor, carcasele tablourilor de distribuţie,
mesele pentru sudare piesele supuse sudării, trebuie legate electric la pământ.
Art. 234 Punerea la pământ a instalaţiilor transportabile de sudare electrică se execută înainte de începerea
lucrului, iar contactul la locul de fixare trebuie bine realizat.
Art. 235 Se interzice lucrul cu agregate care au cablurile electrice şi cleştele portelectrod defecte sau cu izolaţie
deteriorată.
Art. 236 Sursele de curent pentru sudarea electrică nu vor fi instalate în raza de acţiune a utilajelor destinate
ridicării sau transportului.
Art. 237. Capetele electrozilor în stare caldă se vor depune în vase metalice sau pe platforme incombustibile. În
cazul sudării efectuate la înălţime se vor lua măsuri ca aceste capete să nu cadă pe materiale combustibile.
Art. 238 La sudarea electrică cu arc deschis se va lua măsuri ca scânteile să nu ajungă pe materiale
combustibile, acestea protejându-se pe o distanţă de 10,00 m.
Art. 239. La întreruperea operaţiei de sudare, aparatele se scot de sub tensiune.

4.1.3.1.2 Ateliere de vulcanizare

Art. 240 În atelierele de vulcanizare se va urmării ca instalaţiile de ventilaţie să funcţioneze corespunzător, iar
acolo unde se lucrează cu solvenţi ce emană vapori inflamabili, aceste instalaţii vor fi de tip antiexploziv.
Cazanul de abur va fi montat într-o încăpere separată de atelierul de lucru.
Art. 241 Încălzirea atelierelor de vulcanizare se va face cu instalaţii cu apă caldă sau cu abur de joasă presiune.
Radiatoarele şi conductele instalaţiei de încălzire vor fi curăţate de praf, scame sau alte corpuri combustibile, în
fiecare zi, după terminarea programului de lucru.
Art. 242 Tablourile de distribuţie a curentului electric trebuie să fie amplasat în exteriorul atelierului de
vulcanizare, dacă nu este în construcţie antiexplozivă.
Art. 243 Dacă în încăperile unde se execută operaţii de vulcanizare se degajă praf, instalaţiile electrice de
iluminat şi de forţă trebuie să fie de construcţie etanşă la praf, iar în cele în care se produc emanaţii de vapori
inflamabili, instalaţia electrică trebuie să fie de tip antiexploziv.
Art. 244 Materialele combustibile necesare procesului tehnologic vor fi aduse în atelier numai în cantităţi
necesare unui schimb de lucru. Acestea se vor depozita la o distanţă de minimum 1 m de instalaţia de încălzire
sau de tratament termic.
Depozitarea camerelor auto sau a anvelopelor în atelierele de vulcanizare este interzisă.
25

4.1.3.1.3 Ateliere mecanice

Art. 245 La încălzirea materialelor, în atelierele de forţă, exploatarea cuptorului de încălzire cu combustibil
lichid sau gaze se va face cu respectarea normelor de ardere a combustibililor în focarele instalaţiilor
industriale.
Art. 246 Răcirea şi depozitarea pieselor şi depozitarea pieselor calde trebuie să se efectueze în spaţii special
amenajate, la sol, în gropi sau containere. Este interzisă circulaţia prin aceste spaţii, care trebuie amenajate în
aşa fel încât materialele calde depozitate să nu se rostogolească în afara lor. Între aceste spaţii şi utilajele sau
căile de acces se cere o distanţă de minimum 1 metru.
Art. 247 În atelierele de foraj şi de tratamente termice nu este permisă introducerea de materiale inflamabile
sau scurgeri de uleiuri, păcură, gaze sau apă în interiorul spaţiilor de depozitare sau răcire.
Art. 248 Se interzice depozitarea sau răcirea pieselor calde (peste 300 grade C) în afara spaţiilor special
amenajate.
Art. 249 Utilajele pentru prelucrarea materialelor în stare caldă vor fi verificate în ceea ce priveşte scurgerile
de ulei în zona de încălzire sau împrăştierea de particule calde de metal, care vor fi oprite prin paravane
construite din materiale rezistente la foc.
Este interzis a se lucra fără aceste paravane şi a se aşeza materiale combustibile în zonele în care cad particule
incandescente.
Art. 250 Este interzisă repararea utilajelor care lucrează la cald în timpul funcţionării lor.
Art. 251 Reparaţiile se vor executa numai după ce utilajele au fost oprite, răcite şi aerisite (cuptoarele).
Art. 252 În toate secţiile de tratament termic amplasate şi construite conform regulilor tehnice, locurile de
muncă cu pericol datorită gazelor trebuie să fie puse sub observaţie continuă, asigurându-se executarea corectă
a proceselor tehnologice, manipularea corectă şi funcţionarea sigură a instalaţiei mecanice de ventilaţie şi a
ventilaţiei naturale.
Art. 253 Distanţa cuptoarelor de căile faţă de rezervoarele de ulei trebuie să fie de minim 1 m.
Art. 254 Distanţa dintre rezervorul de căile şi cuptor va fi de minim 2 m dacă acestea se amplasează unul în
faţa celuilalt şi de 1,5 m, dacă rezervorul se găseşte în spatele cuptorului sau de 0,6 m dacă este aşezat lateral
faţă de cuptor.
Art. 255 Se va controla periodic dacă nu există apă acumulată în fundul rezervorului, ştiind că la călirea de
piese lungi acestea pot veni în contact cu apa, pot provoca vaporizarea intensă şi chiar disocierea acesteia şi, în
consecinţă, împroşcarea sau chiar aprinderea uleiului.
Art. 256 Rezervorul trebuie să fie prevăzut cu robinete de purjare a apei la partea lui inferioară.
Art. 257 Băile de ulei cu volum peste 2 m c. vor fi prevăzute cu sistem de golire rapidă a uleiului în afara halei.
Art. 258 Atunci când băile sunt montate deasupra solului, şi, în caz de avarie, există pericol de împrăştiere a
uleiului pe suprafaţa halei, în jurul lor se vor prevedea canale colectoare acoperite, cu scurgerea la un rezervor
exterior.
Art. 259 La călirea cu ulei nu se va folosi decât ulei deshidratat la temperatura de +120 grade C, cu temperatura
de inflamabilitate de minimum +180 grade C - +200 grade C.
Orice furnitură de ulei de călire va fi analizată înainte de darea în folosinţă.
Art. 260 Se va evita încălzirea uleiului peste +80 grade C - +85 grade C, pentru a împiedica aprinderea sa la
introducerea pieselor calde. Atunci când condiţiile de lucru o impun, uleiul trebuie răcit (cu apă prin serpentină,
la fundul sau prin mantaua rezervorului sau prin răcire exterioară în răcitor special).
Art. 261 Se interzice răcirea cu apă a băilor de ulei care lucrează peste temperatura de spumare a uleiului.
Art. 262 Rezervoarele de călire trebuie să fie prevăzute cu mijloacele iniţiale necesare pentru stingere (cu
spumă sau CO2).
Art. 263 Locul de muncă trebuie să fie păstrat în cea mai mare curăţenie.
Art. 264 Se interzice încălzirea băilor de ulei cu flacără deschisă.
Art. 265 Aceste băi se vor încălzi fie cu serpentine de abur fie cu rezistenţe electrice capsulate sau prin alt
sistem care să nu producă aprinderea băii prin contact.
Art. 266 Hotele de ventilaţie de deasupra băilor vor fi periodic curăţate de depuneri.
Art. 267. La cementarea cu mediu de carburare solid, nu se va folosi în general decât mediu de carburare gata
pregătit, preparat în întreprinderea de specialitate.
Art. 268 Dacă în cazuri excepţionale, justificate, mediul de carburare se prepară în întreprinderea
consumatoare, secţia de preparate trebuie amplasată într-o încăpere separată, rezistentă la foc şi prevăzută cu
sistem propriu de ventilaţie.

26

se produc scame. cu substanţe lichide periculoase. 280 Se vor ventila forţat toate băile de decapare pentru metale neferoase spre a elimina hidrogenul care se formează. cu substanţe oxidante. cu tendinţă de autoaprindere. 275 Construcţia în care se amplasează aceste băi conform normelor în vigoare va trebui să fie rezistentă la foc. etc. Se vor lua măsuri speciale ca pulberile metalice neferoase care pot produce amestecuri detonante sau pot arde (aluminiu. trebuie să fie astfel amplasat încât în caz de accident să permită accesul liber spre toate scările de ieşire. 273 Depozitarea pulberilor metalice se va face în ambalaje speciale şi în încăperi special destinate. Art. 277 Se admit spălări numai în cazul în care cantitatea de solvent este mică (1 – 2 litri). Art. În cazul în care acesta este combustibil se vor lua aceleaşi măsuri ca la combustibilii gazoşi. cordoanele şi manşetele pe care se poate depune praful de magneziu. 90% şi aşezate la distanţă faţă de sursele de căldură. etc. depozitarea şi lucrul cu acizi concentraţi ca şi prepararea soluţiilor diluate pornind de la acizi concentraţi se fac numai de personal calificat. Art. 295 Deşeurile nerecuperabile se pot distruge prin ardere. 289 Ascuţitorile unde se lucrează cu astfel de aliaje sunt spaţii cu pericol de incendiu şi trebuie marcate la intrare ca atare. Art. 292 La operaţiile de aşchiere. corpuri incandescente. Art. Art. etc. corpuri incandescente). în tăvi deschise. evitându-se contactul acizilor concentraţi cu materiale combustibile care se pot aprinde. 278 La folosirea degresărilor electronice care provoacă degajări de hidrogen şi oxigen se vor lua măsuri de ventilaţie forţată pentru evacuarea gazelor. 271 În încăperile de preparare se vor instala numai motoare electrice şi corpuri de iluminat protejate contra exploziei. Art. uşile. Art. găurire. în cazul degresării în benzină se vor folosi numai băi cu închidere automată şi sisteme de golire rapidă a solvenţilor în cuve. Art. Toate polizoarele vor trebui prevăzute cu ventilaţie de exhaustare. magneziu. în cazul şlefuirii cu şaibe de câlţi sau cârpă. 27 . Art. Art. Art. Art. în regim ecologic. ferestrele şi pardoselile vor fi din materiale necombustibile şi astfel executate încât praful să nu se poată depune şi să se poată curăţa uşor. a aliajelor cu conţinut de magneziu cu peste 80% se va avea grijă ca sculele să nu se încălzească prea tare. Art. Nu este permisă depozitarea acidului sulfuric în aceeaşi încăpere cu acidul azotic. petrol.Art. 285. Art. Art. motorină. nu invers. 272 Pentru evitarea scânteilor de descărcare a electricităţii statice. 269 Mediul solid va fi bine uscat înainte de folosire. Art. frezare. În apropiere (până la minimum 3 m) nu se va lucra cu foc deschis (scântei. 287 Dacă în aceeaşi încăpere se folosesc şi şaibe de cârpe şi pietre de polizat. în scopul evacuării oamenilor. praf. Art. 279 Decaparea pieselor din materiale neferoase în acid azotic se va face numai în nişe de decapare cu ventilaţie forţată. Art. 270 Utilajul din încăperile de prepararea prafului. 293 Şpanurile şi praful rezultat vor fi imediat îndepărtate. Art. etc.) să nu vină în contact cu scântei. 288. În secţiile de şlefuire. Art. 274. 291 Muncitorii din aceste secţii vor purta îmbrăcăminte de protecţie fără buzunare. 284 Pardoseala depozitelor de acizi va fi realizată din material antiacid. În secţiile de degresare – decapare. 290 Pereţii. flăcări. utilajele vor fi puse la pământ. 283 Vasele cu acizi trebuie umplute până la max. Art. 286. flăcări sau alte corpuri cu temperaturi mai ridicate decât temperatura lor de aprindere. Îmbrăcămintea va fi impregnată după fiecare spălare cu o substanţă ignifugă corespunzătoare. focul deschis este îndepărtat (40 – 50 m) şi concentraţia vaporilor este mult sub limita de explozie. 276 Se interzice spălarea pieselor cu benzină. 294 Deşeurile rezultate şi destinate refolosirii se vor colecta în recipienţi închişi şi păstra într-o încăpere separată. Art. se va ţine seama că praful şi şpanul acestora este combustibil şi prezintă pericol de incendiu şi explozie. 281 Manipularea. Art. în locurile special destinate pentru aceasta sau dacă se amestecă bine cu nisip (în proporţie de 5 părţi nisip la 1 parte praf) se pot depune la halda de deşeuri conform contractului. Se vor lua măsuri pentru colectarea acestora în cutii de tablă. Art. 282 La diluarea acidului sulfuric trebuie să se toarne acid în apă. La prelucrarea aliajelor cu un conţinut de magneziu de peste 80%. în încăperi în care se lucrează cu foc deschis sau unde se produc scântei electrice. Art. halele sunt mari.. se vor lua măsuri de evitare a aprinderii scamelor de la scânteile pietrelor de polizat.

inundaţii. 304 La maşina pentru prelucrat metale prin electroeroziune se va urmării buna funcţionare a dispozitivelor automate pentru descărcarea condensatoarelor. 311 Pentru fiecare spaţiu de depozitare. cu respectarea instrucţiunilor fabricantului. Art. 313 Este interzisă depozitarea în acelaşi spaţiu de depozitare sau compartiment a materialelor care aflându-se în imediata vecinătate pot da naştere la reacţii periculoase în caz de incendiu sau explozie. planuri de depozitare şi evacuare şi se vor stabili măsuri concrete în diverse ipoteze de situaţii de calamitate (incendiu. cum sunt : . pe baza normelor în vigoare. Art. 4. care ar putea provoca incendii.4 Ateliere electrice şi pentru bobinaj Art. 303 În ateliere nu vor fi lăsate în funcţiune. . substanţe care degajă gaze toxice.1. Art.3. Art. când sunt în stare incandescentă se vor păstra pe suporturi necombustibile. 4. în funcţie de compatibilităţi şi de riscul/pericolul de incendiu sau explozie pe care îl prezintă. cu instalaţii de forţă şi iluminat antiexplozive. cu hote. tendinţa de autoaprindere. cu încălzire indirectă şi cu suficientă aerisire. modul de ambalare şi proprietăţile fizico – chimice ale acestora sub aspectul prevenirii şi stingerii incendiilor (clasa de periculozitate sau clasa de combustibilitate. instalaţia se va opri obligatoriu. Art. 299 Impregnarea bobinajelor. forma.Art.1. materiale radioactive. 28 . Art. unde se produc scânteile. în acelaşi timp cu deconectarea maşinii de la reţeaua de alimentare. 307 Pornirea şi exploatarea maşinii sunt permise numai muncitorilor instruiţi special în acest sens. ale proiectantului şi ale utilizatorului. nu trebuie să permită ca vaporii degajaţi în timpul prelucrării să producă explozii sau incendii. autoinflamare sau explozie.) care vor fi afişate în locuri vizibile şi vor fi aduse la cunoştinţa personalului de deservire pentru însuşire şi aplicare.5 Atelierele pentru prelucrat metale prin electroeroziune Art. Art. Art. 301 În atelierele de bobinat motoare. 298 În atelierele electrice de întreţinere nu se vor executa improvizaţii la instalaţiile electrice şi nu se vor folosi aparate şi receptoare supradimensionate sau necorespunzătoare. reşourile sau alte aparate cu foc deschis.substanţe care degajă gaze corosive. motoarelor sau transformatoarelor care se fac în atelierele de bobinaj se va face în camere separate. 312 Materialele cu caracteristici diferite se vor depozita în compartimente sau spaţii de depozitare separate. care se utilizează în atelierele de bobinaj. Art. de la întrerupătorul general. etc. Art. se vor întocmi detaliat norme sau instrucţiuni specifice. după caz. dimensiunea. Art. 296 Echipamentele de separare aer – material aferente instalaţiilor de exhaustare vor fi de tipul cu captare umedă a materialului. uscarea se va face în cuptoare special amenajate în acest scop. 310 Depozitarea materialelor combustibile se fac în funcţie de natura. etc.1. bine aerisite.). chiar dacă reprezintă ambalaje. 308 Nivelul dielectricului în timpul prelucrării prin erodare va fi cel puţin cu 5 cm deasupra piesei. nesupravegheate.2 SPAŢII DE DEPOZITARE Reguli şi măsuri generale pentru toate spaţiile de depozitare a materialelor combustibile Art. pentru aspiraţia gazelor şi a aerosolilor care se produc deasupra băii cu lichid dielectric. recipiente de : gaze sub presiune.3. explozii.3. 297 Dispozitivele de polizare folosite pentru aliajele de magneziu nu trebuie folosite pentru materiale feroase. lămpi de benzină. în acelaşi loc cu materiale combustibile. 305 La maşină se va urmării funcţionarea în stare perfectă a instalaţiei de ventilaţie locală. Art. greutatea. 306 Protejarea băii cu petrol sau cu ulei. Art. cutremur. 309 La sfârşitul lucrului. 300 Pentru uscarea bobinajelor motoarelor sau a transformatoarelor care se fac în atelierele electrice.1. împreună cu materiale sensibile la coroziune. compartiment sau anexă a acestuia. comportamentul în contactul sau în prezenţa altor substanţe de stingere şi eficienţa acestora la stingerea incendiului. substanţe corosive. sau mecanic. 302 Ciocanele electrice pentru lipit. suprasolicitând instalaţia electrică. . Art.1. 4. nu se vor utiliza radiatoare sau becuri cu puteri mari.

instalaţiile de încălzire. Art. din raţiuni tehnologice. organizarea de birouri în afara celor strict legate de activitatea de gestiune a materialelor din depozit. 329 Încălzirea spaţiilor de depozitare se va face de regulă cu sisteme având sursa exterioară de căldură cu respectarea prevederilor de la capitolul pentru încălzire locală. explozie. 326 Compartimentarea spaţiului de depozitare pe diverse gestiuni se va face numai în cazuri de strictă necesitate şi numai cu materiale incombustibile (ex. scântei. Art. 320 Cantitatea de materiale şi de substanţe combustibile utilizate în construcţiile civile (publice) şi cele de producţie nu trebuie să conducă la depăşirea densităţii termice stabilite prim reglementările tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare de construcţii. Art. sunt montate utilaje de transport sau prelucrare acţionate electric se va verifica integritatea şi buna funcţionare a instalaţiilor electrice şi legarea lor la pământ. blocarea căilor de circulaţie. ş.) vor fi verificate periodic şi vor fi întreţinute de personal de specialitate. 314 Este indicat ca materiale de mare valoare de utilizare şi care condiţionează esenţial buna desfăşurare a procesului de producţie.) astfel amplasate încât să nu împiedice accesul la mijloacele de intervenţie în caz de incendiu. grilaje metalice ş. Art. la uşile de acces. 316 În cazul utilizărilor rafturilor pentru depozitare este indicat ca acestea să fie executate din materiale incombustibile sau. instalaţii de încălzire. Art. 321 Este interzisă depozitarea materialelor sau a ambalajelor în alte locuri decât cele special destinate şi amenajate în acest scop pentru a evita ocuparea spaţiilor de siguranţă între construcţii. Art. instalaţii de ventilaţie etc. Art. Art. 322 Este interzisă depozitarea materialelor combustibile în subsolurile sau podurile spaţiilor de producţie. De asemenea se vor înlătura toate defecţiunile care pot provoca supraîncălziri. 325 Spaţiile de depozitare vor fi delimitate de cele de recepţie – expediţie. pentru a asigura funcţionarea eficientă a acestora. dacă acest lucru nu este posibil. 29 . Art. proiectantului sau utilizatorului şi prescripţiile tehnice referitoare la distanţe faţă de : . la tablourile electrice.distanţa între partea superioară a stivelor sau a materialelor depozitate pe rafturi şi plafonul sau grinzile depozitului trebuie să fie minimum 35 – 40 cm. ca să permită pătrunderea jeturilor de apă sau altor substanţe de stingere. 317 Dimensiunile stivelor şi amplasarea lor şi a rafturilor trebuie să permită asigurarea culoarelor de acces pentru mijloacele de transport. Art. 324 În situaţiile în care în cadrul depozitelor deschise.a. Art. precum şi cele care prezintă un pericol mare de incendiu. să fie depozitate separat de celelalte materiale din aceeaşi categorie. 323 În spaţiile de depozitare închise este interzisă desfăşurarea de activităţi de prelucrare sau finisare de orice natură. supraîncărcarea planşeelor. pentru a nu produce aprinderea materialelor depozitate. cu respectarea distanţelor de siguranţă între ele şi faţă de vecinătăţi şi a cantităţilor ori a suprafeţelor maxime admise. 318 Ambalajele goale.menţinerea liberă a culoarelor de acces la instalaţiile de stins incendiu. 327 Spaţiile închise în care se depozitează lichidele volatile sau gazele trebuiesc ventilate permanent pentru a împiedica formarea de concentraţii sau amestecuri de gaze explozibile. 315 Materialele compatibile aflate în aceeaşi clasă de combustibilitate şi care prin forma geometrică permit depozitarea prin suprapunere pot forma stive. autoaprindere. . Exploatarea şi întreţinerea acestora se va face cu respectarea normelor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie a muncii.capetele de sprinklere şi drencere. paleţii şi alte materiale utilizate vor fi în permanenţă înlăturate de pe culoarele de acces. astfel încât să fie împiedicat accesul în depozit a persoanelor străine de activitatea acestuia. pentru intervenţie şi evacuare în caz de incendiu. pentru a se evita blocarea culoarelor şi se vor depozita în locuri speciale amenajate acestui scop. să fie ignifugate. Art.corpurile de iluminat. utilajele şi instalaţiile care funcţionează la o temperatură mai mare decât cea a mediului ambiant. Art. .avertizoare şi detectoare de incendiu. cu respectarea următoarelor precizări : . . pentru a nu le reduce raza de acţiune.se vor respecta instrucţiunile furnizorului. 319 Este interzisă depozitarea de materiale în cantităţi mai mari decât cele stabilite pentru spaţiile respective prin proiect sau prin instrucţiunile de depozitare. 328 Instalaţiile din dotarea depozitului (instalaţii electrice. Art. . plase de sârmă. Art. grupe de stive şi sectoare.a. luându-se tot odată măsuri sporite de protecţie. materiale care reacţionează periculos în contact cu substanţe stingătoare specifice altor materiale aflate în acelaşi spaţiu de depozitare. scurtcircuite. . Art. .

Art. instruirea lucrătorilor. flăcări. Art.). Art. 335 Manipularea materialelor în vederea depozitării sau evacuării din depozit se va face cu deosebită atenţie. etc. chibrituri.certificării existenţei instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice materialelor respective. Art. deteriorări ale integrităţii ambalajelor sau recipientelor. 339 Lucrul cu focul deschis poate fi admis numai pe baza permisului de lucru cu foc şi va fi executat numai de persoane instruite şi după ce s-au luat toate măsurile de protecţie pentru împiedicarea producerii unui focar de incendiu şi limitarea propagării acestuia lucrări (stabilirea razei de lucru. respectiv cu difuzor. felinare. 336 Dezambalarea materialelor se va face. 337 În depozitele de materiale cu risc mare de incendiu şi explozii. tobe de eşapament defecte. 332 Culoarele de circulaţie din spaţiile de depozitare vor fi marcate pe pardoseală cu benzi de vopsea de culoare deschisă (de preferinţă alb sau galben). prevăzute cu glob de sticlă şi grătar de protecţie. etichetelor. Art. În caz în care manevrarea se face cu locomotive cu abur se vor lua următoarele măsuri : . iar cele expuse la şocuri mecanice şi cu grătar de protecţie. 341 Manevrarea vagoanelor în spaţiile de depozitare şi la rampele de acces la acestea se va face de preferinţă cu locomotive acţionate de motoare Diesel şi electrice. 330 În spaţiile de depozitare este interzisă utilizarea altui sistem de iluminat (lumânări. al pericolului pe care îl reprezintă şi al reacţiilor pe care acestea le au în contact cu substanţele şi agenţii de stingere. etc. 334 Se interzice introducerea în spaţiile de depozitare a materialelor. cu troliu sau alte mijloace adecvate. Art. astfel încât să nu se producă lovituri ale materialelor sau obstacole. se vor face obligatoriu controale periodice pentru a verifica starea materialelor depozitate în raport cu instrucţiunile furnizorului sau cu prescripţiile utilizatorului. defecţiuni la sistemele de direcţie sau frânare. materialele achiziţionate vor fi verificate în vederea : . În caz de strictă necesitate se poate utiliza pentru iluminat în spaţiile de depozitare. . în locuri special amenajate.). alimentate electric cu cablu având înveliş de protecţie cauciucat nedeteriorat. Art. conductori electrici. lămpi electrice portative. siguranţe electrice supradimensionate. asigurarea locului respectiv cu mijloace de stingere. Art. etc. în zone separate.în cuprinsul depozitelor nu se va proceda la descărcarea cenuşii sau curăţirea grătarelor decât în afara acestora. 30 . controlul la terminarea lucrărilor. Art. 340 În caz de necesitate pregătirea cererii pentru sigilare se face în locuri special amenajate şi fără pericol de incendiu. evitând culoarele de circulaţie. susceptibile de a cauza sau contribuie la izbucnirea unui incendiu.a. 342 Nu se va admite intrarea şi utilizarea în depozit a mijloacelor de transport de orice natură care prezintă defecţiuni tehnice care pot conduce la incendii sau explozii (scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi. 343 În spaţiile de depozitare este interzisă parcarea şi remedierea defecţiunilor mijloacelor de transport.depistarea unor eventuale focare de incendiu ascunse. ori de materiale care prin degradare în timp prezintă pericol de izbucnire a incendiilor sau de explozie. Art. Art. legături electrice defecte sau improvizate.Art. Art. . pe cât posibil. lipsă sau montate necorespunzător. Art. Art. la care nu se cunosc caracteristicile din punct de vedere al incendiului. plăcilor indicatoare şi semnelor distinctive privind manipularea şi depozitarea sub aspectul păstrării integrităţii şi a protecţiei împotriva incendiilor.pe teritoriul unităţilor se interzice utilizarea suflătorului locomotivei care va circula numai cu cenuşarele închise. Aceste mijloace vor avea asigurate protecţiile necesare (parascântei sau izolaţii) la părţile care ar putea produce incendii (coşuri de evacuare a gazelor sau fumului. etc. 331 Corpurile electrice de iluminat echipate cu lămpi incandescente sau fluorescente trebuie să fie prevăzute cu glob de protecţie. tobe de eşapament. cu excepţia depozitelor de materiale inflamabile şi explozibile.certificării corespondenţei între materialele şi documentele de însoţire prin verificarea existenţei pe acestea a inscripţiilor. lipsa sistemelor de protecţie parascântei. pe rampele sau zonele de recepţie.). . 333 Înaintea descărcării şi/sau introducerii în depozit. la întreţinerea şi propagarea acestuia sau la explozii. ş. etc. supravegherea lucrului. 344 În timpul operaţiunilor de descărcare – încărcare motoarele mijloacelor de transport auto vor fi oprite. iar ambalajele sau resturile acestora vor fi imediat evacuate din spaţiul de depozitare. funcţie de care se va proceda în consecinţă. . 338 În spaţiile de depozitare şi în apropierea acestora este interzisă utilizarea focului deschis.) în afara celui electric. vărsarea conţinutului.coşurile locomotivelor vor fi prevăzute cu dispozitive parascântei.

se vor evacua materiale aflate în apropiere. comutatoare. materialele. a iluminatului de siguranţă şi deconectarea instalaţiei de iluminat de la tabloul principal al depozitului. Art. după caz 31 . . cel situat pe o distanţă de minim 25 m. Art. etc. întrerupătoare. Art. în principal : . 351 Se va verifica periodic dacă în vecinătatea depozitului nu există focare potenţiale de incendiu care să poată fi propagat în interiorul depozitului (focuri deschise. transformatoare.) peste sarcina admisă. La fel vor fi inscripţionate corespunzător mijloacele de transport ale acestor materiale. INSTALAŢII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCŢIEI 4.Art. În toate cazurile se vor lua măsuri de protecţie împotriva extinderii focului în zonele învecinate depozitului. sigure în timp şi uşor de verificat : . acolo unde există.) legăturile se realizează corespunzător. Art. iar în depozitele amenajate în spaţii închise se va asigura evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi. măsurile şi regulile de prevenire şi stingere a incendiilor.1.1 Instalaţii electrice Art.) şi vor fi impuse măsuri pentru îndepărtarea acestor pericole potenţiale. amenajate sau utilizate. . . . echipamentelor şi aparatelor electrice în condiţii în care se generează supracurenţi sau suprasolicitări datorită unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor. Art. 349 În incinta depozitelor se va limita accesul persoanelor care nu fac parte din personalul de servire al depozitului. pe cât posibil. 354 Depozitele organizate în are liber vor fi în permanenţă păzite de personal dimensionat numeric funcţie de mărimea depozitului. cu rezistenţă de trecere compatibilă cu rezistenţa ohmică a conductoarelor legate. prize. la terminarea programului de lucru zilnic. înlocuirea siguranţelor. 356 Pentru a nu constitui cauze de incendiu. rămăşiţe lemnoase.1. La fel vor fi inscripţionate corespunzător mijloacele de transport ale acestor materiale. crematorii sau cuptoare necorespunzător amplasate. iar după lichidarea focarului de incendiu acesta cât şi zonele învecinate vor fi supravegheate atâta timp cât este necesar pentru a avea certitudinea că nu mai este posibilă reaprinderea focului.punerea în funcţiune. 352 În caz de incendiu. Pentru a se asigura protecţia utilizatorilor şi siguranţa în exploatare toate instalaţiile. iar cele organizate în spaţii închise vor fi supravegheate în timpul lucrului şi închise la terminarea acestuia. 346 Se va avea in vedere ca materialele care prezintă pericol de incendiu sau explozie sau ambalajele acestora să fie inscripţionate de furnizor cu indicatoare şi instrucţiuni privind prevenirea şi stingerea incendiilor. nerealizarea unor contacte electrice perfecte. legăturile electrice între conductoarele izolate (pentru îmbinări sau derivaţii) se refac numai în accesoriile prevăzute în acest scop (doze. 4. Art. Art. Se interzice. . şeful depozitului nu va părăsi incinta până nu va asigura : .evacuarea tuturor deşeurilor şi a gunoaielor de orice natură. 348 Terenul depozitului şi. 358.4 . etc. Art. 345 Personalul de conducere şi însoţire a mijloacelor de transport trebuie să fie instruit asupra sa. verificate şi utilizate cu respectarea Normativului de exploatare a instalaţiilor electrice –indicativ I7/1 în condiţiile prevăzute în reglementările tehnice de specialitate şi documentaţiile producătorilor de echipamente. Art. 347 În spaţiile de depozitare fumatul este strict interzis. Pentru fumat se vor amenaja locuri speciale situate în afara depozitelor. 357 Se interzice exploatarea instalaţiilor. 355 Înaintea închiderii depozitelor organizate în spaţii închise.4. sau alte materiale combustibile. să cunoască şi să respecte normele. încărcarea instalaţiei electrice (conductoare. releelor se protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate. gropi pentru cenuşă. concomitent cu operaţiunile de stingere a acestuia. racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor. 353 Personalul de intervenţie în caz de incendiu va fi echipat cu mijloacele necesare protecţiei căilor respiratorii şi împotriva temperaturilor înalte. a lucrului cu foc deschis şi a accesului persoanelor străine. în jurul acestuia vor fi în permanenţă curăţate şi eliberate de vegetaţie uscată. aparatele şi echipamentele electrice folosite vor îndeplini nivelele de performanţă necesare. Art. etc. cabluri.curăţirea căilor de acces. cutii de legătură. instalaţiile electrice vor fi întreţinute. Art. Art. 350 Teritoriul depozitelor amenajate în aer liber va fi delimitat prin îngrădire şi va fi prevăzut cu panouri de avertizare privind interdicţia fumatului pe teritoriul depozitului.

etc. a unor materiale combustibile (cârpe. 359 Nu este admisă folosirea instalaţiilor neprotejate corespunzător în medii cu pericol de explozie şi/sau incendiu – categoriile “A”(BE 3a). din carton. La conductoarele care se leagă cu elemente mobile. canalelor sau a tunelurilor electrice a obiectelor de orice fel. .00 m de materialele combustibile (în depozitele şi magaziile cu materiale combustibile). echipamente. fără ştecher. . “B”(BE 3b) şi “C”(BE 2) de incendiu. precum şi în sălile aglomerate. în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu 10 mm. Art. folii de mase plastice. . etc. . . efectuarea lucrărilor de întreţinere. reşouri. în cazul demontării parţiale a unei instalaţii. . 362 La terminarea programului de lucru. elemente metalice. nelegarea corespunzătoare a conductorilor la aparate. forţă şi curenţi slabi) în medii cu risc de explozii este admisă numai după întreruperea energiei electrice. utilizarea prizelor neprevăzute cu dispozitiv de protecţie diferenţială şi de limitare a puterii amplasate la distanţă de minimum 1. instalaţia electrică va fi scoasă de sub tensiune cu excepţia iluminatului de siguranţă şi instalaţia de alimentare a receptoarelor cu rol de siguranţă la foc. folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor elastice. Se va păstra curăţenia. .). scame. . 363 Revizia. utilizarea receptorilor de energie electrică (radiatoare. utilizarea lămpilor mobile (portative). lemne. utilizarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice neomologate sau în alte locuri decât cele stabilite prin instrucţiuni sau agremente tehnice. hârtii. . adăpostirea de obiecte şi/sau materiale combustibile în posturile de transformare şi/sau încăperile tablourilor generale de distribuţie electrică. se interzice executarea lucrărilor electrice la conductoarele de aluminiu. Se interzice legarea directă a bornelor tabloului de distribuţie a lămpilor de iluminat. accesul la ele fiind permis numai electricianului de serviciu. neasigurarea la legături a aceluiaşi nivel de izolaţie ca şi al conductoarelor. nişelor. . aşezarea pe motoarele electrice. iar în apropierea tablourilor se interzice păstrarea materialelor şi a substanţelor combustibile. supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune cu excepţia acelora care sunt executate ţinându-se seama de acest efort.) fără luarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau încăperea respectivă. . direct în prize. tablourilor. etc. Pe partea interioară a tabloului general de distribuţie se afişează schema cu circuitele electrice pentru ca în caz de necesitate să poată fi identificată şi întreruptă operativ alimentarea. Art. precum şi organelor de control şi verificare. legăturile trebuie realizate conform reglementărilor. Art. . 361 Sursele de energie de rezervă pentru alimentarea consumatorilor cu rol de siguranţă la foc (vitali). Legarea corectă se face prin strângere mecanică cu şuruburi. înlocuirea sau repararea unor elemente ale instalaţiei electrice (iluminat.p şi direct sau prin intermediul papucilor sau a clemelor speciale în cazul conductoarelor cu secţiuni egale sau mai mari de 16 mm2. iar la tablourile capsulate. revizii şi reparaţii de către personal necalificat şi neautorizat. 364 Tablourile electrice generale de distribuţie vor fi închise în permanenţă cu cheia.prin răsucire şi matisare prin clemele speciale. Încăperea şi elementele tabloului vor fi în perfectă stare de curăţenie (fără praf. . etc). uzată şi/sau improvizată a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici. ciocane de lipit. 32 . Art. lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor elastice. . . . Art. 360 Aparatele electrice portative (mobile) se folosesc numai cu ştecher şi conductoare corespunzător izolate şi în bună stare de funcţionare şi verificate periodic. hârtie sau alte materiale combustibile. Art. . nepregătirea suprafeţelor de contact ale conductorilor înainte de execuţia legăturilor electrice prin mijloace adecvate. . folosirea în stare defectă. vor fi menţinute în bună stare de funcţionare şi verificate periodic. fiare de călcat. 365 La toate tipurile de tablouri electrice. prin metalizare asociată cu lipire sau prin presare cu scule şi accesorii corespunzătoare. garniturile de etanşare vor fi în bună stare şi bine strânse (fixate). folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină (abajururilor) improvizate. suspendarea corpurilor d iluminat direct de conductoarele de alimentare dacă aceasta nu este prevăzută din fabricaţie. prin simpla răsucire. agăţarea sau introducerea în interiorul panourilor. maşini. alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate. precum şi blocarea accesului la acesta. legăturile se prevăd cu elemente elastice de suprafaţă striată. Art. a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrică.

agentul termic (abur. 366 Tablourile electrice. maşini. Art. se va face periodic. releele.). a tuturor echipamentelor electrice.). în general. Motoarele. precum şi a maşinilor şi aparatelor de gătit. prize la pământ. se realizează revizia instalaţiilor electrice de iluminat. 4.4. corpurilor de iluminat. etc. aeroterme. 378. conductoare de coborâre. întrerupătoarelor. sau în condiţii în care să nu asigure răcire lor printr-o bună circulaţie a aerului din jur. 382 La trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau prin planşee executate din materiale combustibile.1. siguranţe. 371 Nu este admisă folosirea motoarelor şi a aparatelor electrice cu carcasele demontate. etc. prizelor. apă caldă. instrucţiuni de folosire.3 Instalaţii pentru încălzire centrală Instalaţiile pentru încălzire centrală se vor exploata conform Normativului I. 377 Instalaţiile de protecţie contra trăsnetului se vor controla periodic. aer cald) se va alege în funcţie de temperatura de 33 . 373 Instalaţiile şi sistemele de captare şi scurgere la pământ a sarcinilor electrostatice se menţin în stare de bună funcţionare. 369 Periodic. se vor respecta prevederile normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare (normative. 375 Prin instrucţiuni specifice se precizează acele utilaje care în timpul funcţionării produc electricitate statică şi măsurile luate prin asigurarea descărcării la pământ a acesteia. Art.Art. De asemenea se va urmări existenţa şi integritatea tuburilor de protecţie şi a izolaţiei cu azbest sau alte materiale izolante. Art. aer cald) şi locală (cu sobe. etc. Clemele siguranţelor lamelor nu se fixează pe lemn. iar la terminarea programului de lucru se vor opri. Art. 372 Încălzirea lagărelor şi a carcaselor motoarelor va fi controlată periodic pentru a nu depăşi temperaturile admise. 367 Se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi pentru instalaţia respectivă. Art. Art. rezistenţe ohmice şi legătura la pământ. 13/1. pe baza unui grafic aprobat. 368 Toate utilajele şi aparatele electrice vor fi prevăzute cu plăci pe care sunt precizate caracteristicile lor şi schema de conexiuni. apă caldă sau apă supraîncălzită. conform graficului de revizie. conexiunilor. calorifere. Se va urmării ca temperatura conductoarelor în sarcină să nu depăşească temperatura admisă. Nu se admite utilizarea unor instalaţii. iar la tablouri se va întrebuinţa numai siguranţe calibrate conform normelor în vigoare. Art. 383 La instalaţiile de încălzire centrală din clădirile şi încăperile cu pericol de explozie sau incendiu. Art. 370 Revizia completă a instalaţiilor electrice montate în medii cu pericol de explozie se realizează cel puţin o dată pe an. sobe. 379 În încăperile în care există pericol de explozie sau incendiu nu se vor utiliza sisteme de încălzire cu foc deschis. 381 Toate cazanele. urmărindu-se buna funcţionare a elementelor componente (dispozitive de captare. neomologate sau improvizate. aparate şi maşini de gătit. contactoarele. aparate.). conform unui grafic stabilit. 374 Este interzisă exploatarea instalaţiilor cu elemente metalice nelegate la pământ sau cu instalaţia de punere la pământ incomplete. starea conductoarelor. 380 Se interzice folosirea în stare defectă a sistemelor şi instalaţiilor de încălzire (cazane termice. Art. maşinile şi aparatele cu foc deschis. Art. a dozelor. se va urmări existenţa şi integritatea izolaţiilor corespunzătoare temperaturii conductelor. vor fi prevăzute cu carcase de protecţie. la parametrii prevăzuţi. 376 Instalaţiile de protecţie împotriva trăsnetului vor fi menţinute şi exploatate în bună stare de funcţionare. 13/1-96 şi următoarelor reglementări specifice : Art. Art.2 Sisteme de încălzire Art. Art. Art. incombustibile. etc. Se interzice înlocuirea siguranţelor fuzibile arse cu fir de liţă.1. Art. de forţă sau de curenţi slabi (tablouri de distribuţie. etc. sobe nestandardizate. staniol sau cu alte materiale cu rezistenţă electrică necalibrată. folosite pentru încălzire sau gătit vor fi supravegheate pe timpul funcţionării lor.) şi Normativul I. 4. radiatoare. cu suprafeţe radiante sau incandescente. La exploatarea sistemelor de încălzire centrală (cu abur.4. Verificarea instalaţiilor de punere la pământ a acestor utilaje şi. conform reglementărilor în vigoare. Art. standarde. echipamentul aferent tabloului de distribuţie sau tablourile de comandă vor fi legate la pământ în mod obligatoriu. radiatoare. etc. defecte sau necorespunzătoare din punct de vedere al rezistenţei ohmice.). carton sau alte materiale combustibile.

34 . Instrucţiunile producătorilor privind echipamentele montate în instalaţie. Art. 390 Nu se vor depozita lichide şi materiale combustibile şi recipiente cu gaze sub presiune în jurul bateriilor de încălzire sau a aerotermelor.395 La exploatarea sobelor cu sau fără acumulatoare de căldură. Art. a îmbrăcămintei şi a altor materiale combustibile. Art. 387 Toate conductele şi armăturileinstalaţiilor de încălzire centrală vor fi vopsite în culorile standardizate. 4. b) în încăperile în care sunt amplasate sobe nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore. 4. Art.) se vor face conform prevederilor standardelor în vigoare şi a instrucţiunilor de folosire emise de unitatea producătoare.00 m faţă de acestea.4. 384 În secţiile cu degajări de praf combustibil sau cu mediu de gaze combustibile. 386 Este interzisă depunerea pe radiatoare şi pe conductele termice a vaselor cu lichide inflamabile. Art. conductele şi radiatoarele vor fi netede.1.4 Instalaţii pentru încălzire tehnologică Art. Art. d) la oprirea încălzirii nu se întrerupe imediat funcţionarea pompei de recirculare pentru a se evita supraîncălzirea uleiului datorită energiei termice înmagazinată în sistemul de încălzire. execuţie şi exploatare a centralelor termice mici” GP 051 – 2000. 385 La conducte se va urmări existenţa şi integritatea izolaţiei din materialele incombustibile.4. 392 Instalaţiile de încălzire tehnologică vor fi întreţinute şi exploatate conform : Instrucţiuni PENTRU-ISCIR C 15. maşini şi aparate. 389 Nu se va permite existenţa în apropierea prizelor de aer a unor surse de gaze sau praf combustibil precum nici executarea de lucrări cu foc deschis. bateriile de încălzire vor fi curăţate periodic de depunerile de praf combustibil. înlăturându-se periodic orice depuneri de pe acestea şi în jurul lor.Normativul I . d) maşinile şi aparatele de gătit cu combustibil solid sau gaze.5 Încălzire locală Art. cazane de spălătorie. Art. precum şi rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi (a căror protecţie termică a fost asigurată de producător în baza încercărilor efectuate şi acceptate la omologarea produsului) pot fi amplasate la distanţe mai mici decât cele prevăzute la litera c dacă acest lucru este menţionat în instrucţiunile de folosire. Art.1.50 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 1. amplasarea şi exploatarea mijloacelor de încălzire locală (sobe de orice tip. aerotermele. se vor respecta prevederile specifice exploatării centralelor termice mici menţionate în “Ghidul de proiectare. Art.00 m la sobele cu acumulare de căldură. conductele. e) cu ocazia reviziei instalaţiilor se vor face analize fizico – chimice ale uleiului diatermic.25 m. etc. Conductele şi corpurile de încălzit vor avea temperatura pe feţele exterioare sub limitele care ar putea provoca aprinderea substanţelor cu care pot veni în contact. 391 În situaţia utilizării de centrale termice mici pentru alimentarea cu agent termic a unor corpuri de clădiri cum ar fi Grup social sau administrativ. a maşinilor şi aparatelor de gătit se vor respecta următoarele reguli : a) materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi a cenuşarelor să fie o distanţă de minim 1. b) la montarea instalaţiilor cu ulei diatermic se va avea în vedere ca încărcarea specifică termică a suprafeţei de încălzire să nu depăşească 2 – 3 W/cm2 pentru a evita riscul depunerii termice a uleiului prin supraîncălzire locală. 388 Lainstalaţiile de încălzire cu aer cald. f) uleiul diatermic se va înlocui la expirarea duratei de utilizare indicate de producător acestuia sau în momentul în care se constată alterarea caracteristicilor fizico – chimice.13/1. c) depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1. iar cele greu combustibile de 1.394 Construcţia. c) verificarea integrităţii şi funcţionări aparatelor de oprire automată a încălziri în cazul opririi accidentale a circulaţiei de ulei. Art.aprindere a substanţelor din încăperile respective. 393 În cazul instalaţiilor de încălzire tehnologică cu ulei diatermic (ca mediu de transfer termic) se vor lua în considerare următoarele reguli : a) este interzisă utilizarea instalaţiilor improvizate.

b) la sobele cu înălţimea picioarelor de cel puţin 25 cm. Art. cu aceeaşi grosime şi echivalenţă termică. din care ultimele două rânduri pot fi executate pe goluri sau înlocuite cu un strat de nisip având aceeaşi grosime. h) nu se utilizează sobe fără uşiţe la focare şi cenuşare. n) cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop. amplasarea sobei. o) se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite. k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor. etc. păcură. Art. pardoseala de sub acestea se protejează astfel : printr-un strat izolator de cărămidă plină. cu mortar cu argilă.). 4 rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă. Postamentul poate fi alcătuit şi din alte materiale incombustibile. La maşinile şi aparatele de gătit de uz casnic. Art. Peste aceste izolaţii se pune tablă metalică.400 Este interzisă racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum carte deservesc focare alimentate cu astfel de combustibil (lemn. protejată cu tablă.e) este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobei.50 m. având grosimea de 6 cm. termoizolatoare. m) se vor numi persoane care să răspundă de aprinderea şi de stingerea focului. urmând să fie făcute exclusiv prin uşile (prizele) de aer sau prin regulatoarele de tiraj ale focarelor. înlăturându-se orice posibilitate de scurgere a gazelor. pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă metalică cu dimensiunile de 70 X 50 cm. respectiv reglarea tirajului. cărbune.00 m iar faţă de cele greu combustibile de 0. în funcţie de calitatea şi cantitatea combustibilului folosit.401 Este interzisă montarea de clapete (şibăre) sau capace de obturare. a maşinilor şi aparatelor de gătit şi protejarea pereţilor combustibili se va face conform prevederilor standard în vigoare şi a instrucţiunilor de folosire emise de fabricant. 396 La utilizarea sobelor fără acumulatoare de căldură se vor respecta următoarele norme : a) distanţa dintre sobe sau burlane şi materialele combustibile învecinate să fie de cel puţin 1. reparate.399 Zidăria şi tencuiala coşurilor vor fi verificate periodic şi bine întreţinute. sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit. i) în timpul funcţionări sobelor. porţiunea de perete de lângă sobă se va realiza din zidărie executată din materiale incombustibile care să depăşească marginile sobei în toate direcţiile cu minim 0. petrol sau alte lichide combustibile. fără pericol de incendii şi numai după ce se vor stinge resturile de jar. porţiunea din tavan protejată trebuie să depăşească în toate direcţiile perimetrul sobei cu cel puţin 15 cm: b) în cazul sobelor din încăperile cu pereţi din materiale combustibile. iar în faţa focarului cu 50 cm. j) se interzice aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină. robinete. pardoselile combustibile se protejează printr-un postament format din : două rânduri de azbest şi unul din tablă metalică. g) înainte de utilizare. curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare. în canale sau racorduri. izolarea pardoseli se va face conform normelor stabilite de fabricant. ori din două straturi de pâslă îmbibată în soluţie de argilă. c) Când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 25 cm. prin două straturi de pâslă îmbibată în soluţie de argilă. defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor. Art. a fumului sau a scânteilor. iar uşile pentru curăţare vor fi bine etanşate.) Art. Art.70 m. etc. limitarea. uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie să fie închise şi înzăvorâte. Postamentul termic izolator trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm.402 Pentru instalaţiile cu alimentare cu gaze naturale a sobelor se vor respecta prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale . în situaţia când acest lucru nu este posibil. sau cărbuni cu o putere calorică mai mare decât cea stabilită (cocs de furnal).397 La utilizarea sobelor cu acumulare de căldură se vor avea în vedere următoarele : a) protejarea tavanelor din materiale combustibile se va efectua prin tencuire sau prin acoperire cu un strat de azbest. la care se vor avea în vedere şi următoarele reguli: a) verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei (conducte. printr-un strat de azbest ori prin alt material incombustibil cu aceeaşi capacitate termoizolatoare. Art. 35 . pentru a se evita orice crăpături ce ar permite ieşirea în încăperi sau poduri a gazelor calde. arzătoare. l) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei. p) se interzice montarea dispozitivelor şi a clapetelor de reglare a tirajului. f) în faţa uşiţei de alimentare.Indicativ I6/98.398 Coşurile de fum vor fi curăţate periodic.

k) se interzice folosirea gazelor în sobele nereparate şi a căror etanşeitate nu este asigurată. b) la prizele de ventilare cu aer se va urmări existenţa şi integritatea plaselor de sârmă sau grătarelor. prafului. d) racordarea buteliei direct la mijloacele de încălzire. g) la exploatarea instalaţiilor de ventilaţie se vor lua următoarele măsuri : 36 . d) Înainte de aprinderea arzătorului de gaze. pe lângă ora de aprindere şi stingere. etc. Art. 4. se vor respecta prevederile specifice exploatării centralelor termice mici menţionate în “Ghidul de proiectare. gazele vor fi închise şi deschise mai întâi la robinetul principal.b) în cazul în care se constată miros de gaze. vaporilor. g) este interzisă aprinderea arzătorului de gaze cu materiale sau deşeuri combustibile. astfel încât la exploatarea normală să se evite posibilitatea de acumulare a acestora precum şi pericolul de incendiu sau explozie. înainte de a se aprinde focul.403 Efectuarea lucrărilor de montaj. când arzătorul este în funcţiune. Art. e) se interzice evacuarea prin aceeaşi instalaţie de ventilaţie a mai multor materiale combustibile sau inflamabile. fără reductor de presiune. dacă flacăra lumânării nu se îndreaptă spre interiorul sobei tirajul este defectuos. pulberilor şi a deşeurilor combustibile. c) activare scurgerii gazului lichefiat din butelii. reparaţii.406 Instalaţiile de ventilare şi climatizare se exploatează conform normativului I 5/2 şi următoarele reglementări specifice : a) la încăperile în atmosfera cărora se degajă substanţe volatile şi explozive se va urmări buna funcţionare a ventilaţiei naturale sau mecanice care asigură evacuarea gazelor. robinetul trebuie să fie închis. iar coturile să aibă o rază de racordare suficientă pentru a se evita depunerea prafului. a mai multor substanţe care pot provoca în amestec. j) reglarea tirajului. la instalaţiile de ventilare se va urmări buna funcţionare a dispozitivelor de blocare în caz de incendiu şi de semnalizare a încetării funcţionări acestora. e) utilizarea furtunului de racordare nefixat corespunzător. când acesta este prea puternic nu se va face decât de către întreprinderea distribuitoare sau de câtre un instalator autorizat. f) este strict interzisă aprinderea focului după principiul “flacără pe gaz” adică a se deschide mai întâi robinetul şi apoi a se apropia flacăra de arzător. i) persoana stabilită pentru aprinderea şi stingerea focului va controla periodic dacă tirajul sobei este bun.). aprinderea sau explozie. uzat sau în stare defectă. e) aprinderea focului se face prin apropierea unei torţe aprinse (arzător) de arzătorul de gaze. îngrijindu-se însă ca gazul să fie închis. interzicându-se în acest sens orice improvizaţie (şibăre. c) se va urmări ca amplasarea în încăperi a gurilor de absorbţie să fie în funcţie de greutatea specifică a gazelor sau a vaporilor de evacuat.404 În cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice: a) folosirea de butelii defecte sau improvizate sau neomologate. prin agitarea sau încălzirea acestora.6 Instalaţii de ventilare şi climatizare Art. b) amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază căldură.1. pe care se va menţiona.4. este interzisă. h) atât la aprindere cât şi la stingerea focului. apoi la cel al arzătorului. după care se deschide încet robinetul până când gazele se aprind (principiul “gaz pe flacără”). c) aprinderea şi stingerea focului se va executa numai de către personal instruit în acest scop. cu ajutorul unei lumânări aprinsă apropiată de uşa întredeschisă a cenuşarului. urmând a nu se mai face focul până după verificarea şi remedierea defecţiunilor. d) se va urmări ca pereţii interiori ai canalelor de ventilaţie să fie netezi. uşa cenuşarului va fi deschisă. următorul text: “Pentru aprinderea arzătorului şi stingerea focului răspunde __________. f) folosirea furtunului executat din materiale plastice. care să împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilaţie. f) în secţiile deosebit de periculoase. pentru aceasta. la fiecare sobă sau aparat de gătit se va pune câte o etichetă. execuţie şi exploatare a centralelor termice mici” GP 051 – 2000.405 În situaţia utilizării de centrale termice mici pentru alimentarea cu agent termic al unor corpuri de clădiri cum ar fi Grup social sau administrativ. l) depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu spumă de apă şi săpun şi în nici un caz cu flacără. Art. se va aerisi încăperea respectivă şi se vor depista şi înlătura defectele care au provocat scăpările de gaze. clapete. revizii sau a modificărilor la instalaţiile de gaze de către persoane neautorizate şi fără avizul prealabil al unităţii.

evitându-se împrăştierea acestor deşeuri în atmosferă sau pe teritoriul unităţilor. prin menţinerea unei exhaustări continue şi a vitezei constante de circulaţie a aerului în conducte. încât să se evite producerea scânteilor sau a unor scurtcircuite.4. filtre fără carcasă.409 Inst.asigurarea unei izolări termice corespunzătoare a canalelor prin care circulă gazele calde. etc. se opresc ventilatorul şi maşinile racordate la acest sistem de ventilaţie. Nu se admite stocarea lor în hală. fără asigurarea legării la pământ a carcaselor metalice ale ventilatoarelor. c) sacii de colectare încărcaţi cu material vor fi evacuaţi din hală imediat. scame şi alte materiale combustibile. frecare între rotor şi carcasă. 4. unităţi de separare amplasate în interiorul halelor de fabricaţie. capetele de separare din interiorul conductelor vor fi puse în poziţia “ÎNCHIS” avându-se în vedere ca la reînceperea lucrului. asigurându-se totodată ungerea rolelor şi a lagărelor ventilatoarelor pentru evitarea supraîncălzirii acestora. exhaustaţi prin conductele din apropiere. talaş) ca agregate mobile de filtrare. în curte. j) ventilatoarele şi motoarele electrice ale instalaţiilor de ventilaţie vor fi astfel montate şi exploatate. Art. verificarea şi curăţarea periodică a canalelor tubulaturii ventilatoarelor.411. sau aprinderea prafului şi a deşeurilor combustibile depuse de cicloane.înlăturarea posibilităţilor de formare a amestecurilor explozive. 37 . La echipamentele pentru filtrarea aerului încărcat cu deşeuri lemnoase exhaustabile (praf.407 În vederea reţinerii prafului şi a deşeurilor combustibile se va urmări buna funcţionare a instalaţiilor de transport pneumatic prevăzute cu filtre. să fie redeschise.1. uniform unui grafic întocmit de personalul de întreţinere. La înlocuirea sacilor de filtru se va urmări ca aceştia să fie din material greu combustibil sau ignifugat. k) în caz de izbucnire a unui incendiu. d) la sfârşitul fiecărui schimb. etc. cicloanelor etc.. iar eventualele defecţiuni (lagăre defecte.410 La instalaţiile de ventilaţie şi de transport pneumatic prin care se vehiculează substanţe combustibile sau inflamabile nu se vor executa lucrări cu foc deschis (sudură. Art.412 Nu se admite funcţionarea instalaţiilor de transport pneumatic. în încăperile ci pericol de explozie. unităţi de separare filtre fără carcasă) vor fi desfăcuţi chiar dacă nu sunt plini şi înlocuiţi cu saci goi curaţi. .) se vor remedia. la utilajul de la care se face exhaustarea. Art. filtrelor. . cărbune. camere de desprăfuire şi cicloane.408 Ventilatoarele şi motoarele electrice ale instalaţiilor de transport pneumatic vor fi astfel exploatate. faţă de materialele sau elementele combustibile ale clădirilor. Art. ventilatorul care refulează în filtrul respectiv va fi oprit. l) înainte de pornire. h) instalaţiile de ventilare se vor revizui şi curăţa periodic. se va controla în prealabil starea ventilatorului. . limitarea posibilităţilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilaţie.) decât după curăţarea şi spălarea acestora de depunerile respective. etc. se vor respecta următoarele condiţii: a) aerul filtrat la ieşirea din filtru să nu aibă la metru cub o cantitate de particule de praf mai mare decât 30% din concentraţia maximă admisă de pulbere în atmosfera zonei de muncă indicată de normele de protecţia muncii. de depuneri de praf.7 Instalaţii de transport pneumatic Art. de exhaustare şi de transport pneumatic a deşeurilor de materiale combustibile (lemn. În timpul scuturării. încât să se evite producerea scânteilor sau a unor scurtcircuite. i) pornirea instalaţiilor de ventilare. pentru scurgerea electricităţii statice şi cu legări la pământ a căror rezistenţă depăşeşte 100 ohmi.) vor fi perfect etanşe iar capetele de separare şi obturatoarele de pe canale şi conductele de transport vor fi menţinute în bună stare de funcţionare. b) sacii de la modulele de filtrare şi de la unităţile de separare se vor scutura cu ajutorul sistemelor de scuturare la cel puţin 2 ore. prin întreţinerea în bune condiţiuni a capetelor de obturare manuală sau automată. . din materiale incombustibile. Art. cazanelor să nu provoace aprinderea vaporilor inflamabili. lipire. vapori ori gaze combustibile sau inflamabile. în curte sau pe acoperişul clădirilor. cuptoarelor. se va efectua întotdeauna înainte cu 10 minute de punerea în funcţiune a instalaţiilor tehnologice şi se vor opri după 15 minute de la terminarea lucrului. a conductelor (tubulaturii) şi a cicloanelor. m) la terminarea lucrului şi la oprirea ventilatorului. sacii de colectare ai echipamentelor cu saci colectori (agregate mobile de filtrare.se va urmări ca scânteile de la coşurile sobelor.întreţinerea.suprimarea şi izolarea diferitelor surse de căldură sau scântei la instalaţiile amplasate în medii în care există praf. rumeguş.

Art.instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legislaţie.4. siguranţa şi igiena muncii. Aceste lucrări se execută numai de către echipe instruite în acest scop şi dotate cu echipament de lucru.417 În cazul înlocuirilor se vor urmări ca ventilatoarele să fie montate pe fundaţie (suport) elastic.418 La terminarea lucrului şi la oprirea ventilatorului. . .8 Instalaţii de gaze Instalaţii de gaze naturale Art.ventilarea încăperilor centralelor termice în care funcţionează aparatele cu flacără liberă. se respectă normele şi dispoziţiile referitoare la prevenire şi stingere a incendiilor .controlul robinetului de manevră al aparatului. . la etajul de la care se face exhaustarea. Art. Art. etc. Art.414 Poziţiile de “ÎNCHIS – DESCHIS” a capetelor de separare cu care sunt prevăzute conductele de exhaustare ce traversează pereţii despărţitori antifoc şi cei contra exploziilor (într-o parte şi alta a pereţilor) şi care vor fi acţionate în caz de incendiu. anunţarea consumatorilor.să nu utilizeze scule şi echipamente defecte sau neadecvate mediului de lucru. în locuri cu pericol de incendiu. Art. se vor afişa instrucţiuni de exploatare şi prevenire a incendiilor. .verificarea stării utilajelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care prezintă defecţiuni. .420 Instalaţiile de gaze naturale se exploatează în conformitate cu prevederile Normativului I 6/1. specifice lucrărilor de gaze naturale ca: formarea şi componenţa echipamentelor de lucru.419 În secţiile cu instalaţii de exhaustare şi în staţiile de filtrare şi cicloane.Art. 426 Executarea lucrărilor cu foc deschis. utilizatorul va respecta şi asigura următoarele : . 429 Înainte de aprinderea focului în aparatele de utilizare neautomatizate şi la arzătoare. . Art. la canalele de fum aferente focarelor alimentate cu alt tip de combustibil (lemn. .415 În caz de izbucnire a unui incendiu.421 În toate etapele de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale.424 Personalul de exploatare are următoarele obligaţii : . se va controla în prealabil starea ventilatorului. Art.accesul aerului de ardere în focar. automat sau manual vor fi marcate vizibil. cărbune. concomitent cu anunţarea pompierilor. Art.). . Art. iar legătura la tubulatură să se facă flexibilă. este admisă numai după luarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare şi după obţinerea “Permisului de lucru cu foc”. Art. Art. Art. precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor. .413 Instalaţiile de transport pneumatic se vor revizui şi curăţa periodic.dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru. să fie redeschise. se organizează echipe cu atribuţiuni concrete şi se asigură măsuri şi posibilităţi de alertare a unităţilor de pompieri. Art. 4. etc. 428 Se interzice racordarea focarelor obişnuite. întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare. protecţie şi intervenţie adecvat.acordare de alimentaţie de protecţie şi a materialelor igienico – sanitare pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale.măsurile organizatorice de protecţia. 427 În vederea realizări intervenţiei de stingere. conform unui grafic întocmit. frecare între rotor şi carcasă. personalul prezent închide în primul rând robinetul de incendiu şi apoi procedează la stingerea incendiului. Art. capetele de separare din interiorul conductelor vor fi puse în poziţia “ÎNCHIS” avându-se în vedere ca la reînceperea lucrului.controlul tirajului aparatelor racordate la coş. alimentate cu gaze naturale. 425 În caz de incendiu la instalaţiile de gaze naturale. definite conform STAS 6793.să participe la toate instructajele. .să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă la instruire. asigurându-se totodată ungerea rolelor şi a lagărelor ventilatoarelor pentru evitarea supraîncălziri acestora. se opresc ventilatorul şi maşinile racordate la acest sistem de ventilare.422 Obligaţiile şi răspunderile pentru prevenire şi stingere a incendiilor revin conducătorilor locurilor de muncă. personalului de exploatare de la producător şi de la beneficiar. 38 . iar eventualele defecţiuni (lagăre defecte. depistarea şi înlăturarea eventualelor scăpări de gaze. păcură.416 Înainte de pornire.1.423 Conducătorii locurilor de muncă au obligaţia ca personal sau prin delegat să realizeze : .ventilarea focarului. Art.) se vor remedia.

Art. Art.accesul aerului de ardere în focar. iar după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră. anunţarea consumatorilor privind închiderea şi deschiderea conductelor.controlul robinetului de manevră al aparatului. Art. 435 Conducătorii locurilor de muncă au obligaţia ca personal sau prin delegat să realizeze în principal: . care pot obtura orificiile de refulare ale arzătoarelor.1. 441 La aprinderea focului se respectă principiul “gaz pe flacără”. deşeurilor sau a altor materiale.439 Executarea lucrărilor cu foc deschis.ventilarea încăperilor centralelor termice în care funcţionează aparatele cu flacără liberă. 430 La aprinderea focului se respectă principiul “gaz pe flacără”. 39 . sau presiunii în reţea datorate unor manevre accidentale). care pot obtura orificiile de refulare ale arzătoarelor.ventilarea focarului.4. depistarea şi înlăturarea eventualelor scăpări de gaze.să aplice în activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunoştinţă la instruire. Art. 431 La aprinderea sau stingerea focului. . iar după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră. protecţie şi intervenţie adecvat. în locuri cu pericol de incendiu.Art. Art.2. 438 În caz de incendiu la instalaţiile cu GPL personalul prezent închide în primul rând robinetul de incendiu. deşeurilor sau a altor materiale. se respectă normele şi dispoziţiile referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor cuprinse în Normativul de exploatare a sistemelor de exploatare cu GPL – indicativ I. 33. Art. . Aceste lucrări se execută numai de către echipe instruite în acest scop şi dotate cu echipament de lucru. Art.luarea măsurilor organizatorice de prevenire şi stingere a incendiilor. 4. . personalului de exploatare de la producător şi de la beneficiar.10 Instalaţii de aer comprimat Art. gazelor vor fi închise sau deschise de la robinetul principal şi apoi de la robinetul arzătorului (aparatului). . 4. . 442 La aprinderea sau stingerea focului. şi apoi procedează la stingerea incendiului. precum şi a hârtiei. 436 Personalul de exploatare are următoarele obligaţii : .433 În toate etapele de exploatare a sistemului de alimentare cu GPL.4.1. 445 Periodic se verifică funcţionarea dispozitivelor de siguranţă cu etanşare rapidă montate în instalaţie (în cazul depăşirii temperaturii în reţeaua de aer comprimat. 437 Mijloacele de stingere se amplasează la loc vizibil şi uşor accesibil şi se verifică la termenele prevăzute în instrucţiunile date de producător. 444 Instalaţiile de aer comprimat se exploatează în conformitate cu normativele specifice în vigoare. 440 Înainte de aprinderea focului în aparatele de utilizare neautomatizate şi la arzătoare. 432 Stingerea focului în cazul aparatelor racordate cu furtun se face prin închiderea robinetului de siguranţă amplasat înaintea furtunului. Art.8. 434 Obligaţiile şi răspunderile pentru prevenire şi stingere a incendiilor revin conducătorilor locurilor de muncă. lucru la conducte sub presiune. fiind interzisă folosirea chibriturilor.9 Instalaţii de GPL Art. concomitent cu anunţarea pompierilor.instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legislaţie. . precum şi orice alte măsuri necesare pentru evitarea incendiilor. .Aprinderea se face cu aprinzătorul special.4. gazelor vor fi închise sau deschise de la robinetul principal şi apoi de la robinetul arzătorului (aparatului). întocmirea şi semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare. precum şi a hârtiei. 443 Stingerea focului în cazul aparatelor racordate cu furtun se face prin închiderea robinetului de siguranţă amplasat înaintea furtunului. Art. manipulare a generatoarelor şi a buteliilor de acetilenă etcVI. este admisă numai după luarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor necesare şi după obţinerea “Permisului de lucru cu foc”.să participe la toate instructajele. Art. utilizatorul va respecta şi asigura următoarele : . Art. .Aprinderea se face cu aprinzătorul special.controlul tirajului aparatelor racordate la coş.să nu utilizeze scule şi echipamente defecte sau neadecvate mediului de lucru. specifice instalaţiilor de GPL referitoare la componenţa echipelor de lucru. Art.verificarea stării utilajelor şi sculelor cu care se lucrează şi înlăturarea sau repararea celor care prezintă pericol de incendiu. fiind interzisă folosirea chibriturilor. Art.

451 Conductele de aer comprimat. Este interzisă utilizarea focului deschis pentru această operaţie. etc. Art. 455 Este interzisă depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea acesteia. este interzisă. Art. respectiv pentru evacuarea gazelor arse.1. se va îndepărta eventualele scurgeri de combustibil şi se vor înlătura cauzele acestora. de conducere a procesului pe calculator alte aparate de măsură şi control vor fi menţinute în perfectă stare de funcţionare. 464 Aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se va efectua numai cu sistemele prevăzute în instrucţiunile de exploatare. Pentru stingerea flăcări se va prevedea o ladă cu nisip sau un vas cu apă în apropierea cazanului. îndeosebi racordurile la arzătoare. precum şi a instalaţiilor de cazane aferente se va efectua numai de către personal calificat şi instruit cu privire la prescripţiile tehnice de exploatare a acestora şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor. scările şi platformele cazanului se colectează şi se înlătură. cu tăvi metalice umplute cu nisip pentru colectarea scurgerilor provenite din instalaţii. Art. Art. oalelor de condensat se va face o dată pe schimb. conductele de aerisire şi indicatoarele de nivel de la rezervoarele pentru consum zilnic vor fi întreţinute în perfectă stare de funcţionare. Art. Art. Art. Art. Nu sunt admise improvizaţiile ca : băţ de chibrit. Art. lipsa oricărei alcalinităţi.4. se va folosi numai aburul de joasă presiune sau apă caldă. 458 La cazanele alimentate cu combustibil lichid se va asigura în permanenţă etanşeitatea tuturor traseelor de alimentare : rezervoare. 463 Înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se va verifica focarul. 461 Conductele de preaplin.11 Instalaţii termoenergetice Art. 465 Se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător. Art. 447 Se verifică legarea la pământ a tuturor conductelor din instalaţie. Art. în special în jurul arzătoarelor. conducte pentru transport. 454 Punerea în funcţiune şi exploatarea centralelor termice se va face numai pe baza. 460 Cazanele alimentate cu combustibil lichid vor fi prevăzute. Art. 466 Centralele termice care folosesc combustibil gazos se vor pune în funcţiune după verificarea arzătoarelor şi după asigurarea că presiunea în conductele de gaze se încadrează în limitele prevăzute de norme. folosindu-se o emulsie de apă şi săpun. pompe. 448 Curăţirea interioarelor ţevilor şi rezervoarelor cu benzină sau produse similare care pot produce incendii sau explozii la pornirea instalaţiei. Art. Art. În cazul când acest lucru nu este posibil se vor lua măsuri de protecţie (plase sau alte dispozitive) între conductele de aer şi conductorii electrici. Se interzice efectuarea acestui control cu flacără. Art. 40 . 457 Depozitarea combustibilului lichid sau solid pentru consumul zilnic necesar alimentării cazanelor se va face conform normelor specifice. Art. autorizaţie de funcţionare. 456 Aparatele pentru controlul temperaturii şi a presiuni din cazane şi conducte. 452 Cel puţin o dată pe an se spală reţeaua de aer comprimat cu o soluţie de sodă caustică în concentraţie de 5 – 10%. 459 Izolaţia conductelor pentru combustibil şi izolaţia cazanului. Verificarea lor se va efectua la începerea fiecărui schimb. 467 Controlul etanşeităţi instalaţiei de gaze se va face zilnic. 450 Temperatura aerului din reţeaua de distribuţie trebuie să fie cu cel puţin 75 grade C mai scăzută ca cea de aprindere a uleiului folosit pentru ungerea instalaţiei. indicatoarele de nivel pentru combustibil sau pentru agentul de încălzire. 453 Exploatarea instalaţiilor termoenergetice. sub injectoare. neîngropate nu se vor poza sub reţele electrice. Scurgerile accidentale de combustibil de pe toate utilajele. sistemele de interblocare. eliberată conform PT ISCIR – CR 1. care a fost menţinută timp de 20 de ore după introducerea în instalaţie. ziar aprins. trebuie să fie în perfectă stare şi ferită de a fi îmbibată de combustibil. 446 Purjarea conductelor. Art. prin încălzire. Se interzice aprinderea focului la un cazan având scurgeri de combustibil lichid. supapele de siguranţă. 4.Art. 462 Pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare. Focarele şi canalele de fum vor fi ventilate timp de 10 minute folosindu-se instalaţia prevăzută pentru aceasta. Art. 449 Dezgheţarea conductelor de aer cu surse de căldură cu foc deschis este interzisă. Spălarea se va continua cu apă sub presiune până ce se va constata cu ajutorul soluţiei defenolfaleină sau alt indicator. Art. Art. în faţa focarelor.

1. pentru evitarea pericolelor de incendiu.Art. vagonete. g) evacuarea zgurii şi a cenuşi cu recipiente. Art. c) spargerea unei ţevi în interiorul cazanului. fără a putea fi readus la nivelul normal. rumeguş. Arzătoarele moderne de gaz natural sunt prevăzute cu sistem de protecţie şi semnalizare. manipularea şi depozitarea combustibilului utilizat la centrala termică se va face astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu. Art. cărucioare. Art. e) minim şi maxim de presiunea pe circuitul de gaze sau de lichide combustibile. se va urmări integritatea şi buna funcţionare a acestui sistem. acare vor fi verificate la fiecare preluare şi predare a schimbului. c) se închide circuitul aburului. etc. multicicloane. 4. Poziţia ventilelor “închis” sau “deschis” trebuie marcată vizibil. 476 Supravegherea cazanelor poate înceta numai după închiderea circuitelor de alimentare cu combustibil şi scăderea presiunii aburului la zero. d) aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum. Art.12 Staţii de transport lichide şi gaze combustibile. 41 . d) silozurile de depozitare a combustibilului lemnos vor fi exploatate conform cărţilor tehnice întocmite de producător astfel încât să se evite pericolele privind apariţia unor incendii. 469 La circuitul de alimentare a arzătoarelor cu gaze de la cazanele ale căror instalaţii funcţionează cu o presiune de lucru de peste 5000 mm coloană apă prevăzut cu sistem de protecţie care întrerupe rapid debitul de gaze atunci când presiunea scade sub limita la care flacăra poate deveni instabilă sau în cazul când flacăra de control se stinge şi va urmări buna funcţionare a acestui sistem. etc. 468 Aprinderea arzătoarelor cu gaze. b) se închid robinetele de alimentare cu aer. Art. 471 La apariţia unei neetanşeităţi sau rupturi a unei conducte din sala cazanelor se va închide robinetul de pe conducta principală din exteriorul clădirii şi se vor deschide ferestrele şi uşile pentru aerisirea intensă a sălii. dintre care unul cu acţionare manuală. cicloane. care nu prezintă pericol de incendiu. b) defectarea unor aparate de control sau dispozitivelor de siguranţă. 474 Oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie atunci când se constată : a) creşterea sau scăderea nivelului apei. Staţii de pompe Art.4. f) întreruperea alimentării cu combustibili lichizi sau gazoşi. 470 La circuitul de alimentare al rezervoarelor de consum zilnic prevăzute cu două ventile legate în serie. curăţat permanent de deşeuri căzute şi gunoaie combustibile. g) întreruperea funcţionării ventilatoarelor de aer sau de gaze arse. c) se vor respecta prescripţiile privind capacităţile depozitelor de combustibil la centrale termice. 473 Fiecare cazan va fi revizuit şi reparat în termenele prevăzute de normele ISCIR.) se vor respecta următoarele reguli : a) transportul. în focarele cazanelor centralelor termice şi a altor instalaţii energetice va respecta strict principiul de bază “Gaz pe flacără”. Art. e) ventilarea (mecanică sau naturală) trebuie folosită astfel încât să nu se provoace amestecul de praf şi aer care să se poată aprinde. b) în jurul centralei termice terenul va fi neted. Art. Art. f) se interzice persoanelor neautorizate să staţioneze în zona focarului cazanului în timpul funcţionării acestuia. 479 Staţiile de pompare a lichidelor combustibile se exploatează în conformitate cu instrucţiunile întocmite de proiectant sau beneficiar pe baza cărţilor tehnice ale utilajelor componente şi ţinându-se cont de legislaţia în vigoare cu privire la siguranţa în funcţionarea şi la protecţia împotriva incendiilor. Art. se va face numai în locurile special destinate. în afara limitelor admise. 477 În cazul centralelor termice care folosesc drept combustibil lemn sau deşeurile de lemn (tocătură. filtre cu saci. 478 Se va supraveghea buna funcţionare a arderii şi a instalaţiilor de depoluare prevăzute la cazane (camere de depunere. 472 Este interzisă exploatarea cazanelor termice fără o supraveghere permanentă sau eventual încredinţarea urmăririi funcţionării cazanelor unor persoane fără calificare corespunzătoare. în prealabil cenuşa şi zgura vor fi stropite cu apă în scopul stingerii particulelor incandescente. 480 Este interzisă înlocuirea pompelor cu altele care nu corespund condiţiilor de temperatură şi presiune pentru care au fost construite. electrofiltre) astfel încât să nu fie evacuate în atmosferă particule solide incandescente. 475 Oprirea funcţionării se va face respectând ordinea de închidere a circuitelor şi anume : a) se închid robinetele de alimentare cu combustibil. Art. Art.

493 Introducerea vagoanelor – cisternă de descărcare a combustibilului lichid se va face la intervale stabilite prin normele CFR. Art. Art. precum şi cu utilajele. 495 Se interzice executarea lucrărilor de remediere a vagoanelor aflate pe rampe de descărcare cu excepţia intervenţiilor strict necesare în situaţii de nevoie.). fiind interzisă folosirea celor plate.). 483 În cazurile speciale.Art. uneltele şi alte mijloace iniţiale de intervenţie din dotare folosind ca agent de stingere spuma chimică sau aeromecanică. Nu se va folosi colofoniu (sacâz) împotriva patinării curelelor. ci dispozitive mecanice (glisiere. Art. Se vor scoate de sub tensiune instalaţiile electrice şi se va acţiona astfel : a) se va anunţa serviciul de pompieri civili a unităţii şi pompierii militari. despărţită de compartimentul pompelor printr-un perete plin. Art. 488 Lucrările de sudare vor fi executate numai pe baza de permis de lucru cu foc. iar cele nebetonate. luându-se toate măsurile ca înainte şi în timpul lucrărilor de sudură să existe obligatoriu posibilitatea de ventilare pentru a nu se crea amestec exploziv.pentru stingere se acţionează cu jet de abur de la reţeaua de pe rampă. 489 Se interzice amplasarea standurilor de probe ale injectoarelor de combustibil lichid în staţia de pompare a păcurii. 482 Este interzisă punerea în funcţiune a pompelor de joasă presiune sau de produse calde sau reci care pot genera presiuni mai mari decât acelea de regim. 490 Instalaţiile de punere la pământ şi în general toate echipamentele electrice vor fi verificate periodic. Periodic se vor efectua controale asupra modului de funcţionare al instalaţiei. c) pentru stingerea incendiilor care au cuprins întreaga instalaţie. 484 Pornirea pompelor acţionate cu abur se va face numai după ce s-a procedat la scurgerea condensului şi încălzirea cilindrilor cu abur.se asigură răcirea vagoanelor cisternă incendiate şi evacuarea lor în afara platformelor de descărcare. Art. vagoanele vor fi legate la pământ (la şinele de cale ferată. iar cheile ţinute la şeful centralei termice sau la şeful de tură. 492 Operaţiile de manevrare şi descărcare a produselor combustibile lichide din vagoanele cisterne trebuie să fie supravegheate pe toată perioada de la introducerea până la retragerea convoiului de pe rampe de descărcare de o persoană instruită şi competentă numită de conducerea unităţii. 13 Rampe de încărcare – descărcare Art. Supapele de siguranţă vor avea evacuările legate la conductele de aspiraţie ale pompelor. . Art. Art. Art. 491 Pentru localizarea şi stingerea incendiilor în casele şi staţiile de pompare a produselor petroliere. echipa pentru stingerea incendiilor din schimb. Art. Art. . la rampa de încărcare – descărcare se vor lua următoarele măsuri : . Art. b) la stingerea începutului de incendiu se vor utiliza mijloacele iniţiale de stingere aflate în dotare. Art. uşile acesteia vor fi în permanenţă închise. personalul de exploatare va părăsi casa de pompe. 485 Este interzisă orice operaţie de demontare la pompele calde în timpul funcţionării acestora sau în timp ce conţin material sub presiune. în prima urgenţă va opri pomparea. dacă nu sunt prevăzute cu supape de siguranţă montate pe conductele de refulare ale pompelor. Art. iar golurile de trecere a axelor se va proteja prin cutii de etanşare. role de întindere etc. Art.se opreşte descărcarea vagoanelor – cisternă. etc. conform reglementărilor în vigoare. rezistent la foc de cel puţin două ore. Art. în cazul când incendiul nu a fost lichidat sau în lipsa instalaţiei de înăbuşire cu abur sau CO2 se va interveni cu spumă.se izolează rampa prin închiderea robinetelor de golire. iar locomotivele vor avea eliminate orice posibilitate de producere a scânteilor. vor fi curăţate de reziduuri şi scurgeri aşternându-se un strat subţire de nisip pe toată suprafaţa platformei. se vor închide uşile şi ferestrele şi se va acţiona cu mijloace de stingere a incendiilor. când din lipsă de motoare electrice în construcţie antiexplozivă pentru antrenarea pompelor este necesară înlocuirea acestora. 42 . . pot fi utilizate motoare de tip obişnuit. 486 Dacă staţia de pompe a păcurii nu este prevăzută cu personal permanent de exploatare. închizând robinetele corespunzătoare. 497 Platformele betonate ale rampelor de descărcare vor fi spălate şi menţinute curate. 487 Se interzice depozitarea de materiale combustibile în staţia de pompare cu combustibil lichid. dar acestea vor fi amplasate într-o încăpere separată. 496 În cazul unui incendiu la unul sau mai multe vagoane cisterne. 481 În cazul înlocuirilor. pentru transmisia de la motor la pompă pot fi folosite numai cutele trapezoidale. 494 Înainte de începerea operaţiei de descărcare a lichidelor inflamabile de categoriile A şi B pericol de incendiu.

protecţia serviciilor de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor. normativele. prescripţiile tehnice şi alte acte normative în vigoare. . modernizare. 502 În funcţie de combustibilul lemnos utilizat şi de regimul de lucru al agentului economic pot exista următoarele tipuri : . La rândul lor acestea se împart în : . 504 În timpul exploatării se va avea in vedere menţinerea curăţeniei în funcţionare înlăturându-se cât mai repede posibil depunerile de praf. 501 Gospodăriile de combustibil lemnos pentru centralele termice se exploatează astfel încât să se asigure funcţionarea centralei în siguranţă. 4.gospodării pentru rumeguş şi talaj. . . Art. cu bioxid de carbon şi pulbere. se vor respecta standardele. fără întrerupere în intervalul de timp programat şi fără a se crea pericol de incendiu. precum şi la lucrările de modificare. coloane. . 498 Autovehiculele folosite pentru încărcarea. - min.gospodării de combustibil lemnos pentru o rezervă mărită (circa 15 zile). 3 Nr.împiedicarea extinderii incendiilor la clădirile învecinate.gospodării de combustibil lemnos pentru o rezervă mai mică (circa 3 zile). 503 Toate gospodării de combustibil lemnos se prevăd cu instalaţii de preparare a combustibilului şi de alimentare a cazanelor în funcţie de tipul constructiv şi de instalaţia de ardere a acestora.gospodării pentru praf. descărcare a autocisternelor vor fi supravegheate permanent interzicându-se lovirea capacelor domurilor sau fixarea acestora cu scule care produc scântei. 507 Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească elementele principale ale construcţiei. 3 0 15 min.Art.4.indiferent de forma de proprietate sau destinaţie -. Art. Art.1. în cazul prăbuşirii construcţiei incendiate. 1 5 15 min.I. . transformare. I II III IV V 1 Stâlpi. 500 Pentru localizarea şi stingerea unui incendiu la autocisternă.5 CLĂDIRI CIVILE Prvederi generale Art. . Gradul de rezistenţă la foc Elementul construcţiei crt. pentru încadrarea acestora în grade de rezistenţă la foc sunt prevăzute în tabelul nr.gospodării de deşeuri în vrac. Art. consolidare sau de reparaţie a acestora. - ore 2 Pereţi interiori C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 neportanţi (CA1) (CA2a) (CA2b) (CA2c) (CA2d) 30 min. descărcare şi transportul produselor petroliere vor respecta condiţiile de dotare privind P. în mod deosebit de pe suprafeţele utilajelor care se încălzesc. . Tabelul nr.1. Art. Art.gospodării de deşeuri mărunţite.protecţia ocupanţilor construcţiei. pereţi C 0 C 0 C 1 C 2 C 4 portanţi (CA1) (CA1) (CA2a) (CA2b) (CA2d) 2 1/2 2 ore 1 oră 30 min. privind prevenirea şi stingerea incendiilor. aflate la autovehicule şi în dotarea rampelor.14 Gospodării cu combustibil lemnos Art. şoferul şi personalul de serviciu de la rampă vor acţiona cu aparate stingătoare manuale sau carosabile. 505 La proiectarea şi execuţia construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora . cu spumă. - 43 . 499 Operaţiile de încărcare.S.evacuarea ocupanţilor şi bunurilor materiale. 4.506 Construcţiile trebuie proiectate şi realizate astfel încât să se asigure în caz de incendiu următoarele: . în conformitate cu normele specifice. 15 min.prevenirea avariilor la construcţii şi instalaţii învecinate. . 3. Art. . 3 Pereţi exteriori C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 neportanţi (CA1) (CA2a) (CA2b) (CA2c) (CA2d) 15 min.

. dacă elementele din structura portantă a acoperişului şi a încăperilor amenajate sunt incombustibile şi separate de restul podului cu ziduri rezistente la foc de minim 3 ore. în limitele unor compartimente de incendiu specifice. 4 Distanţe minime de siguranţă (m) faţă de construcţii având Grad de gradul de rezistenţă la foc rezistenţă la foc I-II III IV-V I . stabilite prin proiect şi scenarii de siguranţă la foc. distanţele de siguranţă faţă de clădiri cu alte riscuri sau categorii de pericol de incendiu. 515 În clădirile civile (publice) de gradul I şi II rezistenţă la foc. . în cadrul limitei de proprietate. sunt cele prevăzute în tabelul nr.p. 15 min. 5. cu arii maxime admise în funcţie de destinaţie. 5 Aria maximă construită (la sol) a unui compartiment de incendiu Gradul de (m. 4.) 5 A c o p e r i ş u r i C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 autoportante fără pod (CA1) (CA2a) (CA2b) (CA2c) (CA2d) ( i n c l u s i v 45 min. riscul de incendiu şi numărul de niveluri cel mai mare (luând în calcul suma ariilor construite efective). prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective. se amplasează comasate sau grupate la distanţe nenormate între ele. de producţie şi/sau depozitare.510 Pentru construcţiile de producţie sau depozitare din categoria A sau B de pericol de incendiu. planşee. ariile se pot majora cu 25%. investitorii pot stabili arii construite mai mari. investitorii pot stabili distanţe mai mici pe proprie răspundere. respectându-se următoarele distanţele minime de siguranţă prevăzute în tabelul nr. C 0 C 0 C 1 C 2 C 4 nervuri.Atunci când se prevăd instalaţii automate de semnalizare a incendiilor. - contravânturi). Art. acoperişuri (CA1) (CA1) (CA2a) (CA2b) (CA2d) terasă 1 oră 4 5 45 min. 509 Construcţiile se amplasează astfel încât să nu permită propagarea incendiilor pe o perioadă de timp normată sau în cazul prăbuşirii.) ( 1 5 min.513 Pentru clădirile echipate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor. 512 Ariile construite admise pentru compartimentele de incendiu ale clădirilor civile (publice) supraterane. IV şi V rezistenţă la foc. . Tabelul nr. Art. Art. pe proprie răspundere. 4 Grinzi. Art. dacă adoptă măsuri de protecţie compensatorii. Art. 511 În cazuri justificate tehnic. ( 3 0 ( 3 0 min. - Notă: Se folosesc cifrele din paranteze când densitatea sarcinii termice nu depăşeşte 840 MJ/m.) min. min. fără a fi mai mici de 15 m. 6.) rezistenţă la foc Clădiri cu 1 nivel Clădiri cu mai multe niveluri I-II 2500 44 .II 6 8 10 III 8 10 12 IV-V 10 12 15 Art. - min. 3 0 15 min. este admisă mansardarea (realizarea unui nivel construit în volumul podului). şarpanta ( 3 0 min.) 6 Panouri de învelitoare C 0 C 1 C 2 C 3 C 4 şi suportul continuu al (CA1) (CA2a) (CA2b) (CA2c) (CA2d) învelitorii combustibile 15 min. acoperişurilor fără pod min. Majorările menţionate nu se cumulează. gradul de rezistenţă la foc cel mai dezavantajos. ariile se pot majora cu 100%.514 În cazuri justificate tehnic.p. prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective. Art. Tabelul nr. 508 Construcţiile civile (publice). să nu afecteze obiectivele învecinate. . Art. mansardarea este admisă în condiţiile prevăzute în tabelul nr. Art. se majorează cu 50%.516 În clădirile de gradul III.

În cazul panourilor de sticlă. amplasate vizibil. Art. faţă de celelalte 15 min. Art.alcătuirea şi dimensionarea lor corespund prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare.1. control şi constatare a încălcării legii.1 Sedii ale autorităţilor publice. 519 Căile de acces şi evacuare a persoanelor în caz de incendiu. ce pot fi acţionate din zona care se evacuează sau sunt prevăzute cu panouri de sticlă securizată cu dimensiuni care să permită trecerea fluxurilor de evacuare şi cu parapete de maxim 04 m. cu excepţia uşilor prin care se evacuează cel mult 30 persoane valide. 4. Denumire element Condiţii minime Observaţii crt. 520 Deschiderea uşilor de pe traseul evacuării. 7. III 1800 IV 1400 1000 V 1000 800 Tabelul nr.1 CONSTRUCŢII ADMINISTRATIVE 4. iar în cele de apartamente gradul V pot fi C3 (CA2c). cu excepţia sălilor aglomerate. 522 Uşile încuiate în timpul funcţionării normale. trebuie să se facă în sensul deplasării oamenilor spre exterior. precum şi între acestea şi spaţiile tehnice ale clădirii. 517 Clădirile de locuit individuale (familiale) sau colective. Tabelul nr. vor desemna o persoană sau persoane cu atribuţii de îndrumare. în cadrul unor grupări de maxim 300 m.sunt dotate cu sisteme de închidere deschidere uşor manevrabile fără cheie. Art.518 Conducătorii autorităţilor publice. pot constitui o a doua cale de evacuare a unei porţiuni din construcţie sau a întregii construcţii. 5 2 1 fără săli aglomerate Art. independente sau comasate ori grupate în limitele compartimentelor de incendiu admise pentru clădiri civile.1. încăperi ale apartamentului. normelor şi normativelor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. 6 Numărul maxim de niveluri pentru clădiri având gradul de Destinaţia clădirii rezistenţă la foc: III IV V Clădiri de locuit 5 3 5 Clădiri pentru învăţământ 3 2 1 Clădiri cu alte destinaţii. 4 Pereţi despărţitori între CO (CA1) Uşile spre coridoare vor fi grupările de boxe 1 oră rezistente la foc minimum gospodăreşti menţionate la 15 min.521 Prin deschidere.5. se marchează cu indicatoare de securitate. uşile de evacuare nu trebuie să se împiedice una de alta sau să stânjenească evacuarea. de regulă. în clădiri de gradul I-II rezistenţă la foc 3 Pereţi despărţitori între boxele C4 (CA2d) - gospodăreşti sau de depozitare din subsol sau demisol. 2 Pereţi despărţitori între băi şi CO (CA1) - bucătării. 7 Nr. dacă: . sau se compartimentează în condiţiile prevăzute în tabelul nr. pct. se amplasează la distanţe de siguranţă. 3. se vor prevedea mijloace de 45 . indiferent de aria construită sau desfăşurată.5. 1 Pereţi despărţitori între CO (CA1) În clădiri de gradul IV pot fi clădiri. . tronsoane şi 1 oră C2 (CA2b). Art. Art.1.

4. de marginea mesei. chiar atunci când sunt incombustibile. Art. etc. 527 Este interzisă iluminarea cu flacără deschisă (lumânări. precum şi expoziţiile şi saloanele de dans. Fac excepţie lojile. Art. etc. Art. se permit sisteme de zăvorâre fără încuiere. . lăţime şi să fie acoperite. iar rampele şi podestele se recomandă de minimum 1. Art. Art. 529 Covoarele. 532 Pentru asigurarea evacuării rapide şi fără accidente a publicului. folosite pe culoare. 534 Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se face astfel încât să se realizeze culoare de trecere cu lăţimi corespunzătoare. 540 Scările exterioare folosite pentru evacuarea sălilor aglomerate trebuie să aibă o înclinare de maxim 1:2. pe căile de evacuare ale sălilor aglomerate nu se admit uşi false sau placări cu oglinzi. în case de scări şi alte trasee de evacuare ale clădirii. 537 Utilizarea draperiilor. precum şi în orice alt loc care prezintă pericol de incendiu. trebuie să se asigure culoare de evacuare în caz de incendiu. cu condiţia solidarizării între ele pe pachete de minimum 3 rânduri. Panourile din sticlă securizată astfel realizate. Art. Art. amplasate cu latura lungă perpendiculară pe culoarele de evacuare. coridoare şi scările de evacuare. se amplasează cu cel puţin o parte a lor. nu se prevăd scaune în culoarele de evacuare. 538 Uşile de pe traseul evacuării publicului din sălile aglomerate trebuie să se deschidă în sensul evacuării la simpla apăsare a sistemelor de închidere şi să nu aibă proeminenţe care ar putea îngreuna trecerea persoanelor. în care se recomandă solidarizarea lor pe parchete (fără fixare pe pardoseală). La uşile exterioare sau care separă alte funcţiuni din clădiri.la determinarea lăţimilor libere de trecere. pentru care se vor respecta măsurile specifice de p. . Art. de depozitare ori cu alte destinaţii (în afară de circulaţie) şi nu vor fi introduse conducte de gaze naturale. conducte pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte materiale. Art. la capetale acestor mese. distincte şi judicios distribuite pentru: -fiecare nivel a sălilor aglomerate. lângă uşi marcate corespunzător şi astfel dispuse încât să fie uşor de recunoscut. etc. retrase la o distanţă de 0. Art. cortinelor.. ţinând seama şi de următoarele recomandări: .45 m. 535 Spaţiul liber de trecere dintre rânduri şi scaune. Art. cu aria de peste 100 m. scaunele sau băncile pot fi nefixate de pardoseală.mesele de maxim 8 locuri. precum şi pentru nivelul de loji şi balcoane cu mai mult de 100 persoane. uşor de acţionat în condiţiile aglomerării persoanelor în faţa lor. scaunele. magazii. 539 În faţa uşilor din clădiri sau săli aglomerate trebuie asigurat un spaţiu liber pentru persoanele ce se evacuează. mochetele.p. care pot întrerupe căile de evacuare ale sălilor aglomerate. chibrituri. Art. perdelelor. se fixează de pardoseală. pot fi amplasate şi independent. depozitarea de materiale lemnoase sau alte materiale combustibile.5.1. 525 În podurile imobilelor este interzisă construirea de boxe din lemn. Art. vor fi bine fixate de pardoseală. materiale care să împiedice evacuarea sau să mărească pericolul de incendiu. trebuie să fie de minimum 0. 533 La sălile de întruniri cu o capacitate de maxim 200 locuri. sau 16 locuri dacă au acces la două culoare de evacuare. 523 În casele de scări de evacuare nu vor fi amenajate spaţii de lucru. cu excepţia produselor special destinate acestui scop.i. băncile şi în general mobilierul. . bufete.. 526 Se interzice depozitarea sub orice formă a lichidelor combustibile în birouri sau în alte încăperi ale sediilor administrative.) în poduri. 536 La amplasarea mobilierului în săli cu locuri la mese. Art. 524 La amenajarea construcţiilor existente. în care se admit maxim 12 scaune mobile. Art. în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale regulamentelor specifice în vigoare. garderobe şi alte încăperi de servire a publicului.2 Săli aglomerate Art 531 Este obligatoriu să se asigure cel puţin două uşi de evacuare. Art.s. astfel încât să nu se împiedice evacuarea persoanelor şi a bunurilor în caz de incendiu. astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică. 46 . Art. care să asigure accesul publicului la ieşirea din sală. în cazul în care. în sălile aglomerate.15 m. se vor lua măsuri compensatorii referitoare la siguranţa la foc. dacă au acces la un singur culoar.45 m. vor avea pe fiecare latură cel mult 8 locuri. este interzisă.mesele dreptunghiulare.60 m.dacă numărul de locuri pe o latură este mai mare de trei (între culoarul de evacuare şi perete) sau de şase (între două culoare) se prevăd treceri de acces la culoarele de evacuare. 530 Curăţirea pardoselii cu lichide combustibile este interzisă. se iau în vedere şi dimensiunile scaunelor. lângă un culoar.spargere şi indicatore corespunzătoare. având o lăţime liberă de cel puţin 0. -foaiere. 528 Nu se vor depozita pe culoare.1..

pe baza O. Art. Art. Art. în care suprafaţa ce revine unei persoane este mai mică de 4 m. nu se blochează mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor şi nu se obturează suprafaţa protejată rezultată din calcul. perdelelor şi draperiilor. amplasate la minimum 1. 559 Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în astfel de clădiri. coloanelor prin planşee sau pereţi va fi făcută prin manşoane de ţeavă bine fixate în planşee sau perete. se vor lua următoarele măsuri: Echiparea cu materiale şi mijloace de protecţie. 551 Executarea de compartimentări (separări). 541 Planurile înclinate acoperite. Art.00 m. draperii ori alte materiale care pot crea greutăţi în evacuarea oamenilor. Art. tuburilor. săli de întruniri. dacă îndeplinesc condiţiile specifice acestora. Art. 557 Pe căile de evacuare nu se vor folosi materiale şi finisaje care să permită propagarea rapidă a incendiilor şi nu se vor instala oglinzi. -se va controla şi asigura buna funcţionare în permanenţă a iluminatului de siguranţă. şi prevăzute cu iluminat de siguranţă pentru evacuare.I.1. se vor trata cu substanţe ignifuge pentru reducerea gradului de combustibilitate. Art. golurile între încăperi cu pericol de incendiu. 553 Trecerea conductelor. Art. . dar nu mai puţin de 10. Art. 546 Pentru asigurarea evacuării persoanelor din sală. 556 Pe căile de evacuare nu vor exista praguri. ele trebuind să se deschidă uşor. Art. Art.cel puţin 200 persoane (săli de aşteptare. -se vor numi persoane care să asigure organizarea şi supravegherea persoanelor care se evacuează. fiecăreia asigurându-se o arie maximă de 4 m. Art.5. dacă au lăţimea suficientă pentru trecerea fluxului rezultat din calcul. marcate cu semne şi indicatoare vizibile inclusiv noaptea sau în prezenţa fumului şi gazelor. 549 Cu excepţia cantinelor şi estradelor din sălile de întruniri şi cluburi. atât din punct de vedere constructiv.orice număr de persoane (teatre). 545 În sălile în care încălzirea se face cu sobe.5 m.nr. precum şi a obiectelor.3 Construcţii pentru cultură Prevederi generale: Art. 543 În sălile aglomerate nu se admite accesul unui număr mai mare de persoane decât capacitatea stabilită şi declarată. iar materialele folosite la compartimentări sunt incombustibile.1. uşile se vor deschide în sensul deplasării fluxului. canalelor. cât şi al dotării cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor. Se interzice accesul publicului în săli aglomerate cu materiale şi substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.M. 548 Încăperile cu aglomerări de persoane sunt acele spaţii în care se pot afla simultan 50 persoane sau mai multe.Art.A. muzee. 544 Foaierele vor fi dotate cu scrumiere. cluburi). fără fixarea lor în pardoseală. perfect etanşe cu materiale care să împiedice propagarea incendiului. 552 Materialele textile folosite pentru finisaje şi decoraţiuni. a scaunelor mobile. 558 În încăperile şi holurile clădirilor se vor afişa în locuri vizibile planurile de evacuare şi instrucţiunile pe care trebuie să le respecte persoanele care se evacuează.163/2007 47 .cel puţin 150 persoane (săli de spectacole. 4. salvare şi stingere adecvate. 547 Sălile aglomerate sunt încăperi sau grupuri de încăperi care comunică direct între ele. alimentarea acestora se va întrerupe înainte de accesul persoanelor în sală. 542 Curţile interioare şi spaţiile dintre clădiri cu săli aglomerate pot fi luate în considerare pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu. se pot admite numai dacă prin măsurile respective nu se reduc numărul şi dimensiunile căilor de evacuare. se vor respecta următoarele reguli: -se va întocmi un plan de evacuare al sălii. 554 Uşile. Art.p. 555 Căile de evacuare şi uşile spre aceste căi vor fi menţinute libere. uşile de pe toate traseele de evacuare vor fi deschise. vor fi confecţionate din materiale rezistente la foc şi care asigură limita de rezistenţă prevăzută de actele normative..p. sunt admise ca ieşiri de evacuare. Art. şi se pot întruni simultan: . Acest tratament se va aplica şi decorurilor. iar covoarele şi mochetele vor fi astfel fixate încât să se evite împiedicarea persoanelor care se evacuează. 550 Orice schimbare de destinaţie se va face în strictă conformitate cu prevederile legislative şi actele normative privind protecţia la foc. chepengurile. Art. se interzice introducerea în aceste categorii de încăperi. -în timpul desfăşurării activităţii. Art. Art. magazine). . distanţă faţă de draperii şi perdele.

Art. Art. Art. 566 Se vor întocmi planuri de evacuare atât a vizitatorilor cât şi a exponatelor. cercetare. precum şi persoanele cu astfel de atribuţiuni. vor fi prevăzute cu globuri de protecţie. cât şi pe timpul vizionării sălilor.corpurile de iluminat incandescente. Art. Art. ţesături.la aşezarea rafturilor în depozite. Art. se vor lăsa culoare de acces care în permanenţă trebuie să fie libere. Art. panourile şi vitrinele. -în mansardele sau podurile clădirilor. începând de la uşa de intrare în sălile de expunere până la ieşire. Art. 572 Spaţiile de depozitare a arhivelor. exceptând subsolurile şi demisolurile. salvare şi stingere. 575 Se vor respecta următoarele reguli: a) Încăperile destinate pentru săli de lectură. să pună în funcţiune măsurile de salvare şi evacuare a utilizatorilor şi a exponatelor şi să acţioneze la stingerea şi limitarea pierderilor materiale. Amplasarea materialelor şi mijloacelor prevăzute se va face în locuri vizibile şi uşor accesibile. periodicitatea acestei operaţiuni. de carte. 565 Circuitul vizitatorilor va fi indicat prin săgeţi. iar în cazul că nu este posibil. 573 Amplasarea depozitelor de arhivă şi ale bibliotecilor. Verificarea existenţei. iar lemnăria şi materialele textile ornamentale se vor ignifuga conform prevederilor normative în vigoare.1. să anunţe forţele stabilite să intervină. Art. . condiţionare a aerului. 564 Traseele circuitelor electrice care luminează standurile. iar fiarele de călcat vor fi menţinute pe suporţi incombustibili. conservare. Art. precum şi fondul special al bibliotecilor se amenajează în construcţii sau încăperi rezistente la foc. 570 În atelierele de restaurare se va menţine permanent curăţenia. pentru a nu introduce substanţe inflamabile în muzee. 562 În holuri şi alte spaţii comune se pot amenaja expoziţii cum sunt cele de artă. Circulaţia vizitatorilor va fi dirijată de către personalul de supraveghere. fiind interzise expoziţii de mobilă sau alte exponate cu grad ridicat de combustibilitate. numai cu sobe cu acumulare de căldură. 568 Încălzirea sălilor de expunere se va face prin instalaţii de încălzire centrală. Art. bibliotecilor şi arhivelor. 567 Supravegherea vizitatorilor atât la intrare. Art. b) Prin pereţii depozitelor. se vor stabili în raport cu specificul şi particularităţile din fiecare unitate. manuscrise.1. stării de întreţinere şi funcţionare a mijloacelor de protecţie. prin elemente incombustibile. -în construcţii provizorii sau în cele executate din materiale combustibile. 4 Expoziţii şi muzee Art. vitrinelor şi panourilor se va face astfel încât căile de evacuare şi de circulaţie a publicului să fie în permanenţă libere.5 Arhive şi biblioteci. între elementele sistemelor de încălzire şi obiectele de artă. se interzice trecerea conductelor de gaze combustibile. Art.încăperile folosite numai în scopul păstrării şi depozitării documentelor muzeale vor fi separate prin pereţi şi uşi antifoc.5. Art. ard violent sau prezintă pericol de explozie. se face de regulă la nivelurile inferioare ale construcţiilor. . camere de lucru. nu vor fi amplasate în spaţiile de circulaţie ale vizitatorilor sau direct pe elemente combustibile iar pentru protecţia conductorilor electrici se vor folosi pe cât este posibil tuburi incombustibile. filatelice. 569 Se vor asigura spaţii de siguranţă de minimum 1 m. 4. se va face în următoarele condiţii: . rezistente la foc. trebuie să fie separate de spaţiile de depozitare şi ale fondului special al bibliotecarilor. marcate şi semnalizate corespunzător. a coşurilor şi canalelor de fum. 571 Depozitarea obiectelor de artă ale muzeelor. c) Între corpurile de iluminat cu incandescenţă şi materialele combustibile trebuie să se asigure o 48 . pentru a nu se fuma.574 Se interzice amenajarea depozitelor bibliotecilor şi arhivelor în următoarele situaţii: -în apropierea magaziilor cu substanţe combustibile ori explozive. 561 Vitrinele aflate pe căile de evacuare nu vor cuprinde exponate care se aprind uşor. 560 Amplasarea standurilor. Pregătirea întregului personal pentru a fi în măsură să facă alarmarea. Art. 563 Elementele de structură ale panourilor şi standurilor se vor executa pe cât posibil din materiale incombustibile.

592 Fumatul în scenă se va admite numai în măsura în care scenariul spectacolului o cere. 596 După terminarea spectacolelor şi repetiţiilor. 588 Deasupra uşilor de ieşire din sălile de spectacole. 589 În scene se vor introduce numai decorurile şi recuzita necesară pentru spectacolul sau repetiţia din ziua respectivă. se vor prevedea scrumiere la fiecare masă. cluburi.1. 586 În sălile de spectacole nu vor fi introduse scaune suplimentare. 49 . grosime. se va face numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de lege. iar între decoruri şi corpurile de iluminat. 582 În sălile în care este permis fumatul. 594 Se interzice introducerea sub orice motiv. precum şi finisajele combustibile. 4. 590 Între decoruri şi pereţii scenei trebuie să existe o distanţă liberă de 1 m. în scenă. 584 Exploatarea instalaţiilor electrice se va face în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare. Art.1. -depozitarea lichidelor combustibile. 576 În interiorul sălilor de lectură şi arhive se interzice: -folosirea focului deschis şi fumatului.5. cortine sau alte decoruri combustibile. 587 În timpul spectacolelor.1. cluburi.5. cu excepţia iluminatului de siguranţă. vor fi descuiate. prin folosirea unor suporturi incombustibile. lipite pe suport incombustibil. o distanţă de 0. Art. săli de vizionare a filmelor Art. instalaţia electrică se va scoate de sub tensiune. a diferitelor materiale sau decoruri. 578 În holurile de acces se admite placarea cu lemn a pereţilor incombustibili. 595 Este interzisă improvizarea instalaţiilor electrice. Art. 591 Se interzice depozitarea sub scară sau în fosele pentru orchestră. amplasate la minimum 1. Art.1. Art.6 Discoteci. se instalează corpuri de iluminat cu inscripţia "Ieşire". a lichidelor inflamabile. flăcărilor sau explozibililor. În această situaţie. 593 În cazul în care scenariul spectacolului reclamă folosirea lumânărilor. dulapurile. placările. Art. Art. încât să nu fie posibilă aprinderea lor.5 m. acestea se vor amplasa la minim 1. luându-se măsurile necesare de protecţie (ignifugare). se vor lua măsuri de protecţie a acestora faţă de materialele combustibile. tratamentele fonice şi termice. 585 Amplasarea acestor discoteci.1. pentru evitarea unui incendiu.75 m. în acestea nu se permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită în documentaţiile tehnice. aparate electrice şi orice altă sursă de încălzire. Art. Suporturile vor fi fixate pentru a nu fi răsturnate la manevre greşite Art. tablourile şi dozele instalaţiilor electrice. Toate corpurile de iluminat din scenă. trebuie să fie confecţionate din materiale incombustibile.5. sensul de deschidere al acestora trebuie să fie spre exterior. 581 În cazul folosirii pentru iluminatul local a lumânărilor. case de cultură şi cămine culturale. vor fi prevăzute cu plasă de protecţie. săli de dans Art. d) Rafturile. mochete şi finisaje din folii de maxim 2 mm. uşile interioare şi exterioare de pe traseul de evacuare. Art.7 Teatre. 577 Pe căile de evacuare a persoanelor. Art. la parterul construcţiilor. Art. Art. vor fi astfel montate şi protejate faţă de corpurile de iluminat. 4. 4. Art.5 m. 597 Începerea activităţii acestor circuri.. Se admit pardoseli din lemn. Art.8 Circuri mobile.distanţă de cel puţin 50 cm. iar pentru sălile de dans. prin simpla apăsare a sistemului de deschidere. Art. se vor asigura scrumiere necesare stingerii ţigărilor şi chibriturilor. Art. -existenţa prizelor şi tablourilor electrice. iar cele din materiale combustibile vor fi ignifugate conform prevederilor normativelor în vigoare Art. Art. de draperii. se vor lua măsurile de siguranţă posibile. corpurile de iluminat incandescente vor fi prevăzute cu globuri de protecţie şi grătare de protejare împotriva loviturilor. 583 Se va sigura deschiderea uşoară a uşilor.1. Art. cu asigurarea a minimum 2 căi de evacuare. faţă de perdele sau draperii. finisajele trebuie să fie de regulă incombustibile. alimentate prin circuitele iluminatului de siguranţă.. în sensul fluxului de evacuare. 579 Tavanele false. 580 Nu se vor utiliza abajururi incombustibile la iluminatul semiobscur din discoteci şi săli de dans.

ansambluri mănăstireşti) Art. 604 După terminarea repetiţiilor şi spectacolelor. în clădirile de cult. 607 Clădirile de cult cu capacitatea de 30 persoane şi mai mult. se vor stinge lumânările şi cărbunii din cădelniţă. coridoarele şi scările de evacuare. Excepţie fac cele cu capacitatea maximă de până la 30 persoane. c) resturile de lumânări se vor depozita în cutii metalice cu capac şi se vor păstra în exteriorul bisericii. 602 Instalaţiile electrice de iluminat şi forţă. -Controlul şi asigurarea bunei funcţionări în permanenţă a iluminatului de siguranţă. vor fi executate şi exploatate în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare. distincte şi independente. Pe toată durata funcţionării mijloacelor de încălzire. astfel încât să nu se împiedice evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu.1. Art.). d) se interzice fixarea lumânărilor pe elemente combustibile (mobilier. 601 Se va crea posibilitatea deschiderii pe 3 laturi a perimetrului circului. Art. 617 Pentru asigurarea evacuării persoanelor din clădirile de cult. 612 La folosirea lumânărilor în biserici. -Evacuarea utilizatorilor se va face în mod obligatoriu pe toate căile prevăzute în planul de evacuare al sălii. cu deschiderea în exterior. în caz de incendiu. perimetrul amenajării. Art. etc. cel puţin la o faţadă. la distanţa de 1 m. se vor respecta următoarele: a) aprinderea şi aşezarea lumânărilor se va face în locuri stabilite şi. Art. 614 Covoarele. va întocmi obligatoriu un plan de evacuare a utilizatorilor spaţiului. 600 Elementele de construcţie combustibile (lemn.9 Clădiri de cult (catedrale. 50 . 610 Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în podurile clădirilor de cult. draperii. Art. se vor respecta măsurile de apărare împotriva incendiilor specifice sălilor aglomerate. închise ermetic şi în locuri ferite de posibilitatea producerii unor incendii sau explozii. Art. Art. pe cât posibil. care se vor depozita în recipiente metalice special destinate. 613 Coroanele executate din materiale combustibile naturale şi artificiale. Art. materiale textile). se vor păstra în exteriorul bisericii. se va executa o verificare amănunţită a întregii amenajări. 611 Nu se admite amenajarea de boxe din lemn în podurile imobilelor sau în casele de scări. acestea vor fi supravegheate în permanenţă de către o persoană special desemnată. f) se va interzice arderea. sinagogi. uşile de pe traseele de evacuare vor fi descuiate. indiferent de capacitatea maximă simultană. Art. se vor respecta următoarele: -Conducerea clădirii de cult. În podurile imobilelor nu se vor executa compartimentări din elemente combustibile. etc. Art. etc. Art. Art. faţă de materialele combustibile (cununi. potrivit reglementărilor tehnice în vigoare. 606 Clădirile de cult. e) la terminarea slujbei şi a programului în biserici.Art. preşurile. case de rugăciune.. 598 Înainte de amplasarea circului.). Art. folosite pe culoarele. care sunt săli aglomerate. pereţi. 615 Se interzice depozitarea în clădirile de cult a lichidelor combustibile. icoane. 4. b) stativele pentru lumânări vor avea fund dublu şi vor fi umplute cu apă sau nisip. vor fi ignifugate. Art. Art. 608 Se interzice accesul persoanelor în clădirile de cult.1. vor fi bine fixate pe pardoseală.5. terenul se va curăţa de vegetaţie uscată pe o suprafaţă care trebuie să depăşească cu cel puţin 10 m. 603 În interiorul circului este interzis fumatul. 599 Amplasarea vagoanelor de circ şi a menajeriilor. biserici. 609 Se vor crea condiţii pentru accesul autospecialelor de intervenţie în caz de incendiu. Art. Art. pentru depistarea şi înlăturarea oricărei surse potenţiale de incendiu. Se admite păstrarea unei cantităţi de maximum 25 litri lichide combustibile. vor avea uşi de evacuare. -Numirea personalului care va organiza şi supraveghea evacuarea utilizatorilor. temple. alimentarea cu combustibil se va întrerupe înainte de accesul persoanelor în sală. precum şi aşezarea stativelor pentru lumânări în balcoanele realizate din elemente de construcţie combustibile. vor avea asigurate cel puţin două căi de evacuare a persoanelor. 616 În sălile în care încălzirea se face cu sobe. Art. mobilier. tablouri. se va face astfel încât să nu împiedice evacuarea persoanelor şi accesul autospecialelor de stins incendii. 605 Pentru spaţiile din lăcaşurile de cult. -În timpul slujbelor religioase. în număr mai mare decât capacitatea stabilită şi declarată. precum şi accesul publicului cu produse şi substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.

conform standardelor în vigoare. de paratrăsnet. conform prescripţiilor tehnice în vigoare. 622 Pe stadioane sau în săli de sport. 629 După terminarea meciului. Art. organizatorii vor efectua controlul de prevenire a incendiilor şi vor lua măsuri urgente pentru înlăturarea neregulilor constatate. 628 Înaintea începerii fiecărui meci şi după încheierea lui. Art. vor avea asigurate condiţii de acces pentru intervenţie. şoproane. 624 Se interzice accesul pe stadioane sau în sălile de sport. 621 Căile de acces şi evacuare vor fi menţinute în permanenţă libere şi marcate corespunzător. Nu se admit modificări sau improvizaţii la instalaţia electrică. conform prevederilor regulamentului UEFA. Art. trebuie vopsite în galben viu. precum şi a celor cu gaze. 619 Clădirile destinate activităţilor sportive. vor fi colectate. a aparatelor electrice (calorifere cu ulei. la cel puţin două faţade.1. este interzis accesul utilizatorilor şi spectatorilor. faţă de acestea. pe o suprafaţă care să permită evacuarea normală a persoanelor în caz de incendiu. precum şi depozitarea materialelor combustibile.1. vor fi ignifugate. Art. 633 Clădirile construite din materiale combustibile (cabane. 639 Se admite menţinerea încuiată a uşilor de la scările de serviciu. Art. 626 Scaunele realizate din materiale combustibile. cum ar fi: magazii. Art. Art. radiatoare). depozitate sau distruse în locuri special amenajate. 632 Se interzice construirea de anexe provizorii. 635 Conducerea unităţii va asigura în permanenţă buna funcţionare a mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare (instalaţii de hidranţi interiori şi exteriori. Art. 631 Dotarea cu materiale şi mijloace de stingere a incendiilor. -Marcarea căilor de evacuare conform STAS 297. sau a altor întrebuinţări. precum şi alte surse de foc sunt strict interzise. scările şi porţile situate în zona spectatorilor. chioşcuri. 630 Sursele de alimentare cu apă. 10 STADIOANE ŞI SĂLI DE SPORT Art. pe lângă hoteluri. vile sau cabane. se efectuează de către personal autorizat. de către personal specializat. a instalaţiilor electrice. afumătorii. se vor proteja prin ignifugare. Art. ca: spălătorii. 636 Se va asigura o bună funcţionare a lifturilor. Art. 620 Pentru clădirile de sport care se încadrează în categoria sălilor aglomerate.2 TURISM ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 4.5. ateliere. la o distanţă mai mică de 20 m. 634 În aceste unităţi. garaje. 637 Se interzice utilizarea podurilor clădirilor în scopul depozitării materialelor combustibile. se interzice utilizarea pentru încălzit. Se va urmări în permanenţă întreţinerea în stare de funcţionare a acestora. a unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită şi declarată. Art. magazii. Art. în cazul când acestea sunt prevăzute cu geam nearmat. etc. 641 Clădirile pentru turism vor avea asigurat accesul autospecialelor la cel puţi 2 faţade ale clădirii. atât din punct de vedere tehnic. Art. campinguri). se va face în aşa fel încât să nu producă panică în rândul pasagerilor şi persoanelor din cameră.2. se va face conform normelor de dotare. deşeurile combustibile provenite de la spectatori. căsuţe. 627 La magaziile de echipament şi vestiare." Art. spre a nu le periclita viaţa. Art.5.1 Unităţi de cazare şi tratament. 640 Se va controla permanent starea de funcţionare a instalaţiilor electrice. Art. iar când sunt săli aglomerate. Art. 625 La staţia de radioficare. precum şi a coşurilor de evacuare a fumului. 51 . Pe uşile respective se va inscripţiona: "Uşă de evacuare. Art. se vor difuza măsurile şi regulile de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate de către spectatori pe timpul manifestărilor sportive. stingătoare. Orice lucrări de reparaţii sau întreţinere la instalaţiile electrice. Spargeţi geamul în caz de incendiu. focul deschis. Art. 623 Culoarele. fumatul. depozite. Art. se aplică prevederile normative referitoare la aceste săli. 618 Se va asigura verificarea periodică. 4. instalaţii speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor. Art. Art. 638 Alarmarea şi anunţarea în caz de incendiu.). cu materiale şi substanţe inflamabile sau a altor mijloace care pot produce incendii sau explozii. Art. înaintea începerii meciurilor. la cel puţin o faţadă a acestora. vor fi în permanenţă libere şi marcate conform standardelor în vigoare. cât şi a prezenţei permanente a personalului ce le deserveşte.

respectându-se distanţele de siguranţă la foc faţă de fondul forestier. Art. trebuie să aibă acces la două căi de evacuare. -asamblarea şi punerea în funcţiune a utilajelor şi aparatelor noi. 652 Căsuţele vor fi amplasate astfel încât să se asigure între ele o distanţă minimă de siguranţă la foc şi menţinerea liberă a accesului autospecialelor destinate stingerii incendiilor. 656 Resturile vegetale vor fi înlăturate periodic din jurul căsuţelor. vor fi marcate prin indicatoare speciale de interzicere şi avertizare. 653 Pe schemele de amplasare a căsuţelor se vor marca poziţiile stingătoarelor. b) pozarea instalaţiilor electrice direct pe materiale combustibile şi exploatarea acestora cu improvizaţii. Art. 650 În păduri. independente una faţă de alta. Art. cu personal calificat sau întreprinderi autorizate. aparatele se vor scoate din priză. -folosirea aparaturii tehnico-medicale electrice sub supraveghere permanentă. de către personalul de serviciu. dirijarea şi evacuarea persoanelor spre ieşire. Art. astfel ca flacăra liberă să nu poată ajunge în contact cu gazele inflamabile degajate. marcându-se cu indicatoare avertizoare asupra pericolului de incendiu. Art. 654 Limitele locului în care folosirea focului deschis şi a fumatului pot provoca izbucnirea incendiilor. privind comportamentul în caz de incendiu. e) parcarea autovehiculelor lângă căsuţele de cazare. termoterapie şi aerosoli. în sălile de tratament cu substanţe sau radiaţii ionizante. Art. 647 Turiştii din fiecare cameră. dormitoare şi alte săli de tratament. Art. 657 Se interzice: a) depozitarea materialelor combustibile în apropierea căsuţelor. campingurile se vor amplasa în poiene. -respectarea normelor specifice stabilite de Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară. 658 La secţiile pentru tratament balnear se va urmări: -utilizarea instalaţiilor şi aparaturii de tratament numai de către personalul calificat şi sub supraveghere permanentă. -interzicerea fumatului şi utilizarea focului deschis în încăperile cu aparatură medicală. se va afişa schiţa cu traseul de evacuare a turistului (spre ieşirea principală şi cea de serviciu). locurile destinate focurilor deschise. precum şi asupra modului de folosire a mijloacelor de intervenţie. pe baza aprobării conducătorului tehnic al unităţii. 644 Alarmarea şi anunţarea în caz de incendiu. electroterapie. se vor găsi fluturaşi cu instrucţiuni în cel puţin 3 limbi de circulaţie internaţională. la loc vizibil. la fiecare oră. -prevederea iluminatului de siguranţă pentru evacuare în pavilioanele de cazare şi tratament. c) utilizarea pentru încălzire a aparatelor electrice precum şi a celor care folosesc gazele drept combustibil. 646 Recepţiile vor fi dotate cu lanterne. 655 Autovehiculele vor fi parcate în locuri special amenajate. 651 Se vor marca şi fixa locurile pentru amplasarea corturilor. Art. 648 Amplasarea camping-urilor se va face cu avizul organelor administrative. -topirea parafinei pe mijloace de încălzire (sobe) bine izolate. cu respectarea normelor în vigoare. 649 Suprafaţa camping-ului va fi delimitată prin împrejmuire. stingătoare portabile şi măşti contra fumului şi gazelor fierbinţi. cu excepţia celor dotate cu instalaţii speciale de detectare şi semnalizare. stabilindu-se totodată necesarul de mijloace şi materiale necesare prevenirii şi stingerii incendiilor. Art. 645 Spaţiile comune vor fi verificate prin serviciul de rond. După folosire. parcarea autovehiculelor. Art. Art. Art. pe partea interioară a uşilor.Art. în spaţiile pentru tratamente de fizioterapie. Art. pe noptieră. dispuse astfel încât să a sigure o evacuare rapidă şi facilă în caz de incendiu. silvice. 643 Personalul unităţii va fi instruit asupra modului în care se face alarmarea. sau cu stropi şi bucăţi de parafină. cât şi pe timpul nopţii. 52 . Art. 659 La pavilioanele (construcţiile) destinate cazării copiilor. -interzicerea topirii parafinei sau a altor substanţe utilizate pentru comprese calde. se va face în aşa fel încât să nu producă panică în rândul turiştilor. care se verifică din 2 în 2 ore. Art. -interzicerea depozitării în camerele unde se topeşte parafina. agricole. a unei cantităţi de parafină mai mare decât necesarul activităţilor zilnice de tratament. se vor lua următoarele măsuri: a) supravegherea permanentă a copiilor pe timpul desfăşurării diferitelor activităţi. Art. d) fumatul în interiorul cabanelor sau vilelor pentru cazare. Art. de pe raza cărora urmează a fi amplasate. anunţarea. pichetului de incendiu şi a hidranţilor de incendiu. 642 În camerele de hotel.

5 m. 666 În casele de scări nu vor fi amenajate spaţii de lucru. precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile. -introducerea recipientelor care pot provoca explozii şi a lichidelor inflamabile în spaţiile de depozitare sau în bucătării.116-119. Art. precum şi pe căile de acces şi evacuare. b) podurile şi subsolurile clădirilor se vor menţine permanent încuiate. -blocarea căilor de acces şi evacuare. ori protejate astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor. vor fi degresate săptămânal şi ori de câte ori este nevoie. faţă de aparatul de gătit pe care-l alimentează şi de alte surse de căldură. se vor efectua numai de către personal autorizat. 663 Folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor şi a aragazelor se va face cu respectarea strictă a instrucţiunilor producătorului. -curăţarea pardoselilor din spaţiile de producţie sau de consumaţie. c) sobele din încăperile în care sunt cazaţi copii de vârstă preşcolară.2 Unităţi alimentaţie publică Art. întreţinere şi reparaţii la instalaţiile electrice.2. 4. în sălile de consumaţie se vor respecta numărul de mese.5. scrumiere cu picior. precum şi a platformelor de acces şi amplasare a autospecialelor de intervenţie. se vor efectua exerciţii practice de evacuare a copiilor din încăperi şi clădiri. 667 Se interzice depozitarea în casele de scări. vor fi dotate cu hote prevăzute cu site de protecţie.163 /2007 . Art. nr. modul de amplasare a acestora şi numărul de locuri stabilite prin proiect. precum şi tubulaturile aferente. depozitare ori cu alte destinaţii (în afară de circulaţie). grătarele pentru fript şi cuptoarele pentru copt. vor avea uşiţele de alimentare în exteriorul încăperilor. Art.A.5. 673 Se interzice exploatarea sistemelor de încălzit improvizate sau cu defecţiuni. d) la începerea perioadei de tratament. Art. 674 Verificarea. Art. repararea ori izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului. 670 În subsolul sau demisolul clădirilor de locuit. care se vor depozita în ambalaje metalice special destinate. faţă de perdele sau draperii.I.). Art. amplasate la minimum 1. etc. Art. 669 Nu se admite amenajarea de boxe din lemn în podurile imobilelor sau executarea unor compartimentări din elemente combustibile.art. cu produse petroliere. Se admite păstrarea a maximum 25 l lichide combustibile. cu condiţie utilizării acestora numai pentru depozitarea materialelor şi substanţelor fără risc mare de incendiu şi cu asigurarea condiţiilor de protecţie corespunzătoare. 662 Pentru evitarea aglomeraţiei şi asigurarea evacuării. închise ermetic. Art. 668 Se interzice depozitarea materialelor sau lichidelor combustibile în podurile clădirilor. 53 . 660 În unităţile de alimentaţie publică se interzice cu desăvârşire: -folosirea aparatelor de gătit electrice sau alimentate cu gaze.1. 677 Buteliile se amplasează la distanţe de minimum 1 m. Art.3 LOCUINŢE MULTIFAMILIALE DIN MEDIUL URBAN Măsurile generale de prevenire a incendiilor sunt precizate în O. Art. supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate. reşouri. Art. Aceste hote. 664 Maşinile de gătit şi utilajele care dezvoltă temperaturi ridicate. a unor materiale de orice natură care duc la reducerea gabaritului acestora. -stingerea cu apă a unor începuturi de incendiu la vasele cu grăsimi sau uleiuri. Art. 671 Se interzice blocarea hidranţilor de incendiu stradali. faţă de elementele combustibile ale construcţiei.M. 676 Pentru consumatorii casnici este permisă utilizarea a maximum 2 butelii STAS într-o încăpere.1. Art. 672 Lucrările de verificare. se pot amenaja boxe gospodăreşti. plite electrice. la distanţă de siguranţă faţă de sursele de căldură. Art. Art. sunt obligatorii de 2 ori pe an. în locuri protejate. 661 În spaţiile de servire se va asigura numărul suficient de scrumiere pe masă. sau a uşilor de pe aceste trasee. iar pe holuri. Art. 4. 675 Se interzice depozitarea în apartamente a lichidelor combustibile. 665 Maşinile de gătit. Art. -colectarea resturilor de ţigări în cutii de carton. fără supraveghere (aragaz. se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1 m.

potrivit reglementărilor tehnice în vigoare. în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii. păduri. j) reglementarea accesului autovehiculelor. 679 Amenajările în aer liber vor avea asigurate căi de evacuare a utilizatorilor.4. 686 Pentru reducerea riscului de incendiu. cu excepţia necesităţii de înlocuire a roţilor. etc. sau alte vecinătăţi. în interiorul parcajelor publice. plantaţii. Art. depozite. asigurându-se un post exterior de incendiu la maximum 1000 m. 680 Distanţa maximă de parcurs.35 m.) la fiecare 250 m. Art. b) asigurarea căilor de evacuare a utilizatorilor. corespunzător dimensionate.1 Manifestaţii publice şi spectacole în aer liber. parcarea acestora se va face astfel încât să se asigure gabaritele corespunzătoare pentru evacuarea rapidă în caz de incendiu. 681 Distanţa liberă de circulaţie între rândurile de scaune. 683 Amenajările în aer liber se dotează cu mijloace de primă intervenţie. materiale de construcţii. animale.1.1. Art. precum şi intervenţia pentru stingere. 4. sub orice formă. c) repararea sau întreţinerea autoturismelor. cereale. oboare şi pieţe. jarul va fi stins şi depozitat în locurile special amenajate. şi câte un stingător portativ (6 kg. vor fi realizate din materiale incombustibile. corespunzător dimensionate. 685 Administratorii unor astfel de locuri publice. c) menţinerea liberă a căilor de acces şi evacuare în caz de incendiu.4. se face numai în locuri special amenajate. d) staţionarea autoturismelor în afara spaţiilor destinate. Art.4 ACTIVITĂŢI ÎN AER LIBER CARE PRESUPUN PREZENŢA UNUI NUMĂR MARE DE PERSOANE.3 Parcaje publice deschise în interiorul municipiului Art. de la cel mai îndepărtat loc până la un acces la nivelul terenului sau o circulaţie carosabilă. faţă de spaţiile de circulaţie funcţionale şi de evacuare a publicului. grupate în funcţie de tipul şi gabaritul lor. astfel: în târgurile pentru autoturisme. Art. pieţe. b) fumatul şi utilizarea focului deschis. 678 Amenajările în aer liber se dispun faţă de vecinătăţi la distanţele de siguranţă prevăzute de reglementările tehnice în vigoare. e) interzicerea executării focului deschis pe timpul desfăşurării activităţii în târguri. amenajate şi marcate în acest scop. este admisă numai cu respectarea normelor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi cu avizul autorităţilor abilitate prin lege.5. f) prepararea hranei (gustări calde). k) Standurile de vânzare a produselor.p. i) stabilirea modului de anunţare a incendiilor la serviciile de pompieri.5.2 Târguri.5. prin utilizarea focului deschis.4. se interzice: a) completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea lichidelor combustibile. introducerea în incintă a autovehiculelor care prezintă scurgeri de carburanţi. Art. 4.p. culturi agricole. se interzice comercializarea sau distribuirea de carburanţi.).1. vor lua măsuri pentru: a) delimitarea locurilor destinate diverselor activităţi ce se desfăşoară în perimetru târgului (comercializare autoturisme. 682 Scaunele prevăzute la amenajările în aer liber se solidarizează pe rânduri şi apoi de platforma amenajată. 54 . g) după terminarea activităţii. Amenajările în aer liber vor asigura spaţii pentru public la o distanţă de minimum 3 m. prin care aceştia să ajungă la nivelul terenului înconjurător sau al circulaţiei carosabile adiacente Art.1. 4. autovehiculele vor fi parcate în târguri. Art. indiferent de natura defecţiunilor. 684 Realizarea spectacolelor (jocurilor) de artificii. precum şi copertinele acestora. oboare. e) utilizarea în alte scopuri a spaţiilor de parcare. d) interzicerea accesului publicului cu produse şi substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot provoca incendii sau explozii. va fi de maximum 50 m. 4.5. va fi de minimum 0. bunuri de consum. distanţă faţă de scenă şi minimum 6 m. h) amenajarea şi dotarea postului de incendiu cu materiale de primă intervenţie.

staţiuni de agrement) şi se va asigura întreţinerea liniilor izolatoare somiere şi parcelarea. la distanţă mai mică de 100 m. b) Parchetele de exploatare vor fi izolate de restul pădurii printr-o bandă izolatoare perimetrală de 10 m. Art. pentru popas. acolo unde condiţiile bioecologice permit aceasta. 690 La intrarea în pădure şi pe traseele turistice se vor amplasa panouri şi pancarte cu texte adecvate privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure. lăţime. vor fi izolate de pădure prin benzi mineralizate. Această bandă va putea constitui drum de acces şi o eventuală bază de lansare a contrafocului în cazul unui eventual incendiu de proporţii. În aceleaşi condiţii. în scopul verificării şi controlului privind respectarea prevederilor normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. f) accesul autoturismelor şi a remorcilor acestora.5. anexele pentru animale. Art. la cantonul silvic se va ţine evidenţa muncitorilor şi a sectoarelor de activitate a acestora. 4. a autoturismelor şi a suprafeţelor de picnic în alte locuri decât cele special amenajate. pe care se va defrişa toată vegetaţia. corozive. faţă de liziera pădurii. se vor curăţa uscăturile din apropierea construcţiilor (cantoane. se va ţine o evidenţă strictă pentru muncitorii cărora li s-au eliberat autorizaţii sau cu care s-au încheiat contracte. Liniile somiere să fie cultivate şi întreţinute astfel încât să constituie benzi de prevenire a extinderii eventualelor incendii şi să satisfacă şi nevoile sectorului cinegetic. prin extragerea arborilor uscaţi. a şoselelor. în afara acarburanţilor şi lubrefianţilor autoturismului. 688 Organele silvice vor revizui şi completa locurile admise în pădure. 55 . radioactive). în parchetele de exploatare se vor respecta următoarele: a) Cabanele şi construcţiile temporare din parchet vor fi izolate de pădure cu o bandă de 10 m. 693 Pentru prevenirea declanşării incendiilor la fondul forestier. În pădure este interzis accesul autovehiculelor proprietate personală. în care se află substanţe periculoase (inflamabile. gunoaie. Art. pentru prepararea hranei şi pentru stingerea incendiilor). ce preced perioadele critice şi perioadele de maximă afluenţă turistică. d) Coşurile de fum ale construcţiilor din pădure vor fi prevăzute cu dispozitive parascântei. În pădure se va asigura o stare corespunzătoare de igienă. pe care se va interzice depozitarea materialului combustibil (vegetaţie ierboasă uscată. marcându-le şi amenajându-le corespunzător. Pentru stânele organizate. pe drumurile forestiere. Se va face totodată instruirea acestora pe bază de semnătură de către pădurarul din zonă. rupţi sau doborâţi de vânt. a căilor ferate ce trec prin păduri. prin îndepărtarea litierei şi a resturilor combustibile. se va stivui pe solul curăţat de toate materialele combustibile şi va fi transportat ritmic. se vor prevedea benzi de 4-8 rânduri de foioase sau larice. Art. g) staţionarea (parcarea) unui număr mai mare de autoturisme decât capacitatea maximă a parcării şi blocarea căilor de rulare. de minimum 5 m.5 ACTIVITĂŢI SPECIFICE ÎN ZONA FONDULUI FORESTIER Art. Art.. lichide inflamabile). se vor amenaja locuri pentru foc. pe o lăţime de 5-10 m. Lizierele trupurilor de pădure ce se vor crea. pentru surse de alimentare cu apă (pentru adăparea vitelor. se vor respecta următoarele: Plantaţiile de răşinoase se vor crea în amestec cu foioase. în scopul atragerii turiştilor în zone cu organizare adecvată. Art. Pe marginea drumurilor. 692 Pentru activitatea de recoltare a fructelor de pădure. pe marginea masivelor de răşinoase.1.691 Pentru activitatea de păşunat. Clădirile pentru locuinţă.. se vor folosi în încăperile de locuit numai lămpi de petrol cu glob de sticlă sau felinare de vânt. ca şi instalarea corturilor. pentru fumat şi parcare a autovehiculelor în pădurile de agrement şi de interes turistic. vor fi închise cu vegetaţie densă verde. Art. care se va mineraliza. explozive. Pe drumurile interzise se montează bariere şi indicatoare corespunzătoare. se vor amenaja benzi izolatoare în zonele care prezintă pericol de incendiu. 689 Se vor stabili şi marca drumurile permise circulaţiei autovehiculelor. Amestecul speciilor în culturile ce se vor crea se vor face conform cerinţelor bioecologice. fumatul şi focul deschis sau aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse. lăţime. e) în condiţiile lipsei de curent electric. arderea resturilor vegetale rezultate din curăţirea păşunilor şi a terenurilor agricole limitrofe.octombrie. 687 În lunile februarie . atât în pădure cât şi pe păşunile montane. c) Materialul lemnos care se depozitează în parchete.martie şi septembrie . arbustivă. 694 Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

folosirea benzinei. Instruirea mecanizatorilor privind modul de prevenire şi intervenţie în caz de incendiu şi consemnarea instruirii în fişele individuale de instructaj. batoze. puţin productive. cu coroanele paralele cu direcţia de înaintare a focului . pe măsura doborârii lor. pe locuri orizontale. 698 La efectuarea secerişului cu combina. Prevederea ţevilor de eşapament cu dispozitive de captare a scânteilor (parascântei). neregulamentare. la distanţa apreciată astfel ca focul să nu surprindă persoanele în plină acţiune. palete de răchită împletite. f) Depozitarea carburanţilor şi lubrefianţilor pentru utilajele folosite în exploatarea parchetelor (tractoare. se mineralizează o bandă de 2-3 m. cât şi pe timpul arderii.cu plugurile cu cai sau cu tractoare. Nu se admite efectuarea lucrărilor de revizii şi reparaţii în lanuri. curăţindu-se totodată zona de uscături. 697 Nu se admite fumatul şi focul deschis în lanuri. pe culme de deal sau în vale): -incendiul de litieră va fi bătut cu măturoaie. iar acoperirea cu pământ va fi urmărită în mod special. combine şi autovehicule de transport) înainte de începerea campanie de recoltare. i) Mangalizarea lemnului se va face în bocşe special amenajate acestui scop şi amplasate la maxim 30 m. vor fi marcate cu indicatoare de securitate. se face numai cu motorul oprit. prin fâşii paralele recoltate şi arate pe o lăţime de 20-50 m. iar pe o rază de 50 m. folosirea de instalaţii electrice sau de forţă. lăţime pe mijlocul benzii formate prin scoaterea arborilor şi se încearcă aplicarea contrafocului. pe arii. 695 Metodele de intervenţie în condiţiile unui incendiu de pădure. pe teren plat sau pe versant cu pantă mare sau redusă. Interzicerea funcţionării maşinilor fără filtru de aer la carburator. amplasate în apropierea căilor de acces în zonă. lăţime. se doboară urgent arborii pe distanţa de 2-4 înălţimi de arboret. . Alimentarea maşinii agricole care participă în campania de recoltare a cerealelor păioase. în plantaţii sau arboret. poduri. k) Bocşele de mangalizare vor fi supravegheate permanent. arii sau depozite sau la distanţe mai mici de 100 m. în afara pericolului de incendiu. cu lopeţi aruncându-se pământ sau nisip pe focul ce înaintează şi intervenindu-se pentru formarea unui baraj prin mineralizarea solului şi încercarea aplicarea contrafocului. pe mirişti. în păşune sau în poiană. Nu se admit pierderi de carburaţi din rezervoare sau din instalaţiile de alimentare. se vor respecta următoarele reguli: a) Izolarea lanurilor faţă de drumuri. menţinerea mult timp a materialului lemnos în depozite intermediare. faţă de acestea. fierăstraie mecanice). 6 EXECUTAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE CU RISC DE INCENDIU Art. vor respecta următoarele reguli: Efectuarea de revizii şi reparaţii la utilajele agricole (tractoare. Art. faţă de lanul de cereale. se stabilesc în funcţie de dimensiunile incendiului şi felul acestuia (incendiu de litieră. cu respectarea întocmai a măsurilor 56 . j) Izolarea de pădure a bocşelor se va face printr-o bandă de 10 m. Transportul carburanţilor de la depozitul central al punctelor de recoltare se face în condiţii de siguranţă cu evitarea producerii oricăror scurgeri. Art. Distanţele şi ordinea în punctele de recoltare. 696 Întreţinătorii şi utilizatorii utilajelor agricole. în afara locurilor special amenajate. căi ferate. faţă de punctele de seceriş. se va face în depozite special amenajate. aceste locuri cu pericol mărit de incendiu. l) În parchetele de exploatare se interzice fumatul şi lucrul cu foc deschis. iar a combinelor şi cu un vas cu apă de minimum 60 l. se vor îndepărta toate materialele combustibile. mineralizată. h) Alimentarea utilajelor cu combustibil de va face cu pâlnii şi pompe şi nu prin turnarea direct din butoaie. atât la înfiinţare. -incendiul de coronament se stinge astfel: . de sursa de apă.pe o linie transversală direcţiei de înaintare.cu cai şi tractoare şi se scot arborii. care va însoţi maşina respectivă. g) Transportarea carburanţilor de la depozite la locurile de muncă se va face în canistre metalice. respectându-se prevederile normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. Eliberarea unui proces verbal de revizii şi reparaţii de la unităţile specializate. recoltare şi depozitare a produselor agricole combustibile. cu defecţiuni sau improvizaţii. Art. pe combine şi utilaje ce transportă cereale şi paie sau la mai puţin de 100 m. Punctele de alimentare cu carburanţi se vor stabili la cel puţin 20 m. de coronament. Dotarea utilajelor cu cel puţin un stingător portabil cu pulbere şi CO2. motorinei sau altor substanţe neadecvate la lămpile de iluminat.

se vor dispune dincolo de fâşia de localizare "vânători de scântei" care să stingă prin batere sau acoperire cu pământ. se stabilesc şi se marchează corespunzător traseele pe care aceştia le pot utiliza pentru a ajunge cu uşurinţă în diferite părţi ale construcţiei. 708 Toate încăperile destinate copiilor vor fi separate de restul construcţiei prin pereţi cu limita de rezistenţă la foc de minimum 1 oră. 699 Când se produc incendii ce au cuprins o suprafaţă mică. lată de 2-3. având stabilite cu precizie căile de evacuare. 710 Pe holuri şi culoare. cazmale. lăţimea arăturii fiind de cel puţin 20 m. vor fi dotate cu mecanisme (resorturi) de autoînchidere lentă şi alcătuite din panouri pline. va corespunde reglementărilor. 4. coloane uscate.m. în partea respectivă. 713 În clădirile prevăzute cu instalaţii pentru iluminat de siguranţă. personalul care efectuează introducerea snopilor în coşul batozei. 702 Este interzisă folosirea sau depozitarea lichidelor sau gazelor combustibile în alte locuri decât cele special amenajate.tehnico-organizatorice.1. În cazul iluminatului electric nu este permisă folosirea instalaţiilor improvizate sau cu defecţiuni. iar rafturile vor fi asigurate pentru evitarea răsturnării recipientelor respectivi. în 10 min. se interzice cu desăvârşire arderea paielor sau a altor resturi vegetale pe câmp sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea dăunătorilor pe mirişti. magazii şi celelalte dependinţe cu lumânări. localizarea incendiului se face prin cosirea unei fâşii în jurul suprafeţei incendiate. 705 Construcţiile se echipează şi dotează cu mijloace de intervenţie în caz de incendiu. Art. Art. 714 Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire a incendiilor la grajduri. 4. 704 Dulapurile din laboratoare. funcţie de gradul de rezistenţă asigurat de tipul construcţiei în aşa fel încât propagarea flăcărilor pe suprafaţa elementelor şi materialelor de construcţie combustibile să se facă cu viteză redusă. Art.45 m. respectiv mai puţin de 0. chibrituri aprinse sau lămpi de iluminat cu petrol. Art. în funcţie de tipul de construcţie şi densitatea sarcinii termice. iar tractoarele care acţionează batoza. hidranţi interiori şi exteriori de incendiu. folosind lopeţi. c) La recoltarea cu batoza. scântei de natură mecanică. 701 În cazul unui extinderii incendiului. vor avea tobe de eşapament cu dispozitiv parascântei. viabile. după caz.1. Art.5. eventualele focare ce apar datorită scânteilor purtate de vânt. se vor mobiliza forţe sporite pe direcţia extinderii mai rapide a incendiului (direcţia vântului). Art. 711 Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate. fânare. etc.5. Art. Este interzis a se intra în grajduri. urmărindu-se crearea deprinderilor necesare evacuării din clădire în timp optim. 706 Pentru accesul pompierilor în caz de incendiu. cu 57 . sau prin acoperire cu pământ. trebuind să se deschidă în sensul ieşirii din clădire. Instalaţiile electrice trebuie executate de către personal autorizat. de încălzire. se sting prin "batere" cu mături. Art. personalul care participă la aceste operaţiuni şi modul concret de utilizare a mijloacelor şi căilor existente şi care vor fi prelucrate în vederea însuşirii lor. sape.). vor fi ancorate de pereţi. cu ochiuri de lumină la partea superioară. pentru localizare se vor folosi tractoare cu pluguri şi discuri. b) Paiele rezultate după recoltarea cu combina se evacuează în cel mult 2 zile. Art. 707 Combustibilitatea elementelor de construcţie şi a materialelor componente ale elementelor şi structurilor compozite. Art.7 UNITĂŢI ŞCOLARE Art. conform reglementărilor. conducerea şcolii va organiza exerciţii de evacuare cu personalul şi elevii din clădire. Art. în cantităţi mari şi fără respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. 700 Dacă a fost cuprinsă o suprafaţă mai mare. Pentru intervenţie se prevăd. Art. 712 Instalaţiile utilitare (electrice.8 GOSPODĂRII CETĂŢENEŞTI. 709 Semestrial. va verifica să nu pătrundă în interior obiecte dure (metale. care pot da naştere la scurtcircuite sau flame. stingătoare. protejate de ramă metalică. 703 Uşile coridoarelor nu trebuie să fie batante. în care se află substanţe ce pot provoca incendii sau degajări nocive. iluminarea indicatoarelor care se referă la evacuarea persoanelor (luminoblocuri) va fi asigurată prin circuite alimentate de la reţeaua separată a iluminatului de siguranţă sau de la o sursă de energie independentă. vor fi afişate planuri de evacuare-salvare. magazii şi alte dependinţe. vor fi exploatate doar în condiţiile prevăzute de normativele în vigoare. Art. Art. executate şi montate conform STAS 297/2. Art. asigură securitatea deplină a recoltei şi a maşinilor agricole. ventilaţie. iar miriştea se ară. pietre) ce pot produce prin lovire.

la care să se racordeze burlanele metalice.respectarea întocmai a Normativului I7 şi a celorlalte norme şi instrucţiuni elaborate în acest sens. În acest caz construcţia trebuie să aibă coş de zidărie. depărtare de sobele metalice. o tablă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm. postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm. Uşile grajdurilor vor fi construite fără praguri şi se vor deschide în afară. g) Focul în sobe nu trebuie lăsat sub supravegherea sau în grija copiilor.. d) Este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau alte lichide inflamabile. cuptoare. etc. bucătării de vară. benzină. În grajduri. Art. Art. 715 Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire la depozitarea furajelor şi a altor materiale combustibile a) Furajele. magazii. fumatul este interzis. postamentul va avea grosimea de 25 cm. Cenuşa se va depozita într-o groapă special amenajată după ce mai întâi a fost bine stinsă cu apă. f) Nu este permis să se pună la uscat. care se va umple cu zidărie din cărămidă. Dacă înălţimea picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm. astfel de obiecte să nu se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere. c) Focurile deschise făcute pentru diverse scopuri în curţi. faţă de pereţii combustibili sau alte materiale ce se pot aprinde uşor. e) Sobele de cărămidă vor avea pe duşumeaua din faţa uşiţelor. haine. deoarece pot aprinde uşor obiectele combustibile din jur. faţă de pereţii din scândură sau paiantă . trebuie să fie în permanenţă supravegheate. pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm. fânare. Încălzirea grajdurilor trebuie făcută numai cu sobe fixe.. burlanele metalice trebuie să depăşească streaşina acoperişului incombustibil cu cel puţin 50 cm. luându-se măsuri de ancorarea lor pentru a li se asigura stabilitatea.. Nu este permisă blocarea uşilor cu diferite obiecte sau materiale.când aceştia sunt izolaţi cu tencuială. magazii. Între faţa lor exterioară şi elementele combustibile ale peretelui se lasă o distanţă de cel puţin 25 cm. la mai puţin de 1 m. etc. Cenuşa nu trebuie aruncată la întâmplare. Este interzis a se scoate burlane de metal pe fereastră sau pe sub streşină fără să fie izolate părţile combustibile ale construcţiei. Art.. b) Este interzis fumatul şi folosirea focului deschis sau a se întrebuinţa diverse mijloace de iluminat cu flacără liberă pe lângă furaje şi alte materiale combustibile. ori la o distanţă mai mică de 1 m. 58 . pe lângă furaje. rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde uşor. De asemenea.. în asemenea condiţii încât să prezinte pericol de incendiu ori să se ardă în sobe lemne lungi. cât mai departe de casă. paielor. Dacă picioarele sobelor au înălţimea sub 25 cm. din vată de sticlă sau azbest tencuit. Când pereţii combustibili sunt izolaţi. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie. magazii. Această cantitate trebuie păstrată în bidoane bine închise şi la locuri ferite. distanţa poate fi de 70 cm. Burlanele metalice se izolează pe o distanţă de 40 cm.în cantitate mai mare de 25 litri.. maşini de gătit sau a se folosi bucătării improvizate lângă casele de locuit. pe străzi sau grădini. d) În apropierea locului de depozitare a furajelor. 717 Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire a incendiilor la instalarea şi folosirea sobelor. care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă. construite din cărămidă. ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. grajduri sau alte materiale combustibile. atât la intrare cât şi la ieşire din peretele combustibil. iar în faţa uşii cu 50 cm.. paiele şi alte materiale combustibile vor fi depozitate după posibilităţi. Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate care prezintă pericol de incendiu (în magazii. În cazul acoperişurilor cu învelitoare din material combustibil nu este permisă scoaterea burlanelor pe sub streaşină. vertical şi orizontal. în apropierea grajdurilor şi magaziilor.. Nu este permisă depozitarea în magazii sau alte dependinţe a oricărui fel de carburant . îmbrăcându-se la exterior cu un strat gros de 5 cm. b) Este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumea de scânduri. a locurilor de depozitare şi a altor materiale combustibile. dimensiunile sobei. În exterior. Pe timp de vânt este interzis aprinderea focului în curţi.. a) Sobele de metal să nu fie situate la o distanţă mai mică de 1 m. distanţa dintre burlanele metalice să nu fie mai mică de 70 cm. este interzis cu desăvârşire fumatul. h) Se va urmări ca pe timpul folosirii sobelor să nu se încălzească peste măsură. 716 Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire a incendiilor la amenajarea şi folosirea bucătăriilor de vară: Este interzis a se instala cuptoare. . în cazul în care pereţii combustibili nu sunt astfel izolaţi.petrol. c) Nu este permisă folosirea sobelor cu uşiţele sau cenuşarele defecte. sub şoproane sau în apropierea acestora). netăiate. etc. iar aprinderea focului trebuie să se facă din exterior.

etc. crăpături sau lărgiri la capete.9. e) Curăţirea cu substanţe uşor inflamabile a parchetelor. Nu este permisă încălzirea buteliilor.P. cu conductori neizolaţi.1. Este interzisă trecerea gazului din butelii în orice alte recipiente. fără supraveghere. este permisă numai în încăperi în care nu există surse de foc şi în care se asigură o aerisire (ventilaţie) corespunzătoare. trebuie să fie în stare bună. 721 Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire a incendiilor la folosirea buteliilor cu gaze petroliere lichefiate (aragaz) Este interzis a se mânui şi transporta buteliile de G. Art. Este interzis a se folosi coşurile de fum netencuite pe porţiunea din pod.P. Art. d) Este interzis să se depoziteze în locuinţe. hainelor.. Coşurile de zid vor fi permanent întreţinute. duşumelelor. la locuri ferite de posibilitatea incendierii. Art. în podurile clădirilor. lumânări. c) Lămpile de iluminat sau de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere în timpul funcţionării lor sau în grija copiilor. fără crăpături şi curăţate de funingine cel puţin o dată la două luni de funcţionare. etc. 720 Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire a incendiilor la folosirea lămpilor de iluminat şi gătit cu lichide inflamabile: a) Lămpile de iluminat şi de gătit cu petrol. PUNCTE DE DESFACERE A BUTELIILOR CU GPL LA CONSUMATORI 59 . Buteliile de G. sau cu mai mult de trei coturi. Executarea. între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului. Se interzice transportul buteliilor şi folosirea aragazelor de către copiii sub 12 ani. nici un fel de aparat electric (televizor. Se interzice montarea în încăperi a burlanelor cu o lungime mai mare de 10 m.P. căderii sau deformării lor. fără luarea măsurilor de protecţie împotriva lovirii. iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă. Pentru iluminat se vor folosi lanterne sau felinare de vânt în bună stare de funcţionare.). furaje sau alte materiale combustibile. Această cantitate se va păstra în bidoane bine închise.. · la trecerea prin acoperiş. prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm. iar faţă de o sursă de căldură cu flacără deschisă. lămpi cu petrol. radio.L. radiator. dând naştere la incendii. 722 Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire a incendiilor în podurile clădirilor: a) Este interzisă construirea de boxe din lemn sau depozitarea de materiale lemnoase.5. cu furtunul de cauciuc ce prezintă porozităţi. de asemeni folosirea de butelii false sau alt tip decât cele confecţionate conform STAS. Este interzis a se folosi butelii în poziţie culcată sau înclinată. întreţinerea sau modificarea instalaţiilor electrice se va efectua numai de către persoane autorizate. Art. reşou. 719 Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire a incendiilor la folosirea instalaţiilor electrice: Este interzis să se folosească instalaţii şi aparate electrice defecte sau improvizate. doze de derivaţii fără capace. b) Este interzisă aşezarea lămpilor de iluminat sau de gătit în apropierea obiectelor care se pot aprinde uşor sau în locuri în care din neglijenţă ar putea fi răsturnate. c) Este interzis să se folosească pentru iluminat în poduri. etc. Se interzice folosirea siguranţelor supradimensionate la tablourile de distribuţie şi suprasolicitarea circuitelor de iluminat şi forţă.L. fier de călcat. de cel puţin 2 m. Distanţa între butelie şi maşina de aragaz va fi de 1 m. Nu este permis să fie lăsat sub tensiune.Art. chibrituri. Aprinderea focului în cazul folosirii gazelor lichefiate se va face respectând principiul “ gaz pe flacără “. prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 24 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă. Fiarele de călcat vor fi aşezate pe timpul folosirii pe suporţi de sârmă sau cărămidă.. iar umplerea rezervoarelor să se facă numai când lămpile sunt stinse. Buteliile cu G. în cantitate de cel mult 25 litri. rezervorul să nu prezinte fisuri şi să nu aibă scurgeri.L. 718 Respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire a incendiilor la instalarea şi folosirea coşurilor şi burlanelor Coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel: · la trecerea prin planşeu. cu garnituri deteriorate. 4. nu se vor folosi fără regulator de presiune. dependinţe şi magazii a oricărui fel de lichid inflamabil cu excepţia celui necesar uzului casnic. prin scoaterea unor cărămizi. b) Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor. cu prize sau întrerupătoare defecte. nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare.

pe maxim două rânduri suprapuse. muzee.5 H (H=înălţimea stâlpului) 7. . Linii de tramvai sau troleibuz 6 9 10 6. astfel încât să se respecte distanţele minime din tabelul de mai jos Distanţa în m. organizate în şoproane închise perimetral cu plasă de sârmă sau rastele speciale. GPL Art. GPL) crt. Art.1250 kg. 725 Punctele de desfacere a buteliilor. buteliile se pot stivui în poziţie verticală. Pentru poziţia 4 din tabelul de mai sus. ferestre) 3. 723 La proiectarea punctelor de desfacere a buteliilor. de la limita obiectivului vecin până la punctul de desfacere a buteliilor (plasa de sârmă la şoproane sau exteriorul rastelului). distanţele se măsoară de la limita punctului de desfacere a buteliilor până la axul căii ferate sau proiecţia în plan a liniei de contact şi a axului reţelei aeriene. 727 Punctele de desfacere a buteliilor portabile.rastele metalice acoperite. indiferent de gradul de rezistenţă la foc pentru funcţiuni: locuinţe 5 8 10 · social-administrative 5 8 10 · producţie şi/sau depozite de 7 10 15 materiale combustibile sau incombustibile · publice (şcoli. cele pline şi pe maximum trei rânduri cele goale. Construcţii. se amplasează faţă de vecinătăţi.5 kg. între 250 . Denumirea obiectivului învecinat desfacere care stochează (kg. 15 20 30 cluburi. Construcţii sub nivelul terenului 4 5 6 Goluri în pereţi (uşi. se pot organiza în: . cu robinetul în sus. se vor determina şi marca zonele cu pericol de explozie. GPL): până la 250 kg. GPL. Păduri 13 13 15 9. Linii electrice aeriene 1.750 kg. 15 20 20 · Cu tracţiune cu abur sau 6 9 10 electrică 5. remize CF. între 750 . Căi ferate curente: · cu tracţiune Diesel. pentru puncte de Nr. când are încărcătura de maximum 12. Limita terenului (gardul) 3 4 5 NOTE: Distanţele se măsoară pe orizontală. până la î n t r e î n t r e 250 250-750 750-1250 1. clădiri înalte şi foarte înalte) magazine de produse combustibile 6 8 10 şi incombustibile 2. Pentru poziţiile 4. Ateliere. GPL. 726 În interiorul şoproanelor.Art. 724 Punctele de desfacere a buteliilor cu GPL. posturi de transformare şi distribuţie electrică 4. dar nu vor fi mai mici decât cele din tabel. se modulează pentru următoarele capacităţi de stocare (o butelie este considerată plină. Art. distanţele de amplasare vor respecta prevederile CFR.şoproane metalice închise perimetral cu plasă de sârmă. Marginea carosabilului străzilor şi 5 8 10 drumurilor 8. 60 . 5 şi 6 din tabel. organizate în rastele şi şoproane. Art. 6 8 10 centrale şi puncte termice. săli aglomerate. spitale. garaje.

privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor.se identifică butelia cu scăpări. organizate în rastele. în caz contrar va fi scoasă din punctul de desfacere şi dusă într-o zonă deschisă.Pericol de explozie.instrucţiuni specifice de operare şi desfacere.distanţa de la rastel la cel mai apropiat gol al zidului . Numele şi adresa proprietarului. de aerisire. dimensionate conform reglementărilor în vigoare şi funcţional conform cantităţilor de GPL ce urmează a fi stocate. De asemeni. rezistente la foc. . faţă de punctul de desfacere a buteliilor. se va proceda astfel: .protecţia la intemperii şi raze solare. se pot amplasa şi lângă zidurile pline şi etanşe. . 728 Pe distanţa de 3 m. 733 Structurile metalice ale punctelor de desfacere a buteliilor (şoproane sau rastele).5 kg. Art. .continuitatea electrică pentru legarea la pământ. zonele "ex" ale punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL. 734 Pe uşile punctelor de desfacere la şoproane şi pe fâşiile de tablă la rastele. 731 Şoproanele vor fi cu structuri metalice. nu se vor suprapune cu zonele "ex" ale benzinăriei (guri de vizitare. 735 Punctele de desfacere a buteliilor cu GPL se dotează cu minim 2 stingătoare portabile cu pulbere şi CO2. Art. cu excepţia celor având destinaţii sociale.se intervine cu stingătoarele din dotare.se dă alarma. 729 În staţiile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule (benzinării). se va proceda astfel: . ea poate fi comercializată. Art. prinsă în puncte de sudură. etc. săli aglomerate şi clădiri înalte. 738 În cazul constatării unor scăpări de gaze. cu mijloace de transport amenajate corespunzător. Ele vor fi fixate pe platforme din beton.Produse inflamabile. se pot amplasa puncte de desfacere a buteliilor. tip P6. 732 Rastelele de desfacere a buteliilor sunt structuri metalice sudate.se strânge cu atenţie robinetul. Art. Art. . . Art. unde va fi supravegheată până la golirea completă. învăţământ. De asemeni. Art.fişe de instruire a personalului de operare angajat. Art. 737 Şoproanele şi rastelele vor fi acoperite cu tablă plană sau cutată. se vor monta indicatoare de avertizare şi interzicere. 736 Transportul buteliilor pline sau goale se la staţia de îmbuteliere la punctul de desfacere şi invers. de alimentare. 742 La fiecare punct de desfacere a buteliilor se va asigura: . 739 Dacă scăparea a fost oprită şi butelia funcţionează normal.Fumatul interzis.rezistente la foc a zidului: minim 60 minute. . . culturale.conform datelor din coloana 2 a tabelului prezentat. iar terenul din acest spaţiu se acoperă cu nisip sau se sapă periodic. 61 . GPL.se încearcă oprirea sursei de scăpări. separatoare pentru hidrocarburi. dispuse astfel încât să respecte distanţele minime specificate în tabel. Art. . având grijă ca gazele ieşite să nu se reaprindă sau să explodeze. pentru a asigura: . ventilată şi fără surse de foc. 740 În cazul aprinderii gazului de la o butelie. . pompe de distribuţie. organizate în rastele acoperite. Art. Art.împiedicarea accesului persoanelor neautorizate. Art.). 741 După stingerea focului se lasă butelia să se golească (ca şi în cazul scăpărilor neaprinse). care permit stocarea pe două rânduri a buteliilor (2 x 10 butelii a câte 12.se strânge piuliţa din plastic înfundată. cu strat exterior antiscântei. . nu se vor afla materiale (combustibile sau incombustibile). ce va depăşi conturul şoproanelor cu 20 cm. Programul de lucru.). se vor lega la pământ în conformitate cu prevederile Normativului I 20. pentru stingerea focului. Art.Pericol de explozie. cu pulbere şi CO2. se vor realiza următoarele inscripţionări: Gaze petroliere lichefiate . conform STAS 297/2 şi anume: . cu maximum 500 kg. în următoarele condiţii: . se realizează prin grija staţiei de îmbuteliere sau a societăţilor autorizate de acestea. ale construcţiilor. Art. rezistenţa de punere la pământ fiind de 5 ohmi. 730 Punctele de desfacere a buteliilor.Art.

. Nu se admite amenajarea de boxe în podurile imobilelor sau în casele de scări. HANGARE ŞI AERONAVE Hangare pentru avioane Art. 749 În timpul desfăşurării activităţilor în clădirile unităţilor sanitare este interzică încuierea uşilor care sunt prevăzute pentru evacuare. Art. iar în cazul folosirii acestora se vor proteja cu vopsele ignifuge. DISPENSARE) Art. 748 Nu se admite depozitarea pe culoare. 752 La intrarea în laboratoare şi în interiorul lor se vor face inscripţii sau se vor monta indicatoare cu avertizare de pericol. etc.folosirea lămpilor electrice defecte. Art. 762 În hangare se interzice : . folosite pe culoarele coridoarelor şi scărilor de evacuare vor fi bine fixate pe pardoseală astfel încât să nu împiedice evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu. cuierelor precum şi montarea uşilor false care pot deruta persoanele care se evacuează în caz de incendiu. executarea. dacă prin contractele încheiate nu se prevede altfel. Art.1. Art. spitale. în cantităţi mai mari decât cele necesare unui schimb de lucru.) se întocmeşte planul de evacuare pe nivel şi pe fiecare încăpere de cazare marcându-se toate traseele de evacuare ce pot fi utilizate din încăperea respectivă în caz de incendiu. 745 Se interzice amplasarea pe căile de evacuare a draperiilor. care pot produce scântei. orice lucrare de reparaţie sau întreţinere la instalaţia electrică se execută numai de personal calificat. inclusiv fumatul. 4.10 UNITĂŢI DE SĂNĂTATE (CABINETE MEDICALE.11 AGENŢII TAROM.-preîncălzirea. Art. 755 Se interzice lăsarea nesupravegheată a becurilor de gaze aprinse.folosirea focului deschis cu flacără sau de altă natură. În podurile clădirilor sanitare nu se execută compartimentări din elemente combustibile. 754 Este interzisă folosirea aparaturii de laborator cu mijloacele de măsurat presiunea sau temperatura. . preşurile. exploatarea şi postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor portabile cu GPL. Art. 757 În laborator sub fiecare vas care conţine lichide inflamabile sau acizi să fie amplasate ţevi pentru colectarea conţinutului din vase. oglinzilor. îmbrăcăminte sau obiecte străine de inventarul laboratorului. lubrifianţi.1. răspund persoanele distribuitoare autorizate şi societăţile care asigură îmbutelierea şi transportul GPL. 753 Se interzice a se lăsa în laborator. 743 De respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind protecţia la foc pentru proiectarea. Art. Art. în casele de scări şi alte căi de evacuare ale clădirilor a unor materiale sau mobilier care să împiedice sau să îngreuneze evacuarea persoanelor şi bunurilor. Art. 744 Se va controla permanent starea de funcţionare a instalaţiilor electrice. 751 În laboratoare şi spaţiile aferente acestora este interzis a se introduce materiale şi lichide combustibile. 62 . Art. 750 Pentru clădirile în care sunt cazate temporar peste 20 persoane (hoteluri. Art. etc. 758 În laboratoare sau în alte locuri unde se fac analize. demontate sau cu defecţiuni. 761 Ventilele buteliilor de oxigen se vor manevra cu mănuşi uscate şi curate. Art. 4. fără pete de uleiuri sau unsori. pe aparatele utilizate sau pe mesele de lucru. Art. 747 Covoarele.Art. unsori. Nu se admite improvizaţii sau modificări ale instalaţiei electrice. . pornirea şi încercarea motoarelor de aeronave sau altor utilaje. 746 Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în podurile şi subsolurile clădirilor sau pe căile de evacuare ale acestora. Art.5.încărcarea acumulatorilor electrici şi păstrarea acestora pe avion sau în alte locuri decât cele stabilite (cameră depozitare acumulatori – de regulă lângă staţia de alimentare acumulatori). Art. Art. 759 La becurile cu gaze şi la capacele celelalte ale furtunurilor se vor monta coliere metalice de prindere. 760 Pentru deschiderea recipientelor care conţin substanţe cu pericol de incendiu sau explozie se vor folosi scule care nu produc scântei. Art. lucrările cu degajări de gaze toxice sau inflamabile se vor executa în nişa specială având ventilaţia pornită la nişă.5. 756 Se interzice folosirea mobilierului din lemn în laboratoare.

770 Se interzice blocarea căilor de acces la hangar şi în mod deosebit a celor din faţa portierelor. pentru elicoptere până la 7 tone greutate şi de 3 metri în cazul elicopterelor peste 7 tone greutate. . vor fi luate măsuri speciale pentru asigurarea unei intervenţii. avându-se în vedere următoarele : . 773 Parcarea avioanelor la sol. cu deosebită atenţie pentru a se evita împrăştiere lichidelor inflamabile pe pardoseala hangarului.s. care vor fi stabilite de comisia de apărare p. 769 Se interzice introducerea şi păstrarea în hangar a autocisternelor şi autoalimentatoarelor cu carburanţi. lacurilor. pe acelaşi aliniament. Pentru evacuarea aeronavelor se va acţiona conform sarcinilor stabilite în planul de evacuare în caz de incendiu. uleiurilor. va fi de 7 metri. astfel : 6.la hangarele cu suprastructura din lemn.1. vopselelor.766 Depozitarea huselor şi a pieselor de schimb peste strictul necesar de lucru este interzisă. pentru lucrările amintite. Art. Instalaţiile electrice. ceea ce impune întreţinerea corespunzătoare a şinelor de ghidaj şi a dispozitivelor de acţionare. prin ştergerea cu lavetă. . În cazul în care se produc astfel de scurgeri.0 metri pentru aeronave cu anvergură mai mică de 15 metri. improvizaţii sau lăsarea acestora sub tensiune după program. luându-se măsuri corespunzătoare de prevenire a incendiilor şi aerisirea optimă a halelor de lucru.5. se va executa la ore separate de restul lucrărilor regulamentare. prin utilizarea de tăvi colectoare. 4. deschiderea uşilor urmând a se efectua cu rapiditate şi uşurinţă.0 metri pentru aeronave cu anvergură de 23 la 30 metri. să fie de cel puţin 1 metru pentru avioane mono şi bimotoare. pentru o singură operaţiune. Art. Art. Art.12 AERONAVE DE TRANSPORT PASAGERI ŞI MĂRFURI Aeronave la sol Art. 4. de 4 metri pentru avioane cu mai mult de două motoare. prin ignifugare. măsurate între punctele cele mai îndepărtate. după care materialele folosite vor fi îndepărtate din hangar în locuri special amenajate.05 metri. vor fi întrerupte cu excepţia perioadei de verificare a acestora. 3. .menţinerea instalaţiei electrice a aeronavei sub tensiune. Protecţiile prin ignifugare vor fi controlate periodic şi se vor reface ori de câte ori se constată modificări în compoziţia lor. Se interzice introducerea în hangare a aeronavelor cu carburanţi în rezervoare.existenţa şi exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni. distanţa dintre aeronave şi pereţii hangarelor trebuie să fie de minim 0. 771 La hangare cu suprastructură de lemn se va executa protejarea părţilor lemnoase. 774 Se interzice fumatul în aeronavă sau în jurul ei pe timpul cât aceasta se află pe platforma de staţionare. 401 – 404 din "Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de pompieri civili" tehnic al aviaţiei civile. Fumatul este permis numai în locurile special indicate de organele aeroportuare.5 metri pentru aeronave cu anvergură de 15 la 23 metri. a lavetelor şi huselor îmbibate în ulei.introducerea şi păstrarea aeronavelor care au scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi. La aplicarea soluţiei ignifuge se vor respecta prevederile instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare. pe platformele de îmbarcare – debarcare sau de staţionare se va face la locurile indicate prin schema de parcare sau a indicaţiei dispeceratului de sol de pe aeroportul respectiv. de 2 metri între circumferinţele deschise de elicele portante (sau între circumferinţele unui elicopter şi cel mai apropiat punct al elicopterului vecin). lichidelor inflamabile. nu se admite executarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă în interiorul lor. 764 La aeronave care se întorc în hangar pentru lucrări regulamentare sau accidentale. 772 Calitatea ignifugării se constată prin probe de laborator obligatorii la executarea fiecărei ignifugări.i. 767 Intrarea în hangare va fi permanent degajată. cât şi de art. 765 Pentru curăţirea pieselor nedemontabile de pe aeronave se va folosi petroxin. 63 . 763 Avioanele. în caz de incendiu. se vor respecta normele prevăzute de fabrica producătoare. Pe timpul cât aeronavele se vor afla în hangar. Art.768 Decaparea. . Art. Scoaterea carburanţilor din rezervoare se va executa numai în afara hangarelor. Art.alimentarea cu combustibil sau lubrifianţi a aeronavelor sau altor utilaje. . ea putând fi redusă funcţie de anvergura aeronavei. elicopterele şi planoarele se dispun în hangare astfel încât să se asigure introducerea şi scoaterea liberă şi uşoară a acestora. Art. . spălarea cu apă şi detergenţi sau neutralizarea lor cu nisip. Art. Art. Art.vopsirea şi lăcuirea aeronavelor care se efectuează în hangare. de radio locaţie.păstrarea (depozitarea) acizilor. Distanţa între planurile aeronavelor în staţionare.intervalele minime dintre avioane. lichidele se vor înlătura urgent de pe pardoseală.

care au motoarele pornite. aterizării sau la indicaţiile comandantului de aeronavă. precum şi cele indicate prin menţiuni speciale ale companiei de transport aerian. În cazul în care acestea se produc ele vor fi îndepărtate cu nisip. 64 . atât autoalimentatorul cât şi avionul. Art.S. se vor mai respecta următoarele reguli : -bidoanele cu substanţe chimice vor fi manipulate cu atenţie. În timpul alimentării. imediat la sosirea aeronavei la platforma de parcare destinată şi care are prevăzută o asemenea priză. 782 Mijloacele tehnice aeroportuare care deservesc nemijlocit aeronavele se pot apropia de acestea până la o distanţă de 10 metri. aeroporturile vor realiza prize de pământ.după care rulajul de manevră spre aeronavă se face sub directa dirijare şi supraveghere a unei persoane numite de compartimentul tehnic. rău mirositoare. În cazul constatării unor avarii pe timpul funcţionării.Art. sau cu alte mijloace de spălare. nu vor fi admise să efectueze alimentarea. 789 În timpul decolării. 783 Se interzice categoric lăsarea autospecialelor în funcţiune sau staţionarea la avion. Aeronave în timpul zborului Art. 778 Se interzice alimentarea aeronavelor care au sistemul de alimentare cu combustibil defect. Pornirea unei aeronave de pe locul de parcare se va executa numai după ce mecanicul de sol confirmă desfacerea legături de la priza de pământ. La autoalimentator se va asigura scurgerea la pământ prin banda de cauciuc armat din spatele autovehiculului. 777 Pentru aeronave la care cartea tehnică prevede legarea obligatorie la o priză de pământ. lubrifianţi şi cu oxigen. 781 Autospecialele vor circula la o distanţă de aeronave de : -minim 30 metri când aeronavele au motoarele pornite. lăzilor de ambalaje şi a altor materiale pe căile de acces ale mijloacelor de intervenţie P. 780 În timpul alimentării cu combustibil şi lubrifianţi se vor evita scurgeri din rezervoare pe platforme sau pe părţi din aeronave. în aşa fel încât să nu se verse din conţinut. fumatul este interzis. Art. 787 La avioanele şi elicopterele utilitare care transportă amestecuri toxice pentru prăfuire sau stropire din aeronavă. ale căror instalaţii prezintă scurgeri de carburanţi sau nu au dispozitiv de parascântei la ţeava de eşapament. Manevrele la viraje se vor executa cu viteze cât mai reduse. periile de la jambele aeronavelor vor fi suficient de lungi pentru a face permanent contact cu pământul. În acest scop. 779 Autovehiculele de alimentare a aeronavelor. Art.I. avioanelor şi autoalimentatoarelor li se va asigura continuitatea legăturii scurgerii electricităţii statice la pământ. Acest anunţ se va face la fel ca şi pentru legarea centurilor de siguranţă. 784 Viteza de deplasare pe platforme a autospecialelor va fi de 5 km/h iar pe căile de acces interioare de maxim 15 km/h. Alimentarea cu combustibil a avioanelor se fac numai în prezenţa unei autospeciale de stins incendiu pe platforma de staţionare sau cel puţin două stingătoare transportabile. conform prevederilor legale. pe o rază de cel puţin 50 metri de la locul alimentării. 776 În timpul alimentării cu carburanţi. 775 În timpul alimentării cu carburanţi de către un autoalimentator. Transportul acestor materiale este permis numai cu respectarea strictă a normelor elaborate de Organizaţia Internaţională pentru Aviaţia Civilă. Art. se interzic fumatul şi folosirea focului deschis. Art. Art. Art. precum şi alimentarea concomitentă cu carburanţi. -pe timpul încărcării substanţelor chimice motorul aeronavei va fi oprit. nesupravegheate şi părăsirea acestora când sunt situaţiile sus menţionate. încât eventualele pierderi de substanţe chimice să nu cadă asupra persoanelor sau aeronavei. cu bioxid de carbon sau cu spumă chimică. 788 Se interzice depozitarea pieselor de schimb. Art. vor avea motoarele oprite. după care se va proceda la remedierea lor. Art. Legarea aeronavelor prin cabluri cu cleme la priza de pământ se va executa de către mecanicul de sol. Art. Este interzisă trecerea autoalimentatoarelor de carburanţi şi lubrifianţi prin spatele aeronavelor staţionate sau aflate în rulaj. autoalimentatorul respectiv va fi îndepărtat la o distanţă corespunzătoare de aeronavă. Art. aceştia urmând să fie colectaţi în locuri şi recipiente special destinate acestui scop. Art. lavete de bumbac. -operaţiunile de manipulare şi încărcare vor fi în aşa fel orientate faţă de vânt. în afară de prevederile instrucţiunilor de exploatare. pentru evitarea scurtcircuitelor Se va urmări ca ventilaţia bateriilor de acumulatoare şi a grupurilor electrogene să fie asigurată şi să nu depăşească timpii admişi pentru regim forţat şi de suprasarcină. 786 Se interzice aruncarea combustibililor şi lubrifianţilor pe spaţiile verzi sau în instalaţiile de canalizare ale aeroporturilor. 785 Cablurile şi cuplajele de alimentare vor fi în perfectă stare de funcţionare şi curăţenie. -minim 15 metri când aeronavele au motoarele oprite. cu excepţia motoarelor de acţionare a pompelor. Călătorii nu au voie să transporte în bagajele lor materiale inflamabile. toxice. operaţional sau de deservire. Art.

uşor accesibile (pe căi de evacuare. după caz.Art. Art. e) eficienţa şi compatibilitatea substanţelor de stingere cu clasele de incendiu. echipajul va acţiona în conformitate cu prevederile regulamentelor de zbor şi tehnice ale aviaţiei civile. c) asigurarea parametrilor de funcţionare. Art. (2) Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor vor fi indicate prin marcaje sau panouri de semnalizare. instalaţiilor tehnologice şi platformele amenajate se au în vedere următoarele criterii : a) condiţiile şi cerinţele tehnice precizate în reglementările specifice.. 793 În cazul acţionării la aeronave având motoare cu reacţie se interzice apropierea pompierilor de un motor în funcţiune la o distanţă mai mică de 7. trimestrial şi anual.i. d) funcţiile. g) influenţa substanţelor de stingere asupra utilizatorilor (persoanelor). 4. Art. instituţiilor. instalaţiilor tehnologice şi platformelor amenajate cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se face conform O.163 /2007 (Normele de aplicare a Legii 307 /2006privind apărarea împotriva incendiilor)-. c) posibilităţile de acţionare în spaţii închise.6 DOTAREA CU MIJLOACE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Art. în zonele ieşirilor şi alte asemenea spaţii) şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile.5 metri. 797 Verificările privind starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se fac zilnic (pe schimb). 796 (1) La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de primă intervenţie care sunt utilizate de personalul pe locurile de muncă şi / sau de forţele de intervenţie.a anexei 5 şi 6 . se va acţiona ţinându-se cont de direcţia vântului şi zona incendiată. se au în vedere următoarele cerinţe : a) locurile de amplasare să fie vizibile. 800 Managerii agenţilor economici. îndeosebi presiuni ale fluidelor. în subsoluri. nr. sunt obligaţi să ducă la îndeplinire măsurile stabilite. 794 Echiparea şi dotarea construcţiilor. Art. d) menţinerea posibilităţilor. 790 În timpul zborurilor pe cursele interne fumatul este interzis. h) compatibilitatea dintre diferite substanţe de stingere utilizate simultan sau succesiv.A. cu care se echipează construcţiile. a instalaţiei tehnologice.s. conform prevederilor legale.i. În avioanele care efectuează curse externe este permis fumatul în timpul zborului. asigurând organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în domeniul lor 65 . 792 Acţionarea pentru stingerea incendiilor la aeronave. 798 Verificarea zilnică sau pe schimb se efectuează de regulă vizual şi vizează : a) integritatea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. la înălţimi sau în medii cu nocivitate mărită. b) înălţimea de montare şi greutatea acestora să fie să fie pe măsura capacităţilor fizice ale persoanelor care le utilizează.123-143. i) capacităţile fizice şi psihice ale personalului care poate utiliza aceste mijloace. se stabilesc conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare privind siguranţa la foc. c) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.s. lunar. în caz de incendiu.M. prin citirea valorilor indicate de manometre.I. holuri. Art. inclusiv a bunurilor protejate. b) existenţa sigiliilor de fixare în poziţie normală de funcţionare a unor componente. Art. j) raportul cost / eficienţă. săptămânal. precum şi pe baza concluziilor desprinse din scenariile de siguranţă la foc şi evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor. elementelor de construcţie ale mediului şi ale mediului. Art. 795 La stabilirea tipurilor de mijloace tehnice de p. precum şi gradele de rezistenţă la foc ale construcţiilor la care se fac referiri în prezentele reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor. a platformei amenajate.art. f) valoarea construcţiei. iar pasagerii care fumează sunt obligaţi să stingă complet chibriturile şi ţigările după utilizare şi să le introducă numai în scrumierele special amenajate în cotierele scaunelor.regiilor. b) interdependenţa dintre nivelurile admise ale criteriilor de performanţă şi ale timpilor privind siguranţa la foc şi factorii de determinare şi evaluare ai acestora. 791 În cazul declanşării unui incendiu în cabina echipajului sau la motoarele aeronavei. DISPOZIŢII FINALE Art. Art. 799 Riscul de incendiu şi categoriile de pericol de incendiu. de utilizare operativă.1. coridoare. caracteristicile şi performanţele mijloacele tehnice p.

potrivit prevederilor prezentelor reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul şi natura riscurilor din municipiul Oradea. Oradea. 28 august 2008. 66 .de activitate.